Bilag 4 Arbeidsreglement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 4 Arbeidsreglement"

Transkript

1 Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen (HTA) kap Med begrepet undervisningspersonale forstås også skoleledere ved den enkelte skole. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. 1.2 Informasjon til media Rådmann/kommunalsjef/tjenesteleder kan på kommunens vegne gi opplysninger overfor media. Andre arbeidstakere må på forhånd innhente fullmakt fra nærmeste overordnede. 2 Formkrav ved tilsetting 2.1 Tilsetting Arbeidstakere tilsettes i kommunen og ikke ved det enkelte tjenestested, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk, reglementer, retningslinjer og instrukser. 2.2 Arbeidsavtale Skriftlig arbeidsavtale skal inngås i alle arbeidsforhold, uansett arbeidsforholdets varighet. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal arbeidsavtalen foreligge snarest og senest én måned etter at arbeidsforholdet er begynt. I arbeidsforhold av kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Dersom kommunen stasjonerer en arbeidstaker i utlandet i mer enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise, jf aml Tilsettingsforhold regnes fra dato til dato, men likevel slik at et tilsettingsforhold som varer et skolehalvår regnes fra til 31.12, henholdsvis til og et tilsettingsforhold som varer et skoleår regnes fra til 31.07, inklusive lovbestemt feriefritid. 2.3 Legeattest Tilsetting kan for spesielle stillinger gjøres avhengig av at det framlegges tilfredsstillende legeattest, jf. HTA kap. 1, Politiattest Tilsetting kan videre for enkelte stillinger gjøres avhengig av at det framlegges politiattest av ny dato, ikke eldre enn 3 måneder, jf barnehageloven 19, opplæringsloven 10-9 og kap. 15 i forskrift til opplæringsloven. 4 Arbeidstid 4.1 Arbeidstidens lengde Den ukentlige arbeidstid er nettoarbeidstid (spisepause ikke medregnet) slik den er definert i aml

2 Ordinær arbeidstid er 37,5 timer pr uke, eksklusiv spisepause. For noen arbeidstakere er det gjennom tariffavtale gjort unntak, jf. HTA kap. 1, 4. For undervisningspersonalet gjelder egen arbeidstidsavtale, jf. særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2220), herunder retten til reduserte årsrammer fra skoleårets begynnelse det året undervisningspersonalet fyller henholdsvis 58 og 60 år Spisepause Spisepause er ikke inkludert i arbeidstiden med mindre annet er avtalt. Tidspunkt for spisepause avtales mellom arbeidsgiver og tilsatte. Spisepausen er normalt 30 minutter. For tilsatte med kontorarbeidstid og avtale om sommertid er spisepausen 20 minutter i perioden 21. mai september. Tilpasning for undervisningspersonalet : Undervisningspersonalet spiser innenfor skoletiden/fellestiden, jf. Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2220). 4.2 Fleksitid Fleksibel arbeidstid er innført i kommunen for arbeidstakere med kontorarbeidstid i henhold til avtale, jf retningslinje for fleksitid i personalhåndboken. 4.3 Overtid Pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid er overtidsarbeid og skal innskrenkes i størst mulig grad. Overtidsarbeid skal enten godtgjøres med overtidsbetaling, eller avspaseres time for time i tillegg til utbetaling av overtidstillegg. Overtidstillegg kan ikke avspaseres. Avspasering av overtidstimer skal avtales med nærmeste overordnede, og må ikke redusere kommunens service til publikum. Deltidstilsatte gis overtidsgodtgjørelse når den daglige eller ukentlige arbeidstid overskrider normalarbeidstid for full stilling. For deltidstilsatte regnes arbeidstid som går utover avtalt arbeidstid, men som ligger innenfor normalarbeidstiden, som merarbeid. Merarbeid lønnes som ordinær arbeidstid og ikke med overtidsgodtgjøring. Overtidsarbeidet må ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Overtidsarbeid utover dette kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig til det. Tjenesteleder og arbeidstakernes tillitsvalgte kan for et tidsrom på inntil 12 uker skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med tillitsvalgte skal alltid oppgis.

3 Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Tjenesteleder og arbeidstakernes tillitsvalgte kan skriftlig avtale unntak fra grensen på 13 timer i løpet av 24 timer og kan dessuten skriftlig avtale at overtidsarbeid når det er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser og hjemmevakter, kan utføres i den arbeidsfrie perioden. Arbeidstaker skal da sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Ledere/arbeidstakere i særlig uavhengig stilling kan motta godtgjøring for overtid når de enten: følger den de er satt til å lede eller går inn i en oppsatt tjenesteplan eller er pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan kontrollere arbeidet Kommunens øverste ledere som omfattes av sentral generell særavtale vedrørende ledere (SGS 1004, HTA kap ) er unntatt fra bestemmelsene ovenfor. Det vises for øvrig til aml og HTA kap Alminnelig orden Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet/mønstringsstedet ved arbeidstidens begynnelse. Ingen må forlate arbeidsstedet i arbeidstiden uten tillatelse. I spisepausen kan arbeidstakerne fritt forlate arbeidsplassen med mindre spisepausen er betalt. Arbeidstakeren må ikke nyte eller være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. Det vises forøvrig til HMS-håndboken kap. 9 Rusmiddelpolitikk for Bærum kommune. Bærum kommune skal være en røykfri arbeidsplass. (Vedtatt i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) den , sak 12/96) 6 Behandling av utstyr Inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet ved behandlingen av ild, levende lys og andre ildsfarlige saker. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom og bruke det verneutstyr som etter lov og forskrift er påbudt. 7 Gaver og andre personlige fordeler i tjenesten Se Etiske retningslinjer for Bærum kommune og Retningslinje for gaver og andre personlige fordeler i tjenesten.

4 8 Utbetaling av lønn Lønn utbetales etter gjeldende bestemmelser. Nye utbetalingsdatoer Hovedlønnskjøring utbetales den 12. Variabellønnskjøring utbetales den 30. A.konto utgår. Den enkelte arbeidstaker skal så langt det er mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig. Fradrag i lønn kan bare foretas i samsvar med aml andre ledd. Lønnstrekk skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. 9 Annet lønnet arbeid Arbeidstaker kan ikke ha annet lønnet arbeid, herunder egen virksomhet, uten å informere tjenesteleder. Det samme gjelder styreverv og andre økonomiske interesser som kan med føre inhabilitet etter forvaltningsloven kap 2. For enkelte stillinger stilles det krav om at arbeidstaker skal levere egenerklæring før tiltredelse, jfr Regler for ansettelse. Det er ikke tillatt å inneha stilling/flere stillinger i Bærum kommune som sammenlagt utgjør mer enn 100% stilling. 10 Ferie 10.1 Opptjeningsår og ferieår Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår. Ved gjeninntreden i skoleverket etter: ulønnet permisjon ved omsorg studiepermisjon med delvis lønn/alderstillegg studiepermisjon uten lønn. uførepermisjon attføring som strekker seg utover de 52 ukene som er sykelønnsrettighetene. - permisjoner der arbeidstakeren har rettskrav på lønn etter lov og tariffavtale, gir full opptjening av ferierettigheter som i staten skal arbeidstakeren ha full lønn i ferietiden første sommer etter gjeninntreden som en sikring dersom opptjente feriepenger ville gitt en lavere utbetaling Feriefritidens lengde Ferie følger ferieloven og HTA.

5 Den lovfestede feriefritid er 25 virkedager og den avtalefestede ferien er 5 virkedager, totalt 30 virkedager (5 uker). En ukes ferie er 6 virkedager (mandag - lørdag). Med virkedager menes alle dager som ikke er søndag eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid. Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. Deles den avtalefestede ferien (har ikke krav på det), kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke. For arbeidstakere som arbeider etter turnus-/skiftplan, skal den avtalefestede ferien lokalt tilpasses slik at de arbeider minst 4 skift. Undervisningspersonalet avvikler hele den lovbestemte feriefritid ( 4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. I tillegg til den lovfestede feriefritiden har undervisningspersonalet 5 feriedager, som kun er hjemlet i hovedtariffavtalen. Disse feriedagene anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt Ekstrauke ved 60 år Arbeidstakere over 60 år har i tillegg rett til 6 virkedager ekstraferie (1 uke). Retten til 1 ekstra ferieuke inntrer for arbeidstakere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret. Deles ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke. Ekstraferien for arbeidstakere over 60 år kan avvikles ved en fast reduksjon i årsverket. Dette innebærer at netto årsverk for arbeidstakere over 60 år er timer (1.687,5 37,5) Feriens lengde ved tilsetting Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret, har rett til full feriefritid. Arbeidstaker som tiltrer etter dette tidspunkt, har rett til feriefritid på 6 virkedager. En forutsetning for å kreve avvikling av feriefritid etter ovennevnte regel, er at det dokumenteres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret Tiden for ferie Arbeidstaker har krav på å få avviklet 18 virkedager (3 uker) ferie sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september. Arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret, kan ikke kreve å få avviklet 3 uker ferie innenfor hovedferieperioden ( ), men har krav på å få avviklet ferien etter 30. september i den utstrekning det ikke tidligere er avviklet ferie i ferieåret.

6 Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal tas. Varsel skal gis til arbeidsgiver minst 2 uker før avvikling av ekstraferien. Ovennevnte er ikke til hinder for at den enkelte arbeidstaker og nærmeste overordnede fritt kan avtale avvikling av ferie til andre perioder i ferieåret. Ferieavviklingen skal godkjennes av nærmeste overordnede, eventuelt etter konferanse med tillitsvalgte, jf ferieloven 6. Oppnås ikke enighet, er det arbeidsgiver som bestemmer tiden for ferie innenfor de grenser som følger av ferieloven Overføring av ferie Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av ferie til det påfølgende ferieår i hht. ferieloven. Loven gir anledning til å overføre 12 virkedager (2 uker) og HTA kap gir anledning til å overføre 5 virkedager avtalefestet ferie. Til sammen gir lovfestet og avtalefestet ferie 12 virkedager + 5 virkedager = 17 virkedager som kan overføres til neste ferieår. Arbeidsgiver avgjør om ferie kan overføres unntatt ved arbeidsuførhet, se under Ferieavvikling under sykdom, fødselspermisjon m.m. Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve den utsatt til senere i ferieåret. Det er et vilkår at kravet framsettes senest siste arbeidsdag før ferien og at det dokumenteres med legeerklæring. Arbeidstaker som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager, får tilsvarende ferie erstattet, jf. HTA Kap Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag. Medfører arbeidsuførhet at feriefritid ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager (2 uker) til det påfølgende ferieår. Krav om overføring må fremsettes innen ferieårets utløp. Rettigheten til å kreve overført ferie kan komme i tillegg til avtale om overføring av ferie av andre grunner. Under fødselspermisjon kan permisjonen avbrytes og ferien avvikles. Permisjonen må deretter fortsette umiddelbart. I praksis forlenges avtalt fødselspermisjon med feriens lengde. Alternativt kan det avtales overføring av 12 virkedager + 5 avtalefestede til neste ferieår. Den resterende feriefritid bortfaller og lønn for den uavviklede ferie utbetales. 11 Fravær Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mulig og helst innen arbeidstidens begynnelse første fraværsdag, meldes til nærmeste overordnede. Reglene om egenmelding, sykmelding og friskmelding framgår av HTA Kap. 1 8, folketrygdloven kap. 8 og forskrift om egenmelding. Se også retningslinje for permisjoner. Spørsmål om tap av rett til egenmelding behandles i henhold til folketrygdloven Arbeidstaker har ikke plikt til å gi opplysninger om sykdommens art.

7 Lønnsrettighetene ved sykdom, svangerskap og adopsjon følger bestemmelsene i statens hovedtariffavtale. 12 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av Trygdeetaten som yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Jf. HTA kap. 1, 11. Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. Tilsvarende erstatning som ytes etter HTA kap. 1, 11 pkt utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise. Yrkesskader skal meldes via tjenesteleder, jf. HMS-håndbokens kap. 5. For mer informasjon om forsikringer se under Personaltilbud på intranettsiden. Om forsikringsordninger ved hjemmekontor/fjernarbeid, se egne retningslinje. En arbeidstaker som ikke kan utføre sitt arbeid som følge av yrkesskade, har rett til tjenestefri med full lønn inntil 49 uker og 5 kalenderdager. I tillegg kommer arbeidsgiverperiode(r). Kommunen eller den som kommunen bemyndiger, kan tilstå ytterligere tjenestefri med lønn hvis det er grunn til å tro at arbeidstakeren innen rimelig tid kan gjenoppta arbeidet. Ved overføring til lavere stilling som følge av yrkesskade, beholder arbeidstakeren den tidligere stillings lønn. 13 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring Etterlatte Kommunen følger bestemmelsene i HTA kap. 1, 10. For arbeidstakere som er tilsatt i kommunen, herunder arbeidstakere som går på attføring eller uføretrygd, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp. For heltidstilsatte utbetales mellom 5-10 G (grunnbeløpet i folketrygden) etter alder. Til etterlatte etter arbeidstaker som har omsorgspermisjon etter HTA 8 pkt. 6 og som ikke har hatt ordinært lønnet arbeid i permisjonstiden, utbetales engangsbeløpet etter vanlige regler. Deltidstilsatte For deltidstilsatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken - dog slik at minste utbetaling er 2 G, og for arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp.

8 Etterlatte etter undervisningspersonalet i deltidsstillinger får ingen reduksjon i erstatningsbeløpet. Forsikringssummens begunstigelse Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt): A) Avdødes ektefelle (se dog bokstav C). Likt med ekteskap etter denne bestemmelse regnes registrert partnerskap etter lov av B) Samboer (se dog bokstav C). C) Barn under 20 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer. For undervisningspersonalet gjelder en grense på 25 år. D) Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Begravelsesbidrag Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst ½ G, til dødsboet. Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 2 G til dødsboet. 14 Permisjon For permisjon gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og retningslinje for permisjoner. 15 Taushetsplikt Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er undergitt taushetsplikt etter bestemmelsene i forvaltningsloven 13. Dessuten finnes det bestemmelser om taushetsplikt i særlovgivningen. Arbeidstakere i Bærum kommune plikter å hindre at opplysninger meddeles videre til utenforstående i saker som er taushetsbelagt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet i Bærum kommune. Brudd på bestemmelsene om taushetsplikt kan medføre straffeansvar jf straffeloven Omstilling og omplassering Omstilling ved beordring, jobbrotasjon eller midlertidig hospitering i annen stilling kan skje som følge av nye krav og endringer i organisasjonen, endring av arbeidsoppgaver,

9 stillingsinndragning, etc. Omstilling ved omplassering til andre oppgaver kan være aktuelt når: helsemessige forhold endrer seg hos en tilsatt, slik at vedkommende ikke lenger kan inneha stillingen en tilsatt på grunn av forgåelse eller annen tungtveiende årsak ikke lenger kan inneha stillingen. Tilsatte kan la seg bistå av tillitsvalgt, verneombud eller annen fullmektig. 17 Oppsigelse 17.1 Vedtak om oppsigelse Det organ som er tillagt myndighet til å foreta tilsettinger, har også myndighet til å meddele oppsigelse. Nærmere regler om hvilke organ som har slik myndighet vil framgå av retningslinje for tilsetting Formkrav til saksbehandlingen Oppsigelse skal skje skriftlig fra begge parter. Kommunens oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller i arbeidstakers forhold, jf aml 15-7 første ledd. Om arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse, vises til HTA kap. 1, 3, aml. kap. 15 og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Oppsigelse fra kommunen skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger, rett til å stå i stillingen, samt rett til å reise søksmål og hvilke frister som gjelder. Før oppsigelse finner sted skal det konfereres med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker dette. For øvrig vises til retningslinje for oppsigelse, avskjed og suspensjon. Ved fratreden har arbeidstaker krav på sluttattest, jf aml Avskjed Avskjed er en sterkere reaksjon overfor arbeidstaker enn oppsigelse. Kommunen kan avskjedige en arbeidstaker dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. aml samt retningslinje for oppsigelse, avskjed og suspensjon Vedtak om avskjed Det organ som har tilsettingsmyndighet treffer avgjørelse om avskjed, jf retningslinje for tilsetting Formkrav til saksbehandlingen Saksbehandlingsreglene ved avskjed tilsvarer reglene ved oppsigelse.

10 Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandling, reise søksmål og hvilke frister som gjelder. Ved avskjed har arbeidstaker som hovedregel ikke rett til å stå i stillingen under sakens gang. Arbeidstaker fratrer når vedtak om avskjed foreligger, evt. ved suspensjon, jf 19 nedenfor. 19 Suspensjon Suspensjon er et midlertidig beskyttelsestiltak og innebærer at arbeidstakeren midlertidig utestenges fra arbeidsplassen. I følge arbeidsmiljøloven kan suspensjon benyttes dersom det er grunn til å anta arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og virksomhetens behov tilsier det. Suspensjon gir arbeidsgiver mulighet til å undersøke saken nærmere. Det er tjenesteleder som fatter vedtak om suspensjon. Arbeidstakeren har krav på å få beholde lønnen inntil vedtak i saken foreligger. For øvrig vises til retningslinje for oppsigelse, avskjed og suspensjon. 20 Pensjon Hvem er tilsluttet hvilke pensjonsordninger?: Statens Pensjonskasse (SPK): Undervisningspersonalet Kommunal Landspensjonskasse (KLP): Sykepleiere, jordmødre, helsesøstre, leger, psykiatere Vital Forsikring (Bærum kommunes pensjonsordning): Øvrige tilsatte 20.1 Aldersgrense Den generelle aldersgrensen i Bærum kommune er 70 år. Enkelte stillinger har særaldersgrenser, dvs. lavere pensjonsalder enn 70 år, jf kommunens stillingsoversikt. Medlemmer av Bærum kommunes pensjonsordning som inntil hadde en aldersgrense på 68 år, har rett til straks begynnende alderspensjon fra 65 år, så fremt summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. Denne særbestemmelsen betyr ikke opprettholdelse av aldersgrense 68 år men en rett til å ta ut alderspensjon etter 85-årsregelen allerede ved 65 år, for dermed å opprettholde en tidligere fordel. Kvinnelige medlemmer av Bærum kommunes pensjonsordning per beholder sin rett til å fratre ved aldersgrense 65 år med umiddelbart løpende pensjon. Tilsatte med høyere aldersgrense kan etter egen bestemmelse fratre ved 67 år.

11 På visse betingelser kan alle tilsatte fratre inntil 3 år før gjeldende aldersgrense, jf. pensjonsordningens vedtekter Pensjonsforhold Alle fast tilsatte med en arbeidstid som på forhånd er fastsatt til minst 14 timer pr uke eller som er tilsatt i minst 50 % stilling, skal meldes inn i pensjonsordning fra det tidspunkt vedkommende tiltrer. Arbeidstakere som ikke er fast tilsatt og/eller er tilsatt i stilling under 14 timer pr uke, skal også meldes inn dersom de i gjennomsnitt i kvartalet har hatt en arbeidstid på minst 14 timer pr uke eller 168 timer i kvartalet. For alle tilsatte inkl. undervisningspersonalet gjelder at flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver ses under ett, uavhengig av om tilsatte er tilknyttet ulike pensjonsordninger. Samlet stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 %. For undervisningspersonalet kreves det minimum 35 % stilling pr. måned for innmelding i pensjonsordning. Ved fastsettelse av gjennomsnittlig stillingsprosent pr. måned, medregnes alle vikartimer som ikke godtgjøres som overtid Avtalefestet pensjon (AFP) Med avtalefestet pensjon - AFP - menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med bestemmelsene i HTA og de til enhver tid gjeldende vedtekter for avtalefestet pensjon, jf. HTA vedlegg 4. For øvrig vises til retningslinje for oppfølging av tilsattes pensjonsrettigheter. 21 Fortolkning Personalsjefen fortolker reglementet. Oppstår det uenighet om fortolkningen, kan saken bringes inn for partsammensatt utvalg for avgjørelse.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE 1. OMFANG... 3 2. ANSETTELSE... 3 3. OMORGANISERINGER... 3 4. ARBEIDSAVTALE... 4 5. ARBEIDS- OG HVILETIDER... 4 6. FERIE... 4 7. FRAVÆR FRA ARBEIDET PÅ GRUNN AV SYKDOM

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

rbeidsreglement for ansatte i Karmøy kommune

rbeidsreglement for ansatte i Karmøy kommune rbeidsreglement for ansatte i Karmøy kommune Vedtatt av hovedutvalg administrasjon 25. januar 2012 Formål, hjemmel Dette reglementet gjelder som arbeidsreglement etter arbeidsmiljølovens 14-17. Reglementet

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE. Åpenhet, Raushet, Engasjement ARBEIDSREGLEMENT

RENDALEN KOMMUNE. Åpenhet, Raushet, Engasjement ARBEIDSREGLEMENT RENDALEN KOMMUNE Åpenhet, Raushet, Engasjement ARBEIDSREGLEMENT Revidering av Arbeidsreglementet, vedtatt av kommunestyret den 18.10.2017, sak 17/11. INNHOLD: 1 GENERELT 2 1.1 Virkeområde 2 1.2 Andre bestemmelser

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

7 BEDRIFTSHELSETJENESTE Alle ansatte omfattes av kommunens bedriftshelsetjenesteordning.

7 BEDRIFTSHELSETJENESTE Alle ansatte omfattes av kommunens bedriftshelsetjenesteordning. 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

FERIE OG FERIEPENGER

FERIE OG FERIEPENGER 1 FERIE OG FERIEPENGER 1. Innledning 2. Ferieloven er ufravikelig 3. Feriens lengde 3.1. Lovfestet rett til ferie 3.2. Avtalefestet ferie utover ferieloven 3.3. Arbeidstakere over 60 år 3.4. Ferierettigheter

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta TARIFFAVTALE mellom XX legekontor og Delta 1. AVTALENS OMFANG Avtalens bestemmelser gjelder for heltids- og deltidsansatte arbeidstakere med medlemskap i Delta, ansatt hos XX legekontor. Del 1 Hovedavtale

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

Arbeidsreglement for Bærum kommune

Arbeidsreglement for Bærum kommune Bilag 4a Arbeidsreglement for Bærum kommune 1 Omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 1 punkt 1.1. Lover, tariffavtaler

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10 I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

FAGDAG FERIE. 10. april Kjell Solbrekken

FAGDAG FERIE. 10. april Kjell Solbrekken FAGDAG FERIE 10. april 2019 Kjell Solbrekken Agenda Feriefritid Feriepenger Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR SYKEHUSPARTNER HF

ARBEIDSREGLEMENT FOR SYKEHUSPARTNER HF ARBEIDSREGLEMENT FOR SYKEHUSPARTNER HF 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Sykehuspartner. Reglementet gjelder ikke i den utstrekning det strider mot lov, overenskomster eller

Detaljer

Fagdag Oppfølgning av arbeidstakers ferie. 15. februar 2017 Juridiske rådgivere Åshild Håvelsrud/Trine Hennig

Fagdag Oppfølgning av arbeidstakers ferie. 15. februar 2017 Juridiske rådgivere Åshild Håvelsrud/Trine Hennig Fagdag Oppfølgning av arbeidstakers ferie 15. februar 2017 Juridiske rådgivere Åshild Håvelsrud/Trine Hennig Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 HTA kap 1 7 Ferielovens formål

Detaljer

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst:

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Tilbud dato: 26. april 2006 14.00 Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap

Detaljer

Viktig å vite om ditt arbeidsforhold (arbeidsreglement) Vedtatt i administrasjonsutvalget sak 11/6. Farsund kommune

Viktig å vite om ditt arbeidsforhold (arbeidsreglement) Vedtatt i administrasjonsutvalget sak 11/6. Farsund kommune Farsund kommune Viktig å vite om ditt arbeidsforhold (arbeidsreglement) Vedtatt i administrasjonsutvalget 13.11.2012 sak 11/6 Farsund kommune 1 INNHOLD 1. Reglementets omfang... 3 2. Tilsetting... 3 3.

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Overenskomst del B 2014-2016

Overenskomst del B 2014-2016 Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg Overenskomst del B 2014-2016 FAGFORBUNDET, NORSK SYKEPLEIERFORBUND, DELTA, NORSK FYSIOTERAPAUTFORBUND OG ERGOTERAPEUTENE Fremmer felles følgende krav dok 3 Kravdokument

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Overenskomst del B mellom Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og Delta for Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Kravdokument 2 14. november kl. 09:30 Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav. 1

Detaljer

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2009 54393/2006 2004/5111 400 Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement INNHOLD... 1 INNHOLD... 2 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege

Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege Til medlemmer ansatt på private legesenter Norsk Helsesekretærforbund og Delta får mange henvendelser

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 2006 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

Arbeidsreglement for Kvinesdal kommune

Arbeidsreglement for Kvinesdal kommune Arbeidsreglement for Kvinesdal kommune Vedtatt 15.04.15 av Administrasjonsutvalget sist oppdatert: 22.12.17 1. Reglementets omfang Arbeidsreglementet gjelder for alle arbeidstakere med et fast forpliktende

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDENDE BESTEMMELSER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR for helsesekretær ansatt hos privatpraktiserende lege

VEILEDENDE BESTEMMELSER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR for helsesekretær ansatt hos privatpraktiserende lege VEILEDENDE BESTEMMELSER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR for helsesekretær ansatt hos privatpraktiserende lege F O R O R D Deltas veiledning bygger på: - arbeidsmiljøloven - folketrygdloven - ferieloven og -

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet Fellesorganisasjonen vedrørende

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer