Årsberetning 2013 Romerike Historielag ÅRSBERETNING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 Romerike Historielag ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 Årsmøte i Romerike Historielag 2014 Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer hvert lag har, er gitt i lovene. Delegatenes påmeldingsfrist var 17.mai. For medlemmer som ønsker å delta er påmeldingsfristen 5. juni til eller Styret Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsberetningen for Regnskap for Arbeidsplan for Kontingent og budsjett for Innkomne saker 7. Valg Tid: onsdag 11. juni kl 1900 (registrering fra 1800). Sted: Bjerke Velhus, Ringdueveien 1. Maura. Vertskap er Nannestad Historielag. Benytt anledningen til omvisning i Nannestad! NB! På grunn av servering ber vi om påmelding fra de som skal på omvisningen. Til eller

2 Årsberetning 2013 Romerike Historielag ÅRSBERETNING ORGANISASJON 1.1 Medlemmer Romerike hadde ved utgangen av året 3541 medlemmer. 298 familie medlemmer. 18 direktemedlemmer. Til sammen Dette er en økning på 98 fra året før. Medlemmene fordeler seg på 17 lokallag. Vi har 4 æresmedlemmer. 1.2 Styret Før årsmøtet 12. juni 2013 hadde styret følgende sammensetning: Leder: Tom Halvorsen (Raumnes). Styremedlemmer: Lene Skovholt (Rælingen), Frode Myrheim (Eidsvoll/Høland), Tore Ødegaard (Setskog) og Gunnar Gravdal Nerhus (Eidsvoll). Varamedlemmer: Kari Westbye (Fet), Eva Marie Gran (Høland), Jon Sigmund Holtet (Aurskog) og Ragnar Birkeland (Lørenskog). Etter valget ble Romerike Historielags styre som følger: Leder: Tom Halvorsen (Raumnes). Styremedlemmer: Lene Skovholt (Rælingen), Eva Marie Gran (Høland), Tore Ødegaard (Setskog) og Gunnar Gravdal Nerhus (Eidsvoll). Varamedlemmer: Åse Killerud (Enebakk), Elin Helen Mørk (Blaker&Sørum), Arvid Garsjømoen (Hurdal) og Ragnar Birkeland (Lørenskog). 1.3 Husstyre Valgkomiteens innstilling ble fulgt: Leder: Terje Løken (Blaker og Sørum), Gro Langeland (Blaker og Sørum), Solfrid Stensby (Fet), Gunnar Øvrum (Ullensaker), Ole Haagensen (Blaker og Sørum). Per Fladby (Gjerdrum). 1.4 Ansatt Kåre A Bøhler har vært ansatt i 20% stilling som kontorfullmektig. Fast kontortid har vært hver torsdag. Tilskudd fra NAV for 30% stilling har medført at han er i 50% stilling. Ida Haagensen er ansatt av Husstyret som renholder på time basis. 1.5 Utvalg og komiteer Årsmøtet har valgt Valgkomiteen. De øvrige faste utvalg er Husstyret og Redaksjon for Skytilen. 2. ÅRSMØTET Årsmøtet fant sted Eidsverket, tirsdag 11 juni. Vertskap var Høland Historielag og Setskog Historielag. Det møtte 92 representanter fra 15 lokallag pluss 4 styremedlemmer. Svein Olav Heggedal ble valgt til ordstyrer. Årsberetning 2012, regnskap 2012, budsjett 2014 og arbeidsplan 2013 ble godkjent. 3. ROMERIKE HISTORIELAGS HUS 3.1 Se egen årsmelding fra Husstyret. 3.2 Biblioteket Biblioteket er flyttet til 2. etg. og har fått nye hyller. Bøkene blir lagt inn i LibraryThing og er søkbart via hjemmesiden på tittler, forfatter og emneord. Det er pr. i dag registrert 1435 tittler. Solfrid Stensbye, Grete Andersen og Eivind Strømman står for registreringen.

3 Årsberetning 2012 Romerike Historielag Som tidligere år har biblioteket mottatt årbøker fra institusjoner som vi har byttekontakt med (65 stk). Ellers er enkelteksemplarer av lokallitteratur mottatt som gave og noe er innkjøpt. Totalt har tilveksten også i 2013 vært god. Vil bli markedsført som Romerikes lokale hukommelse. 3.3 Arkivet Arbeidet med arkivsakene har i det vesentligste gått ut på å skanne diverse dokumenter fra dette unike materialet. Avis artikler med lokalhistorisk stoff er skannet. Det er mottatt noen privatarkiver. Romerike Historielag sammarbeider med Akershus Kulturvernråd om et arkivsamarbeide for vår del av Akershus. Vi trenger nå bedre utstyr for å kunne gjøre en bedre jobb. 4. PUBLIKASJONER 4.1 Skytilen Skytilen er kommet ut med 4 nummer og totalt 128 sider. Innholdet har vært artikler, notiser, meldinger, bokomtaler og slektsstoff. Artikkelstoffet har hatt stor spredning. Redaktør Eivind Strømman har meldt sin avgang og ny redaksjon for 2014 er: Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Aud Siri Hønsen Huseby og Frank Solli. 4.2 Årboka Vi mangler et bind i serien om Romerikes Historie. Redaksjonen har begynt arbeidet. Redaksjonen består av Kari Westbye, Jan Erik Horgen, Lene Skovholt, Gunnar Gravdal Nerhus og Tom O. Halvorsen. Det jobbes med en rimelig digital trykke prosess. 4.3 Nettsiden Romerike Historielags hjemmeside Dette er en enkelt bloggside som driftes av lederen. I 2013 var det besøkende på siden. Det er også opprettet en Facebookside. Styret ønsker en webredaktør som kan utvikle den digitale formidlingsplatformen. 4.4 Uttalelser Romerike Historielag har gitt en Høringsuttalelse NOU 2013:4 Kulturutredningen SAMARBEID MED LOKALLAGENE Samarbeidet med lokallagene har vært bra. Det er i regi av Romerike Historielag holdt slektsgranskingskurs i Blaker og Sørum Historielag og Eidsvoll Historielag. Leder har møtt på styremøter i lokallag når det har vært ønsket. Det er holdt arkivseminar i Gjerdrum og leder har vært der på oppfølging. 6. ARRANGEMENTER 6.1: Arrangementer. Det ble holdt kurs i bruk av StyreWeb 17. Januar. Privatarkiv seminar på Historielagets Hus 14. Februar. Samarbeide med Akershus Kulturvernråd. Vårmøte/ledermøte Arkivseminar i Gjerdrum 5. juni sammen med Akershus Kulturvernråd. Samling for medlemmer med hederstegn i regi av Husstyre. Det er arrangert kurs i april sammen med Fortidsminneforeningen om Gravskikker og Kirkegårder Lokallagene er oppfordret til å delta i markeringen av bededagen 23 feb Høstmøte/ledermøte 10. oktober 2013.

4 Årsberetning 2013 Romerike Historielag 7. HEDERSTEGN OG ÆRESMEDLEMSSKAP Det er utdelt 5 hederstegn i Det er ikke utdelt noe æresmedlemskap i Olaug Julseth Stokstad, Ullensaker Historielag. Anne Thori Kogstad, Gjerdrum Historielag. Terje Løken, Blaker og Sørum Historielag. Solfrid Stensbye, Fet Historielag. Gro Langeland, Blaker og Sørum Historielag. 8. FORHOLD TIL ANDRE ORGANISASJONER Romerike Historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie. Lene Skovholt er medlem i styret i Fortidsminneforeningen Nedre Romerike. Fortidsminneforeningen og Romerike Historielag samarbeider om kurs og seminarer. Det samarbeides også med DIS Oslo- Akershus. DIS-nedre Romerike og Fortidsminneforeningen Nedre Romerike har sine møter på Historielagets Hus. Romerike Historielag er også engasjert i Akershus Kulturvernråd. Det sammarbeides nå om et arkivopplegg for privatarkiv på Romerike. Tom O. Halvorsen er varamann til styret i Akershus Kulturvernråd. Romerike Historielag er medlem av Raknehaugens Venner. 9. ØKONOMI Økonomien er bra. Vi kan i år vise til overskudd for fjerde år på rad. Tilskuddet fra fylket er kr i Grasrotandelen til Romerike Historielag utgjør kr 5.141,25. Det er 28 spillere som har registrert Romerike Historielag som sin grasrotmottaker. Utgifter til Skytilen har vi redusert fra kr ,- i 2012 til kr ,- i Det blir en utfordring å restaurere grunnmuren på Historielagets Hus samt maling. Midler til dette vil bli søkt skaffet fra Kulturminnefondet og andre offentlige midler. 10. OPPSUMMERING Presset på kulturminner pg. av utbygging og innflytting på Romerike gjør at flere lokallag føler at kulturminner er i fare. Lokallagene har vært flinke til å formidle sin lokalhistorie. Lagene har også vært flinke til å komme i kontakt med kommunale myndigheter og blir nå i større grad benyttet som høringsinstans. Dette er viktig for Romerike som gjennomgår en stor utvikling. StyreWeb er i drift og det er holdt kurs ang. bruk. Noen lag er meget aktive i bruken mens noen bruker den gamle måten å vedlikeholde medlemsregisteret på. Noen har også tatt i bruk økonomidelen. StyreWeb er et viktig verktøy for å kunne holde kontinuitet i lokallags arbeide selv om styremedlemmene skiftes ut.

5 Regnskap 2013 og budsjett Godkjent Regnskap Godkjent Regnskap Godkjent Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Godkjent Godkjent Forslag Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekter Bidrag fra Fylket Husleie, Se husstyrets budsjett Annen støtte / inntekt Medlemskontingenter Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring i beholdning årbøker Kostnader for produksjon av årbøker Varekostnader Husstyret, se eget Budsjett Kostnader Skytilen StyreWeb Driftskostnader eget bygg Avskrivning på varige driftsmidler Vedlikehold eget bygg Lønnskostnader Annen driftskostnad, Note Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter ÅRSRESULTAT

6 Note 4 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Note 4, Andre Driftskostnader Arkiv Bibliotek Møter og arrangementer Kontorkostnader Telefon Porto Data, IT Skyss, reise Gaver Inventar Forsikringspremier Andre kostnader Sum annen driftskostnad

7 Romerike historielag Forslag til driftsbudsjett husstyret Regnskap Godkjent Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Fra RH Fast utleie Annen utleie Renteinntekter Auksjon julebord Sum Inntekter Strøm Forsikring Lønn vasking Kom. Avg Festeavg Rekvisita Vask rekv mm Vedlikehold Note , Div. kostnader Note , Gebyrer Gressklipping/snømåk Sum utgifter , Overskudd ,27 0 0

8 Note 1 Lås 795 Elektrikker Matriell 1843 Lyspærer 269 Sylinderlås Biblioteket 1434 Glava 410 Rørlegger i Kjeller 21487,44 Hovedstoppekran 11512,28 Graving Hovedstoppekran 4122 Sum 41872,72 Note 2 Vanntining Feb 4715,63 Vanntining Mars 13083,88 Sum 17799,51 Noen småfeil i føringa førte til feil tall i avdelingsregnskapet, disse tall er riktige. KAJB 22 Mai 2014

9 Arbeidsplan Arbeide for de formål som er angitt i lagets lover. 2. Publikasjoner a) Utgi Skytilen fire nummer. b) Styrke informasjonsflyten elektronisk. c) Starte arbeide med den siste boka i serien Romerikshistorie 3. Arrangementer a) Årsmøte b) Kurs og temadager. c) Vår og høstledermøter. 4. Spesielle satsingsområder a) Arbeide for en felles strategi for bevaring av kulturminner på Romerike. b) Arbeide med å få en levende hjemmeside og en Facebookprofil. c) Markedsføre biblioteket som «Romerikes lokalhistoriske hukommelse» d) Samarbeide med Akershus kulturvernråd om et arkiveringsmiljø i Akershus. e) Innføre en elektronisk betalingsordning på RHs hjemmesiden for innmelding i lokallagene. f) Arbeide for at «Mølleforum» skal bli et forum for faglig kunnskap og formidling. g) Arbeide for å få alle kulturminner som lagene har samlet inn på digitale kart.

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Sak 3 Årsmøtet 2011ble arrangert onsdag 9. mars kl.19.00 på Sørumsand vgs. med 26 fremmøtte. Sogneprest JohnOlav Stokstad Larsen kåserte over Kirken i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av:

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Årsmelding 2014 Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Marit Busendal (leder) Kjell Hovde (nestleder) Niels J. Knagenhjelm (styremedlem) Kasserer Nils Butenschøn (styremedlem) Heidi Wattum

Detaljer

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl. 11.00 Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014.

Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014. Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 204. Rosenholm Campus, Eurest Konferanse & Selskap. 29.4.204 kl.4.00 ÅRSMØTE 29. APRIL 204, Rosenholm Campus. Rosenholmveien 24, 44 Trollåsen. (Tidligere

Detaljer