Velkommen. som ny medarbeider. ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Det skapende universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen. som ny medarbeider. ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Det skapende universitet"

Transkript

1 FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE FOTO: NTNU/JOHAN RØED FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE Velkommen som ny medarbeider ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Det skapende universitet

2 FOTO: NTNU/MAREN AGDESTEIN Kjære nyansatt! Velkommen som nyansatt ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi! Vi er stolte over fakultetet vårt og glade for å ha deg med på laget. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisknaturvitenskapelige hovedprofil. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniørog doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. IVT-fakultetet har et bredt fagtilbud innenfor ingeniørvitenskap og bringer, gjennom høykvalitets forskning og utdanning, fram ny kunnskap som fremmer bærekraft og nyskaping i samfunnet. Internasjonal eksellense skal gjenspeiles i våre utdanningstilbud og vår forskning. Vi arbeider for økt ressurstilgang og styrking av vår laboratoriebaserte virksomhet innen både utdanning og forskning. De fem verdiene som er fremhevet i NTNUs og IVTs strategidokument er: kreativ, konstruktiv, kritisk, respektfull og omtenksom. I dette ligger blant annet at vi skal våge å gi oss i kast med de mest utfordrende spørsmålene i vitenskapen og søke innovative løsninger. Vi skal være i åpen og konstruktiv dialog internt og med omverdenen. Vi skal bygge på grunnleggende demokratiske verdier og representere en fordomsfri og uavhengig stemme. I tillegg skal vi vise respekt for ulike fagtradisjoner og disipliner, og bidra til mangfold og likestilling i arbeidsliv og egen virksomhet. IVT-fakultetets oppgave er gjennom utdanning, forskning og formidling å bringe fram kandidater og teknologiske løsninger til beste for samfunnet. IVT-fakultetet skal gi bidrag til å løse globale utfordringer ut fra nasjonale 2

3 forutsetninger, og gjennom dette etablere grunnlag for konkurransedyktig virksomhet i Norge. Vår rolle er å utvikle teknologi for bærekraft og nyskaping. Vårt mål er at NTNU skal være en ettertraktet arbeidsplass for studenter og FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE ansatte. Arbeids- og læringsmiljøet skal preges av respekt og omtanke. Sammen skal vi legge forholdene til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling! NTNUs visjon er: «Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende.» IVT-fakultetet vil bidra til å oppfylle visjonen ved å utvikle «Teknologi for bærekraft og nyskaping». Ingvald Strømmen Dekanus 3

4 4 FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE

5 HEI OG VELKOMMEN som medarbeider ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Denne brosjyren er ment som en veiviser for deg som er nyansatt. Noen av spørsmålene du vil få svar på i denne brosjyren: Hvordan er fakultetet organisert? Hva er normal arbeidstid? Hva skjer hvis jeg eller barnet mitt blir syk? Når kan jeg ta ferie? Finnes det forsikringsordninger jeg kan nyte godt av? Hvordan er parkeringsmulighetene ved IVT? For nærmere opplysninger vedrørende ditt arbeidsforhold ved IVT viser vi til administrasjonen ved din enhet, oss i fakultetsadministrasjonen eller HR-portalen (mer om HR-portalen nedenfor). Vi ønsker deg en god start ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi! OM FAKULTETET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) er ett av sju fakultet ved NTNU. Totalt har IVT-fakultetet ca ansatte og ca studenter. Fakultetet ledes av dekanus og har 10 institutter. Studiene IVT-fakultetet tilbyr er masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 30 studieprogrammer å velge mellom. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende. Se for komplett oversikt over IVTs studietilbud. 5

6 ORGANISASJONSKART IVT-FAKULTETET Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT) Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) IVT er vertsfakultet for følgende enheter: SFI Structural Impact Laboratory (SIMLab) Institutt for geologi (IGB) SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT) Institutt for og bergteknikk konstruksjonsteknikk (KT) Fa Institutt marin teknikk (IMT) SFI Senter for integrerte operas (IO) SFF Centre for Ships and Ocean (CeSOS) 6

7 kultetsstyret Dekanus Fakultetsadministrasjonen Avdelingsdirektør Utdannings-, forsknings-, IKT-, HR og økonomi-seksjon. for Institutt for produktutvikling og materialer (IPM) Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IPT) Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk (IPK) Institutt for produktdesign (IPD) Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) joner Structures Program for industriell økologi (IndEcol) 7

8 FAKULTETSADMINISTRASJONENS OPPGAVER Som ansatt ved fakultetet vil du i mange sammenhenger ha kontakt med administrasjonen, som er delt opp i fire seksjoner med følgende arbeidsfordeling: Utdanning Seksjonen ivaretar det studieadministrative ansvaret for studentene i forbindelse med oppfølging av studieprogresjon, studieveiledning og saksbehandling i tilknytning til studiereglementet. Seksjonen har studieadministrativt ansvar for samtlige av fakultetets studieprogram og koordineringen mot Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS). HR og økonomi Seksjonen ivaretar administrative funksjoner knyttet til personalforvaltning, HMS, arkiv, økonomiområdet, bygningsmessig infrastruktur, rekruttering av personell og prosjektstøtte. Seksjonen har også en støttefunksjon for instituttene innenfor de samme områdene. Innenfor HR-området jobber seksjonen særlig med personaladministrative oppgaver som tilsettinger, permisjoner, sykemeldinger, lønns- og pensjonsspørsmål og forskningsterminer. Innenfor økonomiområdet jobber seksjonen særlig med budsjettplan og rapporter, foretar regnskapsoppfølging og kontroll, gir service til instituttene i økonomispørsmål, administrerer og følger opp eksternfinansierte prosjekter. Forskning Seksjonen har hovedansvar for doktorgradsutdanningen ved IVT, gjennomføring, rekrutterings- og kvalitetsfremmende tiltak. Seksjonen har rådgiveransvar for forskningssøknader til EU, innovasjonsfremmende tiltak og koordinering av større 8

9 samarbeidsavtaler med industri og universiteter. Det er et nært samarbeid med prodekan for forskning. Informasjonsteknologi og kommunikasjon IKT-seksjonen skal sørge for at fakultetets bruk av IT og kommunikasjon er effektiv og understøtter NTNUs og fakultetets strategier. I dette ligger det blant annet at seksjonen skal legge til rette for god kommunikasjon både utad og innad. Ansvaret for studentrekruttering ligger til IKT-seksjonen og er en viktig del av seksjonens kommunikasjonsarbeid. FOTO: STATOIL/ØYVIND HAGEN FOR ALLE ANSATTE Innsida er NTNUs egen intranettside, med mange nyttige verktøy og universitetets egen oppslagstavle. Du logger på med brukernavn og passord: innsida.ntnu.no HR-portalen inneholder det meste du trenger å vite om ditt tilsettingsforhold. Logg inn via Innsida. Pagaweb er lønningssystemet ved NTNU. Lønningsprosessen er basert på at de ansatte selv registrerer personlige opplysninger, reiseregninger, overtid, fravær etc. direkte i systemet. Her kan du laste ned lønnsslippene dine. Logg inn via Innsida, men vær oppmerksom på at du må benytte en NTNUdatamaskin eller VPN-klient. 9

10 FOTO: NTNU/ CHRISTINE SÆTRE 10

11 ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSVILKÅR Arbeidstid Normalarbeidstiden er fra kl til inklusive matpause. I perioden 1. mai 31. august er arbeidstiden fra kl til Personalet skal være til stede ved virksomheten i arbeidstiden, med mindre faglige grunner tilsier at arbeidet legges til andre steder. I så tilfelle skal dette gjøres etter samtykke fra nærmeste overordnet og i samsvar med regler om fravær fastsatt av virksomheten. Avspasering/overtid NTNU har ikke etablert felles ordning med registrering av arbeidstid. Godtgjøring for arbeid ut over 37,5 timer pr. uke anvendes derfor normalt ikke ved NTNU. Ved pålagt overtid fra ledelsen skal arbeidstakeren få overtidsbetaling. For nærmere opplysninger, ta kontakt med nærmeste overordnede på den enkelte enhet. Det kan imidlertid være behov for ekstrainnsats i enkelte perioder. Dette kan etter avtale tas ut som avspasering time mot time. Ferie Ferieloven bygger på et system med ferieår og forutgående opptjeningsår. Det året ferien avvikles kalles ferieåret. Den tilsvarende periode forut for ferieåret kalles opptjeningsåret. Den tilsatte har med full opptjening 5 uker ferie. Tilsatte over 60 år har 6 uker ferie. Det opptjenes 2,08 feriedager pr. måned. Hovedferieperioden er 1. juni 30. september. I utgangspunktet skal all opptjent ferie avvikles i ferieåret, men det er mulig å overføre 14 feriedager fra ett ferieår til et annet. Det er også mulig å avvikle inntil 11

12 12 feriedager på forskudd, dette i henhold til lokal avtale ved NTNU. Søknadsfristen for overføring/forskuttering av ferie er 15. november. Lønnsutbetaling Fastlønn utbetales den 12. i hver måned. Utbetaling av reiseregninger og variabel lønn foretas to ganger i måneden. Det er Lønnstjenesten sentralt ved NTNU som står for alle utbetalinger. Lønnstjenesten fastsetter innleveringsfrister for bilag og datoer for utbetaling. Instituttkontoret og fakultetskontoret er informert om disse fristene. Last ned lønnsslipp i Pagaweb. Skattekort For spørsmål angående skattekort og lignende må ansatte ta direkte kontakt med skattekontoret (tlf ). Skattekort medbringes ved arbeidsstart. Ved hvert årsskifte sender den ansatte selv nytt skattekort til Lønnstjenesten ved NTNU. Nøkler/ID-kort Nøkler/ID-kort tildeles/utstedes ved tilsetting. Det enkelte institutt er ansvarlig for adgang til instituttets/enhetens arealer. Ved fratreden og ved lengre permisjoner innleveres nøkkel og ID-kort på instituttkontoret/fakultetskontoret. Helse, miljø og sikkerhet Informasjon finnes på fakultetets HMS-sider: Kurs og faglige reiser Teknisk/administrativt personale har mulighet til å søke fakultetet om tilskudd til faglige reiser til kurs og etter- og videreutdanning. Frist for søknad kunngjøres på Innsida 2 ganger i året. Vitenskapelig ansatte kan få dekket reiser fra eget institutt. 12

13 FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE Reisebyrå NTNU benytter reisebyrået Via Travel. Universitetets avtale med VIA Travel går ut på at om du bestiller billetten din eller bestiller for noen andre (for eksempel gjesteforelesere eller eksterne sensorer) gjennom Via Travel, får NTNU redusert pris og en prosent av overskuddet. Se Økonomiportalen på Norges tekniske høgskoles fond til ph.d.-stipendiater Ph.d.-stipendiater kan søke om tilskudd til faglige reiser gjennom Norges tekniske høgskoles fond: 13

14 Seniorpolitiske tiltak Etter fylte 62 år har du rett på 8 seniordager. Disse dagene skal bidra til at arbeidstaker kan stå lengre i arbeid. Hensikten med dem er at de tas ut i fridager. Det skal inngås avtale med instituttet tidlig i året om en ønsker å ta ut seniordagene eller om en ønsker dem utbetalt. Avtaleverk De viktigste lovene og avtalene som regulerer tilsettingsforholdet ditt ved fakultetet er: Universitetsloven Tjenestemannsloven Forvaltningsloven Ferieloven Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten Tilpassingsavtalen til Hovedavtalen NTNUs Tilsettingsreglement Lønnspolitikk v/ NTNU FRAVÆR OG PERMISJONER Sykefravær og egenmelding NTNU er gjennom avtale med NAV en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA). Etter to måneders ansettelse kan egenmelding ved sykdom benyttes for inntil gitt antall dager per 12-månedersperiode. Mer informasjon om IA er tilgjengelig i HR-portalen og hos NAV. 14

15 Ved første hele fraværsdag plikter den ansatte å kontakte nærmeste leder og/eller sentralbordet snarest mulig, og senest innen arbeidsdagens slutt, for å orientere om sykefraværet. Fødselspermisjon Foreldre har rett på permisjon med full lønn i gitt antall uker, eventuelt 80 % lønn i gitt antall uker. Se oppdatert informasjon om ordninger i forbindelse med fødsels- og omsorgspermisjoner hos NAV: En kvinne som ammer sitt barn har rett til permisjon i henhold til Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven. Man kan få inntil 2 timer fri hver dag for å amme frem til barnet er ett år, og NTNU tilstår ordinær lønn i denne perioden. Søker man om ammefri etter at barnet har fylt ett år må det fremlegges legeattest. Permisjon ved barns sykdom/barnepassers sykdom Arbeidstaker med omsorg for barn under 12 år har rett til permisjon med lønn i gitt antall dager (et større gitt antall dager dersom vedkommende har omsorg for tre eller flere barn) pr. kalenderår når barn eller barnepasser er syk. Denne retten har arbeidstaker fra første dag i tilsettingsforholdet. Se oppdatert informasjon i HRportalen. FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE Velferdspermisjon Når det foreligger viktige velferdsgrunner eller man skal skjøtte organisasjonsmessige oppdrag, er det mulig å søke permisjon med full eller delvis lønn. Se oppdatert informasjon i HR-portalen. 15

16 FORSIKRING OG PENSJON Yrkesskadeforsikring NTNU betaler yrkesskadeforsikring for sine tilsatte. Når du utfører arbeid i arbeidsgivers tjeneste, er du automatisk omfattet av lov om yrkesskadeforsikring. Det betyr at du vil kunne få erstatning dersom du skulle komme til skade mens du er på jobb. For arbeidstakere i staten behandles saker om yrkesskadeerstatning av Statens Pensjonskasse. Se: Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen administreres av Statens Pensjonskasse og sikrer de etterlatte en engangsutbetaling dersom en forsikret arbeidstaker dør. Alle arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten er automatisk dekket av gruppelivsforsikringen. Reise og reiseforsikring NTNU har inngått en egen avtale knyttet til reiseadministrasjon med Diners Club. Som ansatt har du anledning til å søke om et personlig Dinerskort som innebærer at du automatisk er reiseforsikret på tjenestereiser når du betaler reisen med Dinerskortet. Alle utgifter i forbindelse med reiseoppgjør i tjenesten kan gå via dette kortet. Reiseregninger skal leveres umiddelbart etter avsluttet reise, via Pagaweb. For informasjon og søknadsskjema, se Økonomiportalen på Pensjon Ansatte ved NTNU blir automatisk meldt inn i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av brutto lønn til pensjonsinnskudd. Statens Pensjonskasse administrerer først og fremst alderspensjon og avtalefestet pensjon, men har også ytelser som uføre- 16

17 FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE pensjon, etterlattepensjon, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, ventelønn/ vartpenger og boliglån. Se: 17

18 GREIT Å VITE Parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse på Gløshaugen-området gjøres via: Barnehage Som NTNU-ansatt har du mulighet til å søke om barnehageplass i barnehager som drives av NTNU: Bedriftsidrett og bedriftsavtaler Sentralt ved NTNU finnes det et bedriftsidrettslag hvor de fleste idrettsgrener er representert: org.ntnu.no/bedriftsidrett. I tillegg har NTNU inngått bedriftsavtale med en rekke treningssentre hvor ansatte får rabatter, se HR-portalen for mer informasjon. Bolig Stipendiater, postdoktorer og vitenskapelige assistenter kan søke om bolig. Gjesteforskere kan også søke om bolig for den perioden de er ved NTNU: Fagforeninger FF Forskerforbundet ved NTNU NITO Norges ingeniørorganisasjon NTL Norsk tjenestemannslag NTNU Parat Arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS TEKNA Teknisk-naturvitenskaplig forening Oppdatert informasjon om fagforeninger hos Personalavdelingen ved NTNU. Fagforeningene representerer arbeidstakerne gjennom medbestemmelse etter Hovedavtalen i Staten og i lokale lønnsforhandlinger. 18

19 19

20 FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE FOTO: NTNU/CHRISTINE SÆTRE GRAFISK UTFORMING OG TRYKK: NTNU-TRYKK Kontakt Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi, NTNU Høgskoleringen Trondheim Tlf: Fax: E-post: Web:

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu NY PÅ HIBU Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu 1 INNHOLD Velkommen! 5 Kort om HiBu 7 Personalpolitikk og arbeidsmiljø 7 Organisering 8 Styre 8 Rektor 8 Prorektorer 8 Fire fagavdelinger 8 Administrasjonen

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

2. Vår statsforvaltning

2. Vår statsforvaltning . Ny i staten materie 29.08.01 07:33 Side 1 2. Vår statsforvaltning 2.1 Leder av statsforvaltningen Grunnloven sier at den utøvende makt er hos Kongen. Kongen - det vil nå i realiteten si regjeringen (Kongen

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen (HK-AAF)... 2 Del II Overenskomst... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn...

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer