Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell"

Transkript

1 Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen

2 Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Metadata KORTTITTEL: FPH del C SIKKERHETSGRADERING: UGRADERT HJEMMEL: Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten og Instruks for Sjef FST/P pkt. 3. GJELDER FOR: Forsvaret FAGMYNDIGHET: Sjef FST/P FAGANSVAR: - IKRAFTTREDELSE: FORRIGE VERSJON: FPH del C av Innhold 1 Innledning FORMÅL VIRKEOMRÅDE FORVALTNINGSPRINSIPPER Lover med forskrifter, bestemmelser og avtaler med forkortelser Styrende dokumenter og maler ANSVAR OG MYNDIGHET Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarssjefen (FSJ) Sjef Forsvarsstaben (sjef FST) Sjef Forsvarets personelltjenester (sjef FPT) Sjef Driftsenhet i Forsvaret (sjef DIF) med underlagte avdelinger FPT KONTROLL- OG INSTRUKSJONSMYNDIGHET AJOURHOLD Administrasjon VIRKSOMHETSBEGREPET TJENESTEMANN OVERENSKOMSTLØNNET (OVK) TILSETTING, OPPSIGELSE, AVSKJED, OG SUSPENSJON MV Tjenestemenn OVK-personell Tilsetting Oppsigelse, suspensjon og avskjed aml kap 15 om opphør av arbeidsforhold Sluttvederlag Pensjonister MIDLERTIDIG FUNGERING/OMDISPONERING PERMISJONER Innledning Generelt Medfølger til ektefelle/registrert partner/samboer med flytteplikt Idrettspermisjon Permisjon for overtakelse av ny stilling Stilling utenfor Forsvaret Fast stilling ved annen DIF i Forsvaret Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret...9 Side 2 av 13

3 Samme DIF...9 Annen DIF Midlertidige norske stillinger ved forsvarsattaché, HAW (Heavy Airlift Wing), NMR (National Military Representative), MMB (Militærmisjonen i Brussel) og FN-delegasjon i New York Midlertidig tjeneste i sivil Nato-stilling Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller tjeneste i internasjonale operasjoner Permisjon for arbeid i internasjonale organisasjoner og internasjonale hjelpetiltak Permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Velferdspermisjon Permisjon ved fødsel, adopsjon og omsorg for barn Permisjon ved uførepensjon Permisjon for oppdrag i arbeidstakerorganisasjoner Permisjoner for utdanning Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv ( EVU-ordningen )...11 Ferieavvikling i studietiden Eksamens- og lesedager med lønn Andre permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Permisjon for overtallig personell SENIORPOLITISK TILTAK Beordringsplikt for sivilt personell Utvikling av ansatte KOMPETANSEUTVIKLING ATTEST TIL SIVILT TILSATTE Generelt Utfyllende bestemmelser Behandling - taushetsplikt Klage - endring Relevante dokumenter i FOBID Andre relevante kilder Ikrafttredelse...13 Side 3 av 13

4 1 Innledning 1.1 Formål Forsvarets personellhåndbok del C (FPH del C) skal bidra til helhetlig personellforvaltning og god og forsvarlig personellbehandling av sivile iht Forsvarets HR-verdikjede. FPH del C er et supplement til Statens personalhåndbok (SPH) over de bestemmelser det oftest er behov for i den daglige forvaltning, samt bestemmelser som er spesielle for Forsvaret. SPH dekker de bestemmelser som gjelder tjenestemenn. 1.2 Virkeområde FPH del C gjelder for sivile med tilsettingsforhold til Forsvaret. Der det er gitt egne bestemmelser for overenskomstlønte i verkstedsoverenskomsten, skal disse følges. For øvrig gjelder bestemmelsene som for tjenestemenn. 1.3 Forvaltningsprinsipper Forvaltning av sivilt personell skjer etter følgende hovedprinsipper: Forsvarsstaben/Personellavdelingen (FST/P) har ansvaret for overordnede planer, policy, direktiver, bestemmelser og rammer for forvaltning av sivilt personell. Forsvarets personelltjenester (FPT) har ansvar for den utøvende forvaltning innenfor de områder FST/P har ansvar for. Den enkelte avdeling har ansvar for lokal utøvende forvaltning innenfor rammen av lovverk, avtaler og gitte fullmakter Lover med forskrifter, bestemmelser og avtaler med forkortelser Tjenesteforholdene for sivilt personell er regulert gjennom en rekke lover, forskrifter, avtaler, direktiver og bestemmelser. Nedenfor er det regelverket som antas å være mest sentralt i den daglige personellforvaltningen av sivile listet opp med alminnelig brukte forkortelser. Lover med kommentarer, forskrifter og sentrale tariffavtaler/særavtaler finnes i regelverksportalen på intranettet. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven): aml Lov om statens tjenestemenn (tjenestemannsloven): tjml Forskrift til tjenestemannsloven: tjmls forskrift Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven): tjvl Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om ferie (ferieloven): feriel Lov om folketrygd (folketrygdloven): ftrl Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven): likestl Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven): fvl Forskrift til forvaltningsloven: fvls forskrift Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova): offl Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Lov om personell i Forsvaret (forsvarspersonelloven) Side 4 av 13

5 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven): popplyl Hovedavtalen LO-NHO med tilpasningsavtale for Forsvaret Hovedtariffavtalen i staten (Hovedtariffavtalen): HTA Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret: HA/TA Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (verkstedoverenskomsten): VO/F Direktiv for delegering av myndighet Tilsettingsreglementet for sivile tjenestemenn i Forsvaret (tilsettingsreglementet): tilsregl Bestemmelser for utdanning i Forsvaret: BUF Forsvarets personellhåndbok: FPH Statens personalhåndbok: SPH Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, FAD (se Styrende dokumenter og maler Styrende dokumenter, maler etc til bruk i forvaltningen, finnes på Forsvarets intranett under Virksomhetsstyring/Personell/Styrende dokumenter. 1.4 Ansvar og myndighet Forsvarsdepartementet (FD) FD har det overordnede ansvaret for personellpolitikken i Forsvaret. Saker som innen det sivile forvaltningsområdet spesielt utøves av og tilligger FDs myndighet: Saker som skal forelegges Kongen i statsråd. Saker som krever politisk behandling. Saker som krever korrespondanse med andre instanser på tilsvarende eller høyere nivå. Klager på enkeltvedtak. Utover dette har departementet gitt Forsvarssjefen (FSJ) den utøvende forvaltningsmyndighet og arbeidsgiveransvar innenfor Forsvaret Forsvarssjefen (FSJ) FSJ har overordnet arbeidsgiveransvar og forvaltningsmyndighet for alt personell i Forsvaret. FSJ har delegert sin utøvelse av følgende oppgaver og myndighet til: Sjef Forsvarsstaben (sjef FST) Ansvar og myndighet: Iverksetter, på vegne av FSJ, de planverk og bestemmelser som utgis av FD og foretar oppfølging av dette i hele Forsvaret. Utvikler og ajourholder regelverk for underlagte ansvarsområder. Sjef Personellavdelingen (sjef FST/P) utøver FSJs overordnede arbeidsgiveransvar i Forsvaret på vegne av sjef FST. Sjef FST/P er FSJs rådgiver, fagansvarlig og koordinerende myndighet innen personellforvaltning og styring Sjef Forsvarets personelltjenester (sjef FPT) Ansvar og myndighet: Side 5 av 13

6 Støtter FST ved å være utøvende myndighet innenfor personellforvaltningen. Har instruksjons- og kontrollmyndighet innenfor utøvende personellforvaltning i Forsvaret. Er rådgivende organ for personellforvaltningen, og ivaretar de fleste fagfelt innen personellområdet Sjef Driftsenhet i Forsvaret (sjef DIF) med underlagte avdelinger Ansvar og myndighet: Har stillingsfullmakt og melder inn til FPT hvilke stillinger innen egen enhet som skal kunngjøres for tilsetting. Forvalter alt sivilt personell innen egen enhet. Foretar interne omdisponeringer innenfor gjeldende regelverk. Inngår kontrakter om administrative tilsettinger iht gjeldende regelverk. Innvilger permisjoner innenfor gitte bestemmelser i FPH, SPH og VO/F. Forbereder oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff (tjenestemenn) Vedtar oppsigelse, avskjed og suspensjon (overenskomstlønnet personell) 1.5 FPT kontroll- og instruksjonsmyndighet Selv om lokal sjef er tillagt avgjørelsesmyndighet i flere sammenhenger, og det formelt sett ikke foreligger klagerett iht forvaltningsloven på disse avgjørelsene, kan FPT som utøvende myndighet i forvaltningen kontrollere slike avgjørelser. I dette ligger at FPT til enhver tid og i enhver sak kan undersøke om saksbehandlingsreglene er fulgt, om lokal sjef har overholdt de alminnelige prinsipper om god forvaltningsskikk og om det skjønn som er utøvd er forsvarlig. 1.6 Ajourhold Ved endringer har FST drøftingsfullmakt for FPH del C med vedlegg. 2 Administrasjon 2.1 Virksomhetsbegrepet Virksomheten etter tjenestemannsloven (tjml) er Forsvaret. Virksomhetsbegrepet i arbeidsavtalen: Arbeidstaker tilsettes i Forsvaret (virksomheten) ved DIF uten en nærmere tilknytning til for eksempel kontor eller lignende. Grunnen til dette er at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har tilrådd at arbeidsavtalen ikke definerer arbeidsplassen og arbeidets art på en slik måte at det kan forårsake tvil om den enkelte embets- og tjenestemanns plikt til å finne seg i omorganisering av virksomheten og endringer i arbeidsoppgavene, jf tjml 12 og 12A. 2.2 Tjenestemann Med tjenestemann menes enhver arbeidstaker i statens tjeneste som ikke er embetsmann eller som faller utenfor etter tjmls forskrift Overenskomstlønnet (OVK) En OVK er en arbeidstaker i staten som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i VO/F. Vedkommende omfattes iht tjmls forskrift 1 ikke av tjml, men arbeidsmiljøloven (aml). Side 6 av 13

7 2.4 Tilsetting, oppsigelse, avskjed, og suspensjon mv Tjenestemenn Bestemmelsene er fastsatt i Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret. Etablering og administrasjon av regionale tilsettingsråd for sivile tjenestemenn er tillagt avdelinger i Forsvaret utpekt av FPT. Etablering og administrasjon av Det særskilte råd er tillagt FST. Tilrettelegging av arbeidstid/merarbeidstid og reiser mv for rådenes medlemmer, ivaretas av det enkelte medlemmets hjemmeavdeling. Det stilles ikke sentrale midler til dette formål. Tjml 18 gir tjenestemannen som vurderes oppsagt, avskjediget eller ilagt ordensstraff, rett til å forklare seg for tilsettingsrådet. Arbeidsgiver dekker ev reise- og oppholdsutgifter iht statens reiseregulativ for vedkommende samt ev én bistandsperson OVK-personell Tilsetting Tilsetting av OVK- personell er regulert i aml og foretas av sjef DIF. Tilsettingsprosedyren er noe forenklet sett i forhold til tjenestemenn. Også for denne personellkategorien utarbeides en innstilling som skal inneholde: Omtale av søkerne Innstillingsrekkefølge Omtale av ev personell som har fortrinnsrett, ref retningslinjer for omstilling Når det gjelder søkerens rett til å bli gjort kjent med søkeroversikt mv samt offentlighetens rett til å få en fortegnelse over søkerne, gjelder de samme bestemmelser som for tjenestemenn Oppsigelse, suspensjon og avskjed aml kap 15 om opphør av arbeidsforhold Bestemmelsene om oppsigelse, suspensjon og avskjed er fastsatt i aml. Myndighet til å si opp/avskjedige OVK-personell er tillagt sjef DIF. Regler om saksbehandling ved oppsigelse, suspensjon og avskjed er fastsatt i aml og fvl. Bestemmelser om oppsigelsesfrister er gitt i aml Med sammenhengende tjeneste, menes all sammenhengende tjeneste i Forsvaret uansett hvilken avdeling tjenesten har vært ved. Personell som er tilsatt for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art, skal fratre ved kontraktens utløp eller avsluttet arbeid uten noen nærmere oppsigelsesfrist. Har arbeidsforholdene vart mer enn ett år skal imidlertid arbeidstakeren ha skriftlig varsel senest en måned før fratredelsestidspunktet. I aml 15-6 og 15-7 er det fastsatt de forhold som gir grunnlag for oppsigelse. Loven stiller ikke krav om at en arbeidstaker skal ha mottatt advarsel før det gis oppsigelse. Dette bør imidlertid gjøres slik at vedkommende har en mulighet til å rette opp forhold arbeidsgiver er misfornøyd med. Ved en eventuell rettssak etter en oppsigelse vil det vanligvis bli lagt stor vekt på om advarsel er gitt. Aml fastslår at to vilkår må være oppfylt for å kunne suspendere en arbeidstaker. Arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og at virksomhetens behov tilsier det. Vilkårene er kumulative, dvs begge vilkårene må være oppfylt i hvert enkelt tilfelle. I aml er det fastsatt de forhold som gir arbeidsgiver grunnlag for avskjedige en arbeidstaker. Avskjed blir typisk utløst av et enkeltstående forhold som er særskilt graverende. Dette er imidlertid ingen betingelse, og dersom arbeidstakeren gjentatte ganger krenker sine plikter, vil Side 7 av 13

8 dette i sum kunne gi grunnlag for avskjed. Dette fremgår uttrykkelig av tjml 15, og tilsvarende må gjelde også etter aml Sluttvederlag Overenskomstlønnet personell som, etter fylte 50 år og med minst 10 års sammenhengende tjeneste i Forsvaret, blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, kan under visse forutsetninger tilstås sluttvederlag. Bestemmelsen finnes i VO/F Pensjonister Personell som har fratrådt stilling med alderspensjon, dvs: når arbeidstaker fratrer ved oppnådd aldersgrense for stillingen når arbeidstaker fratrer tre år før aldersgrensen og summen av tjenestetid og alder er minimum 85 år (kun betydning ved lavere aldersgrense enn 70 år) når arbeidstaker ved fratredelsen har fylt 67 år kan engasjeres på pensjonistvilkår etter bestemmelsene i SPH. Personell på pensjonistvilkår gis arbeidsavtale for tjenestetiden iht tjenestens varighet (midlertidig), herunder fratreden uten forutgående oppsigelse. Arbeidsoppgaver, arbeidstid og lønn spesifiseres i arbeidsavtalen. AFP-pensjonister og andre førtidspensjonister kan ikke engasjeres på pensjonistvilkår. Se for øvrig de særskilte bestemmelsene i Bestemmelser for bruk av statlige virkemidler i Forsvaret ved engasjement på pensjonistvilkår av personell som mottar stønad fra Forsvaret. 2.5 Midlertidig fungering/omdisponering Arbeidsgiver kan med hjemmel i styringsretten midlertidig omdisponere arbeidstaker til å fungere i en annen fast eller midlertidig stilling i samme DIF, når tjenestens tarv krever det. Se for øvrig HA/TA 12.2.a. Midlertidig omdisponering innebærer en tidsbegrenset flytting av arbeidstaker. Varigheten beror på et skjønn i hvert enkelt tilfelle, avhengig av grunnlaget for omdisponeringen. Fungering/ omdisponering utover seks md krever normalt et særskilt grunnlag. Arbeidstaker får ikke krav på fast tilsetting i den stillingen vedkommende er omdisponert til, men går tilbake til sin opprinnelige stilling når perioden med omdisponering avsluttes. 2.6 Permisjoner Innledning Permisjoner er ingen rettighet med mindre det er fastsatt ved lov eller avtale. Søknader om permisjon skal avgjøres lokalt dersom det ikke er gjort unntak i den enkelte bestemmelse. Se SPH vedrørende tariffavtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i SPK Generelt Bestemmelsene gjelder for: Fast tilsatte tjenestemenn (hel- og deltid). Midlertidig tilsatte tjenestemenn (hel- og deltid), der hvor annet ikke er angitt i det enkelte punkt. Der det er gitt egne bestemmelser for OVK i VO/F, skal disse følges. For øvrig gjelder bestemmelsene som for tjenestemenn. Side 8 av 13

9 Arbeidstaker skal underrette avdelingen senest innen 3 md før permisjonens utløp om hun/han velger å gjeninntre i stillingen eller si opp. Dersom arbeidstaker likevel ikke gir beskjed, har vedkommende både rett og plikt til å gjeninntre ved permisjonens utløp Medfølger til ektefelle/registrert partner/samboer med flytteplikt Permisjon på grunnlag av flytteplikt for ektefelle / registrert partner / samboer kan bare gis fra én stilling i Forsvaret. Det gis permisjon kun fra søkerens siste tilsettingsforhold Idrettspermisjon I forbindelse med deltakelse i sivile idrettsarrangementer, har sjef DIF myndighet til å innvilge permisjon med eller uten lønn. Det forutsettes at arrangementet er på nasjonalt nivå/tilsvarende, og at permisjonen avgrenses til selve arrangementets varighet. Dersom tjenesten tillater det, kan sivilt ansatte delta i militære mesterskap der dette er aktuelt. Avdelingssjef har myndighet til å innvilge permisjon ved deltakelse i slike arrangementer Permisjon for overtakelse av ny stilling Stilling utenfor Forsvaret Fast tilsatte arbeidstakere kan gis inntil ett års permisjon uten lønn for å overta ny fast stilling. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å tilsette vikar etc. Permisjonen bør så fremt det er mulig gis fra stillingen. Hvis dette ikke er mulig, kan permisjonen gis fra avdelingen. Det må underrettes skriftlig om dette ved innvilgelse av permisjonen Fast stilling ved annen DIF i Forsvaret En arbeidstaker skal gis minimum seks md permisjon uten lønn fra sin stilling for å overta ny fast stilling, dersom det er gitt prøvetid i den nye stillingen. Videre kan det gis permisjon utover seks md enten fra stilling eller avdeling. Det må underrettes skriftlig om dette ved innvilgelse av permisjonen. Ved avgjørelse om videre permisjon skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å tilsette vikar etc Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret Samme DIF En fast tilsatt arbeidstaker som midlertidig gjør tjeneste i annen stilling ved samme DIF skal gis permisjon og har krav på å komme tilbake til sin stilling når den midlertidige tjenesten er over. Annen DIF En arbeidstaker som midlertidig gjør tjeneste i annen DIF, kan gis permisjon fra stillingen. For midlertidig tjeneste ved prosjekter og lignende, der Forsvaret har arbeidsgiveransvar, bør det gis permisjon for den midlertidige tjenestens varighet. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er for å tilsette vikar etc. Permisjon utover ett år kan gis fra avdelingen Midlertidige norske stillinger ved forsvarsattaché, HAW (Heavy Airlift Wing), NMR (National Military Representative), MMB (Militærmisjonen i Brussel) og FN-delegasjon i New York Fast tilsatte arbeidstakere, som etter søknad har blitt tilsatt midlertidig i en av de ovennevnte stillinger, skal, etter søknad, gis permisjon fra sin faste stilling for tre år. Ved ev forlengelse av Side 9 av 13

10 tilsettingen gis det etter ny søknad ytterligere ett års permisjon fra stillingen, dvs til sammen maksimalt fire år. Ektefelle/registrert partner/samboer som flytter med, skal gis permisjon. Det første året bør gis fra stillingen, mens ev videre permisjon kan gis fra avdelingen Midlertidig tjeneste i sivil Nato-stilling Fast tilsatte arbeidstakere som etter søknad blir midlertidig tilsatt i en ovennevnt stilling, kan normalt gis permisjon uten lønn fra sin faste stilling (eventuelt fra avdeling) i inntil tre år, ev forlengelse til fire år. Ektefelle/registrert partner/samboer som flytter med kan gis permisjon fra avdeling Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller tjeneste i internasjonale operasjoner En arbeidstaker gis inntil to års permisjon uten lønn fra sin stilling for å ta frivillig tjeneste i FN, eller tjeneste i internasjonale operasjoner. For midlertidige tilsatte vil arbeidsforholdet (ved eventuell kontraktsslutt) kunne opphøre under permisjonstiden. Det kan gis permisjon for å følge ektefelle/registrert partner/samboer i slike tilfeller Permisjon for arbeid i internasjonale organisasjoner og internasjonale hjelpetiltak Med mindre tvingende tjenstlige grunner er til hinder for det, bør fast tilsatte arbeidstakere som etter søknad er tatt ut til å arbeide i administrasjonen i andre land eller i internasjonale institusjoner og organisasjoner, gis permisjon uten lønn fra avdeling. Det bør ses positivt på permisjonssøknad for å følge ektefelle/registrert partner/samboer i slike tilfeller Permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Velferdspermisjon HTA 22 og VO/F 16 gir muligheter for å tilstå arbeidstaker velferdspermisjon med lønn inntil 12 dager innen kalenderåret (se siste utgave av HTA). Det er åpnet for fleksibelt uttak i Forsvaret (90 timer). Vilkåret for slik permisjon må være at det foreligger viktige velferdsgrunner. Søknad innvilges lokalt etter vurdering av permisjonsgrunn og søkerens individuelle behov for denne permisjonen. Ved vurdering skal intensjonene i Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets personellpolitikk følges for øvrig er det ikke gitt sentrale retningslinjer for hva som regnes som viktige velferdsgrunner Permisjon ved fødsel, adopsjon og omsorg for barn Fødsels- og adopsjonspermisjon gis fra stillingen, mens utvidet omsorgspermisjon gis fra avdelingen Permisjon ved uførepensjon Arbeidstaker som tilstås uførepensjon etter sykelønnsperioden skal som hovedregel etter søknad, innvilges ett års permisjon uten lønn etter sykelønnsperioden. Hvis arbeidstakeren er innvilget uførepensjon uten krav til ny legevurdering, kan vedkommende oppfordres til å si opp sin stilling, eller kan sies opp av arbeidsgiver. Arbeidstaker med permisjon for uførhet er tilsatt i Forsvaret inntil formell oppsigelse fra arbeidstaker selv eller arbeidsgiver foreligger Permisjon for oppdrag i arbeidstakerorganisasjoner Regler om tjenestefri for tillitsvalgte og tilsatte i arbeidstakerorganisasjoner er fastsatt i hovedavtalene og tilpasningsavtalene for Forsvaret. Søknad om permisjon med lønn for frikjøpte tillitsvalgte fra sentrale arbeidstakerorganisasjoner, avgjøres av FPT. Side 10 av 13

11 2.6.9 Permisjoner for utdanning Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv ( EVU-ordningen ) Arbeidstaker kan etter søknad innvilges inntil tre års heltids studiepermisjon med lønn, se særavtalen i SPH. Ferieavvikling i studietiden For de som gjennomgår opplæring med lønn over flere skoleår, pålegges tjeneste i skoleferien. Denne tjenesten går ikke til fradrag i plikttjenesten. Det gis imidlertid rett til fire ukers ferie etter endt skoleår. Restferien anses avviklet ifm skolefri i løpet av skoleåret. Opparbeidet, men ikke avviklet ferie før uttak av permisjon, overføres til neste sommer og legges til de øvrige ukene. Det opparbeides feriepenger og ferietid som for full stilling Eksamens- og lesedager med lønn Se siste utgave av SPH Andre permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Se siste utgave av SPH, aml kap 12, HTA og VO/F Permisjon for overtallig personell Se vedlegg A Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell. 2.7 Seniorpolitisk tiltak Tilsatte får åtte dager tjenestefri fra det året de fyller 62. I tillegg til disse åtte, er det i Forsvaret forhandlet frem tre ekstra dager (totalt 11 dager). Disse (11) dagene er et seniorpolitisk tiltak og er ikke å anse som likestilt med ferie. Dette betyr at ubenyttede dager ikke kan overføres til neste periode. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med lokal arbeidsgiver. Alternativt kan det avtales at dagene godtgjøres med lønn ved utløp av året. Deltidsansatte har rett til fridager forholdsmessig. Se for øvrig HTA og VO/F. 3 Beordringsplikt for sivilt personell Bestemmelser om beordringsplikten for sivile tjenestemenn til Intops er gitt i egne retningslinjer med utfyllende bestemmelser i FPH del E. 4 Utvikling av ansatte 4.1 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling reguleres av BUF og særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etterog videreutdanning, kurs mv, se SPH. 4.2 Attest til sivilt tilsatte Generelt Hensikten med attesten er å gi en tilbakemelding til den enkelte arbeidstaker, som ønsker det, om utførelsen av arbeidet og oppnådde resultater etter en dialog mellom arbeidstaker og foresatt. Dette skal bygge på inntrykk fra den perioden attesten gjelder for. I attesten skal arbeidstakerens arbeidsinnsats og resultater vurderes mot stillingens gjøremål, krav til utdanning og ut fra norm om hva som bør forventes. Side 11 av 13

12 Det er en tjenesteplikt for arbeidsgiver å utarbeide attest til arbeidstaker som ønsker det. Attesten skal normalt gis av nærmeste sjef, men der den geografiske eller arbeidsmessige avstanden er stor, kan det være naturlig å utpeke en annen leder. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Attesten skal utarbeides på et objektivt og nøkternt grunnlag - positive forhold er like viktig å fremheve som de ev negative Utfyllende bestemmelser Attesten gis på fastsatt skjema innen juni annethvert år. I tillegg kan den gis ved jobbskifte, sjefsskifte, oppsigelse og på anmodning fra arbeidstaker. Attesten ligger under Relevante dokumenter i tilknytning til dette dokumentet i FOBID. Attesten kan også finnes ved et uavhengig søk. Ved utarbeiding av attest skal det brukes klare uttrykksmåter slik at misforståelser unngås. Kun forhold som har betydning for vurdering av tjenesten skal omtales Behandling - taushetsplikt Attesten skrives i ett eksemplar som underskrives av utsteder, og dennes nærmeste foresatte. Arbeidstaker skal deretter orienteres av utsteder om innholdet og kvittere for at orienteringen er holdt. Arbeidstaker skal gis mulighet for å ha med tillitsvalgt eller en kollega som bisitter ved orienteringen dersom dette ønskes. Mottaker skal videre gis anledning til i egen rubrikk med tilleggsopplysninger eller i vedlegg å gi egne opplysninger om forhold som er beskrevet i eller ligger til grunn for uttalelsen. Etter underskrift av den tilsatte kopieres attesten i ytterligere ett eksemplar. Originalen overleveres den tilsatte som skal gjøres oppmerksom på at kopi kan sendes VPV for skanning. Attesten er en sak mellom de som er bemyndiget til å behandle attester og den tilsatte. Alle har taushetsplikt vedrørende innholdet i attesten. Attestene skal merkes Unntatt fra offentlighet og underlagt taushetsplikt, jf offl 13 jf fvl 13 første ledd nr 1, og oppbevares i samsvar med dette Klage - endring Attestens utsteder har plikt til å endre en attest dersom det viser seg at vurderingen er bygget på feil eller sviktende grunnlag. Klagereglene i forvaltningslover gjelder ikke på området attester. 5 Relevante dokumenter i FOBID Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell Attest for sivilt tilsatte i Forsvaret (Bl 0517) Veiledning til rutiner ved tap av sikkerhetsklarering 6 Andre relevante kilder Personalpolitikk ved omstillingsprosesser; FAD Arbeidsavtale for overenskomstlønte i Forsvaret Arbeidsavtale for sivile tjenestemenn i Forsvaret (Bl 0526B) Arbeidsavtale - åremålskontrakt (SPH ) Engasjementskontrakt for personell på pensjonistvilkår Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Vedlegg 4 Stillinger med stillingsbeskrivelse til Bestemmelser for strukturforvaltning i Forsvaret Side 12 av 13

13 7 Ikrafttredelse Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell trer i kraft Samtidig settes Forsvarets personellhåndbok del C Forvaltning av sivilt personell av ut av kraft. Partene er enige om at saker som er oversendt FST før ikrafttreden av endringer, skal skje med basis i de reglene som gjaldt på tidspunktet for sakens opprettelse. Side 13 av 13

14

15 Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen

16 Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglementet for sivile tjenestemenn i Forsvaret ble stadfestet med merknader av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet den 5. juli De utfyllende bestemmelsene til de enkelte paragrafer ble drøftet den 12. mai og 03. august Tilsettingsreglementet trer i kraft med virkning fra 1. oktober Tilsettingsreglementet fra 1. oktober 2007 settes med dette ut av kraft. 2

17 Metadata KORTTITTEL: SIKKERHETSGRADERING: HJEMMEL: GJELDER FOR: FAGMYNDIGHET: Tilsettingsreglementet UGRADERT Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten Forsvaret Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen (FST/P) FAGANSVAR: - IKRAFTTREDELSE: FORRIGE VERSJON: Innhold 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL UNNTAK FRA REGLEMENTSBESTEMMELSENE - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL MIDLERTIDIG TILSETTING (ADMINISTRATIV) EKSTERNT FINANSIERTE STILLINGER KUNNGJØRING AV STILLINGER - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL OFFENTLIG KUNNGJØRING STILLINGSBESKRIVELSER, UTDANNING OG TJENESTEERFARING Stillinger med disponeringsplikt KUNNGJØRINGENS INNHOLD - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL HELSEKRAV MANGFOLD INTERNT OPPRYKK SØKNADSFRIST ANDRE FORHOLD VILKÅRENE FOR FORNYET KUNNGJØRING - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL INNSTILLING UTEN KVALIFISERTE SØKERE FRAVIKELSE AV KRAV I KUNNGJØRINGSTEKST BRUK AV EKSISTERENDE SØKERMASSE TIL NY INNSTILLING BEHANDLING AV SØKNADER - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL SAKSBEHANDLING MOTTAK AV SØKNADER UTVIDET SØKERLISTE KVALITETSSIKRING AV SØKNADSPAPIRER FAGLIG VURDERING AV SØKNADER Direktør ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) Undervisningsstillinger ved Forsvarets høgskoler Stilling som psykolog i Forsvaret Stilling som lege, tannlege, sykepleier og tannhelsesekretær Stilling som amanuensis (konservator) ved Forsvarets museer Stilling som forsker BRUK AV INTERVJU Funksjonshemmet/yrkeshemmet søker Innvandrer/person med innvandrerbakgrunn Tillitsvalgtes rett til å delta VURDERING AV SØKERNES REALKOMPETANSE KVALIFIKASJONSPRINSIPPET Disponeringspliktige stillinger KONKURRANSEANSIENNITET Beregning av konkurranseansiennitet i Forsvaret Heltidstilsatte Deltidstilsatte

18 6.8.2 Konkurranseansiennitet i staten BEFAL SOM ER MEDDELT AVSKJED MED REDUSERT LØNN OVERTALLIG PERSONELL OG FORTRINNSRETT FUNKSJONS-/YRKESHEMMET SØKER TILSETTING AV UTENLANDSKE STATSBORGERE SIKKERHETSKLARERING INNSTILLING TIL TILSETTING - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL INNSTILLING PRØVETID Spesielt for disponeringspliktige stillinger OVERSENDELSE TIL TILSETTINGSRÅDET INNSYNSRETT - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL OPPLYSNINGER SOM KAN/ SKAL GIS I FORBINDELSE MED TILSETTING I OFFENTLIG FORVALTNING Offentleglova Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Utvidet søkerliste Søknader med vedlegg Innstillingen Oversendelse til søker som ber om innsyn TILSETTINGSMYNDIGHET UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL TILSETTINGSRÅD SOM TILSETTINGSMYNDIGHET OPPNEVNING AV TILSETTINGSRÅD - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL ADMINISTRASJON OPPNEVNING AV NYE LEDERE, MEDLEMMER, VARA OG SETTEMEDLEMMER Avdelingens representant (administrasjonen) Organisasjonens representant FORSLAG OM OPPNEVNING SETTELEDER/-MEDLEM MEDLEMMENES MANDAT I RÅDET Administrasjonens representanter (innstillende myndigheter) Organisasjonenes representanter SAKSBEHANDLING I TILSETTINGSRÅDET - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL GJENNOMGANG AV SAKENS DOKUMENTER RÅDETS KONTROLLPLIKT HABILITET Bruk av vara RÅDETS ANMODNING TIL INNSTILLENDE MYNDIGHET OM NY VURDERING AV INNSTILLING Ny vurdering - ingen endring av innstilling Innstilling uten kvalifiserte søkere UENIGHET I TILSETTINGSRÅDET FRAVIKELSE AV KRAV IHT KUNNGJØRINGSTEKST LOV OM LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE FORMELLE FEIL VED BEHANDLINGEN I TILSETTINGSRÅDET FØRING AV PROTOKOLL FASTSETTELSE AV PRØVETID TILSETTINGSRÅDETS FORMELLE VEDTAK Generelt Tilsettingsrådet velger en annen enn innstilte nr Vedtak vedrørende øvrige innstilte RETUR AV SAKSDOKUMENTENE OMGJØRING AV VEDTAK I EN TILSETTINGSSAK OVERGANG FRA MIDLERTIDIG TIL FAST TILSETTING - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL GENERELT Forlengelse av midlertidig tilsetting Fra midlertidig til fast FRA OVERENSKOMSTLØNNET TIL REGULATIVLØNNET MELDING OM TILSETTING MV - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL

19 13.1 UNDERRETNING OM RÅDETS VEDTAK ARBEIDSAVTALE Spesielt for disponeringspliktige stillinger BEREGNING AV TJENESTETIDEN - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL OPPSIGELSE, AVSKJED, SUSPENSJON OG ORDENSSTRAFF - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL OPPSIGELSE I PRØVETIDEN TJML OPPSIGELSE I DE FØRSTE TJENESTEÅR TJML OPPSIGELSE ETTER DE FØRSTE TJENESTEÅR TJML ORDENSSTRAFF TJML ALMINNELIG TJENSTLIG TILRETTEVISNING AVSKJED TJML SUSPENSJON TJML SAKSBEHANDLINGSREGLER - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL SAKSBEHANDLING VED OPPSIGELSE Oppsettende virkning SAKSBEHANDLING VED SUSPENSJON Oppsettende virkning Opphevelse av suspensjon SAKSBEHANDLING VED AVSKJED Oppsettende virkning SAKSBEHANDLING VED ORDENSSTRAFF Oppsettende virkning Registrering og sletting av ordensstraff ATTEST - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL IKRAFTTREDELSE OG REVISJON - UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Oversikt over forkortelser brukt i dette reglement: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv 17. juni 2005 (arbeidsmiljøloven): aml Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967 (forvaltningsloven): fvl Forskrift til forvaltningsloven 15. desember 2006 (forvaltningslovforskriften): fvl forskrift Hovedavtalen i staten (hovedavtalen): HA Hovedtariffavtalen i staten (Hovedtariffavtalen): HTA Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 19. mai 2006 (offentleglova): offl Lov om statens tjenestemenn mm 4. mars 1983 (tjenestemannsloven): tjml Forskrift til lov om statens tjenestemenn med mer 11. november 1983 (tjenestemannslovens forskrift): tjml forskift Tilsettingsreglementet for sivile tjenestemenn i Forsvaret (tilsettingsreglementet): tilsregl 5

20 Del I Generelt 1 Reglementets virkeområde 1. Dette reglementet gjelder for alle regulativlønte sivile stillinger i Forsvaret. 2. I tilfelle motstrid må reglementsbestemmelsene vike for tjenestemannsloven, videre må de utfyllende bestemmelsene vike for både tjml og dette tilsregl bestemmelser. 1 Reglementets virkeområde - utfyllende bestemmelser til 1 Dette reglementet er et supplement til tjml og gir bestemmelser på de områder hvor loven forutsetter eller gir adgang til det. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene 1. Reglene i 3-12 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse tilsettingssakene gjelder ikke kravene til kunngjøring, innstilling og rådsbehandling. Sjef for Driftsenhet i Forsvaret (DIF) har tilsettingsmyndighet. 2. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som antas å strekke seg ut over seks måneder, skal behandles etter tilsregl vanlige regler. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene - utfyllende bestemmelser til Midlertidig tilsetting (administrativ) Når en midlertidig tilsetting skal ha en varighet på inntil seks måneder kan sjef DIF foreta denne uten kunngjøring, innstilling og rådsbehandling (såkalt administrativ tilsetting jf tjml 6). Tjenestemannsorganisasjonene skal i disse tilfeller informeres skriftlig. 2.2 Eksternt finansierte stillinger Ved tilsetting av undervisnings- og forskningspersonell som skal utføre arbeid som er eksternt finansiert, kan det gjøres unntak fra tjml 2, 4 og 5 om kunngjøring, innstilling og tilsetting jf tjml forskrift 2 nr 4. Med eksternfinansiert personell forstås tjenestemenn som er tilsatt for å utføre ett oppdrag som helt ut, eller i det alt vesentlige, finansieres ved inntektsoverføring av midler fra en annen virksomhet. 6

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Reglement for tilsetting og avgang for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Reglement for tilsetting og avgang for sivile tjenestemenn i Forsvaret Reglement for tilsetting og avgang for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 1. mars 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Reglement

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell

Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell 1 Innledning Forsvarets verdigrunnlag bygger på de verdier, normer og holdninger Forsvarssjefen vil skal prege virksomheten og være grunnlaget for

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile RETTELSER OG TILLEGG... 4 1ORGANISASJON ADMINISTRASJON...4 1.1INNLEDNING... 4 1.1.1Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie...4 1.1.2Permisjoner...4

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Spørsmålet om intern eller ekstern kunngjøring reguleres av dette notatet.

Spørsmålet om intern eller ekstern kunngjøring reguleres av dette notatet. 1 av 5 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakulteter, Fellesadministrasjonen Tjenestemannsorganisasjonene HR/HMS-sjefen Avvikling av kunngjørings- og tilsettingsstoppen for teknisk/administrative

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen Kunngjøringstekster Krav til innhold og juridiske konsekvenser Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, 8.9.2016 Stillingsannonse krav til innhold Hva en kunngjøring skal inneholde fremgår av personalreglementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer