Samferdselsstatistikk Vest-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdselsstatistikk Vest-Agder"

Transkript

1 2014 Samferdselsstatistikk Vest-Agder Foto: Elisabeth Hording Mathisen Vest-Agder fylkeskommune Samferdselsseksjonen v/ Ann Sherin Skollevold og Elisabeth Hording Mathisen

2 Innhold Sammendrag... 3 Påvirkningsfaktorer for trafikkutvikling... 4 Befolkningsutvikling... 4 Pendling... 5 Rushtidsavgift... 6 Belønningsmidler... 6 Busstilbud... 7 Infrastruktur... 7 Gods-/næringstransport... 8 Elbil... 8 Samferdselsstatistikk Trafikktellinger Bompasseringer Kristiansand Lister Buss Gods-/næringstransport på vei Havn Kristiansand Havn Jernbane Elbil Sykkel Flytrafikk Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) Drosje Tabell 1: Befolkningsvekst i Vest Agder... 5 Tabell 2: Befolkningsvekst i Kristiansandsregionen... 5 Tabell 3: Registrerte elbiler... 9 Tabell 4: Endringer i personbiltrafikken Kristiansand i rushtid Tabell 5: Virkninger av rushtidsavgift Tabell 6: Statistikk for bussruter i Vest-Agder Tabell 7: Gods/Container Tabell 8: Kristiansand Havn Transportert vekt - tall fra 2011 til Tabell 9: Gods - Kristiansand Havn sammenlignet med region og landsbasis Tabell 10: TEU-containere - Kristiansand havn sammenlignet med region og landsbasis Tabell 11: Ferjeterminal Tabell 12: Passasjertrafikk Kjevik Tabell 13: Nøkkeltall fra 2014 for transporttjenesten for funksjonshemmede Tabell 14: Drosjedekningen i kommuner i Vest-Agder Tabell 15: Utviklingen i drosjeløyvedekningen

3 Figur 1: Døgnpasseringer E18 Vesterveien Figur 2: Døgnpasseringer E18 Narvika og Rv.9 Grim Figur 3: Døgnpasseringer E39 Hollekleiv og E39 Rekevik Figur 4: Døgnpasseringer Fv. 456 Vågsbygdporten og Blørstad Figur 5: Døgnpasseringer Fv. 452 Vollevannet og Rv. 457 Flekkerøy Figur 6: Døgnpasseringer Rv. 9 Dalehefte og Fv. 42 Moekra Figur 7: Døgnpasseringer Fv. 456 Langenes og Fv. 43 Havik Figur 8: Døgnpasseringer Fv. 303 Aukland og Fv. 401 Spangereid Figur 9: Trafikk i 2014 ved ulike tellepunkter i Vest-Agder Figur 10: Bomstasjoner i Kristiansand Figur 11: Bompasseringer i Kristiansand Figur 12: Gjennomsnittlig dagstrafikk Kristiansand Figur 13: Bomstasjoner i Lister Figur 14: Bompasseringer i Lister Figur 15: Gjennomsnittlig dagstrafikk i Lister Figur 16: Bompasseringer i Vest-Agder Figur 17: Bussmetro Figur 18: Andre ruter Kristiansandsområdet Figur 19: Samlet busstrafikk Vest-Agder Figur 20: Tunge kjøretøy Kristiansand Figur 21: Tunge kjøretøy Lister Figur 22: Elbil Kristiansand Figur 23: Elbil Lister Figur 24: Sykkeltrafikk - Vesterveien

4 Sammendrag Rapporten vil presentere statistikk knyttet til ulike samferdselsområder i fylket. Til sammen gir denne statistikken et godt grunnlag for å vurdere utviklingen i trafikkbildet i Vest-Agder de siste årene. Jevnt over viser tallene fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene at totaltrafikken på vei har økt. Særlig ser vi en økning på E18/E39. Likevel viser statistikken at det internt i Kristiansand ikke har vært vekst i personbiltrafikken. Det kan igjen tyde på at trafikantene i større grad benytter seg av andre transportformer, slik som kollektivtransport, gange og sykkel. En mulig forklaring til økningen i totaltrafikken kan blant annet tillegges næringstrafikk. I tillegg viser statistikken at den 38,3 kilometer lange firefeltsmotorveien fra Grimstad til Kristiansand, som stod klar i 2009, har bidratt til økt innpendling til Kristiansand over fylkesgrensa til Aust-Agder. Dette stemmer overens med at lokale bompasseringer ved Rv. 9 Grim, Fv. 1 Sødal og Presteheia går ned, mens antall passeringer på E18 Bjørndalssletta øker. Der man i Kristiansand ser en nedgang i personbiltrafikken, ser man i andre deler av fylket en økning i samme periode. Mye av veksten i Lister kan tenkes å ha sammenheng med gjennomførte veiinvesteringer som følge av Listerpakken, deriblant på Fv. 465 Gjervollstad. Dette har bidratt til å forkorte reisetiden for innbyggere i Farsund og i større grad lagt til rette for pendling til eksempelvis Kvinesdal og Flekkefjord. Statistikken viser at innføringen av rushtidseffekt i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og holdninger. Dette kommer til syne ved at det er nedgang i antall biler som passerer bommene i regionen i de tidsperiodene hvor det er innført høyere bomavgift. Parallelt med dette ser man også en økning i antall passasjerer som reiser med buss. Mye av denne økningen kan tenkes å være konsekvens av innføringen av rushtidsavgift som igjen har påvirket innbyggerne til å velge grønnere transportalternativ. I andre regioner i fylket finnes det ikke et dekkende kollektivtilbud og det er heller ikke innført lignende restriktive tiltak. Det kan virke inn på innbyggerne som velger bil som transportalternativ. I tillegg preges de samme regionene, utenfor Kristiansandregionen, av å ha spredte arbeidsplasser som gjør det nødvendig for innbyggerne å benytte bil i forbindelse med arbeidsreiser/fritidsreiser. I tillegg kommer innbyggerne som må pendle til arbeidssted i andre omkringliggende kommuner. Trafikktallene kan sees i sammenheng med befolkningsvekst i fylket. Selv om Vest-Agder, og da særlig Kristiansand, har hatt befolkningsvekst, gir ikke dette utslag i rushtrafikken, men stemmer overens med det totale trafikkbildet. Det kan tyde på at reisende i Vest-Agder ikke nødvendigvis bruker personbil mindre totalt sett, men at de har funnet andre fremkomstmidler i rushtiden. Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall kjøpte elbiler. I tillegg har innføring av sanntidssystemet på buss, samt en økning i frekvens på bussruter i Kristiansandsregionen hatt en stor positiv effekt i antall reisende. Økning i antall togruter og at tidspunktene muliggjør pendling til Kristiansandsregionen kan også tenkes å ha hatt en positiv effekt på nedgangen i personbiltrafikken. En annen positiv utvikling er den økte sykkelandelen i Kristiansand. Denne andelen er nå på 9 %, noe som gjør Kristiansand til den byen med høyest sykkelandel i landet. 3

5 Påvirkningsfaktorer for trafikkutvikling Ifølge tidsskriftet "Samferdsel" (nr. 5 juni 2006) som utgis av Transportøkonomisk institutt, påvirkes trafikkutvikling av flere forskjellige forhold i større eller mindre grad. De viktigste årsakene nevnes i tilfeldig rekkefølge og omfatter: Økonomisk utvikling Tilgjengelighet, tilbud og pris på kollektivtilbudet Tidsforbruk ved reise med privat bil kontra kollektiv, sykkel eller lignende Anleggsarbeid og redusert framkommelighet på veien Generell veistandard Bompengesatser Næringsutbygging Boligutbygging Generelle holdninger til miljø Værforhold Utviklingen i relative prisforhold knyttet til eie og drift av kjøretøy Trendforandringer (endringer knyttet til preferanser og teknologi) Forekomsten av kø og køproblemer I tillegg påvirkes trafikkutvikling av følgende forhold: Befolkningsutvikling Pendling Rushtidsavgift Belønningsmidler Busstilbud Infrastruktur Godstrafikk Elbil Befolkningsutvikling Fra 2009 til 2014 har hele fylket hatt en befolkningsøkning på 6,4 % og kommunene med størst vekst er Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen og Lyngdal. I løpet av det siste året, fra 2013 til 2014, har veksten i fylket vært totalt 1,5 %. 1 Kristiansandsregionen har hatt en befolkningsvekst på 7,8 % i perioden 2009 til Fra 2013 til 2014 var endringen på 1,7 %. Lillesand kommune har hatt den største prosentvise befolkningsøkningen, fra 2009 til 2014, på 9,1 %. Iveland har, for samme perioden, den laveste veksten med 4,7 %. 1 Alle tallene er hentet fra SSB statistikkbank og er beregnet folkemengde 31. desember 4

6 Tabell 1: Befolkningsvekst i Vest Agder Kommune Vekst % Vekst % Kristiansand ,8 % 7,9 % Mandal ,8 % 5,5 % Farsund ,5 % 2,3 % Flekkefjord ,4 % 0,6 % Vennesla % 7,6 % Songdalen ,8 % 6,7 % Søgne ,9 % 6,9 % Marnardal ,2 % 2,1 % Åseral ,4 % 2,4 % Audnedal % 4,7 % Lindesnes % 5 % Lyngdal ,3 % 7 % Hægebostad ,1 % 5,1 % Kvinesdal ,9 % 3,1 % Sirdal % 2,6 % Totalt ,5 % 6,4 % Tabell 2: Befolkningsvekst i Kristiansandsregionen Kommune Vekst % Vekst % Kristiansand ,8 % 7,9 % Vennesla ,0 % 7,6 % Songdalen ,7 % 6,7 % Søgne ,9 % 6,9 % Lillesand ,2 % 9,1 % Birkenes ,0 % 8,2 % Iveland ,5 % 4,7 % Totalt ,7 % 7,8 % Endringer i folketall, bosettingsmønster og arbeidsplasser er noen av de viktigste faktorene som påvirker transportetterspørselen. Pendling Siden 2000 har bevegelsen mellom bosted og arbeidsplass stadig oftere krysset kommunegrensene på Agder og innpendlingen til Kristiansand har økt med 40 %. 2 Kommunene som markerer seg med størst relativ innpendling til Kristiansand er de nærest omkringliggende. Videre har Setesdalskommunene større arbeidsmessig tilknytning til Kristiansand enn til Arendal. Lillesand har 29 % innpendling til Kristiansand og hvert av de siste årene har prosentsatsen steget med rundt 1 %. Til sammenligning er pendlingen fra Lillesand til Arendal kun på 3,6 %. Pendlere fra kommuner lengre øst pendler i hovedsak mot Arendal. Etter at ny E-18 mellom Kristiansand og Grimstad kom på plass, 2 5

7 kan man se en betydelig økning i antall arbeidstakere som pendler mellom byene 3. Disse pendlertallene viser betydningen av gode veier for bo- og arbeidsmarkedsregionen. I desember 2014 ble rutetilbudet på Sørlandsbanen forbedret for å gjøre jernbanen mer attraktiv. Dette bidrar til å gi jobbpendlere en bedre hverdag og for å styrke bo- og arbeidsregioner langs Sørlandsbanen. Forbedringen av togtilbudet gir tilnærmet totimers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Antall avganger på hverdager øker fra fem til åtte mellom Oslo og Kristiansand, og fra fire til sju gjennomgående reiser mellom Oslo og Stavanger. Frekvensen øker også noe i helgen. NSB regner med at over flere vil reise med Sørlandsbanen i Til sammenligning var det om lag 1 million reisende i Rushtidsavgift I Kristiansand ble tidsdifferensierte bompengesatser innført 16. september Hovedmålet med innføringen var å redusere trafikken i rushtiden, samtidig som dagens inntektsnivå blir opprettholdt. Rushtid defineres som perioden om morgenen og om ettermiddagen. Det er kun tidsdifferensierte bomsatser på hverdager. Taksten er 21 kroner i rushtiden og 14 kroner utenom rushtiden for lette kjøretøy. Tunge kjøretøy betaler dobbel sats. Det er mulig å få 20 % rabatt på bompassering for trafikanter med brikke og lokal avtale. Med rabatt koster det kr 16,80 å passere en bom, mens det koster kr 11,20 å passere utenom rushtiden. Bilister blir ikke avkrevd for mer enn én bompassering pr. time, og maksimalt 50 bompasseringer pr. måned. Tidsdifferensierte takster er beregnet til å kunne redusere trafikken gjennom bomstasjonene i rushtiden med 5 %. 5 Belønningsmidler Gjennom belønningsavtalen for Kristiansandsregionen har Vest-Agder fylkeskommune forpliktet seg til å gjøre trafikktiltak som bidrar til å redusere personbiltrafikken i rushtiden ved å legge bedre til rette for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Målsettingen for gjeldende avtale er en nullvekst i personbiltrafikken. 6 Det innebærer at persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og endringer innen persontransport vil gjenspeile dette. Knyttet til forutsetninger om resultatoppnåelse og igangsetting av tiltak ble de gitt tilsagn på 285 millioner kroner i perioden Tilsvarende tilskudd var også gitt i perioden Som følge av dette, har det vært en stor satsning på kollektivtrafikk med fremkommelighetstiltak og bedre kollektivtilbud for å få flere til å bruke bussen. I 2014 ble det brukt drøyt 47 mill. kr til belønningsprosjekter. Ca. 33 mill. kr av de 80 mill. kr som ble utbetalt for 2014 er ubrukt. Belønningsmidlene i 2014 ble brukt til å 7 : - Opprettholde og videreutvikle busstilbudet i Kristiansandsregionen - Fullfinansiere kollektivfelt E18 Vollevann - Bjørndalsletta - Planlegge sykkelekspressvei - Delfinansiere innfartsparkering ved Erkleivveien i Vennesla - Planlegge to reguleringsplasser for buss 3 4 https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/sorlandsbanen-og-arendalsbanen-bedre-togtilbud-med-flere-avganger/id / 5 6 Belønningsavtalen er inngått mellom Kristiansandsregionen og Samferdselsdepartementet for en periode fra Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. 7 ATP - Belønningsmidler rapport 2014 (s. 19) 6

8 Busstilbud Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 4,1 % i 2014, sammenlignet med Til sammenligning var økningen i 2013 på 4,7 % i sammenlignet med Agder Kollektivtrafikk har mottatt 37 millioner kroner i belønningsmidler for Av disse er 35,5 millioner kroner brukt til bussproduksjon i Kristiansandsregionen, mens 1,5 millioner kroner er brukt for å styrke bussforbindelsen Kristiansand-Arendal. I 2014 har midlene gått til økt produksjon for å møte etterspørselsvekst på allerede etablerte ruter, særlig i rushtrafikk. Noen rutetilbud som ble satt i verk i 2013, fikk først full effekt i Følgene sentral satsing gjelder kollektivtrafikken: På en god del ruter er frekvensen i rushtiden blitt doblet På andre ruter er frekvensen økt i rushtid Det er etablert noen direkteruter gjennom Vågsbygdporten Metrorute 2 (M2) er utvidet for å dekke det nye boligområdet Lauvåsen. Bussatsingen i Kristiansandregionen for 2014 beskrives som vellykket, noe økningen i antall bussreiser dokumenterer. Både i 2013 og i 2014 har det vært en markert vekst i busstrafikken. Bedre rutetilbud, spesielt i rushtid har gitt svært god effekt 8. Infrastruktur Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. Ny infrastruktur i form av kollektivfelt, gater, snarveier, samt gang- og sykkelvei har stor effekt på trafikkbildet. I perioden er det bygd drøyt 4 km kollektivfelt/bussgater og ca. 20 km gangog sykkelveier i Kristiansandsregionen. I 2014 ble det asfaltert vei 94 km i Vest-Agder fylke, noe som utgjør en økning fra 86 km i Følgende infrastruktur for buss og sykkel/gange gjennomført i Kristiansandsregionen i : - Kollektivfelt på E18 Vollevannet-Bjørndalsletta ble bygd og satt i drift i midten av Gateterminalen i Tollbodgata (Rådhuskvartalet) ble satt i drift i januar Forbedring av Rona terminal i Kristiansand - Strøm i utvalgte busskur i Kristiansand - Innfartsparkering Erkleivveien i Vennesla ble ferdigstilt høsten Innfartsparkering på Flekkerøy ble ferdigstilt høsten Innfartsparkering på Kjerlingsland i Lillesand ble åpnet høsten Innfartsparkering på Rona i Kristiansand ble satt i drift høsten Fv. 456 ny Vågsbygdvei åpnet juni Sykkelekspressvei E18 Narviksbakken. Ny separert gang- og sykkelvei med støyskjerm ble bygd ferdig våren Sykkelekpressvei langs Vågsbygdveien. Ny parsell fullført på strekningen Fiskå- Blørstad. Finansiert av bompenger 8 ATP - Belønningsmidler rapport 2014 (s. 6) ATP - Belønningsmidler rapport 2014 (s. 8) 7

9 - Gang- og sykkelvei Fv. 402 Møglestu- Storemyr i Lillesand ble satt i drift sommeren Finansiert av bompenger - Fortau Boen-Krageboen Rv. 41 i Kristiansand bygd ferdig høsten Finansiert av bompenger Av store prosjekter utenfor Kristiansand, kan følgende nevnes 11 : - Listerpakken - Fv. 42 Sveindalskrysset - mellom grensen til Aust-Agder og Tveitosen - Fv. 42 Bjørkåstunellen (skal stå ferdig 2016) - Fv. 460 Vigeland bru - Fv. 465 Træland - Fv. 465 Kvinesdal-Farsund (Åpta) - Fv. 455 Øyslebø-Heddeland - Tilskuddsmidler til utbygging av infrastruktur for elbiler i Lister 12 Gods-/næringstransport Gods-/næringstransport er en ytterligere faktor som er med på å påvirke trafikkbildet i Vest-Agder. Omfanget av slik transport vil i stor grad være avhengig av økonomisk aktivitet, befolkningsvekst og næringsstruktur. Maritime og petroleumsrelaterte næringer er viktige og produktive næringer som er sterkt representert i både Kristiansand og Stavanger. Disse næringene er i stor grad avhengige av å transportere varer med betydelig volum og verdi, og det er svært kritisk at disse varene vil komme fram til riktig tid. Strekningen mellom Kristiansand og Stavanger er av den grunn en viktig transportåre for verdifulle varer som både skal eksporteres og fraktes ut på norsk sokkel. Økt vekst i økonomisk aktivitet, befolkning og inntekt fører også til økt forbruk som genererer mer godstransport i form av varer transportert inn til regionen. Som en følge av den høye veksten på Sør- Vestlandet har veksten i godstransport mellom Kristiansand og Stavanger vært svært høy de siste årene. Hvordan omfanget av gods-/næringstransport vil utvikle seg framover vil, i likhet med transportomfang for persontransport, påvirke nytten og hensiktsmessig dimensjonering av veien i tillegg til vedlikeholdskostnader. 13 Elbil Den økende populariteten til elbiler påvirker trafikkbildet i Vest-Agder. Kjøp og bruk av elbiler gir følgende fordeler i Norge: Gratis passering i alle landets bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift Fri adgang til å kjøre i kollektivfeltet Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. Årsavgift på 435 kroner (2015) Kjøp av elbil er fritatt for engangsavgift og merverdiavgift Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner 14 Stortinget har garantert at avgiftsfordelene for elbil, som nevnt ovenfor, skal være gjeldende frem til 2018 eller tidligere dersom antallet elbiler på norske veier overstiger De statlige fordelene 11 Årsrapport fylkesveger Vest Agder Ulstein et. al, (2015) Utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av E39 Søgne-Ålgård. MENON-publikasjon nr. 15/

10 med å kjøre elbil er tiltenkt å veie opp for enkelte ulemper som kan oppleves med bruk av elbil, som begrenset rekkevidde og usikker bruktverdi 15. I 2014 ble det solgt 959 elbiler 16 i Vest-Agder, mot 460 elbiler i Økningen utgjør 108,5 %. 17 I Vest-Agder stod salg av person-elbiler for 12,1 % av det totale bilsalget i Vest-Agder 18. Tabellen nedenfor viser antall registrerte elbiler i Vest-Agder som i 2014 lå på Den store forskjellen i andelen solgte og registrerte elbiler skyldes bruktimport fra utlandet. I tillegg til elbiler har det også vært en økning i antall plug-in hybrider i Vest-Agder. Disse er ikke inkludert i tabellen nedenfor, men fra 2012 til 2014 utgjør plug-in hybridene totalt 67 registreringer. Tabell 3: Registrerte elbiler Antall registrerte elbiler i Vest-Agder Antall registrerte elbiler i Norge Prosentandel registrerte i Vest-Agder 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 3,4 % 3,9 % Disse tallene inkluderer varebiler og MC-"biler" 17 &lang=no_no&flist= 18 9

11 Samferdselsstatistikk I denne delen presenteres en rekke grafiske fremstillinger og tabeller som gir en oversikt over trafikkbildet i Vest-Agder. Trafikktellinger Statens vegvesen registrerer trafikk ved ulike tellepunkter i fylket. Her rapporteres tall ut fra årsdøgnstrafikk (ÅDT). ÅDT er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets dager (i begge kjøreretninger). For eksempel vil et gjennomsnitt på 500 biler i hver kjøreretning gi en ÅDT på 1000 (gjelder både personbiltrafikk og tyngre kjøretøy). Figur 1: Døgnpasseringer E18 Vesterveien Døgnpasseringer E18 Vesterveien Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fra 2009 til 2013 har det vært en nedgang i trafikken på Vesterveien på 7 %. Årsaken til at 2013 er valgt fremfor 2014 er at tellepunktet på Vesterveien har vært nede siden et uhell i 2014 hvor en lastebil kjørte i stykker lysanlegget i tunellen slik at strømtilførselen til tellepunktet ble kuttet. Dette har medført at tallene for 2014 er generert. Selv om det totalt sett har vært en nedgang, var trafikkmengden forholdsvis stabil fra 2012 til 2013, noe som kan tyde på at nedgangen har avtatt noe. En fremtidig trafikkøkning på Vesterveien kan tenkes å ha sammenheng med åpningen av den nye Vågsbygdveien samt tre felt på Vesterveibroa

12 Figur 2: Døgnpasseringer E18 Narvika og Rv.9 Grim Døgnpasseringer E18 Narvika og Rv. 9 Grim E18 Narvika E18 Narvika E18 Narvika Rv. 9 Grim Rv. 9 Grim Rv. 9 Grim Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Narvika har hatt en trafikkvekst på 10,7 % siden 2009 og 1,4 % siden Det er naturlig å anta at utbygging av Sørlandsenteret og IKEA samlet sett har medført økt trafikk på denne veien. Ny E18 Kristiansand-Grimstad har også medført økt trafikk i form av pendling de siste årene. Økningen på fylkesgrensa er imidlertid mindre enn økningen i Narvika, noe som betyr at også i den senere tid er de «interne forhold» i fylket en medvirkende årsak til denne økningen. På Rv. 9 Grim har det vært en nedgang i trafikken sammenlignet med de foregående årene. Dersom man sammenligner den totale trafikkmengden i 2013 med 2009 har det vært en nedgang på hele 16 %. 20 En årsak til denne store nedgangen kan være utbyggingsprosjekter i området. I tillegg kan det tenkes at innføring av rushtidsavgift, samt bedring av busstilbudet i området har medført en reduksjon i personbiltrafikken. 20 Tellepunktet har kun vært fungerende frem til mai Etter mai er tallene generert. Derfor er 2013 benyttet til sammenligning. 11

13 Figur 3: Døgnpasseringer E39 Hollekleiv og E39 Rekevik Døgnpasseringer E39 Hollekleiv og E39 Rekevik E39 Hollekleiv E39 Hollekleiv E39 Hollekleiv E39 Rekevik E39 Rekevik E39 Rekevik Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des På E39 Rekevik har det vært en vekst i personbiltrafikken fra 2013 til 2014 på 1,26 %. I perioden fra 2009 til 2014 vises en økning på hele 15,7 %. Veien har mindre trafikk fra vinter- og høstmånedene. Derimot ser man en kraftig økning i vår- og sommermånedene. E39 Hollekleiv har samme utvikling i forhold til vinter og sommermåneder og har hatt en økning i personbiltrafikken på 7,2 % fra 2010 til I løpet av det siste året, fra 2013 til 2014, har E39 Hollekleiv hatt en nedgang på 0,64 %. Figur 4: Døgnpasseringer Fv. 456 Vågsbygdporten og Blørstad Fv. 456 Vågsbygdporten og Blørstad Fv. 456 Vågsbygdporten Fv. 456 Blørstad Fv. 456 Blørstad Fv. 456 Blørstad Fv. 456 Blørstad Fv. 456 Blørstad Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figuren overfor viser hvordan trafikken på Fv. 456 Vågsbygdporten og ved Blørstad har vært fra 2009 til Vågsbygdporten har kun registrert målinger fra 2014, ettersom det var da den nye tunnelen ble åpnet. Før det var det Blørstad som var tellepunktet for denne fylkesveien. Fra 2009 til 2013 ser man at trafikken på Fv. 456 Blørstad går ned. Det kan forklares ut fra arbeidet på Vågsbygdporten 12

14 som startet sommeren Det har naturlig nok blitt mer trafikk på denne veien etter at hele anlegget offisielt ble åpnet i juni Bare i løpet av januar til september 2014 har trafikkmengden ved Fv. 456 Vågsbygdporten økt med 38,7 %. Figur 5: Døgnpasseringer Fv. 452 Vollevannet og Rv. 457 Flekkerøy Døgnpasseringer Fv. 452 Vollevannet og Rv. 457 Flekkerøy Fv. 452 Vollevannet Fv. 452 Vollevannet Fv. 452 Vollevannet Rv. 457 Flekkerøy Rv. 457 Flekkerøy Rv. 457 Flekkerøy Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des På Fv. 452 Vollevannet har trafikken fra 2009 til 2014 økt med 22,7 %. Fra 2013 til 2014 var økningen på 2 %. Trafikken på Rv. 457 Flekkerøy har vært forholdsvis jevn i alle de tre inkluderte årene. Fra 2009 til 2014 har den økt med 5 %. Fra 2013 til 2014 økte trafikken med 2 %. Figur 6: Døgnpasseringer Rv. 9 Dalehefte og Fv. 42 Moekra Døgnpasseringer Rv. 9 Dalehefte og Fv. 42 Moekra Rv. 9 Dalehefte Rv. 9 Dalehefte Rv. 9 Dalehefte Fv. 42 Moekra Fv. 42 Moekra Fv. 42 Moekra Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 13

15 Det har vært en jevn økning i trafikken ved Rv. 9 Dalehefte i perioden 2009 til Denne økningen har vært på 4,6 %. Tilsvarende økning for Fv. 42 Moekra er på 0,9 %. I løpet av det siste året, fra 2013 til 2014 har Rv. 9 Dalehefte økt med 0,9 %, mens Fv. 42 Moekra har økt med 4,2 %. Figur 7: Døgnpasseringer Fv. 456 Langenes og Fv. 43 Havik 6000 Døgnpasseringer Fv. 456 Langenes og Fv. 43 Havik Fv. 456 Langenes Fv. 456 Langenes Fv. 456 Langenes Fv. 43 Havik Fv. 43 Havik Fv. 43 Havik Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des På både Fv. 456 Langenes og Fv. 43 Havik har det vært en økning i personbiltrafikken fra 2010 til Den største økningen har vært på Fv. 456 Langenes med 19,1 %. Tilsvarende andel for Fv. 43 Havik er 7,2 %, hvor økningen skyldes mer trafikk månedene mai til og med juli. I løpet av det siste året, fra 2013 til 2014, har Fv. 456 Langenes økt med 6,3 %, mens Fv. 43 Havik har økt med 8,7 %. Figur 8: Døgnpasseringer Fv. 303 Aukland og Fv. 401 Spangereid 2500 Døgnpasseringer Fv. 303 Aukland og Fv. 401 Spangereid Fv. 303 Aukland Fv. 303 Aukland Fv. 303 Aukland Fv. 401 Spangereid Fv. 401 Spangereid Fv. 401 Spangereid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trafikken på Fv. 303 Aukland var 28,5 % høyere i 2014 enn hva den var i Fv. 401 Spangereid har i samme periode økt med 11,2 %. Fv. 303 Aukland har hatt en økning i personbiltrafikken fra 2009 til 2014 på 28,5 %. Tilsvarende økning for Fv. 401 Spangereid er på 13,1 %. Dersom man sammenligner 14

16 trafikken gjennom de forskjellige månedene på de to stedene så ser man et ganske ulikt mønster. I Spangereid så øker trafikkmengden jevnt mot sommermånedene når den topper seg, for så å minke høst og vinter. Dette mønsteret er motsatt for Aukland. Her er det en nedgang midt på sommeren. Unntaket er likevel i 2013, hvor det var mye trafikk i sommermånedene på Fv. 303 Aukland, sammenlignet med 2009 og Figur 9: Trafikk i 2014 ved ulike tellepunkter i Vest-Agder Trafikk i 2014 ved ulike tellepunkter i Vest-Agder Figuren overfor gir en enkel oversikt over de ulike tellepunktene som har vært illustrert i ulike figurer tidligere. Tallene er summen av den månedsdøgnstrafikk for Det må kommenteres at figuren gir et noe unyansert bilde ettersom den inneholder både Europaveier og fylkesveier. Det er totalt sett mye større trafikkmengde på Europaveiene, enn på de forskjellige fylkesveiene. Unntaket er Fv. 456 Vågsbygdporten som er en høyt trafikkert vei. Av de resterende veiene er det Rv. 9, Fv. 452 Vollevannet og Rv. 457 Flekkerøy som har den største trafikkmengden. Det kan også nevnes at det var mer trafikk i 2014 ved tellepunktet ved Fv. 457 Vollevannet enn det faktisk var på E39 Rekevik. Grim har kun tellinger til og med mai 2014 og tallene etter dette er dermed generert. Bompasseringer I Vest-Agder finnes det to bompengeselskap, henholdsvis Nye Kristiansand Bompengeselskap AS og Lister Bompengeselskap AS. Bompengeselskapene rapporterer tall ut fra antall passeringer i bomstasjonene. Det vil derfor være forskjeller i antall dager dersom man sammenligner ulike måneder og år, og derfor vises også enkelte tall med gjennomsnitt trafikkmengde pr. dag (gjelder både personbiltrafikk og tyngre kjøretøy). 15

17 Kristiansand Figur 10: Bomstasjoner i Kristiansand Statistikken som presenteres nedenfor er hentet fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS og omfatter bomstasjonene på E18 Bjørndalssletta, E39 ved Vesterveien, Rv. 9 Grim, Fv.1 Sødal og Prestheia. Disse bomstasjonene er gjengitt på bildet overfor 21. Figur 11: Bompasseringer i Kristiansand Bompasseringer i Kristiansand Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Samlet Kristiansand 2012 Samlet Kristiansand 2013 Samlet Kristiansand 2014 Figuren ovenfor viser bompasseringer i Kristiansand i tidsperioden og inkluderer all trafikk. Sammenlagt har bomstasjonene i Kristiansand hatt passeringer i løpet av Bildet er hentet fra: 16

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør 1 Forord AKT ble etablert som eget AS i 2008. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som eiere, og samfunnet for øvrig, stiller store krav til hva AKT skal levere. AKT, som et administrasjonsselskap

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER FORORD

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Rapport Mars 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer