Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell"

Transkript

1 Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen

2 Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Metadata KORTTITTEL: FPH del C SIKKERHETSGRADERING: UGRADERT HJEMMEL: Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten og Instruks for Sjef FST/P pkt. 3. GJELDER FOR: Forsvaret FAGMYNDIGHET: Sjef FST/P FAGANSVAR: - IKRAFTTREDELSE: FORRIGE VERSJON: FPH del C av Innhold 1 Innledning FORMÅL VIRKEOMRÅDE FORVALTNINGSPRINSIPPER Lover med forskrifter, bestemmelser og avtaler med forkortelser Styrende dokumenter og maler ANSVAR OG MYNDIGHET Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarssjefen (FSJ) Sjef Forsvarsstaben (sjef FST) Sjef Forsvarets personelltjenester (sjef FPT) Sjef Driftsenhet i Forsvaret (sjef DIF) med underlagte avdelinger FPT KONTROLL- OG INSTRUKSJONSMYNDIGHET AJOURHOLD Administrasjon VIRKSOMHETSBEGREPET TJENESTEMANN OVERENSKOMSTLØNNET (OVK) TILSETTING, OPPSIGELSE, AVSKJED, OG SUSPENSJON MV Tjenestemenn OVK-personell Tilsetting Oppsigelse, suspensjon og avskjed aml kap 15 om opphør av arbeidsforhold Sluttvederlag Pensjonister MIDLERTIDIG FUNGERING/OMDISPONERING PERMISJONER Innledning Generelt Medfølger til ektefelle/registrert partner/samboer med flytteplikt Idrettspermisjon Permisjon for overtakelse av ny stilling Stilling utenfor Forsvaret Fast stilling ved annen DIF i Forsvaret Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret...9 Side 2 av 13

3 Samme DIF...9 Annen DIF Midlertidige norske stillinger ved forsvarsattaché, HAW (Heavy Airlift Wing), NMR (National Military Representative), MMB (Militærmisjonen i Brussel) og FN-delegasjon i New York Midlertidig tjeneste i sivil Nato-stilling Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller tjeneste i internasjonale operasjoner Permisjon for arbeid i internasjonale organisasjoner og internasjonale hjelpetiltak Permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Velferdspermisjon Permisjon ved fødsel, adopsjon og omsorg for barn Permisjon ved uførepensjon Permisjon for oppdrag i arbeidstakerorganisasjoner Permisjoner for utdanning Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv ( EVU-ordningen )...11 Ferieavvikling i studietiden Eksamens- og lesedager med lønn Andre permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Permisjon for overtallig personell SENIORPOLITISK TILTAK Beordringsplikt for sivilt personell Utvikling av ansatte KOMPETANSEUTVIKLING ATTEST TIL SIVILT TILSATTE Generelt Utfyllende bestemmelser Behandling - taushetsplikt Klage - endring Relevante dokumenter i FOBID Andre relevante kilder Ikrafttredelse...13 Side 3 av 13

4 1 Innledning 1.1 Formål Forsvarets personellhåndbok del C (FPH del C) skal bidra til helhetlig personellforvaltning og god og forsvarlig personellbehandling av sivile iht Forsvarets HR-verdikjede. FPH del C er et supplement til Statens personalhåndbok (SPH) over de bestemmelser det oftest er behov for i den daglige forvaltning, samt bestemmelser som er spesielle for Forsvaret. SPH dekker de bestemmelser som gjelder tjenestemenn. 1.2 Virkeområde FPH del C gjelder for sivile med tilsettingsforhold til Forsvaret. Der det er gitt egne bestemmelser for overenskomstlønte i verkstedsoverenskomsten, skal disse følges. For øvrig gjelder bestemmelsene som for tjenestemenn. 1.3 Forvaltningsprinsipper Forvaltning av sivilt personell skjer etter følgende hovedprinsipper: Forsvarsstaben/Personellavdelingen (FST/P) har ansvaret for overordnede planer, policy, direktiver, bestemmelser og rammer for forvaltning av sivilt personell. Forsvarets personelltjenester (FPT) har ansvar for den utøvende forvaltning innenfor de områder FST/P har ansvar for. Den enkelte avdeling har ansvar for lokal utøvende forvaltning innenfor rammen av lovverk, avtaler og gitte fullmakter Lover med forskrifter, bestemmelser og avtaler med forkortelser Tjenesteforholdene for sivilt personell er regulert gjennom en rekke lover, forskrifter, avtaler, direktiver og bestemmelser. Nedenfor er det regelverket som antas å være mest sentralt i den daglige personellforvaltningen av sivile listet opp med alminnelig brukte forkortelser. Lover med kommentarer, forskrifter og sentrale tariffavtaler/særavtaler finnes i regelverksportalen på intranettet. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven): aml Lov om statens tjenestemenn (tjenestemannsloven): tjml Forskrift til tjenestemannsloven: tjmls forskrift Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven): tjvl Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om ferie (ferieloven): feriel Lov om folketrygd (folketrygdloven): ftrl Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven): likestl Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven): fvl Forskrift til forvaltningsloven: fvls forskrift Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova): offl Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Lov om personell i Forsvaret (forsvarspersonelloven) Side 4 av 13

5 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven): popplyl Hovedavtalen LO-NHO med tilpasningsavtale for Forsvaret Hovedtariffavtalen i staten (Hovedtariffavtalen): HTA Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret: HA/TA Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (verkstedoverenskomsten): VO/F Direktiv for delegering av myndighet Tilsettingsreglementet for sivile tjenestemenn i Forsvaret (tilsettingsreglementet): tilsregl Bestemmelser for utdanning i Forsvaret: BUF Forsvarets personellhåndbok: FPH Statens personalhåndbok: SPH Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, FAD (se Styrende dokumenter og maler Styrende dokumenter, maler etc til bruk i forvaltningen, finnes på Forsvarets intranett under Virksomhetsstyring/Personell/Styrende dokumenter. 1.4 Ansvar og myndighet Forsvarsdepartementet (FD) FD har det overordnede ansvaret for personellpolitikken i Forsvaret. Saker som innen det sivile forvaltningsområdet spesielt utøves av og tilligger FDs myndighet: Saker som skal forelegges Kongen i statsråd. Saker som krever politisk behandling. Saker som krever korrespondanse med andre instanser på tilsvarende eller høyere nivå. Klager på enkeltvedtak. Utover dette har departementet gitt Forsvarssjefen (FSJ) den utøvende forvaltningsmyndighet og arbeidsgiveransvar innenfor Forsvaret Forsvarssjefen (FSJ) FSJ har overordnet arbeidsgiveransvar og forvaltningsmyndighet for alt personell i Forsvaret. FSJ har delegert sin utøvelse av følgende oppgaver og myndighet til: Sjef Forsvarsstaben (sjef FST) Ansvar og myndighet: Iverksetter, på vegne av FSJ, de planverk og bestemmelser som utgis av FD og foretar oppfølging av dette i hele Forsvaret. Utvikler og ajourholder regelverk for underlagte ansvarsområder. Sjef Personellavdelingen (sjef FST/P) utøver FSJs overordnede arbeidsgiveransvar i Forsvaret på vegne av sjef FST. Sjef FST/P er FSJs rådgiver, fagansvarlig og koordinerende myndighet innen personellforvaltning og styring Sjef Forsvarets personelltjenester (sjef FPT) Ansvar og myndighet: Side 5 av 13

6 Støtter FST ved å være utøvende myndighet innenfor personellforvaltningen. Har instruksjons- og kontrollmyndighet innenfor utøvende personellforvaltning i Forsvaret. Er rådgivende organ for personellforvaltningen, og ivaretar de fleste fagfelt innen personellområdet Sjef Driftsenhet i Forsvaret (sjef DIF) med underlagte avdelinger Ansvar og myndighet: Har stillingsfullmakt og melder inn til FPT hvilke stillinger innen egen enhet som skal kunngjøres for tilsetting. Forvalter alt sivilt personell innen egen enhet. Foretar interne omdisponeringer innenfor gjeldende regelverk. Inngår kontrakter om administrative tilsettinger iht gjeldende regelverk. Innvilger permisjoner innenfor gitte bestemmelser i FPH, SPH og VO/F. Forbereder oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff (tjenestemenn) Vedtar oppsigelse, avskjed og suspensjon (overenskomstlønnet personell) 1.5 FPT kontroll- og instruksjonsmyndighet Selv om lokal sjef er tillagt avgjørelsesmyndighet i flere sammenhenger, og det formelt sett ikke foreligger klagerett iht forvaltningsloven på disse avgjørelsene, kan FPT som utøvende myndighet i forvaltningen kontrollere slike avgjørelser. I dette ligger at FPT til enhver tid og i enhver sak kan undersøke om saksbehandlingsreglene er fulgt, om lokal sjef har overholdt de alminnelige prinsipper om god forvaltningsskikk og om det skjønn som er utøvd er forsvarlig. 1.6 Ajourhold Ved endringer har FST drøftingsfullmakt for FPH del C med vedlegg. 2 Administrasjon 2.1 Virksomhetsbegrepet Virksomheten etter tjenestemannsloven (tjml) er Forsvaret. Virksomhetsbegrepet i arbeidsavtalen: Arbeidstaker tilsettes i Forsvaret (virksomheten) ved DIF uten en nærmere tilknytning til for eksempel kontor eller lignende. Grunnen til dette er at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har tilrådd at arbeidsavtalen ikke definerer arbeidsplassen og arbeidets art på en slik måte at det kan forårsake tvil om den enkelte embets- og tjenestemanns plikt til å finne seg i omorganisering av virksomheten og endringer i arbeidsoppgavene, jf tjml 12 og 12A. 2.2 Tjenestemann Med tjenestemann menes enhver arbeidstaker i statens tjeneste som ikke er embetsmann eller som faller utenfor etter tjmls forskrift Overenskomstlønnet (OVK) En OVK er en arbeidstaker i staten som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i VO/F. Vedkommende omfattes iht tjmls forskrift 1 ikke av tjml, men arbeidsmiljøloven (aml). Side 6 av 13

7 2.4 Tilsetting, oppsigelse, avskjed, og suspensjon mv Tjenestemenn Bestemmelsene er fastsatt i Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret. Etablering og administrasjon av regionale tilsettingsråd for sivile tjenestemenn er tillagt avdelinger i Forsvaret utpekt av FPT. Etablering og administrasjon av Det særskilte råd er tillagt FST. Tilrettelegging av arbeidstid/merarbeidstid og reiser mv for rådenes medlemmer, ivaretas av det enkelte medlemmets hjemmeavdeling. Det stilles ikke sentrale midler til dette formål. Tjml 18 gir tjenestemannen som vurderes oppsagt, avskjediget eller ilagt ordensstraff, rett til å forklare seg for tilsettingsrådet. Arbeidsgiver dekker ev reise- og oppholdsutgifter iht statens reiseregulativ for vedkommende samt ev én bistandsperson OVK-personell Tilsetting Tilsetting av OVK- personell er regulert i aml og foretas av sjef DIF. Tilsettingsprosedyren er noe forenklet sett i forhold til tjenestemenn. Også for denne personellkategorien utarbeides en innstilling som skal inneholde: Omtale av søkerne Innstillingsrekkefølge Omtale av ev personell som har fortrinnsrett, ref retningslinjer for omstilling Når det gjelder søkerens rett til å bli gjort kjent med søkeroversikt mv samt offentlighetens rett til å få en fortegnelse over søkerne, gjelder de samme bestemmelser som for tjenestemenn Oppsigelse, suspensjon og avskjed aml kap 15 om opphør av arbeidsforhold Bestemmelsene om oppsigelse, suspensjon og avskjed er fastsatt i aml. Myndighet til å si opp/avskjedige OVK-personell er tillagt sjef DIF. Regler om saksbehandling ved oppsigelse, suspensjon og avskjed er fastsatt i aml og fvl. Bestemmelser om oppsigelsesfrister er gitt i aml Med sammenhengende tjeneste, menes all sammenhengende tjeneste i Forsvaret uansett hvilken avdeling tjenesten har vært ved. Personell som er tilsatt for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art, skal fratre ved kontraktens utløp eller avsluttet arbeid uten noen nærmere oppsigelsesfrist. Har arbeidsforholdene vart mer enn ett år skal imidlertid arbeidstakeren ha skriftlig varsel senest en måned før fratredelsestidspunktet. I aml 15-6 og 15-7 er det fastsatt de forhold som gir grunnlag for oppsigelse. Loven stiller ikke krav om at en arbeidstaker skal ha mottatt advarsel før det gis oppsigelse. Dette bør imidlertid gjøres slik at vedkommende har en mulighet til å rette opp forhold arbeidsgiver er misfornøyd med. Ved en eventuell rettssak etter en oppsigelse vil det vanligvis bli lagt stor vekt på om advarsel er gitt. Aml fastslår at to vilkår må være oppfylt for å kunne suspendere en arbeidstaker. Arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og at virksomhetens behov tilsier det. Vilkårene er kumulative, dvs begge vilkårene må være oppfylt i hvert enkelt tilfelle. I aml er det fastsatt de forhold som gir arbeidsgiver grunnlag for avskjedige en arbeidstaker. Avskjed blir typisk utløst av et enkeltstående forhold som er særskilt graverende. Dette er imidlertid ingen betingelse, og dersom arbeidstakeren gjentatte ganger krenker sine plikter, vil Side 7 av 13

8 dette i sum kunne gi grunnlag for avskjed. Dette fremgår uttrykkelig av tjml 15, og tilsvarende må gjelde også etter aml Sluttvederlag Overenskomstlønnet personell som, etter fylte 50 år og med minst 10 års sammenhengende tjeneste i Forsvaret, blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, kan under visse forutsetninger tilstås sluttvederlag. Bestemmelsen finnes i VO/F Pensjonister Personell som har fratrådt stilling med alderspensjon, dvs: når arbeidstaker fratrer ved oppnådd aldersgrense for stillingen når arbeidstaker fratrer tre år før aldersgrensen og summen av tjenestetid og alder er minimum 85 år (kun betydning ved lavere aldersgrense enn 70 år) når arbeidstaker ved fratredelsen har fylt 67 år kan engasjeres på pensjonistvilkår etter bestemmelsene i SPH. Personell på pensjonistvilkår gis arbeidsavtale for tjenestetiden iht tjenestens varighet (midlertidig), herunder fratreden uten forutgående oppsigelse. Arbeidsoppgaver, arbeidstid og lønn spesifiseres i arbeidsavtalen. AFP-pensjonister og andre førtidspensjonister kan ikke engasjeres på pensjonistvilkår. Se for øvrig de særskilte bestemmelsene i Bestemmelser for bruk av statlige virkemidler i Forsvaret ved engasjement på pensjonistvilkår av personell som mottar stønad fra Forsvaret. 2.5 Midlertidig fungering/omdisponering Arbeidsgiver kan med hjemmel i styringsretten midlertidig omdisponere arbeidstaker til å fungere i en annen fast eller midlertidig stilling i samme DIF, når tjenestens tarv krever det. Se for øvrig HA/TA 12.2.a. Midlertidig omdisponering innebærer en tidsbegrenset flytting av arbeidstaker. Varigheten beror på et skjønn i hvert enkelt tilfelle, avhengig av grunnlaget for omdisponeringen. Fungering/ omdisponering utover seks md krever normalt et særskilt grunnlag. Arbeidstaker får ikke krav på fast tilsetting i den stillingen vedkommende er omdisponert til, men går tilbake til sin opprinnelige stilling når perioden med omdisponering avsluttes. 2.6 Permisjoner Innledning Permisjoner er ingen rettighet med mindre det er fastsatt ved lov eller avtale. Søknader om permisjon skal avgjøres lokalt dersom det ikke er gjort unntak i den enkelte bestemmelse. Se SPH vedrørende tariffavtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i SPK Generelt Bestemmelsene gjelder for: Fast tilsatte tjenestemenn (hel- og deltid). Midlertidig tilsatte tjenestemenn (hel- og deltid), der hvor annet ikke er angitt i det enkelte punkt. Der det er gitt egne bestemmelser for OVK i VO/F, skal disse følges. For øvrig gjelder bestemmelsene som for tjenestemenn. Side 8 av 13

9 Arbeidstaker skal underrette avdelingen senest innen 3 md før permisjonens utløp om hun/han velger å gjeninntre i stillingen eller si opp. Dersom arbeidstaker likevel ikke gir beskjed, har vedkommende både rett og plikt til å gjeninntre ved permisjonens utløp Medfølger til ektefelle/registrert partner/samboer med flytteplikt Permisjon på grunnlag av flytteplikt for ektefelle / registrert partner / samboer kan bare gis fra én stilling i Forsvaret. Det gis permisjon kun fra søkerens siste tilsettingsforhold Idrettspermisjon I forbindelse med deltakelse i sivile idrettsarrangementer, har sjef DIF myndighet til å innvilge permisjon med eller uten lønn. Det forutsettes at arrangementet er på nasjonalt nivå/tilsvarende, og at permisjonen avgrenses til selve arrangementets varighet. Dersom tjenesten tillater det, kan sivilt ansatte delta i militære mesterskap der dette er aktuelt. Avdelingssjef har myndighet til å innvilge permisjon ved deltakelse i slike arrangementer Permisjon for overtakelse av ny stilling Stilling utenfor Forsvaret Fast tilsatte arbeidstakere kan gis inntil ett års permisjon uten lønn for å overta ny fast stilling. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å tilsette vikar etc. Permisjonen bør så fremt det er mulig gis fra stillingen. Hvis dette ikke er mulig, kan permisjonen gis fra avdelingen. Det må underrettes skriftlig om dette ved innvilgelse av permisjonen Fast stilling ved annen DIF i Forsvaret En arbeidstaker skal gis minimum seks md permisjon uten lønn fra sin stilling for å overta ny fast stilling, dersom det er gitt prøvetid i den nye stillingen. Videre kan det gis permisjon utover seks md enten fra stilling eller avdeling. Det må underrettes skriftlig om dette ved innvilgelse av permisjonen. Ved avgjørelse om videre permisjon skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å tilsette vikar etc Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret Samme DIF En fast tilsatt arbeidstaker som midlertidig gjør tjeneste i annen stilling ved samme DIF skal gis permisjon og har krav på å komme tilbake til sin stilling når den midlertidige tjenesten er over. Annen DIF En arbeidstaker som midlertidig gjør tjeneste i annen DIF, kan gis permisjon fra stillingen. For midlertidig tjeneste ved prosjekter og lignende, der Forsvaret har arbeidsgiveransvar, bør det gis permisjon for den midlertidige tjenestens varighet. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er for å tilsette vikar etc. Permisjon utover ett år kan gis fra avdelingen Midlertidige norske stillinger ved forsvarsattaché, HAW (Heavy Airlift Wing), NMR (National Military Representative), MMB (Militærmisjonen i Brussel) og FN-delegasjon i New York Fast tilsatte arbeidstakere, som etter søknad har blitt tilsatt midlertidig i en av de ovennevnte stillinger, skal, etter søknad, gis permisjon fra sin faste stilling for tre år. Ved ev forlengelse av Side 9 av 13

10 tilsettingen gis det etter ny søknad ytterligere ett års permisjon fra stillingen, dvs til sammen maksimalt fire år. Ektefelle/registrert partner/samboer som flytter med, skal gis permisjon. Det første året bør gis fra stillingen, mens ev videre permisjon kan gis fra avdelingen Midlertidig tjeneste i sivil Nato-stilling Fast tilsatte arbeidstakere som etter søknad blir midlertidig tilsatt i en ovennevnt stilling, kan normalt gis permisjon uten lønn fra sin faste stilling (eventuelt fra avdeling) i inntil tre år, ev forlengelse til fire år. Ektefelle/registrert partner/samboer som flytter med kan gis permisjon fra avdeling Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller tjeneste i internasjonale operasjoner En arbeidstaker gis inntil to års permisjon uten lønn fra sin stilling for å ta frivillig tjeneste i FN, eller tjeneste i internasjonale operasjoner. For midlertidige tilsatte vil arbeidsforholdet (ved eventuell kontraktsslutt) kunne opphøre under permisjonstiden. Det kan gis permisjon for å følge ektefelle/registrert partner/samboer i slike tilfeller Permisjon for arbeid i internasjonale organisasjoner og internasjonale hjelpetiltak Med mindre tvingende tjenstlige grunner er til hinder for det, bør fast tilsatte arbeidstakere som etter søknad er tatt ut til å arbeide i administrasjonen i andre land eller i internasjonale institusjoner og organisasjoner, gis permisjon uten lønn fra avdeling. Det bør ses positivt på permisjonssøknad for å følge ektefelle/registrert partner/samboer i slike tilfeller Permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Velferdspermisjon HTA 22 og VO/F 16 gir muligheter for å tilstå arbeidstaker velferdspermisjon med lønn inntil 12 dager innen kalenderåret (se siste utgave av HTA). Det er åpnet for fleksibelt uttak i Forsvaret (90 timer). Vilkåret for slik permisjon må være at det foreligger viktige velferdsgrunner. Søknad innvilges lokalt etter vurdering av permisjonsgrunn og søkerens individuelle behov for denne permisjonen. Ved vurdering skal intensjonene i Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets personellpolitikk følges for øvrig er det ikke gitt sentrale retningslinjer for hva som regnes som viktige velferdsgrunner Permisjon ved fødsel, adopsjon og omsorg for barn Fødsels- og adopsjonspermisjon gis fra stillingen, mens utvidet omsorgspermisjon gis fra avdelingen Permisjon ved uførepensjon Arbeidstaker som tilstås uførepensjon etter sykelønnsperioden skal som hovedregel etter søknad, innvilges ett års permisjon uten lønn etter sykelønnsperioden. Hvis arbeidstakeren er innvilget uførepensjon uten krav til ny legevurdering, kan vedkommende oppfordres til å si opp sin stilling, eller kan sies opp av arbeidsgiver. Arbeidstaker med permisjon for uførhet er tilsatt i Forsvaret inntil formell oppsigelse fra arbeidstaker selv eller arbeidsgiver foreligger Permisjon for oppdrag i arbeidstakerorganisasjoner Regler om tjenestefri for tillitsvalgte og tilsatte i arbeidstakerorganisasjoner er fastsatt i hovedavtalene og tilpasningsavtalene for Forsvaret. Søknad om permisjon med lønn for frikjøpte tillitsvalgte fra sentrale arbeidstakerorganisasjoner, avgjøres av FPT. Side 10 av 13

11 2.6.9 Permisjoner for utdanning Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv ( EVU-ordningen ) Arbeidstaker kan etter søknad innvilges inntil tre års heltids studiepermisjon med lønn, se særavtalen i SPH. Ferieavvikling i studietiden For de som gjennomgår opplæring med lønn over flere skoleår, pålegges tjeneste i skoleferien. Denne tjenesten går ikke til fradrag i plikttjenesten. Det gis imidlertid rett til fire ukers ferie etter endt skoleår. Restferien anses avviklet ifm skolefri i løpet av skoleåret. Opparbeidet, men ikke avviklet ferie før uttak av permisjon, overføres til neste sommer og legges til de øvrige ukene. Det opparbeides feriepenger og ferietid som for full stilling Eksamens- og lesedager med lønn Se siste utgave av SPH Andre permisjoner fastsatt ved lov eller tariffavtale Se siste utgave av SPH, aml kap 12, HTA og VO/F Permisjon for overtallig personell Se vedlegg A Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell. 2.7 Seniorpolitisk tiltak Tilsatte får åtte dager tjenestefri fra det året de fyller 62. I tillegg til disse åtte, er det i Forsvaret forhandlet frem tre ekstra dager (totalt 11 dager). Disse (11) dagene er et seniorpolitisk tiltak og er ikke å anse som likestilt med ferie. Dette betyr at ubenyttede dager ikke kan overføres til neste periode. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med lokal arbeidsgiver. Alternativt kan det avtales at dagene godtgjøres med lønn ved utløp av året. Deltidsansatte har rett til fridager forholdsmessig. Se for øvrig HTA og VO/F. 3 Beordringsplikt for sivilt personell Bestemmelser om beordringsplikten for sivile tjenestemenn til Intops er gitt i egne retningslinjer med utfyllende bestemmelser i FPH del E. 4 Utvikling av ansatte 4.1 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling reguleres av BUF og særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etterog videreutdanning, kurs mv, se SPH. 4.2 Attest til sivilt tilsatte Generelt Hensikten med attesten er å gi en tilbakemelding til den enkelte arbeidstaker, som ønsker det, om utførelsen av arbeidet og oppnådde resultater etter en dialog mellom arbeidstaker og foresatt. Dette skal bygge på inntrykk fra den perioden attesten gjelder for. I attesten skal arbeidstakerens arbeidsinnsats og resultater vurderes mot stillingens gjøremål, krav til utdanning og ut fra norm om hva som bør forventes. Side 11 av 13

12 Det er en tjenesteplikt for arbeidsgiver å utarbeide attest til arbeidstaker som ønsker det. Attesten skal normalt gis av nærmeste sjef, men der den geografiske eller arbeidsmessige avstanden er stor, kan det være naturlig å utpeke en annen leder. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Attesten skal utarbeides på et objektivt og nøkternt grunnlag - positive forhold er like viktig å fremheve som de ev negative Utfyllende bestemmelser Attesten gis på fastsatt skjema innen juni annethvert år. I tillegg kan den gis ved jobbskifte, sjefsskifte, oppsigelse og på anmodning fra arbeidstaker. Attesten ligger under Relevante dokumenter i tilknytning til dette dokumentet i FOBID. Attesten kan også finnes ved et uavhengig søk. Ved utarbeiding av attest skal det brukes klare uttrykksmåter slik at misforståelser unngås. Kun forhold som har betydning for vurdering av tjenesten skal omtales Behandling - taushetsplikt Attesten skrives i ett eksemplar som underskrives av utsteder, og dennes nærmeste foresatte. Arbeidstaker skal deretter orienteres av utsteder om innholdet og kvittere for at orienteringen er holdt. Arbeidstaker skal gis mulighet for å ha med tillitsvalgt eller en kollega som bisitter ved orienteringen dersom dette ønskes. Mottaker skal videre gis anledning til i egen rubrikk med tilleggsopplysninger eller i vedlegg å gi egne opplysninger om forhold som er beskrevet i eller ligger til grunn for uttalelsen. Etter underskrift av den tilsatte kopieres attesten i ytterligere ett eksemplar. Originalen overleveres den tilsatte som skal gjøres oppmerksom på at kopi kan sendes VPV for skanning. Attesten er en sak mellom de som er bemyndiget til å behandle attester og den tilsatte. Alle har taushetsplikt vedrørende innholdet i attesten. Attestene skal merkes Unntatt fra offentlighet og underlagt taushetsplikt, jf offl 13 jf fvl 13 første ledd nr 1, og oppbevares i samsvar med dette Klage - endring Attestens utsteder har plikt til å endre en attest dersom det viser seg at vurderingen er bygget på feil eller sviktende grunnlag. Klagereglene i forvaltningslover gjelder ikke på området attester. 5 Relevante dokumenter i FOBID Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell Attest for sivilt tilsatte i Forsvaret (Bl 0517) Veiledning til rutiner ved tap av sikkerhetsklarering 6 Andre relevante kilder Personalpolitikk ved omstillingsprosesser; FAD Arbeidsavtale for overenskomstlønte i Forsvaret Arbeidsavtale for sivile tjenestemenn i Forsvaret (Bl 0526B) Arbeidsavtale - åremålskontrakt (SPH ) Engasjementskontrakt for personell på pensjonistvilkår Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Vedlegg 4 Stillinger med stillingsbeskrivelse til Bestemmelser for strukturforvaltning i Forsvaret Side 12 av 13

13 7 Ikrafttredelse Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell trer i kraft Samtidig settes Forsvarets personellhåndbok del C Forvaltning av sivilt personell av ut av kraft. Partene er enige om at saker som er oversendt FST før ikrafttreden av endringer, skal skje med basis i de reglene som gjaldt på tidspunktet for sakens opprettelse. Side 13 av 13

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell

Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell 1 Innledning Forsvarets verdigrunnlag bygger på de verdier, normer og holdninger Forsvarssjefen vil skal prege virksomheten og være grunnlaget for

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile RETTELSER OG TILLEGG... 4 1ORGANISASJON ADMINISTRASJON...4 1.1INNLEDNING... 4 1.1.1Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie...4 1.1.2Permisjoner...4

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del D. Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets Personellhåndbok. Del D. Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) 1 Forsvarets Personellhåndbok Del D Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) /E:\jboss-3.2.6\server\fobid\work\jboss.web\localhost\fobid\Forsvarets personellhåndbok (FPH) Del D Forvatlning av grenaderer

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. VIRKEOMRÅDE.... 2 2. DELEGASJON OG DEFINISJONER... 2 3. ETIKK... 2 4. ARBEIDSTID OG HVILETID... 2 5. UTBETALING AV LØNN... 3 6. FERIE... 3 7. TAUSHETSPLIKT...

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok del F - Fellesbestemmelser

Forsvarets personellhåndbok del F - Fellesbestemmelser Forsvarets personellhåndbok del F - Fellesbestemmelser fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 17. november 2014 Tom Simonsen direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn Omstillingsavtale Denne avtalen er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og..(de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjonene), jf. Hovedavtalen i staten 2 nr 2. (Dette gjelder hvis omstillingen

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for tjenestemenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer