3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet"

Transkript

1 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning. Dette er avgjørende for våre tjenesteleveranser og for finansieringsgrunnlaget for vår virksomhet. Utviklingen de siste år tilsier at vi baserer oss på høy nasjonal vekst, selv om denne nok vil ligge noe høyt. Arendal Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Endring antall fra 2012 til år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år eller eldre , , , , Figur 2. Framskrivning av Arendals folketall fram til av 151

2 Med grunnlag i disse dataene vurderes endringer i behov for tjenester innenfor skole, barnehage og omsorg. De er også grunnlag for å vurdere behov knyttet til boliger, arbeidsplasser, transport og tilbud på fritiden. 3.2 Forutsetninger basert på kommuneproposisjonen og statsbudsjettet 2013 I det forberedende budsjettarbeidet legger rådmannen til grunn signalene fra kommuneproposisjonen som fremlegges i mai måned. Som vanlig er de endringene som ligger i forslag til statsbudsjettet i oktober hensynstattl i det endelige budsjettforslaget fra rådmannen. Statsbudsjettet gav bare mindre endringer forhold til kommuneproposisjonen. For kommunene er forventet inntektsvekst for 2013 i øvre del av anslaget fra kommuneproposisjonen. Viktigst for finansiering av tjenestenivået i Arendal kommune er anslag for frie inntekter kommende budsjettår. Det legges til grunn en vekst for kommunenes frie inntekter på 4,1 %, fordelt med 5,4 % vekst på skatteinntekter og 2,9 % vekst på rammetilskudd. Arendal kommune er tildelt ordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen på 6,4 mill. kroner. Disse inngår i rammetilskuddet til kommunen. Anslaget på samlet pris- og lønnsvekst (deflator) i statsbudsjettet for 2013 er 3,3 pst. I dette anslaget ligger det inne en anslått lønnsvekst på ca 4 % for 2013 (inkl. overheng fra 2012). Oppsummert er den reelle veksten fra 2012 til 2013 på vel 89 mill. kroner for Arendal kommune. Dette er i tråd med forventningene etter kommuneproposisjonen i mai måned. Økningen dekker demografikostnader, økte pensjonskostnader og delvis videreføring av dagens tjenestenivå.veksten er likevel ikke tilstrekkelig til å legge et bærekraftig økonomisk fundament for utvikling av tjenestene i kommunen uten gjennomføring av tiltak. Andre elementer fra statsbudsjettet: Tilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens Investeringstilskudd til kommunene til heldøgns omsorgsplasser Innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet o For Arendal utgjør dette 2,3 mill. kroner som må føres til tjenesten. Dette betyr et lavere statlig bidrag for arbeidet lokalt, siden de tidligere øremerkede midlene var høyere. Samhandlingsreformen o Finansieringen fra 2012 prisjusteres og videreføres. Den særskilte kompensasjonen på 305 mill. kroner til kommuner som tapte på reformen, utgjør for Arendal snaut 3 mill. kroner. Det er varslet at kompensasjonen skal ligge fast i tre år. o Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-tilbud trappes videre opp og økes fra 131 til 270 mill. kroner i Fra kommunene trekkes det i 2013 ut 83 mill. kroner av rammetilskuddet. Ressurskrevende tjenester/toppfinansieringstilskudd Innføring av kulturskoletilbud i skole/sfo o Kommunenes merutgifter for høsten 2013 er beregnet til ca 72 mill. kroner og er lagt inn i rammetilskuddet. Kostnaden for Arendal høsten 2013 er beregnet til 1,1 mill. kroner og kulturenheten kompenseres delvis for dette. Valgfag i ungdomsskolen o Regjeringen foreslår å innføre valgfag på 9. trinn fra høsten Rammetilskuddet økes med ca 66 mill. kroner. Skolene kompenseres delvis i rammene. Tilskudd til økt lærertetthet i ungdomsskolen fireårig forsøk o Arendal kommune er tildelt 8 stillinger fordelt på 3 skoler. Det avventes retningslinjer for denne satsingen. Barnehager o Maksimalgrensen for foreldrebetaling videreføres med uendret beløp. Minimustilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 92 til 94 %, noe Arendal kommune gjennom politisk vedtak allerede har forskuttert fra nyttår av 151

3 Kommunalt barnevern o Det kommunale barnevernet styrkes med ytterligere 205 mill. kroner i Fylkesmannen behandler søknader fra kommunene. Delkostnadsnøkkel for barnehage o I 2013 gjøres det en teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for barnehage, og alderskriteriet får en høyere vekting. Dette slår positivt ut for Arendal kommune. Endringer i forvaltningsnivå o Det foreslås endring i vergemålsloven hvor overformynderiet overføres til fylkesmannen med virkning fra 1. juli Budsjettet til tjenesten er justert for dette. 3.3 Driftsbudsjettet Ffigur 3 viser et aggregert nivå hentet fra økonomisk oversikt drift fra vedlegg 1. Oversikten under viser en forbedring fra Brutto driftsresultat forbedres fra negativt 52,5 mill. kroner til negativt 36,5 mill kroner. Dette viser en forbedret balanse mellom inntekter og utgifter for neste års budsjett. Inntektene øker med nesten 150 mill. kroner, eller 5,9 %, mens utgiftene øker med vel 123 mill. kronerr og 4,7 %. Når utgiftene øker mindre enn tidligere, skyldes dette selvfølgelig lavere rammer til tjenestene. Tekst (1000 kr) Forslag til budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Endring siste år Endring fra 2011 Brukerbetalinger, salg og leieinnt Rammetilskudd og overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av fond Overført til investeringsregnskapet Avsatt til fond Regnskapsmessig resultat Figur 3. Økonomisk oversikt drift av 151

4 Netto driftsresultat viser for 2013 et positivt resultat på 6,2 mill. kroner. Dette er på grunnlag av lave lånekostnader. Resultatet er ikke midler som kan disponeres, da 9,4 mill.. kroner er pliktig overføring til investeringsbudsjettet som følge av moms på investeringer. Avseting til disposisjonsfond på 0,6 mill. er utslag av at tre enheter som forventer ikke å gå i balanse inneværende år planlegger for å bli trukket i neste års ramme. Netto driftsresultat i balanse viser likevel et styrket utgangspunkt i forhold til situasjonen de foregående år. Driftsbudsjettet er etter bruk og avsetning av fond samt overføring til investeringsregnskapet, i regnskapsmessig balanse. Frie inntekter - skatt og rammetilskudd Kommunens viktigste inntektskilde er skatt og rammetilskudd. Sammen med skjønnsmidler fra fylkesmannen utgjør dette de frie inntektene til kommunen (1000 kr) R 2011 RB 2012 B 2013 Skatteinntekter Skjønnsmidler Inntektsutjevning Rammetildkudd Figur 4. Utvikling frie inntekter I statsbudsjettet for 2013 ble skatteanslaget for 2012 oppjustert betydelig. Kun deler at denne veksten får kommunene videreført til neste år. Med en fortsatt høy lønnsvekst og økende folketall forskutterer rådmannen en sterkere lønnsvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet for Det er lagt til grunn at dette gir vår kommune en merinntekt på 10 mill. kroner. Utviklingen i de frie inntektene vil bli fulgt svært tett, og drøftet i tertialrapportene som blir lagt frem. Dersom prognosen ikke slår til, må finansiering skje via reduserte kostnader i organisasjonen, da det neppe vil være disponible fondsmidler etter at regnskapet for 2012 er avsluttet. Eiendomsskatt Bystyret reduserte i 2011-budsjettet satsen for eiendomsskatt til 5,6 for boliger og fritidseiendommer, mens satsen for verker og bruk ble satt til 7,0. Basert på disse satsene er forventet inntekt fra eiendomsskatt i ,9 mill. kroner, tilsvarende beløpet for Eiendomsskatteloven gir rom for en økning av satsen for skatt for boliger og fritidseiendommer opp til 7,0. De signalene som er gitt fra politisk hold tilsier at det ikke er rom for å legge økte satser til grunn. Rådmannen fremmer ikke forslag om en økning i denne planperioden. Ved behandlingen av budsjettet for 2012 ble følgende formulering tatt inn i bystyrets vedtak: Vi vil at eiendomsskatten utover nivået i 2011 (proveny i kroner) fra 2012 sette inn på eget fond. Inntektene i 2011 beløp seg til 83,8 mill kroner. Bystyrets vedtak innebærer at det for 2013 skulle avsettes 1,1 mill kroner. Det har ikke vært mulig å finne dekning for en slik avsetning i budsjettforslaget. 12 av 151

5 Momskompensasjon Kommunen mottar kompensasjon for betalt merverdiavgift på varer og tjenester. Fram til 2009 ble all kompensasjon budsjettert og regnskapsført som en driftsinntekt. Ifølge forskrift fra Kommunaldepartementet skal momskompensasjon knyttet til investeringsprosjekter fases ut av driftsregnskapet og for 2013 skal 80 % av denne overføres til investeringsbudsjettet. Fra 2014 skal 100 % overføres. Denne ordningen vil innebære at bruk av lån til finansiering av kommunale investeringer reduseres. For momskompensasjon knyttet til driftsutgifter er det budsjettert med 46,5 mill. kroner for Det er en liten økning fra 2012-budsjettet. Toppfinansieringstilskudd Det gis et tilskudd fra staten til ressurskrevende tjenester. Dette gjelder tjenester til personer under 67 år som mottar omfattende tjenester innen områdene helse, sosial, pleie og omsorg. Kompensasjonsgraden for kommunenes netto utgifter er 80 % av kostnader over innslagspunktet (kr ). For 2013 er det lagt til grunn et samlet tilskudd på 41,6 mill. kroner. Tilskuddet har frem til budsjett 2012 vært inntektsført på fellesområdet for kommunen, med en fordeling av event. merinntekt ved tertialrapportene. Etter ønske fra tjenestene som belastes med driftsutgiftene for disse, vil tilskuddet fra 2013 inntektsføres i sin helhet direkte på de aktuelle omsorgsenhetene Dette innebærer at omsorgsenhetene har fått redusert sine netto rammer tilsvarende forventet inntekt fra toppfinansieringstilskuddet for Andre tilskudd fra staten Det er over tid blitt etablert ulike tilskuddsordninger for kommunale investeringstiltak innenfor oppvekst, omsorg og kirkebygg. I hovedsak innebærer disse at kommunen får kompensert sine forventede renteutgifter knyttet til finansiering av de godkjente investeringstiltakene. For 2013 er det budsjettert med tilskudd på i alt 16,8 mill. kroner (17,3 mill. kroner for 2012). Lønnsutvikling Det er i budsjett 2013 lagt til grunn at enhetene blir kompensert fullt ut for helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2012 samt oppgjøret pr 1. mai Prognosene tilsier at dette vil beløpe seg til rundt 110 mill. kroner for organisasjonen samlet. Det er her lagt til grunn at lønnsveksten for 2013 blir på 4 % (inkl overheng fra 2012). Totale lønnsutgifter (lønn inkl pensjon) beløper seg etter dette til 1 660,5 mill. kroner for Dette er en økning fra opprinnelig budsjett 2012 på 74,6 mill. kroner. Lønnsoppgjørspotten er i budsjettet lagt på enhet 88. Overføring til enhetene vil skje etter hvert som endelig resuoltat for lønnsoppgjørene 2012 og 2013 er klare. Pensjonspremie Kommunen har avtaler med tre pensjonskasser for sine ansatte Kommunal Landspensjonskasse (KLP), SPK (Statens Pensjonskasse) og AKP (Arendal kommunale pensjonskasse). Det er i hovedsak sykepleiere som er knyttet til KLP, lærere til SPK og øvrige ansatte er knyttet til AKP. Arbeidsgivers tilskudd til pensjonskassene baserer seg på de forpliktelsene pensjonskassene på kommunens vegne har overfor de ansatte. For 2013 er det budsjettert med følgende arbeidsgiverpremier i samsvar med mottatte meldinger fra de tre kassene: KLP 17,0 %, SPK 11,2 % og AKP 14,16 %. I 2013 er det budsjettert med totale pensjonspremier på 366 mill. kroner. Det representerer en økning på 32,7 mill. kroner fra 2012-budsjettet. Det er likevel ikke avsatt midler til å dekke reguleringspremien for AKP. Denne har så langt det har vært mulig vært dekket av premiefondet i pensjonskassen. For 2013 kan foreløpig regnskap for 2012 tyde på at dette kan være vanskelig for 2013 oppgjøret. Det er ikke avsatt reserver til dette og vil bli drøftet i første tertialrapport da størrelsen på premiefondet vil være kjent. 13 av 151

6 Premieavvik I samsvar med gjeldende regelverk vil betalte pensjonspremier i løpet av regnskapsåret ikke nødvendigvis bli den endelige regnskapsmessige belastningen. Ved regnskapsavslutningen leverer pensjonskassene beregninger som gir netto pensjonskostnad. Ved avvik mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad skal dette regnskapsføres. Kommunen har mottatt anslag for premieavvik 2012 og 2013 fra alle pensjonskassene. Sum premieavvik beløper seg til henholdsvis 7,6 og 17,6 mill. kroner. For 2013 må vi i tillegg til dette premieavviket også budsjettere amortisering av akkumulerte premieavvik. Dette beløper seg til 9,3 mill. kroner. Til sammen innebærer premieavvikshåndteringen i 2013 utgifter på 26,9 mill. kroner. Husleier De kommunale enhetene leier sine lokaler av eiendomsforetaket. I 2012-budsjettet var husleiene basert på at disse leiene skulle dekke foretakets FDV-utgifter (forvaltning, drift og vedlikehold). Til sammen var det budsjettert med samlet husleie for enhetene på 65,7 mill. kroner. I 2013-budsjettet er FDV-husleiene økt med kommunal deflator. Husleiene er i tillegg øket fordi foretakets rente- og avdragsutgifter nå er inkludert i husleiene. Dette innebærer at de kommunale enhetene får øket sine husleier til 197 mill. kroner. Enhetene er kompensdert for rente- og avdragsutgiftene som for øvrig husleie. 3.4 Rammer til enhetene Bystyrets budsjettvedtak innebærer at enhetene tildeles en netto utgiftsramme. Denne danner grunnlaget for driften i budsjettåret. Enhetsleder kan selv prioritere driftsmidlene innenfor vedtatt ramme. Netto driftsrammer for 2013 tar utgangspunkt i vedtatte rammer for I disse rammene er det gjort betydelige endringer. De generelle endringene er listet under: Effekten av lønnsoppgjøret for 2011 er innarbeidet. Helårseffekt av 2012 oppgjøret tildeles enhetene når oppgjøret er avsluttet og er foreløpig avsatt i en lønnspott på enhet 88 Enhetene får ingen prisjustering for kjøp av varer og tjenester Elementer av bystyrets vedtak i forbindelse med behandlign av 1. og 2. tertialrpportene for 2012 er innarbeidet, herunder videreføres 0,5 % kutt fra 1. tertial Enhetenes husleier er økt for renter og avdrag som del av husleiene til Arendal Eiendom Husleiekrav basert på eiedomsforetakets FDV-utgifter, er økt som følge av økt ramme for foretakets utgiftsramme Med virkning fra 2013 overtar eiendomsforetaket budsjettansvaret for strømforbruket i kommunen for de fleste enhetene. Dette innebærer at enhetenes budsjetter er redusert tilsvarende budsjettert kostnad for På enhet 88 er avsatt midler som overføres til eiendomsforetaket for å gjennomføre ordningen. Etablert skolemodell medfører omfordeling av rammer til skolene i kommunen Omorganiseringen av omsorgsenhetene medfører nye enhetsnumre og endringer i budsjetterte rammer. I sum tilsvarer disse nivået fra gamle enheter med tiltak listet her. Som grunnlag for budsjettprosessen fikk alle enheter redusert sine netto driftsrammer med 2 %. I forbindelse med endelig saldering ble deler av dette kuttet reversert og erstattet med tiltak, jf. kap. 2 Det er også inkludert i rammene 2013-effekter av de tiltak som følger av bystyrets vedtak i møte 11. oktober. Enhetene har for øvrig meldt om behov for økte midler til tjenester og tiltak som rådmannen ikke har kunnet imøtekomme. Det er foretatt enkelte konsekvensjusteringer i forbindelse med rullering av handlingsprobrammet. De mest vestentlige av de spesielle endringen er listet under: 14 av 151

7 Kostnader til valg 2013 (1,5 mill.) Økning godtgjørelse til folkevalgte (0,6 mill.) Redusert avsatt pott til formannskapet (-0,3 mill) Reduksjon husbankordninger (-0,8 mill) Økning stillingsbanken (0,5 mill.) Økning erkjentlighetsgaver (0,2 mill.) Redusert kostnad AFP (-2,3 mill.) Økning IKT - videreføring fra tertail 1 (5,0 mill.) Diverse endringer husleie brannstasjon, Sør Amfi, samlokalisering helsestasjon, deflator med mer (18,9 mill.) Økning husleie ved bruk av Eureka (5,5 mill) Diverse justeringer skole og barnehagekontoret, inkl. skoleskyss, valgfag ungdomsskolen, oppstart kulturskole i SFO, videreutdanning av lærere (3,3 mill.) Justering skolene, inkl. valgfag, økning ressurssenter, økt SFO-sats, kulturskole (2,8 mill.) Ambulerende skoleteam (1,5 mill.) Redusere 0-åringer i barnehagen (-1,0 mill.) Økt aktivitet barnehagesektoren (6 mill.) Økning barnevern fra tertial 1 (4,4 mill) Økning tilsynsoppdrag barnevern (0,2 mill) Diverse justeringer omsorgstjenestene inkl. innlemming finansiering av tjenester til rusarbeidet (11,6 mill.) Forsterket avdeling Plankemyra (2,7 mill.) Styrking legevakt med 0,4 stilling samt beredskapsgodtgjørelse (0,1 mill.) Diverse juseringer stab helse, inkl. økning basistilskudd fastleger (1,6 mill.) Østre Agder samhandlingsreform samfunnsmedisiner (0,5 mill.) Økt avsetning til samhandlingsreformen (medfinansiering) (8 mill.) Diverse justeringer stab plan, inkl klimakvoter, akuttforurensningsberedskap, økning turistkontoret, bestillingsrute Kilsund/Flosta og avvikling av Women in business (0,5 mill.) Diverse justeringer kultur inkl. reduksjon kunstgress Flosta, redusert tilskudd Solmo, indeksreguleringer av diverse avtaler, samt drift uteområder Kunnskapshavna og Arendal Idrettspark, og driftsmidler til nye skatehall (0,4mill.) Arendal Havn, drift havnebasseng (0,2 mill.) Justering Arendal kunnskapshavn (-0,4 mill.) Reduksjon diverse tilskudd (ca - 1,3 mill.) Økt tilskudd kirkelig fellesråd (0,8 mill. netto) Økning overføring Blå Kors (1,2 mill.) Redusert støtte til lag og foreninger (-0,5 mill.) 15 av 151

8 Redusert støtte til teknisk utstyr Arendal kulturhus (-0,5 mill.) Utbyggingsavtalen med Aust-Agder kulturhistoriske senter (1,4 mill.) Endringer organisasjonen (AIS og overformynderiet) (-6,7 mill.) Det er også foretatt mindre justeringer mellom enhetene. For omsorgsenhetene er det større endringer etter ny enhetsstruktur, men totalrammen for omsorgsenhetene bygger på det samme grunnlaget som angitt over. I vedlegg til handlingsprogrammet er det lagt ved liste over utredninger og tiltak som fra 2014 i større grad vil gi en både kvalitetsmessig og økonomisk uttelling. Det er relativt beskjeden effekt av disse tiltakene i Det er likevel forskuddtert en endring innenfor skoleenhetene ved flytting av elever fra Løddesøl skole, samt Enhetenes rammer vil på sikt kunne styrkes når handlingsrommet forbedres med de endringer som rådmannen nå utreder. ABEK Arendal BEtinget Kontroll Rådmannen har etablert en administrativ kontrollordning for de enhetene som har problemer med å følge de økonomiske rammer som er gitt for driften. Enheter som varsler merforbruk i 2013 eller som har et negativt regnskapsresultat fra 2012, vil bli fulgt opp i særlig grad. Dette iverksettes for å styrke budsjettkontrollen nå når det økonomiske handlingsrommet for kommunen er svært begrenset. 3.5 Investeringsstrategi Hovedgrep i investeringsprogrammet Det har vært en forutsetning for arbeidet med investeringsprogrammet for kommende planperiode å begrense volumet. Likevel er det investeringer som vurderes som helt nødvendig å ta inn i perioden. Strategien som har blitt lagt til grunn innebærer at nye investeringer ikke skal gi en økning i lånegjelden i løpet av planperioden, dvs ikke overstige summen av betalte avdrag. Unntatt fra denne bregrensningen har vært investeringer i vann- og avløpssektoren fordi renter og avdrag på lån til disse formål blir utlignet over de kommunale eiendomsgebyrene. Den største delen av de kommunale investeringene (utenom VA-sektoren) blir ivaretatt av Arendal Eiendom KF. Bystyret opprettet eiendomsforetaket med en overordnet målsetting om å øke innsatsen med tanke på effektiv eiendomsdrift kombinert med et økt vedlikeholdsnivå som sikrer investerte verdier på en god måte. Midler til vedlikehold skaffes til veie via de husleiene som de kommunale enhetene blir fakturert for. Ønsket fra eiendomsforetaket om å øke husleiene for å få et bedre vedlikehold, kommer med trange budsjettrammer i konflikt med behovet for å rette enhetenes rammer inn mot den direkte tjenesteproduksjonen. Budsjettprosessen har krevd omfattende avklaringer mellom rådmannen som bestiller og daglig leder i eiendomsforetaket som utfører. Det er klart at alle rutiner og kontakter mellom kommunen som bestiller og foretaket som utfører ennå ikke fungerer på en fullt ut hensiktsmessig måte. For Arendal Havnevesen KF er prosessen noe enklere da nivået på investeringene er betydelig lavere, og at havneforetaket i mindre grad er integrert med kommunens tjenester. Havnevesenets investeringer inngår likevel i det totale investeringsprogrammet for kommunen som konsern. Det er også slik at kommunen i siste instans er ansvarlig for de lån som må opptas for å gjennomføre de planlagte invsteringene. Med vurderingene over er det valgt å se forslag til investeringsprogram samlet. Detaljert forslag til investeringsbudsjett for Arendal Eiendom KF og Arendal kommune følger som vedlegg til dokumentet.. Investeringstiltak i regi av Arendal Eiendom KF Forslag til investeringstiltak for Arendal Eiendom KF tar utgangspunkt i handlingsprogrammet Imidlertid har det vært en omfattende gjennomgang av investeringsforslaget som legges fram. Detaljert oversikt over de ulike prosjektene ligger ved dokumentet som vedlegg av 151

9 Det er primært innenfor oppvekstsektoren det foreslås investeringer. For det første foreslås bevilget midler til ny Stuens skole på Saltrød. Brutto investeringsramme er nå satt til 222,5 mill. kroner. Det innebærer at det for perioden må avsettes 212,5 mill. kroner. Det understrekes at det innenfor denne rammen ikke er rom for bygging av ny svømmehall slik de opprinnelige planene forutsatte. Det er avsatt 5 mill. kroner til planlegging av ny skole på Tromøya. Det er i gang utredningsarbeid med sikte på å klarlegge hvilken skolemodell som er den gunstigste løsningen for Tromøy oppvekstområde samlet. Det er videre avsatt i alt 65 mill. kroner til bygging av nye barnehager i kommunen. Den ene er tenkt plassert sentralt i kommunen, mens de to andre er lokalisert til Hisøy og Engene. Kapitalkostnadene pr barn for disse nye barnehagene forutsettes dekket inn gjennom reduserte kommunale driftskostnader pr barn og derav følgende redusert overføring til private barnehager. I tillegg til disse investeringene nevnes følgende: Ferdigstillelse av krisesenter (11 mill kroner i 2013) Tomtefelt (10 mill kr pr unntatt unntatt 2013 med 5 mill kroner) ENØK-tiltak (3,4 mill kroner i 2013, økende til 8 mill kroner i 2016) Rehabilitering av P-hus vest (9 mill kroner i 2013) Arbeidsmiljøtiltak skoler (7 mill kroner pr år 2013 og 2014) Øvrige tiltak skoler (21,5 mill kroner for hele perioden) Myndighetskrav kommunale bygg for øvrig (32 mill kroner pr år) Bygningsmessige tiltak omsorg (20 mill kroner i perioden) Ferdigstillelse skatehall (4,3 mill kroner i 2013) Tiltak idrettshaller/stintahallen (16,2 mill kroner i perioden) Kjøp av boliger (5 mill kroner pr år fra 2014). Investeringstiltak i regi av Arendal Havnevesen KF Det er ikke fremmet forslag om investeringstiltak i regi av Arendal Havnevesen KF for denne planperioden. Det baserer seg på at de investeringstiltak som er vedtatt fram til sommeren 2011, ennå ikke er avsluttet. Havnevesenet anser at aktiviteten i 2013 vil holde seg innenfor vedtatt ramme. Investeringstiltak i regi av Arendal kommune Innenfor enkelte områder er det fortsatt kommunen som står investeringene. Dette gjelder primært for infrastruktur og geodata, samt vann og avløp (VA). For kommende planperiode fremmes det forslag om VA-investeringer for i alt 440 mill. kroner. I tillegg til den ordinære aktiviteten fremmes det forslag om et par større prosjekter. Det ene er utbyggingen av renseanlegget på Utnes til 100 mill. kroner, og det andre er bygging av ny hovedledning for strekningen Rykene Lerestvedt til 100 mill. kroner. For øvrig er det fremmet forslag om en del tiltak knyttet til kunnskapshavna, kultur og administrasjon. Blant disse nevnes: IKT-skoler og barnehager (3,5 mill kroner i 2013, deretter 1,5 mill kroner pr år) Kjøretøy brann (1,5 mill kroner i 2013, deretter 3,5 mill kroner i 2014 og 2015) Infrastruktur Barbu (27,5 mill kroner i 2013, 25,3 mill kroner) Trafikksikkerhetstiltak (2 mill kroner pr år) Kirkegårder (7,4 mill for hele perioden) Kirker (7,3 mill kroner for hele perioden). Kunstarena Torbjørnsbu Gruver (6,1 mill kroner i løpet av ). 17 av 151

10 Finansieringsplan investeringer De kommunale investeringene finansieres i hovedsak ved bruk av lånte midler. For investeringer knyttet til vann og avløp vil rente- og avdragsutgifter bli regnet med i grunnlaget for justerte kommunale eiendomsgebyr. Låneopptakene her vil derfor ikke representere en belastning på kommunens drift. ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Forlsag til budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum investeringsinntekt Sum investeringsutgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetning fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Figur 5. Sammendrag økonomisk oversikt finansiering For de øvrige lånene vil imidlertid økte rente- og avdragsutgifter konkurrerer med behovet for midler til ordinær drift innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen. Det har derfor vært en målsetting å forsøke å begrense investeringene totalt i planperioden og da spesielt for investeringer utenfor avgiftsområdet. I tillegg til låneopptak vil det foreligge muligheter annen finansiering. I noen grad er det rom for bruk av midler avsatt på investeringsfond. Det er også eksterne bidrag i enkelte prosjekte, jf arbeidene som skjer i kommunal regi i kunnskapshavna. Her vil det aller meste være dekket av infrastrukturbidrag fra utbyggerne i området. 3.6 Finansforvaltning Finansforskriften, fastsatt at departementet i medhold av kommuneloven, krever at alle kommuner vedtar et eget finansreglement. Det er her to hovedprinsipper som i dag gjelder for kommunens finansforvaltning (gjeldsforvaltning). Det ene innebærer at forvaltningen skal gi lavest mulig finansutgifter. Dessuten skal det etableres en sikkerhet for en stabil utvikling av rente- og avdragsutgiftene. Kombinasjonen av disse målene innebærer at det etableres avtaler som sikrer rentenivået for deler av gjeldsporteføljen for gitte perioden framover. Hovedstrategien med avviksrammer som bystyret har vedtatt, er vist i figur 6. Tidsperiode Hovedstrategi Avvik +/- Nivå pr 2. tertial 2012 Flytende/kort rentebinding 0-1 år 50 % 35 % 47 % 18 av 151

11 Mellomlang rentebinding 1-5 år 25 % 20 % 33 % Lang rentebinding 5-10 år 25 % 20 % 20 % Figur 6. Renteforutsetninger Strategi for gjeldsforvaltningen Rentemarkedet er preget av usikkerhet og det er ulike oppfatninger av hvordan rentene vil utvikle seg framover, både på kort og på lang sikt. I stor grad vil dette være avhengig av hvordan den økonomiske og politiske utviklingen vil være internasjonalt. Kommunesektoren dekker i stor grad sitt lånebehov via lån i Norges Kommunalbank. Kommunen har derfor valgt å legge til grunn de nivåer banken har beskrevet som en mulig utvikling i løpet av planperioden. Den flytende markedsrenten (3 mndr NIBOR) som er lagt til grunn for budsjettarbeidet er vist i figuren under. Med de renteavtaler vi har inngått for våre innlån, vil vår effektive rente kunne utvikle seg som vist i figuren Renteforventninger (3 mndr NIBOR) 2,50 % 3,20 % 3,50 % 3,50 % Effektiv kommunal rente 3,46 % 3,84 % 4,02 % 4,11 % Renteskift (+ 1 %-poeng) 3,50 % 4,20 % 4,50 % 4,50 % Effektiv kommunal rente 3,86 % 4,19 % 4,38 % 4,47 % Figur 7. Renteforutsetninger Dersom vi tenker oss at rentenivået øker med 1 %-poeng i planperioden, vil dette gi seg utslag i de effektive rentene for kommunens gjeldsportefølje som vist nederst i figur xx. Budsjetterte renteutgifter basert på denne strategien og de renteforutsetninger vi legger for planperioden er vist i figur 8. I figuren er også vist hvilke renteutgifter vi vil få dersom vi får et skift i rentebanen som øker markedsrenten med 1 %-poeng hvert år Budsjetterte renteutgifter , , , ,0 Renteutgifter ved renteskift + 1 % , , , ,8 Økte renteutgifter , , , ,8 Figur 8. Oversikt over forventede renteutgifter I tillegg til renteutgifter betaler kommunen årlige avdrag på om lag 80 mill. kroner. Finansutgiftene representerer derfor et betydelige kostnadselement i den kommunale økonomien. Finansinntekter Kommunens likviditet vurderes som tilfredsstillende. Basert på forventet rentenivå, gjeldende hovedbankavtale og gjennomsnittlig bankinnskudd er det budsjettert med renteinntekter på 14 mill. kroner i Utbyttet fra selskaper der kommunen sitter med eierposisjoner varierer noe over tid. Det alt vesentligste av utbytte kommer fra Agder Energi AS. Det har vært et uttalt ønske både fra politisk og administrativt hold at utbyttet i større grad skal ligge utenfor driften og kunne nyttes til finansiering av investeringer. Dette er det ikke funnet rom for i 2013-budsjettet. Det er gjennom eiermøtet lagt til grunn et minimun utbytte på 500 mill. pluss 60 % av det overskytende resultatet i selskapet. Dette utgjør om lag 32 mill. kroner for Arendal kommune som den største kommunale eier. Basert på det utbytte som er utbetalt fra selskapet de siste årene og vurdert 19 av 151

12 opp mot kjent regnskapsutvikling for 2012, legges det likevel til grunn at vi kan forvente samme utbytte for 2013 som i 2012 (41,4 mill. kroner). Finansielle utfordringer I medhold av kommuneloven er det kommunen som er ansvarlig for all gjeld som opptas herunder gjeld som følger av aktiviteten i kommunale foretak. Rådmannen er ansvarlig for den daglige forvaltningen av låneporteføljen. Dette innebærer at alle investeringslån som skal opptas, blir tatt opp av kommunen. I neste omgang blir lånemidlene overført foretakene som blir fakturert for renter og avdrag av kommunen. Ved inngangen til 2012 hadde kommunen en totalt investeringsgjeld på mill. kroner. Av dette var 2 031,8 knyttet til investeringstiltak som hører inn under eiendomsforetaket og 81,2 mill. kroner knyttet til investeringstiltak i havnevesenet. Restbeløpet på 747 mill. kroner utgjør da lån knyttet til investeringer som er utført i kommunal virksomhet for øvrig. For 2012 er det budsjettert med opptak av lån til investeringsformål for i alt 151 mill. kroner, mens det for for planperioden er budsjettert med låneopptak på i alt 876,2 mill. kroner. Ved utløpet av planperioden vil total investeringsgjeld nærme seg 3,5 milliarder kroner. For de lån som er knyttet til VA-investeringer i kommunen vil finansutgiftene være dekket fullt ut over de kommunale eiendomsgebyrene. For en del andre investeringer er det knyttet statlige kompensasjonsordninger som delvis bidrar til å dekke finanskostnadene. For 2013 vil slike ordninger gi et bidrag på nærmere 18 mill. kroner. Det er likevel slik at kommunen må dekke det vesentlige av finansutgiftene med ordinære driftsinntekter. I figur 9 er vist hvordan den kommunale investeringsgjelden har utviklet seg fram til 2012 og hvordan utviklingen vil bli i planperioden. Dessuten er vist hvor den delen av gjelden der vi mottar eksterne bidrag til dekning av finansutgiftene. Utvikling investeringsgjeld Mill kr 4 000, , , , , , ,00 500,00 0, Sum investeringslån 2 658, , , , , , ,20 Lån med ekstern finansiering 578,8 593,5 625,8 635,3 645,6 659,4 673,1 Lån dekket over driften 2 079, , , , , , ,10 Figur 9. Utvikling investeringsgjeld Startlån Kommunen låner hvert år inn midler fra Husbanken for videre utlån til boligkjøpere i kommunen. Ordningen er en del av tiltakene knyttet til den nasjonale boligpolitikken. I 2012 har vi hatt økt etterspørsel etter startlån. Med bakgrunn i den søkermasse som nå foreligger anbefales det at lånerammen med økes med 10 mill. koner for 2013 og settes til 75 mill. kroner. 20 av 151

13 3.7 Kommunale betalingssatser og gebyrer Som eget vedlegg følger oversikt med forslag til priser for kommunale tjenester for Det fremmes forslag til endringer for en rekke av prisene. I vedlegget er oppgitt %-vise endringer. For de aller fleste tjenestene vil prisene bli justert fra 1. januar For SFO følger det av de regler bystyret tidligere har lagt til grunn, at nye priser først gjøres gjeldende fra 1. august 2013, dvs fra begynnelsen av nytt skoleår. I løpet av perioden vil det være nødvending å øke investeringene på VA-sektoren betydelig for blant annet å oppgradere ledningsnettet. For 2013 er det derfor ikke lagt inn bruk av selvkostfond i gebyrgrunnlaget. Når de store investeringene skal aktiveres om et par år, kan opparbeidede selvkostfond redusere den ytterligere veksten i gebyrene. 3.8 Saldering driftsbudsjettet 2013 og handlingsprogramperioden Risikovurderinger Som påpekt i innledningen er det særlig fire store poster som påvirker utviklingen fra 2011 og 2012, i forhold til 2013-tall. Relativt små %-vis endringer i forutsetningene rundt skatteinntekter, utbytte, lønnsoppgjør, premieavvik og renter kan gi stor utslag for budsjettbalansen. Et sannsynlig utfallsrom for hver av disse postene er angitt over. Dette er kun basert på erfaring og de prognoser som foreligger. Dersom alle postene skulle gå i negativ retning kan kommunen få en betydelig utfordring med regnskapsresultatet. I budsjettforslaget er det ikke lagt inn reserver utover avsetning til lønnsoppgjør. Det betyr at en eventuell mindreinntekt fra skatt eller merutgift fra utgiftspostene over ikke kan dekkes inn på annen måte enn å redusere driftskostnadene. Når dette gjøres midt i et budsjettår, vil det få store konsekvenser for tjenestene. Det vil være naturlig i perioden å legge til rette for at det kan avsettes midler som kan nyttes ved slike uforutsette og vesentlige endringer. (Mill. kroner) Budsjettert Sannsynlig utfallsrom Skatteinntekter -963,1-20/+10 Inntekt fra utbytte 41,4-9/+15 Lønnsoppgjør 2012/13 (utgifter) /+10 Renteutgifter 105,5-5/+15 Premieavvik (utgifter) 17-10/+15 Figur 10. Risikovurderinger Oversikt over forslag til saldering for handlinsprogramperioden Kommuneloven krever at hvert av årene i handlingsplanperioden er i regnskapsmessig balanse. Det skal minimum angis tiltak på hovedområder innenfor tjenestene for å angi eventuelle tiltak som er nødvendig for å få balanse. Figur 11 under baserer seg på 2013 nivået, samt innarbeiding av forslag til tiltak som presentert i tabellen i kap Saldering (mill. kroner) Budsjetterte fellesinntekter / utgifter , , , ,8 21 av 151

14 Budsjetterte nettorammer enhetene 2 047, , , ,1 Økt effekt av tiltak i HP fra ,0-31,6-44,1 Ikkeberegnet gevinst av tiltak fra ,0-32,0-32,0 Netto driftsresultat -6,2 0,4-0,7-2,8 Netto bruk av fond -3,2-0,4 0 0 Pliktig overføring til investering 9,4 Saldering (mill. kr) 0,0 0,0-0,7-2,8 Figur 11. Økonomisk oversikt drift Budsjetterte netto disponible fellesinntekter til drift av enhetene synker i perioden. Dette skyldes blant annet økte lånekostnader basert på de renteforutsetninger som ligger til grunn. Utgangspunktet for utgiftsnivået er på 2013-nivå. Med de skisserte tiltakene vil kommunen langt på vei imøtekomme kravet om balanse. I oversikten i kapittel 2.2 viser foreløpige beregninger en økonomisk effekt for hvert av årene. Flere av tiltakene er derimot ikke ferdig vurdert ift den økonomiske effekten tiltaket kan ha. Når tiltakene blir ytterligere bearbeidet, er det sannsynlig at det vil bli en økt effekt. Salg av eiendommer vil gi en lavere rente- og avdragsbelastning og er ikke tatt med her.full effekt av tiltak innenfor omsorgstjenestene er heller ikke tatt ut og er en buffer i perioden. Endringer innenfor barnehagene kan også gi en større effekt enn det som er lagt til grunn i tabellen og foreløpige vurderinger. Dersom det ved neste rullering av handlingsprogrammet viser seg at tiltakene lilkevel ikke strekker til fullt ut, vil det bli vurdert andre tiltak innenfor tjenestene. 3.9 Styringskart økonomi Nedenfor presenteres styringskart økonomi. Arendal kommune har en anstrengt økonomi som parametrene under viser. Svake netto driftsresultat over tid har medført en høy lånefinansieringsgrad og høyt gjeldsnivå. Det er et faresignal at netto lånegjeld stiger siste år. Suksessfaktor Styringsindikator Score Mål Bærekraftig kommuneøkonomi Figur 12. Netto driftsresultat (% av brutto driftsinnt) Netto lånegjeld (%av brutto driftsinntekter) 2,4-0,3 > 3 101,7 106,1 < 80 Endring i netto lånegjeld (%) 0,7 12,5 < 5 Styringskart økonomi 22 av 151

Handlingsprogram 2013-2016, Budsjett 2013 Arendal kommune 2012

Handlingsprogram 2013-2016, Budsjett 2013 Arendal kommune 2012 1 INNLEDNING 4 2 Strategi for en bærekraftig struktur 6 2.1 Arendal 2023 6 2.2 Oversikt over tiltakene i vedlegg 7 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 9 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet 2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet Ved oppstart av årets budsjettprosess ble det vurdert ulike tilnærminger for rulleringen av handlingsprogrammet. Det ble tidlig i prosessen klart at det

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

BUDSJETT 2013 HANDLINGSPLAN 2013-16 Rådmannens forslag

BUDSJETT 2013 HANDLINGSPLAN 2013-16 Rådmannens forslag BUDSJETT 2013 HANDLINGSPLAN 2013-16 Rådmannens forslag Arendal i dag. Kommunens bygninger og anlegg er betydelig oppgradert siste år En sterk befolkningsvekst og økende antall oppgaver håndteres av et

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer