ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG Org. nr Regnskapene : 2007 Budsjettene : 2008 Alle øvrige saker : AL Bjertnes Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. Borettslaget ligger i Nittedal kommune og har forretningskontor i Berget 2, 1482 Nittedal. Borettslaget ble bygget i og i Borettslaget består av 90 boliger og er tilknyttet A/L Nittedal Boligbyggelag som er forretningsfører. Boligene har adresse i Øvre og Nedre Bjertnes, Bjertnesveien og Kvernstuveien, 1482 Nittedal.

2 I TILLITSVALGTE 1 Styret har bestått av: Leder: Kai Berntzen Nedre Bjertnes 13 E Nestleder: Annhild Furfjord Øvre Bjertnes 30 E Sekretær: Espen Hauger Nedre Bjertnes 17 B Repr.Miljøutv.:Espen Ødegaard Nedre Bjertnes 17 E Styremedlem: Sigmund Wangen Nedre Bjertnes 15 D Varamedlemmer: Trine Standal Nedre Bjertnes 11 C Knut Grasbekk Beate Svarva Kvernstuveien 23 A Nedre Bjertnes 9 C 2 Valgkomiteen består av: Vivi Ranheim Herman Linde Nedre Bjertnes 13 B Nedre Bjertnes 17 B 3 Miljøutvalget: Tommy Andresen Fuglø Nedre Bjertnes 3 B Karin Nordby Styrets repr.:espen Ødegaard Kvernstuveien 31 D Nedre Bjertnes 17 E 4 Delegater til NITBOs generalforsamling: Delegater: Kai Berntsen Annhild Furfjord Espen Hauger II STYRETS ARBEID Varadelegater: Espen Ødegaard Sigmund Wangen Trine Standal 2

3 1 Møtevirksomhet Styret har etter generalforsamlingen i 2007 avholdt 7 styremøter og behandlet 71 saker i I tillegg har representanter fra styret deltatt på NITBOs generalforsamling samt NITBOs kurs for borettslagene på Sanner Hotell. 2 Saker i 2007 Garasjer Røykvarslere Prosjektering drenering Lekeapparat Div. dugnad/beplantning miljøutvalget Kommunale leiligheter Reprasjon av pipe i Kvernstuveien 31 F (pipebrann) 1. årsbefaring av nye ytterdører Trafikksikkerhetsplan (uttalelse til kommunen) Hjemmeside for Bjertnes borettslag 40 års jubileum for borettslaget Prøveprosjekt gressklipping av fellesarealene Utredning av digitalt kabel tv Arbeidsmøter med Nitbo v/jan Erik Søderberg 3 Planer for neste periode El sjekk Beising av hus og garasjer Prosjektering av drenering Opprustning av fellesarealer (Handlingsplan) Opprusting av lekeplasser, ferdigstille prosjekt fra 2007 Reprasjoner/utskifting av takpapp på boder i Bjertnesveien 19 og Kvernstuveien 23. Sluttføre garasjeprosjektet i Bjertnesveien 19 og Bjertnesveien 12 Opplæring på røykvarslerne Utskifting av luftehatter Utskifting av defekte hjørnekasser og omramningsbord Lys gangsti og på garasje ved Øvre Bjertnes Oppfølging av vannlekkasje i Nedre Bjertnes 1 D 3

4 III LAGETS DRIFT OG ØKONOMI 1 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget blir i henhold til kontrakt utført av A/L Nittedal Boligbyggelag. Borettslagets revisor er: FMØ REVISJON DA, Fladstad, Mjelve og Østbø, Statsautoriserte revisorer. 2 Borettslagets forsikring Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret med bygningskasko i If. Forsikringen omfatter blant annet bygningsmessig tilleggsinnredning i rom i boligen innenfor opprinnelig byggevolum bekostet av eier, samt skader på glassruter og sanitærporselen i rom som brukes til bolig. Forsikringen dekker akutte skader, ikke vedlikeholdsskader. Videre er styreansvar med i forsikringen. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Forsikringen dekker også en dugnadsforsikring. Borettslaget har i tillegg tegnet en ekstra dugnadsforsikring. Utbetalingene fra denne spesielle dugnadsforsikringen vil komme i tillegg dersom det skulle bli aktuelt å benytte forsikringen. Forsikringen gjelder bare ulykkesskade som rammer den forsikrede under dugnadsarbeidet, samt på direkte vei til og fra arbeidsstedet. Egenandelen ved skader vil i 2008 utgjøre kr 6.000,. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboerne straks ta kontakt med A/L Nittedal Boligbyggelag, tlf , slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet. 3 Kabel TV Borettslaget har avtale med NOKAB om leveranse av TV signaler. Eventuelle feil på anlegget meldes direkte til NOKAB, tlf

5 4 Gressklipping på fellesarealer Arbeidet er i 2007 utført av Nittedal Bedrifts og Boligservice. 5 Borettslaget har også kontrakter/ avtaler med følgende firmaer: Telenor : Rabattavtale på telefontjenester Nedre Romerike Bygdeservice, Per Gunnar Mørck : Snøbrøyting Pål Øksne : Strøing 6 Garanti for tap av felleskostnader Borettslaget er innmeldt i Borettslagenes sikringsfond fra Brannsikringsutstyr I henhold til forskriftene skal alle boliger ha minst èn godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. 8 Boligomsetning, bruksoverlating og juridiske andelseiere I 2007 har det vært seks boligsalg i vårt borettslag: Adresse: Boligtype: Salgssum: Dato: Øvre Bjertnes 30 B 4m/halv kj Nedre Bjertnes 3 A 4m/halv kj Nedre Bjertnes 5 D 4mk Nedre Bjertnes 17 A 4mk Øvre Bjertnes 30 C 4mk Kvernstuveien 31 A 4 uk Boligene er ikke underlagt offentlig takstplikt og omsettes derfor til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for boligene hverken hos 5

6 styret eller forretningsfører. Hvis noen ønsker takst på boligen må privat takstmann kontaktes av den enkelte. NITBO kan være behjelpelig med skriftlig bekreftelse av markedspris på boligene dersom dette er ønskelig. (Gebyr kr 300, inkl. m.v.a.). Juridiske andelseiere har 3 av boligene: Nittedal kommune har 3 boliger som leies ut. Ingen andre boliger er p.t. leid ut. 9 Borettslagets lån og lånevilkår A/L BJERTNES BRL Se særregnskapet for AL Bjertnes Borettslag, note 13. A/L BJERTNES BRL GARASJER Jfr. note 8 i særregnskapet for AL Bjertnes Borettslag Garasjer. 10 Rentevilkår for innskuddskonti: Pr gjelder følgende rentesatser for innskudd i borettslagets bankforbindelse, Bank 1, Oslo: Driftskonto 3,25 % p.a. 11 Økonomi A) Bemerkninger til årsregnskapet for 2007 Særregnskap: A/L BJERTNES BRL Regnskapet for 2007 er gjort opp med et driftsresultat før finansinntekter og finanskostnader på kr ,, og et årsresultat på kr ,. Når avdrag, kr ,, på langsiktig lån er betalt, og det er overført kr , til øremerket bankkonto, samt gitt et lån på kr , til garasjene, er det en endring i disponible midler på kr ,. Disponible midler pr utgjør kr ,. A/L BJ ERTNES BRL GARASJ ER 6

7 Regnskapet for 2007 er gjort opp med et driftsresultat før finansinntekter og finanskostnader på kr , og et årsresultat på kr ,. Når avdrag, kr ,, på langsiktig lån er betalt, det er gjort fradrag for påkostning / kjøp av driftsmidler på kr , og det er tatt opp et lån på kr ,, er det en endring i disponible midler på kr ,. Disponible midler pr utgjør kr ,. Hovedregnskap for AL Bjertnes Borettslag Regnskapet for 2007 er gjort opp med et driftsresultat før finansinntekter og finanskostnader på kr , og et årsresultat på kr ,. Når avdrag, kr ,, på langsiktig lån er betalt, det er gjort fradrag for påkostning / kjøp av driftsmidler på kr ,, og det er overført kr , til øremerket konto, er det en endring i disponible midler på kr ,. Disponible midler pr utgjør kr ,. B) Inntekts og kostnadsoverslag for 2008 (budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i Budsjettene er satt inn som egen kolonne helt til høyre på samme ark som driftsoversikten. Særbudsjetter A/L BJERTNES BRL Oversikten gir et forventet driftsresultat før finansielle inn og utbetalinger på kr ,,og et forventet årsresultat på kr ,. Endring i disponible midler er stipulert til kr 2.905,. Da er fratrukket avdrag på langsiktig lån. A/L BJERTNES BRL GARASJER Oversikten gir et forventet driftsresultat før finansielle inn og utbetalinger på kr ,, og et forventet årsresultat på kr ,. Endring i disponible midler er stipulert til kr 360,. Da er fratrukket avdrag på langsiktig lån. 7

8 Hovedbudsjett for AL Bjertnes Borettslag Oversikten gir et forventet driftsresultat før finansielle inn og utbetalinger på kr ,, og et forventet årsresultat på kr ,. Endring i disponible midler er stipulert til kr 3.265,. Da er fratrukket avdrag på langsiktig lån. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. 12 Kostnadsutviklingen for 2008 I følge opplysninger fra Nittedal kommune som vi har mottatt når denne meldingen skrives, vil de kommunale avgiftene få følgende endringer i 2008: Renovasjonsavgiften vil gå ned med 1,9 %. Feieavgiften vil øke med 20 %. Abonnementsavgiften for vann vil reduseres med 24 %, og kubikkprisen på vann vil gå ned 0,75 %. Abonnementsavgiften for kloakk vil gå opp 8 %, og kubikkprisen vil gå opp 22 %. Eiendomsskatten vil reduseres fra 3,2 promille til 2,4 promille. Forsikringspremien vil øker med ca. 9,3 %. 13 Arbeidsmiljø og oversikt over tiltak som har betydning for arbeidsmiljø og likestilling. A/L Bjertnes Borettslag har ikke egne ansatte. Styret består av en kvinne og fire menn. Styrets leder er mann. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. 14 Ytre miljø A/L Bjertnes Borettslag har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø. Borettslaget benytter elektrisk energi, parafin og ved til oppvarming av boligene. 8

9 15 Grunnlag for fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift av borettslaget er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Nittedal, den Styret for A/L Bjertnes Borettslag Kai Berntzen Espen Hauger Annhild Furfjord Sigmund Wangen Espen Ødegaard 9