Søsken og kompetansesenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søsken og kompetansesenteret"

Transkript

1 Søsken og kompetansesenteret Hvilke tiltak kan et kompetansesenter iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger? HØGSKOLEN I VESTFOLD Master i helsefremmende arbeid Heidi Elisabeth Kittelsen Desember 2010

2 Forord Det er nå når jeg er ferdig med oppgaven jeg føler jeg burde ha startet. Overnevnte er et forsøk på å gi en beskrivelse av hvilken læreprosess det har vært å gjennomføre denne studien og skrive denne oppgaven. Ikke alle dager har vært like gode og gøyale men jevnt arbeid har gitt resultater, og nå er jeg i mål. Studiet i helsefremmende arbeid har gitt meg kunnskap, perspektiver og innføring i arbeidsmåter som jeg kommer til å ta med meg inn i en praktisk arbeidshverdag. Min motivasjon for å se mer på søsknenes situasjon har sammenheng med at jeg ser at de utgjør viktige aktører i de hørselshemmede funksjonshemmede barnas liv. I det daglige er det de som er lekekamerater, oversettere/tolkere og beskyttere. Der foreldre og lærere får veiledning og opplæring får søsken lite eller ingenting. En stor takk til alle foreldre og søsken som har bidratt til at denne oppgaven ble en realitet. Mange av deres historier har berørt meg sterkt. Dere har alle bidratt til at min forståelse for søsknenes situasjon er utvidet. Jeg vil ta med meg den kunnskap jeg nå har fått inn i mitt daglige arbeid. Takk til min arbeidsgiver som har lagt forholdene til rette slik at studien kunne gjennomføres. Takk til alle kollegaer som på ulike vis har støttet meg. Mange av dere har gått veien før meg og dere har raust delt av deres erfaring når jeg har trengt den. Spesiell takk bibliotekar Lise Høydahl for hjelp til å finne litteratur. Jonn Syse, min veileder takkes for mange gode og konstruktive innspill underveis. Og sist, men ikke minst: Takk til deg Lars for flott støtte og oppmuntring underveis!

3 Sammendrag Formålet med studien var å få mer kunnskap om og større innsikt i hvordan et spesialpedagogisk kompetansesenter kan utgjøre et støttende miljø for søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger. Hensikten med oppgaven var å avklare hvilke tiltak et spesialpedagogisk kompetansesenter kan iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger. Studien er blitt gjennomført ved et landsdekkende spesialpedagogisk kompetansesenter Det er benyttet metodetriangulering som tilnærming. Data er samlet inn ved fokusgruppeintervju, spørreskjema og telefonintervju. Utvalgene har bestått av foreldre, søsken til tidligere elever og søsken til nåværende deltids- og heltidselever ved kompetansesenteret. I studien har jeg vurdert de ulike tilnærmingene og beskriver hvordan dette har preget funn og konklusjoner; Hovedfunn i undersøkelsen viser at tegnspråkopplæring til søsken er varierende. Mangel på tegnspråkkompetanse fører til at kommunikasjon med deres søsken blir vanskelig. Søsken opplever tilgang på informasjon som mangelfulle. De ønsker informasjon om søsknenes funksjonshemminger. Søsken ønsker å treffe andre som er i samme situasjon som dem. De ønsker at det arrangeres jevnlige samlinger for søsken.. En viktig støttende aktør for søsknene er foreldre. De bidrar med informasjon, forklaringer og opplæring. Tjenester til familiene har liten fokus på situasjonen til det funksjonshemmede barnets søsken Oppgaven konkluderer med at kompetansesenteret kan iverksette ulike tiltak innenfor forskjellige settinger som kan bidra til at støttende miljøer for søsken utvides. Resultat fra undersøkelsen viser at kompetansesenteret bør tilby samlinger for søsken jevnlig. Foruten kontinuerlig opplæring i tegnspråk, bør søsken få informasjon om funksjonshemminger tilpasset deres alder. Ved å gi foreldre opplæring, informasjon og innsikt i søsknenes behov kan dette bidra til at familiens mestringsressurser øker. Dette kan kompetansesenteret gjøre i kurspakken På vei mot et språk. Kompetansesenteret kan via utadrettede tjenester bidra til at bevisstheten på søsknenes situasjon lokalt øker. Søkeord er: søsken, støttende miljøer, sosial støtte, helsefremmende arbeid.

4 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for valg av tema Oppgavens tema og hensikt Forskerens ståsted og teoretiske utgangspunkt Presentasjon av problemstilling Avgrensning av oppgaven Studiens oppbygging PRESENTASJON AV OPPGAVENS AKTØRER OG FAGLIGE TILNÆRMINGER Kompetansesenteret, en presentasjon Hørselshemmede med flere funksjonshemminger; avklaringer og presiseringer Spesialpedagogikk som fag og rådende politikk overfor funksjonshemmede Tilbud til søsken Om å være søsken i det anderledese søskenskapet STUDIENS TEORETISKE RAMMEVERK Resultater av litteratursøk Generelt om det å være søsken til funksjonshemmede Forhold knyttet til det å ha søsken med spesielle diagnoser Forhold knyttet til det å være søsken til hørselshemmede Forhold knyttet til det å være søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger Erfaringer knyttet til begrepet støtte Helsefremmende arbeid og støttende miljøer Settinger og Bronfenbrenners sosialøkologiske modell Salutogenese; opplevelse av sammenheng... 21

5 4.0 METODEVALG Studiens vitenskapsteoretiske forankring Oppgavens forskningsdesign Utarbeiding av intervjuguide og spørreskjema Utvalg Gjennomføring Organisering og bearbeiding av det innsamlede materialet Analysering av intervjumateriale og spørreskjema Etiske vurderinger Metodiske vurderinger RESULTATER ETTER INTERVJU MED FORELDRE OG SØSKEN OVER 25 ÅR Søskens plassering Utfordringer for søsken Om støtte Innhold, rammer og tilrettelegging for informasjon og opplæring Offentlige tjenester - hva med søsken? Hva kan et kompetansesenter gjøre for søsken? RESULTATER FRA SPØRRESKJEMA OG INTERVJU MED YNGRE SØSKEN Generelle funn om utvalget i undersøkelsen Offentlige tjenester - hva med søsken? Informasjon og opplæring, hva har søsken fått og hva ønsker de? Hvordan organisere og tilrettelegge for informasjon og opplæring? Om deltagelse på og hyppighet av søskentreff Ønsker for nettverket Ønsker om hva kompetansesenteret kan gjøre?... 45

6 7.0 DRØFTNING Utfordringer for søsken Mamma, pappa og vennene mine som har godtatt Behov for opplæring og informasjon Gutter er tause, jenter prater Forslag til tiltak Etablere søskensamlinger Videreutvikle tilbud i etablerte settinger Bidra med kunnskap lokalt som øker bevissthet om søsknenes behov Hvilke muligheter og roller kan et kompetansesenter ha? KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID LITTERATURLISTE Vedlegg 1) Tilrådning fra NSD ) Tilrådning fra NSD ( e-post) 3) Intervjuguide, foreldre 4) intervjuguide, søsken over 25 år 5) informasjonsskriv til foreldre 6) Informasjonsskriv til søsken 7) Spørreskjema til søsken over 15 år Forsidebildet er hentet fra bildesamlingen til Signo kompetansesenter. Oppgaven inneholder ord

7 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for valg av tema Jeg jobber ved et spesialpedagogisk kompetansesenter 1 som har som oppgave å bistå faginstanser i kommuner og fylkeskommuner som er ansvarlig for tilrettelegging av opplæringstilbud for hørselshemmede elever med flere funksjonshemninger. Kompetansesenteret gir tjenester etter søknad fra disse instansene. Å bistå kan innebære observasjon, utredninger, kurs, rådgivning og veiledning. Våre samarbeidspartnere er foruten foresatte, det profesjonelle systemet og nettverket som gir tjenester til den hørselshemmede funksjonshemmede. Innledningen av en tjeneste starter ofte med et hjemmebesøk. Vi samtaler da med foreldrene og om deres vurdering er av det hørselshemmede funksjonshemmede barnet. På mange av disse besøkene har jeg sett søsken som har sittet i ytterkant og fulgt med i samtalen, men de har aldri vært en del av dem. Det har slått meg at søsken er en gruppe som utgjør viktige personer i den hørselshemmede flerfunksjonshemmedes liv, men som får lite eller ingen oppmerksomhet. Det å ha et søsken som både er hørselshemmet og har en annen funksjonshemming i tillegg byr på flere utfordringer, ikke minst kommunikasjonsmessig. Personen hører ikke og derfor må det benyttes en gestuell og visuell form i kommunikasjonen (produseres med hendene og som oppfattes visuelt) (Statens helsetilsyn, 2000). Avhengig av hørselstapet benyttes enten norsk tegnspråk eller norsk med tegnstøtte. I mange tilfeller vil personen også være avhengig av ulike kommunikasjonshjelpemidler for å forstå og gjøre seg forstått. Det kan være ulike typer grafisk materiell, peketavle, oversikter over personer og gjøremål mv. I tillegg til kommunikasjonsutfordringene kan personen ha en påfallende adferd, være avhengig av hjelpemidler, være mye syk og/eller være avhengig av kontinuerlig tilsyn. Den hørselshemmede flerfunksjonshemmede personen kan ha mange annerledesheter som kan medføre mye oppmerksomhet og intervensjon både fra foreldre og fagfolk. 1 Videre utover i oppgaven bruker jeg bare benevnelsen kompetansesenteret 1

8 I et livsløp kan søsken ha mange forskjellige roller i forhold til sine funksjonshemmede søsken. De er viktige aktører fordi det er de som vanligvis kommer til å følge deres søsken lengst i deres livsløp. Fagfolk kommer og går, foreldre blir eldre og dør. Søskenrelasjonen kan være den relasjonen som varer lengst innen familien. I den vanlige populasjonen kan nærhet i søskenskapet variere ved ulike livsfaser. Hvordan nærhet til funksjonshemmede søsken utvikles kan være avhengig av hvordan omgivelsene legger til rette for at dette skal lykkes. Som fagperson opplever jeg å være med på å opprettholde en praksis med liten fokus på søsken. Søsknenes situasjon og relasjon til den funksjonshemmede personen er lite påaktet i de faglige vurderinger og anbefalinger som gis. 1.2 Oppgavens tema og hensikt Denne studien har til hensikt og utforske hvilke tiltak et kompetansesenter kan bidra med for å legge til rette for et støttende miljø for søsken. Videre å styrke og få frem kunnskap om søsken til hørselshemmede med flerfunksjonshemminger. Hvilke behov har de for støttende tiltak som opplæring og informasjon og hvilken form skal tiltakene ha. Jeg ønsker og utforske hvordan fagfolk og instanser som arbeider med hørselshemmede med flere funksjonshemminger også kan bidra til å skape et støttende miljø for deres søsken. Med støttende miljø forstår jeg å støtte personlig og sosial utvikling blant annet ved å sørge for at informasjon og kunnskap blir gitt til utsatte grupper og de settingene som omgir dem. Dette kan bidra til å utvikle personlige mestringsferdigheter. Disse tiltakene er beskrevet både i Ottawa Charteret (WHO, 1986) og Sundsvall erklæringen (WHO, 1991) og er elementene som inngår i en prosess som gjør folk i stand til bedre og kunne bevare sin helse. Det å utvikle personlige ferdigheter vil jeg sette i sammenheng med det å orientere seg mot det salutogene helseperspektivet som har fokus på mestringsressurser (Antonovsky, 2000). Mitt håp er at dette vil føre til en større bemyndigelse hos søsken. Bemyndigelse her forstått som en sosial prosess som legger til rette for utvikling og bruk av enkeltmenneskets ressurser og krefter, samt å motvirke og redusere stress og belastninger individet opplever som hindringer for å oppleve kontroll over eget liv (Stang, 2003:142). Hvordan skape et støttende miljø og derigjennom øke de personlige ferdighetene hos søsken til hørselshemmede flerfunksjonshemmede er det jeg ønsker å finne mer ut av i denne masteroppgaven. 2

9 Eller som Långberg og Windelhed sier i forordet til Dellve (2005a); skaffe et bilde av hva det annerledese søskenskapet er og hvordan man kan utforme den beste støtte slik at barnet kan håndtere sin situasjon. 1.3 Forskerens ståsted og teoretiske utgangspunkt Både som helsearbeider og ikke minst gjennom masterstudiet er jeg blitt mer bevisst og oppmerksom på at helse fremmes i hovedsak på arenaer utenfor helsevesenet. Det har inspirert meg til å tenke igjennom hvordan et kompetansesenter kan fremme helse og hvordan helsefremmende tilnærminger kan implementeres i det daglige arbeidet. Helsefremmende arbeid innebærer å fylle på med ting som er gode og positive og som gjør at vi får det bedre (NOU 1998:18:53). Jeg håper at resultatet fra denne studien kan bidra til å innfri intensjonen som er beskrevet over. At studien vil bidra til å belyse hvordan kompetansesenteret kan utvikle en mer helsefremmende praksis og tilnærming som også omfatter søsken når det gis tjenester inn i en familie. Dette kan sees på som et forsøk på og reorientere vår utøvende praksis ved et spesialpedagogisk kompetansesenter. Dette er i tråd med Ottawa Charterets (WHO, 1986) beskrivelse av behovet for og reorientere helsevesenet ved å endre innstilling og organisering av tilbud til å fokusere på hele personen. I dette tilfelle hele familien. 1.4 Presentasjon av problemstilling Denne oppgaven vil belyse hvordan et kompetansesenter kan bidra til å utvikle støttende miljøer for søsken. Oppgaven har til hensikt å avklare hvilke tiltak som kan iverksettes. Problemstillingen er: Hvilke tiltak kan et kompetansesenter iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger? For å kunne belyse hvilke tiltak som kan være støttende har jeg søkt kunnskap om hvilke behov søsken har for informasjon, opplæring og kunnskap. Jeg ønsket å få klarhet i hvor og hvordan dette skal foregå. Dette har jeg gjort ved å intervjue foreldre og søsken til tidligere elever ved kompetansesenteret. I tillegg har jeg ved spørreskjema innhentet data fra søsken til dagens elever om hva de mener et kompetansesenter kan gjøre for å være støttende. 3

10 Spørsmål det er relevant å få avklart er: Er det forhold knyttet til alder vi bør være oppmerksom på? Er det forhold knyttet til kjønn vi bør ta hensyn til? Er det forhold i et livsløp vi bør være mer oppmerksom på? Hvilken type informasjon og opplæring ønsker søsken? Hvordan bør informasjon og opplæring tilrettelegges? 1.5 Avgrensning av oppgaven Faglitteratur beskriver at forhold knyttet til hvilken diagnose det funksjonshemmede barnet har kan være av betydning for hvordan søsken opplever sin situasjon (Dellve, 2007, Orsmond og Seltzer, 2007, Petalas, 2009). I denne undersøkelsen spørres det ikke etter forhold knyttet til diagnose. Begrunnelse for dette er at populasjonen er liten og opplysninger gitt i et intervju eller skjema kan være indirekte identifiserende (NESH, 2006). Utelatelse av spørsmål knyttet til diagnose vurderes og ikke å forringe studiens hensikt. Undersøkelsen er gjennomført ved et kompetansesenter. 1.6 Studiens oppbygging Innledningsvis presenteres studiens problemstilling, aktører og faglige tilnærminger. Deretter presenteres studiens rammeverk med en kunnskapsstatus om søsken til funksjonshemmede. Videre teorier og rammer for helsefremmende arbeid som støttende miljø, settinger, Bronfenbrenners sosialøkologiske modell og Antonovskys begrep om opplevelse av sammenheng. Valg av metoder, forskningsdesign, utvalg, gjennomføring, analysering og etiske/metodiske vurderinger presenteres. Dette etterfølges med resultater fra intervju og spørreskjema. Sist følger en oppsummering, drøftning og konklusjon. 4

11 2.0 Presentasjon av oppgavens aktører og faglige tilnærminger Her vil jeg beskrive hva som utgjør rammene for arbeidet til kompetansesenteret og hvilken fagtradisjon den representerer. Avklaringer og presiseringer knyttet til hørselshemmede med flere funksjonshemminger presenteres og sist foretas en gjennomgang av hvilke tilbud søsken har og en gjennomgang av hvordan det kan være å være søsken i det anderledese søskenskapet. 2.1 Kompetansesenteret, en presentasjon Kompetansesenteret er min arbeidsplass og utgjør settingen for denne oppgaven. Jeg vil presentere den ved å benytte en tilnærming som Hem omtaler som settingsetnografi (Hem, 2007). Det vil si å beskrive hvem som er der, hva de gjør, hvor er det, hvordan gjør de det og hvorfor gjør de det. Kompetansesenteret gir tjenester innenfor spesialpedagogikk. Ansatte ved senteret utgjør spesialpedagoger, fagarbeidere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionom, lege og psykolog. Kompetansesenteret sitt oppdrag er å gi tilbud til målgruppen hørselshemmede funksjonshemmede og deres nettverk. Dette utøves både ved å gi tjenester internt ved senteret og eksternt, utenfor senteret. Internt ved senteret gis det grunnskoleopplæring, videregående- og voksenopplæring til målgruppen. På grunn- og videregående nivå gis det tilbud om både heltids- og deltidsplasser 2. Skoletilbudet ved senteret rekrutterer elever fra hele landet. Elever med lang reisevei bor derfor i internat på skolens område. Elever i grunnskolen er som regel dagelever. Det vanligste forløpet for elever ved kompetansesenterskolen er at elevene starter som deltidselever og blir heltidselever først på de øverste trinnene i grunnskolen eller på videregående nivå. Alle foreldre til hørselshemmede barn i Norge tilbys opplæringen Se mitt Språk. Dette er en 40 ukers modul basert opplæring i tegnspråk. Utover tegnspråkopplæring får foreldre informasjon og opplæring knyttet blant annet til audiologi 3 og andre hørselstekniske forhold. Opplæringstilbudet gis fra barnet er 0 til 16 år. Opplæringen skjer ved senteret. 2 Deltidstilbud vil si at man kan ha inntil 12 uker undervisning i løpet av et skoleår ved kompetansesenteret, resten av skoletilbudet ivaretas på hjemmeskolen. Heltidstilbud innebærer minst 12 ukers tilbud ved senteret. 3 Audiologi er læren om hørselen og dets kompleksitet. Omfatter både medisinsk, teknisk og psykososial kunnskap (Laukli, 2007) 5

12 Siden målgruppen for senteret er hørselshemmede med flere funksjonshemminger får foreldrene et tilegg i opplæringstilbudet som heter På vei mot et språk. Dette skal ivareta foreldrenes behov for informasjon og opplæring om kombinasjonen hørselshemming og andre funksjonshemminger og de utfordringer det medfører. I løpet av de 40 ukene tilbys det 7 familieopphold. Det vil si at søsken kan være med. Noen av disse ukene blir arrangert på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Søsken i førskolealder eller tidlig skolealder er ofte med foreldrene på kursopphold. Senteret gir barna tilbud om opplæring /tilsyn på dagtid Senterets utadrettede avdeling gir tjenester der eleven bor. De gir tjenester etter søknad fra kommunen eller fylkeskommunen, oftest etter henvendelse fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Tjenesten kan innebære utredning av den hørselshemmede funksjonshemmede personen. Utredningen baseres på observasjon i familien, barnehage, skole eller bolig. En utredning blir gjerne etterfulgt av konsultasjon og kurs til fagfolk som arbeider med barnet og til foreldre. Denne tjenesten reguleres i en samarbeidsavtale og varer ofte over en tid 4. Kompetansesenteret er eiet av en privat diakonal stiftelse. Utdanningsdirektoratet kjøper tjenester fra senteret. Det er utarbeidet en avtale mellom kompetansesenteret og Utdanningsdirektoratet som beskriver hva senteret skal gi av tjenester. Senteret er en del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet som er underlagt utdanningsdirektoratet. Tjenestene som gis er gratis for den enkelte kommune/fylkeskommune 5. 6 Et uttalt mål for Statpeds virksomheter er å yte spesialpedagogiske tjenester av god kvalitet til rett tid på individ- og systemnivå, særlig på områder der en ikke kan vente at kommunene har kompetanse (NOU 2009:18). Statpeds virksomhet er ikke lovregulert (ibid). 4 Varighet på avtalen varierer avhengig av hva det søkes om. Men ofte fornyes avtalene slik at kompetansesenteret kan være inne i en sak i flere år. 5 Økonomiske rammer fastsettes i stasbudsjettet og overføringene skjer direkte til senteret fra staten via Utdanningsdirektoratet. 6 Statpeds virksomhetside er å gi tjenester til kommunene i deres arbeid med å realisere opplæringslovens mål om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. 6

13 2.2 Hørselshemmede med flere funksjonshemminger; avklaringer og presiseringer I denne oppgaven benyttes begrepet hørselshemming som et samlebegrep på ulike grader av hørselstap. Begrepet døvhet brukes om personer med så stort hørselstap at de i liten eller ingen grad kan dra nytte av lyd i kommunikasjonen. Begrepet tunghørt brukes om personer med varierende grad av hørselsrest som kan anvendes i kommunikasjonen med andre. Det skilles mellom sterkt, moderat og lett tunghørt. Distinksjonene mellom de ulike gradene kan delvis fastsettes ut fra høretersklene i et audiogram 7, men vil også være subjektive og situasjonsbetinget. For eksempel kan en moderat tunghørt person fungere som døv i en gitt situasjon eller miljø (Statens helsetilsyn, 2000). I Norge er det ca mennesker med nedsatt hørsel. Av disse er mellom 3500 til 4000 tegnspråkbrukende døve (Statens helsetilsyn, 2001). Man antar at det fødes ca 35 døve og ca 150 sterkt tunghørte barn pr årskull i Norge. I gruppen mellom 0-18 år regner man med at det er ca sterkt tunghørte og ca 630 døve barn og ungdom. Å få et hørselshemmet barn inn i familien byr på store utfordringer. Familien stilles overfor utfordringer som den kan trenge hjelp til å mestre. De fleste døve barn fødes til uforberedte hørende familier som kan føle at det er en vanskelig oppgave å lære seg tegnspråk. Samspill, språk- og begrepsutvikling vil kunne bli forstyrret. Kommunikasjon både i og utenfor familien er vanskelig (ibid). Å være hørselshemmet med flere funksjonsnedsettelser innebærer at man i tillegg til sitt hørselstap kan ha autisme, synshemming, psykisk utviklingshemming, stoffskiftesykdommer, diverse syndromer, kromosomavvik og cerebral parese. Ofte kan det være flere diagnoser som opptrer samtidig, for eksempel være døv, ha cerebral parese og være psykisk utviklingshemmet. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange hørselshemmede med flere funksjonsnedsettelser som finnes i Norge. 8 En undersøkelse fra 1995 baserer seg på en beregning om at det finnes cirka personer på landsbasis. Dette tallet dekker både døvblinde og hørselshemmede med flere funksjonshemminger (Woll og Røed, 1996). 7 En visuell fremstilling av en persons høreterskel fremkommet ved personens respons på akustiske signaler(arlinger m.fl., 2007) 8 I veileder som omhandler habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap står det:..noen fødes med multiple misdannelser hvor hørselstap er en delmisdannelse (multifunksjonshemmede). Antallet utgjør ca barn hvert år. (Statens helsetilsyn, 2000:26) 7

14 Mange av brukerne ved kompetansesenteret har en eller flere funksjonsnedsettelser i tillegg til sin hørselshemming. Det kan føre til at de har en redusert kognitiv kapasitet til å utnytte sin resthørsel og derfor opptrer mer døvt enn det hørselstapet skulle tilsi. Konsekvensene av flere funksjonshemminger er ofte mer alvorlig enn summen av dem alle. Funksjonsnedsettelsene både påvirker og forsterker hverandre. Dette kan medføre at barn med flere funksjonshemninger gir utydelige signaler og har derfor vanskeligere for å delta på jevnbyrdige vilkår i et kommunikativt samspill (Lorentzen, 1997). Forfatterne det er referert til over har benyttet begrepet funksjonshemming. Et begrep som har vært under kritisk vurdering de siste årene. Tidligere var den nært knyttet til en medisinsk forståelse hvor funksjonshemning sees som en konsekvens av sykdom, lyte eller andre biologiske avvik (Sosialdepartementet, 2003:9). I de senere årene er begrepet også gitt en relasjonell dimensjon. Det tas utgangpunkt i forholdet mellom individets funksjonsevne og de krav som både fysiske og sosiale omgivelser stiller til den enkelte i ulike faser i livet (ibid). Funksjonshemmingen oppstår først der det er et gap mellom individuelle forutsetninger og omgivelsenes krav. Til tross for distinksjonene beskrevet ovenfor velger jeg å bruke begrepet hørselshemmede med flere funksjonshemminger når jeg omtaler brukere av senteret 9. Det er det dette begrepet senteret bruker når de omtaler sin målgruppe. Å være hørselshemmet innebærer en funksjonsnedsettelse, men funksjonshemmet blir man først i møte med omgivelser som ikke behersker tegnspråk 10. Mange døve i dag ser ikke på seg selv som funksjonshemmet, men definerer seg selv til å tilhøre en språklig/kulturell minoritet. I stedet for å fokusere på mangel på hørsel vektlegges andre mer positive attributter og verdier (Breivik, 2000). St. melding nr beskriver at regjeringen vil redusere gapet mellom individets forutsetninger og samfunnets krav ved å endre krav og styrke individets forutsetninger (Sosialdepartementet, 2003). 9 I en tidlig fase av oppgaven brukes døve/hørselshemmede med flerfunksjonshemminger. (se informasjonsskriv og spørreskjema) 10 Norsk tegnspråk er et språk med egen grammatikk og oppbygging, forskjellig fra norsk talespråk. Det oppfattes med synet (visuelt) og produseres med hendene (gestuelt), og med annet kroppspråk. Førspråklige døve har tegnspråk som sitt førstespråk. (Statens helsetilsyn, 2000) 8

15 2.3 Spesialpedagogikk som fag og rådende politikk overfor funksjonshemmede Spesialpedagogikkens overordnede mål er å fremme gode lærings, -utviklings- og livsvilkår for barn, unge og voksne som av ulike grunner møter ( ) funksjonshemmende vansker og barrierer i sin utvikling, læring og livsutfoldelse (Tangen, 2008:17). Slik definerer Tangen mål og oppgaver for spesialpedagogikken. Videre sier hun at sentrale oppgaver er å forebygge at vansker og barrierer oppstår eller får utvikle seg og at det er avgjørende å avhjelpe og redusere vansker og barrierer som finnes. Slik jeg vurderer det åpnes det i denne målformuleringen for at man tar med nettverket og har fokus på de relasjoner som den funksjonshemmede har for å kunne realisere de mål som her er skissert. Den åpner for spørsmål som hva skal til for å fremme utvikling for den funksjonshemmede. Likevel er det min erfaring at man altfor ofte kun inntar en forståelsesmåte som tar utgangspunkt i enkeltindividet. Primærsatsningen blir å gjøre noe med eller for individet. Eller det man i stortingsmeldingen om nedbygging av funksjonshemmende barrierer omtaler som å styrke individets forutsetninger (Sosialdepartementet, 2003). I praksis gjøres dette fra kompetansesenteret ved å gi rådgivning til lærere og foreldre (Befring og Tangen, 2008). Individets forutsetninger styrkes ved å gi rådgivning til foreldre og lærere. Søsken er ikke spesifikt nevnt som en del av livsmiljøet. Fra årene har styrende ide i norsk skolepolitikk vært integrerings-, nærhets- og normaliseringsprinsippet (Befring, 2008). Dette har også vært sentrale ideer i utformingen av politikken overfor funksjonshemmede. Det har blitt færre institusjoner og mer åpen omsorg. Dette fører til mer involvering av pårørende. Stortingsmelding nr. 40 har et eget kapittel som gir en situasjonsbeskrivelse av familier med barn med nedsatt funksjonsevne (Sosialdepartementet, 2003). Her beskrives det mange utfordringer foreldre har, men den nevner ikke eksplisitt søskenets situasjon. 9

16 Det beskrives at det å få grundig informasjon på riktig tidspunkt bidrar til å forebygge slitasje på familien. Videre vurderes det som verdifullt å få utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Det er grunn til å anta at søsken har de samme utfordringene og de samme behov for informasjon, opplæring og kunnskap som foreldre (ibid). 2.4 Tilbud til søsken I gjennomgang av aktuell norsk lovverk eller andre relevante dokumenter kan jeg ikke finne at søsken har noen rettighetter knyttet til å få informasjon, opplæring og mer kunnskap i kraft av sin rolle som søsken til en funksjonshemmet. Ivaretakelse av familie står nevnt, men ikke noe spesifikt om søsken. Likevel gis det tilbud til søsken. I Norge er det først og fremst Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger som gir tilbud til søsken. De har blant annet egne vintercamper for søsken i alderen år og samlinger for voksne søsken (Frambu, 2010). Ellers i Norge blir søskenopphold arrangert i regi av ulike interesseforeninger for funksjonshemmede. Habiliteringstjenesten 11 ved en rekke helseforetak arrangerer treff for søsken, men det er mer vilkårlig. Helsestasjoner gir tilbud til barn og unge fra 0-20 år. Helsestasjon - og skolehelsetjenesten bør være særlig opptatt av grupper med spesielle behov (Sosial- og helsedirektoratet, 2004:35). Behovet for oppfølging vil nok være varierende blant søsken til funksjonshemmede. I noen tilfelle kan en oppvekst i en funksjonshemmet familie påvirke den psykososiale utvikling hos det friske barnet. Sånn sett bør helsestasjoner være oppmerksomme på disse søsknene, men jeg er usikker på om de er det. 2.5 Om å være søsken i det anderledese søskenskapet Søsken til funksjonshemmede reagerer forskjellig på å være i denne situasjonen. Noen kan oppleve tristhet og fortvilelse som fører til at de blir redde. Andre lukker seg inne og andre igjen strekker seg langt for å være til minst mulig bryderi. Enkelte reagerer med avvikende adferd, regresjon eller somatisering for og å bli sett (Holtskog og Gombos, 2001). 11 Habiliteringstjeneste er en del av fylkeskommunens spesialisttjeneste og den retter seg mot mennesker med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger 10

17 Eli Marte Rusten som er søster til en autist skriver at søsken kan utvikle strategier som blir en del av deres sosialiseringsprosess som de selv ikke er bevisst. De fleste søsken klarer ikke å reflektere over effekten av livet med en som tar all plass, før de er voksne sier hun (Rusten, 2009). I en forelesning 12 appellerer Eli Marte Rusten til at søsken bare må få lov til å være sammen. Alle vil at de skal prate om hvor vanskelig vi har det, men vi ønsker ikke å utlevere egen situasjon/familie til fremmede. Deres virkelighet er bare sånn, det er ikke noe å snakke om, sier hun videre 13. Hun beskriver en tilstand hvor søster/bror beveger seg mellom to kulturer. Kulturen hjemme er preget av det funksjonshemmede barnets behov og væremåte. Kulturen ute er preget av vanlig sosialt samvær. Dette går fint helt til kulturene møtes. Da må søsken gjøre rede for alt det rare hjemme og følge med på blikk og reaksjoner fra folk ute. Videre sier hun at søsken passer på at det ikke skjer noe med de funksjonshemmede søsknene på skolen og i fritiden i forhold til anfall, farer, mobbing etc. I en rapport som omhandler sosial ulikhet i helse beskrives det at psykiske belastninger som oppstår i samspillet mellom individet og det sosiale miljøet de inngår i, kan utgjøre risiko for helseproblemer senere i livet. Min antagelse er at dette i noen tilfeller også kan være situasjonen for søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger (Rognerud m.fl., 2007). Under hospitering på Frambu fikk jeg vite at det er viktig at søsken får innføring i begreper som ofte benyttes i forbindelse med deres funksjonshemmede søsken. Gi søsknene informasjon om diagnose og konsekvensene av den. Gi dem informasjon og forklaringer, slik at de får et språk de kan bruke. Gi dem innsikt i at foreldre også kan ha det vondt. La de i samvær med andre søsken i samme situasjon få snakke om opplevelser som kan føre til følelser som sjalusi og dårlig samvittighet. Ved å lytte til andres historier erfarer de at de ikke er alene om disse opplevelsene og følelsene. 12 Forelesning på Frambu, Tillatelse til å bruke dette sitatet er gitt fra Eli Marte Rusten i e-post

18 3.0 Studiens teoretiske rammeverk Her presenteres forskning om søsken, rammer og teorier for helsefremmende som utgjør studiens teoretiske perspektiv. 3.1 Resultater av litteratursøk Utefra de søk jeg foretok fikk jeg ingen treff på kombinasjonen døve med ulike funksjonshemminger og søsken. Verken i norske eller utenlandske baser. På engelsk benyttet jeg søkeordene deaf, mental retarded og siblings. Jeg har søkt i følgende baser: EBSCOhost / ERIC/ Academic Search Premier, First Search, Sage Journals online, Ovid ProQuest, idunn, Norart. Siden søking med overnevnte kombinasjon ga lite resultat utvidet jeg søkeordene med disabled, og special needs. Søkene ble deretter utvidet ved å sette sammen overnevnte ord med andre relevante søkeord som; supportive environments support, skills, partnership, influence, empowerment og health promotion som alle er begreper hentet fra teorier om helsefremmende arbeid. Det var etter at jeg utvidet og kombinerte ord at jeg fant materiale som ga meg informasjon og kunnskap som jeg benyttet videre. Men det var først og fremst ved å lese beslektede artikler som delvis omhandler tema at jeg fant frem til annen litteratur som er relevant for denne oppgaven. Resultatene av søkene viser det er store forskjeller i tilnærming til temaet. Mitt inntrykk er at utenlandsk forskning ofte baserer seg på en tilnærming som innebærer metodetrianguleringer, kvantitative undersøkelser fulgt opp med kvalitative intervjuer. I motsetning til de norske treff jeg har funnet som oftest har en kvalitativ tilnærming som utgangspunkt. Et inntrykk jeg sitter igjen med er at det er mer fokus på og forskning om søsken utenlands enn det er i Norge. Jeg fant ingen norsk forskning av nyere dato om det å være i en søskenrelasjon til en funksjonshemmet person. Men jeg fant noen hovedfag og master oppgaver som berører søsken. 3.2 Generelt om det å være søsken til funksjonshemmede I heftet Søsken i fokus står det at søsken tar mye ansvar, de kan føle seg tilsidesatt, og sinne og sjalusi er ikke uvanlig. Samtidig er det tydelig at det å være bror eller søster også kan utvikle mange sterke sider og gi store gleder (Vidje, 2008). Undersøkelser viser at faktorer som kjønn, rekkefølge i søskenflokken, familiestørrelse, foreldrenes mestringstrategier, foreldrestøtte og familieklima er av betydning for søskenrelasjonen (Orsmond og Seltzer, 2007, Giallo og Gavidia-Payne, 2006). 12

19 Flere artikler påpeker at det er en sammenheng mellom hvilket klima som råder i oppvekstmiljøet og hvordan søskenet ser på sine funksjonshemmede søsken. Klima forstås som familiens tilnærming til og mestringsevne i forhold til det funksjonshemmede barnet. Dette bekreftes i en australsk undersøkelse blant 49 familier med barn med funksjonshemminger. Resultatet viser at familiefaktorer som sosio- økonomisk status, familierutiner, familiens problemløsningsevne og sen inntreden i søskengrupper, alle er faktorer som bidrar til å påvirke søsknenes innstilling til sin funksjonshemmede søsken (Giallo og Gavidia-Payne, 2006). Denne undersøkelsen konkluderer med at dette er av større betydning for søskenets innstilling til det funksjonshemmede barnet enn individuelle erfaringer og mestringsevner. Den konkluderer med at fagfolk bør støtte hele familien for at søsken skal endre innstilling (ibid). Dette bekreftes delvis i masteroppgaven Å vokse opp med et funksjonshemmet søsken (Askim, 2007). Den baserer seg på en kvalitativ undersøkelse hvor tre søsken blir spurt om hvordan det er å vokse opp med en funksjonshemmet søster eller bror. Hvilke muligheter for vekst har vært å tilstede? Hvilke belastninger har de opplevd å leve med? Den konkluderer med at støttende og mestrende foreldre med evne og vilje til å gi god informasjon er viktig. Av belastende faktorer nevnes bekymring for framtidig ansvar for funksjonshemmet søsken (ibid). I en kvalitativ undersøkelse fra Sør- Afrika blant tenåringer som er søsken til funksjonshemmede kommer det frem at det er lite samhandling i disse familiene. Tenåringene er ordknappe i å beskrive deres søsken, men den viser at de føler skyld i forhold til deres funksjonshemmede søsken. Disse søsknene fikk lite informasjon og råd i forhold til sine funksjonshemmede søsken (Opperman og Alant, 2003). Boken Psykisk utviklingshemmedes søsken (Osborg og Osborg, 1992) baserer seg på en forskningsrapport som beskriver hvordan disse søsknene har det i Norge. På spørsmål om hvilke forhold i og utenfor familien som søsknene opplever som kilde til støtte eller stress fant de følgende: Over 60 % av søsknene oppga mangelfull hjelp fra hjelpeapparatet. Blant offentlige instanser nevnes barnehage og skole som hyppig kilde til støtte og hjelp. Sosialkontor, legetjeneste og trygdekontor blir hyppigst nevnt som kilde til belastning. 13

20 Spesielt nevnes at kamerater som vet at bror/søster er psykisk utviklingshemmet ofte er til støtte (ibid). Rusten (2009) beskriver i sin artikkel utfordringen ved og la søsken gå på samme skole fordi den friske kommer inn i en rolle hvor det passer på sin funksjonshemmede søsken. 3.3 Forhold knyttet til det å ha søsken med spesielle diagnoser For å kunne ivareta anonymiteten blir det i undersøkelsen som nevnt foran ikke spurt om forhold knyttet til diagnose. Jeg vil likevel beskrive forhold til spesielle diagnoser da forskning er tydelig på at dette kan være av betydning for hvordan søsken har det. Hvis kompetansesenteret skal gi tilbud til søsken er det verdt å ta hensyn til disse forholdene. Det kan se ut som om det er en sammenheng mellom hvilke diagnose den funksjonshemmede personen har og hvordan søsknene opplever situasjonen. En amerikansk undersøkelse har sammenlignet søsken til personer med henholdsvis autismeforstyrrelser og Downs syndrom. Undersøkelsen så på forhold som; kvalitet på søskenrelasjonen, kjønnsforskjeller i de to gruppene og hvilke faktorer som er avgjørende for relasjonene søsknene i mellom. Undersøkelsen avdekket tydelige forskjeler mellom de to gruppene (Orsmond og Seltzer, 2007). Søsken til personer i autismespekteret hadde både mindre og dårligere kontakt med sine søsken enn de som hadde søsken med Downs syndrom. De var også mer pessimistiske med tanke på deres funksjonshemmede søskens fremtid. De følte også at deres relasjon til foreldre var påvirket av at søskenet hadde en autismetilstand. Søsken til personer med Down syndrom var mer optimistiske i forhold til fremtid. En avgjørende faktor for hvordan relasjonen utviklet seg var i hvilken grad bruk av problemorienterte mestringsstrategier ble benyttet. Undersøkelsen konkluderer blant annet med at det er viktig å øke søsknenes mestringskompetanse til samvær med sine søsken for å kunne oppnå bedre søskenrelasjon (ibid). 14

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning

Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Familier med funksjonshemma barn likestillling og deltakelse Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Politiske målsetninger Familier med funksjonshemmede barn skal ha samme mulighet til å leve et selvstandig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Oppvekst med funksjonshemming Møtet med hjelpeapparatet. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning

Oppvekst med funksjonshemming Møtet med hjelpeapparatet. Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Oppvekst med funksjonshemming Møtet med hjelpeapparatet Jan Tøssebro NTNU samfunnsforskning Oversikt Om prosjektet Der politiske idealer treffer bakken Tema som er viktige i alle barns/familiers oppvekst

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Temadelen Emner ordnet etter modul

Temadelen Emner ordnet etter modul Temadelen Emner ordnet etter modul 6 HOVEDOMRÅDER: KOMMUNIKASJON OG SPRÅK BARNEHAGE- OG DØVES KULTUR OG HISTORIE ANDRE EMNER Grønn = familieopphold på Ål folkehøyskole og kurssenter Gul = årsinndeling

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Helsefremmende oppvekst

Helsefremmende oppvekst Helsefremmende oppvekst Hvordan stimulere fysiske og psykiske friskfaktorer på barnets arenaer? 19.Januar 2017 Inger Elisabeth Borge De fleste har det bra! Inger Elisabeth Borge 1 Ung i Telemark 2015 87

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Vi har en elev med NF1 e- læringskurs http://www.frambu.no/ekur s2014-nf1 NF1 er mer enn flekker i huden Mange har vansker med: kognisjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner Frambu, senter for sjeldne funksonshemninger Sandbakkveien 18 1404 Siggerud Frambu 4.1. 2006 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Helsepedagogiske utfordringer i møt e me mennes er me kronisk sykdom ssykdom

Helsepedagogiske utfordringer i møt e me mennes er me kronisk sykdom ssykdom Helsepedagogiske utfordringer i møte med mennesker med kronisk sykdom Førsteamanuensis, dr.polit Eva Langeland Høgskolen i Bergen Eva Langeland 1 Disposisjon Introdukjon. Utfordringer relatert til: Holisme

Detaljer

Sluttrapport. Tiltaksområde: Rehabilitering. Prosjektnr: 2008/0092. Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Sluttrapport. Tiltaksområde: Rehabilitering. Prosjektnr: 2008/0092. Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Sluttrapport Tiltaksområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/0092 Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Prosjektleder: Heidi Elisabeth Kittelsen Dette prosjektet er

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Forskningsperspektiv på spesialpedagogikk i en barnehage for alle

Forskningsperspektiv på spesialpedagogikk i en barnehage for alle Forskningsperspektiv på spesialpedagogikk i en barnehage for alle Kjell-Arne Solli, Høgskolen i Østfold: Presentasjon på avslutningsseminar 22.mai 2012 for prosjektet «Barnehagens arbeid med inkludering

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd Organisering av grupper Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd 1. Hva er en støttegruppe? 2. Hvorfor har vi støttegrupper? 3. Noen eksempler på grupper 4. Hvordan kan vi organisere grupper? 5. Hvilken effekt

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU I 2008 fikk 3,3 % av barn i barnehage ekstra ressurser 1,7% etter opplæringsloven 5-7 (ofte spesialpedagog) 1,6% via statstilskuddet (ofte assistentressurs)

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN HVA OG HVORDAN. EGENTLIG?

FYSIOTERAPI FOR BARN HVA OG HVORDAN. EGENTLIG? FYSIOTERAPI FOR BARN HVA OG HVORDAN. EGENTLIG? PRESENTASJON AV MEG SELV INGER-MARIE WALBØ JOHNSGÅRD tlf. 41610690 inger.marie.johnsgard@oyer.kommune.no * Sannheten om barnefysioterapi? * Tanker, erfaringer

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering Barn som pårørende - søskengruppe, barnehabilitering Søsken i familien Å se på familien som helhet har ikke alltid vært fremtredende innen helsevesenet. mye oppmerksomhet har vært gitt til den som har

Detaljer

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266)

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266) Sluttrapport for prosjekt Mine tegn prosjektnummer (2008/0266) Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bruk av tegn til barn har vist seg nyttig i mange ulike sammenhenger

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Et annerledes søskenliv. Torun M. Vatne Psykolog, PhD

Et annerledes søskenliv. Torun M. Vatne Psykolog, PhD Et annerledes søskenliv Torun M. Vatne Psykolog, PhD Et annerledes søsken? En annerledes søskenrelasjon? Et annerledes familieliv? En annerledes psyke eller annen input i utviklingen på godt og vondt?

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS Resultatene fra studien viser at barna med CdLS er en svært heterogen gruppe. Selv om de har samme diagnose, viser det seg at de har ulike forutsetninger og behov. Store

Detaljer

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Snakker vi myke eller harde pakker her? Hvem er avsender? Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut høring for ;

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Jeg sier at jeg forstår at hun er lei seg. Og det som alltid hjelper er å stryke litt på kinnet og gi en god og varm klem. Jennifer Bryant Igland

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37 Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Foreldre 6,10,11,20,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,45 1.Ideologi /ideal

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE Navn: NN Født: 1.6.1997 Skole: Byskolen Klassetrinn: 6. Utarbeidet dato: 25.5.2009 Av lærer / spesialpedagog: NN I samarbeid med: Kontaktlærer:

Detaljer

Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T

Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Bli kjent/familien/ navnetegn Form/farger Gjenstander Personbeskrivelse Hus og hjem/daglige gjøremål 3 Informasjon om tegnspråk Tegnrommet Velkommen til Se mitt språk! Informasjon om: - Undervisningsplanen

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Pårørende som ressurs

Pårørende som ressurs Pårørende som ressurs 1 Hvem er pårørende Definisjon i juridisk forstand : den som pasienten oppgir som nærmeste pårørende. Ektefelle eller den pasienten lever sammen med i samboer/partnerskap, myndige

Detaljer

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samling for voksne med Loeys-Dietz syndrom og foreldre til barn med diagnosen. 23.09.2016. Lillehammer Trond Haagensen Sosionom

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever Sluttrapport Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / 0370 Grunnskole for tegnspråklige elever Utrede muligheter for etablering av en landsdekkende non profit privat grunnskole for tegnspråklige i Oslo regionen

Detaljer

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Statped viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev av 2. desember 2016

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

De pedagogiske tilbudene

De pedagogiske tilbudene De pedagogiske tilbudene Når det skal utarbeides et tilbud for hørselshemmede barn, må dette skje i nært samarbeid med barnets foreldre. Det betyr at det må legges stor vekt på hvilket tilbud foreldrene

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Eva-Signe Falkenberg

Eva-Signe Falkenberg SPRÅK OG SOSIALISERING HOS TUNGHØRTE, DØVBLITTE OG COCHLEAIMPLANTERTE BARRIERER OG MULIGHETER Eva-Signe Falkenberg SPED 1010 21 03 2006 DISPOSISJON Innledning Definisjoner døve døvblitte tunghørte Betegnelser

Detaljer

Å bli presset litt ut av sporet

Å bli presset litt ut av sporet Å bli presset litt ut av sporet Psykoedukative grupper for ungdommer med sosiale og organisatoriske vansker Periode: februar 2007 juni 2009 Initiativtaker Enhet for voksenhabilitering i Telemark Midt-Telemark

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

Helsefremmende arbeid og salutogenese. Kompetansenettverket Aktiv mestring

Helsefremmende arbeid og salutogenese. Kompetansenettverket Aktiv mestring Helsefremmende arbeid og salutogenese Kompetansenettverket Aktiv mestring 04.05.17 Ellen Dahl Gundersen Hva påvirker helsen vår? Meld. St. 19 (2014-2015). Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter 2 (Lindstrøm

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

http://www.youtube.com/watch?v=u_tce4rwovi SKOLEHELSETJENESTEN FØRSTELEKTOR OG HELSESØSTER NINA MISVÆR INSTITUTT FOR SYKEPLEIE FAKULTET FOR HELSEFAG HELSEFREMMENDE STRATEGIER tar sikte på å utvikle tiltak

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

finnborg.scheving@statped.no

finnborg.scheving@statped.no finnborg.scheving@statped.no Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Rådgivning til foreldre med hørselshemmete nyfødte

Rådgivning til foreldre med hørselshemmete nyfødte Rådgivning til foreldre med hørselshemmete nyfødte Ingeborg Ørn, audiopedagog Hørselssentralen, CI-teamet ingeborg.orn@rikshospitalet.no PLATTFORM I OPPFØLGINGSARBEIDET Kunnskap om små barn, høreapparattilpasning

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog 16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling Livø Nyhus Spesialpedagog Hva skal jeg snakke om? Hva kan gjøre det vanskelig å lære? Kartlegging Sosial kompetanse og deltagelse Læringshindringer

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer GRUPPEPROGRAMMET COPP: TRIMBOS INSTITUTT Nederlandsk gruppeprogram gjøre og snakkegrupper

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer