NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder"

Transkript

1 1 NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder Dette notatet beskriver dagens overordnede knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder. Notatet omfatter knutepunkt og hovedstopp i sentra som betjenes av kollektivtransportens hovedlinjer, ekspressbusser, samt stopp som har bytte/ korrespondansemulighet mellom ulike transportformer eller betjeningsmåter, herunder innfartsparkering /park-and-ride (P&R). Notatet gir også en oversikt over særlig innmeldte behov for knutepunkt/ hovedholdeplasser. Notatet er drøftet med den tverretatlige faggruppen for programområdet "Kollektivtiltak og universell utforming" under fylkesveginvesteringer. (Arbeidsgruppen består av representanter fra Statens vegvesen, AKT og fylkeskommunen). 1. Kristiansand som knutepunkt for landsdelsforbindelser Kristiansand lufthavn, Kjevik Kristiansand fergeterminal Kristiansand rutebilstasjon og sentrumsterminaler Kristiansand togstasjon 2. Knutepunkt for tog - indre hovedlinje for kollektivtransporten Sira stasjon Gyland stasjon Storekvina stasjon Snartemo stasjon Audnedal stasjon Marnardal stasjon Nodeland stasjon Kristiansand stasjon Vennesla stasjon I tillegg til å fungere som indre hovedlinje for kollektivtransporten i Vest-Agder til/fra Kristiansand som regionhovedstad, gir toget samtidig fjerntogforbindelse til østlandet og sørvestlandet. 3. Knutepunkt for vestgående regionale ruter og ekspressruter Dagens situasjon og for planperioden: Flekkefjord rutebilstasjon

2 2 Feda terminal Vanse sentrum Farsund sentrum Lyngdal rutebilstasjon Rom terminal Livoll (ekspressbusser) Vigeland sentrum Amfi Mandal Ime (ekspressbusser stopper h.h.v. i Marnarkrysset og kryss til Skinsnes, men er nå oppfordret til å benytte tilrettelagt stopp med Park-and-ride på Ime) Døle Bru Tangvall (E39) Brennåsen (E39) Hannevika Kristiansand rutebilstasjon (Sentrumsterminal og metrotrase videre til UiA benyttes av regionale ruter vestfra på en del av avgangene.) Ny E39: Vest-Agder fylkeskommune har i planarbeidet med ny E39 spilt inn at det må tilrettelegges for kollektivknutepunkt i alle kryssområder. Det er forventet at ekspressbussene uansett vil trafikkere langs ny vei. I følge ekspressbussoperatørene er den vanligste måte å komme seg til ekspressbusstilbudet privatbil. De fleste blir kjørt. Det er derfor viktig at det legges til rette korttidsparkering for henting/ tilkjøring med privatbil eller taxi i umiddelbar nærhet til bussstopp i begge retninger og med universell utforming. I tillegg bør det være tilbud om park-and-ride og også bike-and-ride der det er naturlig ut fra lokale forhold. Lokalisering av trase, samt utforming og fasiliteter i kryss, vil være av avgjørende betydning for om regionale ruter kan benytte seg av nytt vegsystem. Det vises til eget notat om utviklingstrekk og utfordringer. 4. Knutepunkt for regionale ruter og ekspressruter Rv 9 Kristiansand rutebilstasjon Hægeland (korrespondansested bestillingsrute mot nordlige deler av Marnardal / Byremo) Evje (Korrespondansested for bestillingsrute mot Åseral) 5. Knutepunkt for østgående regionale ruter og ekspressruter Dagens situasjon: Rutebilstasjonen i Kristiansand Bjørndalssletta E18

3 3 Håneskrysset E18 (planer om å flytte stopp i østgående retning kan få betydning for ekspressbussenes valg av stoppested) Timeneskrysset Sørlandssenteret (regional mellom Arendal og Kristiansand) Dyreparken E18 (vestgående ekspressbusser) Quality hotel (østgående ekspressbusser) Regionale ruter mellom Arendal og Kristiansand benytter metrotrasè gjennom Kristiansand sentrum og betjener også UiA og Sørlandssenteret (via E18 - Timenesbakken) Det er planlagt nytt omstigningspunkt på Gartnerløkka. For øvrig arbeides det med ny rutestruktur og knutepunktstruktur som del av arbeidet med bymiljøavtale og regional plan for byområdet, - se under. 6. Hovedholdeplasser lokalt I tillegg til knutepunkt/ hovedholdeplasser for tog, regionale ruter og ekspressbusser, vil det kunne pekes ut følgende hovedstopp i tilknytning til kommunesenter / andre sentra: Listerregionen Flekkefjord sentrum Tonstad sentrum Liknes sentrum Eiken Birkeland Lindesnesregionen Spangereid Vigmostad Konsmo Byremo Kyrkjebygd Sveindalkrysset Kristiansandsregionen Dagens hovedstopp i omegnskommunene: I tillegg til knutepunkt/ hovedholdeplasser for tog, regionale ruter og ekspressbusser, vil det kunne pekes ut følgende hovedstopp i tilknytning til kommunesenter / andre sentra: Vennesla sentrum Skarpengland Hægeland Nodeland sentrum Tangvall sentrum Dagens hovedholdeplasser for bytte mellom lokale bussruter i Kristiansand:

4 4 Vågsbygd kirke Vågsbygd senter Hannevika Kristiansand rutebilstasjon Sentrumsterminalene Lund Torv UiA Bjørndalssletta Vollevannet Rona Håneskrysset Rute- og knutepunktstruktur for Kristiansand og omegnskommunene gjennomgås nå som del av arbeidet med bymiljøavtale og Regional plan for kollektivtransporten i Kristiansand. Denne planen er en oppfølging av rapporten "Bussmetroen blir virkelighet" og hovedtema for planen vil være kollektivtransportens infrastruktur og fremkommelighet. I omegnskommunene legges det opp til gode terminaler med innfartsparkering. I Kristiansand bygges det videre på bussmetroen, men samtidig gjøres det en nærmere vurdering av rutestrukturen, sentrumstrase og omstigningspunkt ut fra målsettinger om 0-vekst i privatbilbruk og betydelig økt kollektivsatsing i byområdet. 7. Særlige problemstillinger og innmeldte behov Status er beskrevet i statusrapport per juli Her oppsummeres noen særlige problemstillinger og behov knyttet til hovedstopp og knutepunkt for kollektivtransporten Vedr. knutepunkt for bussruter: Flekkefjord AKT har påpekt at det savnes parkeringsmulighet i nærheten av rutebilstasjonen for reisende med ekspressbusser / togbuss. Vanse Det har for en tid tilbake vært tatt kontakt med samferdselsseksjonen om et lokalt utviklingsprosjekt for området i tilknytning til hovedstoppet i Vanse. Samferdselsseksjonen og vegvesenet har uttrykt ønske om å kunne uttale seg til utforming for å sikre universell utforming og en hensiktsmessig utforming for kollektivtransporten. Det har deretter ikke vært kontakt og status for prosjektet er ukjent. Livold Dagens stopp på Livold er ikke optimalt da plasseringen innebærer at det ikke betjener både regionale ruter og ekspressbussruter. Nytt knutepunkt vil inngå i planer for ny E39.

5 5 Mandal: Skoleskyss og omstigningssted Elever ved sentrumsskolene i Mandal hentes ved skolene, og omstigning skjer i Mandal sentrum. Omstigningssted i sentrum kan være utfordrende både med hensyn til trafikkmengde, og i den grad elever må krysse trafikkert vei i sentrum kan det være en sikkerhetsutfordring for de minste elevene. AKT vurderer at omstigningspunkt for elevene i Mandal sentrum kan være ved Furulunden/Speilen som også har nær beliggenhet til flere av skolene. Rute 900 mellom Kristiansand og Lista trafikkerer også aktuell strekning. Det vil være behov for utbedringer i infrastruktur og holdeplass i aktuelt område. Amfi om innmeldt behov og praktisk løsning etter etablering av ny terminal: Det er allerede meldt om for lite kapasitet på sykkelparkering. Korttidsparkering for henting og tilkjøring med privatbil eller taxi ble ikke innregulert i anlegget, men løses nå praktisk ved bruk av privat areal på andre siden av veien for holdeplass. Passasjerer savner tilbud for park & ride. (Det er generelt liten betalingsvillighet for å bruke avgiftsparkering) Kristiansandsområdet: Behov vil bli kartlagt i egen prosess og omtales derfor ikke i dette dokumentet. Oppgradering til universell utforming Dette er vurdert i eget notat og det henvises til dette. Generelt er det et langsiktig mål at alle hovedstoppene som inngår i knutepunktstrukturen blir tilrettelagt Vedr. knutepunkt for togtilbudet I følge Jernbaneverket er det ikke avsatt midler til oppgraderinger av stasjonene i Vest-Agder i planperioden Det legges heller ikke opp til utbygging av kryssingsspor på Sørlandsbanen i første 4-års periode. NSB har ønsket tettere samarbeid med Jernbaneverket om plassering av kryssingsspor slik at hensyn både til gods og persontrafikken sees i sammenheng og ivaretas best mulig. Audnedal stasjon Utbedring av perrong må ha høy prioritet. Jernbaneverket har ikke utbedring av stasjonen i sitt handlingsprogram, men har i drøftingsmøte august 2014 signalisert at de vil vurdere tilretteleggingstiltak på Audnedal stasjon. Sira stasjon Adkomst til venterommet på Sira er ikke universelt utformet og de ventende har ikke utsikt slik at de kan se kommende tog. Det er spilt inn ønske om et enkelt tilbygg i glass som sikrer universell adkomst og som gir utsyn. Jernbaneverket har signalisert at det sees på muligheter for noen utbedringstiltak. Marnardal stasjon Det arbeides lokalt med oppstart av en utviklingsplan for stasjonsområdet.

6 6 Kristiansand stasjon I 2. periode ( ) har Jernbaneverket planlagt oppstart av prosjekt blant annet på Kristiansand stasjon. Fylkeskommunen er opptatt av at stasjonen ivaretar pendlere med tilstrekkelig kapasitet på sykkelparkering under tak. Det er dessuten generelt viktig med tilgang til parkeringsplasser (og HC-parkering), korttidsparkering og taxiholdeplasser som ivaretar behov for tilbringer av mennesker med nedsatt funksjonsevne. God utforming av gang- og sykkelforbindelser som knytter sammen togstasjonen med terminal for kollektivtrafikken og Kvadraturen. Det er kommet tilbakemeldinger med ønsker om et større park-and-ride anlegg i tilknytning til togstasjonen. Universell utforming av endepunktstasjonene For fjerntogstrekningene er det viktig å få utbedret endestasjonene (herunder Kristiansand stasjon). Jernbaneverket har opplyst at de jobber med planer for begge endestasjonene på Sørlandsbanen (Stavanger og Kristiansand) For øvrig vises til eget notat.

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten 1 NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten Dette notatet oppsummerer noen av de viktigste utviklingstrekkene av betydning for transportbehov, samt problemstillinger

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

2 BRUTTOREGNSKAP FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN... 4 3 TRAFIKK- OG INNTEKTSUTVIKLING FOR RUTEBILDRIFTEN... 6

2 BRUTTOREGNSKAP FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN... 4 3 TRAFIKK- OG INNTEKTSUTVIKLING FOR RUTEBILDRIFTEN... 6 INNHOLD 2 1 HOVEDOVERSIKT... 3 2 BRUTTOREGNSKAP FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN... 4 3 TRAFIKK- OG INNTEKTSUTVIKLING FOR RUTEBILDRIFTEN... 6 4 RUTETILBUDET, PRODUKSJON OG INFRASTRUKTUR... 9 4.1 PRODUKSJONSOVERSIKT...9

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER Oppdragsgiver Fylkeskommunene i Aust -, Vest Agder og Rogaland Rapporttype Mulighetsstudie KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER STREKNINGEN BROKELANDSHEIA - EGERSUND Foto: Norsk Bane 2 (57)

Detaljer

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 www.telemark.no Forord Kollektivplanen for Telemark er fylkeskommunens styringsdokument for utviklingen av kollektivtransporten i fylket. Planen

Detaljer

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør 1 Forord AKT ble etablert som eget AS i 2008. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som eiere, og samfunnet for øvrig, stiller store krav til hva AKT skal levere. AKT, som et administrasjonsselskap

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth E. direktør

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth E. direktør FORORD AKT hadde sitt andre år som aksjeselskap i 2009. Omstillinger, endringer og tilpasninger har i stor grad preget året som er tilbakelagt. Fortsatt er AKT, vår rolle og mandat ukjent for mange, og

Detaljer

Samferdselsstatistikk Vest-Agder

Samferdselsstatistikk Vest-Agder 2014 Samferdselsstatistikk Vest-Agder Foto: Elisabeth Hording Mathisen Vest-Agder fylkeskommune Samferdselsseksjonen v/ Ann Sherin Skollevold og Elisabeth Hording Mathisen Innhold Sammendrag... 3 Påvirkningsfaktorer

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS

FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS RAPPORT 4. JULI 2014 OPPDRAGSGIVER Ruter AS Postboks 1030 sentrum 0104 Oslo Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer KONSULENT Plan Urban

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Integrerte transportløsninger på Fornebu

Integrerte transportløsninger på Fornebu Integrerte transportløsninger på Fornebu - Hvordan redusere bilbruk og rushtrafikk til og fra Fornebu? En rapport utarbeidet med støtte fra Transnova og Bærum kommune 1 Innhold 2 Sammendrag... 1 3 Innledning...

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth. direktør. Side 2

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth. direktør. Side 2 AKT ÅRSRAPPORT 2010 FORORD AKT har som hovedmålsetning å øke antall passasjerer som reiser med kollektivtilbudet i Vest-Agder. Denne målsetningen ble i 2010 innfridd og gir et godt utgangspunkt for positiv

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer