Min første jobb som nyutdannet lærer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min første jobb som nyutdannet lærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no"

Transkript

1 Min første jobb som nyutdannet lærer

2 Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet lærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som gir deg et faglig og pedagogisk grunnlag og er nå rustet til å møte barn og unge i deres hverdag. Som lærer og voksen vil du være en rollemodell for elevene. Du har mye å bidra med, slik at du vil bli en ressurs i kollegiet og for skolen. Men som ny og fersk møter du kanskje med en porsjon usikkerhet og med noen spørsmål. Det er helt naturlig. Du har en viktig oppgave og rolle både i undervisninga, i samarbeidet med ledelsen og de andre tilsatte og i kontakten med elevenes foresatte. Læreryrket er både variert og morsomt men også krevende. Skolen er en avgjørende del av oppvekstmiljøet og et verksted for barn og unges læring. Der kan de gjennom planlagte og varierte undervisnings- og læringsformer, tilegne seg kunnskaper, omgangsformer og holdninger som kan bidra til individuell vekst og utvikle kollektivt ansvar. Læreren er en leder og må handle ut fra det men demokratiske spilleregler skal stå sentralt. Læreren og skolen er på den måten med på å forme framtida for barn og unge. Som nyutdannet lærer er det viktig at du får en god start i yrket. Du skal ha innflytelse på jobben og mulighet til å påvirke lønna og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Denne brosjyra skal gi deg svar på en del av de vanligste spørsmålene du kanskje har som ny i læreryrket. Den gir i tillegg informasjon om hvilken rolle en fagforening har, og om hva Utdanningsforbundet arbeider for. Som medlem av en fagorganisasjon er du med i et fellesskap. Da står du også sterkere om det skulle oppstå problemer i arbeidsforholdet ditt. Du finner mer informasjon på Utdanningsforbundets nettsider, eller ved å kontakte den tillitsvalgte. Mer informasjon finner du på Lykke til i jobben! Ragnhild Lied Terje Skyvulstad Steffen Handal leder nestleder nestleder

3 Ny i jobben Som nyutdannet lærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å jobbe på den første arbeidsplassen din. Det har du krav på som arbeidstaker. Noen arbeidsplasser har et introduksjonsprogram for nyansatte. Rektor har ansvar for å introdusere deg for rutiner og kolleger, og hvem som er verneombud og tillitsvalgt. Veiledningsordning: Nyutdannende vil ofte ha utbytte av å få jevnlig veiledning det første arbeidsåret. Mange arbeidsplasser har derfor en veiledningsordning som skal ta utgangspunkt i dine behov. Veiledningen gjennomføres vanligvis av erfarne lærere, og flere veiledere har etter hvert fått egen veielederopplæring eller tatt veielederutdanning. Snakk med den tillitsvalgte om hva som er rimelig når du deltar i veiledning. Arbeidsmiljø et felles ansvar: Som arbeidstaker har du rett til et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet skal være tilpasset den enkeltes muligheter og forutsetninger, og som arbeidstaker skal du ikke utsettes for unødvendige belastninger. Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for arbeidsmiljøet, men det er ditt ansvar å si i fra om det er noe som ikke fungerer. Et godt arbeidsmiljø krever derfor et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ordnete lønns- og arbeidsvilkår: Minimumsrettigheter til rimelige lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i sentrale og lokale tariffavtaler som også regulerer hvordan tvister om slike spørsmål skal behandles. Ved tilsetting har du også rett til å forhandle med arbeidsgiver om personlige vilkår som er bedre enn minimumsrettighetene, jf. Arbeidsavtale s. 4. Utdanningsforbundet er part i en rekke tariffavtaler som omfatter alle offentlige skoler og mange private. Vi jobber aktivt for å opprette tariffavtaler ved alle private skoler hvor vi har medlemmer. Som medlem av Utdanningsforbundet har du rett til hjelp fra tillitsvalgte og juridisk bistand i tvister som gjelder arbeidsforholdet i samsvar med Utdanningsforbundets retningslinjer. Hvor får jeg hjelp? Som nyansatt har du helt sikkert spørsmål om jobben din. Det er naturlig, samtidig er det viktig at du spør! Uavklarte spørsmål kan bli ryddet opp i, og du blir raskere trygg i jobben. Ta kontakt med rektor for spørsmål. Andre du kan spørre er den tillitsvalgte eller verneombudet på arbeidsplassen. Utdanningsforbundet har en tillitsvalgt på nesten alle skoler. 3

4 Arbeidsavtale Som arbeidstaker har du krav på en arbeidsavtale ved ansettelse (jf. arbeidsmiljøloven 14-5). Det gjelder både i offentlige og private skoler. Arbeidsavtalen regulerer arbeidsforholdet ditt som lønn, arbeidstid og andre forhold. Den skal si om det er prøvetid, om stillingen er fast eller midlertidig, engasjement eller vikariat. Er det prøvetid, skal du få vite hvor lang denne er. Det gjelder også oppsigelsestid. Ved fast ansettelse er den vanligvis tre måneder, mens den er én måned for et vikariat. Medarbeidersamtale. Det er vanlig å ha en medarbeidersamtale med din nærmeste leder minst en gang i året. Det er en avtalt og planlagt samtale der bl.a. din kompetanseutvikling er et viktig tema. Arbeidstid Undervisningspersonalet har en arbeidstidsavtale som kan variere noe fra skole til skole. Du bør derfor undersøke hvilken avtale som gjelder for skolen der du er. Årsverket er alltid på 1687,5 timer, som er fordelt på en arbeidsplanfestet og en ubunden tid. Den arbeidsplanfestede tiden har bl.a. et bestemt antall undervisningstimer. Denne tiden bestemmer arbeidsgiver over. Den ubundne tiden disponerer den enkelte lærer selv til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Forholdet mellom arbeidsplanfestet tid og ubunden tid kan variere fra skole til skole. Andre arbeidsoppgaver i arbeidsplanfestet tid, for eksempel kompetanseutvikling og planlegging, er fordelt på minimum 39 uker. 4

5 Lønn Din lønn er individuell og skal være avtalt ved ansettelse. Lønnsnivå er et forhandlingsspørsmål. Du har minst krav på minstelønn iht. tariffavtalen, men du kan forhandle om høyere lønnsnivå ved tilsetting. I tillegg kan du ha krav på ekstra lønn for en funksjon, for eksempel som kontaktlærer. Minstelønn avhenger av kompetanse og ansiennitet. Det er du som har ansvar for å legge fram nødvendig dokumentasjon på dette. Ferie og feriepenger Ferieloven gir rett til ferie i fire uker + én dag per ferieår (1. jan. 31. des.). Undervisningspersonalet avvikler hele den lovbestemte ferien i juli med avslutning siste virkedag i juli. Den femte ferieuka er avtalefestet i alle offentlige skoler. For undervisningspersonalet ansees den avviklet i den undervisningsfrie delen av året. Blir du syk i den lovfestede delen av ferien (fire uker + én dag), kan du mot sykemelding, kreve erstatningsferie fra første sykedag. Undervisningspersonalet får utbetalt lønn for juli og feriepenger sammen med junilønna. Det utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår i grunnskolen/skolehalvår i vgo dersom opptjente feriepenger gir lavere utbetaling og du er tilsatt for minst et helt år. Med første yrkesår menes første gangs tilsetting i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. 5

6 Tariffavtale Ordnete lønns- og arbeidsvilkår fastsettes bl.a. gjennom en tariffavtale. Tariffavtalen omhandler gjeldende lønns- og arbeidsvilkår inkludert arbeidstidsordninger, herunder undervisningstid, tid til for- og etterarbeid og planlegging, dessuten pensjon og retten til lønn under foreldre- og ammepermisjon. Den inneholder også retten til medbestemmelse for de ansatte. Medbestemmelsesretten ivaretas av den tillitsvalgte. Det gir trygge og gode vilkår, samtidig som det gir mulighet til å påvike egne arbeidsforhold. Tariffavtalen regulerer også hvordan uenigheter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver skal behandles videre. Ikke alle private skoler har en tariffavtale. Arbeider du på en privat skole, bør du forhøre deg om skolen har tariff- og pensjonsavtale. Hvis ikke, kan du ta kontakt med den tillitsvalgte eller fylkeslaget. Skolen kan velge å melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon som Utdanningsforbundet har tariffavtale med, eller fylkeslaget kan inngå tariffavtale direkte med skoleeier. Se også brosjyra Arbeider du i en privat skole er du organisert? under Publikasjoner på nettsiden vår. Sjekk om skolen har tariffavtale. Hvis du er usikker, kan du sjekke her. Pensjonsavtale Pensjon og pensjonsordning er viktige spørsmål for deg som arbeidstaker. Det finnes mange ulike pensjonsordninger. Jobber du på en privat skole bør du undersøke hvilken pensjonsordning du er omfattet av. Er du ansatt i undervisningsstilling ved en kommunal, fylkeskommunal eller statlig skole har du rett og plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK). Medlemskap krever minimum 14 timers arbeidsuke eller 35 prosent stilling. Tjenestepensjonsordningen følger som oftest av tariffavtale. Undervisningspersonalet på private skoler som er godkjente etter privatskoleloven, kan bli medlem i SPK. Mer info på nettsiden vår og på 6

7 Forsikringer Ansatte i offentlige skoler har gjennom tariffavtalen en gruppelivsforsikring og en forsikring i forhold til yrkesskade/yrkessykdom. Det gjelder også for ansatte i private skoler som har tariffavtale. Er du usikker, bør du undersøke om arbeidsgiver bekoster noen forsikringer for deg. Utdanningsforbundet tilbyr medlemmene bl.a. gunstige forsikringer. Dersom du skader deg i arbeidet, er det viktig at skaden umiddelbart meldes som yrkesskade, både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap. Sykdom Sykdom melder du til arbeidsgiver. Normalt har ansatte rett til fire egenmeldinger á tre arbeidsdager per kalenderår. Fravær både rett før og etter en helg eller fridag, regnes som to egenmeldinger. På arbeidsplasser som praktiserer Inkluderende arbeidsliv, har du rett til 24 sykedager per kalenderår, med fravær fra én til åtte arbeidsdager per gang. Man må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i to måneder for å få rett til å benytte egenmelding. Sykdom utover egenmeldingene, krever sykemelding fra lege. Du kan maksimalt være sykmeldt i sammenhengende ett år. Syke barn. Tilsyn med syke barn under 12 år gir foreldre rett til fravær i minst 10 dager per år, 20 dager om du har omsorgen alene. Du har også rett til slike omsorgspenger dersom den som har det daglige tilsynet med barnet, for eksempel dagmamma eller den andre av foreldrene, er syk. Mer info på 7

8 Foreldrepermisjon fedrekvote Foreldrepermisjonen gir rett til full lønn i 46 uker og må seinest starte tre uker før fødselen. Alternativt kan permisjonen tas ut i 56 uker med 80 prosent lønn. Retten til lønnet foreldrepermisjon krever at du har arbeidet seks av de siste ti månedene før permisjonen starter. Tas ikke de tre ukene før fødselen ut, forkortes permisjonen tilsvarende. Det gjelder også ved for tidlig fødsel. Faren har rett til omsorgspermisjon i to uker i forbindelse med fødsel dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem (jf. arbeidsmiljøloven 31 nr. 2). Dersom skolen har tariffavtale, vil faren ha rett til lønn i tiden for omsorgspermisjon. Ansatte i offentlig sektor og mange i privat, vil i henhold til tariffavtale ha rett til lønn fra arbeidsgiver under foreldrepermisjonen. Foreldrepengene fra Nav refunderes til arbeidsgiver. Du har da krav på full lønn (ev. 80 prosent av full lønn om du tar ut 56 uker), som bl.a. innebærer at vanlige tillegg skal tas med og lønnsopprykk skal utbetales som følge av tariffoppgjør som om du var i arbeid. Ti uker av foreldrepermisjonen er forbeholdt faren (fedrekvote), forutsatt at begge foreldrene fyller vilkårene for foreldrepenger. Benytter ikke faren fedrekvoten, faller denne bort. Fedrekvoten kan imidlertid overføres til mor dersom hun er alene om omsorgen for barnet. Det gjelder også om faren ikke har rett til foreldrepenger, eller om han på grunn av sykdom er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet. Les mer på Foreldre har også mulighet for ulønnet omsorgspermisjon. Ammefri. Dersom mor fortsatt ammer barnet etter at hun har avsluttet foreldrepermisjonen, har hun, i henhold til arbeidsmiljøloven, rett til ammefri med inntil én time per dag så lenge det er nødvendig. Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for dette. Tariffavtalen gir rett til fri for å amme inntil to timer per dag med lønn. 8

9 Militær-/siviltjeneste Ved avtjening av militær- eller siviltjeneste har du krav på permisjon i inntil to år uten lønn. Ved tvungen militær- eller siviltjeneste eller tjeneste i Heimevernet, har du krav på permisjon med 1/3 lønn og full lønn om du har forsørgeransvar. Det krever forpliktelser før og etter permisjonen. Ved repetisjonsøvelse har du rett til permisjon, den er lønnet i maks. én måned. Den tillitsvalgte Den tillitsvalgte er fagforeningens representant på arbeidsplassen. Hun skal ivareta medlemmenes behov der, og samtidig være kontaktledd til den hovedtillitsvalgte i kommunen/fylkeskommunen og til lokallaget i kommunen. Utdanningsforbundet har en tillitsvalgt på de fleste skoler. Er det ikke det, kan du ta kontakt med lokallaget i kommunen eller fylkeslaget for ansatte i Oslo. Rektor er arbeidsgivers representant og som regel din nærmeste overordnede. På store skoler kan det være en avdelingsleder som er nærmeste overordnede. Har du spørsmål om arbeidsforholdet ditt, er det naturlig å ta det opp med nærmeste overordnede eller den tillitsvalgte. 9

10 Utdanningsforbundet Med over medlemmer er Utdanningsforbundet den største fagorganisasjonen for arbeidstakere i utdanningssystemet og Norges tredje største fagorganisasjon. Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og dessuten i profesjonsspørsmål og utdanningspolitiske saker. Vi er en synlig premissleverandør i utvikling av kunnskapssamfunnet og en viktig arena for dialog om kvalitet i utdanningen. Organisasjonen deltar aktivt i samfunnsdebatten og er talerør for viktige yrkesgrupper. Det gir oss innflytelse og påvirkningskraft! Utdanningsforbundet er medlem i hovedorganisasjonen Unio (www.unio.no). Utdanningsforbundet er en lærende profesjonsorganisasjon der danning og oppdragelse, faglig kunnskap og kunnskapsformidling er sentrale arbeidsområder. I tillegg står egenutvikling sentralt individuelt og i profesjonelle læringsfellesskap. Utdanningsforbundet bidrar på denne måten til å legge til rette for medlemmenes profesjonsutvikling. Utdanningsforbundet ønsker også å satse på et større engasjement blant medlemmene spesielt de unge, og har en handlingsplan for ungpolitikk. Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Der kan du som medlem, være med å påvirke organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen og lokalt og sentralt. Der deltar du også i valg av tillitsvalgt. Din medlemsaktivitet vil bidra til å utvikle Utdanningsforbundet og legge premisser for organisasjonens slagkraft og styrke. 10

11 66 har daglige nyheter om organisasjonen og det utdanningspolitiske feltet. Her finnes også informasjon om forbundets politikk, lønns og arbeidsvilkår, våre publikasjoner m.m. På diskusjonssidene kan du utveksle synspunkter om bl.a. utdanningspolitiske spørsmål. Og vi oppdaterer deg jevnlig på Facebook og Twitter. 66 Medlemsbladet Utdanning har aktuelt stoff om utdanningspolitiske spørsmål, tariff m.m. Bladet har egen nettside Vi utgir også fagtidsskriftene Bedre skole, Første steg og Yrke. Du kan velge å få gratis abonnement på ett av disse i tillegg til bladet Utdanning. Fagtidsskriftet Spesialpedagogikk, som er et abonnementsblad, utgis også avforbundet. Medlemmene får i tillegg en almanakk med informasjon om organisasjonen, lønn, arbeidstid og pensjon. 66 Utdanningsforbundet har gunstige medlemsforsikringer i Tryg Forsikring. I tillegg finnes flere andre medlemsfordeler. Mer informasjon finner du på 11

12 STERK ENGASJERT SOLIDARISK PROFESJONELL Revidert januar Foto: Ole Walter Jacobsen VI UTDANNER NORGE Utdanningsforbundet er på Facebook og Twitter.com/utdanningsf Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Faks:

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem kort om Utdanningsforbundet hva forbundet kan gjøre for deg dine rettigheter hvor du kan henvende deg forsikringsordninger og andre medlemsfordeler

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen-for Skolenes landsforbund og musikernes fellesorg.indd 1 21.11.2014 10:03

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet.

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet. Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 mellom FUS AS og Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Forord... 5 HOVEDAVTALEN... 7 1 Avtalens

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer