MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1"

Transkript

1 MagiCAD Mengde Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1

2 1 Innledning Nestor MagiCAD Mengde VVS behandler mengdene fra MagiCAD, og tilpasser dem til Norsk Standard. Det kan også genereres en mengdefil som kan importeres til beskrivelsesprogrammene GPROG og Focus Anbud. Nestor MagiCAD Mengde VVS benyttes sammen med Excel. Mengdene fra MagiCAD overføres til Excel der program og alle innstillinger ligger. 1.1 Kortfattet arbeidsmetodikk Her følger en kortfattet liste over hvordan programmet benyttes med henvisning til kapitler med nærmere beskrivelse av den aktuelle funksjonen. Pkt Oppgave Henvisning 1 Åpne Excel filene MagiCAD Mengde.xls og NS-koder rør.xls. 1.1 MagiCAD Mengde.xls 1.2 NS-koder rør.xls 2 Kjør MagiCAD Export med konfigurasjonen MagiCAD Mengde. 2 Uttak av mengder i MagiCAD 3 Åpne et nytt, tomt ark i Excel og lim resultatet fra MagiCAD export inn her. 4 Åpne et tomt Excel ark og lagre det i prosjektet med et navn. 1.4 <Resultat>.xls 3.16 Navn på mengdefil 5 Start programmet (Ctrl+M) 3 MagiCAD Mengde 6 Velg Utfør mengdeberegning. (Sjekk at innstillingene er som ønsket.) 7 Velg Lag mengdefil. (Kun dersom mengdene skal inn i beskrivelse.) 8 Kjør importrutinen i beskrivelsesprogrammet med den mengdefilen som ble laget i pkt Utfør mengdeberegning 3.18 Lag mengdefil NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 2

3 2 Filer i bruk 2.1 MagiCAD Mengde.xls Denne filen inneholder selve programmet og ellers kun en informasjon på første side. Denne må være åpnet i Excel for at programmet skal kunne kjøres. Filen kan ligge sentralt et sted på serveren. 2.2 NS-koder rør.xls Denne filen inneholder NS3420-koder for rørledninger. Det er uhensiktsmessig og legge disse kodene inn i MagiCAD fordi det vil bli uforholdsmessig mange rørtyper å velge blant når man prosjekterer. I denne filen er det meningen at man skal gjøre endringer. Filen kan ligge sentralt dersom man ønsker å ha den felles for alle prosjekter. Det kan også lages kopier som ligger ute på prosjektene og dermed ha innhold som er spesifikt for prosjektet. Se kap. 05 NS-koder rør for nærmere beskrivelse av hvordan du redigerer dette regnearket. 2.3 <MagiCAD Export>.xls Denne filen inneholder all informasjon om alle objekter fra tegningene. Innholdet kommer fra MagiCAD-Export-funksjonen med konfigurasjonen MagiCAD Mengde. Dette regnearket skal kun ligge åpen i tillegg til mengdefilen, og trenger ikke å bli lagret. Men som en dokumentasjon for eventuell diskusjon vedrørende massene i ettertid anbefales at den versjonen som representerer den endelige masseberegningen lagres. Det må ikke slettes innhold i noen av linjene i dette regnearket. Ei heller settes inn tomme linjer. Programmet stopper innlesningen på første tomme linje, og alt som måtte ligge etter dette vil ikke komme med i massene. For øvrig må det heller ikke rokkeres om på rekkefølgen av kolonnene. Selv om det ikke er konstatert noe feil i forbindelse med sortering av radene, garanteres ikke bruk av dette. Autofilter kan man derimot trygt benyttes. Dette er et godt hjelpemiddel dersom man har behov for å søke etter visse komponenter. 2.4 <Resultat>.xls Denne filen inneholder resultatet fra masseberegningen. Filen bør lagres i prosjektet. Du kan ha flere forskjellige mengdefiler eller ark. Fra disse kjøres masseberegningsprogrammet (Ctrl+M). Når dette er gjort en gang kan ikke selve masseberegningen gjøres om igjen. Da må det foretas en ny overføring fra MagiCAD. Fra denne filen genereres det også en mengdefil som skal leses inn av beskrivelsesprogrammet. Mengdefilgenereringen kan kjøres om og om igjen. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 3

4 2.5 Samling av regneark De 4 regnearkene som er nevnt ovenfor er beskrevet å ligge i hver sin fil. Men disse kan også samles på færre eller helt ned til én fil. Men vær da oppmerksom på at ved eventuelle oppdateringer av programmet må regnearket MagiCAD Mengde byttes ut. 2.6 <Mengdefil>.mgd Denne filen inneholder mengder med NS3420-koder. Tekstformatet er tilpasset en spesiell standard for å kunne tolkes av beskrivelsessystemet. Normalt vil den få samme navn og plassering som Excel-arket beskrevet i kap Det er denne filen som skal leses inn av beskrivelsesprogrammet. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 4

5 3 Uttak av mengder i MagiCAD Uttak av mengder i MagiCAD utføres med MagiCAD_Export-funksjonen som finnes på dialogen for Bill of Materials. Det er ikke nødvendig å kjøre Bill of Materials funksjonen annet enn for egenkontroll. Du kan velge alle gruppene under SYSTEM GROUPS. Massene blir likevel sortert etter bygningsdel. Dette gjelder også varme- /kjøleanlegg selv om de ligger under samme gruppe i MagiCAD. Du kan også velge å ta flere eksporter gruppevis avhengig hva du synes er mest hensiktsmessig. Når du så trykker MagiCAD Export dukker følgende dialog opp: NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 5

6 Her skal du velge konfigurasjonen MagiCAD-Mengde. Dersom du ikke finner denne betyr det at du ikke har riktig konfigurasjonsfil aktiv. Så kan du kjøre Copy to clipboard. Dersom det summeres mengder gjennom flere etasjer, må du velge Selected drawings under AREA og plukk ut de tegningene som skal beregnes. Lim resultatet inn i et tomt regneark i Excel. 3.1 Unntak i masseberegningen Enkelte ting du tegner kan hende skal ikke masseberegnes. Disse bør du da tegne på egne systemer. Så kan man unnta disse systemene fra masseberegningen ved å sette blankt i avkrysningsboksen for BOM for disse systemene. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 6

7 4 MagiCAD Mengde Når masseberegningen skal kjøres må de 4 filene beskrevet i kap. 1.1 til 1.4 være åpnet. Objektene fra tegningene må være eksportert til et tomt regneark som beskrevet i kapitel 3. Programmet skal kjøres fra et annet tomt regneark. Det kan være en fordel å lagre dette regnearket først fordi da vil du automatisk også definere navn og sti til mengdefilen. Programmet aktiveres med makroen MagiCAD_Mengde som kan startes med Ctrl+M eller Alt+F8. Normal rekkefølge for utførelse av beregningen er: - Utfør mengdeberegning - Lag mengdefil - Avslutt Disse valgene vil normalt være aktive slik at du kan trykke 3*ENTER. Men som du ser av dialogen er det mange valgmuligheter. Videre følger en forklaring til hver av dem. 4.1 Vis Innstillinger Benyttes for å minske dialogens størrelse ved å skjule innstillingene. Hvert trykk vil slå AV/PÅ. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 7

8 4.2 Antall desimaler Her bestemmer du hvor mange desimaler lengder skal oppgis med i beskrivelsen. Gyldige valg er 0, 1 og 2. Total lengde vil alltid rundes av opp. Dvs. dersom beregnet lengde er 99,111 vil resultatet hhv bli 100 ved 0 desimaler, 99,2 ved 1 desimal og 99,12 ved 2 desimaler. 4.3 Isolasjon av rekt. Kanaler oppgis med m2 Uten dette valget oppgis isolasjon av rektangulære i meter pr. kanaldimensjon. (Ikke utvendig isolasjonsmål). Med dette valget summeres all isolasjon av rektangulære kanaler sammen til en total flate pr. isolasjonstype. Det legges til ekstra areal for utvendig isolasjonsmål. Isolasjon av endelokk og fordelingskammer medregnes også. Isolasjon av sirkulære kanaler berøres ikke av denne innstillingen. Sirkulære kanaler oppgis alltid pr. dimensjon. 4.4 Ta med kanaldeler Uten dette valget overføres ikke mengder for kanaldeler til totalmengde kolonnen. Kun lengder på kanaler blir medtatt. Selv om selve kanaldelen ikke blir talt opp blir likevel kanallengde for den tatt med dersom det er krysset av for måleregler. 4.5 Ta med rørdeler Samme gjelder her som for kanaldeler 4.6 Slå sammen KV og VV rør Dersom du vil at rørledninger for KV og VV skal slås sammen til en post, kan dette valget benyttes. Vær oppmerksom på at ved overføring til beskrivelse vil NS3420-koden til KV ble benyttet. 4.7 Benytt måleregler Uten dette valget blir byggelengder for bend, overganger, ventiler, spjeld etc. i h.h.t. norske måleregler ikke medregnet. 4.8 Utelat sirk. lydfeller i måleregler Dersom måleregler benyttes kan enkelte unntak gjøres. Her velges bort sirkulære lydfeller. Det betyr at det ikke regnes kanallengde for lydfellen. Men selve lydfellen blir talt opp. 4.9 Utelat rekt. lydfeller i måleregler Samme her for rekt. lydfeller Utelat tilluft-/avtrekksventiler i måleregler Samme her for ventiler. Normalt regnes kanallengde fra ventilstussen til senter ventil. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 8

9 4.11 Ta med ventilstusser på kanalmasser Enkelte ventiler har en sirkulær kanalstuss fra plenumskammer til ventil. Her kan du ta med denne kanalbiten på kanalmassene Max tillegg for kanal ved avgrening Målereglene sier at man skal måle en avgreningskanal fra senter av den kanalen den grener ut fra. For store hovedkanaler kan dette bli urimelig mye. Her kan du sette et max-mål i så måte. Dersom halve bredden av hovedkanalen overskrider verdien vil det likevel ikke bli medtatt større lengde for grenkanalen enn det du setter som max-mål Stegskala for standardbend I MagiCAD kan du tegne alle mulige slags vinkler for bend. Men i masseberegningen skal disse bli talt opp til nærmeste standard bend. Her kan du selv sette grenseverdiene for bendene. De bend som er under nedre grense blir ikke talt opp som bend i det hele tatt. I eksempelet ved siden av er det satt opp for hver vinkel en overskridelse på 5º. Det vil for eksempel medføre at et 34º bend blir talt opp som 30º Vis innstillinger for mengdefil Når mengdene skal importeres inn i beskrivelsesprogrammet benyttes en tilleggskode etter NS3420-koden for sortering i underposter til hovedposten. Denne tilleggskoden genereres automatisk av MagiCAD Mengde. Her kan du gjøre enkelte endringer til dette. Hele posten i beskrivelsesprogrammet vil bestå av en kode som er satt sammen av: - NS3420-kode - Skilletegn (Gjerne K dersom Lars Myhre standard benyttes) - Variantkode (User Code i MagiCAD) - Tallkode generert av objektets dimensjon NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 9

10 Et eksempel på en fullstendig kode kan være: X :Cu012 Dersom det benyttes Lars Myhre AS beskrivelsesstandard skal det stå :K i feltet Fortekst til tilleggskode. Ellers kan det stå blankt. I eksempelet står Cu fordi det aktuelle røret har User Code Cu i MagiCAD. 012 kommer av rørdimensjon 12 mm. For noen objektgrupper kan det være aktuelt å utelate User Code i tilleggskode. Dette kan velges ved å ta bort markeringen for de objektgruppene man ønsker dette. Trykk Lukk for å komme tilbake til de generelle innstillingene Bunnledningsplaner Vann og avløp på bunnledingsplaner skal som kjent tilhøre bygningsdel 311. Normalt vil rør til sanitæranlegg bli lagt til bygningsdel 312. Men for at bunnledninger skal komme på 311 må du velge ut bunnledningsplanene. Ved første gangs kjøring av MagiCAD Mengde skal følgende dialog dukke opp automatisk. Her får du en liste over alle etasjer massene kommer fra. Om noen av disse er bunnledningsplaner bør du klikke på de i listen. For hvert klikk tilføyes disse til innholdet i feltet for Bunnledningsplaner. Hvert plan skilles med ; (semikolon). Dersom du ikke får opp denne dialogen når du kjører MagiCAD Mengde er det fordi det allerede er et innhold i tekstfeltet. Dersom du ønsker å endre innholdet kan du gjøre dette manuelt ved å skrive direkte i tekstfeltet for bunnledningsplaner, eller ved at du sletter innholdet og kjører kommandoen på nytt. Dersom du redigerer manuelt så husk semikolon mellom hvert plan. Hvis det ikke er bunnledningsplaner i den aktuelle kjøringen kan du med fordel velge *Ingen*. Dermed dukker ikke denne dialogen opp neste gang. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 10

11 4.16 Navn på mengdefil Her bestemmer du sti og navn på mengdefilen som importeres i beskrivelsesprogrammet. Normalt foreslås samme sti og navn som den aktive excelfilen. Det er derfor lurt å lagre excelfilen først. Mengdefilen er en ascii tekstfil og får filtypen mgd Utfør mengdeberegning Her utføres selve mengdeberegningen i henhold til de innstillinger som er satt og resultatet blir skrevet til det aktive regnearket. Dersom tekstfeltet for bunnledningsplaner er tomt vil du bli bedt om å velge dette først. Se kap Dette er en fornorsket utgave av det du ellers vil kunne oppnå med den vanlige funksjonen Bill of Materials i MagiCAD. Men ved sammenligning vil du kunne se markante forskjeller. Når du har kjørt funksjonen Utfør mengdeberegning en gang, lar den seg ikke kjøre en gang til. Dersom du ønsker dette må du slette innholdet i regnearket først Lag mengdefil MagiCAD Mengde har i hovedsak to funksjoner. Den er selve masseberegningen som er omtalt i forrige avsnitt. Den andre er generering av mengdefil som kan importeres i beskrivelsesprogrammet. Dersom du ikke er opptatt av koblingen til beskrivelse, kan du med fordel utelate denne funksjonen og kun benytte mengdeberegningen som den er. Samtidig med at selve mengdefilen genereres vil du også få en forhåndsvisning av innholdet i mengdefilen i regnearket. Dette presenteres i kolonne H. Det har ingen hensikt å redigere på disse verdiene. Derimot kan du redigere på enkelte innstillinger i programmet og i regnearket for NS-koder til rør, for så å kjøre funksjonen Lag mengdefil på nytt. Bildet viser et utklipp fra et resultat. Det er kun de produktene som det er definert en NS3420 til som kommer med i mengdefilen. Alle poster som ikke medtas blir markert med egen tekst i kolonne I. Du bør gå gjennom listen nøye. Dersom det finnes poster som skulle vært med NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 11

12 i mengdefilen må du inn i MagiCAD å definere kode til de produktene det gjelder. Deretter må det kjøres ny eksport fra MagiCAD og hele prosedyren gjentas. Tilføyelse av NS3420-kode til produktene gjøres via funksjonen Select Products for the Project i MagiCAD. Finn frem til det aktuelle produktet, dobbelklikk på dette og før inn NS-koden i feltet for National code. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 12

13 5 NS-koder rør Det meste av NS3420-koder kan defineres i MagiCAD-prosjektet. I prinsippet også for rørledninger. Men da må man i tilfelle ha en rørserie definert for hvert enkelt alternativ som benyttes i NS3420. Det betyr for eksempel at man skulle ha egne rørserier for KV og andre for VV. Det vil for det første medføre uforholdsmessig mange rørserier i MagiCAD som det vil bli omfattende å vedlikeholde. Dessuten øker det farene for at brukerne velger feil betraktelig. NS3420-koder er satt opp i et eget regneark, NS-koder rør.xls. Dette regnearket er ment for å kunne redigere i. Du kan ha forskjellige utgaver for ulike prosjekter. Du kan føye til nye rørserier i nye kolonner og nye rader for medier som ikke er der. Når du legger til en ny rørserie eller redigerer en eksisterende gjelder følgende: - Rad 1. Benyttes til benevnelse av rørtypen. Teksten benyttes ikke til noe annet generell informasjon i regnearket - Rad 2. Her fylles inn User Code fra rørserien i MagiCAD - Rad 3. Her fylles inn en ensifret kode fra 1 til Z. Dette skal være overensstemmende med en cellereferanse i tabell A i beskrivelsesprogrammet. Riktig kode vil gi riktig tekst i beskrivelsen. F.eks. DN 15 for stålrør eller PVC 110 for avløpsrør. - I de neste radene fylles NS3420-koden inn. Ikke bruk punktum i koden. Ikke fyll inn felter som ikke er aktuelle. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 13

14 Innenfor hver rørserie skal det være mulig å tilegne røret forskjellige koder avhengig av hvilket medium det fører. Dette gjøres ved hjelp systemer i MagiCAD. I regnearket er det et til- og et frafelt for hvert medium. Systemnumrene som er oppført må gjenspeile systemnumrene i MagiCAD. Det vil si den benevnelsen som er oppført under User Code for systemet. I dette eksempelet er det lagt opp til at alle spillvannsledninger ligger på systemer med benevnelse fra 3101 til og med Videre starter overvann på Dette korresponderer med de verdiene som er satt inn NS-koder rør.xls. Man kan godt benytte punktum eller andre tegn i User Code. Bare sørg for at det står tilsvarende i regnearket. For kaldt og varmt forbruksvann er det litt spesielt. Disse benytter samme systembenevnelser. Her er det benevnelsene KV og VV i kolonne A som benyttes. Så disse benevnelsene må ikke endres. Ellers kan de øvrige benevnelsene for rør i kolonne A redigeres. Det er denne tekstverdien som benyttes i rapporten for masseberegningen. NTI Nestor AS v/trond Engebråten NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 14

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

Brukermanual for Opinio 7

Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Table of Contents 1. Komme igang... Om Opinio... 1 Hurtigguide for spørreundersøkelser... 2 Brukergrensesnittet... 5 2. Organisere spørreundersøkelser

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer