Sak Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune Mona Hellesnes, Hordaland fylkeskommune. Deltatt via telefon Forfall: Eva Hage Solstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Meldt forfall Aleksander Øren Heen, Vara Sogn og Fjordane fylkeskommune. Meldt forfall Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Meldt forfall Stig Yngve Røkenes, Vara Ulvik kommune. Ikke møtt Norvald Distad, Aurland kommune. Ikke møtt Andre deltagere Trond Erik Buttingsrud, Nasjonalparkforvalter Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Saker til behandling: Sak Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Sak Søknad om å sette opp midlertidig strømgjerde i Raggsteindalen. Sak Søknad om å gjennomføre linjetaksering av rype i Ynglesdalen. Sak Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark Sak Eventuelt og meldinger til møte Sak Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Forvalters innstilling Viser til søknad fra Play Production v/christopher Fornebo om dispensasjon til å filme med drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Play Production v/christopher Fornebo dispensasjon til bruke drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet. POSTADRESSE: POSTBOKS DRAMMEN BESØKSADRESSE: TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR:

2 Play Production v/christopher Fornebo søker i e-post av om dispensasjon til å filme med drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Søknaden gjelder filming av skiløpere og skal gjennomføres i perioden 27. mai til 15. juni I verneforskriften for Hallingskarvet nasjonalpark er det et generelt forbud mot motorferdsel på land, i vann og i lufta under 300 meter, jf. 3 pkt Forvaltningsplanen gir åpning for at det i særlige tilfeller kan gis tillatelse til motorferdsel i tilknytning til reportasjer og nyhetssaker der formålet er opplysning og informasjon om verneområdet. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Play Production v/christopher Fornebo dispensasjon til å filme med drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder filming av skiløpere og gjelder i perioden 27. mai til 15. juni offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, har forvaltningen god oversikt over villreinens bruk av området. I NINA rapport 634, Villrein i Nordfjella Status og leveområde, er området definert som et vinterbeiteområde for villrein. Ut i fra tidspunktet på året flygingen skal gjennomføres vil det være lav sannsynlighet for at det er villrein i området. Miljødirektoratets Naturbase eller Artskart inneholder ikke opplysninger om andre arter som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterføre. Forvaltningen er kjent med at det er rovfuglreir i området, men anser ikke at flyging med drone vil være et problem i dette tilfellet. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen i verneområdet. I månedsskifte mellom mai og juni er det svært lite ferdsel i det aktuelle området. Samlet belastningen er derfor lav. For dyrelivet vil personene som er med på filmingen utgjøre forstyrrelsen. Den type drone som skal benyttes har liten rekkevidde og vil bare marginalt utgjøre en forstyrrelse utover de personene som er med på filmingen. Forvaltningen kan ikke se at bruk av drone vil føre til negative konsekvenser for enkeltarter eller økosystemer. Ut ifra sakens karakter mener forvaltningsmyndigheten at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tiltaket på verdifulle naturtyper og arter, legger forvaltningsmyndigheten til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Bakgrunnen for vedtaket etter naturmangfoldloven 48 er at tillatelsen ikke strider mot vernevedtaket eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Forvaltningsplanen åpner opp for at det kan gis tillatelse til motorferdsel knyttet opp til reportasjer og nyhetssaker, men at disse må være knyttet opp til informasjon eller opplysninger om verneområdet. Man kan ikke si at filmingen i dette tilfellet er knyttet opp mot verneområdet direkte, men knyttet opp mot Hallingskarvet som kulisse. Bakgrunnen for at det likevel er gitt dispensasjon, er at Hallingskarvet som kulisse er viktig for søker og at dispensasjonen ikke medfører belastning på naturverdier. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 2

3 om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. Merknad til innstilling. Nasjonalparkstyret mener at formålet med filming, og hva filmen skal brukes til er viktig i denne typen saker. Det er viktig at dette kommer fram i den enkelte sak da dette vil være avgjørende for en eventuell dispensasjon. Vedtak: Viser til søknad fra Play Production v/christopher Fornebo om dispensasjon til å filme med drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Play Production v/christopher Fornebo dispensasjon til bruke drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet. Play Production v/christopher Fornebo søker i e-post av om dispensasjon til å filme med drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Søknaden gjelder filming av skiløpere og skal gjennomføres i perioden 27. mai til 15. juni I verneforskriften for Hallingskarvet nasjonalpark er det et generelt forbud mot motorferdsel på land, i vann og i lufta under 300 meter, jf. 3 pkt Forvaltningsplanen gir åpning for at det i særlige tilfeller kan gis tillatelse til motorferdsel i tilknytning til reportasjer og nyhetssaker der formålet er opplysning og informasjon om verneområdet. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Play Production v/christopher Fornebo dispensasjon til å filme med drone i området ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder filming av skiløpere og gjelder i perioden 27. mai til 15. juni offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, har forvaltningen god oversikt over villreinens bruk av området. I NINA rapport 634, Villrein i Nordfjella Status og leveområde, er området definert som et vinterbeiteområde for villrein. Ut i fra tidspunktet på året flygingen skal gjennomføres vil det være lav sannsynlighet for at det er villrein i området. Miljødirektoratets Naturbase eller Artskart inneholder ikke opplysninger om andre arter som kan bli påvirket av motorferdsel på vinterføre. Forvaltningen er kjent med at det er rovfuglreir i området, men anser ikke at flyging med drone vil være et problem i dette tilfellet. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen i verneområdet. I månedsskifte mellom mai og juni er det svært lite ferdsel i det aktuelle området. Samlet belastningen er derfor lav. For dyrelivet vil personene som er med på filmingen utgjøre forstyrrelsen. Den type drone som skal benyttes har liten rekkevidde og vil bare marginalt utgjøre en forstyrrelse utover de personene som er med på filmingen. Forvaltningen kan ikke se at bruk av drone vil føre til negative konsekvenser for enkeltarter eller økosystemer. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 3

4 Ut ifra sakens karakter mener forvaltningsmyndigheten at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tiltaket på verdifulle naturtyper og arter, legger forvaltningsmyndigheten til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Bakgrunnen for vedtaket etter naturmangfoldloven 48 er at tillatelsen ikke strider mot vernevedtaket eller vil påvirke verneverdien nevneverdig. Forvaltningsplanen åpner opp for at det kan gis tillatelse til motorferdsel knyttet opp til reportasjer og nyhetssaker, men at disse må være knyttet opp til informasjon eller opplysninger om verneområdet. Man kan ikke si at filmingen i dette tilfellet er knyttet opp mot verneområdet direkte, men knyttet opp mot Hallingskarvet som kulisse. Bakgrunnen for at det likevel er gitt dispensasjon, er at Hallingskarvet som kulisse er viktig for søker og at dispensasjonen ikke medfører belastning på naturverdier. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt Sak Søknad om å sette opp midlertidig strømgjerde i Raggsteindalen. Forvalters innstilling Viser til søknad fra Britt Helene Villand Lindheim om tillatelse til oppsetting av midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Med hjemmel i Verneforskriftet for Hallingskarvet nasjonalpark 3 pkt. 1.3 f. gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Britt Helene Villand Lindheim dispensasjon til å sette opp midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet. Viser til e-post av der Britt Helene Villand Lindheim søker om tillatelse til oppsetting av midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Bakgrunnen for søknaden er at en ny sauebesetning skal introduseres og tilvennes beitet i Raggsteindalen. Hensikten med gjerdet er å hindre at den nye flokken trekker ut med en gang, og å forhindre at fremmed sau trekker inn i beitet. Det er et generelt forbud mot inngrep av alle slag i nasjonalparken, jf. Verneforskriften 3 pkt Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppsetting av gjerde, jf. 3 pkt f. I Forvaltningsplanen går det fram at siktemålet med dispensasjonsmuligheten i landbruket er å «ta omsyn til verneformålet samstundes som landbruksutnyttinga framleis kan skje på ein måte som bidreg til aktive gardsbruk i bygdene kring». Ved vurdering av behovet for gjerde skal det i tillegg foreligget et dokumentert behov. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir Britt Helene Villand Lindheim dispensasjon fra Verneforskriftet for Hallingskarvet nasjonalpark til å sette opp midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Tillatelsen er gitt med hjemmel i Verneforskriftet for Hallingskarvet nasjonalpark 3 pkt. 1.3 f. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 4

5 Dispensasjonen gjerder: Solcellepanel med batteri, gjerde med 3 strømtråder og glassfiber/plast stolper. Gjerdet kan settes opp før beiteslipp, ca. 20. juni, og at det kan stå oppe i ca. 4 uker, dog ikke lenger en til 20. august. Plassering av gjerde skal være i tråd med søknad datert Det skal etableres grind og gjerdeklyv der gjerde krysser stien mellom Raggsteindalen og Finse. Gjerdet merkes med «midlertidig gjerde» og periode gjerde skal stå oppe. Denne tillatelse er gitt etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Eventuell behandling etter Plan og bygningsloven må avklares med Hol kommune. offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, er området Raggsteindalen i NINA rapport 634, Villrein i Nordfjella Status og leveområde, definert som et vinterbeiteområde. Ut ifra at området er et vinterbeiteområde vil det være lav sannsynlighet for at det er villrein i området. Utover villrein inneholder Naturbasen et beiteområde for lirype. Dette område starter i Raggsteindalen og går østover til Byrkjedalen. Ved forstyrrelse vil villrein og lirype reagere med fluktreaksjon. Dette er naturlige reaksjonsmønster der den enkeltvis forstyrring ikke vil true artene. Artskart har ikke registreringer av truede eller sårbare arter i området. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen i verneområdet. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan ikke se at oppsetting av gjerde vil øke belastningen på området eller ha uheldige virkninger på økosystemet. Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger Hallingskarvet nasjonalparkstyre til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Hallingskarvet nasjonalpark er et område med få tekniske inngrep. Forvaltingen legger fortsatt opp til at inngrep skal behandles restriktivt. Samtidig ønsker forvaltningen å legge til rette for at beiting og landbruksvirksomhet kan gjennomføres effektiv og være tilpasset dagens situasjon i landbruket. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 5

6 Vedtak: Viser til søknad fra Britt Helene Villand Lindheim om tillatelse til oppsetting av midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Med hjemmel i Verneforskriftet for Hallingskarvet nasjonalpark 3 pkt. 1.3 f. gir Hallingskarvet nasjonalparkstyre Britt Helene Villand Lindheim dispensasjon til å sette opp midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet. Viser til e-post av der Britt Helene Villand Lindheim søker om tillatelse til oppsetting av midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Bakgrunnen for søknaden er at en ny sauebesetning skal introduseres og tilvennes beitet i Raggsteindalen. Hensikten med gjerdet er å hindre at den nye flokken trekker ut med en gang, og å forhindre at fremmed sau trekker inn i beitet. Det er et generelt forbud mot inngrep av alle slag i nasjonalparken, jf. Verneforskriften 3 pkt Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppsetting av gjerde, jf. 3 pkt f. I Forvaltningsplanen går det fram at siktemålet med dispensasjonsmuligheten i landbruket er å «ta omsyn til verneformålet samstundes som landbruksutnyttinga framleis kan skje på ein måte som bidreg til aktive gardsbruk i bygdene kring». Ved vurdering av behovet for gjerde skal det i tillegg foreligget et dokumentert behov. Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir Britt Helene Villand Lindheim dispensasjon fra Verneforskriftet for Hallingskarvet nasjonalpark til å sette opp midlertidig elektrisk gjerde i Vestre Raggsteindalen. Tillatelsen er gitt med hjemmel i Verneforskriftet for Hallingskarvet nasjonalpark 3 pkt. 1.3 f. Dispensasjonen gjerder: Solcellepanel med batteri, gjerde med 3 strømtråder og glassfiber/plast stolper. Gjerdet kan settes opp før beiteslipp, ca. 20. juni, og at det kan stå oppe i ca. 4 uker, dog ikke lenger en til 20. august. Plassering av gjerde skal være i tråd med søknad datert Det skal etableres grind og gjerdeklyv der gjerde krysser stien mellom Raggsteindalen og Finse. Gjerdet merkes med «midlertidig gjerde» og periode gjerde skal stå oppe. Denne tillatelse er gitt etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Eventuell behandling etter Plan og bygningsloven må avklares med Hol kommune. offentlig myndighet. Når det gjelder krav til kunnskap om naturmangfoldet i naturmangfoldloven 8, er området Raggsteindalen i NINA rapport 634, Villrein i Nordfjella Status og leveområde, definert som et vinterbeiteområde. Ut ifra at området er et vinterbeiteområde vil det være lav sannsynlighet for at det er villrein i området. Utover villrein inneholder Naturbasen et beiteområde for lirype. Dette område starter i Raggsteindalen og går østover til Byrkjedalen. Ved forstyrrelse vil villrein og lirype reagere med fluktreaksjon. Dette er naturlige reaksjonsmønster der den enkeltvis forstyrring ikke vil true artene. Artskart har ikke registreringer av truede eller sårbare arter i området. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsipper er viktig for den totale belastningen i verneområdet. Hallingskarvet nasjonalparkstyre kan ikke se at oppsetting av gjerde vil øke belastningen på området eller ha uheldige virkninger på økosystemet. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 6

7 Ut ifra sakens karakter mener Hallingskarvet nasjonalparkstyre at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldloven 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet blir berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger Hallingskarvet nasjonalparkstyre til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Hallingskarvet nasjonalpark er et område med få tekniske inngrep. Forvaltingen legger fortsatt opp til at inngrep skal behandles restriktivt. Samtidig ønsker forvaltningen å legge til rette for at beiting og landbruksvirksomhet kan gjennomføres effektiv og være tilpasset dagens situasjon i landbruket. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt Sak Søknad om å gjennomføre linjetaksering av rype i Ynglesdalen. Forvalters innstilling Viser til søknad fra Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen om å gjennomføre taksering av rypebestanden i Ynglesdalen i Hallingskarvet nasjonalpark Hallingskarvet nasjonalpark gir Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen dispensasjon til å gjennomføre taksering av rypebestanden i Ynglesdalen i Hallingskarvet nasjonalpark. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet Viser til e-post av der Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen søker om å gjennomføre linjetaksering av rypebestanden i Ynglesdalen. Bakgrunn for søknaden er at Østre Hol Jeger og Fiskerforening ønsker å kartlegge størrelsen på rypebestanden slik at et forsvarlig uttak, eventuelt begrensninger kan settes før jakta. Takseringen gir også data for å kunne se utviklingen av bestanden over tid. Søknaden gjelder en uke i august, og for tre år. På grunn av at takseringen skal gjennomføres i ordinær båndtvangstid, vil takseringen berøre 3 pkt. 3.1, Vern av dyrelivet. I verneforskriften 3 pkt. 3.1 går det fram at dyrelivet, inkludert hi, reir, hekke-, yngle og gyteplasser, er fredet mot skade og unødig uroing. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Hallingskarvet nasjonalpark Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen dispensasjon til å gjennomføre taksering av rypebestanden i Ynglesdalen i Hallingskarvet nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder taksering i tidsrommet august. Dispensasjonen gjelder for årene 2015, 2016 og Vilkår for tillatelsen: Takseringen skal gjennomføres som linjetaksering. Det er kun tillatt med en løs hund pr. takseringslinje. Hund nr. to kan slippes for å utrede funn. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 7

8 Data fra takseringen skal analyseres av fagmiljø med nødvendig fagkompetanse. Rapport oversendes forvaltningsmyndighetene etter gjennomført taksering. Dersom det er villrein i nærheten av takseringslinjene skal taksering utsettes til reinen er trukket vekk. Denne dispensasjonen skal være med under aktiviteten og vises til oppsynet dersom dette kreves. Vi gjør oppmerksom på at takseringen, i tillegg til denne tillatelsen, krever godkjenning fra grunneier og dispensasjon fra hundelovens bestemmelser om båndtvang. offentlig myndighet. Ynglesdalen er i NINA rapport 634, Villreinen i Nordfjella Status og leveområde, definerer området som et vinterbeiteområde for villrein. Det vil være lav sannsynlighet for at det er villrein i området, og august er en måned der villrein kan tåle en viss forstyrrelse. Artskart eller Naturbase inneholder ikke registreringer av andre truede eller sårbare arter i området som kan blir påvirket av vedtaket. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsippet er viktig for den totale belastningen av tiltak i verneområdet. Omfanget av taksering av rypebestander innenfor verneområdet er lavt. Styret kan ikke se at denne saken vil føre til uheldig belastning på økosystemet. Styret mener at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldlovens 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet vil bli berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger styret til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Bakgrunn for vedtaket er at forvaltningsmyndigheten i størst mulig grad vil verne om dyrelivet i Hallingskarvet nasjonalpark. Samtidig erkjenner forvaltningsmyndigheten at taksering av rypebestanden er viktig for å få en god ressurs utnyttelse. Det er vanskelig å se for seg at takseringen kan gjennomføres senere på høsten ut fra at data fra takseringen skal analyseres og jaktkort skal sendes ut til jeger før jakten starter 15. september. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering vil ikke vedtaket stride mot vernevedtakets formål eller verneverdiene blir nevneverdig påvirket. Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 8

9 Vedtak: Viser til søknad fra Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen om å gjennomføre taksering av rypebestanden i Ynglesdalen i Hallingskarvet nasjonalpark Hallingskarvet nasjonalpark gir Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen dispensasjon til å gjennomføre taksering av rypebestanden i Ynglesdalen i Hallingskarvet nasjonalpark. Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet Viser til e-post av der Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen søker om å gjennomføre linjetaksering av rypebestanden i Ynglesdalen. Bakgrunn for søknaden er at Østre Hol Jeger og Fiskerforening ønsker å kartlegge størrelsen på rypebestanden slik at et forsvarlig uttak, eventuelt begrensninger kan settes før jakta. Takseringen gir også data for å kunne se utviklingen av bestanden over tid. Søknaden gjelder en uke i august, og for tre år. På grunn av at takseringen skal gjennomføres i ordinær båndtvangstid, vil takseringen berøre 3 pkt. 3.1, Vern av dyrelivet. I verneforskriften 3 pkt. 3.1 går det fram at dyrelivet, inkludert hi, reir, hekke-, yngle og gyteplasser, er fredet mot skade og unødig uroing. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Hallingskarvet nasjonalpark Østre Hol Jeger og fiskeforening v/ingar Danielsen dispensasjon til å gjennomføre taksering av rypebestanden i Ynglesdalen i Hallingskarvet nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder taksering i tidsrommet august. Dispensasjonen gjelder for årene 2015, 2016 og Vilkår for tillatelsen: Takseringen skal gjennomføres som linjetaksering. Det er kun tillatt med en løs hund pr. takseringslinje. Hund nr. to kan slippes for å utrede funn. Data fra takseringen skal analyseres av fagmiljø med nødvendig fagkompetanse. Rapport oversendes forvaltningsmyndighetene etter gjennomført taksering. Dersom det er villrein i nærheten av takseringslinjene skal taksering utsettes til reinen er trukket vekk. Denne dispensasjonen skal være med under aktiviteten og vises til oppsynet dersom dette kreves. Vi gjør oppmerksom på at takseringen, i tillegg til denne tillatelsen, krever godkjenning fra grunneier og dispensasjon fra hundelovens bestemmelser om båndtvang. offentlig myndighet. Ynglesdalen er i NINA rapport 634, Villreinen i Nordfjella Status og leveområde, definerer området som et vinterbeiteområde for villrein. Det vil være lav sannsynlighet for at det er villrein i området, og august er en måned der villrein kan tåle en viss forstyrrelse. Artskart eller Naturbase inneholder ikke registreringer av andre truede eller sårbare arter i området som kan blir påvirket av vedtaket. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette prinsippet er viktig for den totale belastningen av tiltak i verneområdet. Omfanget av taksering av rypebestander innenfor verneområdet er lavt. Styret kan ikke se at denne saken vil føre til uheldig belastning på økosystemet. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 9

10 Styret mener at kunnskapsgrunnlaget er godt i denne saken, og at naturmangfoldlovens 9 dermed får mindre betydning. I og med at det er lav sannsynlighet for at naturmangfoldet vil bli berørt av vedtaket og det ikke kan påvises store effekter av tillatelsen på verdifulle naturtyper og arter, legger styret til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven 11 og 12. Bakgrunn for vedtaket er at forvaltningsmyndigheten i størst mulig grad vil verne om dyrelivet i Hallingskarvet nasjonalpark. Samtidig erkjenner forvaltningsmyndigheten at taksering av rypebestanden er viktig for å få en god ressurs utnyttelse. Det er vanskelig å se for seg at takseringen kan gjennomføres senere på høsten ut fra at data fra takseringen skal analyseres og jaktkort skal sendes ut til jeger før jakten starter 15. september. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering vil ikke vedtaket stride mot vernevedtakets formål eller verneverdiene blir nevneverdig påvirket. Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt Sak Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark. Forvalters innstilling Hallingskarvet nasjonalparkstyret stiller seg de mål og føringer som er gitt i Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark, datert Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. Vedtak: Hallingskarvet nasjonalparkstyret stiller seg bak de mål og føringer som er gitt i Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark, datert Sak Eventuelt og meldinger til møte 26. mai Forvalters innstilling Meldinger er tatt til orientering. Behandling: Enstemmig vedtak som forvalters innstilling. HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 10

11 Vedtak: Meldinger er tatt til orientering. Med hilsen Trond Erik Buttingsrud Nasjonalparkforvalter Hallingskarvet nasjonalpark Kopi på e-post til: Vara medlemmer Hallingskarvet nasjonalparkstyre Miljødirektoratet Statens naturoppsyn Statens naturoppsyn lokalt v/petter Braaten Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Buskerud HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE SIDE 11

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 21.10.14. Dato: 21. oktober 2014 Tid: kl. 11:00 11:30 Sted: Telefonmøte Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.04.14. Dato: 28. april 2014 Tid: kl. 11:00 14:00 Sted: Reiselivssenteret, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud

Detaljer

Sak 21-2015 Søknad om å bruke drone til filming under motbakkeløpet Hallingskarvet opp.

Sak 21-2015 Søknad om å bruke drone til filming under motbakkeløpet Hallingskarvet opp. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 08.07.15. Dato: 8. juli 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder). Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune.

Detaljer

Sak 31-2015 Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016-2019. Forvalters innstilling

Sak 31-2015 Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016-2019. Forvalters innstilling MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 17.12.15. Dato: 17. desember 2015 Tid: kl. 08:00 12:00 Sted: Park hotell Vossevangen, Voss Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder). Kjell

Detaljer

Sak Søknad om bruk av helikopter og drone under Skarverennet 2016.

Sak Søknad om bruk av helikopter og drone under Skarverennet 2016. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.10.15. Dato: 26. oktober 2015 Tid: kl. 11:00 14:30 Sted: Reiselivssenteret, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder). Kjell Ålien,

Detaljer

Sak Endring av øvingsplan, Hol og Hovet røde kors.

Sak Endring av øvingsplan, Hol og Hovet røde kors. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 08.12.16. Dato: 8. desember 2016 Tid: kl. 08:00 12:00 Sted: Fleischer s hotel, Voss Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune. Sissel Hovland, Buskerud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 25.06.13. Dato: 25. juni 2013 Tid: kl. 08:30 16:00 Sted: Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i

Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 16.03.15. Dato: 16. mars 2015 Tid: kl. 11:00 14:30 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Sak Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark

Sak Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 02.12.14. Dato: 2. desember 2014 Tid: kl. 11:00 16:00 Sted: Reiselivssenteret, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien,

Detaljer

Sak Høring av Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet.

Sak Høring av Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 05.04.16. Dato: 28. juni 2016 Tid: kl. 08:30 16:00 Sted: Dr. Holms Hotel, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune. Sissel Hovland, Buskerud

Detaljer

Sak 1 - Søknad om motorferdsel til kvisting av DNT Oslo og Omegn sitt rutenett.

Sak 1 - Søknad om motorferdsel til kvisting av DNT Oslo og Omegn sitt rutenett. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 07.02.13. Dato: 7. februar 2013 Tid: kl. 16:00 16:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 06.03.13. Dato: 6. mars 2013 Tid: kl. 12:20 14:30 Sted: Finse Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Eva Hage Solstad, Sogn og Fjordane

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Lucas Dominicus Saksbehandler

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Sakspapirer sendes ut 21. april, med svarfrist 26. april 2015. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Sakspapirer sendes ut 21. april, med svarfrist 26. april 2015. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møteinnkalling Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: Sakspapirer sendes ut 21. april, med svarfrist 26. april 2015 Styremedlemmer som ikke har mulighet til å delta på møtet melder

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å gi vararepresentanten

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Merking av ny sti fra Prestholtskardet til Skarvsenden og Vesleskardet.

Merking av ny sti fra Prestholtskardet til Skarvsenden og Vesleskardet. Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 14.06.2013 Saksframlegg: Utvalg Saksnr Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 22-2013 25.06.13 Merking av ny sti fra Prestholtskardet til

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 29.03.2016 Tidspunkt: 10:00-10:30 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Ole Henrik

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR-2003-06-27-838

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsområde søknad om tillatelse til landing med helikopter for filming av skikjøring, Sunndal kommune

Detaljer

Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no

Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 20. april 2015 Tidspunkt: Kl. 12.00-14.00 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Tore

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors Urtekomiteen i Åsgårdstrand gilde Jon Anders Takvam Sleipnervei 8 3179 ÅSGÅRDSTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Berge 2014/4852 16.09.2014 33 37 11 75 Arkivnr:

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/3596-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 19.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2015 23.06.2015 Dispensasjon fra vernebestemmelsene Børgefjell

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 35/2014 03.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 35/2014 03.08.2014 STABBURSDALEN NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/2904-0 Saksbehandler: Karoline Salmila Dato: 28.07.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 35/2014 03.08.2014 Saksfremlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Svarfrist er tirsdag 10. november 2015 kl. 12.00 Side1 Side2 Saksliste Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Tillatelse til å fly fjernstyrt flyvende fotoplattform i Ytre Hvaler nasjonalpark

Tillatelse til å fly fjernstyrt flyvende fotoplattform i Ytre Hvaler nasjonalpark Ola Wergeland Krog Stiksmoveien. 468 1892 DEGERNES Epost: ola@wkn.no SAKSBEHANDLER: MONIKA OLSEN ARKIVKODE: 2015/2884-432.3 DATO: 07.05.2015 STYRESAK: 2015-8 Tillatelse til å fly fjernstyrt flyvende fotoplattform

Detaljer

Kopi til: LANGSUA NASJONALPARKSTYRE AVSLAG - SØKNAD OM TRANSPORT AV BAGASJE MED SNØSKUTER I FORBINDELSE MED TRUGETUR GJENNOM LANGSUA NASJONALPARK

Kopi til: LANGSUA NASJONALPARKSTYRE AVSLAG - SØKNAD OM TRANSPORT AV BAGASJE MED SNØSKUTER I FORBINDELSE MED TRUGETUR GJENNOM LANGSUA NASJONALPARK LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre, e-postbehandling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Vedlegg 1. miljødepartementet.

Vedlegg 1. miljødepartementet. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE Statens Naturoppsyn Postboks 378 8201 FAUSKE SAKSBEHANDLER: INGE SOLLUND INGVALDSEN ARKIVKODE: 2012/3194-432.3 DATO: 04.05.2015 Lahko, Rago, Junkerdal og Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 01-11 / 2015 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 02.02.2015 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Mette Maske Epost: mette.maske@loqal.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2015/347-432.2 DATO: 16.02.2015 Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Oppbygging av verneforskrifter 1. Verneområdets formål 2. Vernebestemmelser: - forbud mot inngrep,

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen Møteinnkalling Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen 03.07.2014 Tidspunkt: Styrets medlemmer bes svare på mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Detaljer