RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER"

Transkript

1 RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER April 2015 Ann Sherin Skollevold

2 1. Generelle bestemmelser. Drosjenæringen reguleres av LOV nr 45:Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og FOR nr 401: Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), samt en rekke bestemmelser for næringsvirksomhet. Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø vedtok i sak 129/99 at Samferdselssjefen får fullmakt til å opprette nye løyver med tilslutningsplikt til godkjent sentral, hvis sentralen søker om dette". Det innebærer at Samferdselssjefen i Vest-Agder fylkeskommune har fullmakt til å opprette, lyse ut og tildele drosjeløyver i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Ledige og nyopprettede drosjeløyver kunngjøres i Fædrelandsvennen og på fylkeskommunens nettside samferdsel løyveordninger. Ledige og nyopprettede løyver i Kristiansand kommune lyses ut tre ganger i året; 10.januar, 10.mai og 10.september. Ledige og nyopprettede løyver i fylkets andre kommuner lyses ut fortløpende i de samme kanalene. Vi benytter også annonser i Lindesnes Avis, Lister Avis og Agder når det er hensiktsmessig. Skal en person mot betaling drive med persontransport som yrke, må vedkommende ha løyve fra løyvemyndigheten. Ifølge yrkestransportloven 12 så er det fylkeskommunen som er løyvemyndighet for drosjeløyver. Ifølge loven og forskriften 4 heter det: "Dersom ikke særlige grunner taler mot det, kan løyve tildeles søkere som; Driver fast og varig virksomhet i Norge Har god vandel Har tilfredsstillende økonomiske evner, og Har tilstrekkelig faglig kompetanse" Det første kravet kommer som følge av de nye endringene 1 i yrkestransportloven og tilhørende forskrift. Kravet til vandel dokumenteres med en politiattest, som etter nye regler må fornyes hvert tredje år. Dette kravet anses ikke som oppfylt dersom løyvehaver er ilagt straff som gjør at vedkommende må anses som uskikket til å drive transportvirksomhet eller dersom det foreligger særlige grunner som taler mot at søkeren tildeles løyve. Ved søknad om løyve skal søkeren fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. I 2015 tilsvarer det ,- for første ordinære løyve inne en kategori og ,- for ytterligere løyver innenfor samme løyvekategori. Økonomikravet anses ikke som oppfylt dersom vedkommende har vesentlige forfalte, men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Disse attestene kan ikke være eldre enn tre måneder. Det betyr at det må skaffes nye attester til hver løyvetildeling. Faglige kvalifikasjoner anses oppfylt dersom vedkommende enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen fra en av departementets godkjente teoretiske 1 Ikrafttredelse 1. januar 2015

3 opplæringer eller innehar løyve for den løyvetypen det søkes om. I tillegg kan dette kravet blir innfridd ved at det foretas en realkompetansevurdering av vedkommende. Når det er flere kvalifiserte søkere med fortrinnsrett (yrkestransportforskriftens 43) til ledige løyver lages det prioriterte lister basert på ansienniteten til den enkelte søker. Ansiennitet får man kun ved fulltidskjøring som drosjesjåfør i Vest-Agder løyvedistrikt, og man må kunne dokumentere at man har kjørt skift eller mer pr. måned for den tiden man krever ansiennitet. Dersom det ikke er søkere som har fortrinnsrett etter 43 avgjør fylkeskommunen etter eget skjønn hvem som skal tildeles løyvet. Drosjeløyver er gyldig til løyvehaver fyller 70 år (yrkestransportforskriften 52). I tillegg til det ordinære drosjeløyvet, kan drosjesentralene og de enkelte bopelsløyvehaverne bestemme hvorvidt de ønsker å ta ut reserveløyver (yrkestransportforskriftens 49). Sentralene regulerer bruken av reserveløyvene, og drosjeeier må avklare behov for reserveløyve og størrelsen på vogn med sentralen før søknaden sendes. Søknadsskjema finnes på Hensikten med reserveløyver er å kunne ta disse i bruk ved trafikktopper i løpet av døgnet, ved store arrangementer og ellers når det er et ekstraordinært behov. Det er tilfeller av at løyvehavere får godkjent flere reserveløyver på samme ordinære løyve. Dette gjøres i de tilfeller hvor det er et dokumentert behov samt at tildelingen av det andre reserveløyvet skjer i overensstemmelse med sentralens ledelse og Norges Taxiforbund avd. Vest-Agder. Søkere som ønsker å satse på drosjeyrket som hovederverv og ellers fyller kravene som er satt i yrkestransportforskriften får tildelt drosjeløyve før eksisterende løyvehavere. Det er altså mulighet for løyvehavere å søke flere ordinære løyver, men de uten løyve fra før prioriteres først. Drosjesjåfører skal benytte uniform av fastsatt modell. Uniformen godkjennes av den enkelte sentral. Vedkommende skal bære synlig ID kort med bilde og sjåførnummer eller navn. Det skal uoppfordret utleveres kvittering ved endt kjøreoppdrag. Det er løyvehavers ansvar å påse at sjåførene følger gjeldende bestemmelser. Drosjesjåfører og eiere plikter å være høflig og imøtekommende ovenfor kunder og andre. Drosjesjåfører plikter å ta med førerhund for blinde og svaksynte, samt å kunne utføre kjøreoppdrag med barneseter. Alle drosjebiler skal være røykfrie. I tilfeller hvor løyvehaver blir midlertidig blir ute av stand til selv å lede eller drive virksomheten, kan fylkeskommunen etter søknad innvilge at virksomheten i inntil 3 år, helt eller delvis blir overlatt til drosjesentral, jf. yrkestransportforskriften 51 andre ledd. Dersom det ikke er drosjesentral i distriktet eller i tilfeller hvor løyvemyndigheten finner andre grunner, kan annen bestyrerordning godkjennes. Da stilles de samme vilkårene til bestyrer som ved vanlig løyve, jf. 4 og 5. Å drive løyvet innebærer å ta seg av de administrative oppgavene. Fylkeskommunen har et eget søknadsskjema som gjelder bestyrerordning, som finnes på nettsiden eller fås ved henvendelse til samferdselsseksjonen. 2. Klagebehandling Når fylkeskommunen mottar klager vedrørende drosjesaker, tas først hver enkelt klage opp til vurdering. Denne vurderingen kan få to mulige utfall. Fylkeskommunen

4 kan enten velge å opprettholde påklagd vedtak hvor klagen så videresendes fylkeskommunens klageorgan. For vedtak truffet vedrørende drosjeløyver, er det fylkesutvalget som er klageorgan. En annen mulighet er at fylkeskommunen velger å gi klager medhold og fatter så et nytt vedtak, med tilhørende ny klagefrist. Fylkeskommunen kan også etter forvaltningsloven 35 omgjøre eget vedtak uten klage. Dette er kun dersom det ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, eller at underretningen ikke er kommet frem, eller at vedtaket er å regne som ugyldig. 3. Andre involverte aktører Statens Vegvesen har en todelt rolle overfor drosjenæringen. Den ene delen dreier seg om førstegangsregistrering av kjøretøy, mens den andre delen dreier seg om utekontrollering. Ved førstegangsregistrering av kjøretøy kontrolleres det at løyvedokumentet er originalt, samt at det konkrete løyvet ikke er i bruk av en annen løyvehaver. Dersom løyvehaver har kjøpt en brukt drosje kontrolleres det om det skal innbetales rest på engangsavgift. Ved nye biler sjekkes det at merknader fra Tollvesenet er påført. Til slutt påføres vognkortmerknader. Statens Vegvesen har også et ansvar ved utekontroller. Da sjekkes det at løyvedokumentet er medbrakt samt at vognkort, førerkort og kjøreseddel er i orden. Det sjekkes også at kjøretøyet ikke er begjært avregistrert grunnet mangler grunnet forsikring, årsavgift og periodisk kjøretøykontroll. Til slutt gjennomføres en teknisk kontroll av bilen. Politiet er ansvarlig for å undersøke løyvehavers vandel, samt å utstede kjøresedler til drosjesjåfører. I 2004 ble det innført merverdiavgift på 8 % på tjenester som gjelder persontransport. Etter merverdiloven 8-1, jf. 8-4 første ledd annet punktum, har et registrert avgiftssubjekt fradragsrett for inngående merverdiavgift på et personkjøretøy som brukes til å transportere personer mot vederlag 2. Det betyr at ved kjøp av ny bil til bruk i drosjenæringen har drosjeeiere fradragsrett på merverdiavgiften på 25 prosent. For personbil registrert på løyvehavere til bruk som ordinær drosje, skal det innbetales et forholdsmessig tilleggsbeløp dersom nevnte bruk av motorvognen opphører før fire år regnet fra registreringen. Det er skatteetaten som administrerer denne fradragsretten. I tillegg finnes det en avskrivning av engangsavgiften ved kjøp av ny bil til bruk i næringsvirksomhet. Dette er det tollvesenet som overser og kontrollerer. Det er en rekke forskjellige offentlige aktører som er involvert i drosjenæringen. På bakgrunn av det er det et klart behov for enda tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og de andre involverte offentlige etatene. 4. Drosjeløyver i Kristiansand kommune. I Kristiansand kommune er det to godkjente drosjesentraler; Agder Taxi AS og Taxi Sør AS. Pr. januar 2015 er det totalt 185 løyver i drift i Kristiansand kommune. Av disse er 117 ordinære og 68 reserver. I Agder Taxi AS er det totalt 107 løyver i drift, hvorav 73 ordinære og 34 reserveløyver. I Taxi Sør er det totalt 78 løyver i drift, med 44 ordinære og 34 reserver. 2

5 Alle ledige og nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune har tilslutningsplikt til en av disse sentralene. En drosjesentral er et privatrettslig organ som har som primæroppgave å formidle drosjetransport. Tilslutningsplikten innebærer at løyvehaver har rett og plikt til å utføre transportoppdrag for tilhørende sentral, samt å etterleve gjeldende regler og retningslinjer som sentralen har vedtatt. Drosjeløyver plikter også å betale avgift til dekning av sentralens driftskostnader og innskudd til finansiering av de faste anlegg som er nødvendig for sentralens drift, jf. yrkestransportloven 46 andre og tredje ledd. Man har ikke mulighet for å være løyvehaver i mer enn en av disse sentralene. Det er vedtatt overgangsregler for løyvehavere som ønsker overgang til annen sentral: 1. Overføring av drosjeløyver til en annen drosjesentral skal normalt skje en gang i året. Frist for søknad om overgang settes til 1.september året før. Søknaden sendes vedkommende drosjesentral. 2. Ved overgang forplikter løyvehaver å stå tilslutten den nye sentralen i minimum 3 år. 3. Antall løyvehavere som gis anledning til å bytte sentral, skal ikke overstige 6 % (minimum 1 løyve) av løyveantallet ved søknadsfristens utløp. Er søknadsmengden større avgjøres dette etter ansiennitetsprinsippet. Med ansiennitetsprinsippet i denne sammenheng, menes dato for tildeling av drosjeløyve. 4. Løyver som innleveres, skal, hvis ikke samferdselsmyndigheten bestemmer noe annet, ved ny tildeling gis tilslutningsplikt til den sentralen løyvet var tilsluttet. 5. Nyopprettede løyver gis, hvis ikke samferdselsmyndigheten bestemmer noe annet, valgfri tilslutningsplikt til godkjent drosjesentral. 5. Drosjeløyver ellers i fylket. Nyopprettede drosjeløyver som ikke er tilknyttet en sentral gis spesifikt stasjoneringssted. Ledige bopelsløyver med gitt stasjoneringssted gis samme stasjoneringssted ved utlysning. I Mandal kommune er det en godkjent drosjesentral; Mandal Taxi DA med 12 ordinære løyver og 6 reserveløyver, hvor 3 av løyvene er gitt på vilkår om at motorvognen skal tilrettelegges for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er i tillegg 3 bopelsløyver med stasjoneringssted på Holum. Ett av disse løyvene et gitt på vilkår om tilrettelegging for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I Vennesla kommune er det en godkjent sentral; Vennesla Drosjesentral med 5 ordinære løyver og 3 reserveløyver. I tillegg er det 1 bopelsløyver med stasjoneringssted på henholdsvis Øvrebø. I Kvinesdal kommune er Kvinesdal Taxi DA eneste godkjent drosjesentral, med 4 ordinære løyver og 3 reserveløyver. Ellers er det bopelsløyver på Feda, Storekvina og Kvinlog. Bopelsløyvehaver har drosje som er tilrettelagt for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og samarbeider med sentralen om å tilby dette når det er behov.

6 I Sirdal kommune er det en godkjent drosjesentral; Tonstad Taxi, som har 7 ordinære løyver og 2 reserveløyver. I tillegg er det 2 bopelsløyver i Øvre Sirdal. Lyngdal kommune har Lyngdal Drosjesentral som eneste godkjent sentral, og sentralen har i dag 11 ordinære løyver og 6 reserve, hvor et par av disse er tilrettelagt for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I Farsund kommune er Lister Taxi AS eneste godkjente drosjesentral. Lister Taxi AS har 15 ordinære løyver og 1 reserveløyver, med hele 6 biler som er tilrettelagt for transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er det 6 bopelsløyver fordelt på 4 på Åpta og 2 i Spind. I Søgne kommune har Taxi Sør AS en egen avdeling med stasjoneringssted på Tangvall. Her er det nå 6 ordinære løyver og 4 reserveløyver, hvor 2 av bilene er tilrettelagt for transport av funksjonshemmede. I Søgne er det i tillegg bopelsløyver med stasjoneringssted Tånevik. Flekkefjord kommune har Flekkefjord og Omegn Drosjesentral, som i dag drifter 12 ordinære drosjeløyver og 10 reserver. I tillegg finnes det bopelsløyver på Gyland og Sira. I Lindesnes kommune er Vigeland taxi Sentral ANS eneste godkjente taxisentral, med 3 ordinære løyver og 3 reserve. I tillegg er det bopelsløyver med stasjoneringssted på Vigmostad og Spangereid. Marnardal kommune har bopelsløyver med stasjoneringssted ved Bjelland og Laudal. Hægebostad kommune har bopelsløyver med stasjoneringssted på Eikenes, Snartemo, Birkeland og Eiken. Åseral kommune har 2 bopelsløyver med stasjoneringssted i ytre deler av kommunen og i Kyrkjebygda. Audnedal kommune har 2 bopelsløyver med stasjoneringssted på Valand og Konsmo. Songdalen kommune har Agder Taxi AS en egen avdeling med stasjoneringssted på Brennåsen. Her er det nå 1 ordinært løyve og 2 reserveløyver har bopelsløyver med stasjoneringssted på Finsland og på Nodeland. 6. Statistikk vedrørende drosjeløyvene i Vest-Agder Tall fra SSB viser at drosjenæringen i Vest-Agder opplevde en økning i antall kjørte turer i 2014, sett i forhold til Oppsetningen er tilnærmet lik Fra 2012 til 2013 opplevde næringen en nedgang i antall turer, samt en økning i omsetning. Totalt hadde drosjene i underkant av 1,1 millioner turer i 2014, og tilbakela i overkant av 21 millioner kilometer. Dette resulterte i en omsetning på 310 millioner kroner, mot 289 millioner i Rett under halvparten av de kjørte kilometerne var med passasjerer i bilen 3. 3 Tall er hentet fra SSBs statistikkbank

7 For hele landet gikk gjennomsnittlig omsetning per drosjetur opp 4,2 prosent i 2013 sammenliknet med Det ble kjørt 1,4 millioner færre turer, mens omsetningen hadde en svak økning. Antall turer Endring Vest-Agder ,8 % Hele landet ,3 % Omsetning Endring Vest-Agder ,3 % Hele landet % I Vest- Agder er det totalt 360 drosjeløyver, hvor 133 av disse er reserveløyver. Det gir en drosjedekning tilsvarende 496 innbyggere per drosjeløyve totalt for fylket. Det tallet inkluderer da reserver. Uten reserver ville tilsvarende tall vært 786 innbyggere pr drosje. En slik dekningsgrad er basert i tall fra Transportløyveweb 4 over antall aktive ordinære løyver og reserver. Reserveløyver er valgt vektet på lik linje med de ordinære drosjeløyvene. Dekningsgrad basert på innbyggertall varierer fra 1568 innbyggere per drosje i Vennesla kommune til 142 innbyggere per drosje i Hægebostad kommune. At drosjeløyver blir ledige, skyldes som oftest at løyvehaver nærmer seg aldersgrensen på 70 år. Oversikten over antall drosjer, innbyggertall og drosjedekning følger av tabellen på neste side. Kommune Antall ordinære løyver Inkl. reserver Innbyggere Antall innbyggere pr. drosje Inkl. reserver 5 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Totalt Fylkeskommunens system for å registrere og administrere transportløyver 5 Reservedekningen vektes som 1, på lik linje med SSBs statistikk hvor reservedrosjer teller likt som ordinære.

8 Dersom man studerer hvordan utviklingen i drosjedekningen har vært over tid, ser man at Vest-Agder hele perioden har hatt en bedre dekning enn ellers i landet. I 2008 var drosjedekningen i Vest-Agder 6 % bedre enn landsgjennomsnittet. Denne forskjellen var i 2014 økt til hele 20 %. I den undersøkte perioden har befolkningsøkningen i Vest-Agder vært på 7,5 %, mens den totalt i landet var på 7,9 %. Det betyr en noe lavere befolkningsvekst i Vest-Agder enn landsgjennomsnittet. I 2013 var drosjedekningen i Aust-Agder på 989 innbyggere pr. drosje, mens den i Rogaland var på 561. Antall løyver Vest- Agder Antall innbyggere pr. drosje Vest-Agders drosjedekning Hele landet Vest-Agder Hele landet sammenlignet med landsbasis % % % % % % % 7. Utfordringer i drosjenæringen I Kristiansand kommune er det stor konkurranse om drosjeløyvene og fylkeskommunen mottar mange søknader ved de tre årlige utlysningene. Her er årsak til ledige løyver enten at løyvehaver sier opp løyvet eller at vedkommende fyller 70 år. Situasjonen for drosjenæringen er derimot veldig annerledes i innlandskommuner og i mindre sentraliserte områder. Her har drosjene færre turer og dermed mindre inntekt. Dårlig belegg for drosjeturer gjør det vanskelig for løyvehaverne å skaffe sjåfører. På slike steder avhenger drosjedriften av avtaler om skolekjøring og pasientreiser. En god del av disse løyvene er bopelsløyver. Det innebærer et vilkår om at løyvehaver har stasjoneringssted en bestemt plass i kommunen. Dersom vedkommende bor et annet sted, kan det forekomme en god del tomkjøring fra bopel til løyvets stasjoneringssted. I mange tilfeller viser det seg også å være utfordrende for bopelsløyvehavere å skulle opprettholde 24 timers driveplikt. Dette er blant annet problemer i både Sirdal og Åseral. Et uttalt problem blant løyvehavere over hele fylket er forekomsten av tomkjøring. I 2013 ble 45 % av kilometerne i Vest-Agder kjørt med passasjer. Det ble totalt kjørt km, hvor kun 9463 av disse var med passasjer. Det betyr at over halvparten av kilometerne ble kjørt uten passasjer. Det er tilsvarende andelen i Rogaland. I Aust- Agder var derimot 61 % av de kjørte kilometerne med passasjer. Landsgjennomsnittet er på 54 %. 7 Vest-Agder og Rogaland er de to fylkene i landet som har den laveste prosentandelen av kilometer kjørt med passasjer. Det betyr at 6 Utregning basert på antall drosjeløyver fra transportweb og folketall fra SSB. 7 Tall hentet fra SSB

9 det er et reelt problem for løyvehaverne i Vest-Agder at det forekommer en god del tomkjøring Km kjørt med passasjer (i 1000 km) Km kjørt totalt (i 1000 km) Andel km med passasjer Vest-Agder % Aust-Agder % Rogaland % Hele landet % 8. Ny behovsprøving av drosjeløyver i Vest-Agder Forrige behovsprøving av drosjeløyver i Vest-Agder ble gjennomført i Vilkår og rammebetingelser for løyvehavere har endret seg siden den gang. Det stilles nå strengere krav til både kompetanse, vandel og økonomi. Likeså har vi sett endringer knyttet til bosettingsmønsteret i kommunene i Vest-Agder. Det har skapt utfordringer for løyvehavere på små tettsteder å skulle drifte et drosjeløyve i tråd med driveplikten og samtidig oppnå en økonomisk fortjeneste. Det har også blitt vanskeligere for løyvehaverne å skaffe drosjesjåfører. Dersom drosjeløyver blir ledige og utlyst er det få eller ingen søkere. Det skaper utfordringer for kommunenes drosjedekning og medfører også et dårligere tilbud til innbyggerne. Alle disse momentene gjør det aktuelt å starte en ny vurdering vedrørende plassering og krav til bopelsløyvehavere. På bakgrunn av det vil fylkeskommunen anbefale at det foretas en ny behovsprøving av drosjeløyvene i Vest-Agder.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Søknad om drosjeløyve

Søknad om drosjeløyve Søknad om drosjeløyve Merk: Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål eller manglende attestasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet, eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt.

Detaljer

REGLEMENT DROSJELØYVER

REGLEMENT DROSJELØYVER REGLEMENT DROSJELØYVER For Vestfold fylkeskommune 28. OKTOBER 2014 AV HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL, AREAL OG MILJØ SAK:63/14 Reglement drosjeløyver Vestfold fylkeskommune 19.10.2014 Innledning 1 Løyvemyndigheten

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM

REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM Endret 28.06.17 REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM 1 Løyveområdet Kommunegrensen for Trondheim kommune utgjør løyvedistrikt for Trondheim, Iht. Yrkestransportforskriftens (YTFs) 37. Løyvedistriktet

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA Kommunegrenser i historisk perspektiv Bård Raustøl, IKAVA Begrepet kommune Kommer av det latinske communis som betyr felles Formannskapsdistrikt herred - kommune Formannskapsloven 1837 Nytt lokalpolitisk

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Versjonshåndtering Versjon Tekst Dato 1.0 Utlyst dokument 24.6.2013 2.0 Korrigert dokument

Detaljer

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 25.09.2013 Vår referanse: 2008/271-217 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist

Detaljer

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften kapittel 1 gjelder i utgangspunktet all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, det vil si også drosjetransport utført av aktører stasjonert

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Klagesak - Klage på vedtak av om tildeling av drosjeløyve R-214 knytt til Odda Taxilag AS

Klagesak - Klage på vedtak av om tildeling av drosjeløyve R-214 knytt til Odda Taxilag AS Kommunikasjonsseksjonen - Øk - og Org avd Arkivnr: 2015/8927-12 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 15.03.2016 Klagesak - Klage på vedtak av 11.01.16

Detaljer

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak: Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 71047/17 Saknr.: 17/13108-3 Ark.nr.: N12SAKSARKIV Dato: 07.11.2017 HØRING - ENDRINGER I PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN,

Detaljer

Drosjeløyver i nedre Buskerud - Endelige vedtak og nye vedtak

Drosjeløyver i nedre Buskerud - Endelige vedtak og nye vedtak SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2008/271-235 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Drosjeløyver i nedre Buskerud - Endelige vedtak og nye vedtak I brev

Detaljer

Klagesak - Klage på vedtak om tildeling av drosjeløyve R-314 tilknytt Dale Taxisentral

Klagesak - Klage på vedtak om tildeling av drosjeløyve R-314 tilknytt Dale Taxisentral Kommunikasjonsseksjonen- Øk og Org avd Arkivnr: 2015/8324-13 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksgang Saksframlegg Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 01.12.2015 Klagesak - Klage på vedtak om tildeling av

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory Oktober 2010 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

«Formidleren» NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder September /2016. NAV, Side 1

«Formidleren» NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder September /2016. NAV, Side 1 NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder September /2016 Boligrunde i høst Boliggruppa skal i høst dra ut og møte dere som formidler hjelpemidler til bolig. Invitasjon er sendt kontaktpersonene i alle kommunene

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Fastsatt av Konkurransetilsynet XX.XX. 2010 med hjemmel i lov 11, juni 1993 nr. 66 om pristiltak IJf. delegeringsvedtak

Detaljer

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 30. september 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

Behandling av drosjeløyvesaker

Behandling av drosjeløyvesaker Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 6/2008 Behandling av drosjeløyvesaker 2008 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Forvaltningsrevisjonsrapportapport 6/2008 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjet...

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjet... Dato Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Departement Publisert Ikrafttredelse 01.09.2011 FOR-2010-09-30-1307 Nærings- og fiskeridepartementet I

Detaljer

N O T A T. Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften.

N O T A T. Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften. N O T A T Fra: Norges Taxiforbund (NT) Til: Erik Lahnstein Dato: 12 april 2011 Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften. 1.Innledning: Vi vil her gjennomgå våre standpunkter og synspunkter

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20100930-1307.html

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20100930-1307.html Side 1 av 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2010-09-30 nr 1307: Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Skriv ut

Detaljer

Søknad om Fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport

Søknad om Fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport Side 1 av 5 Søknad om Fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport Søknaden gjelder for Fellesskapsløyve for godstransport: stk. løyve(r). Fellesskapsløyve for turvogntransport: stk. løyve(r).

Detaljer

Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra

Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra 2-214 Oppdatert 2.11.215 Fylkesmannen i Vest-Agder, landbruksavdelingen Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 277 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:77 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Veileder til elektronisk søknadsskjema til drosjeløyve

Veileder til elektronisk søknadsskjema til drosjeløyve Veileder til elektronisk søknadsskjema til drosjeløyve Veileder elektronisk søknadsskjema drosjeløyve 1 Versjon 25.11.2016 Personvernerklæring Før du kan avgi personopplysninger over internett, må du lese

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

REGLER FOR TAXISENTRALER NORD-TRØNDELAG (nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet)

REGLER FOR TAXISENTRALER NORD-TRØNDELAG (nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet) 08/08762-5 REGLER FOR TAXISENTRALER NORD-TRØNDELAG (nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet) VEDTATT AV FYLKESRÅDET I MØTE 08.12.2008, SAK NR 08/199 1 Formål og omfang Drosjetjenesten er

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 03.03.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/1451 201606163-4 Solveig Hay

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Rammebetingelser for drosjedrift i Østfold 1 RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Vedtatt av Fylkestinget 24.04.2008 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Østfold

Detaljer

Eksp. 1 U.off. Evaluering av drosjesituasjonen i Bergen kjøreområde 2012

Eksp. 1 U.off. Evaluering av drosjesituasjonen i Bergen kjøreområde 2012 I^^^^^SMIND FYLKESKOMMUNE J07000 jordaland Fylkeskommune Jamferdselsavdelinga 'Postboks 7900 5020 Bergen Ref: 201204787-8/832/ANNVEDV ^^.'^diloim Dok.nr./^ Arkivnr. g3z Eksp. 1 U.off. I I OKI. WL Saksk/^Ai^l/^

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften.

Høring - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften. Høring - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften. 1. Innledning Samferdselsdepartementet gjorde framlegg om diverse

Detaljer

Oversikt over løyveordningene, unntak fra løyveplikten, de objektive kravene for å få tildelt løyve mv.

Oversikt over løyveordningene, unntak fra løyveplikten, de objektive kravene for å få tildelt løyve mv. Til Fra NHO Transports medlemsbedrifter NHO Transport Dato 12. februar 2016 Sak Oversikt over løyveordningene mv. Oversikt over løyveordningene, unntak fra løyveplikten, de objektive kravene for å få tildelt

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder 1 NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder Dette notatet beskriver dagens overordnede knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder. Notatet omfatter knutepunkt

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

LØYVEKURS. Fredag kl

LØYVEKURS. Fredag kl Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18 2040 Kløfta Mailadr.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as LØYVEKURS Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende løyve kurs, og inviterer deg med dette til neste

Detaljer

Svar - Høyring - diverse endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Svar - Høyring - diverse endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) Samferdselsdepartementet 0030 OSLO Hamar, 31.05.2012 Deres ref: 2011/991 Vår ref: Sak. nr. 12/2322-3 Ark N13 &13 Saksbeh. Grethe Blystad Tlf. 62 54 44 85, Anders Paulsen Tlf. 901 54 222 Svar - Høyring

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21.juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 1001 Kristiansand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 91,5 89,1 90 Kvinneandel blant

Detaljer

DROSJENÆRINGEN OG OSLO KOMMUNE SOM LØYVEMYNDIGHET FORSLAG TIL DROSJEFORSKRIFT FOR OSLO KOMMUNE

DROSJENÆRINGEN OG OSLO KOMMUNE SOM LØYVEMYNDIGHET FORSLAG TIL DROSJEFORSKRIFT FOR OSLO KOMMUNE c Oslo kommune Byrådet s o B rådssak 214/12 DROSJENÆRINGEN OG OSLO KOMMUNE SOM LØYVEMYNDIGHET FORSLAG TIL DROSJEFORSKRIFT FOR OSLO KOMMUNE Sammendrag: Byrådet følger i saken opp bystyrets vedtak av 04.03.2009,

Detaljer

Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G

Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G 10 1 1100 201 586 1119 GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G 303 2 1805 2 4178 2336 GS -VEG NODELANDSHEIA - NODELAND GS-veg

Detaljer

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger - Status og lukningsvedtak Riksvei 44 ved Sirevåg i Hå, 15. september 2005 (VEI rapport 2007/01) Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/01T:

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV.

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. 1. BAKGRUNN Ot. prp. nr. 44 (2007/2008) forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Protokollfører: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

BEHOVSPRØVING AV ANTALL DROSJELØYVER I OSLO KOMMUNE 2015/2016

BEHOVSPRØVING AV ANTALL DROSJELØYVER I OSLO KOMMUNE 2015/2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådssak 1045/16 BEHOVSPRØVING AV ANTALL DROSJELØYVER I OSLO KOMMUNE 2015/2016 Sammendrag: Det følger av yrkestransportloven at antall drosj eløyver

Detaljer

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2001-53 20.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 24.04.2012 kl. 11.00 13.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker Oslo kommune Rapport 14/2014 Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker 2014 - integritet og verdiskaping Rapport 14/2014 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2013 Internkontroll med anskaffelsesområdet

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Vedtekter for DDV Strategi Det Digitale Vestre Agder

Vedtekter for DDV Strategi Det Digitale Vestre Agder Det Digitale Vestre Agder Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral Styringsgruppas innstilling til kommunestyrene vedtatt 18.1.2013 Innholdsfortegnelse:

Detaljer