ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997

2 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte består av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv for 2 år Nestleder/kasserer Svein Otto Aronsen Rundv for 2 år Sekretær. Karin Bjørnå Rundv for 2 år Styremedlem Hugo Andreassen Rundv for 2 år Styremedlem Berit Brox Rundv for 2 år. Varamedlemmer Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Varamedlem Elisabeth Nordmo Rundv for 1 år Varamedlem Per-Arne Østlund Rundv for 1 år Varamedlem Inger A. Pettersen Rundv for 1 år Varamedlem Bjørn Larsen Rundv for 1 år Varamedlem Berit Tømmerås Rundv for 1 år Varamedlemmer er innkalt til styremøtene på lik linje med styremedlemmene, men har da ikke hatt stemmerett, men kun uttalerett. 1. varamedlem har møteplikt. II. STYRETS ARBEID A. Møtevirksomhet Styret har i 1997 avholdt 12 møter hvor i alt 68 protokollerte saker har vært behandlet. Et beboermøte ble avviklet høsten representanter for styret deltok på TBBL s generalforsamling BOSAM har avviklet fire kurs i 1997 hvor 3 representanter deltok på kurs for gamle og nye styremedlemmer, 2 stk på regnskapskurs, 1 representant på kurs vedr. sikkerhet lekeplasser og 3 representanter på høstkurset i oktober på Finnsnes med tema bomiljø. I tillegg har representanter fra styret deltatt på møter i BOSAM, Stakkevollan velforening og Stakkevollan Kabellag og interessegruppa for Ørndalen søppelplass, Samarbeidsutvalget for Stakkevollan samt felles ledermøter for borettslagene Knausen, Rundvannet og Brattbakken. 2

3 B. Saker styret har jobbet med i perioden. 1. Lekeplasser Oppsetting av gjerde rundt lekeplass ved skolen i øverste gate skulle etter planen vært utført sist sommer. Dette er ikke gjort, da styret og endel beboere er kommet på andre tanker og mener det ikke er behov for gjerde. Innkjøpte materialer kan benyttes til annet formål som for eksempel gjerde rundt annen lekeplass øverste gate eventuelt grillplass. Det er som kjent kommet nye forskrifter vedr. lekeplasser (1996) og i den forbindelse har Ivar Sandnes A.S foretatt sikkerhetsgjennomgang av våre lekeplasser. Det framkom relativt store mangler og skader. Borettslaget har en frist på 3 år på å utbedre eventuelt skaffe nye lekeapparater. 2. Oljing/beising av ytterdører/nye boddører Det gjenstår enda endel behandling av nye ytterdører. Våren 1997 ble det innkjøpt olje til behandling av ytterdører og utlevert til hver enkelt leilighet. Et parti ytterdører er innkjøpt. En god del boddører og ytterdører er skiftet ut i løpet av våren/sommeren/høsten. 3. Balkongdører Som kjent for de fleste, var det store mangler på det arbeidet som ble gjort ved utskifting av verandadørene i Gjennom 1995 hadde daværende styre en kamp med Tromsø Betongsaging for å få utbedret manglene. I 1996 er det oppstått enda flere følgeskader av det dårlige arbeidet. Mange av skadene er ifølge vaktmester vanskelige å opprette. Ettårsbefaringen som skulle være i september ble ikke holdt. Høsten 1997 ble det foretatt stikkprøver i tre leiligheter for å kartlegge tilstanden på verandadørene. Med på gjennomgangen var TBBL, Trenor, samt vaktmester og en representant fra styret. Borettslaget har konsultert TBBL, som håndterer saken videre. 4. Skifting av vinduer/glass Praksisen i borettlaget har vært at vinduer/glass skiftes ut etter hvert som de blir punktert eller det oppstår annen skade. Dette vil vi fortsette med. Første vindu (stor type, stue 4-roms) er blitt skiftet ut og erstattet med to mindre vinduer med stående midtstokk. De framtidige kostnader vil bli lavere. Vaktmester og beboer er meget fornøyd med resultatet. 5. Trappeoverbygg Etter snøvinteren 1996/97 ble det på generalforsamlingen i fjor besluttet å forlenge øvre trappeoverbygg. Dette arbeidet er utført i året som gikk. 6. Sikringsskap 3

4 Ifølge vedtak på fjorårets generalforsamling ble det innhentet tilbud vedr kontroll av sikringsskap i hver enkelt leilighet. Installatør Leif Andresen A/S ble valgt til å utføre arbeidet. Framdriften på arbeidet har gått tregt og vil bli ferdigstilt i mars Skjerming av inngangsparti Arbeidet med oppsetting av overbygg inngangsparti ser ut til å bli mer komplisert enn først antatt ifølge vaktmester. Det arbeides fortsatt med saken. 8. Tilstandsrapport leiligheter Jobben utføres av vaktmester. Når arbeidet er ferdigstilt, vil styret ta stilling til hva som bør utbedres. 9. Kabelanlegg Det er kommet nye forskrifter for kabelanlegg og for vårt vedkommende krever dette sannsynligvis en oppgradering av anlegget. Ved overgang til stjernenett vil dette medføre en kostnad på ca. kr pr. leilighet. 10. Sommerhjelp Styret har i år hatt to sommerhjelper i arbeid, henholdsvis for 1 ½ måned og 2 uker. Disse har sørget for beising, grøntarealer og annet forefallende arbeid. 11. Asfaltering På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt å søke om å forskuttere asfaltering av nest øverste gate mot senere å få utlagt beløp tilbakebetalt fra kommunen. Det er som kjent kommunens ansvar å vedlikeholde gatene i borettslaget. På grunn av manglende bevilgninger har ikke dette latt seg gjøre de siste årene og det ser ikke noe lysere ut for årene framover. Styret i boretts-laget har tilskrevet kommunen og fått negativt svar. I løpet av høsten har kommunen foretatt endel lapping av asfalt i ovennevnte gate. 12. Kildesortering I september 1997 gikk Tromsø kommune over til kildesortering av søppel. På grunn av tidsnød ble det besluttet å gå på løsningen med en restavfallsboks og en matavfallboks pr. leilighet inntil videre. På beboernøte med 40 deltagende beboere ble det besluttet å gå over til matavfalls-containere og restsøppelcontainere på tre oppsamlingsplasser. Totalt blir det utplassert 6 matcontainere og 3 containere for restavfall. Containerne plasseres nord for nedre parkeringsplass, nord for nordenden av nest øverste gate samt øvre parkeringsplass. Ved å gå over til fellescontainere 4

5 vil vi også få plassert container for returpapir på øvre parkeringsplass gratis. Containerne vil bli tømt hver 14. dag. 3. Interesseorganer 1. Stakkevollan Velforening Velforeningen har en representant fra vårt styre. Stenging av søppelplassen i Ørndalen har vært hovedsaken. Fra 1. september 1997 skulle denne være stengt jfr. kommunestyrevedtak. Enkelte interesser jobbet for å utsette stengingen, men måtte gi seg etter hard kamp. Eventuell benyttelse av steinbruddet til tømming av restsøppel litt lenger nord har vært ute til høring. 2. Samarbeidsutvalget for Stakkevollan/Hovedutvalget Utvalget skal ikke være et besluttende organ, men skal avdekke problemstillinger i de ulike borettslag. Videre skal utvalget søke og løse problemstillingene gjennom å bringe det videre for Hovedutvalget. Det er imidlertid kun hvert enkelt borettslags styre som kan forplikte borettslaget økonomisk Hovedutvalget består av medlemmer fra de ulike samarbeidsutvalg fra enkeltstående borettslag, samt personell fra TBBL. Samarbeidsutvalget jobber for tiden med Bomiljøtiltak for Stakkevollan som går ut på å gjøre boligfeltet mer attraktivt. Det tenkes blant annet på arealene mellom borettslagene. Husbanken har gitt tilskudd til prosjektering av arbeidet. *** Velforeningen og Samarbeidsutvalget for Stakkevollan er nå slått sammen til Stakkevollan Velforening. III. LAGETS DRIFT OG ØKONOMI A. Forretningsførsel og revisjon Forretningsføreren for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Tromsø Boligbyggelag. Borettslagets revisor har vært Coopers & Lybrand ANS. Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årskiftet. 5

6 Etter utløpet av regnskapsåret har det ikke skjedd noe som er av betydning for bedømmelse av lagets stilling. B. Borettslagets eiendomsmasse og forsikring, jfr. note 20 i regnskapet. Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret med bygningskasko for kr i VESTA Forsikring. Tall for garasjeanlegget er på kr ,-. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboerne straks ta kontakt med vaktmester, telefon eller mobiltelefon , slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet. I 1997 har borettslaget fått utbetalt kr i skadeerstatning for 2 forsikringsskader fra forsikringsselskapet. C. Boligomsetning, framleie og juridiske andelseiere I 1997 ble følgende antall leiligheter solgt til en gjennomsnittspris pr. leilighetstype: * 2 - roms leiligheter (liten) 1 leilighet solgt til kr * 2 - roms leiligheter 1 leilighet solgt til kr * 3 - roms leiligheter: 5 leiligheter til en gjennomsnittspris på kr (Høyeste pris og laveste ) * 4 - roms leiligheter: 2 leiligheter til en gjennomsnittspris på kr (Høyeste pris og laveste ) Boligene er ikke underlagt offentlig takstplikt og omsettes derfor til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for boligene verken hos styret eller forretningsfører. Hvis noen ønsker takst på boligene må privat takstmann kontaktes av den enkelte. En overdragelse av leilighet fra far til datter er foretatt i Det finnes en registrertert leilighet på framleie. Borettslaget har 20 juridiske andeler fordelt på 6 andelseiere. D. Vakthold Trygg Vakt har hatt ansvaret for vaktholdet i borettslaget. De har også ansvaret for oppsynet med internovervåkingsanlegget i garasjen. 6

7 Styret har fått rapport om to innbrudd i garasjen i løpet av høsten Etter styrets mening gjør vaktselskapet fortsatt en god jobb med å overvåke våre verdier. Men det er viktig at den enkelte beboer straks melder fra til styret dersom de har hatt innbrudd, slik at vi kan få varslet vaktselskapet. I tillegg må innbruddet politianmeldes. F. Offentlige avgifter Tromsø kommune har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt å forhøye/senke følgende avgifter fra : * Renovasjonsavgift Økt * Vannavgift Økt * Kloakkavgift Økt * Eiendomsskatt Senket F. Økonomi Driftsresultatet for 1997 viser et overskudd på kr ,-. Finansielle inn- og utbetalinger på kr ,- medfører at de disponible midlene øker med kr ,-. De disponible midlene pr er kr ,-. Av de disponible midlene foreslår styret at kr ,- overføres vedlikeholdsfond garasje og resten, kr ,-, overføres til neste års drift. Husleierestansen ved årsskifte er kr ,-. 7

8 Tromsø, den I styret for Rundvannet borettslag John-Sigmund Olsen Svein Otto Aronsen Karin Bjørnå styreleder nestleder/kasserer sekretær Hugo Andreassen styremedlem Berit Brox styremedlem 8

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1998 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1997 for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2001 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL Telefon: 551 30 121/483 64 810 Telefaks: 569 04 175 E-post: styret@nordasterrasse.no Generalforsamling 28. mars 2012 Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet

Detaljer

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria.

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Innkalling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Dagsorden 1 Konstituering Side 2.Årsberetning for 2011/12

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet B/L Rosenli ligger i Stavanger kommune og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig og drive virksomhet som står

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Haugen Borettslag avholdes 7. mai 2012 kl. 1900, Skedsmokorset Senter TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Borettslaget Rosenli styrets årsberetning for 2014

Borettslaget Rosenli styrets årsberetning for 2014 Borettslaget Rosenli styrets årsberetning for 2014 Innledning. Styret bestreber seg på å la årsrapporten følge regnskapsåret, altså fra den 1.1. til 31.12. Allikevel er det en del ting som er tatt opp

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 23. mars

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer