Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen"

Transkript

1 Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av referent 4. Valg av sameier for signering av protokoll 5. Antall stemmer til stede, inklusive fullmakter 6. Styrets årsberetning 2012 (vedlagt). Grunnet påske legges signert og revidert årsberetning frem på sameiermøte. 7. Årsregnskap 2012 (vedlagt). Grunnet påske legges signert og revidert årsregnskap frem på sameiermøte. Styret foreslår forøvrig at årsregnskapet for 2012 godkjennes, og at årets overskudd på kr ,- overføres til egenkapital. 8. Styrets driftsorientering (deles ut i møtet) 9. Godtgjørelse til styret for perioden april 2012 april 2013 Styret foreslår at styrets godtgjørelse utbetales iht. budsjett for 2012, og at styret selv fordeler beløpet mellom de respektive styre- og varamedlemmer. 10. Godtgjørelse for administrasjon av Barkemøllen Styret foreslår at det utbetales et honorar til Jane Gro Solberg, pålydende kr ,-, for administrasjon med utleie av Barkemøllen. 11. Orientering om budsjett 2013 (vedlagt) 12. Altibox løsning fra BKK (vedlagt) Styret har mottatt 4 tilbud på ulike løsninger som legges frem og stemmes over. 13. Valg av revisor Styret foreslår å videreføre samarbeidet med Bergen og Hordaland Revisjon som sameiets revisor. 14. Valg av styre Ihht. vedtektene 15, skal det velges fire nye styremedlemmer for 2 år da nåværende styremedlemmer sin funksjonstid er ute. Kandidater bes å melde sin interesse i forkant av årsmøtet. 15. Valg av styreleder For god ordens skyld gjøres oppmerksom på at sameiermøtet, i henhold til lov av 23. Mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven) 34 fjerde ledd, kun kan behandle saker som er nevnt i innkallingen. Videre gjøres oppmerksom på at sameierne kan være representert ved fullmakt. Fullmakten må i så tilfelle fremlegges skriftlig, undertegnet og datert ved åpningen av sameiermøte. Med vennlig hilsen STYRET

2 Sameiet Møllehagen Org.nr ÅRSBERETNING ) Virksomhetens art og lokalisering Selskapets er et eierseksjonssameie. Sameiets virksomhet er knyttet til fellesdrift av eiendommen gnr. 163, bnr. 28, med adresse Møllendalsbakken 1, 5009 Bergen. Eiendommen er oppdelt i eierseksjoner i medhold av lov av 23. mai 1997 nr.31 (eierseksjonsloven), og består av totalt 71 seksjoner. Sameiet har forretningskontor i Bergen kommune. 2) Rettvisende bilde Årsregnskapet med noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser. Årsregnskapet gjøres opp med et positivt resultat på kr ,-. Likviditeten til sameiet er god, og samlet sett er sameiets økonomi etter styrets oppfatning sunn. 3) Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 4) Arbeidsmiljø Sameiet er ikke arbeidsgiver, og har således ikke ansvar for noe arbeidsmiljø, idet alle arbeider har vært utført av engasjerte firma. Selskapets styre består av 1 kvinne og 2 menn. Sameiet har fokus på likestilling i kjønnsfordelingen av styrets sammensetning. 5) Ytre miljø Sameiets virksomhet medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Bergen, den 2013 Bjørn B. Stenersen Øyvind Mørkhagen Marianne E. Kløving Styrets leder Styremedlem Styremedlem

3 Årsregnskap 2012 for Sameiet Møllehagen (Org nr ) Utarbeidet av Befas Regnskap AS

4 Resultatregnskap Sameiet Møllehagen Driftsinntekter og driftskostnader Note Fakturerte felleskostnader Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før disponering Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Sameiet Møllehagen Side 1

5 Balanse Sameiet Møllehagen Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sameiet Møllehagen Side 2

6 Balanse Sameiet Møllehagen Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Avsetning til fremtidig vedlikehold Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen Bjørn Bondø Stenersen Styreleder Øyvind Mørkhagen Styremedlem Marianne Eikefjord Kløvning Styremedlem Sameiet Møllehagen Side 3

7 NOTER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Sameiet fører opp fordring på ikke innbetalt sameieforpliktelse til pålydende nominell verdi. Vedlikeholdsavsetning Sameiet avsetter midler til å møte fremtidig vedlikehold i overenstemmelse med beslutning i årsmøte. Sameiet Sameiet består av 71 seksjoner. SAMEIET MØLLEHAGEN

8 NOTER Note 1 Egenkapital Egenkapital består av akkumulerte årsoverskudd. Endring i årsoverskudd vil være lik forskjellen mellom årets sameieavgift, kostnader ved drift og avsetning til fremtidig vedlikehold Annen egenkapital 1/ Årsresultat Annen egenkapital 31/ Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønn renholder Lønn vaktmesterlauget Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Feriepenger Tilbakeføring periodisering Sum Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennomsnittlig antall årsverk i 2012 er 0,5. Revisor Kostnadsført honorar til revisor er kr 6 875,- ink mva. Herav andre tjenester kr 0. SAMEIET MØLLEHAGEN

9 Sameiet Møllehagen Org.nr Budsjett Regnskap Budsjettforsalg Justering Styrets justering Felleskostnader kr kr kr kr - Sum felleskostnader kr kr kr Lønn til ansatte kr kr kr kr Lønn vaktmesterlauget kr kr kr kr Periodisering av styrehonorar kr - kr kr - kr Feriepenger kr kr kr kr Styrehonorar kr kr kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr kr kr Arbeidsgiveravgift av feriepenger kr kr -518 kr kr - Sum personalkostnader kr kr kr Strøm fellesareal kr kr kr kr Akonto fjernvarme kr kr kr kr Alt-i-box (kabel TV) kr kr kr kr Renhold kr - kr - kr - kr Vakthold kr kr kr kr Utstyr/møbler til ute- og fellesareal kr kr - kr kr Rep. og vedlikehold kr kr kr kr Rep./vedl.hold/drift/alarm heis kr kr kr kr Carport, serviceavtale kr kr - kr kr Snømåking/vedlikehold uteareal kr kr - kr kr Gassanlegg, service kr kr kr kr Brannanlegg, service kr kr - kr kr Vedl.hold/service fjernvarmeanlegg kr kr - kr kr Opparbeidelse terrasse kr - kr - kr - kr Invest låssmed/avlesning fjernvarme kr - kr - kr - kr Avsetning til fremtidig vedl.hold kr kr kr kr Revisjonshonorar kr kr kr kr Regnskapshonorar kr kr - kr kr Forretningsførsel BEFAS kr kr kr kr Kontorrekvisita/adm. Utgifter kr - kr - kr - kr Porto kr - kr - kr - kr Gaver kr - kr - kr - kr Forsikringspremie kr kr kr kr Bank og kortgebyrer kr kr kr kr Øreavrunding kr - kr -1 kr - kr Diverse kostnader kr kr kr kr Sum andre driftskostnader kr kr kr kr - Sum kostnader kr kr kr kr - Gj.snitt kostnader per seksjon/år kr kr kr - Gj.snitt kostnader per seksjon/mnd kr kr kr - Resultat kr - kr kr - kr -

10 Altibox Tilbud fra BKK Vi har i dag en løsning på Altibox borettslagspakke til 149, pr.mnd/enhet. Denne avtalen ble inngått i 2009 og har gitt oss et basis/mini TV abonnement hos BKK Altibox som har vært inkludert og fordelt likt over de månedlige fellesutgiftene. Andre tjenester som utvidet TV, internett og telefon har blitt fakturert separat mot hver enkelt forbruker etter ønsket tjeneste, til standard priser. Sensommeren 2012 innledet Styret kontakt med BKK Marked for gjennomgang av den opprinnelige avtalen. Basert på et møte tidlig i 2013 fikk vi presentert 4 tilbud med rabaterte priser. Se vedlagt. Vi i styret ber deg se gjennom disse tilbudene og gjør deg opp en mening til årsmøtet. For utfyllende informasjon om tjenestene gå inn på Styreleder Bjørn B Stenersen

11 Morgendagen er her I bkk.no Priser ~BKK TV -Borettslag 22 HD/Digitale kanaler samt 18 Lokal Digitale kanaler har en ordinrer pris pr palydende kr pr mnd. Pr Beboer. Pris Sameiet Mollehagen TV- Borettslag kr 119,- Rabatert kr ,- Dekkes mot binding Hjemmesentral byttes kostnadsfritt for kunder med 60Mbits eller hoyre - Dekkes mot binding Tv - Borettslag kr 119.-pr mnd. x 71 Boenheter xj6 Mfmeder Total!: kr Dr boenhevmnd. Aile priser er inkl. mva. Anleggsoversikt Sameiet Mollehagen er 71 antall boenheter. Avtalen gjelder for: Antall HS: Etter Behov* Antall: Tv pakke - 71 beboere Antall: PVR Opptaker - 71 beboere BKK MARKED AS Fjosangerve;en 65, Postboks 7050, 5020 Bergen I T: F: Org nr: NO BKK AS: NO MVA I Bankkonto: koble pll, koble av

12 Morgendagen er her I bkkno Priser ~BKK TV - Basis 54 HD/Digitale kanaler samt 18 Lokal Digitale kanaler har en ordinrer pris pr palydende kr 319,- pr mnd. Pr Beboer. Internett 4 kanaler har en ordinrer pris pr palydende kr 99,- pr mnd. Pr Beboer. PVR-Opptaker har en ordinrer pris pr palydende kr 70,- pr mnd. Pr Beboer. Pris Sameiet Mlllilehagen TV- Basis, PVR-Opptaker og internett 4 kr 299,- Rabatert kr ,- Dekkes mot binding Hjemmesentral byttes kostnadsfritt for kunder med 60Mbits eller hlllyre - Dekkes mot binding Tv - Basis, Pvr-Opptaker og Internett 4 kr 299,-pr mnd. x 71 Boenheter xwlbmaneder Total!: kr 299,- Dr boenhetlmnd. Aile priser er inkl. mva. Anleggsoversikt Sameiet Mfilliehagen er 71 antall boenheter. Avtalen gjelder for: Antall HS: Etter Behov* Antall: Tv pakke - 71 beboere Antall: I nternett 4-71 beboere Antall: PVR Opptaker - 71 beboere BKK MARKED AS FiBsangerve;en 65. Postboks Bergen I T: F: Org.nr.: NO BKK AS: NO MVA I Bankkonto: IillileXeU koble p~, koble av

13 Morgendagen er her I bkk.no ~BKK Priser TV - Basis 54 HD/Digitale kanaler samt 18 Lokal Digitale kanaler har en ordinrer pris pr palydende kr pr mnd. Pr Beboer. PVR-Opptaker har en ordinrer pris pr palydende kr 70.- pr mnd. Pr Beboer. Pris Sameiet Msllehagen TV- Basis og PVR-Opptaker kr 269,- Rabatert kr ,- Dekkes mot binding Hjemmesentral byttes kostnadsfritt for kunder med 60Mbits eller hsyre - Dekkes mot binding Tv - Basis og Pvr-Opptaker kr 269.-pr mnd. x 71 Boenheter x 36 Maneder Total!: kr or boenhevmnd. AIle priser er inkl. mva. Anleggsoversikt Sameiet Ml2llIehagen er 71 antall boenheter. Avtalen gjelder for: Antall HS: Etter Behov* Antall: Tv pakke - 71 beboere Antall: PVR Opptaker - 71 beboere BKK MARKED AS Fj0sangerveien 65, Postboks 7050, 5020 Bergen I T: I F: Org.nr: NO I BKK AS: NO MVA I Bankkonlo: koble p~, koble av

14 Morgendagen er her I bkkno Priser ~BKK TV - Basis 54 HD/Digitale kanaler samt 18 Lokal Digitale kanaler har en ordinrer pris pr palydende kr pr mnd. Pr Beboer. Internett 50 kanaler har en ordinrer pris pr palydende kr pr mnd. Pr Beboer. Pris Sameiet Mellehagen TV- Basis og internett 50 kr 498,- Rabatert kr ,- Dekkes mot binding Hjemmesentral byttes kostnadsfritt for kunder med 60Mbits eller heyre - Dekkes mot binding Tv - Basis kr 498.-pr mnd. x 71 Boenheter x 60 Maneder Total!: kr 498,- Dr boenhetlm nd. Aile priser er inkl. mva. Anleggsoversikt Sameiet Mellehagen er 71 antall boenheter. Avtalen gjelder for: Antall HS: Etter Behov Antall: Tv pakke - 71 beboere Internett: Internett beboere BKK MARKED AS Fiosangerveien 65. Postboks 7050, 5020 Bergen I T: I F: Org.nr: NO BKK AS: NO MVA I 8ankkonto IillileXeX' koble po, koble av

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Tid: Onsdag 25.04.2012 kl. 18:00 20:00 Sted: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang på hjørnet mot rundkjøringen) Saksliste: 1. Konstituering Valg

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer