ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag til vedtak: Orienteringen lokal lønnspolitikk tas til orientering

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Gjeldende dokument vedrørende «Lokal lønnspolitikk i Karmøy kommune» ble vedtatt av Arbeidsgiverpolitisk utvalg den Dette dokumentet er arbeidsgivers strategiske dokument for kommunens lønnspolitikk. Lønnsvurdering/lønnsfastsettelse for stillinger i kap.4 er bygd opp på følgende element: - Grunnlønn (minstelønn) - Tilleggsansvar/funksjoner - Kompetanse - Innsats og resultater - Markeds-og rekrutteringssituasjonen For øvrig vises det til vedlagt dokument med hensyn til de ulike stillinger og forhandlingshjemler, mål for lønnspolitikken, samt prinsipper for lønnsfastsetting/lønns-dannelse. Personalsjefen i Karmøy kommune den Wenche Håvik Oversikt over vedlegg: Lokal lønnspolitikk i Karmøy kommune

3 Lokal lønnspolitikk i Karmøy kommune Sist revidert av arbeidsgiverpolitisk utvalg den

4 1 INNLEDNING 1.1 Historikk 1.2 Bakgrunn og hensikt med dokumentet 1.3 Organiserings av arbeidet 2 DE ULIKE STILLINGER OG FORHANDLINGSHJEMLER 2.1 Generell innledning 2.2 Kap.3 - stillinger Stillinger omfattet av kap Forhandlingsbestemmelser for kap.3-stillinger 2.3 Kap.4 - stillinger Kapittel 4B Gjennomgående stillinger Kapittel 4C Undervisningsstillinger i skolen Forhandlingsbestemmelser for kap.4-stillinger Lokale forhandlinger Hovedtariffavtalens pkt.4.a Særskilte forhandlinger Hovedtariffavtalens pkt.4.a Beholde og rekruttere arbeidstakere Hovedtariffavtalens pkt.4.a Kompetanse Hovedtariffavtalens pkt.4.a Kap.5 - stillinger Forhandlingsbestemmelser for kap.5 stillinger Årlige forhandlinger Annen regulering 3 MÅL FOR LØNNSPOLITIKKEN 3.1 Målsetting for den lokale lønnspolitikken 4 LØNNSDANNELSE 4.1 Prinsipper for lønnsfastsetting - lønnsdannelse 4.2 Rammer for oppbygging av kommunens lønnssystem Grunnlønn Tilleggsansvar / funksjoner Kompetanse Formal kompetanse Erfaringskompetanse Innsats og resultater Markeds-og rekrutteringssituasjonen 5 BRUK AV BONUSLØNN OG MIDLERTIDIGE TILLEGG

5 Aktuelle vedlegg - Prosedyrer for lokale lønnsforhandlinger - Delegering av fullmakter - Retningslinjer for kompetansetillegg - Avtale om videreutdanning - Lokale lønnsstiger, funksjonstillegg med mer i tariffperioden - Skjema for lønnskrav - Begreper, ord og uttrykk - Årshjul for lokale forhandlinger

6 1. INNLEDNING 1.1 Historikk Kommunen har gjennom en årrekke gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Det har gjennom sentrale føringer vært en vridning mot at en andel av potten skal gå til lokale forhandlinger og at de sentrale parter fastsetter minstelønnsgarantiene for ulike stillingsgrupper. I forbindelse med Hovedtariffoppgjøret mai 2002 skjedde det en endring i hovedtariffavtalen. Det innebar at arbeidstakere i kapittel 3. og kapittel 5. fullt ut får sin lønn fastsatt lokalt, mens arbeidstakere i kapittel 4 får fastsatt minstelønn for ulike arbeidstakergrupper sentralt, samt at det kan bli avsatt en pott til lokale forhandlinger. Regjeringens vedtak om å overføre forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunene fra økte behovet for en samordnet lønnspolitikk for ansatte i kommunen. Kommunens lønnspolitikk er en del av den overordnede arbeidsgiverpolitikken. 1.2 Bakgrunn og hensikt med dokumentet Hovedtariffavtalen kapittel 3.2 sier at alle kommuner skal ha en lokal lønnspolitikk som er kjent for alle ansatte. Lønnspolitisk plan skal utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner, og bør samles i et lønnspolitisk dokument. Lønn skal benyttes som et personalpolitisk virkemiddel, og lønnspolitikken skal blant annet bidra til å Motivere til kompetanseutvikling Motivere til mer heltid Beholde, utvikle og rekruttere Sikre kvalitativt gode tjenester Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og skal utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 1.3 Organisering av arbeidet I arbeidet med revideringen av lønnspolitisk plan har det vært gjennomført drøftingsmøter der representanter fra alle forhandlingssammenslutningene har deltatt. Følgende organisasjoner har representert de ulike sammenlutningene; Fagforbundet (LO), Utdanningsforbundet (Unio), Delta ( YS) og Nito (Akademikerne).

7 2 DE ULIKE STILLINGER OG FORHANDLINGSHJEMLER 2.1 Generell innledning Lønnspolitikken gjelder for alle ansatte i Karmøy kommune. Lønnspolitikken utøves gjennom lønnsfastsettelse ved ansettelser, gjennom lokale lønns- forhandlinger, samt andre forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalen. De ulike stillinger/stillingsgrupper er plassert i henholdsvis kap.3, kap.4 og kap.5 i hovedtariffavtalen, og det er knyttet ulike forhandlingsbestemmelser opp til de ulike stillinger/grupper. Ved lønnsfastsettelsen skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Den til enhver tid gjeldende Hovedtariffavtale (HTA) og Hovedavtale (HA) legger grunnlag og premisser for lønnshåndteringen i kommunen. 2.2 Kapittel 3-stillinger Alle stillinger med plassering i kapittel 3 er lederstillinger Stillinger omfattet av kap.3 Rådmannens toppledergruppe skal være plassert i kap.3. pkt I Karmøy kommune er dette i tillegg til rådmannen, teknisk sjef, oppvekst-og kultursjef, helse-og omsorgssjef, økonomisjef og personalsjef. Andre ledere som i sin stilling innehar et selvstendig delegert budsjett,- økonomi- og personalansvar er plassert i kap.3. pkt i HTA. Dette omfatter stillinger som avdelingssjefer, rektorer, barnehagestyrere, virksomhets-ledere, samt en del andre stillinger med slik delegert myndighet som nevnt Forhandlingsbestemmelser for kap.3-stillinger All lønn til stillinger omfattet av kap.3 fastsettes lokalt etter forhandlinger i den enkelte kommune. Forhandlingene bør gjennomføres i perioden fra til hvert år. Ved behov kan partene oppta forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene. Grunnlaget for forhandlinger kan blant annet være: o endret ansvarsområde o oppnådde resultater o utøvelse av lederskap o betydelige organisatoriske endringer o behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

8 Vurdering av lederlønninger i kap (toppledelsen) foretas en gang i året. Om partene ikke kommer til enighet i forhandlinger kan ikke tvisten ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Lønnsforhandlinger for stillinger i kap (andre ledere) skal gjennomføres årlig. Det kan ved forhandlinger avtales at hele eller deler av lønnsfastsettelsen foretas av arbeidsgiver. Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift jfr. Hovedavtalen del A 6-2. Virkningsdato for lønnsendringer er 1.mai dersom partene ikke blir enige om noe annet. Avlønning av hovedtillitsvalgte er regulert i kap.3.5. Avlønning av hovedtillitsvalgte utover minstelønn/lønn i opprinnelig stilling, vurderes årlig etter drøftinger. 2.3 Kapittel 4-stillinger. Sentrale lønns-og stillingsbestemmelser Stillinger som omfattes av dette kapittel får sin ramme fastsatt sentralt gjennom forhandlinger mellom de sentrale parter. Partene blir enige om, og eventuelt hvor stor del av potten, som skal avsettes til lokale forhandlinger. Kapittelet som er delt inn i 4B og 4C og inneholder de ulike stillingsgruppers minstelønn. Over 90 % av alle ansatte i Karmøy kommune har stillingskoder som er hjemlet og plassert i kapittel Kapittel 4 B - Gjennomgående stillinger Her fastsettes grunnlønn sentralt gjennom minstelønnsgarantier/ansiennitet for ufaglærte, faglærte og for de med høyskoleutdanning Kapittel 4 C - Undervisningsstillinger i skolen Kapittelet omhandler undervisningspersonell. Grunnlønnen fastsettes sentralt gjennom minstelønnsgarantier etter utdanning og ansiennitet Forhandlingsbestemmelser for kap.4-stillinger Forhandlingsbestemmelsene for de lokale forhandlingene for kapittel 4-stillinger avhenger av type forhandling. De ulike forhandlingshjemler, samt eventuelle tvisteløsninger gjennomgås i punktene Lokale forhandlinger - Hovedtariffavtalens pkt.4.a.1 Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter denne bestemmelsen. De sentrale parter avgjør også om det skal gis føringer for gitt lokal forhandlingspott. Ved uenighet kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter

9 Særskilte forhandlinger - Hovedtariffavtalens pkt.4.a.2 Gir hjemmel for omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innen HTA bestemmelser når: o det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer o det har skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids-og anvarsområde o arbeids-og ansvarsområde er endret som følge ansvar arbeidstakere har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning. Oppnås ikke enighet, gjelder Hovedavtalens del A Beholde og rekruttere arbeidstakere - Hovedtariffavtalens pkt.4.a.3 I de tilfeller der det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale om endret lønnsplassering for den enkelte arbeidstaker. Kommer ikke partene til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas Kompetanse - Hovedtariffavtalens pkt.4.a.4 Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Kommer ikke Patene til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. 2.4 Kapittel 5-stillinger Lokale lønns-og stillingsbestemmelser Lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 5 skjer i sin helhet lokalt. Hvilke stillinger som skal være plassert her er gitt gjennom bestemmelser i hovedtariff-avtalen. Det forutsettes som hovedregel at alle stillinger med plassering i kap.5 har høyere akademisk utdannelse Forhandlingsbestemmelser for kap.5-stillinger I tillegg til årlige lønnsforhandlinger kan det opptas forhandlinger når det foreligger spesielle behov, jmf.punktene og Årlige lønnsforhandlinger Det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger for kap.5-stillinger, jfr HTA pkt.5.2. Det skal i disse forhandlingene tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. Ved forhandlinger kan det gis både generelle og individuelle tillegg samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver. Forhandlingene bør gjennomføres i perioden fra til hvert år. Virkningsdato for lønnsendringer ved de årlige forhandlinger er 1.mai med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting.

10 Oppnås ikke enighet kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling ved lokal nemnd eller pendelvoldgift Annen lønnsregulering Der det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere arbeidstakere, kan det tas hensyn til dette ved lønnsfastsettelse/lønnsregulering utenom de faste årlige forhandlinger. Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal det foretas en lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret stilling. Kommer ikke partene til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas.

11 3 MÅL FOR LØNNSPOLITIKKEN Karmøy kommunes lønnspolitikk skal være et viktig og sentralt element i kommunens samlede arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken skal være en del av en strategi for å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass for derved å beholde og rekruttere motiverte og kvalifiserte medarbeidere og ledere. Lønnspolitikken skal virke stimulerende for økt arbeidsinnsats, engasjement, utvikling og kompetanseheving. En god lønns-og arbeids-giverpolitikk må kunne lønne, anerkjenne, utvikle og differensiere i forhold til medarbeidere. Kommunens strategiske lønnspolitikk skal sikre sammenhengen mellom lønn, stillingens ansvar og innhold, kompetanse, innsats og resultat. 3.1 Målsetting for den lokale lønnspolitikken Karmøy kommune sin lønnspolitikk skal ha som målsetting o å tilstrebe en konkurransedyktig lønn slik at kommunen rekrutterer og beholder medarbeidere med rett kompetanse. Partene skal ha et spesielt ansvar for å ivareta arbeidsgrupper/fagstillinger som er vanskelig å beholde/rekruttere o at den ansattes lønn står i forhold til ansvar, oppgaver og utdanningskrav o å motivere til kompetanseutvikling i samsvar med vedtatte kompetanseplaner o å stimulere til god arbeidsinnsats, engasjement og effektivitet Partene skal videre tilstrebe forutsigbarhet for kriterier knyttet til lønnsfastsettelsen. Lønnspolitikken skal være kjent og bidra til å skape en helhetlig, rettferdig og akseptert lønnsutvikling. Alle ansatte har krav på å få sin lønn vurdert årlig. Det viktig er å sikre generell lønns-utvikling for alle ansatte og hindre uønskede og utilsiktede lønnsforskjeller mellom grupper og individer. 4. LØNNSFASTSETTING OG LØNNSDANNELSE 4.1 Prinsipper for lønnsfastsetting - lønnsdannelse Lønnspolitikken i Karmøy kommune utøves gjennom løpende lønnsfastsetting ved rekruttering, samt ved tariffestede lønnsforhandlinger/lønnsreguleringer. Samlet utgjør dette lønnsdannelsen i kommunen. Lønnsnivået til ledige stillinger vurderes ut fra stillingens o ansvar o kompleksitet o krav til kompetanse I tillegg vil utfordringer knyttet til rekruttering kunne påvirke stillingens lønnsnivå.

12 Lønnsdannelsen videre bygger i tillegg også på en personvurdering. Personvurderingen er knyttet til individuelle kriterier og vil være basert på kompetanse, personlige egenskaper, innsats og resultater. 4.2 Rammer for oppbygging av kommunens lønnssystem Oppbyggingen av lønnssystemet i Karmøy kommune vil bygge på følgende rammer innen stillings-og personvurderinger: 1. Grunnlønn / basislønn 2. Tilleggsansvar / funksjoner 3. Kompetanse 4. Innsats og resultat 5. Markeds-og rekrutteringssituasjonen En slik oppbygging med grunnlønn/basislønn i bunn, samt tillegg for relevant videre- /etterutdanning og eventuelt tilleggsansvar/funksjon, vil være spesielt overførbar til stillinger plassert i kap.4. Dette fordi lønnssystemet for kap.4 stillinger bygges opp med utgangspunkt i et sentralt minstelønnssystem. Dette fremkommer også tydelig ut fra de ulike forhandlingsbestemmelsene i kap Grunnlønn Grunnlønn er stillingens tariffestede minstelønn + lokale tillegg, for eksempel lokalt ansiennitetstillegg etc. Det er stillinger i kap.4 som har sentralt fastsatt minstelønn, og avtaleverket har følgende inndeling av de ulike stillingsgrupper : Kap.4A - Gruppe A Stillinger uten særskilt krav om utdanning - Gruppe B Fagarbeiderstillinger/stillinger tilsvarende fagarbeiderstillinger - Gruppe C Stillinger med krav om høyskoleutdanning - Gruppe D Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning - Gruppe E Stillinger med krav om master Kap.4C - Lærer - Adjunkt - Adjunkt med tilleggsutdanning - Lektor - Lektor med tilleggsutdanning For stillinger med plassering i kap.3 og 5 gir ikke avtaleverket noen garantert minstelønn. Avlønning i disse stillinger er basert på lokale vedtak/forhandlinger. Ved fastsetting av grunnlønn for ledere vil blant annet følgende kriterier vektlegges: - personalansvar (differensiering etter antall årsverk) - delegert myndighet mht budsjett-/økonomiansvar - delegert myndighet mht fagansvar - kompleksitet

13 For å være definert som leder må stillinger ha både personal- og økonomi- /budsjettansvar Tilleggsansvar/funksjoner Med tilleggsansvar/funksjon tenkes oppgaver og ansvar utover det som ligger i grunnlønnen. Dette kan være både funksjoner og tilleggsansvar gitt for et bestemt tidsrom, eller funksjoner/ansvar gitt på mer permanent basis. Egen lønnsplassering/ansiennitetsstige for disse fastsettes lokalt i forbindelse med de lokale forhandlingene. Slike definerte oppgaver/ansvar/stillinger/funksjoner kan være: - Koordineringsansvar - Pedagogisk leder - Fagansvar - Teamkoordinator - IKT-ansvar (gjelder ikke stillinger definert som IT/IKT-stillinger) - Bibliotekansvar (gjelder ikke bibliotekarstillinger ved bibliotek) - Sosiallærer - Kontaktlærer - Elevrådskontakt - Spesielle veilederfunksjoner - Team-/trinnleder - Stedfortrederfunksjoner - Prosjektansvarlig/ansvar for forsøksvirksomhet eller utviklingsarbeid Stillingen skal ha et klart definert ansvar for funksjoner og oppgaver. Funksjonstillegg som er hjemlet i særavtaler inngått mellom de sentrale tariffparter følger arbeidstakeren så lenge funksjonsoppgaven består. Ved bortfall av funksjonen faller også tillegget bort. Dersom annen arbeidstaker overtar denne funksjonsoppgaven tilstås den nye arbeidstakeren funksjonstillegget. Tilsvarende følger i all hovedsak ulike lokale tillegg den arbeidstakeren som til enhver tid innehar ansvaret/funksjonsoppgavene. Begrepet funksjon og funksjonstillegg i skolesektoren har og har hatt en spesiell betydning som ikke er direkte overførbart til kommunesektoren generelt. Blant annet er funksjons-tillegg i skoleverket vært et fast beløp uavhengig av stillingsbrøk Kompetanse Kompetanse kan defineres som summen av kunnskaper, ferdigheter og evner som nyttes i arbeidet. Kompetanse kan deles i: - Formell kompetanse: godkjent utdanning og videreutdanning med eksamen, fagprøve eller tilsvarende - Realkompetanse: ervervet gjennom erfaringer i jobb, etterutdanning eller annen praksis

14 Gjennomført kompetanseheving kan vurderes som grunnlag for endret lønnsnivå når kompetanseendringen er i samsvar med godkjent kompetanseplan og er relevant for arbeidsplassen. Dersom det skal kunne gis lønnskompensasjon direkte i forlengelsen av fullført utdanning, må det være inngått egen avtale kalt Avtale om etter-og videreutdanning. Eventuelle andre krav om kompetansetillegg henvises som hovedregel til de lokale 4.A.1-forhandlingene Formal kompetanse Kommunen har pr følgende lønnstillegg for relevant formal kompetanse som gir grunnlag for økt lønn : 30 studiepoeng / 250 timer fagkurs / 6mnd videreutdanning : kr studiepoeng / 500 timer fagkurs / 1 års videreutdanning : kr eventuelt flyttes stillinger med krav til høyskoleutdanning (gruppe C) over til gruppen med krav til høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning (gruppe D). I sentralt tariffoppgjør er angitt som norm at det for relevant etter-/videreutdanning av kortere varighet enn 1 år, kan gis forholdsmessig lønnstillegg. Dog begrenset nedad til 3 måneder/15studiepoeng. Krav for lønnskompensasjon for slik relevant utdanning nedad til 15 studiepoeng kan fremmes, og eventuelt fremforhandles, i forbindelse med 4.A.1- forhandlingene Innplassering/bruk av avansementstillinger - Ansatte i gruppe A, B og C, jfr.pkt.4.2.1, som gis tillegg for 60 st.p./500 timers fagkurs/ 1 års videreutdanning(for eksempel fagskole), får avansementstilling med romertall I tilknyttet sin stillingstittel (eks. fagarbeider I, sykepleier I). Alternativt kan stillinger i gruppe C flyttes over til gruppe D med ny stillingskode dersom vilkårene er til stede. - Ansatte i gruppe D som tar 60 st.p. utover spesialiseringen for gruppe D, samt adjunkt med tilleggsutdanning som tar ytterligere 60 st.p. får tilsvarende romertall I (eks. spesialsykepleier I, adjunkt med tilleggsutdanning I). - For ansatte som tar mastergrad vurderes lønn individuelt (gjelder ikke undervisnings-personale). - For alle grupper settes et tak for full uttelling ved 60 st.p. Ansatte må dokumentere utdanningen og legge inn sin CV i kompetansemodulen Erfaringskompetanse Erfaringskompetanse kan være arbeidserfaring/praksis i eller utenfor kommunen. Årslønnstillegg for erfaringskompetanse må vurderes nærmere ut fra konkret stilling og behov/relevans. Hovedprinsippet i Karmøy kommune er at en ansatt må ha de formelle kvalifikasjoner med aktuell utdanning som grunnlag for å få tilsvarende grunnlønnsplassering som fagutdannet i aktuell stillingskategori. Dog kan realkompetanse

15 vurderes som så vektig og omfattende at den vurderes å kompensere for manglende formell kompetanse Innsats og resultater I Hovedtariffavtalen heter det spesifikt at ved lønnsfastsettelse skal det i tillegg til stillingens kompleksitet, ansvar og den enkeltes kompetanse, tas hensyn til innsats og resultatoppnåelse. I målsettingen for den lokale lønnspolitikken i Karmøy kommune heter det at den skal stimulere til god arbeidsinnsats, engasjement og effektivitet. Lønnspolitikken skal således bidra til å fremme kvalitet og utvikling. Hensikten med individuell lønnsfastsettelse er å formidle betydningen av hva den enkelte bidrar med til helheten. Kriteriene kan for øvrig anvendes både overfor individ, team og arbeidsgrupper. Momenter for vurdering kan være: - Bidrar spesielt til å nå avtalte mål - Bidrar spesielt med nytenkning, utvikling og innovasjon - Påtar seg utviklingsoppgaver knyttet til satsningsområder - Er en uttalt ressursperson som tar/får ansvar - Utmerker seg med god serviceinnstilling - Bidrar spesielt til å utvikle et godt arbeidsfellesskap I tillegg har Hovedtariffavtalen nedfelt blant annet ett eller flere av følgende kriterier som grunnlag for lønnsregulering for ledere: - Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål - Utøvelse av lederskap - Betydelige organisatoriske endringer - Behov for å beholde kvalifisert lederskap Markeds-og rekrutteringssituasjon Karmøy kommune sin lønnspolitikk skal gjøre det mulig å skaffe nødvendig kvalifisert arbeidskraft og nødvendig kompetanse på de ulike fagfelt. Dette innebærer ikke noen form for automatikk hva angår tilpasninger til lønnsnivået innen andre tariffområder, ei heller til lønnsnivået hos andre arbeidsgivere innen samme tariffområde. Dog innebærer dette punktet av lønn skal være et av flere virkemidler som skal tas i bruk for å rekruttere nødvendig kompetanse. En markedstilpasset avlønning må være fleksibel og kunne følge svingningene både opp og ned i markedet.

16 5. BRUK AV BONUSLØNN OG MIDLERTIDIGE TILLEGG 5.1 Bonus (produktivitets-/effektivitetstiltak) Når det gjelder bruk av bonusordninger/ -lønn har Hovedtariffavtalen følgende bestemmelse i kap.3.6 : Kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte, basert på tiltak som gir økt produktivitet eller økt brukerorientering. Det må til enhver tid fremgå hvilke ansatte som omfattes av bonusordningen. Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godtgjøringsformen skal på forhånd være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner. Slik bonus er ikke pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen. Bruk av bonuslønn kom inn som et nytt punkt i Hovedtariffavtalens i 2002, men i Karmøy kommune har det hittil ikke vært fokus på bruk av slike ordninger. Partene ser at det kan være områder/situasjoner hvor bruk av bonuslønn kan være aktuelt, og vil da håndtere dette i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Hovedtariff- avtalen. 5.2 Midlertidige tillegg Permanent tilleggslønn bygger på en betydelig fast lønnskostnad som kan skape permanente skjevheter. Midlertidige tillegg gir langt større muligheter for å gi belønninger det enkelte år og derfor også bedre mulighet for å motivere. I perioder kan det også være vanskelig å få tak i arbeidskraft innenfor noen fagfelt, men markedet kan endre seg fort, og bruk av permanente tillegg for å sikre seg arbeidskraft i en periode kan føre til lønns-glidninger for hele gruppen over tid. Dersom det i stedet tas i bruk midlertidige tillegg i rekrutteringssammenheng, som for eksempel sign-on-fee (arbeidstaker mottar et beløp for å signere arbeidskontrakten), vil ikke dette ha samme lønnsglidende effekt. Midlertidige tillegg kan også tas i bruk for å motivere og beholde arbeidstakere i form av for eksempel stay-on-bonus (et engangsbeløp gitt som bonus for å motivere arbeidstakere til å bli værende på arbeidsplassen). Slike tillegg vil tilsvarende bonusgodtgjøring, ikke være pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen.

17 SAKSPROTOKOLL - ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Administrasjonsutvalget behandlet saken den , saksnr. 21/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Orienteringen lokal lønnspolitikk tas til orientering

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/2330 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 17.06.2015.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/2330 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 17.06.2015. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Lønnspolitisk plan 2012-2015

Lønnspolitisk plan 2012-2015 Lønnspolitisk plan 2012-2015 1. Innledning Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av mer lokal lønnsdannelse. Dette gir større rom for lokale løsninger og tilpasninger, og det gir arbeidsgiver

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2015 Dokument nr.: 15/00727-3 Arkivkode: 0 Dato: 02.06.2015 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015

Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015. Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Deltas Arbeidslivsavdeling April 2015 Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 24.11.2011 www.vfk.no 1 LØNNSPOLITIKK VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Generelt Lønnspolitikken er en viktig del av arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013

RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013 RULLERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK OG RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2012 og 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.9.2012 Innhold Vedtatt i ADM-utvalget 5.9.2012... 1 Innhold... 2 INNLEDNING... 5 Arbeidsgiverpolitisk

Detaljer

Nytt lønnssystem i KS-området

Nytt lønnssystem i KS-området 24.06.2015 Nytt lønnssystem i KS-området med virkning fra 1.5.2015 Innføring og bruk Nytt lønnssystem i KS Målsetting Lokalt etablerte lønnsrelasjoner og lønnstillegg må ivaretas bedre Systemet må være

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE 1. INNLEDNING I tråd med hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 har partene ved BR utviklet en lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan lønn skal brukes

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BJUGN KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BJUGN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BJUGN KOMMUNE 2014-2015 Innholdsfortegnelse;... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...5 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...5

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Revidert utgave, mai -2016 Innholdsfortegnelse; INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...4 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...4 3.1 DRØFTINGSMØTER...4

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret Enighet i -oppgjøret Det ble natt til 26. mai oppnådd enighet mellom Delta og i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Oppgjøret

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes skriftlig til sekretariatet, sek@ringerike.kommune.no SAKSLISTE NR 2

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes skriftlig til sekretariatet, sek@ringerike.kommune.no SAKSLISTE NR 2 Ringerike kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2016 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes skriftlig til sekretariatet, sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2010. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 3. 27. april 2010 - kl 10.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2010. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 3. 27. april 2010 - kl 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2010 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 3 27. april 2010 - kl 10.00 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124216. Vararepresentanter

Detaljer

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 V E L K O M M E N Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Nytt sentralt lønnssystem fra 1. mai 2015 LUNSJ Parallelle seminarer Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Prosess

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2006. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2006 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 3. april 2006 - kl 13.00 Innledning Fornyelse av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave nedfelt bl.a. i

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000.

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. I. Økonomi 1. HTA kapittel 4 - generelt tillegg Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. Virkningsdato

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Lønnspolitisk plattform i Modum kommune

Lønnspolitisk plattform i Modum kommune Lønnspolitisk plattform i Modum kommune Gjeldende for perioden xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx Behandlet i partsammensatt utvalg xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 3 1.1 Kapittel 3.. 3 1.2 Kapittel

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN LEIRFJORD KOMMUNE. 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1-1 Utvikling 1-2 Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2-1 Forhandlingsbestemmelser 2-2 Seniorpolitiske tiltak 2-3 Forhandlingsutvalg 2-4 Forhandlingsstruktur

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2011 KS tariffområde KRAV NR. 1 27. april 2011 kl. 12.00 Innledning Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kap. 4.A.4 Regulering 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer