Natur og ressursforvaltningsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Natur og ressursforvaltningsutvalget"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 ved biblioteket, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP Hans Jørgen Andersen Medlem HØYRE/FRP Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer: Navn Trygve Myrmel Steinar Rollstad HØYRE/FRP Frank Haldorsen Jan Andersen AP/SV/SP Ikke meldt forfall Eva Øien AP/SV/SP 4 stemmeberettigede Fra administrasjonen møtte: Navn Silvia Annette Siri Roy Kyrre Sara Røstad Utvalgssekretær Saksbehandler Tom Robert Hansen Leder Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket RS 13/36 Orienteringer PS 123/13 PS 124/13 PS 125/13 Godkjenning av saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte RS 13/37 Oppsummering av småviltjakta på Finnmarkseiendommen RS 13/38 Dispensasjon fra motorferdselsloven - Oddbjørn Samuelsen RS 13/39 Kopi av brev til Norconsult as. Fiskeritillatelse tillatelse til garnfiske ved Banak i Porsangerfjorden RS 13/40 Kopi av brev til Norsk retrieverklubb. Grunneiers tillatelse til bruk av to områder ved Porsvannet til jaktprøve 24. og 25. august Porsanger kommune PS 126/13 PS 127/13 PS 128/13 PS 129/13 PS 130/13 PS 131/13 PS 132/13 PS 133/13 PS 134/13 PS 135/13 PS 136/13 PS 137/13 PS 138/13 PS 139/13 PS 140/13 PS 141/13 PS 142/13 PS 143/13 PS 144/13 PS 145/13 PS 146/13 Ny vurdering - Dispensasjon fra hundeloven Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Bernt Kvamme Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Kjell Edvard Johansen Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Øystein Skårset Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Birger Henriksen Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Alfred Samuelsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker John-Vidar Nygård Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Eiolf Paulsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Hilde Kristine og Trond Thomassen Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Evald Salamonsen Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Marius Masternes Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Ulf Masternes Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Bjørg Aikio Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jørn-Magnar Mathisen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Thorbjørn Larsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Trond Østgård Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Evelyn J. Jolma Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Aleksander Jolma Dispensasjon fra motorferdelsloven. Søker: Ingar S. Nilsen Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Porsanger snøscooterforening Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Stabbursnes Naturhus 1

3 PS 147/13 PS 148/13 PS 149/13 PS 150/13 PS 151/13 og Museum Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Fishing Porsanger Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Trond Hagen - Jaktfelt Luostejohk nord Ny vurdering - Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker Hjalmar Kaaby Klage - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Reidar Andreas Bakkevold Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jan Andersen RS 13/36 Orienteringer RS 13/37 Oppsummering av småviltjakta på Finnmarkseiendommen RS 13/38 Dispensasjon fra motorferdselsloven - Oddbjørn Samuelsen RS 13/39 Kopi av brev til Norconsult as. Fiskeritillatelse tillatelse til garnfiske ved Banak i Porsangerfjorden RS 13/40 Kopi av brev til Norsk retrieverklubb. Grunneiers tillatelse til bruk av to områder ved Porsvannet til jaktprøve 24. og 25. august Porsanger kommune PS 123/13 Godkjenning av saksliste Godkjenning av saksliste Ingen merknader til sakslista Sakslista er godkjent med referatsaker RS 13/36 13/40 og politiske saker PS 123/13 152/13 2

4 PS 124/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt Ingen merknader til innkallingen Innkallingen er godkjent PS 125/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ingen merknader til protokollen Protokoll fra natur- og ressursforvaltningsutvalget er godkjent PS 126/13 Ny vurdering - Dispensasjon fra hundeloven Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden om dispensasjon fra hundeloven for taksering av hønsefugl fra Finnmarkseiendommen som omsøkt. Dispensasjonen gjelder for perioden 5. til 20. august, i en periode på 5 år, dvs. fra og med til og med Vedtaket er fattet med hjemmel i hundeloven 9 bokstav e, og med henvisning til forskrift om hundehold i Porsanger kommune. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven Ved løsslipp av hunder vil det kunne medføre til en god del skremselseffekter på de arter som til en vær tid befinner seg i det omsøkte område. Valg av område hvor man slipper hundene må derfor fortløpende avveies nøye av feltpersonellet selv. Naturmangfoldloven 9 antas å være godt ivaretatt da det stilles krav til at hundene har rein/sauerenhetsbevis som er utstedt av godkjent instruktør. Dispensasjonen fra hundeloven gjelder for opp til to hunder samtidig på hver takseringslinje jf. vedlagte kart. 3

5 Det stilles et krav at hundene har rein- og sauerenhetsbevis utstedt av godkjent instruktør. I de omsøkte områdene vil et reinbeitedistrikt bli berørt av aktiviteten. I omsøkte periode er det trolig aktivitet innenfor disse omsøkte områdene. FeFo bør opprette dialog med reinbeitedistriktet før et frislipp av hundene finner sted. Begrunnelse Telling av hønsefugl sensommers er en del av forvaltningens kunnskapsinnhenting og et viktig ledd til en bærekraftig forvaltning av lirype- og storfuglbestanden i Porsanger kommune og Finnmark generelt. Forslag fra Tom Robert Hansen, H: Ved løsslipp ab hunder vil det kunne medføre en god del skremsel effekter på de arter om til enhver tid befinner seg i omsøkte område. Vi vet at rypebestanden ligger nede i store deler av fylket. Det vil derfor være uheldig å forstyrre rypekyllingene som enda ikke er flyvedyktige. NRFU avslår søknaden på bakgrunn av naturmangfoldsloven 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Og at vi anser rypa som en truet art i deler av fylket. Ved løsslipp av hunder vil det kunne medføre en god del skremsel effekter på de arter som til enhver tid befinner seg i omsøkte område. Vi vet at rypebestanden ligger nede i store deler av fylket. Det vil derfor være uheldig å forstyrre rypekyllingene som enda ikke er flyvedyktige. NRFU avslår søknaden på bakgrunn av naturmangfoldsloven 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Og at vi anser rypa som en truet art i deler av fylket. 4

6 PS 127/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Bernt Kvamme Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Bernt Kvamme om dispensasjon fra motorferdselloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktiv rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Bernt Kvamme om dispensasjon fra motorferdselloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktiv rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. PS 128/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Kjell Edvard Johansen Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Kjell Edvard Johansen om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med ATV og snøskuter utenfor løypenettet i Porsanger kommune. islagte vassdrag 6 og med henvisning til 7. Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I Porsanger er det et utstrakt løypenett på over 600 km som er 5

7 lagd for rekreasjonskjøring. Fylkesmannen har uttalt at den funksjonshemmedes generelle behov for rekreasjon må kunne henvises til løypenettet. En dispensasjon utenfor løypenettet kan gis til enkelte utfartsstedet hvor den funksjonshemmede har spesiell tilknytning til og/eller har brukt og ferdes til tidligere, eks. egen hytte, gamme og spesifiserte utfartssteder. Forslag fra Tom Robert Hansen, H: Søknaden innvilges delvis, ihht innlevert kart. Innvilgelse gjelder i trase fra Bevkop til offentlig barmarksløype (se kart). Tillatelsen gjelder for ATV fra og ut sesongen ( ) Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8. Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring på privat grunn, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Dispensasjon fra motorferdselloven gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Søknaden innvilges delvis, ihht innlevert kart. Innvilgelse gjelder i trase fra Bevkop til offentlig barmarksløype (se kart). Tillatelsen gjelder for ATV fra og ut sesongen ( ) Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. 6

8 Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring på privat grunn, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Dispensasjon fra motorferdselloven gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. PS 129/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Øystein Skårset Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Øystein Skårset. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for frakt av masser og jord fra E6 til hytter med det formål å forskjønne uteområde like rundt eksisterende hytter med gnr 5 bnr 227, 228, 229 og 231 ved Vuolmasjohka i veidnesdalen. Det tillates kjøring med en traktor og henger etter inntegnet kjøretrase, jf. vedlagte kart. Dispensasjonen gjøres gjeldene for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring på privat grunn, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Dispensasjon fra motorferdselloven gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte til å få utført arbeid i forbindelse med transport av masser og jord til forskjønning av uteområde rundt eksisterende 7

9 hytter. Det er i all hovedsak unødig kjøring som forsøkes unngått. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Øystein Skårset. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for frakt av masser og jord fra E6 til hytter med det formål å forskjønne uteområde like rundt eksisterende hytter med gnr 5 bnr 227, 228, 229 og 231 ved Vuolmasjohka i veidnesdalen. Det tillates kjøring med en traktor og henger etter inntegnet kjøretrase, jf. vedlagte kart. Dispensasjonen gjøres gjeldene for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring på privat grunn, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Dispensasjon fra motorferdselloven gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte til å få utført arbeid i forbindelse med transport av masser og jord til forskjønning av uteområde rundt eksisterende hytter. Det er i all hovedsak unødig kjøring som forsøkes unngått. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. 8

10 PS 130/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Birger Henriksen Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Birger Henriksen om dispensasjon fra motorferdselloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktiv rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Birger Henriksen om dispensasjon fra motorferdselloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktiv rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. PS 131/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Alfred Samuelsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Alfred Samuelsen. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av traktor i forbindelse med hogst i vedteig nr Kjøringen må følge gammel traktorvei fra RV 98 til Langnes i Børselv. Dispensasjonen gjøres gjeldende for perioden Kjøretrase er langs eksisterende kjørespor til vedteig. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 9

11 Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen skal foregå etter eksisterende kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet trase til vedteig. Det stilles som en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Tillatelsen er gyldig for Alfred Samuelsen. Dispensasjonen med vedlagt kart og vedseddel skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte til å få utført hogstarbeid i vedteig nr Det er i all hovedsak unødig kjøring som forsøkes unngått. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Alfred Samuelsen. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av traktor i forbindelse med hogst i vedteig nr Kjøringen må følge gammel traktorvei fra RV 98 til Langnes i Børselv. Dispensasjonen gjøres gjeldende for perioden Kjøretrase er langs eksisterende kjørespor til vedteig. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen skal foregå etter eksisterende kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet trase til vedteig. Det stilles som en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. 10

12 Tillatelsen er gyldig for Alfred Samuelsen. Dispensasjonen med vedlagt kart og vedseddel skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte til å få utført hogstarbeid i vedteig nr Det er i all hovedsak unødig kjøring som forsøkes unngått. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Alfred Samuelsen. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av traktor i forbindelse med hogst i vedteig nr Kjøringen må følge gammel traktorvei fra RV 98 til Langnes i Børselv. Dispensasjonen gjøres gjeldende for perioden Kjøretrase er langs eksisterende kjørespor til vedteig. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen skal foregå etter eksisterende kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet trase til vedteig. Det stilles som en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Tillatelsen er gyldig for Alfred Samuelsen. Dispensasjonen med vedlagt kart og vedseddel skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte til å få utført hogstarbeid i vedteig nr Det er i all hovedsak unødig kjøring som forsøkes unngått. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. 11

13 PS 132/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker John-Vidar Nygård Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra John-Vidar Nygård om dispensasjon fra motorferdselloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktiv rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra John-Vidar Nygård om dispensasjon fra motorferdselloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktiv rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra John-Vidar Nygård om dispensasjon fra motorferdselloven. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktiv rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søker har ikke påvist et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. 12

14 PS 133/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Eiolf Paulsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Eiolf Paulsen om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene. For at legeerklæringen skal vurderes i dispensasjonssaken må erklæringen ikke være eldre en to år. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Eiolf Paulsen om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene. For at legeerklæringen skal vurderes i dispensasjonssaken må erklæringen ikke være eldre en to år. PS 134/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Hilde Kristine og Trond Thomassen Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Hilde Kristine og Trond Thomassen om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring mellom parkeringsplass ved E6, til egne hytte med gnr 24 bnr 1 fnr 51 ved Gaggavann. 13

15 Hytta ligger nærmere en 2,5 km fra parkeringsplass og det foreligger ikke et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Hilde Kristine og Trond Thomassen om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring mellom parkeringsplass ved E6, til egne hytte med gnr 24 bnr 1 fnr 51 ved Gaggavann. Hytta ligger nærmere en 2,5 km fra parkeringsplass og det foreligger ikke et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. PS 135/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Evald Salamonsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Evald Salamonsen om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene. 14

16 Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Evald Salamonsen om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene. PS 136/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Marius Masternes Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Marius Masternes om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter og ATV etter trase fra eget hytte i Brenna til hytte ved Soljok. Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Marius Masternes om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter og ATV etter trase fra eget hytte i Brenna til hytte ved Soljok. Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 15

17 PS 137/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Ulf Masternes Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Ulf Masternes om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter og ATV etter omsøkt trase fra eget hytte i Brenna til hytte ved Soljok. Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Ulf Masternes om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter og ATV etter omsøkt trase fra eget hytte i Brenna til hytte ved Soljok. Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. PS 138/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Bjørg Aikio Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Bjørg Aikio om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter og ATV etter trase fra eget hytte i Brenna til hytte ved Soljok. Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 16

18 Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Bjørg Aikio om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter og ATV etter trase fra eget hytte i Brenna til hytte ved Soljok. Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. PS 139/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jørn-Magnar Mathisen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Jørn-Magnar Mathisen som omsøkt for transport av materiell til bygging av hytte på Gøkhagen med gnr 33 bnr 1 fnr 40 ved Børselv. Dispensasjon fra motorferdselloven gjelder for perioden til Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i de nasjonale forskriftene for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt. 5. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter eksisterende kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet traseer inntegnet i vedlagte kart. Det stilles som en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Dispensasjonen, kart og tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. 17

19 Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da eksisterende kjørespor skal benyttes. Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Jørn-Magnar Mathisen som omsøkt for transport av materiell til bygging av hytte på Gøkhagen med gnr 33 bnr 1 fnr 40 ved Børselv. Dispensasjon fra motorferdselloven gjelder for perioden til Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i de nasjonale forskriftene for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt. 5. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter eksisterende kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet traseer inntegnet i vedlagte kart. Det stilles som en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Dispensasjonen, kart og tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni. Porsanger kommune anser ikke denne form for kjøring som rekreasjonskjøring og den kan vanskelig dekkes på annen måte. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da eksisterende kjørespor skal benyttes. 18

20 PS 140/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Thorbjørn Larsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknad fra Thorbjørn Larsen om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring mellom parkeringsplass ved E6, til sin datters hytte med gnr 24 bnr1 fnr 40 på tomt nr. 9 ved Gaggavann. Hytte ligger nærmere en 2,5 km fra parkeringsplass og det foreligger ikke et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Forslag fra Tom Robert Hansen, H: Søknaden innvilges delvis. Det gis dispensasjon med 1 stk. ATV til frakt av byggemateriell til tomten fra Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8. Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring på privat grunn, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Dispensasjon fra motorferdselloven gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. 19

21 Søknaden innvilges delvis. Det gis dispensasjon med 1 stk. ATV til frakt av byggemateriell til tomten fra Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring på privat grunn, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Dispensasjon fra motorferdselloven gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. PS 141/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Trond Østgård Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Trond Østgård om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring fra barmarksløype nr. 4, fra Ytre Kjæs - Kjæsvann og til egen hytte som er ca. 600 meter fra godkjent barmarksløype. Søker har ikke et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Et slikt behov bør kunne dekkes på annen måte. Transport av utstyr og materialer for vedlikehold av hytte kan utføres på vinterføre, noe som vil gi vesentlige mindre skader enn barmarkskjøring. 20

22 Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Trond Østgård om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring fra barmarksløype nr. 4, fra Ytre Kjæs - Kjæsvann og til egen hytte som er ca. 600 meter fra godkjent barmarksløype. Søker har ikke et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Et slikt behov bør kunne dekkes på annen måte. Transport av utstyr og materialer for vedlikehold av hytte kan utføres på vinterføre, noe som vil gi vesentlige mindre skader enn barmarkskjøring. PS 142/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Evelyn J. Jolma Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Evelyn J. Jolma om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene og til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Evelyn J. Jolma om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. 21

23 Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene og til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. PS 143/13 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Aleksander Jolma Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Aleksander Jolma om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene og til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Aleksander Jolma om dispensasjon fra motorferdselloven, da legeerklæring ikke oppfyller kravene i de kommunale retningslinjene. Søker kan derfor ikke påvise et særlig behov etter forskriftens 6 til å kjøre med ATV utenfor barmarksløyper i Porsanger kommune. Det er også slik at Porsanger kommune skal være spesielt restriktive rundt praksisen for tillatelser til barmarkskjøring. Søkers legeerklæring oppfyller ikke kravet til de kommunale retningslinjene og til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. PS 144/13 Dispensasjon fra motorferdelsloven. Søker: Ingar S. Nilsen Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Ingar Salamon Nilsen. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for frakt av utstyr med ATV til vedteig, nr Kjøringen 22

24 vil foregå langs etablerte kjørespor fra Ytre Leirpollen til Nedre Ailigasvann. Tillatelsen gjøres gjeldende for perioden til Kjøretrase er langs eksisterende kjørespor som vist på vedlagt kart. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt. 3. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter eksisterende kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet traseer inntegnet i vedlagte kart. Det stilles som en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Tillatelsen er gyldig for Ingar Salamon Nilsen. Dispensasjonen med vedlagte kart og vedseddel skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni. Begrunnelse Ikke alle har mulighet til å komme seg til vedteig med snøskuter. Dersom man stiller strenge krav om at vedhenting bare kan skje på vinteren, forutsettes det at søker må ha snøskuter for å kunne hente ved fra egen vedteig. Legeerklæringen oppfyller kravene som er gitt i forskriften. Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Ingar Salamon Nilsen. Det gis dispensasjon fra motorferdselloven for frakt av utstyr med ATV til vedteig, nr Kjøringen vil foregå langs etablerte kjørespor fra Ytre Leirpollen til Nedre Ailigasvann. Tillatelsen gjøres gjeldende for perioden til Kjøretrase er langs eksisterende kjørespor som vist på vedlagt kart. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og de kommunale retningslinjene jf. del B pkt

25 Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter eksisterende kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet traseer inntegnet i vedlagte kart. Det stilles som en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes og at ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal slik ferdsel ikke foregå dersom marka er bløt. Tillatelsen er gyldig for Ingar Salamon Nilsen. Dispensasjonen med vedlagte kart og vedseddel skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Det gjøres oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni. Begrunnelse Ikke alle har mulighet til å komme seg til vedteig med snøskuter. Dersom man stiller strenge krav om at vedhenting bare kan skje på vinteren, forutsettes det at søker må ha snøskuter for å kunne hente ved fra egen vedteig. Legeerklæringen oppfyller kravene som er gitt i forskriften. PS 145/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Porsanger snøscooterforening Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Porsanger snøscooterforening om dispensasjon fra motorferdselloven. Dispensasjonen gjelder for kjøring med en ATV i forbindelse med fastmerking og utbedring av følgende snøskuterløyper: Løype 21 og 22, trase sør for Børselv Løype 23, nord for Børselv Løype 29 og 30, øst for Børselv Dispensasjonen gjøres gjeldene for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. 24

26 Porsanger kommune gjør oppmerksom på at skuterløyper, barmarksløyper og skiløyper går inn under begrepet utmark, og derfor gjelder her motorferdselforbudet fra 5.mai til 30.juni. Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte til å få utført arbeid i forbindelse med vedlikehold og utbedringer av løpetraseene i Børselv område. Det er i all hovedsak unødig kjøring som forsøkes unngått. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. Endringsforslag fra Tom Robert Hansen, H: Utvides til 2 stk ATV med vedtatte endringer: Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Porsanger snøscooterforening om dispensasjon fra motorferdselloven. Dispensasjonen gjelder for kjøring med 2 stk ATV i forbindelse med fastmerking og utbedring av følgende snøskuterløyper: Løype 21 og 22, trase sør for Børselv Løype 23, nord for Børselv Løype 29 og 30, øst for Børselv Dispensasjonen gjøres gjeldene for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 og med henvisning til 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark. Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. 25

27 Porsanger kommune gjør oppmerksom på at skuterløyper, barmarksløyper og skiløyper går inn under begrepet utmark, og derfor gjelder her motorferdselforbudet fra 5.mai til 30.juni. Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte til å få utført arbeid i forbindelse med vedlikehold og utbedringer av løpetraseene i Børselv område. Det er i all hovedsak unødig kjøring som forsøkes unngått. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. PS 146/13 Dispensasjon fra motorferdselsloven. Søker: Stabbursnes Naturhus og Museum Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Stabbursnes Naturhus og Museum om dispensasjon fra motorferdselloven. Dispensasjonen gjelder for kjøring på barmark med ATV for frakt av materialer til klopp over Silfarjohka og bru over Tverrelva, samt minigraver for å grave ned påler til brua over Tverrelva. Dispensasjon fra motorferdselloven gjøres gjeldende for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen skal foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. Porsanger kommune vil gjøre oppmerksom på att transport av materiell på vinterføre i forbindelse med oppsett av hytte og andre tiltak etter plan- og bygningsloven har direkte hjemmel i loven og er ikke søknadspliktig. Dispensasjonen og tillatelse etter plan- og bygningsloven skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring over privat grunn. Porsanger kommune vil gjøre oppmerksom på at grunneierne av gnr 33 bnr 14 og 15 i Fagerli har nektet all adgang for kjøring på barmark over disse eiendommene. 26

28 Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift 6 til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og naturmangfoldloven. Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Stabbursnes Naturhus og Museum om dispensasjon fra motorferdselloven. Dispensasjonen gjelder for kjøring på barmark med ATV for frakt av materialer til klopp over Silfarjohka og bru over Tverrelva, samt minigraver for å grave ned påler til brua over Tverrelva. Dispensasjon fra motorferdselloven gjøres gjeldende for perioden Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen skal foregå etter etablerte kjørespor og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet opparbeidet kjøretrase. Porsanger kommune vil gjøre oppmerksom på att transport av materiell på vinterføre i forbindelse med oppsett av hytte og andre tiltak etter plan- og bygningsloven har direkte hjemmel i loven og er ikke søknadspliktig. Dispensasjonen og tillatelse etter plan- og bygningsloven skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneierne. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere for kjøring over privat grunn. Porsanger kommune vil gjøre oppmerksom på at grunneierne av gnr 33 bnr 14 og 15 i Fagerli har nektet all adgang for kjøring på barmark over disse eiendommene. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 (forholdet til grunneiere o.a.). Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. 27

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 11.03.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Øyvind Lindbäck Leder AP/SV/SP/TLP

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Virtuelle møterom, Mobil konferanse, Porsanger kommune Dato: 30.03.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Øyvind

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE Jan

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.04.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 04.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Lakselv Ungdomsskole. Dato: 17.03.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kjell Asbjørn Slåttedal

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 17.10.2012 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 NY Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Rådhuset Dato: 16.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 Gyldig forfall meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Tid: 25.09.2013 kl.: 10:00-17:00 Sted: Valnesfjord helse- og sosialsenter Til behandling: Saksnr. 062/13-072/13 Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 05.07.2017 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Joar Wassnes Fungerende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: 12:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig FO AP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger Rådhus Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 24.01.2013 kl. 14:00. i møterom Lerresfjord

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 24.01.2013 kl. 14:00. i møterom Lerresfjord SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 24.01.2013 kl. 14:00 i møterom Lerresfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å KJØRE ATV TIL

FAUSKE KOMMUNE BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å KJØRE ATV TIL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7474 I I Arkiv Jour,alpostID: salo.: 12/1641 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr. 090112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 24.06.2016 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11. Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 23.02.2015 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 20.06.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Øyvind Lindbäck Leder AP/SV/SP/TLP

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 08.09.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 082/15-099/15 Møte nr: 9/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell.

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: 11.10.2016 Tidspunkt: 16:00 19:45 Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Følgende medlemmer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 31.01.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/12 Motorferdsel utmark snødekt mark 2011-2013 - skiløyper Letmolievannet

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 15.10.2014 kl. 14:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 15.10.2014 kl. 14:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 15.10.2014 kl. 14:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 11.06.2015

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 11.06.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 11.06.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 6/2017 HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget Møtested: per e-post Møtedato: 05.07.2017 Tid: Fra kl.: 12:00 til kl. 18:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2009 Tid: kl. 8.30 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Ingen Andre: Forfall: rådmann Anne Lise Trøen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.03.2015 kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.03.2015 kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 04.03.2015 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 03.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL. TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2007 Tid: Kl. 15.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.02.2015 kl. 14:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.02.2015 kl. 14:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 04.02.2015 kl. 14:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Notodden kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 09/1413 K01 &00 30.11.2009 10505/09 Innledning Retningslinjer for motorferdsel

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg., Kommunehuset Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/13 13/454 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 67/13 13/562 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/13 13/454 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 67/13 13/562 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 24.09.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10.05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Veiledning og Miljødirektoratets rolle Miljødirektoratet og motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning Klageinstans

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 29.03.2016 Tidspunkt: 10:00-10:30 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Ole Henrik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 24.04.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 PS 8/12 PS 9/12 PS 10/12 PS 11/12 PS 12/12 PS 13/12 PS 14/12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 32/15 REFERATSAKER TIL HU-TNMS MØTE DEN 02.12.2015 34/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV VEI TIL TJUVSKJÆRVANNET

MØTEINNKALLING SAKLISTE 32/15 REFERATSAKER TIL HU-TNMS MØTE DEN 02.12.2015 34/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV VEI TIL TJUVSKJÆRVANNET GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 02.12.2015 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 27.11.2012 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 27.11.2012 kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 27.11.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 33/12 Motorferdsel utmark - snødekt mark 2012 PS 34/12 Motorferdsel

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer