ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2001

2 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover og vedtekter. Borettslaget har 2 vaktmestere som er ansatt i Knausen, Brattbakken og Rundvannet borettslag. Styret i borettslaget anser arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende. Borettslaget forårsaker ingen ytre forurensninger. Styret kjenner ikke til at det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for å bedømme lagets stilling og resultat. Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årsskiftet. II. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv for 2 år Nestleder/kasserer Magne Eliassen Rundv for 2 år Sekretær Elisabeth Nordmo Rundv for 2 år Styremedlem Anita Lund Rundv for 2 år Styremedlem Gunnar Stiberg Rundv for 2 år Varamedlemmer Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Varamedlem Torild Bårdsen Rundv for 1 år Varamedlem Elisabeth Kollnes Rundv for 1 år Varamedlem Berit Tømmerås Rundv for 1 år Varamedlem Kari Anne Hansen Rundv for 1 år Varamedlem Per S. Prytz Rundv for 1 år. Varamedlemmer er innkalt til styremøtene på lik linje med styremedlemmene, men har da ikke hatt stemmerett, men kun uttalerett. 1. varamedlem har møteplikt. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Gunnar Stiberg, Berit Brox og Stian Haugen. III. STYRETS ARBEID A. Møtevirksomhet Styret har i 2001 avholdt 14 møter hvor i alt 96 protokollerte saker har vært behandlet. 4 representanter for styret deltok på TBBL s generalforsamling

3 2 representanter deltok på Stakkevollan Kabellags og 1 på BOSAMs generalforsamling. BOSAM har avviklet kurs i 2001 hvor representanter deltok på kurs vedr konfliktløsning og forebyggende brannvern. Det tradisjonelle høstkurset til BOSAM ble i år avlyst på grunn av dårlig oppslutning fra borettslagene. I tillegg har representanter fra styret deltatt på møter i BOSAM, Stakkevollan Velforening og Stakkevollan Kabellag samt felles ledermøter for borettslagene Knausen, Rundvannet og Brattbakken. Leder har deltatt på ledermøte og nestleder/kasserer deltatt på kurs i årsoppgjør i regi av TBBL. Representanter fra styret har også deltatt på brannvernkurs og kurs i internkontroll for borettslag og sameier i regi av TBBL. Leder og nestleder har deltatt på styreseminar i regi av PriceWaterhouse Coopers. Styreleder har deltatt på kurs i eierskifte-/tilstandsrapport i regi av BOSAM. B. Saker styret har jobbet med i perioden. 1. Vaktmestertjenesten Vaktmesterne har telefontid mellom hver dag. Tlf. nr er Det er nedsatt et arbeidsutvalg mellom Brattbakken, Knausen og Rundvannet borettslag med 1 representant fra hvert borettslag som arbeider med forbedringer av vaktmestertjenesten i borettslagene. 2. Renovasjon Styrelederne i Blåkollen, Glimmerveien, Skattøra og Rundvannet er valgt av BOSAM som en arbeidsgruppe og skal arbeide med renovasjon overfor Tromsø Kommune. Renovasjonskontoret inviterte en i gruppa til å være med til Bergen 19. og 20. februar for å se på forskjellige søppelsug. John-Sigmund Olsen ble valgt grunnet kommunens arbeid med søppelsug på Stakkevollan. Renovasjonskontoret avholdt et informasjonsmøte 28. mai hvor bl.a. alle styreledere på Stakkevollan var invitert. Olav Jarle Strøm fra Brattbakken og John-Sigmund Olsen ble valgt inn i prosjektgruppa. 5. juni var det befaring i borettslaget for å se hvor det kunne være mulig å legge et framtidig trasévalg for søppelsug. Det finnes fire avfallsinnsamlingsalternativer, individuell løsning med dunker/stativ, containere, MOLOK dypoppsamling og søppelsug. Borettslaget har betalt totalt kr mindre i renovasjonsavgift etter overgangen til containere, i gjennomsnitt kr 740 mindre pr. husstand. 3. Reparasjon av avløp Rundvannet 123/ /146 Høytrykksvakta AS utførte reparasjon av avløp i Rundvannet 123/ /146, Maleran AS la gulvbelegg i Rundvannet 123 og Flishuset la fliser på badegulv i Rundvannet 124. I ettertid oppsto det buler i belegg på bad og gang (entre) i Rundvannet 123. Styret måtte engasjere et uavhengig firma for å få avklart hvem som kunne belastes reklamasjonsarbeidet. Det ble til slutt enighet om at Høytrykksvakta AS måtte utføre reklamasjonsarbeidet. Saken er nå avsluttet. 3

4 4. Katt- og hundehold Nye ordensregler for katt- og hundehold ble vedtatt på generalforsamlingen mars i Parkering i borettslaget Nye kjøre- og parkeringsregler i borettslaget ble vedtatt på generalforsamlingen i mars Styreansvarsforsikring Styremedlemmer er pålagt et stort ansvar, og i den forbindelse er det tegnet styreansvarsforsikring fra Garasjeanlegg På generalforsamlingen 2001 ble det vedtatt å få montert nødlys/brannalarm i garasjeanlegget. Varslingsanlegget er koblet direkte opp mot Trygg Vakt. 8. Utomhusarealer Ferdigstillelse av utomhusarbeidene trinn I og II ble forsinket. Underveis har det oppstått uenighet i forbindelse med utførelsen av arbeidet og sluttoppgjøret. I avklarende møte 10. oktober ble det enighet om hva A. Markussen skal utføre kostnadsfritt for borettslaget. De skal montere resterende steinblokker for tørrmur mellom Rundvannet 110 og 111, beplante resterende vegetasjonsarealer ved garasjeport og i skråning nedenfor styrekontoret til en verdi av ca kr I tillegg til dette rette opp/justere ferdige tørrmurer ved garasjeporten. 9. Brannslukningsapparater Alle beboerne fikk tilbud om kontroll av brannslukningsapparatene våren I tillegg til brannslukningsapparatene har beboere over 60 år fått montert brannslange. 10. Stoppekraner Generalforsamlingen vedtok våren 2001 at stoppekraner skulle være borettslagets ansvar. Styret innhentet tilbud fra fire firma, og det firmaet som vi mente var best i pris og kvalitet, og som vi tidligere hadde gode erfaringer med ble valgt. To- og fire-roms leiligheter hadde en stoppekran, og tre-roms hadde fra to til tre. Alle stoppekranene unntatt i en leilighet skal nå være skiftet. 11. Tilstandsrapport/vindusskifting 6. mars var OPAK og orienterte styret om hva tilstandskontroll trinn I gikk ut på. I hovedsak benyttes Norsk Standard 3424 som går ut på utvendig klimaskjerm, dvs. standard på utvendig bygningsmasse, fellesarealer, økonomi, spørreundersøkelser, vaktmestertjeneste med mer. Det ble bedt om tilbud fra OPAK, Nord-Norsk Byggekontroll og TBBL. OPAK var den eneste som svarte innen tidsfristen og tilbudet ble akseptert 16. april. Rapporten ble hentet hos OPAK 2. juli. Grunnet ferieavvikling og andre årsaker ble gjennomgåelse av rapporten utsatt til 12. september. 4

5 Konklusjonen etter møtet var at vindusskifting var det eneste strakstiltaket, de andre tiltakene kunne tas over tid. 10. oktober vedtok styret å avlyse ekstraordinær generalforsamling grunnet for lite informasjon vedr. utskifting av vindu. Det ble 12. november tegnet kontrakt med OPAK som skal forestå prosjekt- og byggeledelse for å ivareta samtlige faser fra planlegging til overlevering. Det innebærer at de bl.a. skal innhente de nødvendige opplysninger som generalforsamlingen trenger for å avgjøre om det skal skiftes vindu. Oppdragsbeskrivelsen er: Utarbeidet tilbudsbeskrivelse for prosjekterende Evaluere og kontrahere prosjekterende Møter med borettslaget Nødvendig kontakt med offentlige myndigheter Utarbeide HMS-plan og utpeke koordinator Innhente tilbud/anbud fra entreprenører Evaluere og kontrahere entreprenører Følge opp arbeidene under bygging Bygemøter inkl. referater Ferdigbefaring og overtakelse inkl. referat og protokoll. Dersom generalforsamlingen sier nei til å skifte vindu, vil kontrakten med OPAK umiddelbart opphøre. 12. Annet I forbindelse med søknad fra Tromsø kommune om forlengelse av utslippstillatelse fra pukkverket i Ørndalen har borettslaget, som tidligere år, sendt brev til Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen med oppfordring om at søknaden avvises. 13. juni ble det arrangert dugnad for å få ryddet i nærområdet. Selv om ikke været var på sitt beste, var oppmøtet meget bra. TBBL var tilstede og svarte på spørsmål. De serverte også brus, boller og kaffe. 1. søndag i advent ble julegranen tent med påfølgende fakkeltog rundt i borettslaget. C. Interesseorganer 1. Stakkevollan Velforening Velforeningen består av tilsluttede borettslags styreleder samt en valgt representant fra hvert borettslag. Personlige vararepresentanter velges. Utvalget skal ikke være et besluttende organ, men skal avdekke problemstillinger i de ulike borettslag. Det er imidlertid kun hvert enkelt borettslags styre som kan forplikte borettslaget økonomisk. 2. BOSAM Ivaretar borettslagene i Tromsø sine interesser og har spesialisert seg på kursvirksomhet. 3. Stakkevollan Kabellag 5

6 Har som målsetting en billigst mulig drift av kabelanlegget (selvkostprinsippet). IV. LAGETS DRIFT OG ØKONOMI A. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Tromsø Boligbyggelag. Borettslagets revisor har vært Pricewaterhouse Coopers. Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årsskiftet. Etter utløpet av regnskapsåret har det ikke skjedd noe som er av betydning for bedømmelse av lagets stilling. B. Borettslagets eiendomsmasse og forsikring, Jfr. note 20 i regnskapet. Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret med bygningskasko for kr i Sparebank1 Skadeforsikring. Tall for garasjeanlegget er på kr Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Premien for 2001 økte med 20 % og er i tillegg indeksregulert med 6 %. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboerne straks ta kontakt med styret, slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet. I 2001 har borettslaget fått utbetalt kr i skadeserstatning for 1 forsikringsskade fra forsikringsselskapet. C. Boligomsetning, framleie og juridiske andelseiere I 2001 ble 13 leiligheter solgt til følgende gjennomsnittspriser pr. leilighetstype: * 2 - roms 5 leiligheter solgt til en gjennomsnittspris kr (Høyeste pris og laveste ) * 3 - roms 6 leiligheter til en gjennomsnittspris på kr (Høyeste pris og laveste ) * 4 - roms 2 leiligheter til en gjennomsnittspris på kr (Høyeste pris og laveste ) Boligene er ikke underlagt offentlig takstplikt og omsettes derfor til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for boligene verken hos styret eller forretningsfører. Hvis noen ønsker takst på boligene må privat takstmann kontaktes av den enkelte. 6

7 2 leiligheter er registrert på framleie i Vi gjør oppmerksom på at ulovlig framleie anses etter husleiekontrakten som vesentlig mislighold og er grunnlag for oppsigelse av kontrakt. Framleie av garasjeplass skal godkjennes av styret. Borettslaget har 14 juridiske andeler fordelt på 5 andelseiere. D. Vakthold Trygg Vakt har ansvaret for vaktholdet i borettslaget. De har også ansvaret for oppsynet med internovervåkingsanlegget i garasjen samtidig som de er spesielt oppmerksom på ulovlig parkering. Styret har ikke fått rapport om innbrudd i garasjen. Etter styrets mening gjør vaktselskapet fortsatt en god jobb med å overvåke våre verdier. Men det er viktig at den enkelte beboer straks melder fra til styret dersom de har hatt innbrudd, slik at vi kan få varslet vaktselskapet. I tillegg må innbruddet politianmeldes. E. Offentlige avgifter Tromsø kommune har vedtatt å forhøye følgende avgifter med ca 3.6 % fra : * Renovasjonsavgift * Vannavgift * Kloakkavgift F. Økonomi For 2001 er det uteglemt å overføre kr fra Driftskonto til Jubileumsfond. Dette vil bli utført i Driftsresultatet for 2001 viser et overskudd på kr Finansielle inn- og utbetalinger på kr medfører at de disponible midlene øker med kr De disponible midlene pr er kr Forutsetning om fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapet. Styret foreslår at overskudd garasje på kr settes på fond. Disponible midler vil da utgjøre kr som foreslås overført til neste års drift. Forskuddsbetalt husleie ved årsskiftet utgjør kr Tromsø, den /

8 I styret for Rundvannet borettslag A/L John-Sigmund Olsen Magne Eliassen Elisabeth Nordmo styreleder nestleder/kasserer sekretær Gunnar Stiberg styremedlem Anita Lund styremedlem Jonny Angell Fung. adm. dir. TBBL 8

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1997 for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL Telefon: 551 30 121/483 64 810 Telefaks: 569 04 175 E-post: styret@nordasterrasse.no Generalforsamling 28. mars 2012 Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer