ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører."

Transkript

1 ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. 2 ANSETTELSE Arbeidstakeren er ansatt i Leirfjord kommune som sådan og ikke i den enkelte etat/avdeling, på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Arbeidsforholdet kan totalt ikke overstige 100% stilling. 3 PRØVETID Ved fast ansettelse gjelder en prøvetid på inntil 6 måneder. Det fastsettes ikke prøvetid ved direkte overgang til annen stilling i kommunen, med mindre det dreier seg om stillinger med klart forskjellige arbeidsoppgaver. Ved midlertidig ansettelse gjelder spesielle ordninger. Dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan kommunen forlenge den avtalte prøvetid med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Det vises for øvrig til egne rutiner i internkontrollsystemet for oppfølging av arbeidstakere i prøvetiden. 4 PENSJONSORDNING Alle Fast ansatte arbeidstakere som har en arbeidstid som på forhånd er fastsatt til minst 14 timer pr uke, meldes inn i kommunens pensjonskasse, f.t. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller Statens Pensjonskasse (SPK) i hht til de regler som gjelder for disse pensjonsordningene.. Midlertidige ansatte meldes inn dersom de har en gjennomsnittlig arbeidstid på minst 14 timer pr uke regnet over et kvartal. Dette gjelder også de som har fast ansettelse på mindre enn 14 timer pr uke, men som på grunn av ekstravakter får en gjennomsnittlig arbeidstid som overstiger denne nedre grensen. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. 5 FORSIKRINGSORDNING Alle arbeidstakere i Leirfjord kommune er omfattet av følgende forsikringsordninger: Gruppelivsforsikring HTA kap 1, 10 Yrkesskade/yrkessykdom HTA kap 1, 11 6 KVALITETS- OG INTERNKONTROLLSYSTEM Alle arbeidstakere plikter å gjøre seg kjent med kommunens kvalitets- og internkontrollsystem, spesielt prosedyrer og instrukser som gjelder for sin arbeidsplass og prosedyrer som gjelder i forhold til den enkelte som arbeidstaker i kommunen. Ledere har et spesielt ansvar for å ta initiativ til at hms-arbeidet prioriteres. Disse har også et spesielt ansvar for å sette seg inn i gjeldende lovverk på området. 1

2 Det vises også til dokument Informasjonssikkerhet - Brukerinstruks for ansatte i Leirfjord kommune. 7 LOJALITETSPLIKT Alle arbeidstakere skal utføre sitt arbeid samvittighetsfullt og effektivt, og plikter lojalt å medvirke til gjennomføring av de arbeidsoppgaver, målsettinger og prioriteringer som besluttes av kommunens politiske og administrative ledelse. Enhver kommunal arbeidstaker plikter å følge vanlige normer for høflig, korrekt og imøtekommende opptreden. 7 BEDRIFTSHELSETJENESTE Arbeidstakere som omfattes av bedriftshelsetjenesten, plikter å la seg undersøke eller på egen bekostning foreta like fullverdig undersøkelse hos annen lege. Resultatet av denne undersøkelsen forelegges bedriftshelsetjenesten. Alle ansatte omfattes av kommunens bedriftshelsetjenesteordning. 8 OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING Det vises til HTA kap. 3, 3-3 Kompetanse, læring og utvikling. 9 ARBEIDS- OG HVILETIDER Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse. Ingen må forlate arbeidsstedet i arbeidstiden uten tillatelse. Arbeids- og hviletidene følger arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser, i tillegg til særskilte arbeidstidsordninger for kommunen. Den ordinære ukentlige arbeidstid er 37 ½ time; 35 ½ for arbeidstakere i turnus. Undervisningspersonale har individuelle arbeidsplaner. For øvrig gjelder bestemmelsene i HTA kap 1, 4 om arbeidstid. SpiseHvilepausen, som i Leirfjord kommune er ½ time pr dag, er inkludert i arbeidstiden. (Dette gjelder både ved sommer- og vinterarbeidstid). Det vises for øvrig til AML 10-9 om pauser. Arbeidstakere med betalt spisepause kan ikke forlate arbeidsstedet i pausen, men skal være tilgjengelig for publikum og andre. Ut over dette gjelder følgende for: Ansatte i kontoradministrasjonen, jfr HTA kap 1, pkt 4.2.1: Arbeidstiden på hverdager i mellomjula skal være mellom kl Fri jul- og nyttårsaften uten at disse timene skal innarbeides Ansatte ved utestyrken i ressurs- og utviklingsetaten: Fri jul- og nyttårsaften uten at disse timene skal innarbeides Klokkeslettene for arbeids- og hviletidene skal gjøres kjent ved oppslag på den enkelte arbeidsplass. 10 FLEKSIBEL ARBEIDSTID Når det gjelder fleksibel arbeidstid, vises det til egne retningslinjer for Leirfjord kommune. 11 FERIE Ferie avvikles i samsvar med reglene i gjeldende Ferieloven og HTA kap 1, 7. Arbeidsgiver fastsetter ferietid etter drøftinger konferanse med arbeidstakeren eller 2

3 vedkommendes tillitsvalgte. Ferielisten skal som hovedregel gjøres kjent tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. 12 FRAVÆR FRA ARBEIDET Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mulig meddeles nærmeste overordnede. Hvis fraværet gjelder sykdom, må arbeidstakeren følge bestemmelsene for bruk av egenmelding m.v. som gjelder for Leirfjord kommune og som framgår av gjeldende lover, tariffavtale og IA-avtale/kommunale prosedyrer i internkontrollsystemet. Dersom en arbeidstaker er fraværende fra arbeid på grunn av dårlige værforhold eller andre utenforliggende omstendigheter, kan det avtales at arbeidstakeren avspaserer opparbeidet fleksitid, arbeider inn fraværet eller bruker feriedager. Dersom dette ikke er mulig, skal vedkommende trekkes i lønn. Dette regnes ikke som lønnstrekk i hht AML (2). 13 UTBETALING AV LØNN Lønn utbetales den 12. i hver måned, eller nærmeste foregående virkedag. Time-, dag- og ukelønn utbetales etterskuddsvis den 12. i påfølgende måned. Når særlige grunner foreligger, kan det utbetales forskudd med inntil halvparten av ordinær netto månedslønn, jfr egen prosedyre i internkontrollsystemet. Den enkelte arbeidstaker skal kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig. Fradrag i lønn kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller: lovbestemte trekk pensjonsinnskudd beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren fagforeningskontingent dersom foreningen ber om det, jfr Hovedavtalen erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling. Lønnstrekk skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Før trekk gjennomføres, skal det drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte. 14 RUSMIDLER Arbeidstakeren skal ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. Misbruk av rusmidler kan være grunn til oppsigelse. Arbeidstakere med rusproblemer, skal tilbys hjelp og behandling via kommunens bedriftshelsetjeneste og AKAN-opplegg. Det er ikke tillatt for ansatte i Leirfjord kommune å røyke i arbeidstiden i eller ved kommunale bygg, eller i den kommunale bil-/maskinpark. Det er et generelt forbud mot å røyke foran alle innganger til kommunale bygg i Leirfjord kommune, K-sak 47/09. Det er ikke tillatt å røyke innendørs på kommunale arbeidsplasser eller i kommunale tjenestebiler. 3

4 Når det gjelder forbud mot røyking i skoler og barnehager, vises til 18 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler av nr BRUK AV TELEFON, INTERNETT MV Private gjøremål og bruk av kommunens telefon- og datautstyr til privat bruk i arbeidstiden skal i størst mulig utstrekning unngås. Det skal ikke søkes fram, lastes ned eller skrives ut sider fra internett med innhold av pornografisk eller rasistisk karakter av noe slag. Det må heller ikke lastes ned programvare og spill fra nettet uten tillatelse. Ved overtredelse kan dette føre til disiplinære reaksjoner fra arbeidsgiver. 16 BEHANDLING AV UTSTYR Alt inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker. Arbeidstakeren må behandle kommunens utstyr m.v. med størst mulig varsomhet, slik at ødeleggelse og unødvendig slitasje ikke oppstår. Ved uforsiktig omgang med materiell kan arbeidstakeren pålegges erstatningsansvar. Kommunen plikter etter lov og forskrifter å stille til rådighet verneutstyr der dette er påkrevd. Arbeidstakeren plikter på samme måte, for å trygge liv, helse og eiendom, å bruke det verneutstyr som er stilt til disposisjon. Likeledes plikter arbeidstakeren å ta vare på utlevert verneutstyr og rapportere til overordnet når det måtte oppstå eventuelle feil eller mangler ved utstyret. 19 PERMISJON For permisjon gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser, hovedtariffavtalen, hovedavtalen og Leirfjord kommunes permisjonsreglement. 17 OPPSIGELSE Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Arbeidstakeren kan kreve skriftlig begrunnelse for oppsigelsen. Ved oppsigelse fra kommunen skal denne inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål mv, og hvilke frister som gjelder. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Oppsigelsesfristen skal være i henhold til gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale. Det vises for øvrig til AML kap 15 og FVL kap IV-V. 18 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD PÅ GRUNN AV SYKDOM Ved langtidssykemelding skal arbeidstakers rettigheter ivaretas i samsvar med rettighetene i Lov om arbeidsmiljø, Folketrygdlov og IA-avtalen. Leirfjord kommunes prosedyrer for oppfølging av sykemeldte skal følges. Begge parter skal være klar over, og aktivt ha prøvd ut oppfølging og tilrettelegging i henhold til gjeldende lov og retningslinjer. Det innvilges automatisk et års ulønnet sykepermisjon fra maksdato. Dersom den ansatte ikke er tilbakeført til ordinært arbeid ved utløpet av permisjonsperioden på ett år, tas spørsmålet om gjeninntreden eller eventuelt videreføring av ulønnet sykepermisjon opp på nytt. Når det har gått to år fra maksdato (til sammen tre år fra langtidssykemelding startet) i hele eller deler av den opprinnelige stilling, skal arbeidsgiver og arbeidstaker sammen avklare mulighetene for tilbakeføring til ordinært arbeid i opprinnelig stillingsbrøk. 4

5 Dersom dette ikke er mulig, etter en samlet vurdering i forhold til den ansattes funksjonsevne og tilrettelegging, utprøving er foretatt, og vilkårene for oppsigelse er til stede i henhold til AML 15-7, avsluttes arbeidsforholdet i den stillingsbrøken den ansatte ikke er tilbakeført i. Det skal alltid foreligge en skriftlig oppsigelse fra en av partene når arbeidsforholdet er avsluttet. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen når det vurderes sannsynlig at den ansatte kan komme tilbake i arbeid innen rimelig tid med noe lengre rehabiliteringstid. 19 AVSKJED OG SUSPENSJON Kommunen kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed skal meddeles skriftlig og være begrunnet, samt inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandling, reise søksmål og hvilke frister som gjelder. Mens spørsmålet om avskjed behandles, kan arbeidstakeren i helt spesielle tilfeller suspenderes fra sin stilling. Betingelsen for å kunne foreta suspensjon er at det er nødvendig av hensyn til virksomhetens behov. Før vedtak om avskjed eller suspensjon treffes, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren ikke ønsker det. Ved suspensjon har arbeidstakeren krav på at denne blir begrunnet og krav på å beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet. Det vises for øvrig til AML kap 15 og FVL kap IV-V. 20 ANNET LØNNET ARBEID Kommunal arbeidstaker kan ikke ha lønnet arbeid hos annen arbeidsgiver dersom dette arbeidet vil være av et slikt omfang og en slik art at det kan går ut over arbeidsytelsen i kommunen. 21 INFORMASJON TIL MEDIA OG PUBLIKUM Alle ansatte kan gi informasjon til media og publikum innenfor den enkeltes ansvarsområde og kompetanse. Ved tvil om forhold er unntatt offentlighet eller sikkerhetsgradert, skal den ansatte først klarere forholdet med overordnet. 22 TAUSHETSPLIKT Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, andre bestemmelser, eller når det følger av sakens art, må ingen arbeidstaker omtale saken ovenfor noen utenforstående. Alle arbeidstakere skal ved tiltredelse undertegne taushetserklæring. 23 TJENESTEBEVIS Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig tjenestebevis fra arbeidsgiveren. Tjenestebeviset skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, stilling og arbeidsforholdets varighet. I spesielle tilfeller kan arbeidstaker anmode om en mer utførlig attest. Arbeidstaker som blir avskjediget, har også krav på tjenestebevis, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen, anføre på tjenestebeviset at arbeidstakeren er avskjediget. Kommunens standardformular brukes, jfr internkontrollsystemet. 5

6 25 FORTOLKNING OG ENDRING AV REGLEMENTET Spørsmål om fortolkning av dette reglementet behandles av administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget kan foreta mindre og redaksjonelle endringer av reglementet. Større og prinsipielle endringer skal foretas av kommunestyret. 6

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 ARBEIDSREGLEMENT FOR LENVIK KOMMUNE 1 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere, i et fast forpliktende

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 04.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1 Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Personalpolitikk 2. Formelle krav lover og forskrifter 3. Avtaleverk a. Hovedavtaler og tariffavtaler b. Arbeidsavtale

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 29.08.2001, sak 0050/01 Administrasjon 30.01.2002 ( 10)

Detaljer

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Dato LOV-2013-06-21-102 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2014-05-09-16 Publisert I 2013 hefte 9 Ikrafttredelse

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer