Natur og ressursforvaltningsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Natur og ressursforvaltningsutvalget"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger Rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Tom Robert Hansen leder NRFU Gunnar Lillebo rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 35/14 PS 36/14 PS 37/14 Godkjenning av saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte RS 14/16 Orienteringer RS 14/17 Rapport for skadefellingsoppdrag til RS 14/18 Årsmelding Porsanger klekkeri 2013 RS 14/19 Invitasjon til møte om elgforvaltning og bestandsplanarbeid i Finnmark RS 14/20 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - NRK Finnmark RS 14/21 Melding om vedtak - Nye opplysninger - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Finnmarksløpet RS 14/22 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Næring og Rovvilt i Finnmark v/emil Halvorsrud PS 38/14 PS 39/14 PS 40/14 PS 41/14 PS 42/14 PS 43/14 PS 44/14 PS 45/14 PS 46/14 PS 47/14 PS 48/14 PS 49/14 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Kjæs bygde- og hytteforening Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Indre Nordmannset Hytteforening Opprettelse av scooterløype fra Lebesby, løype 8 til Porsanger, løype 20. Søker: Nordkyn Nordic Safari AS Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Norges geologiske undersøkelse (NGU) Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Lakselv Motorklubb Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Hartvig Birkely Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Reidar Johnsen Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Paul H Nyvoll - Tillegg til vedtak av Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Liv S Lorentzen Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Frank Greiner Liland Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Trine Elise Tubez Dispensasjon fra motorferdselloven - Søkere: Ole Lindseth og Gunda Lindseth

3 PS 50/14 PS 51/14 PS 52/14 PS 53/14 PS 54/14 PS 55/14 Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Abel Ansgar Iversen Dispensasjon fra motorferdselloven - Søkere. Christina Bjørkli og Tore Kåven Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Hartvig Birkely Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Aud Steffensen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Turid Reeberg Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Rune Myrheim

4 PS 35/14 Godkjenning av saksliste PS 36/14 Godkjenning av innkalling PS 37/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte RS 14/16 Orienteringer RS 14/17 Rapport for skadefellingsoppdrag til RS 14/18 Årsmelding Porsanger klekkeri 2013 RS 14/19 Invitasjon til møte om elgforvaltning og bestandsplanarbeid i Finnmark RS 14/20 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - NRK Finnmark RS 14/21 Melding om vedtak - Nye opplysninger - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Finnmarksløpet RS 14/22 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Næring og Rovvilt i Finnmark v/emil Halvorsrud

5 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/395-3 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Kjæs bygde- og hytteforening Sakens dokumenter - Søknad fra Kjæs bygde- og hytteforening, registrert i sak den Kart med inntegnet kjøretrase Bakgrunn Kjæs bygde- og hytteforening søker om dispensasjon fra motorferdselloven for å kjøre med snøskuter fra hyttefelt i Sløkevika til offentlig snøskuterløype i området for sine medlemmer. Søker opplyser i søknad at ferdselen også har betydning for å hente vann fra sikre vannkilder. Videre begrunnes søknaden med at dette vil være et miljøtiltak for hytteforeningens medlemmer i området. For mer utfyllende forklaringer vises det til søknaden i saken. Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift 6 åpner for at søker som kan bevise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte kan få tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før en slik tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. I retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune står det i del B punkt 9. Det gis ikke tillatelse til kjøring mellom hytte/hus og offentlig godkjent sneskuterløype for tilknytning i forbindelse med rekreasjonsturer. Videre står det også i del B punkt 10 Det gis ikke tillatelse til kjøring fra hyttefelt til sneskuterløype, unntaket er Gagga hytteforening. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det

6 treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Det fremgår av Porsanger kommunes retningslinjer at slike saker behandles av natur- og ressursforvaltningsutvalget etter 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Vurdering Det må vurderes om det foreligger et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Dette er en spesiell søknad da det ikke er enkeltpersoner som søker om dispensasjon, men det søkes for alle medlemmene av Kjæs bygde- og hytteforening. Det søkes om kjøring fra hyttefelt til offentlig snøskuterløype nr. 2. Dette er imidlertid vurdert som rekreasjonskjøring og ikke nyttekjøring. Ved å innvilge slike søknader, åpner man for at det er mulig å søke dispensasjon fra motorferdselloven fra alle hytter og hus til offentlige løyper i Porsanger kommune. Kravene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er dermed ikke oppfylt. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i 8 12 i naturmangfoldloven også vurderes. Da kravene til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt vil ikke naturmangfoldloven ha relevans i denne saken. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven anbefales avslått da kriteriene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt. Rådmannens innstilling Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Kjæs bygde- og hytteforening om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter etter omsøkt trase fra hyttefelt til offentlig snøskuterløype nr. 27 Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Begrunnelse: Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det kan ikke gis dispensasjon til kjøring fra hytter i hyttefelt til godkjente snøscooterløyper for rekreasjonskjøring.

7 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/385-2 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Indre Nordmannset Hytteforening Sakens dokumenter - Søknad fra Indre Nordmannset Hytteforening, registrert i sak den Kart med inntegnet kjøretrase - Skredkart Bakgrunn Indre Nordmannset Hytteforening søker om dispensasjon fra motorferdselloven for å kjøre med snøskuter fra hyttefelt til offentlig snøskuterløype i området for sine medlemmer. Søker opplyser i søknad at ferdselen vil forgå i skredsikkert terreng. Videre begrunnes søknaden med at dette vil være et miljøtiltak for hytteforeningens medlemmer og for fastboende i området. For mer utfyllende forklaringer vises det til følgebrev i saken. Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift 6 åpner for at søker som kan bevise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte kan få tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før en slik tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. I retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune står det i del B punkt 9. Det gis ikke tillatelse til kjøring mellom hytte/hus og offentlig godkjent sneskuterløype for tilknytning i forbindelse med rekreasjonsturer. Videre står det også i del B punkt 10 Det gis ikke tillatelse til kjøring fra hyttefelt til sneskuterløype, unntaket er Gagga hytteforening. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger

8 tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Det fremgår av Porsanger kommunes retningslinjer at slike saker behandles av natur- og ressursforvaltningsutvalget etter 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Vurdering Det må vurderes om det foreligger et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Dette er en spesiell søknad da det ikke er enkeltpersoner som søker om dispensasjon, men det søkes for alle medlemmene av Indre Nordmannset Hytteforening. Det søkes om kjøring fra hyttefelt til offentlig snøskuterløype nr. 2. Dette er imidlertid vurdert som rekreasjonskjøring og ikke nyttekjøring. Ved å innvilge slike søknader, åpner man for at det er mulig å søke dispensasjon fra motorferdselloven fra alle hytter og hus til offentlige løyper i Porsanger kommune. Kravene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er dermed ikke oppfylt. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i 8 12 i naturmangfoldloven også vurderes. Da kravene til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt vil ikke naturmangfoldloven ha relevans i denne saken. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven anbefales avslått da kriteriene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt. Rådmannens innstilling Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Indre Nordmannset Hytteforening om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter etter omsøkt trase fra hyttefelt til offentlig snøskuterløype nr. 2 Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Begrunnelse: Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det kan ikke gis dispensasjon til kjøring fra hytter i hyttefelt til godkjente snøscooterløyper for rekreasjonskjøring.

9 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/281-3 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 40/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Opprettelse av scooterløype fra Lebesby, løype 8 til Porsanger, løype 20. Søker: Nordkyn Nordic Safari AS Sakens dokumenter: Søknad fra Nordkyn Nordic Safari AS, registrert i sak Kart over snøskuterløyper i Finnmark, pr. 11. april 2006 Bakgrunn Nordkyn Nordic Safari AS søker om dispensasjon fra motorferdselloven fra kommunegrense Lebesby til offentlig snøskuterløype nr. 20. Det søkes på bakgrunn safari virksomhet. Se søknad for nærmere beskrivelse av prosjektet. Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift 6 åpner for at søker som kan bevise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte kan få tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forskriftens 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter 5 og 6. Det framgår av paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Det bør settes vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f. eks ved bruk av kart med inntegnet løype traseer som kanaliserer motorferdselen til bestemte tid og sted. Kommunens vedtak etter 5 og 6 kan påklages til fylkesmannen. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det

10 omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Det fremgår av Porsanger kommunes retningslinjer at slike saker behandles av natur- og ressursforvaltningsutvalget etter 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Vurdering Det må vurderes om det foreligger et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Det søkes om kjøring fra kommunegrensen Lebesby til offentlig snøskuterløype nr. 20 på bakgrunn av snøskutersafari. Det fremgår av 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at det ikke kan tillates slik ferdsel utenfor det etablerte løypenettet i Finnmark. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i 8 12 i naturmangfoldloven også vurderes. Da kravene til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt vil ikke naturmangfoldloven ha relevans i denne saken. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven anbefales avslått da kriteriene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt. Rådmannens innstilling Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Nordkyn Nordic Safari AS om dispensasjon fra motorferdselloven. Det gis ikke dispensasjon for kjøring med snøskuter etter omsøkt trase fra kommunegrensen Lebesby til offentlig snøskuterløype nr. 20 på bakgrunn av snøskutersafari. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Begrunnelse Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Snøskutersafari kan ikke tillates etter forskriftens 6.

11 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/310-2 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Norges geologiske undersøkelse (NGU) Sakens dokumenter Søknad fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), datert Kart som viser profil/er (markert med rosa strek) hvor de gravimetriske målingene skal gjennomføres. Bakgrunn Det søkes om dispensasjon fra motorferdselloven for to snøskutere i forbindelse med gravimetriske målinger i området som vist på vedlagte kart. Omsøkt periode er fra slutten av mars til begynnelsen av april. NGU viser til forskriftens 3 f. Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift 6 åpner for at søker som kan bevise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte kan få tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forskriftens 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter 5 og 6. Det framgår av paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Det bør settes vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f. eks ved bruk av kart med inntegnet løype traseer som kanaliserer motorferdselen til bestemte tid og sted. Kommunens vedtak etter 5 og 6 kan påklages til fylkesmannen. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var

12 prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Vurdering Det må vurderes om det foreligger særlige grunner for å tillate dispensasjonen og hvorvidt søker har et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Rundskriv T-1/96 uttaler at det ikke kan gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring. Porsanger kommunens retningslinjer del C punkt 9 uttaler at Det gis tillatelse til motorferdsel i forbindelse med forskningsoppdrag gjennomført i regi av forskningsinstitusjoner. Det fremgår av kommunens retningslinjer at slike søknader skal behandles delegert ved rådmannen. Tiltaket som NGU skal gjennomføre anses for å være samfunnsnyttig og nødvendig. Det er tale om begrensede periode, og tiltaket kan ikke dekkes på annen måte. Det er vektlagt at dispensasjonen gis i forbindelse med et forskningsprosjekt. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i naturmangfoldloven også vurderes. I 7 i naturmangfoldloven fremgår det at prinsippene i 8 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Porsanger kommune vet, jf. naturmangfoldloven 8, at kjøring med snøskuter vil medføre forstyrrelse av dyrelivet. Omfanget i denne saken er imidlertid forholdsvis liten, kjøringen vil foregå på vinterføre og har isolert sett liten negativ effekt på dyre og plantelivet i omsøkt område inntegnet i vedlagte kart. Det er ikke registrert prioriterte arter, verdifulle arter eller truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, verdifulle naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper Det er heller ikke fremkommet opplysninger som tyder på at det befinner seg slike arter og naturtyper i det aktuelle området. Kunnskapen om naturmangfoldet i området er hentet fra Ved å begrense kjøringen til inntegnet trase jf. vedlagte kart og ikke tillate kjøring etter 4. mai vurderes det at 9 i naturmangfoldloven er rimelig godt ivaretatt. Den samlede belastningen av økosystem vurderes til å være relativt liten, jf. 10 i naturmangfoldloven. Det kan tenkes at flere vil søke om dispensasjon fra offentlige godkjente løyper eller offentlig vei til omsøkt område. Dette er lite trolig da det her er snakk om vitenskapelige undersøkelser utført av forskningsinstitutt. Det vurderes derfor til at den samlede belastningen på naturmangfoldet fortsatt vil være relativt liten. Så lenge søker holder seg innenfor inntegnet kjøreområde, jf. vedlagte kart vil ikke 11 og 12 i naturmangfoldloven ha relevans i denne saken. Søknad fra NGU om dispensasjon fra motorferdselloven anbefales innvilget. Det bør gis dispensasjon for å kjøre med to snøscootere til frakt av nødvendig utstyr for gjennomføring av gravimetriske målinger. Søknaden anbefales innvilget for perioden til

13 Rådmannens innstilling Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad fra NGU om dispensasjon fra motorferdselloven. Det gis dispensasjon for kjøring med to-2 snøscootere til frakt av nødvendig utstyr for gjennomføring av gravimetriske målinger i området markert i vedlagte kart. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift for Porsanger kommune. Dispensasjonen fra motorferdselloven er gyldig for personell fra NGU og gjøres gjeldende for perioden Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på naturmangfoldet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå på vinterføre og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet kjøretrase inntegnet på kart. Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk. Begrunnelse: Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da ferdselen foregår på snødekt mark.

14 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/361-3 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Lakselv Motorklubb Dokumenter i saken Søknad fra Lakselv Motorklubb v/bjørn Ivar Masternes, datert Kart over omsøkt område Bakgrunn Lakselv Motorklubb skal arrangere snøskuter dragrace på Øvrevann ved Skoganvarre Villmark AS den 5. og 6. april Det søkes i den forbindelse dispensasjon fra motorferdselloven for avmerket område som vist på vedlagte kart. Det søkes dispensasjon fra og med 28. mars til og med 11. april. Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift 6 åpner for at søker som kan bevise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte kan få tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forskriftens 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter 5 og 6. Det framgår av paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Det bør settes vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f. eks ved bruk av kart med inntegnet løype traseer som kanaliserer motorferdselen til bestemte tid og sted. Kommunens vedtak etter 5 og 6 kan påklages til fylkesmannen. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det

15 treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Vurdering Det må vurderes om det foreligger særlige grunner for å tillate dispensasjonen og hvorvidt søker har et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Rundskriv T-1/96 uttaler at det ikke kan gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring. Når det gjelder motorsport arrangement står det nærmere forklart i rundskriv T-1/96 under punkt Tillatelse ved særlig behov, 6 at begrensede arrangementer i idrettslige regi vil kunne avholdes, for eksempel snøscooterløp. Det vil ifølge forskriften 6 være avgjørende hvor store avstander løpet skal gå over og hvilke interesser som berøres. Videre står det at kommunen burde sette vilkår om hvor arrangementet skal foregå og til hvilken tid. Dette slik at skader og ulemper for natur og friluftsliv blir minst mulig. Slike arrangementer bør avholdes på områder hvor det er avklart at det kan nyttes til slike formål gjennom arealplanlegging. Det er søkt om dispensasjon for et avgrenset område på Øvrevann. Området er ikke regulert til slike formål, men er i direkte tilknytning til eksisterende skuterløype. Det brer seg dog over et større område, se kart vedlagte kart i saken. Området er dermed begrenset. Det søkes for tidsrommet 28. mars til 11. april Selve arrangementet vil foregå i perioden 5. og 6. april. Tiden før og etter, er beregnet til planlegging, oppbygning og opprydningsarbeid. Det er dermed søkt om en begrenset tidsperiode. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i naturmangfoldloven også vurderes. I 7 i naturmangfoldloven fremgår det at prinsippene i 8 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Porsanger kommune vet, jf. naturmangfoldloven 8, at kjøring med snøskuter vil medføre forstyrrelse av dyrelivet. Omfanget av omsøkt ferdselen er imidlertid forholdsvis liten, kjøringen vil foregå på vinterføre og har isolert sett liten negativ effekt på dyre og plantelivet langs benyttet trase, jf. vedlagt kart. Det er ikke registrert prioriterte arter, verdifulle arter eller truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, verdifulle naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper Det er heller ikke fremkommet opplysninger som tyder på at det kan befinner seg slike arter og naturtyper i det aktuelle området. Kunnskapen om naturmangfoldet i omsøkt ferdselsområde er dermed vurdert. Data er hentet fra Ved å begrense kjøringen til inntegnet trase jf. vedlagte kart og ikke tillate kjøring etter 4. mai vurderes det at 9 i naturmangfoldloven er godt ivaretatt. Den samlede belastningen av økosystem vurderes til å være relativt liten, jf. 10 i naturmangfoldloven. Det kan tenkes at flere vil søke om dispensasjon fra offentlige godkjente løyper. I denne sammenheng er dette lite trolig da det er snakk om et avgrenset område for motorsport arrangement. Det vurderes derfor til at den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt liten.

16 Så lenge søker holder seg innenfor inntegnet område, jf. vedlagte kart vil ikke 11 og 12 i naturmangfoldloven ha relevans i saken. Det kan anbefales at det gis dispensasjon fra motorferdselloven til Lakselv Motorklubb som arrangør av snøskuter dragrace på Øvrevann i perioden 28. mars til 11. april Dispensasjonen gjøres gjeldende for deltakere av selve løpet og mannskaper utsendt av Lakselv Motorklubb før, under og etter løpet for oppbygning, gjennomføring og opprydningsarbeid. Porsanger kommune stiller som en forutsetning at støy og ulemper reduseres til et minimum i tiden før og etter arrangementet. Snøskuterløype nr. 14 må midlertidig flyttes og merkes til utkanten av arrangementsområdet før arrangementet starter. Etter opprydningsarbeidet skal løypa flyttes tilbake til opprinnelig trase. Lakselv Motorklubb ved Bjørn Ivar Masternes er ansvarlig for dette. Rådmannens innstilling Natur- og ressursforvaltningsutvalget innvilger søknad om dispensasjon fra motorferdselloven fra Lakselv Motorklubb v/bjørn Ivar Masternes som arrangør av snøskuter dragrace på Øvrevann. Det gis dispensasjon til deltakere av selve løpet og mannskaper utsendt av Lakselv Motorklubb før, under og etter løpet for oppbygning, gjennomføring og opprydningsarbeid i perioden 28. mars til 11. april Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift for Porsanger kommune. Porsanger kommune stiller som en forutsetning at støy og ulemper reduseres til et minimum i tiden før og etter arrangementet. Snøskuterløype nr. 14 må midlertidig flyttes og merkes til utkanten av arrangementsområdet før arrangementet starter. Etter opprydningsarbeidet skal løypa flyttes tilbake til opprinnelig trase. Lakselv Motorklubb ved Bjørn Ivar Masternes er ansvarlig for dette. Dispensasjonen fra motorferdselloven er gyldig for Lakselv Motorklubb som arrangør og gjøres gjeldende for perioden 28. mars til 11. april 2014 Saken er vurdert etter naturmangfoldloven 8 12 og det vurderes at den samlede belastningen på naturmangfoldet fortsatt vil være relativt liten. Omfanget av kjøringen vil foregå på vinterføre og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet langs benyttet kjøretrase inntegnet på kart. Dispensasjonen og vedlagte kart skal medbringes og forevises på forlangende av politi eller oppsyn. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 8. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til privatrettslige forhold. Dette må søker selv gjøre jf. 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.

17 Begrunnelse: Søker har påvist et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Omsøkte ferdsel vurderes ikke å være av et skadelig omfang da ferdselen foregår på snødekt mark.

18 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/204-2 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Hartvig Birkely Sakens dokumenter - Søknad fra Hartvig Birkely, datert Kart med inntegnet kjøre trasse Bakgrunn Hartvig Birkely søker om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter fra offentlig snøskuterløype nr. 4 på Skáiddejávri til vestsiden av vannet for fiske, se inntegnet kjøretrase i vedlagte kart. Det søkes for 5 turer i perioden Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift 6 åpner for at søker som kan bevise at de har et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte kan få tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forskriftens 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter 5 og 6. Det framgår av paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Det bør settes vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f. eks ved bruk av kart med inntegnet løype traseer som kanaliserer motorferdselen til bestemte tid og sted. Kommunens vedtak etter 5 og 6 kan påklages til fylkesmannen. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på

19 naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Det fremgår av Porsanger kommunes retningslinjer at slike saker behandles av natur- og ressursforvaltningsutvalget etter 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Vurdering Det må vurderes om det foreligger et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Søker opplyser i sin søknad at kjøringen vil være i forbindelse med fiske noe som må karakterers som rekreasjons kjøring. Porsanger kommune har ikke hjemmel etter norsk lov til å innvilge dispensasjon fra motorferdselloven for rekreasjonskjøring. Ved å innvilge slike søknader, åpner man for at det er mulig å søke dispensasjon fra motorferdselloven fra offentlige løyper til ønsket utfartssted. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i 8 12 i naturmangfoldloven også vurderes. Da kravene til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt vil ikke naturmangfoldloven ha relevans i denne saken. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven anbefales avslått da kriteriene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt. Rådmannens innstilling Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Hartvig Birkely om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter fra offentlig snøskuterløype nr. 4 på Skáiddejávri til vestsiden av vannet for fiske. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Begrunnelse Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til å ferdes utenfor det eksisterende løypenettet.

20 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/152-3 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Reidar Johnsen Sakens dokumenter: Søknad fra Reidar Johnsen, datert Kart Bakgrunn Reidar Johnsen søker om dispensasjon fra motorferdselloven til å kjøre med snøskuter fra E 6 ved Gåradak og på sydsiden av Gåradakvannet, etter kommunal vei som ikke blir brøytet vinterstid til godkjent snøskuterløype nr. 9 på sør- vest siden av vannet. Bakgrunn for søknaden er at det ikke er mulig å parkere i nærheten av løype start og at det er oppsatt et «parkering forbudt» skilt ved nåværende snuplass. Søker opplyser også at han har hytte på vestsiden av vannet ved «Lilleneset». Det søkes dispensasjon for en periode på fem år. Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift 6 åpner for at søker som kan bevise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte kan få tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forskriftens 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter 5 og 6. Det framgår av paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Det bør settes vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f. eks ved bruk av kart med inntegnet løype traseer som kanaliserer motorferdselen til bestemte tid og sted. Kommunens vedtak etter 5 og 6 kan påklages til fylkesmannen. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak

21 skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Det fremgår av Porsanger kommunes retningslinjer at slike saker behandles av natur- og ressursforvaltningsutvalget etter 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Vurdering Det må vurderes om det foreligger et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Det søkes om kjøring fra kommunal vei som ikke blir brøytet ved Gåradak og på sydsiden av Gåradakvannet til løype nr. 9. Dette er imidlertid vurdert som rekreasjonskjøring og ikke nyttekjøring. Ved å innvilge slike søknader, åpner man for at det er mulig å søke dispensasjon fra motorferdselloven fra alle parkeringsplasser til offentlige løyper i Porsanger kommune. Kravene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er dermed ikke oppfylt. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i 8 12 i naturmangfoldloven også vurderes. Da kravene til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt vil ikke naturmangfoldloven ha relevans i denne saken. Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven anbefales avslått da kriteriene som stilles i 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt. Rådmannens innstilling Natur- og ressursforvaltningsutvalget avslår søknaden fra Reidar Johnsen om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøskuter etter omsøkt trase fra E 6 ved Gåradak og på sydsiden av Gåradakvannet, etter kommunal vei som ikke blir brøytet vinterstid til godkjent snøskuterløype nr. 9 på sør- vest siden av vannet. Vedtaket er fattet med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt under henvisning til retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Begrunnelse Søker kan ikke påvise et særlig behov etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Ved å innvilge slike søknader, åpner man for at det er mulig å søke dispensasjon fra motorferdselloven fra alle parkeringsplasser til offentlige løyper i Porsanger kommune.

22 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/376-2 Arkiv: K01 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Natur og ressursforvaltningsutvalget Dispensasjon fra motorferdselloven - Søker: Paul H Nyvoll - Tillegg til vedtak av Sakens dokumenter Søknad fra Paul Hilmar Nyvoll, datert Kart med merket kjøretraseer Bakgrunn Paul Hilmar Nyvoll fikk innvilget søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i Natur- og ressursutvalgets (NRFU) møte den Det ble gitt dispensasjon for ferdsel etter følgende traseer. Trase 1 til Båhkusjavri fra kommunegrensen Alta vest for Båhkusoaivi og trase 2 fra helårsløype nr. 14 ved Atnevárri til Atnejávri. Nyvoll påpeker nå at det ble utelatt en trase i forrige saksgang. Det søkes derfor om å få tilført en tilleggs trase til tidligere gitt dispensasjon datert med saknummer 2013/128. Omsøkte tilleggs trase er fra kommunegrensen Alta på Rohkkojávri til Bohkusjávri. Saksutredning Motorferdselloven 3 har et utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med hjemmel i loven. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5 b åpner for at bevegelses- og funksjonshemmede kan kjøre snøskuter for å komme seg ut i naturen. Det kan for øvrig bare gis dispensasjon ved varig funksjonshemming og bør gis for flere år om gangen. Porsanger kommunes retningslinjer del A punkt 2 sier at det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter for varig funksjonshemmede. Det stilles krav om at gyldig legeerklæring eller parkeringsbevis for forflytningshemmede er framlagt. Det må framgå av en legeerklæring at søker ikke kan ferdes til fots i utmark. Dispensasjon kan innvilges for inntil fem år dersom søker har dokumentert funksjonshemmingen for omsøkte periode. Forskriftens 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter 5 og 6. Det framgår av paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Det bør settes vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f. eks ved bruk av kart med inntegnet løype

23 traseer som kanaliserer motorferdselen til bestemte tid og sted. Kommunens vedtak etter 5 og 6 kan påklages til fylkesmannen. I naturmangfoldlovens 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra det samlede økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre var prinsippet legges til grunn, jf. 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Vurdering Paul Hilmar Nyvoll ble innvilget dispensasjon fra motorferdselloven med begrunnelse i funksjonshemming etter 5 b i forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i vedtak av 5. februar Dette for å ferdes til fiskevann for å isfiske. Det må vurderes om det foreligger særlige grunner for å tillate dispensasjon for ytterligere en trase. For å få innvilget dispensasjon fra motorferdselloven må det foreligge dokumentasjon at det er tale om varig funksjonshemming, jf. nasjonal forskrift 5 b og det må gå frem av legeerklæring og/eller parkeringsbevis at søker ikke kan ferdes til fots i utmark, jf. kommunens retningslinjer del A punkt 2. Søker viser til vedlagt legeerklæring datert i sak 2013/128. Legeerklæringen vurderes av Porsanger kommune til å oppfylle kravene som er stilt i forskriften og til de kommunale retningslinjene del A punkt 2. Søker kan således påvise et behov som ikke kan dekkes på andre måter for å ferdes utenfor det offentlige løypenettet til spesifikke utfartssteder avmerket i vedlagte kart. Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene i naturmangfoldloven også vurderes. I 7 i naturmangfoldloven fremgår det at prinsippene i 8 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Porsanger kommune vet, jf. naturmangfoldloven 8, at kjøring med snøskuter vil medføre forstyrrelse av dyrelivet. Omfanget av omsøkt ferdselen er imidlertid forholdsvis liten, kjøringen vil foregå på vinterføre og har isolert sett liten negativ effekt på dyre og plantelivet langs benyttet trase, jf. vedlagt kart. Det er ikke registrert prioriterte arter, verdifulle arter eller truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, verdifulle naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper Det er heller ikke fremkommet opplysninger som tyder på at det kan befinner seg slike arter og naturtyper i det aktuelle området. Kunnskapen om naturmangfoldet i omsøkt ferdselsområder er dermed vurdert. Data er hentet fra Etter Porsanger kommunes oppfatning foreligger det tilstrekkelig kunnskap om hvilke effekter tiltaket vil ha på naturmangfoldet. Ved å begrense kjøringen til inntegnet trase jf. vedlagte kart og ikke å tillate kjøring etter 4. mai vurderes det at føre- var- prinsippet i naturmangfoldloven 9 er rimelig godt ivaretatt.

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Søker Lions club Porsanger

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Søker Lions club Porsanger Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2019/92-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur og ressursforvaltnings utvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2019-2023. Søker

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer Gabrielsen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer Gabrielsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2019/21-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur og ressursforvaltnings utvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 03.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Virtuelle møterom, Mobil konferanse, Porsanger kommune Dato: 30.03.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2018/2108-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur- og ressursforvaltningsutvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 04.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE Jan

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 23.02.2015 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 11.03.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Øyvind Lindbäck Leder AP/SV/SP/TLP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.04.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Natur og ressursforvaltnings utvalget. Utvalg/ Lávdegoddi:

Møteprotokoll. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Natur og ressursforvaltnings utvalget. Utvalg/ Lávdegoddi: Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Natur og ressursforvaltnings utvalget Lakselv - Rådhuset Dato/ Dáhton: 14.11.2018 Tidspunkt/

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 12.12.2012 kl. 15:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 12.12.2012 kl. 15:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 12.12.2012 kl. 15:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 3/2019 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 22.03.2019 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 2/2019 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 19.02.2019 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: epost Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: epost Dato: Tidspunkt: 12:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: epost Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Skogeng Medlem H Dan Håvard Johnsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 19.02.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 ved biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 05.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 03.04.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for Ingen kunne møte` Varamedlem Øyvind Lindbäck Ragnhild Eliassen

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for Ingen kunne møte` Varamedlem Øyvind Lindbäck Ragnhild Eliassen Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Dato/ Dáhton: 13.03.2019 Tidspunkt/ Áigi: 09:00-13:00 Natur og ressursforvaltnings utvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 12:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 10.11.2015 kl. 12:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 08.04.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS til møtesekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 7/2019 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 16.07.2019 klokka 11:00 Telefonmøte, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kun sendt på epost Formannskapet Dato: 15.02.2017 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 23.09.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 16.01.2017 kl. 08:30 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 21.04.2017 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 24.06.2016 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 7/2019 HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget Møtested: Telefonmøte, Kvalsund rådhus Møtedato: 16.07.2019 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl. 11.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Lakselv Ungdomsskole. Dato: 17.03.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kjell Asbjørn Slåttedal

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for Øyvind Lindbäck Ragnhild Eliassen

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for Øyvind Lindbäck Ragnhild Eliassen Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Dato/ Dáhton: 10.04.2019 Tidspunkt/ Áigi: 09:00-13:00 Natur- og ressursforvaltningsutvalget

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2019 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 24.09.2019 klokka 11:30 på kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling AU 2/2018 April

Møteinnkalling AU 2/2018 April Utvalg: Møtested: e-post/ Telefon Dato: 20.04.2018 Tidspunkt: Møteinnkalling AU 2/2018 April Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Saksliste Utvalgssaksnr ST 27/2018 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Kjell Aage Gotvassli Moloveien 7 7714 STEINKJER MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/302-20 Kirsti Jakobsen, 17.08.2017 Søknad om motorferdsel

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale)

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 12.04.2019 Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.

Detaljer

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk Selbu kommune Plan, Areal og teknikk SESONG 0 0 Gyldig til..0 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 0/ Frode Reiten Egganvegen Dato 0.0.0 0 Sjetnemarka Sak.: 0/- Tillatelsen gjelder ferdsel

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 18.03.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Natur og ressursforvaltnings utvalget. Utvalg/ Lávdegoddi:

Møteprotokoll. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Natur og ressursforvaltnings utvalget. Utvalg/ Lávdegoddi: Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Dato/ Dáhton: 23.01.2019 Tidspunkt/ Áigi: 09:00-13:00 Natur og ressursforvaltnings utvalget

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Nils Sørvåg Grandlivegen 2 B 7024 TRONDHEIM Norge 12/272-119 K01 &18 HK/TEKN/MHA 16.11.2012 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget Møtested: Kvalsund rådhus Møtedato: 10.02.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl. 11:45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 26.08.2014 ENDRING AV SØKNAD OG KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER Trykte vedlegg: Kart Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr.3/2018 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 23.03.2018 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 8/2018 HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget Møtested: møterom, Kvalsund rådhus Møtedato: 06.12.2018 Tid: Fra kl.: 08:00 til kl. 08:48 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A. Service og informasjon Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 14.05.2008 Klokkeslett: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 84. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Telefonmøte Dato: 06.03.2011 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 4/2019 HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget Møtested: møterom, Kvalsund rådhus Møtedato: 12.04.2019 Tid: Fra kl.: 08:30 - til kl. 09:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Henrik Sødahl Hasselveien 4 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-134 K01 &18 HK/TEKN/MHA 02.01.2017 HENRIK SØDAHL - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 10.02.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte: Dispensasjonsutvalget har møte. den 28.08.2014 kl. 10:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT. MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte: Dispensasjonsutvalget har møte. den 28.08.2014 kl. 10:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte: Dispensasjonsutvalget har møte den 28.08.2014 kl. 10:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 30.10.2013 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 79/19 Frode Haug. gård-/bruks-/festebnr. 162/001/002 ved Hornsjøvollen.

Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 79/19 Frode Haug. gård-/bruks-/festebnr. 162/001/002 ved Hornsjøvollen. SESONG 0 0 Selbu kommune Gyldig fra vedtaksdato til..0 Plan, areal og teknikk Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak / Frode Haug Saksviktrøa Saksvik Dato.0.0 Sak.: 0/- Tillatelsen gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 8/2019 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 20.08.2019 klokka 10:00 på kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/213-5 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - fjellredningsgruppa

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 7/2018 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 28.09.2018 klokka 10:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 1/2019 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 21.01.2019 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 07.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/16-047/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/10 Sak 84/10 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 24.02.2015 Møtested:

Detaljer