MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD."

Transkript

1 MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

2 Innhold 1. Innledning Etablering av 3D-dwg fra IFC IFC-import Underlagsfiler 2D og 3D Plassering i koordinatsystemet MagiCAD Room Oppretting av prosjekt i MagiCAD Room IFC-import i MagiCAD Room IFC-oppdatering MagiCAD HPV og Electrical Utnyttelse av rominformasjon Eksport til DIALUX BIM IFC-eksport IFC-eksport fra MagiCAD Room IFC-eksport fra MagiCAD HPV IFC-eksport fra MagiCAD Electrical Kontroll over koordinatene... 14

3 1. Innledning Dette dokument beskriver prosessen med håndtering av IFC-filer i et BIMprosjekt ved bruk av MagiCAD. Hvordan arkitektens IFC-modell skal importeres, hvordan filer fra importen benyttes, hva som skal tas hensyn til av informasjon i modellen, og til slutt hvordan modellen skal eksporteres ut til IFC. MagiCAD er som kjent en påbygning til AutoCAD. Når det gjelder import av bygningsmodellen utføres dette i AutoCAD Architectural eller AutoCAD MEP. Vanlig AutoCAD kan ikke importere IFC. Det er derfor en forutsetning at man benytter en av de nevnte AutoCAD-produktene for at en 3-dimensjonal bygningsmodell skal kunne etableres. MagiCAD importerer det som er nødvendig for at installasjonene skal ha riktige referanser når anlegget skal eksporteres ut til IFC. Med det menes tilhørighet til etasjer og rom i bygget. Dette håndteres av MagiCAD Room. Følgende programvare er nødvendig for hele prosessen: AutoCAD Architectural (ACA) eller AutoCAD MEP (AMEP) MagiCAD Room MagiCAD HPV og/eller MagiCAD Electrical Man trenger nødvendigvis ikke ACA eller AMEP som plattform til MagiCAD, men kun for å etablere 3D-modeller som underlag for VVS- og EL-prosjekteringen. Til dette kan vanlig AutoCAD benyttes som plattform. 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC Normalt ligger hele bygget i en IFC-fil eksportert fra det programmet som den som har konstruert bygget benytter. De mest vanlige programmene er Revit, ACA, Archicad, Microstation, Tekla, DDS. I AutoCAD er det mest hensiktsmessig å splitte opp hver enkelt etasje i egne filer. Dette vil IFC-importen i ACA/AMEP sørge for automatisk. I de etterfølgende eksempler har vi benyttet AMEP. Dersom prosjektet er prosjektert med ACA bør man ikke foreta denne IFCimporten i det hele tatt, men heller bruke de originale modellfilene på vanlig måte.

4 2.1. IFC-import Start AMEP og kjør kommandoen IFCIMPORT. Du finner dette også under File/IFC/Import from IFC. Velg den aktuelle filen Under Options kan du gjøre unntak for hvilke typer objekter som eventuelt skal utelates. Møbler, (Furnishing), øker filstørrelsen betraktelig og bør vurderes og kuttes ut. Space, kan gjerne også utelates siden MagiCAD likevel ikke nyttegjør seg av dette i underlagsfilen. Dette håndteres av MagiCAD Room som beskrives senere. Dessuten fører disse areal-objektene ofte til uønsket skravur i modellen.

5 Hvis møbler likevel er ønsket bør det vurderes å kjøre dette ut i egne filer. Enten i en egen IFCIMPORT, eller ved at det tas ut fra hovedmodellen etterpå med WBLOCK. Møbler, og eventuell annen informasjon, kan da legges inn som egne xrefer i modellfilene slik at de kan håndteres separat. De kan da normalt være unloaded slik at modellen er lettest mulig å arbeide med til normalt bruk. Trykk Create for å starte prosessen med å etablere etasjefilene. IFC-filen inneholder navn på alle etasjer. Hver enkelt etasje får navn sammensatt av IFC-filnavnet og etasje. Hver enkelt fil er basert på en tegningsmal (dwt). Denne kan gjerne være tilpasset på forhånd til å inneholde gjennomarbeidede display-konfigurasjoner etc Underlagsfiler 2D og 3D De 3D-modellene som dannes ved IFC-importen er normalt dårlig egnet som underlag for plantegninger. De har begrenset symbolikk og mangler ofte slagretning på dører, tekstinformasjon, akser etc. Til dette trenger du vanlige 2D-tegninger. Revit og Archicad kan også eksportere til 2D-dwg. Dette har vært vanlig tidligere.

6 3D-modellene benyttes for orientering og koordinering med VVS- og ELinstallasjoner. Og selvfølgelig ved 3D-presentasjoner. 2D-modellene benyttes som underlag for plantegningene som skal plottes. Det anbefales å ha plottetegninger i egen mappe I tillegg til ARK-3D-modell bør gjerne også ARK-2D-plan settes inn som xref i RIE/RIV modell. Dette for å kunne koordinere tekstingen med underlagstegningenes tekst og annen informasjon slik at ikke dette blir overskygget. Dessuten er informasjon som for eksempel slagretning på dører helt nødvendig for å kunne plassere brytere etc. korrekt. RIE/RIV-modellene blir ofte tunge å jobbe med og stiller store krav til maskinkapasitet. Det bør sørges for at disse blir så lette som mulig. Derfor bør all annen informasjon enn selve modellen legges i andre filer. Dette gjelder ikke bare plantegninger for plotting, men også snitt og annen informasjon Plassering i koordinatsystemet Det er viktig å ha kontroll på plassering av underlagsfiler i modellen. Erfaringsmessig får ofte arkitektens 3D-modeller og 2D-plantegninger ulike plasseringer. I disse tilfeller må du regne med at det er 3D-modellen som er riktig og 2D-plan som er feil. Normalt bør du sette 3D-modellen inn med innsettingspunkt 0,0,0. Du kan eventuelt plassere den et annet sted, men da må du ta nødvendige forholdsregler når VVS/EL-installasjoner skal eksporteres til IFC. Ellers vil ikke dette treffe riktig i hovedmodellen. Se 5.4 Kontroll over koordinatene Hvis 2D-plan blir feilplassert må du flytte denne med MOVE eller lignende slik at den korresponderer med 3D-modellen.

7 3. MagiCAD Room 3.1. Oppretting av prosjekt i MagiCAD Room Når VVS/EL-installasjonene skal eksporteres til IFC må de tilordnes etasjer og rom. Dette håndteres av MagiCAD Room. Først må det etableres et prosjekt i MagiCAD Room. Dette kan gjøres i en RIE- eller RIV-modell. Vi forutsetter her at det gjelder 1. Etasje for RIV. Trykk Edit Storey Properties og Select. Velg New. Plasser prosjektfilen i en mappe som kan nås av både RIE og RIV. Trykk OK for å komme tilbake til Storey properties IFC-import i MagiCAD Room Prosjektet er opprettet og du kan velge hvilken etasje den gjeldene tegning skal knyttes til. Men først må IFC-filen importeres. Velg Edit. Deretter IFC-import velg den samme filen fra arkitekt som ble benyttet for å etablere 3D-modellene. Eventuelle etasje- og romdefinisjoner som ligger i prosjektet fra før blir erstattet av det som kommer fra IFC-filen.

8 Trykk Close for å komme tilbake til Storey properties. Velg Select og deretter den etasje som gjelder for den aktuelle tegningen. Storey origin in dwg skal være det samme som innsettingspunktet til ARK-3Dmodell. Som i dette tilfellet er 0,0,0. For mer informasjon, se kap. 5.4 Kontroll over koordinatene Romgrensene og rominformasjon blir da lagt inn som MagiCAD Room-objekter. Har du gjort alt riktig skal plasseringen stemme med underlagstegningene fra

9 arkitekt. Hvilken rominformasjon som skal være synlig kan velges med funksjonen Show Room Objects IFC-oppdatering Når du får en ny IFC-fil må denne importeres på nytt. All rominformasjon som ligger i MagiCAD-Room-prosjektet blir da slettet og erstattet med innholdet i den nye IFC-filen. Normalt skal du da ikke trenge å knytte tegningene til etasjer på nytt. 4. MagiCAD HPV og Electrical Når du prosjekterer videre i MagiCAD vil installasjonene som plasseres i bygget automatisk få en romtilhørighet så lenge tegningen er knyttet til et MagiCAD Room prosjekt Utnyttelse av rominformasjon I forbindelse med mengderapporter kan du nå velge å ha med rominformasjon og hvis ønskelig få splittet mengdene fordelt på rom. Her er et eksempel på rapportdefinisjon for ID-liste brann: Og her er et resultat av en slik rapport:

10 4.2. Eksport til DIALUX Rommene kan også eksporteres til Dialux med funksjonen Dialux export som du finner sist på MagiCAD-Room-verktøyraden. Start Dialux export, gi navn til fil og klikk i hvert enkelt rom som skal medtas i eksporten. Merk at rommene har fått en forhåndsinnstilt romhøyde ved importen. Hvert enkelt rom må kanskje justeres med hensyn til romhøyde. Denne romhøyden blir eksportert til rommene i Dialux. Når filen skal åpnes i Dialux må du søke etter filtypen STF. Merk at Dialux normalt bruker filtypen DLX som prosjektfiler, men at du må skifte til STF ved eksport og import til MagiCAD BIM MagiCAD har alltid ivaretatt BIM (BygningsInformasjonsModell). Det betyr at du egentlig ikke bør foreta noen ekstra grep i forhold til hva som ellers er vanlig. Som betyr at modellen skal være geometrisk korrekt. Men kanskje må man ha mer fokus på informasjonen på hvert enkelt objekt. Når det gjelder IFC-informasjon er det ikke alt som kan eksporteres til standard IFC egenskaper (IFC Property Sets) simpelthen fordi denne informasjon ikke er definert i standarden. Det vil i overskuelig fremtid være slik at grunnmodellen alltid inneholder mer informasjon enn hva som kan eksporteres til IFC. Imidlertid har de fleste applikasjoner mulighet til å eksportere deler av dette. Men da til et egendefinert sett med egenskaper. Slik er det også for MagiCAD. Her er et eksempel på slike egenskaper for en tilluftsventil:

11 5. IFC-eksport 5.1. IFC-eksport fra MagiCAD Room Før du kan eksportere modellene for VVS og EL må det etableres en IFC-fil med etasje- og rominformasjon. Dette gjøres i MagiCAD Room. Åpne Project i MagiCAD Room og velg IFC-Export. Du får da en rapport over eksportert informasjon: Dette blir grunnlaget for videre eksport av VVS- og EL-installasjoner. Det anbefales å ha en kopi av denne filen slik at nye VVS- og EL-modeller kan eksporteres uten at du trenger lage ny i MagiCAD Room. Det trenger du først å gjøre når du har importert en ny IFC-fil fra arkitekten.

12 Så må det vurderes om det skal etableres en fil for RIE og en for RIV. Alt kan eksporteres til en felles fil, men det mest vanlige er og ha separate filer for RIE og RIV IFC-eksport fra MagiCAD HPV Sørg for at det er eksportert en IFC-fil med etasje- og rominformasjon som beskrevet i forrige kapitel. Du må stå i den tegning som skal eksporteres. I dette tilfellet RIV-modell 1. Etasje. Start kommandoen MAGIIFCOUT som du finner på MC-HPC-Project verktøyrad. Velg siste gjeldene IFC-format (2x3) Velg WCS som grunnlag for origo. Velg Append to existing IFC file. Du får da en liste over etasjene og skal så velge den tilhørende etasje. Repeter prosessen for de øvrige etasjene. Velg også Add own properties dersom du vil at de MagiCAD-egenskapene som ikke er definert i IFC-standarden også skal eksporteres.

13 Men du bør ta rede på om denne informasjonen er ønskelig for andre i prosjektet. Dersom den ikke er det, bør du utelate dette valget fordi filen blir ca dobbelt så stor om du tar med informasjonen. Valget Use extruded ducts, pipes and sewers skal du normalt ikke ta med. Ikke alle IFC-lesere kan vise kanaler og rør med normal 2x3 eksport. Dette valget definerer kanaler/rør på en annen måte for at IFC-leseren skal kunne vise dem. Dette valget fører også til at filen blir større. Neste gang det skal eksporteres ut en ny komplett modell kan du velge den forrige filen og så først ta valget Remove building system parts from file. Dette vil fjerne all VVS-og EL-informasjon fra filen. Etasje- og rominformasjon beholdes IFC-eksport fra MagiCAD Electrical Sørg for at det er eksportert en IFC-fil med etasje- og rominformasjon som beskrevet i forrige kapitel. Du må stå i den tegning som skal eksporteres. I dette tilfellet RIE-modell 1. Etasje. Start kommandoen MAGIEIFCOUT som du finner på MC-E-Project verktøyrad. Velg siste gjeldene IFC-format (2x3) Velg WCS som grunnlag for origo. Velg Append to existing IFC file. Velg deretter etasje som beskrevet for VVS i forrige kapitel. Under Export options har du valgene: own properties, cables, protective devices og cost data. For own properties gjelder samme forklaring som beskrevet i forrige kapitel for VVS. Ta en kritisk vurdering på om den øvrige informasjonen skal medtas. Som sagt fører det til at filstørrelsen øker. Og det er unødvendig dersom informasjonen ikke skal benyttes av noen. Cost data for eksempel er noe som kan importeres med programmet ELDATA fra NELFO for automatisk prising av anlegget.

14 5.4. Kontroll over koordinatene Den eksporterte VVS- og EL-modellen skal havne på riktig sted i forhold til bygget når den sammenstilles i et program for modellsjekking. Her kommer et lite sammendrag med hovedregler som kan følges: Sett inn arkitektens 3D-modell i koordinaten 0,0,0 Sett MagiCAD Room origo inn i 0,0,0 for alle etasjer Legg alle installasjoner i modellen på høyde relatert til OK-gulv i den aktuelle etasje. Velg WCS-valget for origo når det eksporteres ut fra modellen. Dersom du av ulike årsaker ønsker eller må fravike dette generelle konsept, kan du gjøre det, men du må da sørge for å kompensere for avvike ved eksport. For eksempel dersom det i prosjektet er krav om å følge EUREF89 vil bygget ligge langt unna origo og det kan være ønskelig å benytte en origo som ligger nærmere. Eller at man ønsker å legge alle installasjoner på eksakte koter direkte i modellene. Vi går her gjennom et eksempel på det siste. Første etasje har kotehøyde 62,5 meter over havet. En kabelstige som skal plasseres 2,5 meter over gulvet må da legges på høyde 65000mm. Men hvis du eksporterer med WCS som IFC storey origin, vil installasjonene havne 62,5 meter for høyt i forhold til bygget. Du bør da opprette et eget UCS i hver tegning. I første etasje skal dette UCS ha sin origo = 0,0, Så må dette UCS være aktivt når IFC-eksporten kjøres og du må velge UCS-valget under IFC storey origin. Men det skal tungtveiende grunner til å gjøre dette. Hvis formålet er å merke installasjonene med kotehøyder, er det innebygget funksjonalitet for det i MagiCAD. Det vil si at installasjonene kan ligge på høyder i forhold til gulv, men tekstes med kotehøyder likevel. Dette håndteres av prosjektets kotehøyder. For MagiCAD Electrical benyttes de høydene som er definert i MagiCAD Room. I MagiCAD HPV er det et eget oppsett for etasjehøyder.

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1

MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1 MagiCAD Mengde Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1 1 Innledning Nestor MagiCAD Mengde VVS behandler mengdene fra MagiCAD, og tilpasser

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Mengder og kalkulasjon

Mengder og kalkulasjon Mengder og kalkulasjon "Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL Versjon 2.0 November 2012 Boligprodusentenes Forening 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon til BIM brukermanual... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Mål... 5 1.3. Målgruppe... 5

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth FDVU-BIM - Fosen videregående skole Forfatter: Olav Alseth Dato: 27.05.2013 1. Sammendrag Tittel: FDVU-BIM Fosen videregående skole Dato: 27.05.2013 Deltaker: Veileder: Oppdragsgiver: Olav Alseth Bjørn

Detaljer

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 22.05.12 31.05.12 Innholdsfortegnelse 1.Oppgavetekst... 3 2. Innledning/Refleksjoner før eksamen... 5 3.Fremdriftsplan... 6 4. Prosjektbeskrivelse/Problemstilling...

Detaljer

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014 8. Eksamen BIM I 014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. av Henning Habberstad 8.05.014 Eksamen BIM I 014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 3 OPPGAVETEKST... 4 4 PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro DDS-CAD 9 Nyheter i VVS & elektro 2 Velkommen til DDS-CAD 9 Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt september 2013. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET BACHELOROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Vår...semesteret, 20... Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fagansvarlig: (signatur forfatter) Veileder(e): Tittel på

Detaljer