RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER"

Transkript

1 RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER April 2015 Ann Sherin Skollevold

2 1. Generelle bestemmelser. Drosjenæringen reguleres av LOV nr 45:Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og FOR nr 401: Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), samt en rekke bestemmelser for næringsvirksomhet. Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø vedtok i sak 129/99 at Samferdselssjefen får fullmakt til å opprette nye løyver med tilslutningsplikt til godkjent sentral, hvis sentralen søker om dette". Det innebærer at Samferdselssjefen i Vest-Agder fylkeskommune har fullmakt til å opprette, lyse ut og tildele drosjeløyver i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Ledige og nyopprettede drosjeløyver kunngjøres i Fædrelandsvennen og på fylkeskommunens nettside samferdsel løyveordninger. Ledige og nyopprettede løyver i Kristiansand kommune lyses ut tre ganger i året; 10.januar, 10.mai og 10.september. Ledige og nyopprettede løyver i fylkets andre kommuner lyses ut fortløpende i de samme kanalene. Vi benytter også annonser i Lindesnes Avis, Lister Avis og Agder når det er hensiktsmessig. Skal en person mot betaling drive med persontransport som yrke, må vedkommende ha løyve fra løyvemyndigheten. Ifølge yrkestransportloven 12 så er det fylkeskommunen som er løyvemyndighet for drosjeløyver. Ifølge loven og forskriften 4 heter det: "Dersom ikke særlige grunner taler mot det, kan løyve tildeles søkere som; Driver fast og varig virksomhet i Norge Har god vandel Har tilfredsstillende økonomiske evner, og Har tilstrekkelig faglig kompetanse" Det første kravet kommer som følge av de nye endringene 1 i yrkestransportloven og tilhørende forskrift. Kravet til vandel dokumenteres med en politiattest, som etter nye regler må fornyes hvert tredje år. Dette kravet anses ikke som oppfylt dersom løyvehaver er ilagt straff som gjør at vedkommende må anses som uskikket til å drive transportvirksomhet eller dersom det foreligger særlige grunner som taler mot at søkeren tildeles løyve. Ved søknad om løyve skal søkeren fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. I 2015 tilsvarer det ,- for første ordinære løyve inne en kategori og ,- for ytterligere løyver innenfor samme løyvekategori. Økonomikravet anses ikke som oppfylt dersom vedkommende har vesentlige forfalte, men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Disse attestene kan ikke være eldre enn tre måneder. Det betyr at det må skaffes nye attester til hver løyvetildeling. Faglige kvalifikasjoner anses oppfylt dersom vedkommende enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen fra en av departementets godkjente teoretiske 1 Ikrafttredelse 1. januar 2015

3 opplæringer eller innehar løyve for den løyvetypen det søkes om. I tillegg kan dette kravet blir innfridd ved at det foretas en realkompetansevurdering av vedkommende. Når det er flere kvalifiserte søkere med fortrinnsrett (yrkestransportforskriftens 43) til ledige løyver lages det prioriterte lister basert på ansienniteten til den enkelte søker. Ansiennitet får man kun ved fulltidskjøring som drosjesjåfør i Vest-Agder løyvedistrikt, og man må kunne dokumentere at man har kjørt skift eller mer pr. måned for den tiden man krever ansiennitet. Dersom det ikke er søkere som har fortrinnsrett etter 43 avgjør fylkeskommunen etter eget skjønn hvem som skal tildeles løyvet. Drosjeløyver er gyldig til løyvehaver fyller 70 år (yrkestransportforskriften 52). I tillegg til det ordinære drosjeløyvet, kan drosjesentralene og de enkelte bopelsløyvehaverne bestemme hvorvidt de ønsker å ta ut reserveløyver (yrkestransportforskriftens 49). Sentralene regulerer bruken av reserveløyvene, og drosjeeier må avklare behov for reserveløyve og størrelsen på vogn med sentralen før søknaden sendes. Søknadsskjema finnes på Hensikten med reserveløyver er å kunne ta disse i bruk ved trafikktopper i løpet av døgnet, ved store arrangementer og ellers når det er et ekstraordinært behov. Det er tilfeller av at løyvehavere får godkjent flere reserveløyver på samme ordinære løyve. Dette gjøres i de tilfeller hvor det er et dokumentert behov samt at tildelingen av det andre reserveløyvet skjer i overensstemmelse med sentralens ledelse og Norges Taxiforbund avd. Vest-Agder. Søkere som ønsker å satse på drosjeyrket som hovederverv og ellers fyller kravene som er satt i yrkestransportforskriften får tildelt drosjeløyve før eksisterende løyvehavere. Det er altså mulighet for løyvehavere å søke flere ordinære løyver, men de uten løyve fra før prioriteres først. Drosjesjåfører skal benytte uniform av fastsatt modell. Uniformen godkjennes av den enkelte sentral. Vedkommende skal bære synlig ID kort med bilde og sjåførnummer eller navn. Det skal uoppfordret utleveres kvittering ved endt kjøreoppdrag. Det er løyvehavers ansvar å påse at sjåførene følger gjeldende bestemmelser. Drosjesjåfører og eiere plikter å være høflig og imøtekommende ovenfor kunder og andre. Drosjesjåfører plikter å ta med førerhund for blinde og svaksynte, samt å kunne utføre kjøreoppdrag med barneseter. Alle drosjebiler skal være røykfrie. I tilfeller hvor løyvehaver blir midlertidig blir ute av stand til selv å lede eller drive virksomheten, kan fylkeskommunen etter søknad innvilge at virksomheten i inntil 3 år, helt eller delvis blir overlatt til drosjesentral, jf. yrkestransportforskriften 51 andre ledd. Dersom det ikke er drosjesentral i distriktet eller i tilfeller hvor løyvemyndigheten finner andre grunner, kan annen bestyrerordning godkjennes. Da stilles de samme vilkårene til bestyrer som ved vanlig løyve, jf. 4 og 5. Å drive løyvet innebærer å ta seg av de administrative oppgavene. Fylkeskommunen har et eget søknadsskjema som gjelder bestyrerordning, som finnes på nettsiden eller fås ved henvendelse til samferdselsseksjonen. 2. Klagebehandling Når fylkeskommunen mottar klager vedrørende drosjesaker, tas først hver enkelt klage opp til vurdering. Denne vurderingen kan få to mulige utfall. Fylkeskommunen

4 kan enten velge å opprettholde påklagd vedtak hvor klagen så videresendes fylkeskommunens klageorgan. For vedtak truffet vedrørende drosjeløyver, er det fylkesutvalget som er klageorgan. En annen mulighet er at fylkeskommunen velger å gi klager medhold og fatter så et nytt vedtak, med tilhørende ny klagefrist. Fylkeskommunen kan også etter forvaltningsloven 35 omgjøre eget vedtak uten klage. Dette er kun dersom det ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, eller at underretningen ikke er kommet frem, eller at vedtaket er å regne som ugyldig. 3. Andre involverte aktører Statens Vegvesen har en todelt rolle overfor drosjenæringen. Den ene delen dreier seg om førstegangsregistrering av kjøretøy, mens den andre delen dreier seg om utekontrollering. Ved førstegangsregistrering av kjøretøy kontrolleres det at løyvedokumentet er originalt, samt at det konkrete løyvet ikke er i bruk av en annen løyvehaver. Dersom løyvehaver har kjøpt en brukt drosje kontrolleres det om det skal innbetales rest på engangsavgift. Ved nye biler sjekkes det at merknader fra Tollvesenet er påført. Til slutt påføres vognkortmerknader. Statens Vegvesen har også et ansvar ved utekontroller. Da sjekkes det at løyvedokumentet er medbrakt samt at vognkort, førerkort og kjøreseddel er i orden. Det sjekkes også at kjøretøyet ikke er begjært avregistrert grunnet mangler grunnet forsikring, årsavgift og periodisk kjøretøykontroll. Til slutt gjennomføres en teknisk kontroll av bilen. Politiet er ansvarlig for å undersøke løyvehavers vandel, samt å utstede kjøresedler til drosjesjåfører. I 2004 ble det innført merverdiavgift på 8 % på tjenester som gjelder persontransport. Etter merverdiloven 8-1, jf. 8-4 første ledd annet punktum, har et registrert avgiftssubjekt fradragsrett for inngående merverdiavgift på et personkjøretøy som brukes til å transportere personer mot vederlag 2. Det betyr at ved kjøp av ny bil til bruk i drosjenæringen har drosjeeiere fradragsrett på merverdiavgiften på 25 prosent. For personbil registrert på løyvehavere til bruk som ordinær drosje, skal det innbetales et forholdsmessig tilleggsbeløp dersom nevnte bruk av motorvognen opphører før fire år regnet fra registreringen. Det er skatteetaten som administrerer denne fradragsretten. I tillegg finnes det en avskrivning av engangsavgiften ved kjøp av ny bil til bruk i næringsvirksomhet. Dette er det tollvesenet som overser og kontrollerer. Det er en rekke forskjellige offentlige aktører som er involvert i drosjenæringen. På bakgrunn av det er det et klart behov for enda tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og de andre involverte offentlige etatene. 4. Drosjeløyver i Kristiansand kommune. I Kristiansand kommune er det to godkjente drosjesentraler; Agder Taxi AS og Taxi Sør AS. Pr. januar 2015 er det totalt 185 løyver i drift i Kristiansand kommune. Av disse er 117 ordinære og 68 reserver. I Agder Taxi AS er det totalt 107 løyver i drift, hvorav 73 ordinære og 34 reserveløyver. I Taxi Sør er det totalt 78 løyver i drift, med 44 ordinære og 34 reserver. 2

5 Alle ledige og nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune har tilslutningsplikt til en av disse sentralene. En drosjesentral er et privatrettslig organ som har som primæroppgave å formidle drosjetransport. Tilslutningsplikten innebærer at løyvehaver har rett og plikt til å utføre transportoppdrag for tilhørende sentral, samt å etterleve gjeldende regler og retningslinjer som sentralen har vedtatt. Drosjeløyver plikter også å betale avgift til dekning av sentralens driftskostnader og innskudd til finansiering av de faste anlegg som er nødvendig for sentralens drift, jf. yrkestransportloven 46 andre og tredje ledd. Man har ikke mulighet for å være løyvehaver i mer enn en av disse sentralene. Det er vedtatt overgangsregler for løyvehavere som ønsker overgang til annen sentral: 1. Overføring av drosjeløyver til en annen drosjesentral skal normalt skje en gang i året. Frist for søknad om overgang settes til 1.september året før. Søknaden sendes vedkommende drosjesentral. 2. Ved overgang forplikter løyvehaver å stå tilslutten den nye sentralen i minimum 3 år. 3. Antall løyvehavere som gis anledning til å bytte sentral, skal ikke overstige 6 % (minimum 1 løyve) av løyveantallet ved søknadsfristens utløp. Er søknadsmengden større avgjøres dette etter ansiennitetsprinsippet. Med ansiennitetsprinsippet i denne sammenheng, menes dato for tildeling av drosjeløyve. 4. Løyver som innleveres, skal, hvis ikke samferdselsmyndigheten bestemmer noe annet, ved ny tildeling gis tilslutningsplikt til den sentralen løyvet var tilsluttet. 5. Nyopprettede løyver gis, hvis ikke samferdselsmyndigheten bestemmer noe annet, valgfri tilslutningsplikt til godkjent drosjesentral. 5. Drosjeløyver ellers i fylket. Nyopprettede drosjeløyver som ikke er tilknyttet en sentral gis spesifikt stasjoneringssted. Ledige bopelsløyver med gitt stasjoneringssted gis samme stasjoneringssted ved utlysning. I Mandal kommune er det en godkjent drosjesentral; Mandal Taxi DA med 12 ordinære løyver og 6 reserveløyver, hvor 3 av løyvene er gitt på vilkår om at motorvognen skal tilrettelegges for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er i tillegg 3 bopelsløyver med stasjoneringssted på Holum. Ett av disse løyvene et gitt på vilkår om tilrettelegging for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I Vennesla kommune er det en godkjent sentral; Vennesla Drosjesentral med 5 ordinære løyver og 3 reserveløyver. I tillegg er det 1 bopelsløyver med stasjoneringssted på henholdsvis Øvrebø. I Kvinesdal kommune er Kvinesdal Taxi DA eneste godkjent drosjesentral, med 4 ordinære løyver og 3 reserveløyver. Ellers er det bopelsløyver på Feda, Storekvina og Kvinlog. Bopelsløyvehaver har drosje som er tilrettelagt for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og samarbeider med sentralen om å tilby dette når det er behov.

6 I Sirdal kommune er det en godkjent drosjesentral; Tonstad Taxi, som har 7 ordinære løyver og 2 reserveløyver. I tillegg er det 2 bopelsløyver i Øvre Sirdal. Lyngdal kommune har Lyngdal Drosjesentral som eneste godkjent sentral, og sentralen har i dag 11 ordinære løyver og 6 reserve, hvor et par av disse er tilrettelagt for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I Farsund kommune er Lister Taxi AS eneste godkjente drosjesentral. Lister Taxi AS har 15 ordinære løyver og 1 reserveløyver, med hele 6 biler som er tilrettelagt for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er det 6 bopelsløyver fordelt på 4 på Åpta og 2 i Spind. I Søgne kommune har Taxi Sør AS en egen avdeling med stasjoneringssted på Tangvall. Her er det nå 6 ordinære løyver og 4 reserveløyver, hvor 2 av bilene er tilrettelagt for transport av funksjonshemmede. I Søgne er det i tillegg bopelsløyver med stasjoneringssted Tånevik. Flekkefjord kommune har Flekkefjord og Omegn Drosjesentral, som i dag drifter 12 ordinære drosjeløyver og 10 reserver. I tillegg finnes det bopelsløyver på Gyland og Sira. I Lindesnes kommune er Vigeland taxi Sentral ANS eneste godkjente taxisentral, med 3 ordinære løyver og 3 reserve. I tillegg er det bopelsløyver med stasjoneringssted på Vigmostad og Spangereid. Marnardal kommune har bopelsløyver med stasjoneringssted ved Bjelland og Laudal. Hægebostad kommune har bopelsløyver med stasjoneringssted på Eikenes, Snartemo, Birkeland og Eiken. Åseral kommune har 2 bopelsløyver med stasjoneringssted i ytre deler av kommunen og i Kyrkjebygda. Audnedal kommune har 2 bopelsløyver med stasjoneringssted på Valand og Konsmo. Songdalen kommune har Agder Taxi AS en egen avdeling med stasjoneringssted på Brennåsen. Her er det nå 1 ordinært løyve og 2 reserveløyver har bopelsløyver med stasjoneringssted på Finsland og på Nodeland. 6. Statistikk vedrørende drosjeløyvene i Vest-Agder Tall fra SSB viser at drosjenæringen i Vest-Agder opplevde en økning i antall kjørte turer i 2014, sett i forhold til Oppsetningen er tilnærmet lik Fra 2012 til 2013 opplevde næringen en nedgang i antall turer, samt en økning i omsetning. Totalt hadde drosjene i underkant av 1,1 millioner turer i 2014, og tilbakela i overkant av 21 millioner kilometer. Dette resulterte i en omsetning på 310 millioner kroner, mot 289 millioner i Rett under halvparten av de kjørte kilometerne var med passasjerer i bilen 3. 3 Tall er hentet fra SSBs statistikkbank

7 For hele landet gikk gjennomsnittlig omsetning per drosjetur opp 4,2 prosent i 2013 sammenliknet med Det ble kjørt 1,4 millioner færre turer, mens omsetningen hadde en svak økning. Antall turer Endring Vest-Agder ,8 % Hele landet ,3 % Omsetning Endring Vest-Agder ,3 % Hele landet % I Vest- Agder er det totalt 360 drosjeløyver, hvor 133 av disse er reserveløyver. Det gir en drosjedekning tilsvarende 496 innbyggere per drosjeløyve totalt for fylket. Det tallet inkluderer da reserver. Uten reserver ville tilsvarende tall vært 786 innbyggere pr drosje. En slik dekningsgrad er basert i tall fra Transportløyveweb 4 over antall aktive ordinære løyver og reserver. Reserveløyver er valgt vektet på lik linje med de ordinære drosjeløyvene. Dekningsgrad basert på innbyggertall varierer fra 1568 innbyggere per drosje i Vennesla kommune til 142 innbyggere per drosje i Hægebostad kommune. At drosjeløyver blir ledige, skyldes som oftest at løyvehaver nærmer seg aldersgrensen på 70 år. Oversikten over antall drosjer, innbyggertall og drosjedekning følger av tabellen på neste side. Kommune Antall ordinære løyver Inkl. reserver Innbyggere Antall innbyggere pr. drosje Inkl. reserver 5 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Totalt Fylkeskommunens system for å registrere og administrere transportløyver 5 Reservedekningen vektes som 1, på lik linje med SSBs statistikk hvor reservedrosjer teller likt som ordinære.

8 Dersom man studerer hvordan utviklingen i drosjedekningen har vært over tid, ser man at Vest-Agder hele perioden har hatt en bedre dekning enn ellers i landet. I 2008 var drosjedekningen i Vest-Agder 6 % bedre enn landsgjennomsnittet. Denne forskjellen var i 2014 økt til hele 20 %. I den undersøkte perioden har befolkningsøkningen i Vest-Agder vært på 7,5 %, mens den totalt i landet var på 7,9 %. Det betyr en noe lavere befolkningsvekst i Vest-Agder enn landsgjennomsnittet. I 2013 var drosjedekningen i Aust-Agder på 989 innbyggere pr. drosje, mens den i Rogaland var på 561. Antall løyver Vest- Agder Antall innbyggere pr. drosje Vest-Agders drosjedekning Hele landet Vest-Agder Hele landet sammenlignet med landsbasis % % % % % % % 7. Utfordringer i drosjenæringen I Kristiansand kommune er det stor konkurranse om drosjeløyvene og fylkeskommunen mottar mange søknader ved de tre årlige utlysningene. Her er årsak til ledige løyver enten at løyvehaver sier opp løyvet eller at vedkommende fyller 70 år. Situasjonen for drosjenæringen er derimot veldig annerledes i innlandskommuner og i mindre sentraliserte områder. Her har drosjene færre turer og dermed mindre inntekt. Dårlig belegg for drosjeturer gjør det vanskelig for løyvehaverne å skaffe sjåfører. På slike steder avhenger drosjedriften av avtaler om skolekjøring og pasientreiser. En god del av disse løyvene er bopelsløyver. Det innebærer et vilkår om at løyvehaver har stasjoneringssted en bestemt plass i kommunen. Dersom vedkommende bor et annet sted, kan det forekomme en god del tomkjøring fra bopel til løyvets stasjoneringssted. I mange tilfeller viser det seg også å være utfordrende for bopelsløyvehavere å skulle opprettholde 24 timers driveplikt. Dette er blant annet problemer i både Sirdal og Åseral. Et uttalt problem blant løyvehavere over hele fylket er forekomsten av tomkjøring. I 2013 ble 45 % av kilometerne i Vest-Agder kjørt med passasjer. Det ble totalt kjørt km, hvor kun 9463 av disse var med passasjer. Det betyr at over halvparten av kilometerne ble kjørt uten passasjer. Det er tilsvarende andelen i Rogaland. I Aust- Agder var derimot 61 % av de kjørte kilometerne med passasjer. Landsgjennomsnittet er på 54 %. 7 Vest-Agder og Rogaland er de to fylkene i landet som har den laveste prosentandelen av kilometer kjørt med passasjer. Det betyr at 6 Utregning basert på antall drosjeløyver fra transportweb og folketall fra SSB. 7 Tall hentet fra SSB

9 det er et reelt problem for løyvehaverne i Vest-Agder at det forekommer en god del tomkjøring Km kjørt med passasjer (i 1000 km) Km kjørt totalt (i 1000 km) Andel km med passasjer Vest-Agder % Aust-Agder % Rogaland % Hele landet % 8. Ny behovsprøving av drosjeløyver i Vest-Agder Forrige behovsprøving av drosjeløyver i Vest-Agder ble gjennomført i Vilkår og rammebetingelser for løyvehavere har endret seg siden den gang. Det stilles nå strengere krav til både kompetanse, vandel og økonomi. Likeså har vi sett endringer knyttet til bosettingsmønsteret i kommunene i Vest-Agder. Det har skapt utfordringer for løyvehavere på små tettsteder å skulle drifte et drosjeløyve i tråd med driveplikten og samtidig oppnå en økonomisk fortjeneste. Det har også blitt vanskeligere for løyvehaverne å skaffe drosjesjåfører. Dersom drosjeløyver blir ledige og utlyst er det få eller ingen søkere. Det skaper utfordringer for kommunenes drosjedekning og medfører også et dårligere tilbud til innbyggerne. Alle disse momentene gjør det aktuelt å starte en ny vurdering vedrørende plassering og krav til bopelsløyvehavere. På bakgrunn av det vil fylkeskommunen anbefale at det foretas en ny behovsprøving av drosjeløyvene i Vest-Agder.

Retningslinjer for tildeling av drosjeløyver og opprettelse av sentraler

Retningslinjer for tildeling av drosjeløyver og opprettelse av sentraler Retningslinjer for tildeling av drosjeløyver og opprettelse av sentraler INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde 3 Tidspunkt 4 Virkeområde Kap.III Tildeling av drosjeløyver

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring Mulighetsrom og Barrierer Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som formål å begrense klimaendringer, hindre

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 17. november 2010 i Oslo tingrett 09-188440TVI-OTIR/03 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Krav om erstatning Jonas Petter Madsø Taxi 2 Dør Til Dør AS

Detaljer

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre Skollerud Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder TØI rapport 1251/2013 Drosjer i Vestfold ett løyvedistrikt, mange

Detaljer

2 BRUTTOREGNSKAP FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN... 4 3 TRAFIKK- OG INNTEKTSUTVIKLING FOR RUTEBILDRIFTEN... 6

2 BRUTTOREGNSKAP FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN... 4 3 TRAFIKK- OG INNTEKTSUTVIKLING FOR RUTEBILDRIFTEN... 6 INNHOLD 2 1 HOVEDOVERSIKT... 3 2 BRUTTOREGNSKAP FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN... 4 3 TRAFIKK- OG INNTEKTSUTVIKLING FOR RUTEBILDRIFTEN... 6 4 RUTETILBUDET, PRODUKSJON OG INFRASTRUKTUR... 9 4.1 PRODUKSJONSOVERSIKT...9

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Samferdselsstatistikk Vest-Agder

Samferdselsstatistikk Vest-Agder 2014 Samferdselsstatistikk Vest-Agder Foto: Elisabeth Hording Mathisen Vest-Agder fylkeskommune Samferdselsseksjonen v/ Ann Sherin Skollevold og Elisabeth Hording Mathisen Innhold Sammendrag... 3 Påvirkningsfaktorer

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling Godkjenning av protokoll

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth. direktør. Side 2

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth. direktør. Side 2 AKT ÅRSRAPPORT 2010 FORORD AKT har som hovedmålsetning å øke antall passasjerer som reiser med kollektivtilbudet i Vest-Agder. Denne målsetningen ble i 2010 innfridd og gir et godt utgangspunkt for positiv

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth E. direktør

FORORD. Wiken Administrerende. Siv Elisabeth E. direktør FORORD AKT hadde sitt andre år som aksjeselskap i 2009. Omstillinger, endringer og tilpasninger har i stor grad preget året som er tilbakelagt. Fortsatt er AKT, vår rolle og mandat ukjent for mange, og

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Tid for grep! side 4-5 og 22. Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate.

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Tid for grep! side 4-5 og 22. Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate. TAXI APRIL Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 3Nr 2011 Tid for grep! side 4-5 og 22 Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate side 6-7-8-9 Jahre Innovation Jahre Innovation år med

Detaljer