Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule"

Transkript

1 Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule SKOLEFAKTA Apalstøveien 84, 4308 Sandnes Rektor: Arvid Strand Klassetrinn: Skolens hjemmeside Høle barne- og ungdomsskule i Skoleporten Antall elever Antall lærere Antall barn i SFO Kjelde: GSI Grunnskulen sitt informasjonssystem Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 7. trinn

2 10. trinn Skulen sine resultat i elevundersøkinga våren 2007 for 5. til 10. klasse: Mobbing; Ingen rapporterer om dagleg mobbing. Skulen vil fortsetje arbeidet med å halde fokus på å førebyggje og å følgje opp eventuell mobbing. Resultata frå undersøkinga er gode med unnatak av "Elevmedverking" Her har skulen grunnlag for forbetring på området deltaking i arbeidsmetode i faget. Sidan 2006 har det vore fin betring i resultata på kjennskap om kva elevrådet gjer. Oppsummert svarar 80 % av elevane at dei "trivast svært godt" eller "veldig godt" med skulen dei går på. Det er eit resultat vi vil byggje vidare på og som viste godt att gjennom elevane sitt engasjement for å behalde ungdomsskulen sin i haust. Foreldreundersøkinga vår 2007: Skulemiljøutvalet ønskjer forbetring på "å sei i frå utan å frykte konsekvensar" samt "utfordrande nok arbeidsoppgåver for barnet mitt" Båe områda er følgt opp gjennom arbeid i lærarteama og i personalmøte. Innfor temaet "Trivsel, læring og utvikling" scorar skulen best. Medarbeiderresultat Medarbeiderundersøkelsen Høle B&U-skule 2007 Høle B&U-skule 2006 Oppvekst skole 2007 samlet score 5,16 4,91

3 Medarbeidarundersøking 2007: Beste resultat er "handlar din leiar i tråd med verdival,," og, "? er kommunikasjonen mellom deg og din leiar". Dårlegaste resultat er korleis ein omtalar Sandnes kommune og "er arbeidsplassen din fysisk tilrettelagt". Skulemiljøutvalet vel å fokusere på "Trivsel" og "Fagleg og personleg utvikling". Trivsel: fokus på det positive og gje alle moglegheit til å delta i skuleutviklinga. Fagleg og personleg utvikling: Leggje til rette og for at assistentane får fagleg oppdatering. Kommentar: Omtale av kommunen er nok strekt prega av dei kjenslene som kom i sving når det blei foreslått å flytte ungdomsskulen. Her greip politikarane inn og dette vil nok føre til ei positiv utvikling på området. Samla er resultatet svært positivt og inspirerande. Sykefravær Høle B & U-skule 2007 Høle B & U-skule 2006 Oppvekst skole 2007 prosent 2,83 7,55 6,60 Sjukefråværet 2007: Vi har ikkje hatt langtidsjukemelde og generelt lite sjukefråvær. Dette er vi svært nøgde med. Likevel går vi gjennom og sikrar at rutinane for oppfølging av sjukemelde blir fylgt. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) ved skulen har og kontinuerlig fokus på tiltak for å få ned sjukefråværet. Vi har hatt vernerunde i regi av Helse - Miljø og Sikkerheit (HMS) og følgjer opp tiltak for personalet med mellom anna nye kontorstolar. Vidare har Eigedom funne ei god løysing på lydisolering mellom to klasserom, dette har betra det fysiske arbeidsmiljøet. Andre tiltak for å redusere sjukefråværet har stonga mot kostnadar i samband med ventilasjon og andre utbetringar. Vidare fungerer seniortiltaka godt og skulen har 6 seniorar (55 og 60) i personalet. Desse har vald å ha nedslag i undervisninga og har avtale om anna arbeid i den delen. Utviklingsresultat Utvikling - satsingsområdar Digitale mapper i alle fag. Nyttar Mp3, digitalt kamera og ulike program på PC. Lagrar elevarbeid, eleven får "mappa" si på DVD ved avgang 10. kl. 2. Satsar vidare som øvingsskule for Praktisk Pedagogisk Utdanning - studentar. 3. IKT-dugleik og bruk fleire.års-satsing. Interne kurs for opplæring til felles minste standard. Alle tilsette skal kunne bruke: skrive- og rekneprogram, heimesida, Mp3 og digitalt kamera. 4. Strategi for å sikre skulen sin plass i ein framtidsretta bydel: Arbeid opp mot fagstab og politisk miljø for å få trygge, forutsigbare og levelege rammer for drifta ved HBUS. Viktigaste sak i Her har foreldra og skulen blitt høyrde og det er vi svært glade for. 5. Motoriske treningsgrupper, fin - og grovmotorikk i samarbeid med fysioterapeuttenesta. 6. Kommentar til kararkterresultata. 10 klasse hadde eit meget godt resultat på eksamen, spesielt i sidemål. Høle Barne- og Ungdomsskule har sterke resultat i alle testar. Vår analyse peikar på: Motiverte elevar. Fleirtalet av elevane er interessert i å lære. Heimane er positive til skulen og følgjer opp ungane sine og avtalar gjort med skulen. Fagpersonalet er engasjert, kompetent, har spreiing i alder, jamn kjønnsfordeling og er motivert for å vidareutvikle seg. Både gjennom eksterne tilbod og interne fagkurs. Vi legg opp til personalseminar i 2008 med vekt på klasseleiing.

4 Breidda i læringstilbodet til elevane gjer at vi kan tilby ei god ramme for læring: Svært bra teknisk utstyr, laboratorium i naturfag. Vi har nådd målet sett av bystyret for PC-dekning på alle trinn. Oppdaterte lærebøker i alle fag blir satsing dei neste åra. Intensive kurs i lesing, rekning og engelsk for elevar som ligg etter fagleg. For å sikre oss kompetanse på skulen har vi fått til vidareutdanning i regi av UiS, lese og skriveopplæring 1-7 for spesialpedagogisk leiar. Samspelet med kombinasjonsbiblioteket er svært verdfullt og nyttast til faste låne-lesetimar kvar veke for barnetrinnet. Kompetansen til bibliotekaren hjelper oss å setje saman nivåbaserte bøker til å ha til langtidslån i klasserommet. Her har vi og nytta Nylund som inspirator og har årleg vitjing, målet er at alle som underviser i norsk klasse skal på kurs på Nylund 1 gong kvart år. Hausten 2007 var heile personalet på kurs i uteskulematematikk, vårt mål er å styrke matematikkundervisninga ved å spele på eit breiare utval av metodar i undervisninga. Vi har og laga krav til når elevane skal lære multiplikasjonstabell, formell deling osb. I satsinga ligg og sterk reduksjon av bruk av kalkulator. Med bakgrunn i resultata frå Nasjonale prøvar, og dette blir dristig med så lite statistisk materiale (13 elevar i 5. kl og 13 i 8. kl) kan vi ha ei trend kor vi får svært få/ingen i nedste kategori/ar, overveldane fleirtal i midten og som snittet i Sandnes øvst. Er dette ei faktisk trend som viser seg og i 2008, må vi sjå på korleis vi kan få fleire opp til øvste nivå. Vi er svært godt nøgde med resultata i lesing, både norsk og engelsk. I matematikk er vi godt nøgde, men vil følgje resultata nøye vidare. Utfordringa blir å byggje vidare på det positive utgangspunktet vi har og sikre at vi i framtida og har nok elevar. Skulen må signalisere til politikarane og administrasjonen i kommunen kor avgjerande viktig det er for læringsmiljøet at det blir bygd i bydelen. Nye føreslåtte bustadområde må få ei positiv mottaking elles vil læringsmiljøet svekkast. Fødselstal/tilflytting viser vekst, t.o.m 2007 syner auke frå no 13,4 til 14,8 pr klasse. Økonomisk resultat RESSURSAR Undervisningspersonell Høle barne- og ungdomsskole Sandnes Nasjonalt Antall elever per undervisningsårsverk 10,4 13,0 12,2 Antall elever per assistentårsverk 56,1 89,9 91,4 Undervisningstimer totalt per elev 67,5 51,6 54,9 Materiell Antall elever per pc 2,6 2, Budsjett Regnskap Budsjettet til Høle Barne- og Ungdomsskule er bygd opp gjennom 3 hovuddelar: Basisbeløp, elevfaktor og 95 % lønsgaranti for ungdomsskulen. Denne modellen fungerer tilfredsstillande ut frå elevmassen pr dato og vi er godt nøgde med at bystyret fører denne vidare i økonomiplanen

5 Summert blei rammene for 2007 svært mykje betre enn kuttet i basisbeløpet skulle tilsei. Rammene i 2007 gav oss eit forsiktig handlingsrom, og vi kunne opprette motoriske trengsgrupper for ca 12 elevar og gje meir tid til IKT ansvarleg. Det skuldast 95% lønsgarantien og at det blei auke i basisbeløpet på kr i Bystyret Sak 32/ Resultatet blei at skulen fekk middel til å løyse samfunnsoppgåvene sine. Oppsummert fekk vi handlingsrom til å gjere det vi kan best: undervise og utvikle skulen vår vidare. Vi seier oss difor godt nøgde med 2007! Arvid Strand rektor

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer