Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile"

Transkript

1 Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile

2 RETTELSER OG TILLEGG ORGANISASJON ADMINISTRASJON INNLEDNING Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie Permisjoner Aldersgrensebestemmelser pensjoner Sosiale saker Medarbeidersamtale FORVALTNINGSPRINSIPPER Personellpolitiske dokumenter Sentrale lover med forskrifter Sentrale og etatsvise avtaler/særavtaler...5 2TILSETTING GENERELT Tjenestemenn Saksbehandling ARBEIDSAVTALE Underretningsskriv OPPSIGELSE, AVSKJED, SUSPENSJON OG ORDENSSTRAFF AV TJENESTEMENN Uførepensjon KLAGE OVER VEDTAK OM OPPSIGELSE, AVSKJED OG ORDENSSTRAFF Tilsetting av overenskomstlønnet personell Oppsigelse og avskjed overenskomstlønnet personell Sluttvederlag PERMISJON PERMISJON Generelt Velferdspermisjon Permisjon ved fødsel og adopsjon PERMISJON VED OVERTAKELSE AV NY STILLING Rett til å komme tilbake til samme stilling Stilling ved annen statsetat, kommunal stilling, ved privat bedrift Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret Samme enhet Andre enheter Tilsetting i sivil stilling ved et NATO-organ Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller NATO operasjoner Arbeid i internasjonale organisasjoner Tjenestegjøring i andre nordiske land ANDRE PERMISJONER Permisjon under militærtjeneste, HV-tjeneste, politireserven, sivil tjenesteplikt Permisjon for uførepensjon Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og lignende Religiøse høytidsdager andre trossamfunn Permisjon for ektefelle Organisasjonsmessige oppdrag...13

3 3.3.7Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner Offentlige ombud eller verv Utdanningspermisjoner KOMPETANSEUTVIKLING GENERELT ANSVARSFORDELING Forsvarets overkommando (FO) Den enkelte driftsenhet (DIF) Retningslinjer for kompetanseutviklingen Omskolering med permisjon kan gis på følgende vilkår Etterutdanning med permisjon Videreutdanning med permisjon Økonomiske vilkår ifm utdanning i arbeidstiden Avgjørelsesmyndighet Plikttjeneste Stipend DET SENTRALE OPPLÆRINGSRÅD Virkeområde Rådets sammensetning Rådets mandat INNMELDING AV BEHOV KUNNGJØRING AV KURS/UTDANNING Utdanning i regi av FO/P&Ø SØKNAD PÅ KURS/UTDANNING Kurs arrangert av FO/P&Ø Sentrale opplæringstiltak arrangert av Statskonsult Forsvarets fjernundervisning (FFU) Kurs arrangert av Statskonsult PERMISJON MED LØNN FOR VIDEREUTDANNING Plikttjeneste Søknad om permisjon med lønn for videreutdanning Hjemmel for vikar Uttak av kandidater til videreutdanning med permisjon med lønn Ferie STIPEND Dekning av utgifter Plikttjeneste Søknad om stipend ANDRE OPPLÆRINGSTILTAK Nordisk tjenestemannsutveksling - stipend Stipend til kompetanseutvikling - fornyelse VEDLEGG A VEDLEGG B... 62

4 Rettelser og tillegg 1 Organisasjon administrasjon 1.1 Innledning Sivile i Forsvaret, med unntak av de som er tilsatt som overenskomst lønte, er omfattet av de samme bestemmelser som andre tilsatte i staten. Statens personal håndbok dekker de bestemmelser som gjelder tjenestemenn. Denne delen av FPH inneholder bestemmelser som er spesielle for Forsvaret samt noen utfyllende bestemmelser. Følgende deler er tatt ut fra tidligere del C da de allerede er beskrevet i SPH: Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie Lov om ferie av 29 april 1988 omfatter alle arbeidstakere i Forsvaret. Det skal betales feriepenger i alle arbeidsforhold, uansett omfang og varighet. For tjenestemenn på ventelønn skal det ikke beregnes feriegodtgjøring da dette personell ikke regnes som arbeidstaker i ferielovens forstand. Ferieloven med Departementets utfyllende bestemmelser er tatt inn i SPH pkt Permisjoner En del bestemmelser som gjelder hele statsforvaltningen, og som står beskrevet i SPH, er tatt ut Aldersgrensebestemmelser pensjoner SPH sammen med Aldersgrenseheftet (P-0770) fra AAD og SPK gir tilstrekkelig og mer oppdatert informasjon Sosiale saker Tatt inn i felles del da det gjelder både befal og sivile Medarbeidersamtale Tatt inn i felles del da det gjelder både befal og sivile 1.2 Forvaltningsprinsipper Forvaltning av sivilt personell skjer etter følgende hovedprinsipper: Forsvarets overkommando/personell- og økonomistaben (FO/P&Ø) har ansvaret for overordnede planer, direktiver, bestemmelser og rammer for forvaltning av sivilt personell, samt mer utøvende oppgaver, så tolkning av bestemmelser og avtaler, klagehandling etc. Den enkelte selvstendig administrerte avdeling har hovedansvaret for den utøvende forvaltning innenfor rammen av lovverk, avtaler og gitte fullmakter.

5 1.2.1 Personellpolitiske dokumenter Forsvarets personellpolitikk og Forsvarets verdigrunnlag tatt inn i FPH del A Sentrale lover med forskrifter Tjenesteforholdene for sivilt personell er regulert gjennom en rekke sentrale lover med forskrifter. Disse lover er i sin helhet gjengitt i SPH, til dels med Departementets kommentarer. Mer detaljert omtale av aktuell bestemmelse i lovene er gitt i de punkter i SPH og FPH Del C som behandler det enkelte forhold så som ferie, pensjon osv. I det etterfølgende er det derfor kun gitt en kort opplisting av de enkelte lover. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven), er tatt inn i SPH pkt Lov om Statens Tjenestemenn (Tjenestemannsloven) med forskrifter, er tatt inn i SPH pkt Lov om ferie, med Departementets kommentarer er gitt i SPH pkt Lov om Statens Pensjonskasse, er tatt inn i SPH pkt Lov om yrkesskadeforsikring, med forskrift er tatt inn i SPH pkt Lov om Folketrygd. Lov om aldersgrenser i Staten. Lov om likestilling, de viktigste bestemmelsene er tatt inn i SPH pkt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven), med Departementets kommentarer er tatt inn i SPH pkt Det samme gjelder Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Sentrale og etatsvise avtaler/særavtaler Sentrale og etatsvise avtaler/særavtaler, herunder tariffavtaler er tatt ut av FPH, og vil bli samlet i en egen håndbok.

6 2 Tilsetting 2.1 Generelt Tjenestemenn Med tjenestemenn menes arbeidstakere i statens tjeneste som ikke er embetsmenn eller som faller utenfor etter Forskriftene til Tjenestemannsloven 1. Overenskomstlønnet personell er arbeidstakere som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i Verkstedoverenskomsten i Forsvaret. Disse er ikke tjenestemenn. I henhold til Tjenestemannsloven 5 skal tilsetting av tjenestemenn med visse unntak skje i et tilsettingsråd. Nærmere retningslinjer og bestemmelser om tilsettingsprosedyre, tilsettingsmyndighet mv er fastsatt i Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret. Reglementet er vedlagt som vedlegg A til dette kapittel Saksbehandling Kunngjøring av stillinger De generelle retningslinjer og bestemmelser for kunngjøring er gitt i Tilsettingsreglementets 5. For å fremme sysselsettingen er det i lov av 19 juni 1970 bestemt at offentlige instanser har plikt til å melde ledige stillinger til Arbeidsformidlingen. Denne meldeplikt gjelder ikke for stillinger som bare blir kunngjort internt i Forsvaret. Krav til sikkerhetsklarering skal fremgå av kunngjøringsteksten. Bruk av søknadsblankett/opplysningsblankett For å iverksette personkontrollen på et tidligst mulig tidspunkt, bør det nyttes en egen søknadsblankett eller den opplysningsblankett som er fastsatt i Direktiv for personkontrolltjenesten. I kunngjøringen må det da opplyses at spesiell blankett skal nyttes, og hvor søkeren skal henvende seg for å få tilsendt blanketten. Søkerlister og søkerens rett til opplysninger Det skal utarbeides to søkerlister, en offentlig og en utvidet søkerliste. Den utvidede søkerlisten skal være tilgjengelig for søkere som anmoder om å få den. Denne søkerlisten skal inneholde samtlige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Søkerens rett til opplysninger om søkerliste, andre søkere og innstilling er gitt i Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlig forvaltning, jf. Tilsettingsreglementet 6 og 11 og SPH pkt Den utvidede søkerlisten skal graderes fortrolig og behandles i samsvar med dette. Den offentlige søkerlisten skal være tilgjengelig for offentligheten (representanter for pressen og andre interesserte). Nærmere retningslinjer for utarbeidelse av denne søkeroversikt er gitt i Tilsettingsreglementets 11 og SPH pkt Intervju av søkere

7 Det anbefales at de 3-5 søkerne som anses mest aktuelle innkalles til intervju. Skal et intervju imidlertid ha noen hensikt, må det forberedes skikkelig. I tillegg til en av de tillitsvalgte, bør sjefen for den enhet som skal ha stillingen besatt, være tilstede. Eventuelle utgifter til reise for søkeren som er kalt inn til intervju, kan dekkes av avdelingen, jf SPH pkt Vurdering av søkerne Det bærende prinsipp ved stillingsbesettelse er at den søker som vurderes å ha den beste realkompetanse for stillingen skal tilsettes. Det er imidlertid i Tilsettingsreglementet gjort noen unntak fra dette prinsipp. Med realkompetanse menes summen av utdanning, relevant praksis samt vedkommendes skikkethet målt mot kunngjøringens krav. Det må derfor kontrolleres at de arbeidsoppgaver som er omtalt i attestene, har betydning for de erfaringskrav som stilles til den søkte stilling. Hvis det er søkere som oppgir å være funksjonshemmet eller yrkeshemmet, så skal disse behandles i samsvar med SPH pkt , jf også tilsettingsreglementet. For å utdype det inntrykk søknaden, attester og intervju gir, kan det være aktuelt å ta kontakt med tidligere arbeidsgivere for referansekontroll. Slik kontakt skal imidlertid ikke tas før etter innhentet tillatelse fra søkeren. Dersom søkeren ikke har eller vil oppgi noen referanser er dette et moment som kan tillegges vekt ved innstillingen. Det er viktig at innstillende myndighet begrunner sin vurdering av søkerne slik at det ikke oppstår misforståelser ved rådets behandling av saken, dette gjelder spesielt beskrivelser av søkernes skikkethet. Klage fra søker på tilsetting Etter reglene i Forvaltningsloven 3 annet ledd, er ansettelsessaker unntatt fra reglene om begrunnelse i 24-25, reglene om klage og reglene om omgjøring i 35 annet ledd. Dette medfører at en søker har ikke krav på å få vite hvorfor han/hun ikke fikk stillingen. Vedkommende har videre ikke krav på å bli meddelt innstillingsmyndighetens vurdering eller hva tilsettingsrådet har uttalt. 2.2 Arbeidsavtale I forbindelser med endringer i arbeidsmiljøloven som følger EØS-avtalen og en tilleggsavtale til EØS-avtalen, ble det innført nye krav til innholdet av arbeidsavtalen. Dette medfører at det skal inngås skriftlig arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold. Jf Arbeidsmiljøloven 55b 55d. Det er utarbeidet en standard arbeidsavtale som skal benyttes for regulativ lønnede. Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Trykksakekspedisjonen har blanketter på lager. Blanketter har kodenummer X-0031/4 B/N (bokmål eller nynorsk). Standardavtale gjør blankettene X-0031/1 B/N (tilsettingsbrev) og blankettene X-0031/2 (midlertidig tilsetting) overflødige. Når det gjelder blankettene X-0031/3 B/N skal disse fortsatt benyttes, jf blankett X-0031/4 B/N. For overenskomstlønnede er det utarbeidet en tilsvarende avtalemal som skal benyttes for disse. I forhold til Tjenestemannsloven er virksomheten Forsvaret. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har tilrådd at etaten/institusjonen gjennom arbeidsavtalen ikke definerer arbeidsplassen og arbeidets art på en slik måte at det kan forårsake tvil om den enkelte embets- og tjenestemanns plikt til å finne seg i

8 omorganisering av virksomheten og endringer i arbeidsoppgavene, jf Tjenestemannsloven 12 og 12A. Bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 55 gir ikke arbeidstakeren rett til å ha en bestemt avdelingstilknytning el (med avdelingen menes i denne sammenheng underavdeling av DIF). Arbeidstaker tilsettes derfor i Forsvaret (virksomheten) ved enheten (DIF) uten en nærmere tilknytning til underavdeling og lignende. I tillegg skal følgende tas med: Aldersgrense for stillingen er xx år (Jf. Aldersgrenseheftet fra AAD (P-0770)) Arbeidstakeren har: Plikt til å godta forandringer og overflytninger på grunn av organisasjonsendringer i Forsvaret. Plikt til å fortsett i stillingen ved mobilisering og krig med sivil status. Hvis De står i de militære ruller som vernepliktig, vil De bli mobiliseringsdisponert med militær status, normalt i den stilling De er tilsatt i som sivil. Annen disponering kan også bli aktuell, jf Forsvarssjefens direktiv for disponering av sivilt tilsatte ved mobilisering og krig. Plikt til for Forsvarets regning å gjennomgå de kurs som er nødvendig for å dekke stillingen tilfredsstillende Underretningsskriv Underretning om tilsetting skal gis uten unødig opphold. Det er opp til den enkelte enhet om den vil legge ved kontrakten sammen med underretningen eller om kontrakten underskives ved fremmøte. Underretningsskrivet bør uansett inneholde følgende: Ønsket tiltredelsesdato (dersom dette ikke er avklart) Hvor og for hvem vedkommende skal møte Hvilke papirer som skal medbringes, eksempelvis skattekort Svarfrist (normalt 14 dager) Videre bør man legge ved stillingsbeskrivelse, lokale og/eller sentrale bestemmelser som berører arbeidsforholdet og eventuelle lokale informasjonsbrosjyrer slik at den tilsatte kan f en innføring om arbeidsplassen og hvilke rettigheter og plikter som følger med stillingen. Den tilsatte skal gis et eksemplar av underskrevet kontrakt. Ref også SPH pkt Oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff av tjenestemenn Bestemmelsene om oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff er fastsatt i Tjenestemannsloven 9, 10, 11, 14, 15 og 16. Avgjørelsesmyndigheten i slike saker er tillagt tilsettingsrådet med de unntak som følger av nevnte bestemmelser samt egen oppsigelse fra tjenestemannen og avskjed ved nådd aldersgrense eller ved egen søknad hvor avgjørelsesmyndigheten tillagt den enkelte enhet. I tilknytting til Tilsettingsreglementets 12, 13, 14 og 15 er det foruten aktuelle bestemmelser i Tjenestemannsloven, gitt utfyllende kommentarer som regulerer arbeids- og ansvarsfordelingen mellom administrasjonen og rådene i behandlingen av

9 saker som angår oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordensstraff. Videre er det i SPH gitt detaljerte retningslinjer for behandling av slike saker. Utfyllende kommentarer om oppsigelsesgrunner, begrensninger og spesiell oppsigelsesvern er gitt i SPH pkt I tillegg er det av lov 29 mars 1940 gitt forbud mot oppsigelse pga militærtjeneste. Også frivillig deltaking i FN-styrkene kommer under denne lov. Utfyllende kommentarer til hvilke forhold som er avskjedsgrunner er gitt i SPH pkt Bruk av suspensjon er knyttet til avskjed og kan ikke nyttes når forholdet kun hjemler oppsigelse. Avskjedssaken skal fremmes uten ugrunnet opphold. I SPH pkt 2.04 er det gitt nærmere forklaring om forskjellen mellom tjenstlig tilrettevisning/advarsel og irettesettelse som ordensstraff. Utfyllende retningslinjer for administrasjonens saksbehandling i forbindelse med forslag om oppsigelse, avskjed og ordensstraff er gitt i SPH pkt 2.04 og i tilsettingsreglementet Uførepensjon Når det gjelder personell som er gått over på uførepensjon men som vegrer seg for å si opp sin stilling, skal det som hovedregel i Forsvaret ikke tas opp forslag om oppsigelse før tidligst 2 år etter at uførepensjonen er innvilget. 2.4 Klage over vedtak om oppsigelse, avskjed og ordensstraff En tjenestemann har en frist på 3 uker til å klage over vedtaket. Klagen til Forsvarsdepartementet, men sendes tjenestevei til rådet jf Tilsettingsreglementet 12,15 og 16. Rådet kan oppheve vedtaket. Hvis dette ikke blir gjort skal saken sendes til Forsvarsdepartementet via Forsvarets overkommando. Klage har oppsettende virkning. Det vil si tjenestemannen har rett og plikt til å fortsette i tjenesten og dermed også rett til lønn ref SPH Hvis tjenestemannen er uenig i klageinstansens vedtak, kan det reises søksmål for å få prøvet lovligheten av vedtaket. Nærmere retningslinjer er fastsatt i SPH pkt Tilsetting av overenskomstlønnet personell Tilsetting av overenskomstlønnet personell foretas av vedkommende administrative enhet. Tilsettingsprosedyre er noe forenklet sett i forhold til regulativlønnede personell. Også for denne personellkategori bør det utarbeides en innstilling som inneholder: Omtale av søkeren Innstillingsrekkefølge Omtale av eventuelt personell som har fortrinnsrett, ref Verkstedsoverenskomsten, Del 1 og Arbeidsmiljølovens (AML) 67. Overtallig regulativlønnet personell har fortrinnsrett til stillinger lønnet etter Verkstedsoverenskomsten, ref for øvrig retningslinjer for omstilling. Når det gjelder søkerens rett til å bli gjort kjent med søkeroversikt mv samt offentlighetens rett til å få en fortegnelse over søkerne, gjelder de samme bestemmelser som for regulativlønnet personell.

10 2.4.2 Oppsigelse og avskjed overenskomstlønnet personell Bestemmelsene om oppsigelse og avskjed er fastsatt i Arbeidsmiljøloven, jf SPH pkt Videre er det i Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret Del gitt spesielle bestemmelser om oppsigelse/avskjed av tillitsvalgte, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. Myndighet til å si opp/avskjedige overenskomstlønnet personell er tillagt den enkelte enhet. Bestemmelser om oppsigelsesfrister er gitt i AML 58. Når det gjelder sammenhengende tjeneste, menes all sammenhengende tjeneste i Forsvaret uansett hvilken administrativ enhet tjenesten har vært ved. Personell som er tilsatt for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art, skal fratre ved kontraktens utløp eller avsluttet arbeid uten noen nærmere oppsigelsesfrist. Har arbeidsforholdene vart mer enn 1 år skal imidlertid arbeidstakeren ha skriftlig varsel senest 1 måned før fratredelsestidspunktet, jf AML 58A. I AML 60 er det fastsatt de forhold som gir grunnlag for oppsigelse. Når det gjelder oppsigelsesgrunner i prøvetiden er bestemmelsene gitt i AML 63. Det er ikke fastsatt noen krav til at en arbeidstaker har krav på advarsel før det gås til oppsigelse. Dette bør imidlertid gjøres slik at vedkommende har en sjanse til å rette opp forhold arbeidsgiver er misfornøyd med. Ved en eventuell rettssak etter en oppsigelse vil det vanligvis bli lagt stor vekt på om en advarsel er blitt gitt. I AML 64, 65 og 65A er det gitt et spesielt oppsigelsesvern ved: Sykdom, svangerskap, etter fødsel og adopsjon, pliktig og frivillig militærtjeneste. Bestemmelser om oppsigelsens form, angivelse og form er gitt i AML 57. I AML 64 er det gitt nærmere bestemmelser om hvorledes uenighet om en oppsigelse skal behandles. Bestemmelser om behandling av avskjedssaker er gitt i AML Sluttvederlag Overenskomstlønnet personell som etter fylte 50 år og med minst 10 års sammenhengende tjeneste i Forsvaret blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, kan under visse forutsetninger tilstås sluttvederlag. Bestemmelser er tatt inn i Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret bilag 1. Vedlegg A: Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Vedlegg B: Retningslinjer for omstillingsprosessen for sivilt personell Tariffavtaler,

11 3 Permisjon 3.1 Permisjon Generelt Bestemmelsene gjelder for: Fastlønte tjenestemenn, herunder deltidstilsatte Midlertidig tjenestemenn, herunder deltidstilsatte Hvis det ikke er gjort unntak i den enkelte bestemmelse Overenskomstlønnede skal følge Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret. Søknader om permisjon fra stilling som sjef for forvaltning/fellesinstitusjon under FD sender søknad gjennom FO. Sjef for fellesinstitusjonen under FSJ sender søknad til FO. Søknaden fra alle andre avgjøres av den enkelte administrative enhet, hvis det ikke er gjort unntak i den enkelte bestemmelse Velferdspermisjon Lønnsregulativets fellesbestemmelser 22 gir muligheter for å tilstå arbeidstakeren velferdspermisjon i inntil 2 uker med full lønn eller en måned med halv lønn hvert kalenderår. Vilkåret for å få en slik permisjon er at det foreligger viktige velferdsgrunner. Om det skal innvilges velferdspermisjon avgjøres av den enkelte enhet etter en vurdering av de anførte permisjonsgrunner og søkerens individuelle behov for slik permisjon. Ved vurdering om permisjon skal gis, skal intensjonene i Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets personellpolitikk legges til grunn Permisjon ved fødsel og adopsjon Bestemmelsene om fødsel- og adopsjonspermisjoner mv er fastsatt i Fellesbestemmelsenes 19. Paragrafen med Departementets kommentarer er gitt i SPH pkt Permisjon ved overtakelse av ny stilling Rett til å komme tilbake til samme stilling I utgangspunktet har kun tjenestemenn som i henhold til sine tilsettingspapirer er tilsatt i en bestemt stilling har krav på å få tilbake denne ved utløpet av permisjonen. Øvrig personell kan administrasjonen disponere innen den stillingsgruppen vedkommende er tilsatt i. Det må gjøres skriftlig oppmerksom på dette ved innvilgelse av permisjon. Tjenestemannen plikter å underrette administrasjonen senest 3 måneder før permisjonens utløp om han/hun akter å gjeninntre i stillingen eller si opp.

12 3.2.2 Stilling ved annen statsetat, kommunal stilling, ved privat bedrift Fast tilsatte tjenestemenn, herunder deltidstilsatte med minst 14 timers arbeid pr uke, kan gis inntil ett års permisjon uten lønn fra stilling for å overta ny fast stilling i annen offentlig virksomhet eller i privat sektor. Tjenestemenn som er tilsatt for et bestemt tidsrom, og tjenestemenn som er tilsatt for et bestemt oppdrag eller prosjekt, gis ikke slik permisjon. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å få tilsatt en vikar, osv Midlertidig tjeneste i annen stilling i Forsvaret Samme enhet En tjenestemann som midlertidig gjør tjeneste i annen stilling ved samme enhet enten etter søknad eller ved avdelingens disposisjoner er ikke å anse som på permisjon men midlertidig omplassert. Tjenestemannen har krav på å få komme tilbake til sin faste stilling ved utløpet av permisjonen Andre enheter En tjenestemann som midlertidig gjør tjeneste ved andre av Forsvarets enheter, prosjekter hvor Forsvaret har arbeidsgiveransvar og lignende, kan gis permisjon for den tid den midlertidige tjeneste varer. Ved avgjørelse skal det tas hensyn til arbeidskraftsituasjonen i det distrikt avdelingen ligger, hvordan muligheten er til å få tilsatt en vikar og det skal legges vekt på det midlertidige oppdragets viktighet for Forsvaret Tilsetting i sivil stilling ved et NATO-organ En tjenestemann som etter søknad blir tilsatt i en sivil stilling ved et NATO-organ, kan normalt gis permisjon uten lønn for inntil 3 år fra sin faste stilling. Også tjenestemannens ektefelle kan gis slik permisjon Permisjon for frivillig tjeneste i FN eller NATO operasjoner Tjenestemenn herunder deltidsansatte med minst 14 timers arbeid pr uke, kan gis inntil 2 års permisjon uten lønn fra sin stilling, for å ta frivillig tjeneste i FN- eller NATO operasjoner Arbeid i internasjonale organisasjoner Med mindre tvingende tjenstlige grunner er til hinder for det, bør tjenestemenn som etter søknad blir tatt ut til å arbeide i internasjonale organisasjoner, for eksempel FN, Røde Kors og lignende, gis permisjon uten lønn fra sine stillinger. Også tjenestemannens ektefelle bør gis slik permisjon Tjenestegjøring i andre nordiske land Ved tjenestegjøring i andre nordiske land i forbindelse med utveksling av tjenestemenn, gis permisjon med full lønn, ref SPH pkt Andre permisjoner Permisjon under militærtjeneste, HV-tjeneste, politireserven, sivil tjenesteplikt SPH pkt (Fellesbestemmelsenes 21).

13 3.3.2 Permisjon for uførepensjon Tjenestemenn som blir tilstått uførepensjon skal som hovedregel gis permisjon uten lønn fra sin stilling i 2 år. I de tilfeller det er innvilget uførepensjon uten krav til ny vurdering (av lege) bør tjenestemannen i større grad oppfordres til å si opp sin stilling. Tjenestemann som har slik permisjon er tilsatt i Forsvaret inntil formell oppsigelse fra arbeidstaker selv eller fra arbeidsgiver foreligger Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og lignende Tjenestemenn som er medlemmer Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp eller av tilsvarende hjelpeorganisasjoner kan gis permisjon med full lønn når de deltar i utrykning til hjelp for nødstilfelle, ref SPH pkt Religiøse høytidsdager andre trossamfunn Arbeidstakere som ikke tilhører Den norske kirke har rett til 2 fridager hvert kalenderår for å feire sine religiøse høytidsdager, ref SPH pkt Permisjon for ektefelle Bestemmelser er gitt i SPH pkt Organisasjonsmessige oppdrag Regler om tjenestefri for tillitsvalgte er fastsatt i Hovedavtalen i Staten 33, 34 og 35, ref også tilpasningsavtalen for Forsvaret Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner Bestemmelsene om permisjon med lønn i forbindelse med utøvelse av tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner er gitt i SPH pkt Offentlige ombud eller verv Alle tjenestemenn har rett til inntil 12 arbeidsdager permisjon med lønn pr år for å utføre offentlige ombud eller verv. Hvilke offentlige ombud og verv som omfattes av disse regler er fastsatt i SPH pkt , og Utdanningspermisjoner Avtalen om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs mv som er inngått mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene er i sin helhet tatt inn i SPH pkt 7.08 sammen med departementets kommentarer. Se for øvrig også FPH del C kapittel 4 som inneholder bestemmelser som er spesielle for Forsvaret. Disse gir i enkelte tilfeller bedre betingelser enn den statlige avtalen.

14 4 Kompetanseutvikling 4.1 Generelt Forsvarets verdigrunnlag (Mai 1998) danner grunnlaget for Forsvarets kompetansepolitikk. Kompetansepolitikken fokuserer i første rekke på hvordan Forsvaret kan utvikle kompetansen til allerede tilsatte medarbeidere. Hovedmålet for kompetansepolitikken er at: Forsvaret skal ha et personellkorps med riktig kompetanse på riktig sted til riktig tid for å løse pålagte oppgaver nå og i fremtiden. Strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret gir styring og setter fokus på handlingskompetanse, analyse, planlegging, produksjon og anvendelse av kompetanse. Planen beskriver dermed mer detaljert kompetanseutviklingsprosessen slik den skal gjennomføres i Forsvaret. 4.2 Ansvarsfordeling Forsvarets overkommando (FO) Forsvarets overkommando/personell- og økonomistaben (FO/P&Ø) har for sivilt personell ansvaret for stipendordningen som gjelder utdanning tatt på fritiden og permisjonsordningen som gjelder heltidstudier, samt felles etatsopplæring som organiseres på sentralt nivå Den enkelte driftsenhet (DIF) Lokal sjef (DIF-sjef) har et selvstendig ansvar når det gjelder gjennomføring av kompetanseanalyse, utarbeidelse av planer på individ- og avdelingsnivå og iverksetting av kompetansetiltak som ikke organiseres på sentralt nivå. Videre kan lokal sjef innvilge heltidpermisjoner for utdanning av inntil 10 måneders varighet Retningslinjer for kompetanseutviklingen Forsvarsdepartementet godkjente i skriv av 6 juli 1981 FOs forslag til retningslinjer for omskolering, etteropplæring, videreutdanning og tildeling av stipend når det gjelder sivilt personell. Det er viktig at retningslinjene er under kontinuerlig oppdatering iht den til enhver tid gjeldende kompetansepolitikk Omskolering med permisjon kan gis på følgende vilkår Arbeidstakere: Som blir overtallige Som må omplasseres av helsemessige grunner Som må omplasseres av tjenstlige/faglige grunner Omskoleringen skal føre til plassering i stilling i eller utenfor Forsvaret av annen art.

15 4.2.5 Etterutdanning med permisjon Etterutdanning gis på bakgrunn av: Endret innhold i stillingens arbeidsoppgaver Endrede bestemmelser eller forskrifter mv Ny teknologi Videreutdanning med permisjon Videreutdanning kan gis på bakgrunn av: Høyere krav til kompetanse i stillingen Ønske om å dyktiggjøre seg til større utfordringer/høyere stillinger; dvs behov for personlig utvikling som er i samsvar med Forsvarets behov for kompetanse Ønske om å kunne konkurrere om stillinger utenfor Forsvaret ifm omstilling/ nedskjæring Økonomiske vilkår ifm utdanning i arbeidstiden Ved intern utdanning dekker Forsvaret: Full lønn Kurs-/semesteravgift, eksamensavgift, materiell Reise- og oppholdsutgifter Ved ekstern utdanning som er pålagt, herunder omskolering, dekker Forsvaret: Full lønn Dokumentert kurs-/semesteravgift, eksamensavgift, materiell (ikke PC/hardware eller kalkulator) Reise- og oppholdsutgifter Ved ekstern utdanning, som ikke er pålagt, men som blir innvilget etter søknad, dekker Forsvaret: Full lønn I spesielle tilfelle dekkes dokumenterte studieutgifter Angående etter- og videreutdanning på fritiden, se Stipend, pkt Vedrørende utgifter til omsorgsarbeid ved kurs og konferanse vises det til SPH pkt Avgjørelsesmyndighet Søknad om permisjon for utdanning som varer inntil 10 måneder avgjøres lokalt hvis: Vikar kan skaffes fra Aetaten, evt andre ordninger fra Arbeidsmarkedsetaten eller Vikar er unødvendig fordi arbeidsoppgavene bortfaller eller blir omfordelt. Søknad sendes FO for avgjørelse gjennom Det sentrale opplæringsråd for sivilt personell hvis: Det er nødvendig med vikarhjemmel - uavhengig av utdanningens lengde Utdanningen har en varighet utover 10 måneder Se nærmere om Permisjon med lønn for videreutdanning, pkt 4.8.

16 4.2.9 Plikttjeneste For utdanning utover 2 måneder pålegges arbeidstakeren plikttjeneste lik det dobbelte av permisjonstiden. Ved forventet overtallighet vurderes plikttjeneste i hvert enkelt tilfelle. Ved overtallighet pålegges det ikke plikttjeneste Stipend Personell som på sin fritid gjennomgår kurs, etter- og videreutdanning etc, kan tilstås stipend. Stipend kan gis til dekning av legitimerte utgifter til kursavgifter, porto, skolemateriell og eksamensavgift, samt unntaksvis eventuelle reise- og oppholdsutgifter. Utbetaling av stipend vil først finne sted når utgiftene kan legitimeres. Stipend tildeles en gang pr år av Det sentrale opplæringsråd. 4.3 Det sentrale opplæringsråd Virkeområde Det sentrale opplæringsråd for sivilt personell i Forsvaret skal behandle den utdanningsvirksomhet som drives av FO/P&Ø, dvs: Opplæring som er naturlig å legge opp som fellesopplæring for sivilt personell Opplæring som er nødvendig for opprykk i naturlig avansementsstilling Etter- og videreutdanning Rådets sammensetning Det sentrale opplæringsråd for sivilt personell i Forsvaret skal ha fem medlemmer. To representanter oppnevnes av FO og tre representanter av arbeidstakerens organisasjoner. Representantene oppnevnes for 2 år. Rådet velger selv leder. FO/P&Ø fungerer som sekretariat for rådet. Alle beslutninger/tilrådinger i rådet avgjøres ved simpelt flertall Rådets mandat Det sentrale opplæringsråd har følgende mandat: Foreslå opplæring på områder hvor behovet anses utilstrekkelig dekket, eller som bør dekkes på en annen måte Foreslå hvordan opplæringsplanene bør utformes for å tilfredsstille den personalpolitiske målsetting som gjelder i Forsvaret og samtidig tilfredsstiller nødvendige krav til effektivitet, god økonomi og hensiktsmessig pedagogisk opplegg Det forutsettes at opplæringsplanene nøye samordnes med karriere- og tjenestegjøringsplaner Foreslå bedring av søknadsrutiner, kunngjøringsform, behovsanalyser etc Foreslå retningslinjer for uttak av søkere til kompetansegivende kurs (kurs som er lagt opp for å kvalifisere for opprykk i naturlig avansementsstilling, samt videreutdanning) Foreta tildeling av stipend innenfor den tildelte ramme Gi uttalelse om budsjettforslag

17 Gi uttalelser om forslag til årsprogram, herunder det enkelte kursinnhold, form og varighet 4.4 Innmelding av behov Ledere på alle nivå har ansvar for planlegging av kompetanseutvikling ut fra Forsvarets behov, og de skal omfatte både funksjonelle og individuelle karriererettede behov. Behovene fremkommer på bakgrunn av medarbeidersamtaler og kompetanseanalyse i DIF. Kompetanseplanene må drøftes med de lokale tjenestemannsorganisasjoner og synliggjøres i styringsdokumentene. Voksenopplæringens rektorer er ressurser ifm veiledning og iverksetting av tiltak, og er av den grunn mottaks-/koordineringsapparat for behovsinnmeldinger for sivilfaglig etter- og videreutdanning på lokalt og regionalt plan. Behov som ikke kan løses på disse nivåer, sendes til den sentrale instans som har fagmyndighet og/eller er koordinator på det området det gjelder. Tiltakene skal om mulig iverksettes lokalt/regionalt, helst i samarbeid med andre militære enheter og i samhandel med virksomheter utenfor Forsvaret. 4.5 Kunngjøring av kurs/utdanning Utdanning i regi av FO/P&Ø Kurs arrangert av Forsvaret blir kunngjort av kursarrangørene eller regionale eventuelt sentrale koordineringsapparat. Alle utdanningstilbud skal kunngjøres av den enkelte administrative enhet for alt underlagt personell for den målgruppe tilbudet er rettet til. 4.6 Søknad på kurs/utdanning Kurs arrangert av FO/P&Ø Ved søknad på kurs i Forsvaret skal blankett 0209 fylles ut. Blankettene kan rekvireres fra Forsvarets overkommando/oslo militære post og distribusjonsseksjon/lager Søknaden sendes til den adressaten som er oppgitt i kursutlysingen og påført søknadsblanketten. Sjefen for den administrative enhet, personelloffiseren eller tilsvarende skal gi påtegning på søknadsblanketten og angi søkerens og avdelingens behov iht utarbeidet kompetanseplan. Hvis det er flere søkere fra samme administrative enhet, skal søknadene sendes inn samlet med angivelse av prioritet.

18 4.6.2 Sentrale opplæringstiltak arrangert av Statskonsult Statskonsult/Direktoratet for forvaltningsutvikling sender årlig ut en oversikt over sentrale opplæringstiltak i staten. I tillegg blir hvert enkelt kurs i løpet av året kunngjort i egne meldinger. Statskonsult legger vekt på å dekke sektorovergripende kompetansebehov som ikke tilbys av markedet for øvrig. Kursene er åpne for både sivilt og militært personell Forsvarets fjernundervisning (FFU) Forsvarets fjernundervisning er åpen for både sivilt og militært personell i Forsvaret. Undervisningen er gratis for den enkelte elev. En del av kursene er naturlig nok rettet mot rent militære funksjoner. Personellforvaltende myndighet er selv ansvarlig for å utvikle nye kurs, ev revisjon av gamle kurs innen sine fagområder. FFU innehar rollen som kurstilrettelegger og skal bistå og samarbeide med fagmyndigheten. Fagpersoner ved avdelingene er involvert i ulike faser i utvikling av kurset i samarbeid med FFU hva gjelder pedagogiske metoder som fjernundervisning, distribuerte læringskonsepter eller interaktive løsninger. Nærmere informasjon om FFUs kurstilbud finnes på eller ved henvendelse til Forsvarets fjernundervisning, Oslo mil Akershus, 0015 OSLO Søknad om kurs gjøres via Internett eller sendes gjennom egen avdeling direkte til FFU Kurs arrangert av Statskonsult Ved søknad på kurs som arrangeres av Statskonsult skal påmeldingsskjema bakpå kursmeldingene benyttes. 4.7 Permisjon med lønn for videreutdanning Med videreutdanning menes formell utdanning som danner naturlig rekrutteringsgrunnlag for sivile stillinger i Forsvaret, dvs høgskoler og universitet. Personellet må selv søke og konkurrere om studieplass. Utdanningen må fortrinnsvis være rettet mot søkerens arbeidsområde. Søkerne må ved søknadsfristens utløp ha minst 3 års sammenhengende tjeneste som sivilt tilsatt i Forsvaret. Det vil normalt ikke bli gitt permisjon for mer enn to år. Unntaksvis kan det gis permisjon for tre år. Eventuelle utgifter i forbindelse med videreopplæringen som f eks reise, opphold, kurs-/semesteravgifter, materiell og lignende må den enkelte søker selv dekke. Personell som får tilsagn om permisjon, men som ikke blir opptatt på den søkte utdanning eller av andre grunner ikke påbegynner utdanningen, får ikke tilsagnet (permisjonen) overført til et annet år, men må søke på nytt.

19 4.7.1 Plikttjeneste Plikttjenesten skal settes til det dobbelte av utdanningstiden (permisjonstiden) og skal påbegynnes straks utdanningen er avsluttet. Personell som gjennomgår opplæring som strekker seg over flere skoleår pålegges tjeneste i skoleferien. Denne tjenesten går ikke som fradrag i plikttjenesten. Personell som avtjener plikttjeneste kan normalt ikke regne med å få permisjon uten lønn for tjeneste utenom Forsvaret før plikttjenesten er avtjent i sin helhet. Personell med plikttjeneste som velges som tillitsvalgte (OTV el) anses ikke å komme i konflikt med denne bestemmelsen Søknad om permisjon med lønn for videreutdanning Kunngjøring av ordningen med permisjon med lønn for videreutdanning blir sendt ut en gang pr år (Januar). Søknad føres på blankett 0209 og sendes gjennom egen administrativ enhet til Forsvarets overkommando, P&Ø Hjemmel for vikar Samtidig med innsending av søknaden må tjenestestedet angi om det er behov for ekstrahjemmel for vikar i permisjonstiden Uttak av kandidater til videreutdanning med permisjon med lønn Uttak av kandidater skjer en gang pr år (september) etter forslag fra Det sentrale opplæringsråd. Ved uttak vil det bli lagt vekt på om søkeren har vist initiativ til egenutvikling på fritiden. Søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp kommer normalt ikke i betraktning. Personell som tidligere er gitt kompetansegivende utdanning ved det sivile skoleverk på Forsvarets bekostning, vil normalt bli prioritert etter andre kvalifiserte søkere Ferie Personell som har permisjon med full lønn for videreutdanning har rett til 3 ukers ferie etter endt skoleår. Restferien anses avviklet ifm skolefri i løpet av skoleåret. Opparbeidet, ikke avviklet ferie før en går ut i permisjon med lønn, kan enten utbetales som lønn eller overføres til neste sommer (max 10 dager) og legges til de øvrige 3 ukene. 4.8 Stipend Stipend kan tilstås fast sivilt tilsatt personell som på sin fritid søker å kvalifisere seg ytterligere for tjeneste i Forsvaret ved å ta etter- og videreutdanning. Søkeren må ha minst 1 års fast tjenestetid i Forsvaret.

20 Stipend gis vanligvis til utdanning som gjennomføres innenlands, men kan unntaksvis tilstås for utdanning i utlandet. Stipend tildeles på grunnlag av dokumenterte utgifter, og opplæringen må være gjennomført - eventuelt deleksamen må være avlagt. Stønad kan gis med inntil 100% av søkerens samlede dokumenterte utgifter til utdanningen. Stipend gis ikke når utgifter til utdanning blir gitt på annen måte. Personell som er innvilget permisjon med full lønn for etter- og videreutdanning tilstås normalt ikke stipend for samme studium. Det er ikke fastsatt maksimumsgrense for stipendbeløp. Imidlertid skal størrelsen på innvilget beløp vurderes ut fra definerte satsingsområder og gradering i forhold til nytteverdien for Forsvaret. Stipend tildeles en gang pr år, i september, i Det sentrale opplæringsråd Dekning av utgifter Stipend gis vanligvis til dekning av: Kurs-/semesteravgifter og porto Utgifter til bøker og undervisningsmateriell, men ikke hjelpemidler som PC og kalkulator Eksamensavgift Når andre utgifter som eksempelvis reise- og oppholdsutgifter utgjør en vesentlig del av de samlede utdanningsutgifter, kan det unntaksvis gis stønad også til slike utgifter. Når det søkes dekning for reiseutgifter, skal normalt utgifter til rutegående transportmidler legges til grunn. Reiseutgiftene må bevitnes av den stedlige administrasjon. Originale kvitteringer for utgifter som det søkes dekning for, må vedlegges søknaden. Giroinnbetalinger skal påføres bankens signatur. Ved bruk av betalingsordninger som telegiro, brevgiro eller internett må man sørge for å få kvitteringer tilbake. Kopier eller kontoutskrift blir ikke godkjent som kvittering Plikttjeneste Personell som mottar stipend pålegges plikttjeneste som beregnes ut fra forholdet mellom tildelt stipendbeløp og grunnbeløpet for Folketrygden. Tabell for plikttjeneste: Stipend mindre enn 1/3 G gir ingen plikttjeneste Stipend inntil 1/2 G gir 6 md plikttjeneste Stipend fra og med 1/2 G og inntil 1 G gir 9 md plikttjeneste Stipend lik 1 G gir 12 md plikttjeneste Villighetserklæring om plikttjeneste etter fullført eller avbrutt utdanning i Forsvaret, tilsendes stipendmottakeren sammen med tildelingsskrivet. Etter underskrift returneres denne til FO/P&Ø. Plikttjenesten starter umiddelbart etter at utdanningen er gjennomført. For de som har plikttjeneste fra før, vil plikttjenesten ifm utdanningsstipend komme i tillegg til denne.

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell

Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell Veiledning i omstillingsprosessen for sivilt personell 1 Innledning Forsvarets verdigrunnlag bygger på de verdier, normer og holdninger Forsvarssjefen vil skal prege virksomheten og være grunnlaget for

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer