Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A"

Transkript

1 Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger), innkalles med dette til ordinært sameiemøte i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A. Tirsdag kl Tasta idrettsforening Samtlige seksjonseiere har rett til å delta i sameiemøtet og vil også ha stemmerett i henhold til lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Eventuelle leietakere har rett til å møte, men har ingen stemmerett. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling,valg av møteleder og valg av to personer til å signere protokoll. 2. Årsberetning Gjennomgang ved forretningsfører Knut Inge Dale 3. Årsregnskap og budsjett. Presentasjon av regnskap,budsjett og forslag til vedtak se vedlegg 1 v/forretningsfører 4. Valg av styremedlemmer Valg av styreleder som velges for 2 år, kanditat: Veronica Venita Stevenson 2 styremedlemmer som velges for 1 år og 2 år, kanditater: Henrik Middelthon og Vivian Evensen 1 styremedlem som velges for 1 år - kandidat: 1 varamedlem som velges for 1 år - kandidat: 5. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse. Forslag til vedtak: Sameiet Kalhammaren Sør Felt A velger Ernst & Young som revisor. Godtgjørelse etter regning. 6. Fakturering og betalingsrutiner Orientering ved forretningsfører ved Knut Inge Dale 7. Fordring vedlikehold (Lån) Orientering ved forretningsfører ved Knut Inge Dale Forslag til vedtak se vedlegg 2 8. Orientering om vedlikeholdsplan samt justering av prinsipper 9. Innkomne forslag se eget vedlegg 10. Undertegning av protokoll Stavanger, 22. mars 2010 Styret Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

2 FULLMAKT Undertegnede gir herved. fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne på ordinært sameiermøte, den 6 april Stavanger, (sameier underskrift)

3 Årsberetning 2009 for Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Beliggenhet og virksomhet Sameiet Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i drift og forvaltning av eiendommen. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sameiet har et ansvar for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Dette ansvar er i Internkontroll forskriften pålagt alle som har ansatte i arbeid og/eller har ansvar for bygning med fellesanlegg. Påvirkning av ytre miljø Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligssameie. Tillitsvalgte/styret Sameiets styre består av 2 kvinne og 1 mann. Sameiet har ingen ansatte. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i sameiet. Styret har i denne perioden bestått av: Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Rebecca Munch- Søegaard Åse Lillian Abrahamsen Veronica Venita Stevenson Henrik Middelthon Vidar Røyland Styrets arbeid Møtevirksomhet Det har i denne perioden vært avholdt 4 styremøter i I året som er gått har vi fått 10 nye eiere som ønskes velkommen til sameiet.

4 Arrangement Det har ikke vært avholdt noen arrangement eller møter for beboerne utenom årsmøtet. Det har vært avholdt en dugnad for å rydde ute områdene. Styret bestilte bosskonteiner til vår opprydning, dette gjentas i år. Styret har arbeidet med følgende viktige saker i perioden: Avsluttet rehabiliteringsprosjekt, ytre fasade Reklamasjonssak: Torjussen skal bytte glass i nr. 13 (April 2010) Etablert forretningsfører for sameiet Byttet forsikringsselskap til KLP Styrets planer Her kan orienteres om de planer styret har om; Utarbeide vedlikeholdsplan (utføres første gang mars 2010, deretter årlig gjennomgang) Rens av avløp og ventilasjon (utføres våren 2010). Renovering av balkonger HMS gjennomgang Sameiets drift og økonomi Forretningsførsel og revisjon Resultat 24 utfører forretningsførselen i henhold til kontrakt. Revisor er Stavanger Revisjon. Eiendom og forsikring Eiendommen består av bl.a. 84 boliger fordelt på 14 bygninger. Bygningene er fullverdiforsikret med fullverdiforsikring i KLP. Egenandelen ved skader utgjør kr ,- Styret må kontaktes i alle saker! Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Økonomi årsoppgjøret 2009 Inntekter på kr Kostnader på kr Overskudd er kr Netto disponible midler er pr kr herav bundet i fordringer med nedbetalingstid mer en 12 mnd. Styret foreslår at disponible midler overføres til neste års drift. Sameiets økonomiske aktivitet er styrt av inntektene fra fellesutgiftene. Styret har gjennomgått regnskapet og funnet dette akseptabelt og i tråd med god regnskaps skikk. Styret ser at økonomien i sameie for 2009 blir akseptabel og at det ikke er behov for ytterligere lån for å dekke våre fremtidige utgifter. Det foventes felleskostnader vil øke noe til neste år slik at det kan gjennomføres avsetning til fremtidig vedlikehold.

5 Sameiets driftskonto er i Sandnes Sparebank. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Når det gjelder lån og vilkår for øvrig vises til notene i årsoppgjøret. Andre inngåtte og løpende avtaler: Sevilingeniør Rodvelt AS. PowerClean AS. Stavanger, I styret for sameie.

6 Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Regnskap Regnskap Budsjett Note Inntekter Felleskostnader Vask Diverse Vedlikehold Sum Inntekter Kostnader Lønnskostnader TV pakke Renovasjon Energi Renhold Vaktmester Drift og vedlikehold Vedlikeholdsavsetninger Revisjonshonorar Honorar regnskapsfører FF Konsulent/Juridisk bistand mm Forsikringspremier Administrasjonskostnader Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansposter Resultat

7 Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Regnskap Regnskap Note Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordinger Andre kortsiktge fordringer Bankinnskudd,kontanter Kontanter Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. Avgifter Påløpte kostn. og forskuddsbet Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sted: dato:

8 Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Note 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntekter blir regnskapsført på tidspunktet for levering til kunden og kostnader blir bokført når de er påløpt slik at sammentillingsprinsippet er oppfylt. Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For kundefordringer innebærer dette at det er foretatt inviduell vurdering av forventet tap. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrige gjeld er klassifisert som langsiktig. Anleggsmidler er oppført til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Nedskrivingsplikt vurderes i de tilfeller virkelig verdi for anleggsmidler er lavere enn bokført verdi. Nedskriving foretas hvis verdifallet ikke forventes å være forbigående. Tidligere års nedskrivinger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. For bygninger er avskrivingsatsen satt til 0. Dersom årlig verdi foringelse ikke er kompensert med faktisk utført vedlikehold skal det regnskapsføres en tilsvarende avsetning. Bygnings avsetninger til vedlikehold blir balanseført under posten avsetning til forpliktelser. Note 1 Godtgjørelse og Pensjons forpliktelser Foretaket har ingen fast ansatte. Det er ikke avsatt til obligatorisk tjeneste pensjon, da fortaket ikke yter lønn eller har aktiviteter av slikt omfang som er innenfor virkeområde til Lov om obligatorisk tjenestepensjon 1. 1 ledd. Regnskap Regnskap Godtgj. til styre- og bedrifts Arbeidsgiveravgift Sum personalkostnader Godgjørelse til revisor Note 2 Egenkapital Regnskap Årets resultat Regnskap Egenkapital Sum egenkapital Note 3 Vedlikeholdskostnader Andel kostnader for sluttføring av påbegynte vedlikeholdsprosjekt utgjør: Utskifting av vinduer tidligere år, utlegg dekkes av Sameiet : Note 4 Nordea Gjeld til kredittinstiusjoner Regnskap Regnskap

9 Vedlegg 2 Forslag levert av Styret: Forslag til vedtak: Alle som har utestående fordring som gjelder vedlikehold belastet med et årlig administrasjons gebyr på 2000,- Dette faktureres første gang 1/ fra 2011 faktureres dette fra 1. Januar.

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer