Utvidet brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet brukerveiledning"

Transkript

1 Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014

2 Viktige begreper og funksjoner... 3 Rekke, kolonne, filter, måltall, variabler og (under)kategorier... 3 Nedtrekksmeny... 3 Oversikt over grunnleggende funksjoner... 4 Skjule/vise emneoversikt... 4 Filter... 5 Endre utvalg... 6 Flytt til rad/kolonne/filter... 7 Snarveier til grafikk, eksportmuligheter og andre nyttige funksjoner... 7 Egne variabelkategorier («sett inn kalkulering») De ulike kalkuleringsalternativene Legg sammen Aggreger Trekk fra Multiplisere Dele Prosent forskjell Prosent av total Gjennomsnitt Prosentvis vekst Endre/slette/flytte egne kategorier Reorganisere tabeller, interaktiv funksjon Mer om snarveier til grafikk, eksportmuligheter og andre nyttige funksjoner Tabellvisning Søylediagram Linjediagram Kart Tilbakestill tabell Excel PDF Utskrift Lage link direkte til tabell eller figur Hjelp Fra pdf til powerpoint/word

3 Viktige begreper og funksjoner Rekke, kolonne, filter, måltall, variabler og (under)kategorier. Plassering av rekke, kolonne og variabler ser du i bildet under. Noen av variablene ligger i selve tabellen (her «tid» og «region»), mens andre variabler ligger i filter og har derfor ikke overskrifter i selve tabellen (her «kjønn», «alder» og «måltallet» (selve innholdet i tabellen folkemengde målt som antall personer)). Dette symbolet ved siden av variabelnavnet viser at variabelen ligger i filter. Symbol for filter Kolonne Variabler Rekke Variablene som ligger i rekke og kolonne kan ha flere underkategorier synlig i tabellen. Tallene i tabellen gjelder imidlertid kun for en av kategoriene på hver av filtervariablene. Hvilken kategori tallene gjelder for ser man ved siden av navnet til filtervariablene i feltet over selve tabellen. Tallene i tabellen ovenfor gjelder med andre ord folkemengde målt som antall personer, for begge kjønn og alle aldersgrupper (filtervariabler), fordelt på region (i rekke) og tid (i kolonne). Nedtrekksmeny Denne menyen er tilgjengelig ved å trykke på ved siden av variablene. I denne menyen finnes mulighet for å endre tabelloppsett, samt lage egne underkategorier av variablene som ligger i tabellen. 3

4 Oversikt over grunnleggende funksjoner Disse funksjonene er også forklart i den grunnleggende brukerveiledningen som du finner her Skjule/vise emneoversikt Du kan enkelt skjule emnemenyen, og hente den frem igjen, ved å klikke på denne pilen. 4

5 Filter Denne funksjonen er tilgjengelig for filtervariabler og gir mulighet til å raskt endre hvilken variabelkategori tabellen gjelder for For hierarkiske variabler som ikke ligger i filter vil man også finne slike snarveier til andre variabelkategorier, men da direkte i nedtrekksmenyen. Hierarkiske variabler er variabler hvor underkategoriene er delt inn i ulike nivåer (som fylkesnivå, delregionsnivå og kommunenivå for variabelen «region»). Det er disse nivåene som vil ligge øverst i nedtrekksmenyene. Hierarkiske variabler som ikke ligger i filter kan også åpnes direkte i tabellen ved å klikke på en overordnet kategori (eksempel: klikker man på «Asker og Bærum» vil disse to kommunene vises hver for seg i tabellen). Når denne funksjonen er tilgjengelig vil kategoriene som kan åpnes være vist med blått i tabellen. 5

6 Endre utvalg For ikke-hierarkiske variabler som ikke ligger i filter er det kun under «endre utvalg» at man kan endre kategorivisningen. Funksjonen er for øvrig også tilgjengelig for andre typer variabler. Når man klikker på «endre utvalg» dukker det opp en dialogboks huk av for de kategoriene du vil ha, trykk «ok» og tabellen oppdateres. 6

7 Flytt til rad/kolonne/filter I nedtrekksmenyen finner du også muligheten til å flytte variabler til rad, kolonne og/eller filter. Hvilke valg som er tilgjengelig avhenger av variabelens plassering i tabellen. Mer om hvordan du kan reorganisere tabellen finnes på side 25. Snarveier til grafikk, eksportmuligheter og andre nyttige funksjoner Til høyre i skjermbildet er en rekker symboler. Dette er snarveier til tabellvisning, søylediagram (velg mellom liggende eller stående), linjediagram, kartpresentasjon samt eksport til Excel, pdf og printer. Spørsmålstegnet helt til høyre åpner engelsk bruksanvisning. Hvis du gjør endringer i tabellen kan du raskt komme tilbake til standardinnstillingene ved å klikke på dette symbolet. Her finnes også mulighet til å lage link til tabellen/figuren du lager slik at du lett kan finne den igjen, eller lime den inn som objekt på egne nettsider. Ikke alle funksjonene er tilgjengelig for alle tabeller (tilgjengelighet er avhengig av innholdet og oppsettet på tabellene) 7

8 Egne variabelkategorier («sett inn kalkulering»). Man kan lage egne kategorier under de tilgjengelige variablene ved hjelp av nedtrekksmenyen under hver variabel. Hvis variabelen man gjør beregninger på ligger i filter vil den nye variabelkategorien også legge seg som filter. I tabellen nedenfor er kvinneandelen beregnet mens variabelen «kjønn» ligger i filter. Hvis variabelen man velger ligger i rekke eller kolonne i tabellen vil den nye variabelkategorien også legge seg her. I eksempelet under er kjønn (variabelen) flyttet fra filter til rekke og kvinneandelen (ny kategori under «kjønn») er beregnet. 8

9 Hvis variabelen man ønsker å gjøre beregninger ligger i filter kan den kjapt flyttes inn i tabellen ved å bruke «flytt til rad» eller «flytt til kolonne» i nedtrekksmenyen ved behov. Ønsker man å flytte en variabel motsatt vei (til filter) for å vise kun en kategori av en variabel uten at selve kategorien står i tabellen kan det også gjøres i nedtrekksmenyen ved å velge «flytt til filter». Man kan også «klikke og dra» variablene dit man vil ha dem i tabellen. Mer om denne interaktive funksjonen finner du på side 25 i dette dokumentet. OBS: Der dataene mangler (mangler eller er satt til «missing» pga konfidensialitetskrav) vil beregninger ikke fungere. Kategorien vil da komme som «missing» i tabellen (markert med - ). 9

10 De ulike kalkuleringsalternativene Legg sammen Hvis man ønsker en annen gruppering på en variabel enn den som ligger tilgjengelig i tabellen fra før kan man gjøre det ved å legge sammen ulike kategorier til en ny kategori. Eksempel: Lage ny alderskategori Velg «sett inn kalkulering» og «legg sammen» i nedtrekksmenyen under variabelen «alder». I dialogboksen som dukker opp huker man av for de alderskategoriene man ønsker å slå sammen, velger antall desimaler og gir kategorien et navn. I tillegg kan man velge å legge inn en konstant verdi hvis det skulle være ønskelig (dette tallet vil legges til summen av kategoriene du velger). Trykk «ok» og tabellen vil bli oppdatert med den nye kategorien. 10

11 I denne tabellen lå variabelen «alder» (med «alle aldersgrupper» som valgt kategori) som filter, derfor havner den nye kategorien også i filter. Dette kan enkelt endres i nedtrekksmenyen ved å velge «flytt til rad» eller «flytt til kolonne» eller ved bruk av tabellens interaktive funksjon (se mer om dette på side 25). Aggreger Aggregering betyr å slå sammen kategorier og fungerer derfor i all hovedsak på samme måte som valget «legg sammen». Forskjellen ligger i at aggregering lager hierarki. Vi anbefaler å bruke «legg sammen» hvis man ønsker å slå sammen kategorier såfremt man ikke er helt avhengig av disse 11

12 hierarkiene. Grunnen til dette er at hierarkiene som dannes gjør det mye vanskeligere å finne frem i egen tabell. Trekk fra Denne funksjonen lar deg lage egne kategorier ved å trekke fra verdien av en kategori fra en annen. Eksempel: Finne folkemengde i Akershus uten Asker og Bærum Velg «sett inn kalkulering» og «trekk fra» i nedtrekksmenyen under region. Det vil da dukke opp en dialogboks. Velg hvilke kategorier som skal inngå i beregningene (eller konstante verdier), antall desimaler og gi kategorien et navn. 12

13 Trykk ok og tabellen oppdateres automatisk. Tips: Ønsker du å trekke fra mer enn en kommune fra en region er det enkleste å bruke funksjonen «legg sammen» og summere de kommunene du er ute etter. Dele Siden kalkulasjoner kun kan gjøres på/innenfor en variabel (altså ved bruk av variabelens kategorier og ikke på tvers av variabler) har denne funksjonen begrenset nytteverdi på våre datasett. Det finnes likevel noen få tabeller hvor denne kan være nyttig. 13

14 Eksempel: gjennomsnittlig kvadratmeter for fullførte boliger I dette eksempelet finnes både totalt antall boliger og totalt antall kvadratmeter under måltall. Da kan man regne seg frem til gjennomsnittlig kvadratmeter. Velg «sett inn kalkulering» og «dele» fra nedtrekksmenyen under «måltall». I boksen som dukker opp velger man å dele bruksareal på fullførte boliger på antall boliger. Velg antall desimaler og gi den nye variabelkategorien et navn Trykk ok. Den nye variabelkategorien dukker opp i tabellen automatisk, men det kan være nyttig å rydde litt i tabellen for å se tallene. Dette gjøres som vanlig med funksjonen «endre utvalg». I dialogboksen som dukker opp vil du se den nye variabelkategorien. 14

15 Velg bort de andre variabelkategoriene og trykk ok og tabellen oppdateres med kun den nye kategorien. Multiplisere Funksjonen har liten praktisk nytte i våre tabeller. Fungerer på samme måte som funksjonen «dele» (se punktet over). Prosent forskjell Denne funksjonen er nyttig når man for eksempel ønsker å vite hvor stor andel en kommunes befolkning utgjør av Akershus sin totale befolkning. Denne funksjonen har likhetstrekk med «prosent av totalt», men er ikke helt overlappende (mer om denne funksjonen finner du lengre ned). 15

16 Eksempel: Enebakks andel av befolkningen i Akerhus Først velges «sett inn kalkulering» og «prosent forskjell» fra nedtrekksmenyen. I dialogviduet som dukker opp velger man kategoriene man vil gjøre beregninger på, antall desimaler man ønsker og gir den nye kategorien nytt navn. Trykk deretter ok og tabellen oppdateres. 16

17 Prosent av total Denne funksjonen lager en ny variabel som viser hvor stor andel en variabelkategori utgjør av totalen (andel kvinner, hvor stor andel av totalen en kommune utgjør osv). Det er ikke nødvendig at tall for totalen er tilgjengelig fra før. Vær oppmerksom på at ikke alle variabler egner seg for denne beregningen. Merk: For hierarkiske variabler gjøres beregningene i forhold til fra neste nivå i hierarkiet (som er Akershus for delregioner, delregion for kommuner der tall for delregion er tilgjengelig. Er ikke tall for delregion tilgjengelig i tabellen vil Akershus være grunnlag for beregning også for kommuner). Ligger ikke variabelen i hieraki fra før vil summen av observasjonene i tabellen utgjøre totalen. Merk at variabler som ikke ligger i hierarki ofte ikke egner seg for beregning på totaler selv om det er teknisk mulig. For beregninger av prosentandeler uavhengig av plassering i hierarki brukes funksjonen «prosent forskjell» i stedet. Eksempel: beregne befolkningsandelene i Akershus delregioner. Velg «sett inn kalkulering» og «prosent av total» i nedtrekksmenyen under variabelen «region». 17

18 Det vil da dukke opp en dialogboks. Velg en delregion, antall desimaler og gi den nye kategorien et navn.. Trykk ok og tabellen vil oppdatere seg automatisk. Denne operasjonen må gjøres for hver delregion 18

19 Gjennomsnitt Gjennomsnittsberegninger gjøres ved å legge sammen alle aktuelle verdier og dele på antall verdier (såkalt uvektet gjennomsnitt). Metoden gjør at dette sjelden er en nyttig funksjon når man er ute etter gjennomsnitt for geografiske områder i slike tilfeller vil det normalt sett være mest korrekt å bruke et vektet gjennomsnitt, med f.eks befolkningsstørrelsen som vekter (store kommuner vil da påvirke gjennomsnittet mer enn små kommuner). Vektet gjennomsnitt er ikke tilgjengelig i dette verktøyet. Merk også at det er enkelte andre variabler hvor gjennomsnittberegninger gir liten mening. Eksempel: Beregne gjennomsnitt av flere årganger Å beregne gjennomsnitt av flere årganger er særlig nyttig der tallene varierer en del fra år til år. Velg «sett inn kalkulering» og «gjennomsnitt» i nedtrekksmenyen under «År». 19

20 I dialogboksen som dukker opp haker du av hvilke år du ønsker å lage gjennomsnitt av, velger antall desimaler og gir den nye kategorien et navn. Trykk ok og tabellen oppdateres automatisk. 20

21 I tabellen ovenfor ser man at Hurdal ikke har fått verdi på den nye tidskategorien. Det skyldes at et av årene (2009) som er brukt i beregningene er satt til missing ( - ) for denne kommunen. 21

22 Prosentvis vekst Denne funksjonen er nyttig hvis man er interessert i å se den prosentvise veksten fra et år til et annet Eksempel: Prosentvis befolkningsvekst fra 2011 til 2012 Velg «sett inn kalkulering» og «prosentvis vekst» fra nedtrekksmenyen tilgjengelig ved variabelen «tid» I boksen som dukker opp velges årstallene beregningene skal gjøres på. Det nyeste årstallet skal først, deretter året man vil beregne prosentvis vekst fra. Man må også velge antall desimalersamt gi den nye kategorien et navn. Her beregnes prosentvis vekst fra 2011 til

23 Trykk ok og du kommer tilbake til tabellen, oppdatert med den nye kategorien. 23

24 Endre/slette/flytte egne kategorier Når en ny kategori lages får man et nytt valg,«kalkulasjoner», i nedtrekksmenyen ved den aktuelle variabelen (under variabelen «tid» i eksempelet nedenfor). Her kan man velge å endre eller slette egenproduserte variabler. Ønsker man å fjerne den nye kategorien fra selve tabellen, uten å miste selve variabelen/kategorien kan dette gjøres ved å klikke på den kategoriene du ønsker å fjerne fra tabellen (gjelder egenlagde variabler/kategorier) eller ved bruk av funksjonen «endre utvalg». Den nye kategorien vil også være tilgjengelig i funksjonen «endre utvalg» i nedtrekksmenyen for den aktuelle variabelen (her altså under variabelen «tid»). Ønsker man å komme tilbake til den opprinnelige tabellen slik den er publisert på nettsiden kan man klikke på dette ikonet. Merk at alle egenproduserte kategorier da vil bli slettet og må eventuelt lages på nytt. 24

25 Reorganisere tabeller, interaktiv funksjon Prinsippet er enkelt; dra variabelen dit du vil ha den og slipp. Hjelpetekster vil dukke opp når du peker på variabelen du ønsker å flytte og holder museknappen nede. Merk: Det er variabelnavnene man må klikke på, i selve tabellen eller i feltet over for filtervariabler se markeringer i tabellen nedenfor. Klikk her for å flytte på filtervariablene alder og måltall Klikk her for å flytte på variablene tid, kjønn og region Pek på et av variabelnavnene i tabellen (eller i filter) og hold museknappen nede. Det vil da dukke opp felt rammet inn med oransje linjer. Disse markerer områder variabelen du har klikket på kan plasseres. I tabellen nedenfor er det klikket på variabelen kjønn (markert med hvit celle i tabellen) Kolonne Filter Variabelen kjønn står her Rekke 25

26 Eksempel: Flytte en variabel fra kolonne til rekke Ved å klikke på variabelnavnet «kjønn» i tabellen og dra den til det oransje feltet rundt variabelen «region», flyttes variabelen fra kolonne til rekke. Resultatet ser du nedenfor 26

27 Eksempel: Endre rekkefølge på variabler innad i rekke eller kolonne I tabellen i forrige eksempel ble «kjønn» flyttet fra kolonne til rekke slik at variabelen «region» kommer først og så variabelen «kjønn». Dette kan enkelt endres. Klikk på variabelnavnet «kjønn» og dra dette over i det oransje feltet rundt variabelen «region». Når du har dratt «kjønn» inn i det oransje feltet rundt «region» slipper du museknappen og tabellen blir oppdatert slik at «kjønn» kommer før «region» i tabellen. 27

28 Mer om snarveier til grafikk, eksportmuligheter og andre nyttige funksjoner Tabellvisning Klikker du på dette ikonet kommer du til tabellvisning. Søylediagram Dette ikonet tar deg til søylediagram, her må man velge mellom liggende og stående søyler. Søylene representerer verdien på variabelen «måltall» og det lages et diagram per kategori av denne variabelen (man kan altså ikke lage et diagram hvor både «antall personer» og «antall per 1000 innbygger» vises så lenge disse to ligger som to separate kategorier under variabelen «måltall»). Man kan endre hvilke variabelkategorier som skal vises (for eksempel årstall, kjønn, alder, regionsinndeling) ved hjelp av nedtrekksmenyen. Man kan også flytte variabler inn/ut av figuren. Bruk av søylediagrammer har sine klare begrensninger i dette programmet og man vil ofte ikke få vist det man ønsker. Det vil ofte være like greit å eksportere tabellen til excel og lage diagrammene der da man har mange flere valgmuligheter. 28

29 Eksempel: lage søylediagram med kjønnsbalanse i ulike delregioner i Akershus Tabellen ser i utgangspunktet slik Velg liggende søyler, og figuren dukker opp. For å vise kvinner og menn hver for seg: gå til «endre utvalg» under kjønn, fjern kategorien «begge kjønn» og velg «menn» og «kvinner». Resultatet ser slik ut: 29

30 Funksjonene «filter», «endre utvalg» og «sett inn kalkulering» er tilgjengelig for de fleste variablene i et søylediagram. For variabler som ikke ligger i filter vil funksjonen «bruk som filter» være tilgjengelig (fungerer på samme måte som i tabellvisning). For tabeller som ligger i filter får man tilgang på alternativet «flytt til graf» i nedtrekksmenyen. Tidsvariabler har noen færre alternativer enn de andre variablene. Linjediagram Slike diagram er tilgjengelige når man har tidsserier (dvs flere årganger). Eksempel: Befolkningsframskrivinger, flere alternativer Tabellen settes opp med Akershus og Oslo under region, samt de tre hovedalternativene under «måltall» (befolkningsframskrivinger). Dette gjøres enklest ved hjelp av «endre utvalg» i nedtrekksmenyen under variablene «region» og «måltall». 30

31 Velg linjediagram og tre linjediagram vil dukke opp (et for hver framskrivingsmetode, fordi disse ligger som kategorier under samme variabel («måltall»)). Verktøyet tillater dessverre ikke å flytte disse inn i samme diagram. Ønsker man et slikt diagram bør man eksportere tabellen til Excel og lage eget diagram der. 31

32 Kart Dette ikonet tar deg til kartpresentasjon (ikke tilgjengelig for alle tabeller). Du kan endre innholdet i kartet gjennom nedtrekksmenyene (først og fremst alternativene «filter» og «sett inn kalkulering»). I tillegg kan du tilpasse kartet ved å velge hvor mange grupper informasjonen skal deles opp i. I utgangspunktet vil kartet vise fire grupper, som normalt er maksimalt antall grupper som egner seg til kartvisning. Det er mulig å velge fra 2 til 8 grupper. Gruppene kan deles opp som like intervaller etter verdi på variabelen «måltall», eller like store grupper (like mange kommuner i hver gruppe). I utgangspunktet vil gruppene være delt inn etter like intervaller. Du kan også velge å vise navn på kommunene og verdien på «måltallet» i selve kartet. Kartet vil oppdatere seg automatisk når du klikker på de ulike alternativene. 32

33 Tilbakestill tabell Bruker man denne tasten kommer man tilbake til tabellvisning (hvis man jobber med kart/diagram) og tabellen vises med standardinnstillinger. Kalkuleringer som er gjort forsvinner når denne knappen brukes. Excel Ved å trykke på denne knappen vil tabellen eksporteres til Excel for videre bearbeiding (kun tilgjengelig i tabellvisning). PDF Det kan være ønskelig å benytte bilder fra verktøyet i presentasjoner og dokumenter. Dette gjøres ved å først eksportere bildet til pdf. Mer om dette på side 35. Utskrift Dette ikonet sender deg til utskrift slik det er satt opp på din maskin. Merk at det som står under «om statistikken» alltid vil komme med på slike utskrifter. 33

34 Lage link direkte til tabell eller figur Klikker du på dette ikonet kommer følgende boks opp (øverst til høyre i bildet) Den øverste linken er den direkte link til statistikksiden vår, men hvor det første bildet du kommer til er den tabellen du ønsker (med redigerte elementer). I bildet under er det laget et kart som viser kvinneandelen (egendefiner kategori) i Akershuskommunene. Linken som genereres i funksjonen beskrevet ovenfor kan limes rett inn i adressefeltet på nettleseren. Man vil da komme til en side som ser slik ut. Linken limes inn her Ønsker du å legge inn en kobling til en tabell/figur på nettsider bruker du den andre linken (objektkobling). Her vil man kun se objektet (dvs tabellen eller figuren), ikke resten av nettsiden vår. 34

35 Hjelp Dette ikonet åpner en engelsk bruksanvisning. Merk at denne dekker en rekke funksjoner som vi ikke har på våre nettsider og/eller ikke er relevante for våre tabeller. Fra pdf til powerpoint/word Når man har laget en pdf-fil er det som regel fordi man ønsker å bruke kartet/grafen/tabellen i et word-dokument eller en powerpointpresentasjon. Enkleste måten å gjøre dette på er via funksjonen «ta et øyeblikksbilde» i adobe og så lime dette inn der man vil ha det. Denne funksjonen finner man under «rediger» Når man har valgt dette vil musepekeren på skjermen endre seg til et kryss. Først må du markere det du ønsker å ta et bilde av. Passer krysset øverst til venstre av området du vil ta bilde av og dra med musepekeren til du har dekket alt du vil ha med. Slipp - og denne dialogboksen dukker opp Trykk ok og du kommer tilbake til pdf-filen. Området du har tatt bilde av vil være markert slik 35

36 Gå deretter til dokumentet du vil lime bildet inn i - når du står på riktig sted i dokumentet velger du funksjonen «lim inn» og bildet du tok limes inn i det nye dokumentet 36

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Denne brukerveiledningen

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Juli 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg... 4 Velg

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Revidert oktober 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg...

Detaljer

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed (kommer)

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

// Brukerveiledning Brukerveiledning

// Brukerveiledning Brukerveiledning te // Brukerveiledning NAV Statistikkportal Brukerveiledning oppdatert 16.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 OM NAV STATISTIKKPORTAL...3 1.1.1 Nettleserkompabilitet... 3 1.1.2 Bruk av URL lenker i Statistikkportalen...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Hvordan bruker jeg Lærerens digitalbok?

Hvordan bruker jeg Lærerens digitalbok? Hvordan bruker jeg Lærerens digitalbok? Hvilke verktøy og tilleggsressurser finner du i Lærerens digitalbok? Her får du en kort oversikt over hvilke verktøy og tilleggsressurser som finnes, hva du kan

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK

FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK BRUKERVEILEDNING 1. Hvordan finne statistikkbanken? Du går inn via http://www.fiskeridir.no/statistikk/statistikkbank eller fra Fiskeridirektoratets internettside ved

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller Excel Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

GeoGebra 4.2 for Sinus 2P. av Sigbjørn Hals

GeoGebra 4.2 for Sinus 2P. av Sigbjørn Hals GeoGebra 4.2 for Sinus 2P av Sigbjørn Hals Innhold Litt om GeoGebra... 3 Linjediagram. Side 46 i læreboka... 3 Søylediagram. Side 57 i Læreboka... 5 Histogram. Side 81 i læreboka... 6 Lineær regresjon.

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Brukerveiledning Dashboard

Brukerveiledning Dashboard Brukerveiledning Dashboard Innhold Pålogging... 2 Åpne Dashboard... 3 Dashboard for Verksted... 4 Funksjonalitet i kakediagram... 6 Brukerveiledning Dashboard 1 Pålogging Logg på via ikon i DBS eller via

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

GeoGebra-opplæring i Matematikk 2P

GeoGebra-opplæring i Matematikk 2P GeoGebra-opplæring i Matematikk 2P Emne Underkapittel Graftegning 2.1 Linje gjennom to punkter 2.1 Å finne y- og x-verdier 2.1 Lineær regresjon 2.3 Andregradsfunksjoner 2.4 Polynomregresjon 2.4 Eksponential-

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter av ny type

Brukerveiledning for standardrapporter av ny type Brukerveiledning for standardrapporter av ny type Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 5 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 7 Dette er en brukerveiledning

Detaljer