Sammendrag av høringsuttalelsene til rullering av skuterløypene i Alta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag av høringsuttalelsene til rullering av skuterløypene i Alta."

Transkript

1 1 Sammendrag av høringsuttalelsene til rullering av skuterløypene i Alta. Generelle uttalelser. Fylkesmannen er gjennom føringer fra regelverket, Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning pålagt å begrense antall km nye snøskuterløyper. Hovedregelen er at nye løypekilometer fordrer nedlegging av eksisterende løypekilometer. Fylkesmannen står imidlertid ikke fritt til å fjerne løypekilometer dersom kommunen søker om ny løype. Snøskuterløyper opprettes gjennom forskriftsvedtak, og kommunestyret må vedta hva slags kutt man går for i eksisterende løypenett når man søker om ny løype. FEFO vil som grunneier ta stilling til om de gir samtykke til opprettelsen av scooterløyper eller ikke. De ber om å få oversendt kommunens vedtak vedrørende nye, omlagte og forlengede scooterløyper sammen med høringsuttalelsene når saken er ferdigbehandlet i kommunen. FEFO vil benytte materiale og vedtak fra kommunen til å vurdere foreslåtte endringer med utgangspunkt i eget lovverk og egne retningslinjer. FEFO vil ikke bruke grunneierretten til å styre motorferdsel i utmark utover det å gi sitt samtykke eller ikke til nye løyper. Areal- og kulturvernavdelinga i fylkeskommunen ber kommunen sjekke ut kjente kulturminner og påse at løypene ikke kommer i konflikt med kjente automatisk freda kulturminner. Fylkeskommunen vil gå mot alle tiltak som kan eller vil komme i konflikt med kulturminner og deres sikringssone. Helse og sosialsektoren: Bruk av snøskuter kan gi positiv innvirkning på helsen ved at det er sosialt og trivelig for de som bruker skuter i løypene. Samtidig kan skuterløyper medføre negativ innvirkning på helsen pga støy i/ved bebyggelse, forringelse av allmennhetens stille friluftsliv, konflikt mellom motorisert ferdsel og myke trafikkanter og trafikkfarlige situasjoner ved kryssing av vei. Flere løypeforslagene er begrunnet med økt trivsel. Helse og sosialadministrasjonen antar at dette gjelder for de som bruker/vil bruke skuterløypene, og påpeker at det ikke er tatt høyde for om det vil gi noen negative innvirkninger for de som blir berørt av forslagene. Helse og sosialadministrasjonen mener det generelt er uheldig å åpne nye områder for skuterløyper da høringsforslaget er i konflikt med negative faktorer på flere punkter. Kultur og landbruk sektoren mener det er generelt uheldig å åpne opp nye områder for skuterløyper. Skuterløyper nær bebyggelse vil skape konflikter blant annet pga støy også natterstid, økt trafikk som kan skape trafikkfarlige situasjoner. I forhold til fylkesmannens kriterier vil forslaget være i konflikt på flere punkter. Naturvernforbundet i Finnmark ønsker ikke flere skuterløyper og påpeker at skuterbrukerne har selv ikke prioritert ned noen av de eksisterende snøskuterløypene. Kommunestyret mangler dermed grunnlag for å vedta nye løyper. Forbundet bemerker at de faglige innstillingene til kommunestyrets behandling av saken den burde fulgt med i gjeldende høringsbrev for å oppfylle kommunens utrednings- og informasjonsplikt. Naturvernforbundet kritiserer videre saksbehandler og kommunen for å referere kriterier som ligger til grunn for fylkesmannens behandling av nye/endrede snøskuterløyper da det kan forlede partene bort fra det faktum at det er først og fremst Alta kommune som selv må ta ansvar for å holde seg innafor lover og retningslinjer. Det er ansvarsfraskrivelse om

2 2 fylkesmannen tillegges hovedansvaret som myndighet i denne saken. Avslutningsvis anbefaler Naturvernforbundet i Finnmark at naturmangfoldlovens bestemmelser får oppmerksomhet i det videre arbeid med rulleringsplanen. Suoppat- og Omegn Hytteforening er fornøyd med at kommunen jobber med et utvidet løypenett som gagner brukerne. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening er positiv til utvidelse av løypenettet i Alta kommune. Naturen skades ikke av kjøring på snødekket mark. Skuterkjøring forstyrrer dyrelivet langt mindre enn skiløpere og hundespann. Mari-Ann Johannesen mener at det er viktig å beholde ett område i kommunen fritt for motorisert ferdsel. Urørt, stille natur har en egen verdi. Hun kan ikke se at det er en menneskerett å få fiske røye fra snøscooter, men det bør være en menneskerett å kunne oppsøke et fiskevann uten å ha kjøretøy rundt seg. Hun foreslår Sarves/ Biggasområdet forbeholdt skigåere. Uttalelser til de enkelt løypeforslag. 2. Fra eksisterende skuterløype 2 ved Storsteinvannet ned Bognelvdalen, 9 km. Forslaget begrunnes med ønske om bedre tilgjengelighet til hyttene i området. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga. Området er vårbeite for okserein og kalvingsområde for distriktet. I tillegg er det allerede en skuterløype som går fra Langfjordbotn til det aktuelle hytteområdet. Distriktet frykter forurensning i området og går mot løypeforslaget. Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark. Løpeforslaget går rett gjennom en kongeørnlokalitet der det er påvist 8 alternative reir. Kongeørna er svært sårbar for forstyrrelser i etablerings- og rugefasen som faller sammen med høysesong for bruk av skuterløyper. På denne bakgrunn går Rovfuglgruppa mot etablering av snøskuterløype i Bognelvdalen. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening. Løypa vil være til stor fordel for de som bor i dalen. Kjørelengden med skuter til hyttene ved Bognelvvann blir bar 1/3 ev strekningen etter skuterløye 2, dessuten slipper man bilkjøring fra dalen til løypestart. Løypa vil kunne være en god rømningsvei i tilfelle uvær. Det er imidlertid ikke aktuelt å nedlegge nåværende skuterløype til fordel for løype opp Bognelvdalen. Talvik Hytteforening støtter forslaget. Talvik bygdelag støtter forslaget om ny løype fra Storsteinvannet og ned Bognelvdalen. 3. Fra eksisterende skuterløype 2 ved Holmvann til løype 6 i Kvænangen, 5 km i Alta og 5 km i Kvænangen. Forslaget begrunnes med ønske om sammenknytning av løyper mellom kommunene. Brukere var bedt om å prioritere mellom dette løypeforslaget og løypeforslag nr 10. Kvænangen kommune er positiv til et mer sammenhengende løypenett og vil ved en rullering av eget løypenett støtte løypeforslag 3 framfor 10. Dette har med tilgangen til Burfjorddalen å gjøre, samt at man vurderer løypeforslag 3 som mer sikkert. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga. Foreslåtte løype berører flyttevei. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening. Det er fornuftig å binde sammen løypenettet i to kommuner. Talvik Hytteforening støtter forslaget. Talvik bygdelag støtter forslaget.

3 3 Kåfjord Jeger- og Fiskerforening synes det er viktig at løypenettet samkjøres og har ingen motforestillinger til dette løypeforslaget, men foretrekker løypeforslag 10 framfor dette alternativet. 4. Fra Isnestoften til Klakketuvvann, 6,3 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel, bedre rekreasjonsmuligheter og tilrettelegging for økt fritidsbruk med etablering av caravanoppstilling. Johannes Simonsen Grunneier 10/49 har skriftlig gitt tillatelse til at skuterløypa kan krysse eiendommen. Viola Alsen grunneier 10/116 har skriftlig gitt tillatelse til at skuterløypa kan krysse eiendommen. Statens vegvesen forutsetter at løypa ikke krysser Ev6 og at det bygges tilstrekkelig parkering på sørvestsiden av Ev6. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga. Området er tidlig vårbeite for distriktet. Distriktet frykter forurensning i området og går mot løypeforslaget. Toften Velforening Løypa går ikke i skredfarlig terreng og følger grusvei opp lia. Løypa vil ikke være i konflikt med reindrifta, da skutersesongen er over når reinen kommer til Isnestoften. Foreningen representerer ei lita bygd med fastboende og hyttefolk og har tilrettelagt for turer i skog og mark gjennom hele året med skispor om vinteren. Dette ønsker de å forsette med, men ønsker å få bruke snøskuter for å øke muligheten for forskjellig aktivitet. Foreningen mener det er viktig at Isnestoften blir prioritert med ei skuterløype. Talvik Hytteforening støtter forslaget. Talvik bygdelag støtter forslaget. Sverre M. Guddingsmo. Det er forsøkt å få til denne løypa i 20 år. Foreslåtte løype går på eksisterende ubrøytet bilvei til teleinstallasjoner på fjellet. Traseen er i bruk av de som har tilsyn med installasjonene. For brukerne fra Storsandnes og Isnestoften er ikke dagens løypenett velfungerende. Løypa fra Talvik er ikke hensiktsmessig, og har liten parkeringsplass. Vestsiden av fjorden er ikke tilgodesett med løyper på samme måte som østsiden av fjorden. Ei skuterløype vil bety utvidede rekreasjonsmuligheter for alle med interesse for friluftsliv, ikke bare for de som er spreke på ski. Tom Reidar Haugen gir tilsvarende uttalelse som Guddingsmo. Lennart Norbeck Larsen gir tilsvarende uttalelse som Guddingsmo. Gjert Guddingsmo gir tilsvarende uttalelse som Sverre M.Guddingsmo. Jon Guddingsmo gir tilsvarende uttalelse som Sverre M.Guddingsmo. 5. Fra Åsen i Talvik til eksisterende skuterløype 3 ved Timetoppen. Forslaget begrunnes med ønske om bedre tilgang til hyttene i område og kortere kjørelengde. Brukere bes om å vurdere nedlegging av eksisterende løype fra Talvik til Bydalen, 9 km, mot oppretting av forslåtte løype fra Åsen, 4 km. Helse- og sosialadministrasjonen mener løypestart nær bebyggelse vil medføre støy for befolkningen. Økt biltrafikk til/fra løypestart vil påvirke bomiljøet. Helse- og sosialadministrasjonen kjenner ikke til i hvilken grad området brukes til stille friluftsliv. Kultur og landbruk sektoren Skuterløype nær bebyggelse vil skape støy for beboere. Det vil også bli mer trafikk fra bygda mot løypestart. Dette kan påvirk bomiljøet. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga støtter den eksisterende skuterløypa fra Talvik til Bydalen og anbefaler å opprettholde denne, og går mot løypeforslaget. Eva Andreassen naboeiendom 11/159. For å komme til foreslått løype må skutere og biler kjøre over privat vei eller privat jorde. Det er ingen parkeringsplass for dette i området. Dette har gått ut over Andreassens private parkering og brøyting. Andreassen har vært plaget med

4 4 ulovlig skuterkjøring både dag og kveldstid. Dette medførte en del støy. Andreassen ønsker ikke den foreslåtte løypa etablert. Talvik bygdelag støtter forslaget om løype fra Åsen til eksisterende løype 3. Bygdelaget ønsker at løypa fra Talvik til Bydalen opprettholdes. Talvik Snescooterforening går mot å legge ned løypa til Bydalen på bekostning av løypeforslaget fra Åsen, men har ingenting imot at det opprettes ei løype fra Åsen i tillegg. Talvik Hytteforening støtter foreslåtte løype som må komme i tillegg til og ikke på bekostning av eksisterende skuterløype Talvik Bydalen. 6. Fra eksisterende skuterløype 3 til 4. og 5. Storelvvann, 4 km. Forslaget begrunnes med ønske om tilgang til fiskevann. Talvik Snescooterforening støtter forslaget. Talvik Hytteforening støtter forslaget. Talvik bygdelag støtter forslaget. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. 7. Fra Kreta i Kåfjord opp Botndalen til eksisterende skuterløype 4 i Mattisdalen, 8 km Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Kultur og landbruk sektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Uheldig å åpne for motorferdsel i et mye brukt friluftsområde. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga. Området er tidlig vårbeite for distriktet. Distriktet frykter forurensning i området og går mot forslaget. Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark påpeker at foreslåtte løype passerer kloss forbi jaktfalkhekkeplass i Skrapdalen. Jaktfalken er svært sårbar for forstyrrelser i tida før og under egglegging. I rugetiden vil skutertrafikk nær reirplassen kunne føre til at falkene forlater eggene. Rovfuglgruppa har flere erfaringer der rugende jaktfalk er skremt av reir pga skutertrafikk, med påfølgende mislykket hekkeresultat. Rovfuglgruppa går sterkt i mot etablering av skuterløype i Skrapdalen. Naturvernforbundet i Finnmark. Dette er et av de attraktive ski-områdene på vestsiden av Alta pga rikt dyre- og fugleliv og stort sett stillhet. Forslaget bør strykes av hensyn til økt trivsel for de driver friluftsliv. Kåfjord Jeger- og Fiskerforening. Løypa anbefales ikke da den går gjennom svært rasfarlig terreng. Skulle noen være i dalen når raset går er det ingen mulighet for å komme unna. Reidar Daniloff tillater ikke løype over egen eiendom (Gnr/bnr 15/56). Jorunn og Atle Svebakk kan ikke akseptere at løypa går gjennom eiendommen ved Mattisfoss. Etablering av skuterløype langs veien gjennom boligfeltet i Mattisfoss vil føre til mistrivsel og negative miljøkonsekvenser for de fastboende i Mattisfoss boligfelt. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. Dag T. Elvin gir tilsvarende uttalelse som Naturvernforbundet i Finnmark. 8. Fra eksisterende skuterløype 4 i Mattisdalen via Mattisvann til crossbanen på Kvenvikmoen, 6 km. Forslaget begrunnes med bedre parkeringsforhold, flere tilskuere ved konkurranser og økonomisk gevinst for Alta Snescooterforening Thorild Erntsen tillater ikke foreslåtte løype over egen eiendom (Gnr/bnr 15/18). Hun viser også til bruken av Mattisvann og tilretteleggingen av friluftsområdet ved vannet, og mener nåværende kvaliteter vil forringes dersom det opprettes en scooterløype gjennom området. Hun foreslår utvidelse av P-plass ved dagens startpunkt for løype 4 dersom P-plassen er for

5 5 liten. Videre påpekes det at løypa vil være i konflikt med skigåere og friluftsliv i på nordsiden av vannet. Alta Kommune, Barn og unge sektor. Mattisvann brukes av skoler og barnehager i forbindelse med uteskole, ekskursjoner og til opplevelser. Skuterløypa kan medføre økt risiko for barn og unge ved ferdsel på Mattisvann. Det bes vurdert om løypa kan legges utenom Mattisvann eller kun være åpen i forbindelse med arrangement på crossbanen. Helse og sosialadministrasjonen påpeker at Mattisvann er et mye brukt fiskevann av både barn og voksne. Her drar familier på isfiske og det arrangeres turer i regi av skoler og barnehager. Det vil være svært uheldig å blande dette med skutertrafikk over Mattisvannet. Kultur og landbruksektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Uheldig å åpne for motorferdsel i et mye brukt friluftsområde. Mattisvann er mye brukt fiskevann av både privatpersoner, lag/foreninger, og skoler/barnehager, og bør ikke blandes med skutertrafikk. Kåfjord Jeger- og Fiskerforening ønsker ikke at denne løypa opprettes da Mattisvannet brukes av svært mange familier gjennom hele vinteren. Foreningen påpeker igjen at det må opparbeides flere parkeringsplasser ved starten av skuterløypa i Mattisdalen. Mathisdalen bonde- og småbrukarlag mener det er helt unødvendig å opprette løypa. Begrunnelsen for å gå mot etablering av løype er at de vil få scootertrafikk inn på jordene som i neste omgang kan føre til isbrann. De frykter også at de vil bli plaget med støy hele døgnet pga dalens bratte fjellsider som kaster støyen tilbake. Elva går ofte opp i april, og det stilles spørsmål ved sikkerheten ved å legge ei løype på vassdraget. Til slutt mener de at Mattisvannet som friluftsområde vil få forringet kvalitet. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga anbefaler løypeforslaget som alternativ til løypeforslag 8. Naturvernforbundet i Finnmark: Mange skoler og flere foreninger bruker Mattisvann til isfiske. Forslaget bør strykes for å opprettholde kvaliteten på friluftslivsundervisningen på skolene og for trivselen for de som driver friluftsliv. Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark. Foreslåtte løype passerer mindre enn 300 meter fra en hekkeplass for vandrefalk og ca 500 meter fra hekkeplass for hønsehauk. Rovfuglgruppa går mot den foreslåtte skuterløypa på grunn av potensielle negative effekter for disse rovfugllokalitetene. Gruppa kan ikke se at en slik løype dekker et reelt transportbehov, da det går bilvei parallelt med foreslåtte løype. Arne Johanson, Heidi Røed Johanson, Odd Garden, Gerd Johanson Larsen, Rune Røed Johanson og Morten Røed Johanson ønsker ikke ny scooterløype i Mathisdalen. De mener det vil ødelegge bokvalitet i dalen pga støy og forstyrrelse. De mener også at verdien av Mathisvann som rekreasjonsområde ødelegges. Dag T. Elvin gir tilsvarende uttalelse som Naturvernforbundet i Finnmark. 9. Fra eksisterende skuterløype 4 rundt Sætermyra og inn på løype 4, 1 km. Forslaget begrunnes med behov for alternativ trase ved lite sne, særlig i år med tidlig smelting. Kåfjord Jeger- og Fiskerforening anbefaler løypeforslaget. 10. Fra eksisterende skuterløype 5 ved Skredvann til skuterløype 6 i Kvænangen, 2 km i Alta og 3 km i Kvænangen. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Brukere var bedt om å prioritere mellom dette løypeforslaget og løypeforslag nr 3. Kvænangen kommune er positiv til et mer sammenhengende løypenett og vil ved en rullering av eget løypenett støtte løypeforslag 3 framfor 10. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga. Foreslåtte løype berører flyttevei. Distriktet støtter løypeforslaget.

6 6 Langfjordbotn jeger- og fiskerforening. Det er fornuftig å binde sammen løypenettet i to kommuner. Kåfjord Jeger- og Fiskerforening synes det er viktig at løypenettet samkjøres og foretrekker løypeforslag 10 framfor alternativet 3. Reidar Daniloff støtter løypeforslaget. 11. Fra eksisterende skuterløype 5 ved Loahccajavri til skuterløype 5 i Kvænangen, 0,6 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Kvænangen kommune er meget positiv til forlengelse av løypa i Alta med sammenknytning av løypenettet i området. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga. Foreslåtte løype berører flyttevei. 12. Fra eksisterende skuterløype 5 ved Ravdooaivi til skuterløype 17 i Kautokeino ved Cahcenjirranjavrrit, 3 km i Alta, 5 km i Kvænangen og 5 km i Kautokeino. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Kvænangen kommune ønsker at Alta Kommune arbeider videre med forslaget. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga. Foreslåtte løype berører flyttevei. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening. Det er fornuftig å binde sammen løypenettet i to kommuner. Forbindelsen åpner mulighet for å nå flere fiskevann på vidda. Denne forbindelsen har vært et stort savn for Altaværinger i mange år. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. Yngleplass for fjellrev. John Suhr har savnet en tilknytning til løypenettet i Kautokeino på Vest-vidda, og er positiv til ei slik løype som vil åpne for fine turområde og fine fiskevann uten å måtte kjøre via Suolovobme og flere mil ekstra med skuter. Suhr påpeker at han har brukt området i 30 år og aldri observert fjellrev i her. Kathrine Skau gir tilsvarende uttales som Suhr og ønsker løypa via Hoallojavre. Eiby Ungdomslag v/jo-sigve Heitmann gir tilsvarende uttales som Suhr og påpeker at denne løypebiten har vært ønsket av mange i flere år. Mange kjører allerede denne strekningen. Ved å merke ei løype på strekningen vil ferdselen kunne skje trygt. Stian Heitmann positiv til forslaget med forbindelse fra Alta til Kautokeino. 15. Fra eksisterende skuterløype 7 ved Detsika via Sorrisniva til eksisterende skuterløype 5 ved Gargia, 12 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet, og et ønske om å knytte sammen løypene. Jørn Vidar Romsdal går mot opprettelsen av løypa og godtar ikke scooterløype over egen eiendom. Roger Larson går mot opprettelsen av løypa og godtar ikke scooterløype over egen eiendom. Han viser til at de på gården har planlagt et juletre felt som kan bli skadet, samt hestene på gården kan bli skremt av støy Gargia bygdelag går mot løypeforslaget pga støy, trafikkfare i forbindelse med vegkryssing og skade på innmark Trond Arvid Olsen godtar ikke forslaget om løype over egen eiendom (Gnr/bnr 21/15). Løypa er plassert i utkanten av eiendommen, men grunneier mener seg berørt av støyplager og trafikk over egne jorder fordi det må påregnes trafikk opptil 300 m fra løypa. Statens vegvesen forutsetter at løypa ikke krysser fylkesveien. I den grad ny løype legges parallelt med fylkesveien må Vegvesenets krav til sikkerhetsavstand følges. Videre forutsettes det at kommunen tar hensyn til at risikonivå på fylkesvei ikke økes.

7 7 Helse- og sosialadministrasjonen påpeker at dette løypeforslaget sammen med forslåtte løype over Raipas vil kunne åpne opp for skutertrafikk mot sentrums Alta. Mange vil kunne kjøre skuter fra hjemstedet til løypa. Dette kan gi en del negative innvirkninger på befolkningens helse som følge av støy og trafikkfarlige situasjoner. Kultur og landbruk sektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Åpner opp mot sentrums-alta. Mange vil kjøre hjemmefra til løypa. Økende trafikkfarlige situasjoner og mer støy hele døgnet. Naturvernforbundet i Finnmark. Forslaget berører ett av de mye brukte ski-områdene. Forslaget foreslås strøket av hensyn til trivsel for de som driver friluftsliv. Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark. Foreslåtte løype vil passere 500 meter fra en tradisjonell hekkeplass for hønsehauk på Garvarteigen. Samme sted er spurvugla påvist hekkende i Foreslåtte skuterløype vil kunne ha negativ påvirkning for begge disse artene. Ved Gargia vil løypa passere rett gjennom en spurvehauklokalitet. Samme område er kjent hekkeområde for storfugl. Storfuglen foretrekker gammel furuskog og er svært var for forstyrrelser. Storfuglen har hatt stor tilbakegang i kommunen, og har bare noen få leveområder igjen. Traseen langs Altaelva er lite undersøkt med tanke på rovfugl. Det kan derfor ikke utelukkes forekomst av sårbare fuglearter langs foreslåtte løypetrase. Rovfuglgruppa går mot etablering av den forslåtte skuterløypa. Dersom Alta kommune likevel går inn for en slik løype ber rovfuglgruppa om at det utføres kartlegging av naturmangfold på strekningen. Bollo Hytteforening mener løypa kan legges slik at den ikke berører privat eiendom eller dyrket mark. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. Løypeendringen er ikke ønskelig av hensyn til bygdefolket, støy og uønsket skutertrafikk i nærområdet. Dag T. Elvin gir tilsvarende uttalelse som Naturvernforbundet i Finnmark. Steinar Tangen støtter løypeforslaget, og mener løypa bør følge skogsbilveien opp til Tangensætra før løypa krysser Altaelva. 16. Fra Raipas opp Kobberdalen til eksisterende skuterløype 7 i Bollo Hyttefelt, 10 km. Forslaget begrunnes med økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Helse- og sosialadministrasjonen påpeker at dette løypeforslaget sammen med forslåtte løype fra Gargia til Detsika vil kunne åpne opp for skutertrafikk mot sentrums Alta. Mange vil kunne kjøre skuter fra hjemstedet til løypa. Dette kan gi en del negative innvirkninger på befolkningens helse som følge av støy og trafikkfarlige situasjoner. Kultur og landbruk sektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Åpner opp mot sentrums-alta. Mange vil kjøre hjemmefra til løypa. Økende trafikkfarlige situasjoner og mer støy hele døgnet. Reinebitedistrikt 23 C går mot opprettelsen av løypa. Området er en av få lokaliteter uten scooterløype hvor reinen kan beite uforstyrret om våren. Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark. Kristendalen Skrabban området er en av få gjenværende hekkeplasser for storfugl i Alta. Foreslåtte skuterløype går rett gjennom uberørt gammelskog, og vil være potensielt ødeleggende for storfuglbestanden i Alta. Kristendalen er også et viktig vinterbeitområde for elg. Rovfuglgruppa kan ikke se at foreslåtte løype dekker et reelt transportbehov. Rovfuglgruppa går mot etablering av forslåtte løype. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. Uønsket med utvidelse av løypenettet i nærområdet og uønsket innhogg i friluftsområdet. 17. Fra fotballbanen ved Mobrinken til eksisterende skuterløype 7 ved Romsdal, 1 km. Forslaget begrunnes med et mål om å bedre parkeringskapasiteten ved dagens løypestart.

8 8 Tverrelvdalen Idrettslag går mot forslaget da traseen er sammenfallende med lagets skiløype som går over Gammelsætra. Videre vil ei skuterløype komme i konflikt med framtidig skilekanlegg som er under planlegging. Idrettslaget er ikke interessert i at deres parkeringsplass ved kunstgressbanen skal benyttes i forbindelse med etablering av ny skuterløype. Ivar Aas, grunneier og nabo. Vil ikke gi tillatelse til oppretting av foreslåtte løype over sin eiendom med begrunnelse i ulemper som trafikk i boligområdet, manglende parkering, støy, forurensning og skogskader i plantefelt. Erik Åsmund Larsen, Guri Larsen, Øyvind Larsen, Natalia Kiseleva, Jarl Erik Aas, Ivar Aas, Marianne Aas, Arild Krogh og Olav Suhr. Beboere i området mener løypa vil føre til forringet bomiljø og støy og håper forslaget til løype avvises. Det foreslås å utvide nåværende parkering ved Romsdal. Helse- og sosialadministrasjonen påpeker at dette vil åpne for skuterkjøring fra hjemstedet til løype og medføre støy og trafikkfarlige situasjoner. I tillegg vil løypeforslaget være i konflikt med skigåere. Kultur og landbruk sektoren Mange vil kjøre hjemmefra til løypa. Økende trafikkfarlige situasjoner og mer støy hele døgnet. Løypeforslaget vil vær i konflikt med skigåere. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. Unødig støy og ferdsel i nærområdet. Ørjan Johansen Det bør forutsettes at dette løypeforslaget etableres før starpunktet for løype 8 i Stilla legges ned. 18. Flytte eksisterende skuterløype 7 og 8 til vestsiden av Gamasvarri og beholde tilknytning til eksisterende skuterløype 11. Startpunkt for eksisterende skuterløype 8 i Stilla legges ned, -1,3 km. Forslaget begrunnes med bedre snøforhold og bedre terreng. Alta Skiferlag ønsker startpunktet for skuterløypa ved Stilla Bru nedlagt da løypa herfra går gjennom skiferfjellet og skaper store problemer for skifernæringa. Reinbeitedistrikt 23 C går sterkt mot å flytte løypa til vestsiden av Gamasvarri, fordi det vil føre løypa inn i vårbeite og kalvingsområder. Reinbeitedistriktet kan heller ikke gå med på at startpunktet for nåværende løype 11 endres det bør være ved Stillabommen som nå. Nytt startpunkt vil gi trafikk på kryss og tvers og føre til økt forstyrrelse for reinen. Bollo hytteforening går mot å legge ned starpunktet for eksisterende skuterløype 8 i Stilla da dette startpunktet er viktig etter at anleggsveien stenger 1. mai. Startpunktet er viktig for parkeringskapasiteten ved løypestart ved Romsdal. Sorrisniva støtter forslaget pga bedre snøforhold og dermed et bedre produkt å selge. Ørjan Johansen gir tilsvarende uttalelse som Bollo Hytteforening. 19. Fra eksisterende skuterløype 11 på Suoppatjavri til hyttene i vestenden av vannet, 1,3 km. Forslaget begrunnes med ønske om tilgang til hyttene uten dispensasjonsbehandling. Suoppat- og Omegn Hytteforening 21. Eksisterende skuterløype 11 fra Suoppatjavre til kommunegrensa på Ruhkkojavri nedlegges, - 7,5 km. Forslaget begrunnes med at løypa er lite brukt. Nedlagt strekning benyttes for å få løype til Bohkusjavre. Suoppat- og Omegn Hytteforening påpeker at deres forslag om nedleggelse av denne delen av skuterløype nr 11 forutsatte at det ble opprettet løype til Bohkusjavre. Dette forslaget er framsatt av foreningen for å få tilgang fiskevann med røye.

9 9 22. Fra eksisterende skuterløype 14 ved Martevann til Bohkusjavri med avstikker til Skallvann (Gallojavri), 2,4 km i Alta og 10 km i Porsanger. Forslaget begrunnes med ønske om tilgang til røyevann. Helse- og soaialadministrasjonen: Foreslåtte løype er i et område hvor det i dag ikke er skuterløype. Det ansees som viktig at det også kan tilrettelegges for stille områder. Området bør ikke åpnes for skutertrafikk. Kultur og landbruksektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Porsanger kommune er positiv til løypeforslaget men vil ikke gi fra seg løypekilometer til nabokommunen. Suoppat- og Omegn Hytteforening støtter forslaget med begrunnelse i tilgang på fiskevann. Mari-Ann Johannesen ønsker ikke opprettelse av denne løypa da det vil legge ytterligere press på startpunktet på Sarves 23. Fra eksisterende skuterløype 14 ved Martevann til Bohkusjavre og videre til eksisterende skuterløype 5 ved Gussajavrrit i Kvalsund kommune, 2,4 km i Alta, 16 km i Porsanger og 11 km i Kvalsund. Forslaget begrunnes med ønske om tilknytning fra Skaidi til løypenettet i Alta og Porsanger av hensyn til turistnæringen i kommunene. Fylkesmannen: Søknaden (fra Kvalsund kommune) innebærer 2,4 km ny løypa i Alta kommune. Fylkesmannen vil se dette i sammenheng med den øvrige del av søknaden fra Kvalsund kommune og vil ikke kreve tilsvarende kutt i eksisterende løypenett i Alta kommune. Fylkesmannen kan imidlertid ikke ferdigbehandle søknaden fra Kvalsund før kommunestyret i Alta har vedtatt å søke Fylkesmannen om denne løypetraseen. Alta kommune oppfordres derfor til å fatte slikt vedtak. Kvalsund Kommune gir sin tilslutning til løypeforslaget. Porsanger kommune er positiv til løypeforslaget men vil ikke gi fra seg løypekilometer til nabokommunen Helse- og sosialadministrasjonen: Foreslåtte løype er i et område hvor det i dag ikke er skuterløype. Sennalandet er et mye brukt friluftsområde for ikke motorisert ferdsel, og er godt egnet til langturer på ski samt fisketurer. Det anses som viktig at det også kan tilrettelegges for stille områder. Området bør ikke åpnes for skutertrafikk. Kultur og landbruk sektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Sennalandet er et mye brukt friluftsområde for ikkemotorisert ferdsel. Vi trenger områder uten motorferdsel som også egner seg til langturer på ski. Sennalandet egner seg til det på grunn av lett terreng, med mange gode fiskevann. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. Naturvernforbundet i Finnmark er særdeles kritisk til sammenknytningsforslag som har til hensikt å øke fornøyelseskjøring eller reiselivsnæringas safarikjøring. Reiselivsdestinasjoner som har god veiforbindelse seg imellom må avholde seg fra å utvikle miljøfientlige transportalternativ bare for gøy. Mari-Ann Johannesen ønsker ikke opprettelse av denne løypa da det vil legge ytterligere press på startpunktet på Sarves. Sorrisniva støtter forslaget med tanke på videreutvikling av reiselivet i Finnmark. 24. Fra Russeluft over Altnesfjellet til Høyvika og Holmvann, 18 km. Forslaget begrunnes med ønske om motorisert tilgang til Altnesfjellet, økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Karlsen, Opgård og Jensen grunneiere på 42/61. Foreslått løype går over fritidseiendommen, på privat vei, 7-8 meter fra stuevinduet og 3 meter fra fjøset. Eierne går på det sterkeste imot å få skuterløype tett inn på boligen og over eiendommen.

10 Ernst Perdersen, Rolf Pedersen, Torgunn Pedersen, Walter Pedersen og Sverre Pedersen grunneiere på 42/19 påpeker at startpkt for løypa vil beslaglegge store arealer av eiendommen og kan ikke aksepteres, og det vil ikke bli gitt tillatelse til skuterløype over eiendommen. Iren Ojala, grunneier 42/122. Foreslåtte løype går like ved siden av eiendommen, og familien mener seg sterkest berørt av en ny løype som vil medføre støy, bensinlukt og store ulemper ved bruk av Hansadalen for egen skiaktivitet og hundekjøring. Ny skuterløype kan føre til at familien ikke ser noen framtid i Russeluft, og ikke flytter tilbake til Alta. Det påpekes videre at veien mellom Rafsbotn og Russeluft ikke er dimensjoner for å takle mer trafikk enn i dag. Veien er smal og hullete og økt trafikk vil medføre ulemper både for voksne forgjengere og barn som ferdes i området. Ved planlagt løypestart finnes ingen offentlig parkering. Russeluftfjellet er et av få, kanskje det eneste, fjellområde uten offentlig skuterløype. I et langsiktig økologisk perspektiv er det viktig at kommunen ivaretar et slikt naturområde for kommende generasjoner. Ojala ønsker at kommunen går mot etablering av den foreslåtte skuterløypa, og ser verdien av at kommunen viderefører ordningen med dispensasjon til hyttene i Høyvika. Videre vises det til kommuneplanens samfunnsdel, Alta vil, med hovedmål og delmål under kapittel Miljø og bærekraftig utvikling. Noen bestrider at veien er privat- kommentar. Helse- og sosialadministrasjonen påpeker at foreslåtte løype er i et område hvor det pr i dag ikke er skuterløype. For befolkningen vil det medføre økt biltrafikk i området til utfartsstedet. Kultur og landbruk sektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Hytteeiere i området har mulighet til å søke dispensasjon. Mange vil kjøre hjemme fra til løypa. Russeluftveien er ikke egnet til stor trafikk. Økende biltrafikk. Statens vegvesen forutsetter at det etableres tilstrekkelig parkering på østsiden av Russeluftveien. Russeluft Grendelag Etter avstemning på medlemsmøte ble det flertall for å stille seg positiv til den foreslåtte skuterløypa. Reinbeitedistrikt 23 D støtter oppretting av løypa forutsatt at løypa kun benyttes i tidsrommet 1. januar til 1. april da området benyttes som vårbeite. Naturvernforbundet i Finnmark En åpen løype i dette området vil åpne det største fjellpartiet nær Alta på østsiden for skuterkjørerne. Akkurat som Sarves bør dette området være skuterfritt av hensyn til trivsel for de som driver friluftsliv. Mette Alseth fastboende grunneier med bolig 42/67 ved løypestar og eiendom42/67 som ligger inntil foreslåtte løype. Alseth er positiv til foreslåtte løype, og tror ikke det kommer til å bli så mye mer skutertrafikk siden det er det allerede. Eva Bjørkli grunneier 42/78 finner løyptraseen lagt på perfekt sted. En vanlig person klarer ikke å gå på ski med oppakning opp på fjellet for å isfiske. Med skuterløype vil de forpaktede vannene på fjellet komme bygda tilgod, og ikke bare de med dispensasjon til hytter i Høyvika. Åse Mari og Frits Sønnvisen gnr 42/62 er beboer og huseier nedenfor veien like ved løypestart og håper på det sterkeste at foreslåtte skuterløype avvises. Ei løype vil medføre støy, bensinlukt og store ulemper ved bruk av Russeluft og Hansadalen for aktivitet og rekreasjon. Russeluftveien er ikke dimensjonert for å takle mer trafikk enn i dag. Russeluftfjellet og Altnes er et av de få fjellområdene i Alta uten skuterløype. Det er viktig å ivareta denne naturkvaliteten for framtiden. Oddvar Alexsandersen er hytteeier i Russeluft og ønsker skuterløypa velkommen. Terrenget er bratt og ulent. Ei løype vil gi tilgjengelighet til fjellet og fiskevann. Synes det er litt urettferdig at det er bare Hytteeiere i Høyvika som kan bruke fjellet med fiskevann i forbindelse med transport til hytte. Alexandersen er ikke bekymret for trafikksituasjonen på veien, da den er lite trafikkert fra før, og ei skuterløype vil ikke føre til at trafikken øker mer enn den er i dag. 10

11 11 Stian Johansen er negativ til den tiltenkte løypa i Russeluft, og reagerer på at løypa har starpunkt og parkering like ved flere husstander med småbarnsfamilier og andre som vil bli berørt av økt trafikkfare på veien, støy, eksosforurensning, fare for redusert eiendomsverdi, og støy og eksosforurensning i friluftsområdet. Dag T. Elvin gir tilsvarende uttalelse som Naturvernforbundet i Finnmark. Jan Kristian og Sissel Thomassen har fritidseiendom 42/68 på løypestart og går mot den foreslåtte løypa og begrunner det med at løypa vil gå 4 meter fra hytteveggen, støy og forurensning, løype i konflikt med trase som skiløpere bruker, trafikkfarlig sted for løypestart og konflikt med akebakke for barn i samme trase som foreslått løype. Start på skuterløype må legges på et sted hvor det er parkeringsplass. Grete Alise og Ole Monsen ser det som problematisk om starten på løypa blir lagt midt i tettbebyggelse der det er flest hus og barn som leker. Problemene vil være stor trafikk, mye støy og forurensning. Om løypa blir godkjent må startpunktet være i god avstand fra tett bebyggelsen. Høvik hytteforening v/løypeutvalget støtter forslaget om opprettelse av løypa. De viser til at løypa vil lette adkomsten til hyttene, og at de pr. i dag har den som fast dispensasjonsløype. Båt som alternativt framkomstmiddel om høsten fungerer ikke pga. drivis. Ann-Karin Tangen Erichsen vil på det sterkeste fraråde at det etableres scooterløype fra Russeluft. Begrunnelsen er at det vil gi støy og luktplager samt at Russeluftveien og parkeringsplass ikke tåler økt trafikk. Om løypa skulle realiseres bør startpunktet legges til et mer egnet sted. 30. Liten omlegging og avstikker fra eksisterende skuterløype 13 på Korsnes til Lielvvannet og Jamnetuvvannet, 1,5 km. Omleggingen er begrunnet med snøforhold og framkommelighet. Begrunnelsen for avstikkeren er ønske om tilgang til fiskevann uten å måtte kjøre helt til Skillefjordvann. Arnt Ivar Ring, grunneier 48/99, vil ikke godta foreslåtte løype over egen eiendom av hensyn til friluftsliv og rekreasjon. Eiendommen er tilplantet med ungskog av furu og gran og er viktig tilholdssted for elg om vintere. Ring ønsker ikke skuterløype til Jannetuvannet og Lifjellvannet. Hugo, Lillian og Eva Korsnes, grunneier 48/104, Har ikke noe i mot at det legges skuterløype over eiendommen. Det tas forbehold om at tillatelsen må vurderes fra år til år, og at den kan omgjøres i lys av utviklingen i området. 31. Liten omlegging av eksisterende skuterløype 13 på Nyvoll, 1 km. Forslaget begrunnes med bedre snøforhold, framkommelighet og sikkerhet. I tillegg ønskes tilgang til bygdelagets hytte. 32. Omlegging av eksisterende skuterløype 15 i Lille Lerresfjord, 1 km. Forslaget begrunnes med behov for å flytte løypa ut av gårdstun til traktorvei av hensyn til beboere og grunneier. 33. Fra eksisterende skuterløype 16 ved Stjernevann (Nastejavri) til eksisterende skuterløype 1 ved Ramsojarvrrit i Kvalsund, 2 km i Alta og 10 km i Kvalsund. Forslaget begrunnes med ønske om å knytte sammen løyper mellom kommuner, og gi økt trivsel og bedre tilgjengelighet. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. Ikke ønskelig å utvide løypenettet.

12 Fra Altnes på Seiland langs vei til Hakkstabben og opp til Nasjonalparken ved Måskovaggetind, 11 km. Forslaget begrunnes med ønske om bedre fremkommelighet mellom bygdene, mulighet for vinterturisme og tilbud om lovlig skuterkjøring til fastboende og hytteeiere. Statens vegvesen forutsetter at løypa ikke krysser fylkesveien. I den grad ny løype legges parallelt med fylkesveien må Vegvesenets krav til sikkerhetsavstand følges. Vider forutsettes det at kommunen tar hensyn til at risikonivå på fylkesvei ikke økes. Sigrund Elden har ingen innvendinger til forslaget. Bente Samuelsen og Gunnar Mathisen påpeker at løypa flere steder er tegnet inn på veien. Dette er uheldig og trafikkfarlig. Der terreng og grunneier tillater det bør løypa legges utenom vei. Det nevnes også at Måskodalen er kjent som et rasfarlig område. Birger Monsen ser helst at det ikke går skuterløype på Hakkstabben. Ønsker ro og fred på skiturer i påsken og ferier for øvrig. Knut O. Bergly er positiv til forslaget om skuterløype i områden, men påpeker at man må finne en annen trase for løypa ned til Hakkstabben (Oldervika). Som grunneier vil han ikke gi tillatelse til løypa slik den er vist på kart. Ole Edvart Olsen tillater ikke at løypa går over egen eiendom, 54/22, og påpeker at løypa med letthet kan legges utenom eiendommen. 35. Fra Kåfjord til Haldde på opparbeidet kjerrevei, 8 km. Forslaget begrunnes med å legge til rette for turistdestinasjon på Nordlysobservatoriet. Statens vegvesen forutsetter at løypa ikke krysser Ev6. Det må etableres parkeringsplass i forbindelse med løypestart på nordsiden av Ev6. Parkeringsplassen må dimensjoneres ut fra forventet bruk. Kultur og landbruk sektoren mener det er uheldig å åpne opp et nytt område for snøskuter. Uheldig å åpne for motorferdsel i et mye brukt friluftsområde. Bygningene på Haldde er et sårbart kulturminne. Tilstanden på bygningsmassen er dårlig, uheldig med økende ferdsel vinterstid. Utfordring driftsmessig, blir behov for økt tilsyn med bygningene. Reinbeitedistrikt 26-Lakkonjarga ser ingen fordeler for reindrifta at det opprettes turistdestinasjon på Halddetoppen. Sikkerheten for denne løypa er ikke tilfredsstillende og direkte livsfarlig. Distriktet frykter økt forurensning i området og går mot løypeforslaget. Naturvernforbundet i Finnmark: Løypa vil være i sterk konflikt med friluftsliv og økt trafikk vil ha virkninger på naturmiljøet. NVF etterspør vurdering av sikkerhet i forbindelse med løypeforslaget. Kåfjord Jeger- og Fiskerforening støtter forslaget om opprettelse av skuterløype for turistdestinasjon på Haldde. Traseen som er valgt er imidlertid ikke mulig å følge på grunn av vanskelige kjøreforhold og fare for ras. Alternative traseer går fra Ongajervi, Talvik eller fra Langfjordløypa. Alta og Omegn Turlag går imot forslaget. 36. Startpunkt for eksisterende skuterløype 1 i Rivarbukt flyttes 200 meter innover bukta hvor løypa legges opp lia til eksisterende løype, en strekning på 250 meter. Forslaget begrunnes av grunneier med trafikkfare forbundet med løype gjennom bebygd eiendom, støy og økt fare for vannskade på bygning i smelteperiode.

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2015/1336 30.04.2015 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte lølpenettet i Måsøy være åpent frem tom søndag 8. mai 2016. Se kartovesikt

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/389 04.05.2016 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 11.03.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 ved biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 05.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 17.10.2012 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1009-10 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Utredninger for snøskuterplan

Utredninger for snøskuterplan Utredninger for snøskuterplan 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 2.1 Utdrag fra lovverket... 3 2.1.1 Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag... 3 2.1.2 Forskrift om bruk av motorkjøretøyer

Detaljer

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Høring av forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Nordland fylke. Høringsinnspill

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 03.04.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Veiledning og Miljødirektoratets rolle Miljødirektoratet og motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning Klageinstans

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 Gyldig forfall meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Roar A. Lund Fjøsmestervn. 30 F 7046 Trondheim Trondheim den 12.3.2012

Roar A. Lund Fjøsmestervn. 30 F 7046 Trondheim Trondheim den 12.3.2012 Roar A. Lund Fjøsmestervn. 30 F 7046 Trondheim Trondheim den 12.3.2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Innvendinger til søknad om utvidelse av småbåthavna på Ekne der kommunen

Detaljer

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag HØRINGSNOTAT FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1 Innledning Klima-

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Barmarkskjøring i Finnmark 2010. Tematiske møter oktober 2010. Formål/nytte Skader Status Formål med møtet

Barmarkskjøring i Finnmark 2010. Tematiske møter oktober 2010. Formål/nytte Skader Status Formål med møtet Barmarkskjøring i Finnmark 2010 Tematiske møter oktober 2010 Formål/nytte Skader Status Formål med møtet Formål med møtet Informasjon om prosjektet Status motorisert ferdsel på barmark Hva vet vi Holdninger

Detaljer

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG:

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim Trondheim 12. oktober 2007. ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: 1. Innledning AMCAR (American Car

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 24.01.2013 kl. 14:00. i møterom Lerresfjord

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 24.01.2013 kl. 14:00. i møterom Lerresfjord SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 24.01.2013 kl. 14:00 i møterom Lerresfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høringsuttalelse ved 2. gangs høring - Snøscooterløyper - Rana kommune

Høringsuttalelse ved 2. gangs høring - Snøscooterløyper - Rana kommune Rana kommune postmottak@rana.kommune.no Saksb.: Hanne M. K. Hanssen Magne Haukås Ole Chr. Skogstad e-post: fmnohah@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 54 Vår ref: 2014/1579 Deres ref: Vår dato: 12.02.2016 Deres

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06.

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06. Nordreisa kommune Sak 0055/03 SÆRUTSKRIFT Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: REGPL Sørkjosengartneritomta / L12 Arkivsak: 02/01355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1288 / 4 Ordningsverdi: 1709r1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget REGULERINGSPLANFORSLAG

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. MODELLFLYPLASS PÅ NYSÆTERHØGDA - LILLEHAMMER MODELLFLYKLUBB

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen.

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Alta, 20.12.11 Søknad om dispensasjon Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Ønsker og bygge et bolighus på eiendommen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d.

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5056-2 Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING ENDRING I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORNING

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Utviklingsavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Utviklingsavdelingen Deanu gielda Tana kommune Utviklingsavdelingen Referanse Dato Notat 2013/2319-0 10.11.2014 Tilleggsdokumentasjon til kommunestyrets behandling av sak 69/2014, 13.11.2014 (søknad om endring i gjeldende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 18.03.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 32/15 REFERATSAKER TIL HU-TNMS MØTE DEN 02.12.2015 34/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV VEI TIL TJUVSKJÆRVANNET

MØTEINNKALLING SAKLISTE 32/15 REFERATSAKER TIL HU-TNMS MØTE DEN 02.12.2015 34/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV VEI TIL TJUVSKJÆRVANNET GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 02.12.2015 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag.

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag. Område beskrivelse Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen, tilhører kommunene Sande, Svelvik og Drammen. Størsteparten av marka ligger i Vestfold fylke, men et lite område i nord

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Reidun Solli Skjørestad PLANID - 201208, GBNR - 70/1 12/1727 Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Detaljer

Kommunedelplan Øvre Måna

Kommunedelplan Øvre Måna Kommunedelplan Øvre Måna 2. gangs behandling, mai 2009 Uttalelse fra Skarfoss hytteforening Per Bjørnsrud for Skarfoss hytteforening Innholdsfortegnelse: Behandling i Skarfoss hytteforening... 3 Presisering...

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-77 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: KLAGEBEHANDLING- DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/11 11/46 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/11 11/46 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752 Uttalelse til prosjekt barmarkskjøring i Finnmark 2010 1. Innledning Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk i januar 2010 i oppdrag fra MD å etablere et prosjekt med formål å redusere den skadelige

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Tilrettelegging for ferdsel

Tilrettelegging for ferdsel Tilrettelegging for ferdsel Veileder for grunneiere og tilretteleggere om nye regler i friluftsloven: Ferdsel på vei og sti gjennom innmark som fører til utmark Ferdsel i skogplantefelt Regler for grunneier-

Detaljer

Forslag til ny kommunal forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy

Forslag til ny kommunal forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2007/259-6 Arkiv: K01 Saksbehandler: Elise Lyftingsmo Dato: 12.11.2014 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 86/14 Forvaltningsstyre 25.11.2014 Forslag

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/12 Motorferdsel utmark snødekt mark 2011-2013 - skiløyper Letmolievannet

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/315 Klageadgang: Ja SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN SELNES HAVN OG VARPEN HYTTEOMRÅDE. OPPGRADERING AV ADKOMSTVEIER. Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/223-2. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/223-2. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/223-2 Arkiv: K01 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: SKUTERLØYPE TIL HALDDE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor MODUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2014 Tid: 18:00-20:10 Til stede på møtet: Ingunn D. Øderud (SP), Lars S. Grønhovd (SP), Terje E. Gulbrandsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FA-L32 15/233 16/418 Ragnhild Haugen 02.02.2016 Adresseringsprosjekt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker

Detaljer

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ Deres ref.: å.i-ir4iweufmgvffd svar): Arkivkode: 423.1/422.1/18 Ygt.b.2012 Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Junkerdalen nasjonalpark

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1201-85 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN FOR SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet 10.09.2015

Detaljer