SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/144 BUDSJETT DETALJERING 2/12 12/5 ALTA SAMISKE SPRÅKSENTER AS - ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁS AS - SØKNAD OM FAST DRIFTSSTØTTE 3/12 12/191 RULLERING AV SKUTERLØYPENETT /12 12/181 DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET /12 12/207 SUPPLERINGSVALG /12 12/275 GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAP I IKS 7/12 12/64 Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 50 REVIDERING AV GJELDENDE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 8/12 12/78 MAINSTREAM NORWAY AS 9/12 12/79 SAMARBEID - ALTA KOMMUNE OG FINNMARKSLØPET AS / /12 12/177 NÆRINGSPOLITISKE KONFERANSER 2012 Orienteringer: Altapakken kommunestyrebehandling Samarbeidsavtaler med Helse Finnmark Notat diverse utredninger. Fremlegges i møte. Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Sak 1/12 BUDSJETT DETALJERING Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 12/144 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/12 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet vedtar detaljering av budsjettrammene for sektor 109 Reserver, 110 Sentrale styringsorganer, 114 Lærlinger, 440 Næringsfonds, 730 Revisjon, 740 Alta havn KF, 750 Alta kirkelige fellesråd, i henhold til vedlagte regneark. 2. Formannskapet vedtar detaljert budsjett for sektor 800 Skatt og rammetilskudd, 900 Renter og avdrag, 940 Fonds, 945 Disp fond til investering og 960 Avskrivninger Vedlegg: Utskrift av detaljering Andre saksdok.: K sak 89/11 Budsjett 2012 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok rammer for sektorene i K sak 89/11 Sektorrammene er detaljert etter denne rammen og etter de føringer som ligger i kommunestyrets vedtak. For ordinære sektorer vedtas detaljeringen med netto ramme per rapporteringsenhet. For sektor 8* og 9* vedtas budsjettet på artsnivå. Økonomiske konsekvenser: For de sektorer formannskapet vedtar detaljering, innebærer kommunestyrets budsjettvedtak endringer for sektor 900 renter og avdrag (8 millioner i reduserte avdrag) Side 3 av 50

4 Sak 1/12 Vurdering: Ut over endringen som er nevnt ovenfor er kommunestyrets vedtak i henhold til formannskapets innstilling. Det vises til detaljene i rådmannens saksframlegg. Rammene for det enkelte ansvar er basert på de vedtatte stillinger, og gjeldende lønnsnivå. Sektor 109 Reserver: Rammene for sektoren i hovedsak videreført på samme nivå som i budsjett Sektor 110 Sentrale styringsorganer: Sektoren har knappe rammer, men med nøktern drift skal det være mulig å holde rammene. Budsjettvedtaket innebærer krav om å inndra 3,9 stillinger. Det har vært arbeidet med dette siden høsten 2011, og vedtaket vil bli gjennomført. For 2012 vil deler av innsparingskravet bli dekket opp ved å holde stillinger vakante, inntil den nødvendige prosess for å ta bort stillingshjemler er gjennomført. Sektor 114 Lærlinger: Budsjettet er basert på at Alta kommune fortsetter å engasjere 11 lærlinger. Sektor 440 Næringsfonds: Her føres tilskudd fra og innbetalinger til Kraftfond og Næringsfond. Netto budsjettert beløp er beregnet verdi av konsesjonskraft til Kraftfond (445 tusen), og netto årlig kommunal bevilgning til næringsfond (260 tusen) Sektor 730 Revisjon: Budsjettet er basert på Kontrollutvalgets vedtak om ressurser til revisjon og kontroll, og innbefatter både kostnader til revisjon og Alta kommunes delfinansiering av sekretariat for kontrollutvalg. Sektor 740 Alta Havn KF: Budsjettet videreføres uendret. Sektor 750 Alta Kirkelige fellesråd: Tilskuddet til fellesrådet er prisjustert med kommunal deflator. Sektor 800 Skatt og rammetilskudd: Side 4 av 50

5 Sak 1/12 Eiendomsskatt, skatt på inntekt og formue, rammetilskudd, rentekompensasjon, og integreringstilskudd er detaljert i henhold til kommunestyrets vedtak. Sektor 9* Renter, avdrag, fonds, driftsmidler til investering og motpost avskrivninger: Kommunestyrets budsjettvedtak reduserer avdragene med 8 millioner. De økte kostnadene til renter som følge av dette forutsettes dekket fra den avsatte rentebuffer. All forventet momskompensasjon til investeringer er avsatt til finansiering av investeringer. Sektorene er detaljert i henhold til kommunestyrets vedtak. Side 5 av 50

6 Sak 2/12 ALTA SAMISKE SPRÅKSENTER AS - ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁS AS - SØKNAD OM FAST DRIFTSSTØTTE Saksbehandler: Sylvi Bellika Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 12/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/12 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur /12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Søknad fra Álttá Sámi Giellaguovddás - Alta samiske språksenter om fast driftstilskudd på kr ,- avslås. Begrunnelsen for avslaget er manglende midler i budsjett Det er heller ikke satt av midler til tiltaket i budsjettbehandlingen av økonomiplan Hovedutvalg for Oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent tilleggsforslag: Hovedutvalget er positive til å finne en god finansiell løsning for Alta Samiske Språksenter. Hovedutvalget ber administrasjonen gjennomføre en prosess mot Sametinget og andre samarbeidspartnere for å sikre et godt tilbud for den samiske språkopplæringen i Alta. Innstillingen med tilleggsforslag vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Oppvekst og kulturs vedtak den : Søknad fra Álttá Sámi Giellaguovddás - Alta samiske språksenter om fast driftstilskudd på kr ,- avslås. Begrunnelsen for avslaget er manglende midler i budsjett Det er heller ikke satt av midler til tiltaket i budsjettbehandlingen av økonomiplan Hovedutvalget er positive til å finne en god finansiell løsning for Alta Samiske Språksenter. Hovedutvalget ber administrasjonen gjennomføre en prosess mot Sametinget og andre samarbeidspartnere for å sikre et godt tilbud for den samiske språkopplæringen i Alta. Side 6 av 50

7 Sak 2/12 Vedlegg: Søknad dat fra Álttá Sámi Giellaguovddás - Alta samiske språksenter Andre saksdok.(ikke vedlagt): Bakgrunn: Alta samiske språksenter søker i brev av om fast driftsstøtte til sin virksomhet. Det vises i den forbindelse til redegjørelse i søknaden og i dagens status og udekket ressursbehov som er vedlagt saken. Det søkes om et fast driftstilskudd på kr ,-, som skal gå til dekning av en 75% stilling og øvrige driftskostnader. Alta samiske språksenter har også søkt tidligere om fast tilskudd til sin virksomhet. Så langt har disse søknadene blitt avslått med bakgrunn i manglende midler. Dersom det i framtiden skal gis fast tilskudd må dette innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan Barn- og ungesektoren gir følgende tilbakemelding om samisk i Alta skolene: 1. Økonomiske data for Antall årsverk som brukes i opplæring i samisk og i/på samisk: Vår 2011: 11,54 + 1,74 = Høst 2011: 9,13 + 2,2 = 13,28 årsverk inkl. samiskklassen 11,33 årsverk inkl samiskklassen Refusjon fra fylkesmannen 2011: 3,851 mill kr Kostnader: Kostnad vår 2011: Kr x 1,0123 x 1,125 x 13,28 x 7/12 = kr 3,529 mill.kr Kostnad høst 2011: Side 7 av 50

8 Sak 2/12 Kr x 1,0123 x 1,125 x 11,33 x 5/12 = 2,151 mill.kr Tallene foran er ikke endelige fordi regnskapet for 2011 ikke er avlagt. Samlede kostnader 2011: 5,680 mill. kr Kommunal egenandel = differanse mellom kostnader og refusjon 2011: 1,829 mill.kr Dette tilsvarer 32,2 % av de samlede kostnadene til denne undervisningen. For kommunen: Antall elever som får opplæring i samisk eller samisk språk: Samisk klasse 12 Samisk 1: 43 Samisk 2: 69 Samisk 3: 117 Sum 241 Antall elever som får opplæring i samisk 1.språk (samisk 1): 43 6 på 1. trinn, 3 på 2. trinn, 7 på 3. trinn, 3 på 4.trinn, 7 på 5. trinn, 1 på 6 trinn, 1 på 7. trinn, 4 på 8. trinn, 8 på 9. trinn og 3 på 10 trinn) Antall elever som får opplæring i samisk 2: 69 7 på 1 trinn, 13 på 2 trinn, 2 på 3 trinn, 11 på 4. trinn, 8 på 5. trinn, Side 8 av 50

9 Sak 2/12 5 på 6. trinn, 8 på 7. trinn, 2 på 8. trinn, 5 på 9. trinn og 8 på 10 trinn) Antall elever som får opplæring i samisk 3: på 1 trinn, 9 på 2 trinn, 15 på 3 trinn, 19 på 4 trinn, 18 på 5 trinn, 16 på 6 trinn, 10 på 7. trinn 10 på 8 trinn 1 på 9 trinn og 11 på 10 trinn) 13 skoler gir tilbud i opplæring i samisk språk. Disse skolene er: AUSK, Aronnes, Bossekop, Elvebakken, Gakori, Kaiskuru, Komsa, Korsfjord, Rafsbotn, Saga, SUSK, Tvdalen og Øvre Alta Økonomiske konsekvenser: Søknaden innebærer et fast driftstilskdudd på kr ,00 som må innarbeides i økonomiplanperioden. Det er ikke satt av noen midler i kultursektoren eller Barn- og ungesektoren som kan bevilges uten at det får konsekvenser for våre virksomheter. Rådmannen finner heller ikke tungtveiende grunner til å bruke av reservemidler til dette tiltaket. Vurdering: I forhold til dagens budsjett i sektorene er det ikke rom for dette tiltaket. Rådmannen vil anbefale at dette tiltaket vurderes av sektorene i forbindelse med kommende budsjettprosess for å se om dette kan prioriteres i forhold til andre tiltak/oppgaver. Side 9 av 50

10 Sak 3/12 RULLERING AV SKUTERLØYPENETT 2012 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 12/191 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljø /12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommune vedtar å legge ned del av skuterløype 11 fra Suoppatjavri til kommunegrensa på Rohkkojavri, 7,5 km, løypeforslag 21, og ber om følgende forskriftsendring: Suoppatjavri til kommunegrensa på Rohkkojavri. strykes. 2. Det legges til rette for sammenknytning av skuterløype 14 i Alta og løype i Porsanger og Kvalsund med tilknytning til Skaidi, løypeforslag 23. Alta kommune ber om følgende tillegg i forskriften under løype 14: Avstikker fra Martejavri til kommunegrensa mot Porsanger ved vann 452 moh. 3. Det opprettes ny skuterløype fra Isnestoften til Klakketuvvann, 6.3 km, løypeforslag 4. Alta kommune ber om følgende tillegg i forskriften: Løype 19. Isnestoften Klakketuvvannet. 4. Det legges til rette for sammenknytning mellom skuterløype 5 i Alta og skuterløype 5 i Kvænangen ved Lohaccajavri, 0,6 km, løypeforslag 11, og ber om følgende tillegg i forskriften under løype 5: Avstikker fra Lohaccajavri til fylkesgrensa og skuterløype 5 i Kvænangen. 5. Løype 15 i Lille Lerresfjord legges på ubrøytet skogsbilvei inn Lerresfjorddalen, 0,7 km, løypeforslag 32. Det er ikke behov for å endre forskriften ved denne justeringen av løype Startpunktet for løype 1 i Rivarbukt justeres i tråd med grunneiers ønsker. Det forutsettes at kulturminnemyndigheten aksepterer endringen. Justeringen av løypa krever ikke forskriftsendring. 7 Alta kommune ber i tillegg om tillatelse til å gjennomføre endringer/justeringer av skuterløyper som beskrevet i løypeforslag 9, 18, 30 og 31. Side 10 av 50

11 Sak 3/12 Vedlegg: Oversiktskart Detaljkart for alle løypeforslag Sammendrag av høringsuttalelsene Andre saksdok.: Andre saksdok.: Saksmappe 10/1993 med forslag til løyper og innspill etter høring.. Fylkesmannens brev til kommuner om endring av løypenett av Fylkesmannens brev til Kvalsund og Alta Kommuner Forskrift om skuterløyper, Alta kommune, Finnmark Bakgrunn: Parallelt med rullering av kommuneplanens arealdel igangsatte kommunen i 2010 rullering av løypenettet for snøskuter. Etter annonsering og presseomtale kom det inn forslag til 34 løypeendringer fra ulike brukere, brukergrupper og politiske partier. Etter behandling av innkomne forslag valgte kommunestyret i sak 3/11 å sende 25 løypeforslag på høring til berørte parter. For løypeforslag nr 5 ba kommunestyret brukerne prioritere mellom forslåtte løype fra Åsen til Timetoppen og eksisterende løype fra Talvik til Bydalen med tilknytning til Timetoppen. Videre oppfordret kommunestyret høringspartene om å prioritere mellom løypeforslag nr 3 og 10. Kommunestyret ba også om at det søkes å etablere en skuterløype til Haldde for etablering av reiselivsdestinasjon, angitt som løypeforslag nr 35. I avsluttende behandling av kommuneplanens arealdel har en grunneier bedt om flytting av startpunktet på skuterløypa i Rivarbukt. Denne tas med i høringsgrunnlaget og er angitt som løypeforslag nr 36 i beskrivelse og kart. De samlede forslagene som har vært til høring utgjør 151 km nye løyper, hvorav 94 km i Alta, 13 km i Kvænangen, 5 km i Kautokeino, 18 km i Porsanger og 21 km i Kvalsund. Forslaget innebærer nedlegging av 14,5 km løype i Alta kommune. Side 11 av 50

12 Sak 3/12 Etter kommunestyrets behandling oversendes saken til fylkesmannen som kan endre forskrift om snøskuterløyper i kommunen. Høring/merknader: Berørte parter som grunneiere, myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger er tilskrevet med høringsbrev og kart og bedt om tilbakemelding på løypeforslag. Høringsdokumenter med oversiktskart og detaljkart har ligget på kommunens hjemmeside og vært omtalt ved flere anledninger i lokal presse. Høringen er også annonsert i lokal presse. Høringsfrist var satt til 25. oktober. Det er mottatt 73 tilbakemeldinger. Disse er gjengitt i en samlet framstilling sortert på den enkelte løype i vedlegg til saken. Kriterier for oppretting og nedlegging av nye skuterløyer. Fylkesmannen er gjennom regelverk og føringer gitt fra Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning pålagt å begrense antall kilometer nye skuterløyper. Hovedregelen er at nye løyper fordrer nedlegging av eksisterende løypekilometer, jamfør fylkesmannens brev av Skuterløyper opprettes ved forskriftsvedtak som forutsetter høring, jamfør forvaltningslovens kap VII. Dette innebærer at også kutt i løypenettet må høres og kommunestyret må vedta hvilke kutt man går for i eksisterende løypenett når det søkes om ny løpe. I tillegg legges følgende kriterier til grunn for fylkesmannens behandling av nye/endrete snøskuterløyper, fylkesmannens brev : o Løypene må legges slik at de dekker reelle transportbehov. o Det kan bare legges ut et fåtall løyper i hver kommune. o Snøskuterløypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, vilt- eller friluftsområder, eller komme i vesentlig konflikt med andre interesser. o Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. o Forslagene skal være begrunnet. o Kommunene kan knytte sammen snøskuterløyper over kommunegrensene slik at de også kan være av interesse i turistøyemed. o Tillatelse fra grunneier er en forutsetning for å kunne åpne en snøskuterløype. o Der skuterløype krysser vei, må det foretas trafikksikkerhetsvurderinger. o Ved kryssing av riksveg eller fylkesvei må det foreligge godkjennelse fra Statens vegvesen. o For løyper som legges inn mot bebyggelse må vurderingen ta høyde for at man erfaringsvis får skutertrafikk gjennom hager, langs boligveier, over dyrka mark osv. til og fra løypa. Side 12 av 50

13 Sak 3/12 o For snøskuterløyper som legges i tilknytning til bebyggelse (også hytter) må støyforholdene vurderes/utredes. o Sikkerheten ved bruk av løypa må være tilfredsstillende, både i forhold til snøforhold, skredfare, fare for dårlig is (råker), farlig helling (også sidehelling) og oversikt. Det må tas høyde for at løypene også vil bli brukt ved vanskelige føreforhold (lite snø, is). o Løyper må ikke legges i farlig terreng der det kan være fatalt å komme bort fra løypa. o Nye løyper skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven hvor det av 8 fremgår at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderinger: Løypekutt, de enkelte forslag. Forslaget til løypenett som har vært på høring innebærer mulighet for nedlegging av 14,5 km løype, og dermed mulighet for å opprette14,5 km ny løype. Fylkesmannen vil se løypeforslag 23, fra Martejavi til skuterløype 5 i Kvalsund med tilknytning til Skaidi, i sammenheng med løypekutt i Kvalsund kommune og vil ikke kreve 2,4 km løypekutt i Alta ved eventuell oppretting av løypeforslag 23. Løypeforslag 5 I kommunens høringsbrev ble det oppfordret til å vurdere nedlegging av eksisterende løype fra Talvik til Bydalen, 8,6 km, mot oppretting av foreslått løype 5 fra Åsen til Timetoppen hyttefelt, 4,6 km. Talvik Hytteforening, Talvik Sneskuterforening og Talvik Bygdelag støtter forslaget om ny løype fra Åsen, men ønsker ikke å legge ned dagens løype. Reinbeitedistriktet foretrekker eksisterende løype. Høringsuttalelsene viser at oppretting av ny løype fra Åsen kan medføre økt støy og biltrafikk og påvirke bomiljøet. Det anbefales ikke å legge ned eksisterende løype fra Talvik til Bydalen. Løypeforslag 18 Forslaget innebærer at starpunkt for skuterløype 8 i Stilla legges ned, da dette startpunktet skaper problemer for skifernæringa. Forslaget innebærer 1,3 km løypekutt. Dette startpunktet er viktig etter at anleggsveien stenger 1. mai. Ved nedlegging av dette starpunktet vil parkeringsproblemene bli større ved løypestart i Romsdal og ved starten for skuteløype 11 innafor bommen. Reinbeitedistriktet ønsker at starpunktet ved Stilla bru skal opprettholdes. I gjeldende kommuneplan er det tatt høyde for å utvide parkeringskapasiteten i Romsdal. Det anbefales ikke å legge ned starpunktet for skuterløype 8 løype ved Stilla bru før kapasiteten for parkering ved løypestart i Romsdal er utvidet. Side 13 av 50

14 Sak 3/12 Løypeforslag 21 Eksisterende skuterløype 11 fra Suoppatjavre til kommunegrensa på Ruhkkojavri nedlegges, - 7,5 km. Forslaget begrunnes med at løypa er lite brukt. Suoppat- og Omegn Hytteforening påpeker at deres forslag om nedleggelse av denne delen av skuterløype nr 11 forutsatte at det ble opprettet løype til Bohkusjavre. Det anbefales å legge ned løypa mellom Suoppatjavre til Ruhkkojavri. Dersom kommunestyret følger disse anbefalingene om nedlegging av skuteløyper er det mulighet for å opprette 7,5 km ny løype i tillegg til løype 23. Nye skuterløyper, de enkelte forslag med administrasjonens vurdering. Opplistingen viser alle forslag som har vært ute til høring, med referanse til løypeforslagets nummer i kartvedlegg, løypeforslagets lengde og begrunnelse for løypa. Sammendrag av høringsuttalelsene ligger som vedlegg til saken. Administrasjonens vurdering og anbefaling gis fortløpende til hvert forslag. Høringsuttalelsene og kriterier for oppretting av skuterløyper er lagt til grunn for anbefaling og prioritering. Naturbase, Artsdatabanken, kommunens naturtypekartlegging og Freda kulturminner på Nordatlas er konferert. 2. Fra løype 2 ved Storsteinvannet ned Bognelvdalen, 9 km. Forslaget begrunnes med ønske om bedre tilgjengelighet til hyttene i området. Vurdering: Forslaget har stor tilslutning i lokalbefolkningen vist gjennom høring og tidligere innspill fra Langfjord Bygdelag med underskriftsliste til støtte for løypa. Store deler av foreslått løype følger eksisterende traktorvei i Bognelvdalen. Denne traseen brukes i stor grad til vedtransport, og noe ulovlig kjøring. Ei løype her vil korte inn transportavstanden til hyttefeltet. Reindrifta går mot forslaget bla med begrunnelse i kalveområde. Det aktuelle kalvingsområdet ligger på Noaidi, og berøres etter kommunens vurdering ikke av løypeforslaget. Foreslåtte løype berører hekkelokalitet for kongeørn, og beiteområde for elg. Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. Løypas hovedhensikt er å gi tilgang til fiskevann og hytter. Området har god dekning av skuterløype, og det må gjøres en streng prioritering. Anbefaling: Løypa opprettes ikke. Side 14 av 50

15 Sak 3/12 3. Fra løype 2 ved Holmvann til løype 6 i Kvænangen, 5 km i Alta og 5 km i Kvænangen. Forslaget begrunnes med ønske om sammenknytning av løyper mellom kommunene. Vurdering: Tilknytning til løyper i Kvænangen har vært prioritert ved tidligere rulleringer av løypenettet i Alta kommune. Brukerne i Alta ønsker tilknytning mot Burfjord, Badderen og Kjækan. Foreslåtte løype forutsetter oppretting av tilsvarende tilknytningsløype i Kvænangen. Kvænangen kommune er positiv til et mer sammenhengende løypenett, og vil ved rullering av eget løypenett prioritere denne løypa framfor forslag nr. 10. Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. I en streng prioritering med andre forslag bør ikke denne løypa prioriteres. Anbefaling: Løypa opprettes ikke. 4. Fra Isnestoften til Klakketuvvann 6,3 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel, bedre rekreasjonsmuligheter og tilrettelegging for økt fritidsbruk med etablering av caravanoppstilling. Vurdering: Beboere og hytteiere på Isnestoften har i gjennom en årrekke søkt om å få skuterløype til Klakketuvvann. Forslaget har stor tilslutning i lokalbefolkningen. 3 km av foreslått løype følger sommervei og merket skuterløype til kommunikasjonsmast på Ailegas. De to berørte grunneierne har skriftlig gitt sitt samtykke til etablering av løypa. Reinbeitedistriktet har gått mot etablering av løypa da området benyttes til tidlig vårbeite. Alta kommune har god dialog med reinbeitedistriktet, og holder ikke skuterløyper åpne i vårperioden dersom det er konflikt til reindriftsinteresser. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. I kommunens aktsomhetskart for sneras er det markert en ca 300 meter strekning av veien til Ailegas som rasutsatt. Alta kommune har i den anledning hatt kontakt med Øystein Berg, tilsynsmann for installasjonene på Ailegas ansatt hos Telenor og Nordkring gjennom 35 år, nå pensjonist. I perioden kjørte han strekningen daglig og noe sjeldnere siden. Han har aldri sett at det har gått sneras på veien eller i området. Anbefaling: Løypa bør søkes opprettet 5. Fra Åsen i Talvik til eksisterende skuterløype 3 ved Timetoppen. Forslaget begrunnes med ønske om bedre tilgang til hyttene i område og kortere kjørelengde. Brukere ble i høringsbrev bedt om å vurdere nedlegging av eksisterende løype fra Talvik til Bydalen, 9 km, mot oppretting av forslåtte løype fra Åsen, 4,6 km. Vurdering: Beboere i Talvik og hytteeiere i Timetoppen hyttefelt har i lang tid ønsket skuterløype fra bygda og korteste vei til hyttefeltet. Foreslåtte løype fra Talvik til hyttefeltet er kun 4,6 km. Dagens løype til hyttefeltet er ca 17 km. I kommunens høringsbrev ble forslagsstiller og brukere oppfordret til å vurdere nedlegging av eksisterende løype fra Talvik til Bydalen, mot oppretting av foreslått løype. Talvik Hytteforening, Talvik Sneskuterforening og Talvik støtter forslaget om ny løype fra Åsen, men ønsker ikke å legge ned dagens løype. Reinbeitedistriktet foretrekker eksisterende løype. Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kuturlandskap eller freda kulturminner i eller i Side 15 av 50

16 Sak 3/12 nærheten av forslåtte løypetrase. Høringsuttalelsene viser at oppretting av ny løype fra Åsen kan medføre økt støy og biltrafikk og påvirke bomiljøet. Talvik har god dekning av skuterløype, og høringsuttalesene gir et inntrykk av at dagens løype er fortrukket om en måtte gjøre et valg. Anbefaling: Løypa opprettes ikke. 6. Fra løype 3 til 4. og 5. Storelvvann, 4 km. Forslaget begrunnes med ønske om tilgang til fiskevann. Vurdering Forslaget har støtte i lokalbefolkningen. Alta og Omegn turlag går mot forslaget. I området er det gode fiskemuligheter i tilknytning til skuterløyper. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kuturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. I en streng prioritering mellom løypeforslag anbefales det ikke å prioritere dette forslaget. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 7. Fra Kreta i Kåfjord opp Botndalen til løype 4 i Mattisdalen, 8 km Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Vurdering: Foreslått løype går gjennom Skrapdalen hvor det er svært rasfarlig terreng. Forslaget er i konflikt med bomiljø og vilt- og friluftsinteresser. Videre har grunneiere protestert og gjort det klart at de ikke vil gi sin tillatelse til løypa. Forslaget berører varig verna kulturminner. Alle som har uttalt seg til forslaget går mot opprettelse av løypa. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 8. Fra løype 4 i Mattisdalen via Mattisvann til crossbanen på Kvenvikmoen, 6 km. Forslaget begrunnes med bedre parkeringsforhold, flere tilskuere ved konkurranser og økonomisk gevinst for klubben. Vurdering: Høringsuttalesene viser med tydelighet områdets verdi for friluftsliv i Alta, hvor lokalbefolkning, Kåfjord Jeger og Fiskerforening, Mattisdalen bonde- og småbrukarlag og tre kommunale sektorer går mot den foreslåtte skuterløypa. Løypa berører viktige viltområder. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 9. Fra løype 4 rundt Sætermyra og inn på løype 4, 1 km. Forslaget begrunnes med behov for alternativ trase ved lite sne, særlig i år med tidlig smelting. Vurdering: Omlegging til foreslått trase vil ikke være i konflikt med vilt- eller friluftsinteresser. Forslaget berører ikke kartlagt biologisk mangfold. Det er etter kommunes oppfatning ikke behov for forskriftsendring for omlegging av løype 4 som foreslått. I en streng prioritering med andre forslag bør ikke denne løypa prioriteres øverst. Anbefaling: Løypa bør opprettes. Side 16 av 50

17 Sak 3/ Fra løype 5 ved Skredvann til løype 6 i Kvænangen, 2 km i Alta og 3 km i Kvænangen. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Vurdering: Jamfør løypeforslag nr. 3. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 11. Fra Løype 5 ved Loahccanjavri til løype 5 i Kvænangen, 0,6 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet og sammenheng til løypenettet i Kvænangen. Vurdering: I løypeforskrift for Kvænangen er løypa opprettet til fylkesgrensa. Foreslått løype har i flere år vært merket fram til sammenknytning med skuterløype 5 i Alta. Løypa går på islagt vann og er ikke i konflikt til andre interesser. Anbefaling: Foreslåtte løype bør opprettes. 12. Fra Løype 5 ved Ravdooaivi til løype 17 i Kautokeino ved Cahccenjirran, 3 km i Alta og 10 km i Kautokeino. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Vurdering: Denne sammenknytningen mellom løyper i Alta og Kautokeino har vært ønsket av brukere og reiselivsnæringen i begge kommunen gjennom lang tid. Foreslått løype ligger 3 km fra et registrert fjellrevhi. Det er ikke dokumentert at hiet har vært i bruk de seinere år. Ei løype her vil føre til økt aktivitet og mulig konflikt til fjellrev. Løypa forutsetter tilsvarende løype i Kautokeino kommune som ikke har svart på høringen. Anbefaling: Naturmangfoldlovens føre var prinsipp bør komme til anvendelse og løypa bør ikke opprettes. 15. Fra løype 7 ved Detsika via Sorrisniva til løype 5 ved Gargia, 12 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet, og et ønske om å knytte sammen løypene. Vurdering: Foreslått løype er i konflikt med grunneierinteresser, bomiljø, trafikksikkerhet, viktige vilt- og friluftsinteresser, og berører nøkkelbiotoper for rovfugl og storfugl. Løypa berører nøkkelbiotoper for flere rovfuglarter og for storfugl. Det er grunn til anta at isen på Altaelva i perioder vil være usikker, og medføre risiko for brukere. Statens vegvesen forutsetter at løypa ikke krysser fylkesveien. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 16. Fra Raipas opp Kobberdalen til skuterløype 7 i Bollo Hyttefelt, 10 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Vurdering: Foreslått løype er i betydelig konflikt til vilt- og friluftsinteresser. Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. Side 17 av 50

18 Sak 3/ Fra fotballbanen ved Mobringen til løype 7 ved Romsdal, 1 km. Forslaget begrunnes med et mål om å bedre parkeringskapasiteten ved dagens løypestart. Vurdering: Forslaget er i konflikt med beboere, grunneiere, friluftsinteresser og idrettslagets skiløype og planer om etablering av skilekanlegg. I ny kommuneplan er det lagt til rette for å utvide kapasiteten for parkering ved Romsdal. Anbefaling: Det bør ikke søkes om å etablere løypa. 18. Flytte løype 7 og 8 vest for Gamasvarri med tilknytning til løype 11, 0.7 km. Forslaget begrunnes med bedre snøforhold og bedre terreng. Vurdering: Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. Foreslått løypeendring kan aksepteres ut fra vilt- og friluftsinteresser. Reindrifta går mot flytting av løypa med begrunnelse i vårbeite og kalveområde. Alta kommune er i kontakt med distriktet i hvert år i forbindelse med flytting og kalving, og holder ikke skuterløyper åpne i vårperioden dersom det er konflikt til reindriftsinteresser. De siste årene har det ikke vært rein i dette området før 5. mai. Denne løypa et svært mye brukt, også til turistkjøring. Den forelsåtte trasee n er innafor rammen av gjeldende forskrif Anbefaling: Løypa bør flyttes som beskrevet. 19. Fra løype 11 på Suoppatjavre til hyttene i vestenden av vannet, 1,3 km. Forslaget begrunnes med ønske om tilgang til hyttene uten dispensasjonsbehandling. Vurdering: Foreslått løypeendring er på islagt vann, og er ikke i konflikt med andre interesser. I en streng prioritering blant flere alternativer bør ikke denne løypa prioriteres da hytteeiernes behov dekkes gjennom dispensasjon. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 22. Fra løype 14 ved Martejavri til Bohkusjavri med avstikker til Skallvann (Gallojavri), 2,4 km i Alta og 10 km i Porsanger. Forslaget begrunnes med ønske om tilgang til røyevann. Vurdering og anbefaling: se løypeforslag Fra Løype 14 ved Martejavri til Bohkusjavre og videre til Skaidi, 2,4 km i Alta, 11 km i Kvalsund og 16 km i Porsanger. Forslaget begrunnes med ønske om tilknytning til løypenett i Alta og Porsanger av hensyn til turistnæringen i kommunene. Vurdering: Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase i Alta kommune. Den delen av løypeforslaget som ligger i Alta kommune berører i liten grad vilt- og friluftsinteresser. Forslaget ligger i et område uten skuterløype. Det ansees ut fra friluftshensyn som uheldig å åpne dette området for snøskuter. På den annen side ligger løypa i betydelig avstand fra Ev6 som utgangspunktet for skiturer på Sennalandet. Fylkesmannen vil Side 18 av 50

19 Sak 3/12 se løypeforslaget i sammenheng med løypekutt i Kvalsund kommune og vil ikke kreve 2,4 km løypekutt i Alta ved eventuell oppretting av løypa. Anbefaling: Foreslåtte løype bør opprettes. 24. Ny løype fra Russeluft over Altnesfjellet til Høyvika og Holmvann, 18 km. Forslaget begrunnes med ønske om motorisert tilgang til Altnesfjellet, økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Vurdering: Dette forslaget er i konflikt med friluftsliv, grunneiere, bomiljø, trafikksikkerhet, og har skapt stort engasjement i Russeluft Rafsbotn. Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 30. Liten omlegging og avstikker fra løype 13 på Korsnes til Lielvvannet og Jamnetuvvannet, 1,5 km. Omleggingen er begrunnet med snøforhold og framkommelighet. Begrunnelsen for avstikkeren er ønske om tilgang til fiskevann uten å måtte kjøre helt til Skillefjordvann. Vurdering: Grunneier går mot foreslåtte omlegging av løypa. Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. Ut fra vilt og friluftshensyn kan løypeforslaget aksepteres. Etter innsigelse fra grunneier er det ikke grunnlag for omlegging av eksisterende løype. Avstikkeren til Lielvvann og Jamnetuvvannet kan isolert sett gjennomføres, men må vurderes opp mot andre forslag. I en streng prioritering blant andre forslag bør det kunne finnes rom for en avstikker til Lielvann, på 0,8 km Anbefaling: Forelsåtte omlegging bør ikke søkes etablert. Det bør etableres en avstikker til Lielvvann, 0,8 km. 31 Liten omlegging av løype 13 på Nyvoll, 1 km. Forslaget begrunnes med bedre snøforhold, framkommelighet og sikkerhet. I tillegg ønskes tilgang til bygdelagets hytte. Vurdering: Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. Ut fra vilt og friluftshensyn kan løypeforslaget aksepteres. Det er et reelt behov for å legge om løypa. Justering av løypa krever ikke forskriftsendring. Anbefaling: foreslåtte løypeendring bør gjennomføres. 32. Omlegging av løype 15 i Lille Lerresfjord, 0,7 km. Forslaget begrunnes med behov for å flytte løypa ut av gårdstun til traktorvei av hensyn til beboere og dyrket mark. Vurdering: I området er det planlagt et betydelig antall hytter og skutertrafikken gjennom det aktuelle gårdstunet vil derfor øke. Foreslått omlegging vil i liten grad være i konflikt med vilteller friluftsinteresser. Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. Forslaget berører nasjonalt viktig Side 19 av 50

20 Sak 3/12 kulturlandskap registrert i DN s naturbase. Området er befart i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold i 2010 og er betydelig gjengrodd. Foreslåtte løype vurderes ikke å være i konflikt med verdifult kulturlandskap. I kommunens aktsomhetskart for sneras er løypeforslaget markert for aktsomhet. Alta kommune har i den anledning konferert med Jostein Leirbakken som har bor på gården innerst i dalen. Han sier at det aldri har gått ras i området. Andre kjentfolk i Lille Lerresfjord bekrefter denne opplysningen. Løypa slik den har gått fører med seg smeltevann og fører til overvann og avlingstap på dyrket mark, i tillegg til støy og nærgående skutetrafikk. Foreslåtte løypeendring ble gjennomført av Alta kommune vinteren Flytting av løypa krever ikke forskriftsendring. Anbefaling: foreslått løypeendring bør gjennomføres. 33. Fra løype 16 ved Stjernevann (Nastejavre) til løype 15 ved Trangvannet i Kvalsund, 3 km i Alta og 6 km i Kvalsund. Forslaget begrunnes med ønske om å knytte sammen løyper mellom kommuner, og gi økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Vurdering: Forslaget forutsetter etablering av tilsvarende løype i Kvalsund. Denne løype er ikke blant de endringene som har vært til behandling i Kvalsund kommune. Anbefaling: Løypa bør ikke opprettes. 34. Fra Altnes på Seiland langs vei til Hakkstabben og opp til Nasjonalparken ved Måskovaggetind, 11 km. Forslaget begrunnes med ønske om bedre fremkommelighet mellom bygdene, mulighet for vinterturisme og tilbud om lovlig skuterkjøring til fastboende og hytteeiere. Vurdering: Foreslåtte løype følger trassen for bilveien. Statens vegvesen aksepterer ikke at løypa krysser veien og stiller krav til sikkerhetsavstand mellom løype og vei. Det er tvilsomt om det er mulig å få til en løype med disse forutsetningene uten detaljert planlegging og terrenginngrep. I høringsuttalelse går det fram at Måskodalen er kjent som et rasfarlig område. Anbefaling: Denne løypa bør ikke søkes etablert. 35. Fra Kåfjord til Haldde på opparbeidet kjerrevei, 8 km. Forslaget begrunnes med å legge til rette for turistdestinasjon på Nordlysobservatoriet. Vurdering: Det er ikke registret prioriterte naturtyper, truete eller sårbare arter, spesielt verdifulle kulturlandskap eller freda kulturminner i eller i nærheten av forslåtte løypetrase. I høring påpekes det at det er uheldig å åpne et nytt område for skuter. Bygningene på Haldde er et sårbart kulturminne, og tilstanden på bygningene er dårlig. Kjentfolk fra råder valgte trase da den går i rasfarlig og vanskelig terreng. Aktuell trase kan gå fra Ongajervi. Alternativ trase forutsetter imidlertid ny høring. Anbefaling: Denne løypa bør ikke søkes etablert. 36. Startpunkt for eksisterende skuterløype 1 i Rivarbukt flyttes 200 meter innover bukta hvor løypa legges opp lia til eksisterende løype, en strekning på 250 meter. Forslaget begrunnes av Side 20 av 50

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sammendrag av høringsuttalelsene til rullering av skuterløypene i Alta.

Sammendrag av høringsuttalelsene til rullering av skuterløypene i Alta. 1 Sammendrag av høringsuttalelsene til rullering av skuterløypene i Alta. Generelle uttalelser. Fylkesmannen er gjennom føringer fra regelverket, Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 07.10.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Øytun Folkehøgskole, Øytun, Alta. Møtedato: 13.mars 2007. Tid: 10.00 14.00. Kl. 10.00 orientering og omvisning på Øytun

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 18.04.05 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste PS 110/12 12/885 DAGNY SVENDSENS MINNEFOND

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste PS 110/12 12/885 DAGNY SVENDSENS MINNEFOND Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 110/12 12/885 DAGNY SVENDSENS MINNEFOND PS 111/12 12/853

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer