Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile"

Transkript

1 Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile

2 RETTELSER OG TILLEGG ORGANISASJON ADMINISTRASJON INNLEDNING Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie Permisjoner Aldersgrensebestemmelser pensjoner Sosiale saker Medarbeidersamtale FORVALTNINGSPRINSIPPER Personellpolitiske dokumenter Sentrale lover med forskrifter Sentrale og etatsvise avtaler/særavtaler...5 2TILSETTING GENERELT Tjenestemenn Saksbehandling ARBEIDSAVTALE Underretningsskriv OPPSIGELSE, AVSKJED, SUSPENSJON OG ORDENSSTRAFF AV TJENESTEMENN Uførepensjon KLAGE OVER VEDTAK OM OPPSIGELSE, AVSKJED OG ORDENSSTRAFF Tilsetting av overenskomstlønnet personell Oppsigelse og avskjed overenskomstlønnet personell Sluttvederlag PERMISJON PERMISJON Generelt Velferdspermisjon Permisjon ved fødsel og adopsjon PERMISJON VED OVERTAKELSE AV NY STILLING Rett til å komme tilbake til samme stilling Stilling ved annen statsetat, kommunal stilling, ved privat bedrift Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret Samme enhet Andre enheter Tilsetting i sivil stilling ved et NATO-organ Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller NATO operasjoner Arbeid i internasjonale organisasjoner Tjenestegjøring i andre nordiske land ANDRE PERMISJONER Permisjon under militærtjeneste, HV-tjeneste, politireserven, sivil tjenesteplikt Permisjon for uførepensjon Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og lignende Religiøse høytidsdager andre trossamfunn Permisjon for ektefelle Organisasjonsmessige oppdrag...13

3 3.3.7Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner Offentlige ombud eller verv Utdanningspermisjoner KOMPETANSEUTVIKLING GENERELT ANSVARSFORDELING Forsvarets overkommando (FO) Den enkelte driftsenhet (DIF) Retningslinjer for kompetanseutviklingen Omskolering med permisjon kan gis på følgende vilkår Etterutdanning med permisjon Videreutdanning med permisjon Økonomiske vilkår ifm utdanning i arbeidstiden Avgjørelsesmyndighet Plikttjeneste Stipend DET SENTRALE OPPLÆRINGSRÅD Virkeområde Rådets sammensetning Rådets mandat INNMELDING AV BEHOV KUNNGJØRING AV KURS/UTDANNING Utdanning i regi av FO/P&Ø SØKNAD PÅ KURS/UTDANNING Kurs arrangert av FO/P&Ø Sentrale opplæringstiltak arrangert av Statskonsult Forsvarets fjernundervisning (FFU) Kurs arrangert av Statskonsult PERMISJON MED LØNN FOR VIDEREUTDANNING Plikttjeneste Søknad om permisjon med lønn for videreutdanning Hjemmel for vikar Uttak av kandidater til videreutdanning med permisjon med lønn Ferie STIPEND Dekning av utgifter Plikttjeneste Søknad om stipend ANDRE OPPLÆRINGSTILTAK Nordisk tjenestemannsutveksling - stipend Stipend til kompetanseutvikling - fornyelse VEDLEGG A VEDLEGG B... 62

4 Rettelser og tillegg 1 Organisasjon administrasjon 1.1 Innledning Sivile i Forsvaret, med unntak av de som er tilsatt som overenskomst lønte, er omfattet av de samme bestemmelser som andre tilsatte i staten. Statens personal håndbok dekker de bestemmelser som gjelder tjenestemenn. Denne delen av FPH inneholder bestemmelser som er spesielle for Forsvaret samt noen utfyllende bestemmelser. Følgende deler er tatt ut fra tidligere del C da de allerede er beskrevet i SPH: Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie Lov om ferie av 29 april 1988 omfatter alle arbeidstakere i Forsvaret. Det skal betales feriepenger i alle arbeidsforhold, uansett omfang og varighet. For tjenestemenn på ventelønn skal det ikke beregnes feriegodtgjøring da dette personell ikke regnes som arbeidstaker i ferielovens forstand. Ferieloven med Departementets utfyllende bestemmelser er tatt inn i SPH pkt Permisjoner En del bestemmelser som gjelder hele statsforvaltningen, og som står beskrevet i SPH, er tatt ut Aldersgrensebestemmelser pensjoner SPH sammen med Aldersgrenseheftet (P-0770) fra AAD og SPK gir tilstrekkelig og mer oppdatert informasjon Sosiale saker Tatt inn i felles del da det gjelder både befal og sivile Medarbeidersamtale Tatt inn i felles del da det gjelder både befal og sivile 1.2 Forvaltningsprinsipper Forvaltning av sivilt personell skjer etter følgende hovedprinsipper: Forsvarets overkommando/personell- og økonomistaben (FO/P&Ø) har ansvaret for overordnede planer, direktiver, bestemmelser og rammer for forvaltning av sivilt personell, samt mer utøvende oppgaver, så tolkning av bestemmelser og avtaler, klagehandling etc. Den enkelte selvstendig administrerte avdeling har hovedansvaret for den utøvende forvaltning innenfor rammen av lovverk, avtaler og gitte fullmakter.

5 1.2.1 Personellpolitiske dokumenter Forsvarets personellpolitikk og Forsvarets verdigrunnlag tatt inn i FPH del A Sentrale lover med forskrifter Tjenesteforholdene for sivilt personell er regulert gjennom en rekke sentrale lover med forskrifter. Disse lover er i sin helhet gjengitt i SPH, til dels med Departementets kommentarer. Mer detaljert omtale av aktuell bestemmelse i lovene er gitt i de punkter i SPH og FPH Del C som behandler det enkelte forhold så som ferie, pensjon osv. I det etterfølgende er det derfor kun gitt en kort opplisting av de enkelte lover. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven), er tatt inn i SPH pkt Lov om Statens Tjenestemenn (Tjenestemannsloven) med forskrifter, er tatt inn i SPH pkt Lov om ferie, med Departementets kommentarer er gitt i SPH pkt Lov om Statens Pensjonskasse, er tatt inn i SPH pkt Lov om yrkesskadeforsikring, med forskrift er tatt inn i SPH pkt Lov om Folketrygd. Lov om aldersgrenser i Staten. Lov om likestilling, de viktigste bestemmelsene er tatt inn i SPH pkt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven), med Departementets kommentarer er tatt inn i SPH pkt Det samme gjelder Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Sentrale og etatsvise avtaler/særavtaler Sentrale og etatsvise avtaler/særavtaler, herunder tariffavtaler er tatt ut av FPH, og vil bli samlet i en egen håndbok.

6 2 Tilsetting 2.1 Generelt Tjenestemenn Med tjenestemenn menes arbeidstakere i statens tjeneste som ikke er embetsmenn eller som faller utenfor etter Forskriftene til Tjenestemannsloven 1. Overenskomstlønnet personell er arbeidstakere som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i Verkstedoverenskomsten i Forsvaret. Disse er ikke tjenestemenn. I henhold til Tjenestemannsloven 5 skal tilsetting av tjenestemenn med visse unntak skje i et tilsettingsråd. Nærmere retningslinjer og bestemmelser om tilsettingsprosedyre, tilsettingsmyndighet mv er fastsatt i Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret. Reglementet er vedlagt som vedlegg A til dette kapittel Saksbehandling Kunngjøring av stillinger De generelle retningslinjer og bestemmelser for kunngjøring er gitt i Tilsettingsreglementets 5. For å fremme sysselsettingen er det i lov av 19 juni 1970 bestemt at offentlige instanser har plikt til å melde ledige stillinger til Arbeidsformidlingen. Denne meldeplikt gjelder ikke for stillinger som bare blir kunngjort internt i Forsvaret. Krav til sikkerhetsklarering skal fremgå av kunngjøringsteksten. Bruk av søknadsblankett/opplysningsblankett For å iverksette personkontrollen på et tidligst mulig tidspunkt, bør det nyttes en egen søknadsblankett eller den opplysningsblankett som er fastsatt i Direktiv for personkontrolltjenesten. I kunngjøringen må det da opplyses at spesiell blankett skal nyttes, og hvor søkeren skal henvende seg for å få tilsendt blanketten. Søkerlister og søkerens rett til opplysninger Det skal utarbeides to søkerlister, en offentlig og en utvidet søkerliste. Den utvidede søkerlisten skal være tilgjengelig for søkere som anmoder om å få den. Denne søkerlisten skal inneholde samtlige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Søkerens rett til opplysninger om søkerliste, andre søkere og innstilling er gitt i Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlig forvaltning, jf. Tilsettingsreglementet 6 og 11 og SPH pkt Den utvidede søkerlisten skal graderes fortrolig og behandles i samsvar med dette. Den offentlige søkerlisten skal være tilgjengelig for offentligheten (representanter for pressen og andre interesserte). Nærmere retningslinjer for utarbeidelse av denne søkeroversikt er gitt i Tilsettingsreglementets 11 og SPH pkt Intervju av søkere

7 Det anbefales at de 3-5 søkerne som anses mest aktuelle innkalles til intervju. Skal et intervju imidlertid ha noen hensikt, må det forberedes skikkelig. I tillegg til en av de tillitsvalgte, bør sjefen for den enhet som skal ha stillingen besatt, være tilstede. Eventuelle utgifter til reise for søkeren som er kalt inn til intervju, kan dekkes av avdelingen, jf SPH pkt Vurdering av søkerne Det bærende prinsipp ved stillingsbesettelse er at den søker som vurderes å ha den beste realkompetanse for stillingen skal tilsettes. Det er imidlertid i Tilsettingsreglementet gjort noen unntak fra dette prinsipp. Med realkompetanse menes summen av utdanning, relevant praksis samt vedkommendes skikkethet målt mot kunngjøringens krav. Det må derfor kontrolleres at de arbeidsoppgaver som er omtalt i attestene, har betydning for de erfaringskrav som stilles til den søkte stilling. Hvis det er søkere som oppgir å være funksjonshemmet eller yrkeshemmet, så skal disse behandles i samsvar med SPH pkt , jf også tilsettingsreglementet. For å utdype det inntrykk søknaden, attester og intervju gir, kan det være aktuelt å ta kontakt med tidligere arbeidsgivere for referansekontroll. Slik kontakt skal imidlertid ikke tas før etter innhentet tillatelse fra søkeren. Dersom søkeren ikke har eller vil oppgi noen referanser er dette et moment som kan tillegges vekt ved innstillingen. Det er viktig at innstillende myndighet begrunner sin vurdering av søkerne slik at det ikke oppstår misforståelser ved rådets behandling av saken, dette gjelder spesielt beskrivelser av søkernes skikkethet. Klage fra søker på tilsetting Etter reglene i Forvaltningsloven 3 annet ledd, er ansettelsessaker unntatt fra reglene om begrunnelse i 24-25, reglene om klage og reglene om omgjøring i 35 annet ledd. Dette medfører at en søker har ikke krav på å få vite hvorfor han/hun ikke fikk stillingen. Vedkommende har videre ikke krav på å bli meddelt innstillingsmyndighetens vurdering eller hva tilsettingsrådet har uttalt. 2.2 Arbeidsavtale I forbindelser med endringer i arbeidsmiljøloven som følger EØS-avtalen og en tilleggsavtale til EØS-avtalen, ble det innført nye krav til innholdet av arbeidsavtalen. Dette medfører at det skal inngås skriftlig arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold. Jf Arbeidsmiljøloven 55b 55d. Det er utarbeidet en standard arbeidsavtale som skal benyttes for regulativ lønnede. Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Trykksakekspedisjonen har blanketter på lager. Blanketter har kodenummer X-0031/4 B/N (bokmål eller nynorsk). Standardavtale gjør blankettene X-0031/1 B/N (tilsettingsbrev) og blankettene X-0031/2 (midlertidig tilsetting) overflødige. Når det gjelder blankettene X-0031/3 B/N skal disse fortsatt benyttes, jf blankett X-0031/4 B/N. For overenskomstlønnede er det utarbeidet en tilsvarende avtalemal som skal benyttes for disse. I forhold til Tjenestemannsloven er virksomheten Forsvaret. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har tilrådd at etaten/institusjonen gjennom arbeidsavtalen ikke definerer arbeidsplassen og arbeidets art på en slik måte at det kan forårsake tvil om den enkelte embets- og tjenestemanns plikt til å finne seg i

8 omorganisering av virksomheten og endringer i arbeidsoppgavene, jf Tjenestemannsloven 12 og 12A. Bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 55 gir ikke arbeidstakeren rett til å ha en bestemt avdelingstilknytning el (med avdelingen menes i denne sammenheng underavdeling av DIF). Arbeidstaker tilsettes derfor i Forsvaret (virksomheten) ved enheten (DIF) uten en nærmere tilknytning til underavdeling og lignende. I tillegg skal følgende tas med: Aldersgrense for stillingen er xx år (Jf. Aldersgrenseheftet fra AAD (P-0770)) Arbeidstakeren har: Plikt til å godta forandringer og overflytninger på grunn av organisasjonsendringer i Forsvaret. Plikt til å fortsett i stillingen ved mobilisering og krig med sivil status. Hvis De står i de militære ruller som vernepliktig, vil De bli mobiliseringsdisponert med militær status, normalt i den stilling De er tilsatt i som sivil. Annen disponering kan også bli aktuell, jf Forsvarssjefens direktiv for disponering av sivilt tilsatte ved mobilisering og krig. Plikt til for Forsvarets regning å gjennomgå de kurs som er nødvendig for å dekke stillingen tilfredsstillende Underretningsskriv Underretning om tilsetting skal gis uten unødig opphold. Det er opp til den enkelte enhet om den vil legge ved kontrakten sammen med underretningen eller om kontrakten underskives ved fremmøte. Underretningsskrivet bør uansett inneholde følgende: Ønsket tiltredelsesdato (dersom dette ikke er avklart) Hvor og for hvem vedkommende skal møte Hvilke papirer som skal medbringes, eksempelvis skattekort Svarfrist (normalt 14 dager) Videre bør man legge ved stillingsbeskrivelse, lokale og/eller sentrale bestemmelser som berører arbeidsforholdet og eventuelle lokale informasjonsbrosjyrer slik at den tilsatte kan f en innføring om arbeidsplassen og hvilke rettigheter og plikter som følger med stillingen. Den tilsatte skal gis et eksemplar av underskrevet kontrakt. Ref også SPH pkt Oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff av tjenestemenn Bestemmelsene om oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff er fastsatt i Tjenestemannsloven 9, 10, 11, 14, 15 og 16. Avgjørelsesmyndigheten i slike saker er tillagt tilsettingsrådet med de unntak som følger av nevnte bestemmelser samt egen oppsigelse fra tjenestemannen og avskjed ved nådd aldersgrense eller ved egen søknad hvor avgjørelsesmyndigheten tillagt den enkelte enhet. I tilknytting til Tilsettingsreglementets 12, 13, 14 og 15 er det foruten aktuelle bestemmelser i Tjenestemannsloven, gitt utfyllende kommentarer som regulerer arbeids- og ansvarsfordelingen mellom administrasjonen og rådene i behandlingen av

9 saker som angår oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff. Videre er det i SPH gitt detaljerte retningslinjer for behandling av slike saker. Utfyllende kommentarer om oppsigelsesgrunner, begrensninger og spesiell oppsigelsesvern er gitt i SPH pkt I tillegg er det av lov 29 mars 1940 gitt forbud mot oppsigelse pga militærtjeneste. Også frivillig deltaking i FN-styrkene kommer under denne lov. Utfyllende kommentarer til hvilke forhold som er avskjedsgrunner er gitt i SPH pkt Bruk av suspensjon er knyttet til avskjed og kan ikke nyttes når forholdet kun hjemler oppsigelse. Avskjedssaken skal fremmes uten ugrunnet opphold. I SPH pkt 2.04 er det gitt nærmere forklaring om forskjellen mellom tjenstlig tilrettevisning/advarsel og irettesettelse som ordensstraff. Utfyllende retningslinjer for administrasjonens saksbehandling i forbindelse med forslag om oppsigelse, avskjed og ordensstraff er gitt i SPH pkt 2.04 og i tilsettingsreglementet Uførepensjon Når det gjelder personell som er gått over på uførepensjon men som vegrer seg for å si opp sin stilling, skal det som hovedregel i Forsvaret ikke tas opp forslag om oppsigelse før tidligst 2 år etter at uførepensjonen er innvilget. 2.4 Klage over vedtak om oppsigelse, avskjed og ordensstraff En tjenestemann har en frist på 3 uker til å klage over vedtaket. Klagen til Forsvarsdepartementet, men sendes tjenestevei til rådet jf Tilsettingsreglementet 12,15 og 16. Rådet kan oppheve vedtaket. Hvis dette ikke blir gjort skal saken sendes til Forsvarsdepartementet via Forsvarets overkommando. Klage har oppsettende virkning. Det vil si tjenestemannen har rett og plikt til å fortsette i tjenesten og dermed også rett til lønn ref SPH Hvis tjenestemannen er uenig i klageinstansens vedtak, kan det reises søksmål for å få prøvet lovligheten av vedtaket. Nærmere retningslinjer er fastsatt i SPH pkt Tilsetting av overenskomstlønnet personell Tilsetting av overenskomstlønnet personell foretas av vedkommende administrative enhet. Tilsettingsprosedyre er noe forenklet sett i forhold til regulativlønnede personell. Også for denne personellkategori bør det utarbeides en innstilling som inneholder: Omtale av søkeren Innstillingsrekkefølge Omtale av eventuelt personell som har fortrinnsrett, ref Verkstedsoverenskomsten, Del 1 og Arbeidsmiljølovens (AML) 67. Overtallig regulativlønnet personell har fortrinnsrett til stillinger lønnet etter Verkstedsoverenskomsten, ref for øvrig retningslinjer for omstilling. Når det gjelder søkerens rett til å bli gjort kjent med søkeroversikt mv samt offentlighetens rett til å få en fortegnelse over søkerne, gjelder de samme bestemmelser som for regulativlønnet personell.

10 2.4.2 Oppsigelse og avskjed overenskomstlønnet personell Bestemmelsene om oppsigelse og avskjed er fastsatt i Arbeidsmiljøloven, jf SPH pkt Videre er det i Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret Del gitt spesielle bestemmelser om oppsigelse/avskjed av tillitsvalgte, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. Myndighet til å si opp/avskjedige overenskomstlønnet personell er tillagt den enkelte enhet. Bestemmelser om oppsigelsesfrister er gitt i AML 58. Når det gjelder sammenhengende tjeneste, menes all sammenhengende tjeneste i Forsvaret uansett hvilken administrativ enhet tjenesten har vært ved. Personell som er tilsatt for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art, skal fratre ved kontraktens utløp eller avsluttet arbeid uten noen nærmere oppsigelsesfrist. Har arbeidsforholdene vart mer enn 1 år skal imidlertid arbeidstakeren ha skriftlig varsel senest 1 måned før fratredelsestidspunktet, jf AML 58A. I AML 60 er det fastsatt de forhold som gir grunnlag for oppsigelse. Når det gjelder oppsigelsesgrunner i prøvetiden er bestemmelsene gitt i AML 63. Det er ikke fastsatt noen krav til at en arbeidstaker har krav på advarsel før det gås til oppsigelse. Dette bør imidlertid gjøres slik at vedkommende har en sjanse til å rette opp forhold arbeidsgiver er misfornøyd med. Ved en eventuell rettssak etter en oppsigelse vil det vanligvis bli lagt stor vekt på om en advarsel er blitt gitt. I AML 64, 65 og 65A er det gitt et spesielt oppsigelsesvern ved: Sykdom, svangerskap, etter fødsel og adopsjon, pliktig og frivillig militærtjeneste. Bestemmelser om oppsigelsens form, angivelse og form er gitt i AML 57. I AML 64 er det gitt nærmere bestemmelser om hvorledes uenighet om en oppsigelse skal behandles. Bestemmelser om behandling av avskjedssaker er gitt i AML Sluttvederlag Overenskomstlønnet personell som etter fylte 50 år og med minst 10 års sammenhengende tjeneste i Forsvaret blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, kan under visse forutsetninger tilstås sluttvederlag. Bestemmelser er tatt inn i Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret bilag 1. Vedlegg A: Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Vedlegg B: Retningslinjer for omstillingsprosessen for sivilt personell Tariffavtaler,

11 3 Permisjon 3.1 Permisjon Generelt Bestemmelsene gjelder for: Fastlønte tjenestemenn, herunder deltidstilsatte Midlertidig tjenestemenn, herunder deltidstilsatte Hvis det ikke er gjort unntak i den enkelte bestemmelse Overenskomstlønnede skal følge Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret. Søknader om permisjon fra stilling som sjef for forvaltning/fellesinstitusjon under FD sender søknad gjennom FO. Sjef for fellesinstitusjonen under FSJ sender søknad til FO. Søknaden fra alle andre avgjøres av den enkelte administrative enhet, hvis det ikke er gjort unntak i den enkelte bestemmelse Velferdspermisjon Lønnsregulativets fellesbestemmelser 22 gir muligheter for å tilstå arbeidstakeren velferdspermisjon i inntil 2 uker med full lønn eller en måned med halv lønn hvert kalenderår. Vilkåret for å få en slik permisjon er at det foreligger viktige velferdsgrunner. Om det skal innvilges velferdspermisjon avgjøres av den enkelte enhet etter en vurdering av de anførte permisjonsgrunner og søkerens individuelle behov for slik permisjon. Ved vurdering om permisjon skal gis, skal intensjonene i Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets personellpolitikk legges til grunn Permisjon ved fødsel og adopsjon Bestemmelsene om fødsel- og adopsjonspermisjoner mv er fastsatt i Fellesbestemmelsenes 19. Paragrafen med Departementets kommentarer er gitt i SPH pkt Permisjon ved overtakelse av ny stilling Rett til å komme tilbake til samme stilling I utgangspunktet har kun tjenestemenn som i henhold til sine tilsettingspapirer er tilsatt i en bestemt stilling har krav på å få tilbake denne ved utløpet av permisjonen. Øvrig personell kan administrasjonen disponere innen den stillingsgruppen vedkommende er tilsatt i. Det må gjøres skriftlig oppmerksom på dette ved innvilgelse av permisjon. Tjenestemannen plikter å underrette administrasjonen senest 3 måneder før permisjonens utløp om han/hun akter å gjeninntre i stillingen eller si opp.

12 3.2.2 Stilling ved annen statsetat, kommunal stilling, ved privat bedrift Fast tilsatte tjenestemenn, herunder deltidstilsatte med minst 14 timers arbeid pr uke, kan gis inntil ett års permisjon uten lønn fra stilling for å overta ny fast stilling i annen offentlig virksomhet eller i privat sektor. Tjenestemenn som er tilsatt for et bestemt tidsrom, og tjenestemenn som er tilsatt for et bestemt oppdrag eller prosjekt, gis ikke slik permisjon. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å få tilsatt en vikar, osv Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret Samme enhet En tjenestemann som midlertidig gjør tjeneste i annen stilling ved samme enhet enten etter søknad eller ved avdelingens disposisjoner er ikke å anse som på permisjon men midlertidig omplassert. Tjenestemannen har krav på å få komme tilbake til sin faste stilling ved utløpet av permisjonen Andre enheter En tjenestemann som midlertidig gjør tjeneste ved andre av Forsvarets enheter, prosjekter hvor Forsvaret har arbeidsgiveransvar og lignende, kan gis permisjon for den tid den midlertidige tjeneste varer. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å få tilsatt en vikar og det skal legges vekt på det midlertidige oppdragets viktighet for Forsvaret Tilsetting i sivil stilling ved et NATO-organ En tjenestemann som etter søknad blir tilsatt i en sivil stilling ved et NATO-organ, kan normalt gis permisjon uten lønn for inntil 3 år fra sin faste stilling. Også tjenestemannens ektefelle kan gis slik permisjon Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller NATO operasjoner Tjenestemenn herunder deltidsansatte med minst 14 timers arbeid pr uke, kan gis inntil 2 års permisjon uten lønn fra sin stilling, for å ta frivillig tjeneste i FN- eller NATO operasjoner Arbeid i internasjonale organisasjoner Med mindre tvingende tjenstlige grunner er til hinder for det, bør tjenestemenn som etter søknad blir tatt ut til å arbeide i internasjonale organisasjoner, for eksempel FN, Røde Kors og lignende, gis permisjon uten lønn fra sine stillinger. Også tjenestemannens ektefelle bør gis slik permisjon Tjenestegjøring i andre nordiske land Ved tjenestegjøring i andre nordiske land i forbindelse med utveksling av tjenestemenn, gis permisjon med full lønn, ref SPH pkt Andre permisjoner Permisjon under militærtjeneste, HV-tjeneste, politireserven, sivil tjenesteplikt SPH pkt (Fellesbestemmelsenes 21).

13 3.3.2 Permisjon for uførepensjon Tjenestemenn som blir tilstått uførepensjon skal som hovedregel gis permisjon uten lønn fra sin stilling i 2 år. I de tilfeller det er innvilget uførepensjon uten krav til ny vurdering (av lege) bør tjenestemannen i større grad oppfordres til å si opp sin stilling. Tjenestemann som har slik permisjon er tilsatt i Forsvaret inntil formell oppsigelse fra arbeidstaker selv eller fra arbeidsgiver foreligger Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og lignende Tjenestemenn som er medlemmer Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp eller av tilsvarende hjelpeorganisasjoner kan gis permisjon med full lønn når de deltar i utrykning til hjelp for nødstilfelle, ref SPH pkt Religiøse høytidsdager andre trossamfunn Arbeidstakere som ikke tilhører Den norske kirke har rett til 2 fridager hvert kalenderår for å feire sine religiøse høytidsdager, ref SPH pkt Permisjon for ektefelle Bestemmelser er gitt i SPH pkt Organisasjonsmessige oppdrag Regler om tjenestefri for tillitsvalgte er fastsatt i Hovedavtalen i Staten 33, 34 og 35, ref også tilpasningsavtalen for Forsvaret Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner Bestemmelsene om permisjon med lønn i forbindelse med utøvelse av tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner er gitt i SPH pkt Offentlige ombud eller verv Alle tjenestemenn har rett til inntil 12 arbeidsdager permisjon med lønn pr år for å utføre offentlige ombud eller verv. Hvilke offentlige ombud og verv som omfattes av disse regler er fastsatt i SPH pkt , og Utdanningspermisjoner Avtalen om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs mv som er inngått mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene er i sin helhet tatt inn i SPH pkt 7.08 sammen med departementets kommentarer. Se for øvrig også FPH del C kapittel 4 som inneholder bestemmelser som er spesielle for Forsvaret. Disse gir i enkelte tilfeller bedre betingelser enn den statlige avtalen.

14 4 Kompetanseutvikling 4.1 Generelt Forsvarets verdigrunnlag (Mai 1998) danner grunnlaget for Forsvarets kompetansepolitikk. Kompetansepolitikken fokuserer i første rekke på hvordan Forsvaret kan utvikle kompetansen til allerede tilsatte medarbeidere. Hovedmålet for kompetansepolitikken er at: Forsvaret skal ha et personellkorps med riktig kompetanse på riktig sted til riktig tid for å løse pålagte oppgaver nå og i fremtiden. Strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret gir styring og setter fokus på handlingskompetanse, analyse, planlegging, produksjon og anvendelse av kompetanse. Planen beskriver dermed mer detaljert kompetanseutviklingsprosessen slik den skal gjennomføres i Forsvaret. 4.2 Ansvarsfordeling Forsvarets overkommando (FO) Forsvarets overkommando/personell- og økonomistaben (FO/P&Ø) har for sivilt personell ansvaret for stipendordningen som gjelder utdanning tatt på fritiden og permisjonsordningen som gjelder heltidstudier, samt felles etatsopplæring som organiseres på sentralt nivå Den enkelte driftsenhet (DIF) Lokal sjef (DIF-sjef) har et selvstendig ansvar når det gjelder gjennomføring av kompetanseanalyse, utarbeidelse av planer på individ- og avdelingsnivå og iverksetting av kompetansetiltak som ikke organiseres på sentralt nivå. Videre kan lokal sjef innvilge heltidpermisjoner for utdanning av inntil 10 måneders varighet Retningslinjer for kompetanseutviklingen Forsvarsdepartementet godkjente i skriv av 6 juli 1981 FOs forslag til retningslinjer for omskolering, etteropplæring, videreutdanning og tildeling av stipend når det gjelder sivilt personell. Det er viktig at retningslinjene er under kontinuerlig oppdatering iht den til enhver tid gjeldende kompetansepolitikk Omskolering med permisjon kan gis på følgende vilkår Arbeidstakere: Som blir overtallige Som må omplasseres av helsemessige grunner Som må omplasseres av tjenstlige/faglige grunner Omskoleringen skal føre til plassering i stilling i eller utenfor Forsvaret av annen art.

15 4.2.5 Etterutdanning med permisjon Etterutdanning gis på bakgrunn av: Endret innhold i stillingens arbeidsoppgaver Endrede bestemmelser eller forskrifter mv Ny teknologi Videreutdanning med permisjon Videreutdanning kan gis på bakgrunn av: Høyere krav til kompetanse i stillingen Ønske om å dyktiggjøre seg til større utfordringer/høyere stillinger; dvs behov for personlig utvikling som er i samsvar med Forsvarets behov for kompetanse Ønske om å kunne konkurrere om stillinger utenfor Forsvaret ifm omstilling/ nedskjæring Økonomiske vilkår ifm utdanning i arbeidstiden Ved intern utdanning dekker Forsvaret: Full lønn Kurs-/semesteravgift, eksamensavgift, materiell Reise- og oppholdsutgifter Ved ekstern utdanning som er pålagt, herunder omskolering, dekker Forsvaret: Full lønn Dokumentert kurs-/semesteravgift, eksamensavgift, materiell (ikke PC/hardware eller kalkulator) Reise- og oppholdsutgifter Ved ekstern utdanning, som ikke er pålagt, men som blir innvilget etter søknad, dekker Forsvaret: Full lønn I spesielle tilfelle dekkes dokumenterte studieutgifter Angående etter- og videreutdanning på fritiden, se Stipend, pkt Vedrørende utgifter til omsorgsarbeid ved kurs og konferanse vises det til SPH pkt Avgjørelsesmyndighet Søknad om permisjon for utdanning som varer inntil 10 måneder avgjøres lokalt hvis: Vikar kan skaffes fra Aetaten, evt andre ordninger fra Arbeidsmarkedsetaten eller Vikar er unødvendig fordi arbeidsoppgavene bortfaller eller blir omfordelt. Søknad sendes FO for avgjørelse gjennom Det sentrale opplæringsråd for sivilt personell hvis: Det er nødvendig med vikarhjemmel - uavhengig av utdanningens lengde Utdanningen har en varighet utover 10 måneder Se nærmere om Permisjon med lønn for videreutdanning, pkt 4.8.

16 4.2.9 Plikttjeneste For utdanning utover 2 måneder pålegges arbeidstakeren plikttjeneste lik det dobbelte av permisjonstiden. Ved forventet overtallighet vurderes plikttjeneste i hvert enkelt tilfelle. Ved overtallighet pålegges det ikke plikttjeneste Stipend Personell som på sin fritid gjennomgår kurs, etter- og videreutdanning etc, kan tilstås stipend. Stipend kan gis til dekning av legitimerte utgifter til kursavgifter, porto, skolemateriell og eksamensavgift, samt unntaksvis eventuelle reise- og oppholdsutgifter. Utbetaling av stipend vil først finne sted når utgiftene kan legitimeres. Stipend tildeles en gang pr år av Det sentrale opplæringsråd. 4.3 Det sentrale opplæringsråd Virkeområde Det sentrale opplæringsråd for sivilt personell i Forsvaret skal behandle den utdanningsvirksomhet som drives av FO/P&Ø, dvs: Opplæring som er naturlig å legge opp som fellesopplæring for sivilt personell Opplæring som er nødvendig for opprykk i naturlig avansementsstilling Etter- og videreutdanning Rådets sammensetning Det sentrale opplæringsråd for sivilt personell i Forsvaret skal ha fem medlemmer. To representanter oppnevnes av FO og tre representanter av arbeidstakerens organisasjoner. Representantene oppnevnes for 2 år. Rådet velger selv leder. FO/P&Ø fungerer som sekretariat for rådet. Alle beslutninger/tilrådinger i rådet avgjøres ved simpelt flertall Rådets mandat Det sentrale opplæringsråd har følgende mandat: Foreslå opplæring på områder hvor behovet anses utilstrekkelig dekket, eller som bør dekkes på en annen måte Foreslå hvordan opplæringsplanene bør utformes for å tilfredsstille den personalpolitiske målsetting som gjelder i Forsvaret og samtidig tilfredsstiller nødvendige krav til effektivitet, god økonomi og hensiktsmessig pedagogisk opplegg Det forutsettes at opplæringsplanene nøye samordnes med karriere- og tjenestegjøringsplaner Foreslå bedring av søknadsrutiner, kunngjøringsform, behovsanalyser etc Foreslå retningslinjer for uttak av søkere til kompetansegivende kurs (kurs som er lagt opp for å kvalifisere for opprykk i naturlig avansementsstilling, samt videreutdanning) Foreta tildeling av stipend innenfor den tildelte ramme Gi uttalelse om budsjettforslag

17 Gi uttalelser om forslag til årsprogram, herunder det enkelte kursinnhold, form og varighet 4.4 Innmelding av behov Ledere på alle nivå har ansvar for planlegging av kompetanseutvikling ut fra Forsvarets behov, og de skal omfatte både funksjonelle og individuelle karriererettede behov. Behovene fremkommer på bakgrunn av medarbeidersamtaler og kompetanseanalyse i DIF. Kompetanseplanene må drøftes med de lokale tjenestemannsorganisasjoner og synliggjøres i styringsdokumentene. Voksenopplæringens rektorer er ressurser ifm veiledning og iverksetting av tiltak, og er av den grunn mottaks-/koordineringsapparat for behovsinnmeldinger for sivilfaglig etter- og videreutdanning på lokalt og regionalt plan. Behov som ikke kan løses på disse nivåer, sendes til den sentrale instans som har fagmyndighet og/eller er koordinator på det området det gjelder. Tiltakene skal om mulig iverksettes lokalt/regionalt, helst i samarbeid med andre militære enheter og i samhandel med virksomheter utenfor Forsvaret. 4.5 Kunngjøring av kurs/utdanning Utdanning i regi av FO/P&Ø Kurs arrangert av Forsvaret blir kunngjort av kursarrangørene eller regionale eventuelt sentrale koordineringsapparat. Alle utdanningstilbud skal kunngjøres av den enkelte administrative enhet for alt underlagt personell for den målgruppe tilbudet er rettet til. 4.6 Søknad på kurs/utdanning Kurs arrangert av FO/P&Ø Ved søknad på kurs i Forsvaret skal blankett 0209 fylles ut. Blankettene kan rekvireres fra Forsvarets overkommando/oslo militære post og distribusjonsseksjon/lager Søknaden sendes til den adressaten som er oppgitt i kursutlysingen og påført søknadsblanketten. Sjefen for den administrative enhet, personelloffiseren eller tilsvarende skal gi påtegning på søknadsblanketten og angi søkerens og avdelingens behov iht utarbeidet kompetanseplan. Hvis det er flere søkere fra samme administrative enhet, skal søknadene sendes inn samlet med angivelse av prioritet.

18 4.6.2 Sentrale opplæringstiltak arrangert av Statskonsult Statskonsult/Direktoratet for forvaltningsutvikling sender årlig ut en oversikt over sentrale opplæringstiltak i staten. I tillegg blir hvert enkelt kurs i løpet av året kunngjort i egne meldinger. Statskonsult legger vekt på å dekke sektorovergripende kompetansebehov som ikke tilbys av markedet for øvrig. Kursene er åpne for både sivilt og militært personell Forsvarets fjernundervisning (FFU) Forsvarets fjernundervisning er åpen for både sivilt og militært personell i Forsvaret. Undervisningen er gratis for den enkelte elev. En del av kursene er naturlig nok rettet mot rent militære funksjoner. Personellforvaltende myndighet er selv ansvarlig for å utvikle nye kurs, ev revisjon av gamle kurs innen sine fagområder. FFU innehar rollen som kurstilrettelegger og skal bistå og samarbeide med fagmyndigheten. Fagpersoner ved avdelingene er involvert i ulike faser i utvikling av kurset i samarbeid med FFU hva gjelder pedagogiske metoder som fjernundervisning, distribuerte læringskonsepter eller interaktive løsninger. Nærmere informasjon om FFUs kurstilbud finnes på eller ved henvendelse til Forsvarets fjernundervisning, Oslo mil Akershus, 0015 OSLO Søknad om kurs gjøres via Internett eller sendes gjennom egen avdeling direkte til FFU Kurs arrangert av Statskonsult Ved søknad på kurs som arrangeres av Statskonsult skal påmeldingsskjema bakpå kursmeldingene benyttes. 4.7 Permisjon med lønn for videreutdanning Med videreutdanning menes formell utdanning som danner naturlig rekrutteringsgrunnlag for sivile stillinger i Forsvaret, dvs høgskoler og universitet. Personellet må selv søke og konkurrere om studieplass. Utdanningen må fortrinnsvis være rettet mot søkerens arbeidsområde. Søkerne må ved søknadsfristens utløp ha minst 3 års sammenhengende tjeneste som sivilt tilsatt i Forsvaret. Det vil normalt ikke bli gitt permisjon for mer enn to år. Unntaksvis kan det gis permisjon for tre år. Eventuelle utgifter i forbindelse med videreopplæringen som f eks reise, opphold, kurs-/semesteravgifter, materiell og lignende må den enkelte søker selv dekke. Personell som får tilsagn om permisjon, men som ikke blir opptatt på den søkte utdanning eller av andre grunner ikke påbegynner utdanningen, får ikke tilsagnet (permisjonen) overført til et annet år, men må søke på nytt.

19 4.7.1 Plikttjeneste Plikttjenesten skal settes til det dobbelte av utdanningstiden (permisjonstiden) og skal påbegynnes straks utdanningen er avsluttet. Personell som gjennomgår opplæring som strekker seg over flere skoleår pålegges tjeneste i skoleferien. Denne tjenesten går ikke som fradrag i plikttjenesten. Personell som avtjener plikttjeneste kan normalt ikke regne med å få permisjon uten lønn for tjeneste utenom Forsvaret før plikttjenesten er avtjent i sin helhet. Personell med plikttjeneste som velges som tillitsvalgte (OTV el) anses ikke å komme i konflikt med denne bestemmelsen Søknad om permisjon med lønn for videreutdanning Kunngjøring av ordningen med permisjon med lønn for videreutdanning blir sendt ut en gang pr år (Januar). Søknad føres på blankett 0209 og sendes gjennom egen administrativ enhet til Forsvarets overkommando, P&Ø Hjemmel for vikar Samtidig med innsending av søknaden må tjenestestedet angi om det er behov for ekstrahjemmel for vikar i permisjonstiden Uttak av kandidater til videreutdanning med permisjon med lønn Uttak av kandidater skjer en gang pr år (september) etter forslag fra Det sentrale opplæringsråd. Ved uttak vil det bli lagt vekt på om søkeren har vist initiativ til egenutvikling på fritiden. Søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp kommer normalt ikke i betraktning. Personell som tidligere er gitt kompetansegivende utdanning ved det sivile skoleverk på Forsvarets bekostning, vil normalt bli prioritert etter andre kvalifiserte søkere Ferie Personell som har permisjon med full lønn for videreutdanning har rett til 3 ukers ferie etter endt skoleår. Restferien anses avviklet ifm skolefri i løpet av skoleåret. Opparbeidet, ikke avviklet ferie før en går ut i permisjon med lønn, kan enten utbetales som lønn eller overføres til neste sommer (max 10 dager) og legges til de øvrige 3 ukene. 4.8 Stipend Stipend kan tilstås fast sivilt tilsatt personell som på sin fritid søker å kvalifisere seg ytterligere for tjeneste i Forsvaret ved å ta etter- og videreutdanning. Søkeren må ha minst 1 års fast tjenestetid i Forsvaret.

20 Stipend gis vanligvis til utdanning som gjennomføres innenlands, men kan unntaksvis tilstås for utdanning i utlandet. Stipend tildeles på grunnlag av dokumenterte utgifter, og opplæringen må være gjennomført - eventuelt deleksamen må være avlagt. Stønad kan gis med inntil 100% av søkerens samlede dokumenterte utgifter til utdanningen. Stipend gis ikke når utgifter til utdanning blir gitt på annen måte. Personell som er innvilget permisjon med full lønn for etter- og videreutdanning tilstås normalt ikke stipend for samme studium. Det er ikke fastsatt maksimumsgrense for stipendbeløp. Imidlertid skal størrelsen på innvilget beløp vurderes ut fra definerte satsingsområder og gradering i forhold til nytteverdien for Forsvaret. Stipend tildeles en gang pr år, i september, i Det sentrale opplæringsråd Dekning av utgifter Stipend gis vanligvis til dekning av: Kurs-/semesteravgifter og porto Utgifter til bøker og undervisningsmateriell, men ikke hjelpemidler som PC og kalkulator Eksamensavgift Når andre utgifter som eksempelvis reise- og oppholdsutgifter utgjør en vesentlig del av de samlede utdanningsutgifter, kan det unntaksvis gis stønad også til slike utgifter. Når det søkes dekning for reiseutgifter, skal normalt utgifter til rutegående transportmidler legges til grunn. Reiseutgiftene må bevitnes av den stedlige administrasjon. Originale kvitteringer for utgifter som det søkes dekning for, må vedlegges søknaden. Giroinnbetalinger skal påføres bankens signatur. Ved bruk av betalingsordninger som telegiro, brevgiro eller internett må man sørge for å få kvitteringer tilbake. Kopier eller kontoutskrift blir ikke godkjent som kvittering Plikttjeneste Personell som mottar stipend pålegges plikttjeneste som beregnes ut fra forholdet mellom tildelt stipendbeløp og grunnbeløpet for Folketrygden. Tabell for plikttjeneste: Stipend mindre enn 1/3 G gir ingen plikttjeneste Stipend inntil 1/2 G gir 6 md plikttjeneste Stipend fra og med 1/2 G og inntil 1 G gir 9 md plikttjeneste Stipend lik 1 G gir 12 md plikttjeneste Villighetserklæring om plikttjeneste etter fullført eller avbrutt utdanning i Forsvaret, tilsendes stipendmottakeren sammen med tildelingsskrivet. Etter underskrift returneres denne til FO/P&Ø. Plikttjenesten starter umiddelbart etter at utdanningen er gjennomført. For de som har plikttjeneste fra før, vil plikttjenesten ifm utdanningsstipend komme i tillegg til denne.

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

2. Vår statsforvaltning

2. Vår statsforvaltning . Ny i staten materie 29.08.01 07:33 Side 1 2. Vår statsforvaltning 2.1 Leder av statsforvaltningen Grunnloven sier at den utøvende makt er hos Kongen. Kongen - det vil nå i realiteten si regjeringen (Kongen

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen mellom LO/HK/FLT og NHO... 3 Del II Omfang og varighet... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Overenskomstens varighet... 3 Del III Arbeidstids- og lønnsbestemmelser...

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: DEL II Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 4 1 Overenskomstens omfang - definisjoner 4

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2011

Håndbok. Statens personalhåndbok 2011 Håndbok Statens personalhåndbok 2011 Håndbok Statens personalhåndbok 2011 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2011-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka er en bruksbok

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2

Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring...

Detaljer