ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998

2 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv for 2 år Nestleder/kasserer Svein Otto Aronsen Rundv for 2 år Sekretær. Karin Bjørnå Rundv for 2 år Styremedlem Hugo Andreassen Rundv for 2 år Styremedlem Berit Brox Rundv for 2 år. Varamedlemmer Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Varamedlem Elisabeth Nordmo Rundv for 1 år Varamedlem Gunnar Stiberg Rundv for 1 år Varamedlem Anita D. Johansen Rundv for 1 år Varamedlem Per-Arne Østlund Rundv for 1 år Varamedlem Bjørn Larsen Rundv for 1 år Varamedlemmer er innkalt til styremøtene på lik linje med styremedlemmene, men har da ikke hatt stemmerett, men kun uttalerett. 1. varamedlem har møteplikt. II. STYRETS ARBEID A. Møtevirksomhet Styret har i 1998 avholdt 12 møter hvor i alt 76 protokollerte saker har vært behandlet. Et beboermøte ble avviklet høsten representanter for styret deltok på TBBL s generalforsamling representant deltok på henholdsvis Stakkevollan kabellags og BOSAMs generalforsamling. BOSAM har avviklet tre kurs i 1998 hvor 1 representant deltok på kurs for gamle og nye styremedlemmer, 2 stk på regnskapskurs og 2 representanter på høstkurset på Finnsnes med temaene renteutvikling/kabel-tv. 1 representant deltok på temakveld om renovasjon og kildesortering. I tillegg har representanter fra styret deltatt på møter i BOSAM, Stakkevollan velforening og Stakkevollan Kabellag samt felles ledermøter for borettslagene Knausen, Rundvannet og Brattbakken. 2

3 B. Saker styret har jobbet med i perioden. 1. Lekeplasser Borettslaget har en frist på 3 år (fra 1996) på å utbedre eventuelt skaffe nye lekeapparater. Sommeren 1998 ble det innkjøpt og oppmontert endel godkjent lekeutstyr på garasjetaket og i øverste gate. Det er også satt opp levegger, men disse er styret ikke helt fornøyd med. 2. Utearealer Det jobbes med opprusting av utearealene i borettslaget. Landsskapsarkitekt er engasjert for å sette opp et forslag. Husbanken har midler øremerket slike tiltak. Planen tenkes gjennomført i løpet av 2-3 år. 3. Oljing/beising av ytterdører/skifting av ytterdører/boddører Sommerhjelpene har oljet/beiset endel ytterdører for borettshavers regning denne sommeren. Det gjenstår nå å bytte ut endel ytterdører i 3-romsleiligheter. Gammel type boddører fungerer bra under forutsetning av at de vedlikeholdes skikkelig. Enkelte boddører mot været må ifølge vaktmester justeres ofte. Dette er et betydelig merarbeid for vaktmester. Det prøves nå ut teak-ytterdør i bodene for å se om dette hjelper. 4. Balkongdører Styret engasjerte TBBL i 1997 for å få Tromsø Betongsaging til å rette opp feil og mangler på balkongdører. Tromsø Betongsaging har fraskrevet seg alt ansvar, og er lagt ned våren Dørfabrikanten har lovet og utbedre de verste feilene. De skal stille med en snekker i minst to dager. Arbeidet skulle vært ferdig i 1998, men er av diverse årsaker ennå ikke utført. Vaktmester velger ut hvilke dører som blir utbedret. 5. Skifting av glass/montering av nye vinduer Praksisen i borettlaget har vært at vinduer/glass skiftes ut etter hvert som de blir punktert eller det oppstår annen skade. Dette vil vi fortsette med. 6. Prøveprosjekt vinduer Rundvannet 138 er plukket ut som forsøkskanin vedr. utprøving av nye vinduer. I regi av TBBL/H-produkter/glassmester Eriksen testes nye vinduer. Erfaringer vil høstes i løpet av en to-års periode. 7. Garasjeanlegg Det er innkjøpt ny garasjeport og det vil bli tegnet vedlikeholdsavtale med Troms Portservice. Videre er det montert opp doble lysarmatur i tak. 8. Sikringsskap 3

4 Installatør Leif Andresen A/S avsluttet arbeidet med kontroll og reparasjon av alle sikringskap våren Skifting av varmtvannsberedere Fem firma ble anmodet om å gi tilbud på skifting av varmvannsberedere og blandebatteri. Vi fikk tilbud fra to og beskjed fra et firma om at de ikke ville gi tilbud. Rørservice ble valgt p.g.a. pris og tidligere godt utført arbeid i borettslaget. 10. Tilstandsrapport leiligheter Jobben utføres av vaktmester. Når arbeidet er ferdigstilt, vil styret ta stilling til hva som bør utbedres. 11. Sommerhjelp Styret har i år hatt to sommerhjelper i arbeid, henholdsvis for 2 måneder og 3 uker. Disse har sørget for beising, grøntarealer, lekeutstyr og annet forefallende arbeid. 12. Asfaltering Vi fikk også i år avslag på vår søknad om reasfaltering nest øverste gate p.g.a. kommunens dårlige økonomi. De foretar kun hull-lapping av boligveier. 13. Kildesortering I september 1997 gikk Tromsø kommune over til kildesortering av søppel. På grunn av tidsnød ble det besluttet å gå på løsningen med en restavfallsboks og en matavfallboks pr. leilighet inntil videre. Denne ordningen opphørte høsten Totalt ble det utplassert 5 matcontainere, 3 containere for restavfall og en for papir/kartong. Containerne er plassert nord for nedre parkeringsplass, nord for nordenden av nest øverste gate samt øvre parkeringsplass. Containerne blir tømt hver uke. Hittil har ikke styret vært fornøyd med ordningen. Det viser seg at mange beboerne bruker containerne på nedre parkeringsplass selv om de naturlig ikke sokner til disse. Dette medfører at spesielt containeren for restsøppel fylles opp og overflommes av søppel etter et par dager. Ved å rekvirere ekstratømming blir borettslaget belastet for ekstra kostnader. Det vises for øvrig til egne rundskriv som er tilsendt beboerne. Sammenligning av priser (1999) ny ordning/kontra gammel ordning: Kostnader: Containere kr ,- Avfallsdunker kr Besparelse kr Husbankrenten Styret har inngått avtale med Husbanken om binding av renten (5,5% p.a.) i 5 år fra

5 Det foreligger angrefrist fram til Telefonavtale Borettslaget har inngått avtale fra november 1998 med Telenor vedr rabatt på ulike teletjenester. Ta kontakt med TBBL dersom rabatt ikke er medtatt fra Infomappe Er nå ferdig utarbeidet og sendt til trykking. Hver leilighet vil få tildelt en mappe som skal tilhøre leiligheten på lik linje med røykvarsler og brannslokkingsapparat. 17. Frivilligmillionen I forbindelse med innkjøp av nytt lekeutstyr søkte styret om tilskudd fra Tromsø kommunes frivilligmillion. Vi fikk innvilget kr 2.000,-. C. Interesseorganer 1. Stakkevollan Velforening Velforeningen består av tilsluttede borettslags styreleder samt en valgt representant fra hvert borettslag. Personlige vararepresentanter velges. Utvalget skal ikke være et besluttende organ, men skal avdekke problemstillinger i de ulike borettslag. Det er imidlertid kun hvert enkelt borettslags styre som kan forplikte borettslaget økonomisk. III. LAGETS DRIFT OG ØKONOMI A. Forretningsførsel og revisjon Forretningsføreren for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Tromsø Boligbyggelag. Borettslagets revisor har vært Pricewaterhouse Coopers. Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årskiftet. Etter utløpet av regnskapsåret har det ikke skjedd noe som er av betydning for bedømmelse av lagets stilling. B. Borettslagets eiendomsmasse og forsikring, jfr. note 20 i regnskapet. 5

6 Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret med bygningskasko for kr i VÅR bank og forsikring AS. Tall for garasjeanlegget er på kr ,-. Fra 1. januar 1999 har borettslaget sagt opp avtalen med VESTA etter at de bebudet premieøkning på 15-20%. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboerne straks ta kontakt med vaktmester, telefon eller mobiltelefon , slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet. I 1998 har borettslaget fått utbetalt kr 0,- i skadeerstatning for 0 forsikringsskader fra forsikringsselskapet. C. Boligomsetning, framleie og juridiske andelseiere I 1998 ble 13 leiligheter solgt til følgende gjennomsnittspriser pr. leilighetstype: * 2 - roms (liten type) 1 leilighet solgt for kr * 3 - roms 9 leiligheter til en gjennomsnittspris på kr (Høyeste pris og laveste ) * 4 - roms 3 leiligheter til en gjennomsnittspris på kr (Høyeste pris og laveste ) Boligene er ikke underlagt offentlig takstplikt og omsettes derfor til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for boligene verken hos styret eller forretningsfører. Hvis noen ønsker takst på boligene må privat takstmann kontaktes av den enkelte. En leilighet har vært registrert på framleie fram til I løpet av høsten er det fattet mistanke om flere ulovlige framleier. Vedkommende er blitt tilskrevet med anmodning om å søke styret om framleie. Dessverre har vi urettmessig tilskrevet 2-3 andelseiere, noe styret beklager sterkt. Vi gjør oppmerksom på at ulovlig framleie anses etter husleiekontrakten som vesentlig mislighold og er grunnlag for oppsigelse av kontrakt. Borettslaget har 20 juridiske andeler fordelt på 6 andelseiere. D. Vakthold Trygg Vakt har ansvaret for vaktholdet i borettslaget. De har også ansvaret for oppsynet med internovervåkingsanlegget i garasjen samtidig som de er spesielt oppmerksom på ulovlig parkering. 6

7 Styret har fått rapport om to innbrudd i garasjen. På øverste parkeringsplass har vi fått melding om et par bilinnbrudd i tillegg til at fire-fem stjålne biler er funnet igjen parkert her. Etter styrets mening gjør vaktselskapet fortsatt en god jobb med å overvåke våre verdier. Men det er viktig at den enkelte beboer straks melder fra til styret dersom de har hatt innbrudd, slik at vi kan få varslet vaktselskapet. I tillegg må innbruddet politianmeldes. F. Offentlige avgifter Tromsø kommune har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt å forhøye/senke følgende avgifter fra : * Renovasjonsavgift Økning * Vannavgift Økning * Kloakkavgift Økning * Eiendomsskatt Ikke endret F. Økonomi Driftsresultatet for 1998 viser et overskudd på kr ,75. Finansielle inn- og utbetalinger på kr ,82 medfører at de disponible midlene minker med kr ,07. De disponible midlene pr er kr ,09. Styret foreslår at underskudd garasje på kr ,- overføres fra garasjefond. Disponible midler vil da utgjøre kr ,09, som foreslås overført til neste års drift. Forskuddsbetalt husleie ved årsskiftet utgjør kr ,-. Tromsø, den I styret for Rundvannet borettslag 7

8 John-Sigmund Olsen Svein Otto Aronsen Karin Bjørnå styreleder nestleder/kasserer sekretær Hugo Andreassen styremedlem Berit Brox styremedlem 8

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer