Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible"

Transkript

1 Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember 2010

2 Hele- og miljømart når du handler Shopper du mart, kan du pare både hela og miljøet. Her er mine tip til julehandelen. Gå på vanejakt. Det enklete rådet er å jakte på produkter med de offiielle miljømerkene Svanen og Blomten. Die varene er grundig tetet, og er blant de aller met hele- og miljøvennlige i in kategori. Vær en krevende kunde. Handelnæringen har anvaret for at det den elger, er trygt og lovlig, og den er pålagt å ha kunnkap om varene innhold og miljømeige egenkaper. Så pør i butikken om produktet hele- eller miljøkadelige toffer. Loven gir deg rett til å få var, enten fra forhandler, importør eller produent. Slike krevende kunder gjør butikkene mer krevende overfor importører og produenter om i in tur vil lage tryggere og mer miljøvennlige produkter for å vinne markedandeler. Den forbrukermakten om krevende kunder utgjør, er et effektivt upplement til myndighetene arbeid. Vi tiller trenge miljøkrav, og vi drar på tilyn for å e om kravene overholde. Men forbrukermakten er tor, og pre fra begge kanter gjør arbeidet mer effektivt. Ikke kjøp øppel. Velg god kvalitet og noe om du vet mottakeren blir glad for. Mange barn drukner i gaver på julaften, og alt for mye ender rakt i øpla. En veldig miljøvennlig og peronlig gave kan være å gi bort en opplevele eller en tjenete, for ekempel en teaterbillett, bowlingbeøk eller tilbud om å itte barnevakt noen kvelder. Sjekk erdetfarlig.no. På netttedet Erdetfarlig.no får du vite mer om rettighetene dine om kunde og hjelp til å finne trygge produkter. Her kan du ogå lee om vertingtoffene om finne i vanlige forbrukerprodukter, og du får hjelp til å ortere avfall riktig. Hent gjerne opp netttedet via mobilen når du er i butikken. I dette bilaget får du ogå mange andre gode miljøtip, både fra o i Klima- og forurenningdirektoratet og andre. Med ønke om en god jul! Vertingtoffene fiende nummer 1 Hvorfor er produkter om vertingtoffer, fortatt tilgjengelige i butikken? Vi purte Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurenningdirektoratet (Klif). Hvorfor finne det farlige toffer i forbrukerprodukter? Det bruke veldig mange ulike kjemike toffer når produkter lage, og det ta tadig i bruk nye toffer og toffkombinajoner. Ofte tar det tid før de farlige egenkapene blir kjent. Det tar ogå lang tid å regulere eller forby nye toffer. Dermed finne det hele tiden produkter på markedet med kadelige toffer om ennå ikke er regulert eller forbudt. Hvor kommer de farlige toffene fra? Noen kommer elvagt fra produkjon i Norge. Men vært mange produkter lage i andre land, for ekempel i Aia, der bruken av farlige toffer kan være langt dårligere regulert enn for ekempel i Norge. Hvorfor kan ikke myndighetene bare fjerne alle like produkter fra butikkene? Vi kontrollerer jevnlig det om importere og elge i norke butikker, og ørger for å toppe varer om ulovlige mengder farlige toffer. Men vi har deverre ikke mulighet til å kontrollere alt om kommer inn til eller elge av produkter her i landet. Deuten er, om agt, heller ikke alle produkter om farlige toffer, forbudt. Hvorfor må arbeidet kje internajonalt? Fordi forurenningen blir predd over landegrenene med hav- og vindtrømmer, må arbeidet med å reduere bruken av farlige toffer foregå internajonalt. Det kommer for ekempel mye mer kvikkølv til Norge fra andre land enn det om lippe ut her i landet. Vi jobber mye med å kartlegge hvilke toffer om finne i nork natur, og bruker denne dokumentajonen aktivt for å få gjennomlag internajonalt for trenge reguleringer av farlige toffer. Hva kan lille Norge bidra med? Norge er en aktiv pådriver for treng regulering av miljøgifter, og vi har oppnådd tore reultater på flere områder, blant annet i arbeidet med et globalt forbud mot kvikkølv og forbud mot flere bromerte flammehemmere i Europa. Vi er langt framme i Europa i forhold til antallet toffer om vi jobber med å dokumentere de kadelige effektene av. Deuten jobber vi med ærnorke forbud mot noen av de met kadelige toffene. I tillegg til den internajonale jobbingen med enkelttoffer, har vi over mange år tilt vært trenge krav til norke virkomheter, og vi har på den måten oppnådd tore redukjoner i miljøutlippene najonalt. Hva kjer i Europa? For noen år iden ble det opprettet et europeik ytem for kontroll både av ekiterende og nye toffer, REACH, der Klif bidrar aktivt for trengere reguleringer. REACH kal ikre o mot at vi blir utatt for for høye nivåer av farlige toffer. Det nye europeike kjemikalieregelverket gjør at produenter må gjennomføre trenge teter av nye toffer før de kan ta i bruk i markedet. DIREKTØR: Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurenningdirektoratet. Foto: (MM) John Petter Reinerten annone Stadig terkere foku på verden energireurer er blant grunnene til at batteriteknologien er i en rivende utvikling. Reultatet er batterier om ikke bare er terkere og mer energieffektive, men ogå batterier om ikke miljøfarlige toffer. Men det fi nne mange andre gode grunner til at batterier må gjenvinne på en ikker og effektiv måte. Fremtiden er batteridrevet Hvor mange batterier omgir du deg med? De fl ete tenker ikke over det til daglig, men faktum er at fl ere og fl ere av gjentandene vi omgir o med, er batteridrevne. I huholdningene fi nne det batterier i alt fra røykvarlere til mobiltelefoner eller hva med julekortet om piller juleanger når du åpner dem? I alt om lyer, blinker eller lager lyd: Batteriene er der. Og enda fl ere fi nner vi i indutrien og innenfor tranportektoren. Overgangen fra benin- og dieeldrift til hybrider og helt batteridrevne biler vil i eg elv medføre en gigantik økning av batterier i irkulajon. Men hvordan ikrer vi at alle die batteriene ikke ender om miljøkadelig avfall? Garanterer porbarhet For det er et faktum at ulovlig frakt av avfall til blant annet utviklingland er i ferd med å bli et betydelig problem. Det er her vi kommer inn, ier Frode Hagen, adminitrerende direktør i AS Batteriretur, elkapet om har anvaret for at å å i alle batterier ender in levetid i et moderne europeik gjenvinninganlegg narere enn på den lokale fyllinga. Selkapet har anvaret for innamling av tonn batterier hvert år og er å gode på det de gjør, at Europa følger nøye med. Den teknologirevolujonen vi er vitne til innenfor batteriteknologi, tiller tore krav til o. Vi i AS Batteriretur garanterer for ekempel full porbarhet på alt vi amler inn. Slik er alle leverandører garantert at dere produkter ikke havner på avveier og blir utnyttet på en miljøkadelig måte. For moderne batterier mange toffer om det er vel verdt å gjenvinne. Det met intereante er åkalte rare metal jeldne metaller om for ekempel kobolt. Eldre blybatterier bly, og elv platkaene på gamle bilbatterier blir gjenvunnet. Tonn på tonn med gamle batterier er en verdifull reur. Energiikkerhet Blant batteriindutrien fremte mål er å utvikle batterier om gir tørre energitetthet enn tidligere. Det betyr at de kal være terke nok til å drive ja, for ekempel biler. Indutrien løer dette ved å bygge batteriene opp av celler. Flere celler betyr mer energi og tørre effekt. Mer energi om i verte fall kan komme på avveier. Det om er viktig å huke på, er at ogå brukte batterier repreenterer energi. Derfor er vi opptatt av å etablere gode rutiner for å håndtere denne energien, ier Frode Hagen. Han undertreker at batterier er abolutt ikre i huholdningene. Det er når hundreog tuenvi av batterier kal håndtere i en tranportlinje, vi er nødt til å ta ikkerhetmeige henyn, forteller han, og er tolt av at AS Batteriretur er blant de ledende på feltet. Et av tiltakene er opprettelen av en komplett overikt over amtlige typer batterier. Vi kaller det batteribiblioteket, og her amler vi all informajon om nye batterityper. Det er nødvendig å være i forkant, ier Frode Hagen. Ellen Hambro direktør for Klima- og forurenningdirektoratet PS: Klima- og forurenningdirektoratet (Klif) het Staten forurenningtilyn fram til januar Et bilag fra Klima- og forurenningdirektoratet ditribuert med Aftenpoten deember 2010 For pørmål om innholdet: Kritin Kinck Rannem, redaktør for Erdetfarlig.no e-pot: telefon: projektleder: Ikra Raja ( ) Tekt: Øyvind Kleiveland, Hege Støtvig, Han Chritian Færden og Kjell Jørgen Holbye Vålerveien Mo grafik form: Johnny Thoreen foridefoto: Marion Halien trykk: Schibted Trykk AS repro: JMS For informajon om bilag i norke avier kontakt Markedmedia ved Ikra Raja. Ekempel på bly om er ukvalifi ert fjernet fra bilbatteri. Blyet er terkt forurenet, men kan bli olgt videre om ren vare av ueriøe aktører. Batteriretur Potbok Borgenhaugen Tlf Frode Hagen, daglig leder FAKTA AS Batteriretur er eid av batteriimportørene i Norge Selkapet kal blant annet tå for: Effektiv, landdekkende innamling God porbarhet, najonalt og internajonalt Myndighetkontakt og rapportering Sørge for at Norge oppfyller miljømålene i EU direktiv om batterier Ha kvalifi ert returløning om ivaretar energiikkerhet ved nye batterityper: Kunnkaplinjen 2 3

3 Elektronik avfall Grati innlevering Lypærer kadelig? Ta i mot grati der du kjøper nytt (betill henting hvi du vil lippe tunge løft). Produenter, importører og forhandlere plikter å følge regelverket. Alle virkomheter om bruker produkter om hele- og miljøfarlige kjemikalier, Ogå du og jeg kan, om privatperoner, være med å påvirke bruken av farlige toffer i produkter og utlipp av farlige toffer i naturen gjennom valgene vi tar når vi handler, hvordan vi kater avfallet vårt, eller når vi etterpør produkter uten farlige toffer. kadelig? n Klima- og forurenningdirektoratet arbeider for å reduere predning av hele- og miljøfarlige toffer generelt, men andre myndigheter har anvaret for peifikke områder. helekadelige toffer i kometikk, materialer om er i kontakt med mat, og plantevernmidler. omfatte deuten av ubtitujonplikten. Det vil i at de har plikt til å bytte ut farlige toffer med mindre farlige alternativer. Ta imot grati overalt hvor mobiltelefoner elge. Ta imot grati i alle elektrobutikker og andre teder hvor kjøkkenmakiner elge. Ledninger Bromerte flammehemmere, bly og mykgjørere. Gir kader på nerveytemet og er kreftfremkallende Ta imot grati av kommunen avfallmottak og elektrobutikker. Varmeovner Alle typer EE-avfall Olje, bromerte flammehemmere og abet Elek trik og elektronik avfall (EE-avfall) en lang rekke toffer kadelig for både menneker og miljø. Kreftfremkallende, kadelig både ved utlipp og opptak i kroppen EE-avfall kal derfor ikke kate ammen med annet avfall, men levere inn til godkjente mottak. Levere grati der du kjøper ny eller på kommunen avfallmottak. Kaerte EE-produkter ta i mot grati der du kjøper nye, på kommunen avfallmottak eller et av RENAS 160 mottaktede r. n Folkeheleintituttet vurderer de helemeige konekvenene av potenielt farlige toffer. n Mattilynet har anvar for Gir leverkader, påvirker barn læringevne kadelig? I Norge er det flere myndigheter om jobber med å forby eller regulere bruken av hele- og miljøfarlige toffer i forbrukerprodukter, blant andre: Fortyrrer hormonbalanen, kader reprodukjonevnen Kvikkølv og bromerte flammehemmere Foto: (MM) John Petter Reinerten n Klima- og forurenningdirektoratet tår bak netttedet i amarbeid med Mattilynet og Miljømerking. Kjøkkenmakiner Bromerte flammehemmere og beryllium. 4 Foto: (MM) John Petter Reinerten Levere leketøybutikker, elektrobutikker eller kommunen avfallmottak. Mobiltelefoner kadelig? norke produenter, importører og forhandlere. Bidrar til global oppvarming og økt UV-tråling n På Erdetfarlig.no finner du informajon om hele- og miljøkadelige toffer i forbrukerprodukter. Du får ogå hjelp til å finne de met miljøvennlige alternativene og til å kate produktene riktig når du kal kvitte deg med dem. Hvem gjør hva i Norge KONTROLL: Klima- og forurenningdirektoratet jobber blant annet med å kontrollere Kreftfremkallende og kader reprodukjonevnen Foto: Markedmedia, Marion Halien Vi kjenner egenkapene til toffene alene, men vet lite om cocktaileffekten av dem det vil i hvordan de påvirker o Ann Kritin Laren i Klima- og forurenningdirektoratet. kadelig? Vet lite SJEFINGENIØR: Klimagaer Bromerte flammehemmere, kadmium og mykgjørere. og naturen i kombinajon med hverandre. Det er dette om bekymrer o met, ier Laren. Det høre farlig ut? Nettopp derfor jobber forkere og myndigheter kontinuerlig med å kaffe mer kunnkap, og myndighetene hele tiden med å regulere bruk og utlipp av de farligte toffene, ier Ann Kritin Laren. Kjølekap kadelig? Sjefingeniør Ann Kritin Laren i Klimaog forurenningdirektoratet (Klif) tror ikke alle forbrukere vet nok om hva om kjer når hele- og miljøfarlige toffer prer eg i naturen. Mange vet at det kan være toffer for ekempel i maling og elektronikk om ikke er bra for mennekekroppen toffer om alene kan være kreftframkallende, hormonfortyrrende eller ha andre kadelige virkninger. Men de tenker kankje ikke over at vi ogå indirekte utette for farlige toffer gjennom miljøet, for ekempel på grunn av utlipp fra produkjonproeer eller avfall om ikke håndtere riktig, ier hun. Laren forklarer videre: Flere av toffene bryte vært langomt ned og hoper eg opp i naturen. Dette vil føre til at de farlige toffene kan ta opp i næringkjeden og dermed bli en del av maten og drikkevannet vårt, eller vi får det i o gjennom lufta når vi puter. Kaerte lypærer ta i mot grati der du kjøper nye. Klipp ut og heng opp! Det er vært jelden at noen blir yke på grunn av ett enkelt produkt. Det tore problemet er at vi utette for mange ulike kjemikalier hver dag fra forbrukerprodukter, fra lufta vi puter og fra maten vi pier. Skader entralnerveytemet, kan gi foterkader. Cocktail med bimak kadelig? Vi utette for hele- og miljøfarlige toffer både direkte når vi bruker produkter og indirekte når toffene havner i miljøet. FARLIGE STOFFER: Kvikkølv (parepærer) og bly (lypærer) Leker annone Deign: Red kommunikajon / RENAS er et non-profit elkap om adminitrerer en landdekkende ordning for innamling og miljøriktig behandling av kaerte elektrike produkter. Nærmere 2700 importører og produenter av elektrike produkter er medlem av RENAS og ivaretar på denne måten itt produentanvar. 5

4 Slik får du i deg hele- og miljøfarlige toffer MAT Vi utette for hele- og miljøfarlige toffer direkte når vi bruker produkter om toffene. Indirekte utette vi for toffene gjennom miljøet (på grunn av utlipp fra produkjonproeer og avfall om ikke håndtere riktig) fordi toffene hoper eg opp i næringkjeden. På den måten får vi de farlige toffene i o via maten vi pier, vannet vi drikker og lufta vi puter inn.ved å ortere avfallet ditt riktig og å velge produkter uten hele- og miljøfarlige toffer, bidrar du til å reduere den totale ekponeringen. MAT KOSMETIKK ELEKTRONIKK Kometikk Alle foto: (MM) John Petter Reinerten. De flete av o har et tort forbruk av kometike produkter og kropppleieprodukter. En god del av die produktene kan inneholde hele- og miljøfarlige toffer. Mange kropppleieprodukter ender deuten i avløpvannet for ekempel når du dujer. Det finne produkter uten farlige toffer. Produenter av kometike produkter kal oppgi alle ingredienene, lik at du kan unngå vertingtoffer og toffer om du for ekempel vet at du er allergik for. SMOKKER/TÅTEFLASKER/LEKER KLÆR/SKO Det er et trengt regelverk for mat i Norge. Nork mat kal ikke være tilatt toffer om er farlige for hela eller miljøet. Likevel mye av maten vi pier ørmå mengder hele- og miljøkadelige toffer om er tatt opp i næringkjeden Foto: Markedmedia, Marion Halien fordi miljøet er forurenet. Hvert enkelt produkt er ikke farlig i eg elv, men over tid kan toffene vi får i o fra ulike kilder lagre i kroppen, hope eg opp og gjøre o yke. ELEKTRONIKK Elektrike og elektronike produkter (EE-produkter) mange ulike toffer, og noen av dem kan være hele- eller miljøkadelige. Selv om EE-produkter kan inneholde farlige toffer, vil toffene i liten grad lekke ut under bruk. Man finner imidlertid vertingtoffene bromerte flammehemmere i hutøv, og det er mulig at dette kommer fra EE-produkter. Stoffene kan uanett lippe ut i miljøet ved produkjon eller hvi produktet ikke levere til forvarlig avfallbehandling etter bruk. Smokker/tåteflaker/leker Tåteflaker og narremokker (ikke elve ugedelen) kan være laget av polykarbonatplat (PC) om vertingtoffet bifenol A (BPA). Det finne BPA-frie alternativer på markedet. Leker i norke butikker kal i utgangpunktet være trygge å kjøpe. Regelverket er trengt, men det hender likevel at leker hele- eller miljøkadelige toffer. Barn er mer utatt for påvirkning av farlige toffer enn vokne. Kjemike produkter / maling Det finne et tort antall kjemike produkter i hjemmet, for ekempel rengjøringmidler, vedlikehold produkter, maling, bei og lakk. Slike produkter kan inneholde hele- og miljøfarlige toffer. Derfor er det viktig at du leer eventuelle fareetiketter og orterer avfallet riktig når du kater retene. Rengjøringmidler ender deuten i avløpvannet. Miljømerkede produkter gir mint mulig belatning på hele og miljø. KJEMISKE PRODUKTER / MALING Avfallet kate uortert i øppeldunken, avløpet eller naturen. MØBLER Forvarlig retur (butikk / kommunalt mottak) KLÆR/SKO Klær kan inneholde ulike hele- og miljøkadelige toffer, blant annet toffer om er allergiframkallende. Det bruke og å mange hele- og miljøkadelige kjemikalier under produkjonen av klærne. Velg miljømerkede produkter der det er mulig. Vak klærne før bruk lik at du vaker ut eventuelle helekadelige toffer. Unngå å kjøpe klær med plattrykk, og unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler. MØBLER Møbler kan inneholde vertingtoffer. Die toffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan lippe ut i miljøet ved produk jon eller hvi ikke produktene levere til forvarlig avfallbehandling etter bruk. Vær oppmerkom på at møbler ogå kan inneholde allergiframkal lende toffer. Det finne miljømerkede produkter på markedet. Illutrajon: 6 7

5 3 på treningenter i Tønberg 1. Hva er viktig når du kjøper treningtøy? 2. Tror du det finne farlige kjemikalier i klær om elge i Norge? 3. Ville du betalt mer for miljømerkede klær? 4. Vaker du nye klær før du bruker dem? SJEKKER INNHOLDET: Sjefingeniør Line Telje Høydal i Klima- og forurenningdirektoratet, på jakt etter klær med farlige toffer under en kontroll i en portbutikk. Foto: (MM), Klif Miljøfyrtårn: Bergan er ertifiert om miljøfyrtårn og er medlem av Initiativ for etik handel. De innrømmer likevel at det er en lang vei å gå før bedriften kan få miljømerkede klær i butikkene. Foto: Markedmedia / Preefoto Bergan Bjørg Tveten, opprinnelig fra Gudbranddalen. Trener to ganger i uka. 1. Det er viktig at klærne er gode å ha på. At koene er lette og at T-kjorten puter, for ekempel. 2. Ja, det tror jeg. Jeg er mer bevit på dette når jeg kjøper klær til barnebarna. 3. Ja, kankje. Jeg vil gjerne vite mer om dette, og burde nok være mer bevit. 4. Ja. Alltid. Bruk makten din når du handler Det er viktig at du tiller miljøkrav ogå til klærne du kjøper. Det mener Klima- og forurenningdirektoratet (Klif), om ønker mer bevite forbrukere. Foto: Markedmedia, Marion Halien Spør i butikken, og kan de ikke vare, end e-pot til leverandøren. Du har krav på var. For å få mer hele- og miljøvennlige produkter inn i klebutikkene må vi tille krav til produenter og importører. Sjefingeniør Line Telje Høydal minner o på forbrukermakten og retten til informajon. Farlige kjemikalier Telje Høydal teter produkter på det norke markedet og finner ut om de miljøgifter. De flete produentene og leverandørene i Norge er eriøe, men det hender vi finner farlige kjemikalier ogå i klær. Og vi har mint kontroll på hva om elge på gata, ier hun. Det bruke mye kjemikalier i tektilindutrien, blant annet for å bleke eller farge, impregnere og gjøre tøyet trykefritt. Mange kjemikalier forvinner ved vak, men en vak før bruk er ikke alltid nok. Trygget er du om du kjøper miljømerkede klær. Alle kan vi derfor bli flinkere til å etterpørre miljøvennlige produkter, å de kommer i butikkhyllene, ier hun. Fornøyde kunder bet Ronny Hammer har miljøanvaret i Bergan, om er en av Norge tørte leverandører av fritidklær. Han ier de får henvendeler fra forbrukere, men met gjelder dette innhold av nikkel i knapper og glidelåer. Hvi kundene etterpør miljømerkede klær, eller tiller pørmål om innholdet i produktene, legger det et pre på o og alle om lager klær, ier han. Han mener dette ogå handler om bevitgjøring av hele branjen. Jeg tror at kundene kan være med på å gjøre bedrifter mer bevite. For elv om vi prøver å ligge forut for lovgivningen, kan vi alltid bli bedre. Det er en jungel av kjemikalier der ute, og liten over farlige toffer blir tadig lengre. Dette er ikke lettvint arbeid. Men jo flere bredrifter om pree, jo fortere vil utviklingen gå i riktig retning. Fornøyde kunder vil jo alle ha. Er det farlig? Sjefingeniør Telje Høydal mener det er trygget å kjøpe klær fra kjente, tore leverandører. De eriøe virkomhetene jobber hardt for å overholde de trenge kravene om tille til bruk av kjemikalier i tektiler. De har gode rutiner og fører kontroll med produentene ine, ier Telje Høydal. Kritin Kinck Rannem er redaktør for netttedet Erdetfarlig.no om Klif drifter i amarbeid med Miljømerking og Mattilynet. Vi laget Erdetfarlig.no fordi vi itter på mye informajon om vanlige forbrukere kan ha nytte av. Så elv om vi primært jobber mot næringlivet, har vi laget dette netttedet om farlige toffer i vanlige forbrukerprodukter. På netttedet kan du lee om det de kaller vertingtoffene om man finner blant annet i klær, og om hva die kan gjøre med kroppen vår og naturen. Her kan du ogå få hjelp til å finne de tryggete alternativene, ier Kinck Rannem. n Velg miljømerkede produkter der det er mulig n Vak nye klær før du tar dem i bruk n Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler n Spør i butikken hva klærne Kilde: Erdetfarlig.no Speielt mener Klif at vi kal være foriktige når vi handler klær til barna våre. Vi vet at toffene hoper eg opp i kroppen. Derfor er det viktig å utette ekponeringen for miljøgifter lengt mulig, ier Telje Høydal. Det finne ikke å mange miljømerkede klær på markedet ennå. Men du har rett til å få vite om et produkt hele- eller miljøfarlige toffer. Rettighetene er nedtegnet i produktkontrolloven og miljøinformajonloven. På Erdetfarlig.no finner du en ferdig krevet e-pot om du kan ende til produenten derom butikken ikke kan vare deg, forklarer Kinck Rannem. Forbrukerrådet mener det blir feil å kyve anvaret over på forbrukerne. Branjen anvar Ja, forbrukeren har en vi makt ved at han kan kjøpe miljøvennlig og være med på å øke etterpørelen etter gode produkter. Men det er ganke tungvindt å kulle henvende eg til butikk og produent hver gang man kal handle. Det er branjen om har anvaret for at produktene vi kjøper i butikken, er trygge. Å i at forbrukeren har tor makt, er å kyve anvaret over på kunden. Anvaret for trygge produkter ligger ho branje og myndigheter. Det er Klif enig i, men ønker ogå at forbrukerne er eg itt anvar bevit. Vi jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemike toffer påvirker hela vår og miljøet, og å regulere eller forby de farligte. Men det er en lang proe å få igjennom reguleringer. Branjen har elv anvaret for de kjemikaliene de bruker i fremtillingproeene ine. Vi mener at branjen vil få en ektra dytt og gjøre mer for å bli miljøvennlige, derom forbrukerne krever det, ier Telje Høydal. REDAKTØR: Kritin Kinck Rannem i Klima- og forurenningdirektoratet er redaktør for netttedet Erdetfarlig.no. Foto: (MM), Klif Bergan: Ronny Hammer er pree- og kommunikajonjef i Bergan, og har miljøanvaret i bedriften. Foto: MM / Privat Kritoffer Meyer, fra Tønberg. Trener tre fire ganger i uka. 1. Jeg kjøper ikke mye, men det er viktig at de fungerer. Når jeg ykler ute i kaldt vær, må jeg ikke bli kald. 2. Det har jeg ikke tenkt å mye på. 3. Ja, det ville jeg. Jeg er ganke bevit på dette når det gjelder mat. 4. Ja. Det gjør jeg alltid. Mette Myhre, opprinnelig fra Olo. Trener tre ganger i uka. 1. Om jeg er at noe er på tilbud, blir jeg nygjerrig hvi det er noe fint. 2. Det har jeg ikke tenkt på. Det er jo helt utrolig at jeg ikke har gjort. 3. Ja, men deign og komfort er nok viktigere for meg. Men jeg kan godt betale litt ektra for noe jeg yne er fint, hvi det er miljømerket. 4. Nei, ikke alltid. Men engetøy og håndklær vaker jeg alltid ført. 8 9

6 annoner Forurenede maer: Biologik rening ved NETT NETT har tre anlegg for mottak og biologik behandling av forurenede maer: Olo, Larvik og Skien. Anlegget i Skien/Bjortaddalen ferdigtille ved årkiftet. NETT tar imot forurenede maer om behandle biologik ved våre anlegg og kjøre ut igjen om rene maer. Vi rener ogå maer på tedet uten oppgraving - in itu behandling. NETT er datterelkap av DSV Miljø AS om er ledende på jordren i Danmark. Grinda, 3270 Larvik Tlf Vi har lenge gjort vårt bete for å kape et bedre miljø! Mange av våre produkter har lenge hatt miljømerkingen EU Ecolabel og det Svenke Atmaog Allergiforbundet merke, og de flete av våre interiørprodukter er nå godkjent etter Svanemerket. Det gjør o til en av Europa met miljøvennlige malingleverandører. Og vi fortetter vårt intenive arbeide med å ertatte alle kadelige toffer med miljømeig gode alternativer, uten å gå på akkord med våre egne krav til kvalitet. Våre produkter om er merket med det Svenke Atma- og Allergiforbundet ingen løningmidler. Blant die er Elegant Grunnmaling, Elegant Takmaling, Elegant Veggmaling helmatt, matt og halvmatt. De av våre øvrige produkter om er merket med Svanemerket eller EU Ecolabel veentlig mindre løningmidler enn die merkingene krever. Du kan lee mer om die produktene og om Becker miljøløfter på våre nettider. Sårbare kropper: Vi vil gjerne være på den ikre iden når vi kjøper leker til barna våre. Foto: Markedmedia, Marion Halien Når Lekene i norke butikker kal i utgangpunktet være trygge å kjøpe, men det hender likevel at leker toffer om ikke er bra for barna. Barn er mer utatt for påvirkning av farlige toffer enn vokne. Derfor bør du ta ektra henyn når du kjøper ting til barna. Byggeett Lim om bruke til modellbyggeett, kan inneholde løemidler. Når organike løemidler fordamper, kan de føre til hodepine og trøtthet. Langvarig bruk kan føre til kronike kader. Råd: Unngå produkter med organike løemidler om du kan. Hvi ikke: Sørg for god utluftning under bruk. Tuj Det er funnet tujer med det kreftframkallende løemiddelet benzen i butikker i Europa. Dette er forbudt. Tuj kan ogå inneholde andre kadelige toffer. Råd: Unngå at barn tegner og maler på huden. Kjøp helt vannbaerte produkter. Modellervok Ovnherdende modellervok kan inneholde en rekke problematike toffer, blant annet ftalater om lekker ut når figurene herde el- LEKE Hva gjør Klima- og forurenningdirektoratet (Klif) N Generelle råd og tip Per i dag finne det kun noen få leker med miljømerkene Svanen og Blomten. Men her er noen råd og tip du kan ta med deg når du kal ut og handle: n Sjekk at leken er CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produenten garanti for at leken overholder EU krav. Alle leker kal være CE-merket. n Ikke kjøp leker om lukter terkt av kjemikalier eller parfyme. n Sjekk om leketøyet kan vake, og vak eller tørk av nye leker før du tar dem i bruk peielt tøyleker og/eller leker om måbarn putter i munnen. n Unngå å kjøpe leker av gateelgere. Her har myndighetene liten overikt. Det er tørre mulighet for at de farlige toffer og at de er av dårlig kvalitet. n Unngå å kjøpe leker av dårlig kvalitet eller kopiprodukter. Die går ofte fort i tykker, og kaper tore avfallmengder. n Elektrike og elektronike leker (ogå leker med batterier) kal levere om EE-avfall. Alle leketøybutikker om elger denne type leker, har plikt til å ta imot likt avfall grati. Ingenting går lenger til deponi. Nå blir alt jern og metall materialgjenvunnet. Dette parer amfunnet for tore mengder energi og gir tore mengder nye råtoffer til indutrien. AS Oppland Metall Mattirudvingen Hunndalen Tel.: Fax.: Metallgjenvinning parer energi og gir tore miljøgevinter AS Oppland Metall på Gjøvik med datterelkaper gjenvinner årlig ca tonn jern og metall amt 8000 tonn med elektrik avfall. Her miljøanere og materialgjenvinne alt fra de tørte latebiler og buer til de minte mobiltelefoner. Ut kommer farlig avfall, jern, metall og andre gjenvinnbare frakjoner om indutrien kan benytte i nye produkter. Samfunnnyttig Vi kan gjenvinne alt om har jern og metall i eg, forteller adminitrerende direktør Knut Sørlie. Denne proeen krever veentlig mindre energi enn å utvinne jern og metall fra naturen. Sørlie mener at bedrifter om AS Oppland Metall gjør en vært amfunnnyttig oppgave. Dette parer naturen for tore mengder CO 2 og miljøgifter. Bedriftene innenfor indutriområdet har invetert i moderne teknologi for å ikre økonomike og miljømeig optimale produkjonproeer. Dette omfatter landet enete behandlinganlegg for lykilder, orteringanlegg for metaller baert på farge og røntgen, anlegg for miljøanering av kaerte biler og anlegg for miljøanering av buer, latebiler og anleggmakiner. Rener overflatevann Ca. 91 proent av alt om blir endt til o, blir materialgjenvunnet. Reten går til energigjenvinning, fortetter Sørlie. Noe om er peielt viktig på grunn av bedriften og den nærhet den har til Mjøa. Vi er den enete gjenvinningbedriften i Norge om rener alt overfl atevann. Vannet om enere går i Mjøa, tilnærmer eg kravene i drikkevannforkriften. Det å medvirke til en bærekraftig utvikling er gjennomgangtone ho bedriften AS Oppland Metall. Bedriften er for øvrig organiert på følgende måte: Bedrifter i konernet: AS Oppland Metall Toten Metall AS Deleide bedrifter: Nork Metallfragmentering AS (33 %) Elektrogjenvinning Norge AS (33 %) Samarbeidende bedrifter: Oppland Metall Tranport AS ler ved at barna uger på figurene. Råd: Unngå modellervok om kal herde i ovnen. Trolldeig (1 del alt, 2 deler hvetemel, 1 del vann og 1 matolje) er et godt alternativ. Platleker Myke platleker kan inneholde helekadelige ftalater, klorparafiner, løemidler eller andre helekadelige toffer. Klar hardplat kan inneholde vertingtoffet bifenol A. Råd: Se generelle råd og tip. Unngå produkter om er merket med 03 (PVC) eller 07 (kan være laget av polykarbonat). Det finne vanemerkede platleker på markedet. Elektrike og elektronike leker De elektrike og elektronike delene i leker kan inneholde hele- og miljøfarlige toffer, for ekempel vertingtoffene aren og bromerte flammehemmere. Die toffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan lippe ut i miljøet ved produkjon eller hvi ikke produktet levere til forvarlig avfallbehandling etter bruk. Råd: Elektrike og elektronike leker kal ikke kate ammen med retavfallet, men levere inn om EE-avfall (elektrik og elektronik avfall). Klær og kotymer Klær lage av mange forkjellige materialer og kan inneholde mange ulike hele- og miljøkadelige toffer. Klærne har om regel vært igjennom både farging og annen peialbehandling om kan være belatende for miljøet både når klærne produere og når de ender om avfall. Råd: Velg miljømerkede produkter der det er mulig. Vak klærne før bruk, peielt klær om bruke rett på kroppen, lik at du vaker ut eventuelle helekadelige toffer. Unngå å kjøpe klær med plattrykk. Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler. Sminke Sminke kan inneholde vertingtoffene trikloan og mukxylen, og deuten parfymetoffer om kan framkalle allergi. Sminke kan Leketøy på det norke markedet kal ikke føre til helefare for barn. Det er hovedkravet i den norke leketøyforkriften. De flete leker produere i Aia til et marked med tor konkurrane, og ikke alle produentene er like eriøe eller har like god kontroll med råvarene ine. Klif er på jevnlige kontroller både ho produenter, importører og forhandlere for å er god BARNESMINKE: Det finne trygge alternativer. Foto: (MM) John Petter Reinerten ogå inneholde ulike typer parabener om er mitenkt for å kunne påvirke hormonbalanen ho menneker og dyr. Neglelakk kan inneholde toluen om kan føre til foterkader og om deuten kan være irriterende. Råd: Velg minke om er CE-merket og peielt beregnet for barn. Vær nøye med å fjerne minken etter bruk. Unngå neglelakk med toluen til barn. Se for øvrig generelle råd og tip. e om lekene overholder kravene. Kontrollene er imidlertid bare tikkprøver, å det hender likevel at leker helekadelige toffer

7 annone annone Fakta om Renor AS: Renor er en del av HeidelbergCement Northern Europe. Renor er et heleid datterelkap av Norcem AS HeidelbergCement er en verdenledende ementproduent. Renor har to anlegg i Norge. I Aurkog i Akerhu tar de hånd om avfall i liten emballaje. De orterer og luttbehandler før de ender avfallet i tørre volum til Brevik. I Brevik i Telemark ligger anlegget om ble bygget om Norge najonale behandlinganlegg for organik avfall, og om Renor i dag benytter til produkjon av brenel. Renor kjøpte anlegget i Er et av Europa met moderne anlegg for behandling av organik farlig avfall. Tar imot avfall fra indutri, avfalloperatører og kommunale returtajoner. Lager alternativt brenel. Brenelet ertatter kull i ementprodukjon. Leverer brenel til Norcem, om har att om mål å reduere CO 2 per tonn ement med 23 % i 2012, ammenliknet med Sement: Lage av kalktein og mineraler om brenne opp mot 2000 grader. Når blandingen er brent og avkjølt danne klinker. Klinker er hovedråtoffet i fremtilling av ement. HeidelbergCement Northern Europe produerte i 2009 ca 4 millioner tonn ement. Sement er bindemiddelet i mørtel og betong. Betongbygninger aborberer CO 2. Organik farlig avfall: Maling Lim Lakk Plantevernmidler Oljeavfall Løemidler Tjæreavfall Av avfallet lager Renor brenel om ertatter kull. Det alternative brenlet i fat form kalle Hot Mix. Lager energi av avfall Livløpet Hvor ender maling, lim og lakk om du leverer på miljøtajonen? Met annynlig blir det til brenel h o Renor i Brevik. Renor er de enete i Norge om tilbyr en amlet gjenvinningløning for organik farlig avfall. Indutri, avfalloperatører, interkommunale elkaper og andre leverer mye av det farlige avfallet itt til elkapet. Av maling, lim, lakk, plantervernmidler, oljeavfall, løemidler og tjæreavfall lager Renor i Brevik brenel. Årlig ligger produkjonen av det alternative brenlet på ca tonn. Hjelper miljøet Det organik farlige avfallet hele- og miljøfarlige toffer om truer miljø og menneker om det ikke blir tatt forvarlig hånd om. Går det riktig galt, kan miljøgiftene havne i næringkjeden og i vår egen mat og drikke. Ho Renor tar de i mot dette avfallet og gjenvinner det på en ikker og miljømeig forvarlig måte med konejon fra taten. Roger Gravdal holder opp en håndfull med alternativt brenel, eller Hot Mix, om de kaller det. Gjenvinning Her, i denne tørre blandingen, havner malingboken din. Ført blir boken kuttet opp. Men metallet blir endt til materialgjenvinning, blir maling, lakk, tjære og reten av det farlige avfallet blandet etter nøye kalkulerte oppkrifter. Til lutt tiletter vi trefl i eller andre aborbenter og får denne miken her. Det alternative brenlet bruker de på ementfabrikken om ligger ved iden av o, ier Gravdal. Proeen er klaifi ert om gjenvinning, og det alternative brenlet bruke iteden for kull om brenel i ementprodukjon. Slik ertatter vi foilt brenel og hjelper miljøet når vi reduerer de amlede CO 2 -utlippene. Miljøvennlig brenel Men Gravdal vier vei bort fra fatlageret, forteller han at vi fi nner organik farlig avfall i indutrien på land og offhore og hjemme i huholdningen. I praki omgir vi o med det hele tiden. Vi har i dag et forbrukmønter om gjør farlig avfall til et tort hele- og miljømeig problem. Ho o ørger vi for en ikker, fl ekibel og reurvennlig behandling av avfallet. Når avfallet kommer til Brevik, er det ferdig ortert. Vi analyer det og forikrer o om at deklarajonen på fat og containere temmer med innholdet. Så lagrer vi avfallet på en profejonell og ikker måte, ier han. Kilde til alternativ energi Gravdal åpner døren inn til fabrikken om produerer brenel. Her er takhøyden 5 6 meter. På kry og tver, opp og ned, går hvite, gule og blå rør om hverandre. I den ene enden av fabrikken føre det farlige avfallet inn, i den andre enden kommer det ferdige brenlet ut. Hot Mix er betegnelen på fatbrenel. Dette lagre i containere om å kjøre til ementfabrikken ved iden av. Vi lager ogå fl ytende brenel. Det går i egne rør direkte til ementfabrikken. Kortreit og greit, miler Gravdal. Det alternative brenlet benytte i Norcem ementovn. Denne forbrenningproeen ukadeliggjør det farlige avfallet. Renor Brevik produerer årlig tonn brenel baert på organik farlig avfall. Av avfallet lager Renor brenel om ertatter kull. Det alternative brenelet i fat form kalle Hot Mix. Renor AS Holtet Aurkog I ovnen til Norcem i Brevik ertatte kull med alternativt brenel. Telefon, Brevik: Telefon, Aurkog: Bygninger i betong har lang levetid, krever relativt begrenet vedlikehold og bruker lite energi. Vite du at når betong utette for okygen, aborberer det tore mengder CO 2?

8 annoner STIFTENE I DENNE AVISEN KOMMER TIL Å DUKKE OPP IGJEN. SOM BINDERS. Næringlivet foretrukne partner Det finne mer verdi i din bedrift enn du kankje tror. I tillegg til å gjenvinne metall er vi ogå peialiter på retavfall, EE-avfall, returpapir, plat og farlig avfall. Vi tilbyr ganke enkelt en komplett løning innen avfallhåndtering for bedrifter og privatkunder. Lønnomt for deg og amfunnet. Le mer om hvordan vi kaper økte verdier av avfallet ditt på Tel: Hvordan kvitter du deg med mobilen? n Mobiltelefoner, MP3-pillere, IPOD-er og annen måelektronikk er EE-avfall (elektrik og elektronik avfall). n Dette kal ikke kate i retavfallet. n EE-avfall kan du levere grati til forhandlere elv om du ikke har kjøpt produktet der. n Du kan ogå levere det på kommunale mottak/miljøtajoner. KRETSLØP FOLLO VI SKAL TA ENDA BEDRE VARE PÅ LOKALMILJØET DITT! EE-AVFALL: Den gamle mobilen din toffer om ikke bør komme på avveier. Foto: Markedmedia, Marion Halien Det er forkjellige ordninger for mottak av EE-avfall i de ulike kommunene. På Erdetfarlig.no finner du mer informajon om ordningen i din kommune. VÅRT FORSLAG TIL NY RENOVASJONSLØSNING BESTÅR AV ET BRUKERVENNLIG INNSAMLINGS SYSTEM I HUSHOLDNINGENE, OG ET NYTT OG MODERNE SORTERINGS OG BIOGASSANLEGG. ENKLERE FOR INNBYGGEREN BEHANDLER RESSURSENE LOKALT! Follo Ren planlegger et anlegg om orterer matavfall, platemballaje og retavfall fra innbyggerne beholder. Matavfallet blir ammen med hageavfall til bioga (trøm/ fjernvarme) og kompot. Dette betyr at vi får en redukjon i avfall om går til forbrenning, men en tørre andel av avfallet kan bruke til nye produkter. Lokal behandling av avfallet gir ogå mindre tranport og parer miljøet. TO BEHOLDERE ELLER VELG SELV? Standardløning vil være en beholder for retavfall, platemballaje og matavfall om tømme annenhver uke og en beholder for papp og papir om tømme månedlig. Hver beholder er på 240 liter. Utover tandardløningen vil hver hutand kunne velge om de vil ha en mindre eller tørre beholder for amlefrakjonen eller om de ønker å dele beholder med naboen. Med mindre beholder får du ogå redukjon i renovajongebyret, med tørre beholder å betaler du mer. Nye tømmerutiner gir mindre tranport om parer miljøet. PAPP OG PAPIR I HUSHOLDNINGEN Dagen grøftekantinnamling og papir på returpunkt vil gradvi forvinne ved papirinnamling hjemme. For de om av ulike åraker ikke ønker å ha papirbeholder hjemme vil det elvfølgelig være anledning for å reervere eg mot dette, og heller velge å levere papiret til en av våre tre gjenvinningtajoner. SMARTE FELLESLØSNINGER For borettlag og tørre ameier vil de kunne være aktuelt med oppamlingpunkter under bakken. De tar mindre pla enn mange beholdere, og kan dermed frigi viktig pla, til for ekempel flere parkeringplaer eller grøntområder. BRUKERVALG Vi planlegger en gradvi innføring av renovajonløningen. Alle innbyggere vil få muligheten til å melde inn ulike valg vedrørende beholdere i hutanden. Det vil ogå være enkelt å endre tørreler om man en tund etter innføringen er at man har andre behov. FORTSATT GOD PÅ KILDESORTERING Det er viktig å undertreke at det om ikke kan ortere i de to beholderne hjemme fortatt kal kildeortere på Follo Ren returpunkt, eller ved en av våre tre gjenvinningtajoner. FolloRen FOLLO REN IKS KVELDROVEIEN, VINTERBRO TELEFON.. POST FOLLOREN.NO Mobilen toffer om du ikke vil ha på matfatet ditt i nete omgang. Leverer du elektrike og elektronike duppeditter inn til avfallbehandling, blir de farlige toffene tatt hånd om lik at de ikke havner i naturen. Mobiltelefoner er produkter om du ikke kal kate i retavfallet. De toffer om er farlige både for hele og miljø. Derfor kal mobiltelefoner og annet elektrik og elektronik uttyr levere inn. Dette kan du gjøre grati ho forhandlere av denne typen produkter eller til kommunale mottak. Da vil de farlige toffene bli behandlet på en forvarlig måte, og ulike deler av mobilen kan gjenvinne. IKKE KAST mobilen i øpla! Rådgiver: Ole Thoma Thommeen i Klima- og forurenningdirektoratet. Foto: (MM) John Petter Reinerten Farlige toffer i mobiler Mange tenker kankje at det er batteriene om farlige toffer, men det er ikke hele annheten. Det finne ogå hele- og miljøkadelige toffer i kretkortene, kjermen og dekelet. Dette gjelder heller ikke bare mobiltelefoner, men all måelektronikk, om datamakiner, MP3-pillere, elektrike og elektronike leker og lignende, ier rådgiver Ole Thoma Thommeen i Klima- og forureningdirektoratet (Klif). I dag bruke det bare litiumbatterier i mobiltelefoner. Men derom du må kifte batteri undervei, kal du levere det inn amme ted om der du ville levert den gamle mobilen din, ier Thommeen. Egne mottakordninger Farlig avfall definere gjerne om avfall om ved feil håndtering kaper forurenning og kader naturen, dyr eller menneker. Derfor er det viktig at det levere inn på riktig måte. Kommer det på avveier, kan det ha kumle langtidvirkninger fordi kadelige toffer havner i naturen og ta opp i næringkjeden via jordmonnet, vannet eller lufta. I verte fall kan det føre til akutt kade eller forgiftning og ærlig er livet i vann utatt. Elektrike og elektronike produkter er i eg elv ikke farlig avfall, men komponenter om kan være det. Derfor er det egne mottakordninger for elektrik og elektronik avfall, EE-avfall, ier Thommeen. Det finne ingen felle merking for farlig avfall, men på elektrike og elektronike produkter vil du ofte finne en øppelbøtte med et kry over om betyr at de ikke kal kate i retavfallet, men levere om EEavfall. Nytt liv Mobiler, batterier og annen måelektronikk, hva kjer når det levere inn? Det om farlige toffer, og om ikke kan bruke på nytt, blir detruert. Kretkort blir endt til melteverk om tar vare på gullet og andre toffer, om neodym og dipoium. Metallene blir tatt vare på og bruke igjen i lignende apparater, ier Ole Thoma Thommeen i Klif

9 Storkontrakt til Lindum AS Lindum AS ønker å gi Drammenerne et mer miljøvennlig kollektivtilbud og renere luft. Det har de nå fått mulighet til. Selkapet vant nemlig anbudrunden om å bygge et biogaanlegg for de ni kommunene i Drammenregionen. Kommunene trengte en aktør om kunne hente og behandle avløplammet fra reneanleggene dere. Slammet kal bli til drivtoff og oppvarming til bete for innbyggerne. - Lindum har arbeidet med håndtering av avløplam i år. Ved bygging av dette anlegget vil Lindum endelig realiere ine mål om biogaprodukjon baert på avfalllam fra hele innbyggere, ier adminitrerende direktør Pål Smit fornøyd. - Anlegget vil være et olid fundament i Lindum atning på behandling av matavfall og lam lokalt i vetregionen. Anlegget kal tå klart i annet kvartal Hele projektet har en kotnadramme på 80 millioner NOK og kal produere bioga med et energiinnhold på 16 GWh per år, tilvarende årbehovet for 200 peronbiler eller 9 buer. ENOVA vil tøtte projektet med 8 MNOK. - Er det ikke kotbart å gjøre kjøretøyene teknik i tand til å gå på bioga i tedet for dieel og benin? - Nei, die ektrakotnadene er heldigvi blitt mindre. Som kjent er Fylkekommunene anvarlig for kollektivtranporten og de har ogå pålagt eg elv et krav om å reduere utlippene av klimafarlige gaer. Die utlippene er tore ved foilt drivtoff, må ved bioga. Inveteringene om trenge er bekjedne men effekten på miljøet er tor! ier Pål Smit. Krav: For at et hotell kal kunne bli vanemerket, må det dokumentere energiredukjon, reduert vannforbruk, bruk av mindre miljøkadelige kjemikalier til oppvak og rengjøring, gode rutiner for avfallortering, kraftig reduert bruk av engangartikler og økt tilbud om økologik mat. Priet: Svanemerkede Rica Holmenkollen Park Hotel ble kåret til Norge bete hotell i 2010 av World Travel Award. Hurtig: Fra matavfallet går inn i kvernen til det kommer ut om kompot, tar det bare 18 timer. Innovajon: Teknik jef Tom Knuden ved Rica Holmenkollen Park Hotel, lager kompot av matavfallet. Mer enn 80 tonn matavfall blir til 1,6 tonn gjødel. Knuden idé om å reduere vannforbruket gjennom å reirkulere kjølevannet til kompreorene i et lukket ytem, parer bedriften for kroner i vannavgifter årlig. Alle foto: Markedmedia, Wayne Conradie Miljømerking et kvalitetmerke Du har ikkert kjøpt miljøvennlige produkter, merket med en vane eller en blomt. Når ov du it på et vanemerket hotell? Svanemerket kom på det norke markedet for 20 år iden, og i løpet av die årene har vekten vært tor både i antall merkede produkter og ometning av die produktene. Underøkeler vier at over halvparten av norke forbrukere er etter Svanemerket når de handler. Det gjorde vi ikke for fem eller ti år iden. Nordmenn kjøpevaner er helt klart endret, amtidig om mange av de viktige norke produentene har valgt å vanemerke betelgerne ine vakemidler, maling og ovner, for å nevne noen, ier direktør Alvhild Hedtein i Miljømerking. Miljømerking forvalter de to offiielle miljømerkene Svanen og Blomten i Norge. Produkter og tjeneter om får bruke die ymbolene, har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. Et vanemerket produkt har gjennomgått en objektiv miljøvurdering, og har dokumentert at det tilfredtiller trenge krav til hele og miljø. Et likt produkt er derfor blant de miljømeig bete på markedet. Ekperter ho Miljømerking vurderer dokumentajonen og er på kontrollbeøk ho Et hotell er jo på mange måter et amfunn i miniatyr. Det bruke energi, mye vann og varmt vann, det kjøpe inn møbler, uttyr, det produere mat, det generere mye avfall, det tranportere, og elvagt er det mye rengjøring, ier Hedtein. Et vanemerket hotell har dokumentert at det lever opp til Svanen trenge krav til energiforbruk, og dermed reduere utlipp av klimagaer. Vannforbruket, typer og mengden kjemikalier om bruke, avfallortering og hele produentene, lik at norke forbrukere kan være trygge når de velger vanemerkede produkter. Ikke dyrere Er vanemerkede produkter dyrere enn andre produkter? Nei, vanemerkede produkter er ikke dyrere enn andre produkter, elv om produenten betaler en avgift for å kunne bruke Svanemerket. Det finne vanemerkede produkter både i høy- og lavpriegmentet, å pri er ingen unnkyldning for å ikke velge Svanemerket, ier Hedtein med et mil. Hvorfor har man miljømerkede produkter? Miljøproblemene vi tår overfor, enten det er klimaendringer, miljøgifter, reduert biologik mangfold eller forurenning av jord, vann og luft, kylde produkjon og produkter. Hvi man vil ta miljøanvar og bidra til lavere miljøbelatning, å bør man velge en vanemerket vare eller tjenete. Hun påpeker at en lik prioritering ogå gir klare ignaler til produentene om at forbrukerne verdetter miljøarbeidet de gjør, og at de bete produktene miljømeig vil kunne oppnå tørre markedandeler. Stor forkjell Det er en veldig tor forkjell på et vanemerket hotell og et hotell om benytter vanemerket vakemiddel, for ekempel. driften er miljøtilpaet inkluive vakemidlene. Reielivnæringen i Norge lever av ren og vakker natur, og da er det vært viktig at hotellet tar miljøanvar, blir ertifiert etter Svanemerket trenge krav, og dermed belater den vakre naturen mint mulig, ier hun. Modige Hvordan tiller Norge i forhold til reten av verden? Det nordike miljømerket Svanen er miljømerket med høyet ometning. Det tyder på at nordboere er ganke bevite. Jeg berømmer nordike produenter og eiere, om velger å ta miljøanvar utover det myndighetene krever, ved å få vanemerket varer og tjeneter og bidra til en mer bærekraftig utvikling. Det er klokt og modig! Derfor håper jeg flere og flere velger vanemerkede produkter til bete for miljøet, ier Alvhild Hedtein. Svanen og Blomten Svanen og Blomten er de to offiielle miljømerkene i Norge. Svanen er det offiielle nordike miljømerket og det met utbredte og kjente merket i Norge. Det ble opprettet av Nordik miniterråd i Blomten er EU miljømerke og et tilvarende miljømerke om Svanen, men finne på færre områder og produkter enn Svanen. - Biogaen om produere kal bruke til energiformål, enten ho tajonære brukere eller om drivtoff i tørre kjøretøy, enere forhåpentligvi ogå til privatbiler, ier Pål Smit. annone annone Takk for at du orterer! Bærekraft og klimavennlige løninger er mer enn fettaler ho Lindum om lager bioga og biovarme av kloakklam og matavfall. Bioretene etter utråtningen vil inneholde både næringtoffer og organik materiale om vil bli benyttet om gjødel i landbruk og om råtoff inn i ulike vektmedier. Nå jobber elkapet med å etablere et tilvarende anlegg for matavfall. Lindum har i mange år levert ga om produerer til trøm og varme til et boligfelt. For mer informajon, ring telefon eller e Vi ørger for at reurene i avfallet utnytte til bete for miljøet Kommuner og interkommunale elkaper i Norge, DIREKTØR: Alvhild Hedtein i Miljømerking. foto: Markedmedia, Miljømerking 16 w w w. a v f 17

10 Hva gjør jeg med gavepapiret? Et bevit forhold til gaveinnpakning og ikke mint hvordan du kvitter deg med gavepapiret, vil pare både reurer og miljø. Ifølge Framtiden i våre hender, går det med omkring 60 millioner meter julepapir i løpet av en nork julefeiring. Det utgjør tonn papir om man kal kvitte eg med når julen er over. Gavepapiret har om regel vært gjennom både farging og annen peialbehandling om er belatende for miljøet både når papiret produere og når det ender om avfall. Hvordan ortere Innpakningpapiret ofte for mye fargetoff og leire, og for lite fiber, til at det egner eg for gjenvinning. Tynt, glanet og fargeprakende gavepapir kal vi derfor kate ammen med gavebåndene i retavfallet. Reirkulert og grovt papir, om for ekempel gråpapir, kan gjenvinne: det kan du levere til papirinnamling. Det er imidlertid ulike ordninger fra kommune til kommune. På netttedene Erdetfarlig.no eller ortere.no, kan du jekke hvilken ordning om gjelder for kommunen der du bor. Smart innpakning Tip til deg om ønker miljøvennlige måter å pakke inn gavene dine på: n Spør etter gråpapir eller gavepapir av god papirkvalitet i butikken. Dette kan kildeortere om papir og gjenvinne. n Ta vare på nøytrale eker, papirpoer, gråpapir og lignende gjennom året. Med litt kreativ dekor, kan det bli et peronlig og moromt gavepapir. n Gamle blader, avier eller plakater med fine motiver kan bli tilig innpakning. n Stoffreter kan bli til toffpoer om gavene putte i. Siden kan poene bruke om igjen eller til andre ting. n Du kan ogå pakke inn gavene i et bærenett det blir to gaver i ett. n Derom papiret er pent, kan du vurdere om du kan bruke det en gang til. n Begren bruken av gavebånd. Garnreter er en mulighet. Eller dekorer pakken på andre måter. Kilder: Grønn Hverdag og Klima- og forurenningdirektoratet Alternativ: Kvalitettid er et godt alternativ til julegaver man ikke har bruk for, ier daglig leder i Grønn Hverdag, Tone Granaa, om gleder eg til jula ammen med ønnen. Foto: Markedmedia, Thoma Winje Øijord Til den om har ALT Farlig avfall VI GJØR AVFALLET OM TIL ENERGI I NORGE Renor er et heleid datterelkap av Norcem AS, og har om hovedoppgave å amle inn, motta og forbehandle farlig avfall lik at det kan bruke om ertatning for kull i ementprodukjon. Sluttbehandling i ementovn er klaifiert om gjenvinning. Vi har to mottak- og behandlinganlegg om har peialiert eg innen behandling av farlig avfall ett i Aurkog og ett i Brevik. Anleggene er moderne og møter fremtiden krav til ikkerhet og miljø. Våre tjeneter er tilgjengelig over hele landet gjennom lokale amarbeidpartnere. Kontakt o for nærmere opplyninger. annone annone Farlig avfall forurener med tørre kadevirkning enn annet avfall. Ragn-Sell ørger for at det farlige avfallet behandle riktig og miljøvennlig. Fremtiden bedrifter tilfredtiller miljøkravene Økt kunnkap om forkjellige toffer og blandinger egenkaper og hvilke produkter de benytte i, har ført til en økning i mengden av farlig avfall. Behandlingen av farlig avfall er terkt regulert av lover og regler, og hvert år klae nye toffer om farlig avfall. For menigmann kan det være vankelig å holde tritt. Ragn-Sell avdeling Farlig avfall og VA-teknikk tar hånd om farlig avfall på en ikker og forkriftmeig måte. Vi hjelper bedriften med å håndtere farlige toffer riktig, fra lagring til avhending når de en gang blir avfall. Ragn-Sell kan hjelpe deg og din bedrift med følgende: riktig lagring og oppbevaring av farlig avfall godkjent emballaje, pillikring, verneuttyr og aborbenter orteringhjelp og veiledning merking og kilting av avfall og område bedrifttilpaede kur om farlig avfall ikkerhetrådgivning kjemikerbitand, prøvetaking og analyer tykkgod og bulktranport av farlig avfall regelmeig henting i forhold til volum og lovlig lagringmengde deklarering og innrapportering til myndighetene avfallrapporter til internt miljøarbeid dokumentajon i forhold til interne og ekterne revijoner og kontroller av tilynmyndighetene Ragn-Sell avdeling Farlig avfall og VA-teknikk har om oppgave å være rådgiver og innamler av farlig avfall. Som forbruker og privatperon kan du møte o på en rekke kommunale betjente gjenvinningtajoner. Her ørger vi for at ditt farlige avfall blir luttbehandlet i henhold til lover, regler og miljøkrav enten det kal energigjenvinne, regenerere eller deponere. Som totalleverandør av avfalltjeneter i Norge er Ragn-Sell med på å redde miljøet. Mer informajon fi nner du på eller kontakt o på tlf: Å gi noe annerlede til jul vier at du bryr deg og har brukt tanker både på peronen og miljøet. Grønn Hverdag har mae tip til den om har alt. Ola og Kari Nordmann handler for rundt 40 milliarder kroner i deember, og julehandelen tår for meteparten av pengebruken. Tallene har ligget tabilt på dette nivået iden 2005, og tatitikk har vit at nordmenn bruker mer penger på gaver enn både venke og danke naboer. Fattige på tid Det er ofte agt at vi i Norge er rike på ting, men fattige på tid. Mange ier at dere ønker for jula er å bruke mer tid ammen, men for mange kan gavekjøpene bli brukt om ubtitutter, ier daglig leder Tone Granaa i organiajonen Grønn Hverdag. Grønn Hverdag arbeider ammen med mange kommuner, myndigheter og bedrifter. De tiller med materiell og metoder for å hjelpe til å engajere innbyggere og anatte. Tenk annerlede Vi kal ikke lutte å bruke penger, men det går an å tenke annerlede. I tedet for å kjøpe noe om barn eller barnebarn ikke kommer til å bruke, kan man pørre ungdommene hva de egentlig ønker eg. Gå ammen med andre og plei på gaver, eller gi deg elv om gave. Dette vier mottakeren at man har hørt etter og brukt tid, og vil annynligvi gjøre tørre inntrykk enn en ak kjøpt i forbifarten, ier Granaa. Hun nevner en rekke forlag: tante-/onkelbarnevakt, tilby eg å hente barn i barnehagen, lage middag for naboer eller venner, nømåking, vakehjelp og maaje. For å nevne noe. Hvor mye er ikke det verdt? undrer måbarnmoren. Det går ogå an å tenke oppleveler i tedet for ting. Slike typer gaver vil gi unike minner og amtidig pare miljøet. Det finne charterturer med NSB, pa- eller aktivitetturer, kulturoppleveler, retauranter og fjelltuer om kan beøke, kokkekur, vinmaking og mange lignende aker om kan gjøre at man får mer tid ammen. Å duje ammen parer ogå miljøet og kan være en fin gave til in kjære, ier Granaa med glimt i øyet. Brukt er in Granaa har elv gitt bort gaver om hun ikke hadde bruk for, fortatt innpakket, og oppfordrer andre til å gjøre det amme. Deuten er det mulig å kjøpe brukt eller benytte eg av Internett-ider der folk bytter aker om andre kan ha nytte av. Etike julegaver er like aktuelle i år om tidligere, og det finne tadig nye projekter om trenger økonomik tøtte. Huk at hver gang du drar kortet ditt, å gir du en temme til det du vil ha mer av, ier hun. For den om har alt, er kankje en klimakvote eller to en unik julepreang. Står man helt fat, finne det en rekke gode tip på bragaver.no og gronnhverdag.no om kan hjelpe med belutningene, ier Tone Granaa i Grønn Hverdag. CO2 Klimakvote til jul? Du kan kjøpe på HOLTET II 1930 AURSKOG TLF VI BRENNER FOR MILJØET 18 19

11 annoner annone Det er lønnomt! Innfør miljøledele, og gi din virkomhet en tydelig miljøprofil. Knapphet på mange av verden reurer gjør gjenvinning og gjenbruk helt nødvendig. Nork Metallretur har lang erfaring med mottak og behandling av returmetaller både fra landbaert og offhorebaert virkomhet. Vi har atet betydelige midler på teknike løninger om optimalierer gjenvinningen og har høye krav til behandling av, og handel med, returmetall. Førtevalget på gjenvinning av jern og metall Beøk vår hjemmeide for å finne din nærmete Nork Metallretur avdeling på: Hadeland og Ringerike Avfallelkap nye projekt gjør matavfall til ren biometanga for biler Foto: Håvard Flatin TLF.: // // miljofyrtarn.no Matavfall blir til drivtoff Matavfall råtoff til drivtoff Nordmenn er blant verden bete til å levere inn elektrik og elektronik avfall. Ragn-Sell Elektronikkretur ørger for miljøriktig håndtering og met mulig gjenvinning av avfallet. Vi tilbyr miljøriktig løning på EE-avfall! Elektrik og elektronik (EE) avfall fra huholdninger kan levere grati til kommuner og forhandlere om elger tilvarende produkter. Returordningen har ført til at nordmenn er i verdeneliten med henyn til innamling av EE-avfall. Formålet med returordningen er å reduere miljøproblemene EE-produkter foråraker når de ender om avfall. Dette kjer gjennom eparat innamling, utortering og behandling av miljøfarlige materialer og komponenter fra EE-avfall. I tillegg gjenvinner vi met mulig av avfallet, forklarer daglig leder Thor Chritian Wiik Svenden, om legger til at reduert tranport og økt gjenvinning ogå gir en redukjon av klimagaer. Ragn-Sell Elektronikkretur AS er et ertifi ert returelkap og tilbyr landdekkende produentanvaret for importører og produenter av alle kategorier elektrike og elektronike (EE) produkter. Ragn-Sell Elektronikkretur AS eie av Norge net tørte avfallelkap, Ragn- Sell AS, om ometter for om lag 900 millioner og yeletter 215 peroner rundt om i landet. EE-avfall kan levere vederlagfritt i alle Ragn-Sell anlegg. Du kan ogå betille henting av EE-avfall ho Ragn-Sell. Er det riktig å brenne penger, pør daglig leder Amund Bø ho Hadeland og Ringerike Avfallelkap (HRA) retorik. Han ønker en holdningendring ho forbrukerne og vil vie at matavfall kan bruke til noe veentlig bedre enn å bli brent i ovn bygget HRA et biogaanlegg, ammen med ingeniørbedriften BioTek AS fra Porgrunn, til behandling av våtorganik avfall. I de fem årene om har gått iden da, har die proeene blitt videreutviklet. HRA anlegg leverer bioga og nitrogenrik kompot om ine viktigte luttprodukter. I dag har vi en generator om går utmerket på denne gaen, og om leverer varmt vann og trøm til HRA egen virkomhet amt til Hadeland Energi, ier Bø. Vi elger ca kwh per år til dem, og dette er ca. halvparten av hva generatoren vår leverer. Reten bruker vi elv. Naturen kretløp Amund Bø er mer enn gjennomnittlig opptatt av dagen forbrukerkultur. Den gjør at vi har en galopperende piral av avfallproduerende forbruk, om bare kan ende med problemer om det ikke legge opp til gjenbruk og gjenvinningytemer om er tilpaet naturen eget kretløp, ier han. Bø hevder at å lenge man følger kretløptankegangen i naturen, behøver man ikke å ha problemer med forbruket, og henvier til de tore biometangatankene ute på avfallelkapet anlegg. Biogaen ut fra HRA anlegg 68 proent metan, men biler må ha proent metan for å fungere optimalt. Teknik er dette ikke noe problem, men det koter. Kun volum kan gjøre dette intereant, og det betyr mer mat og tørre kapaitet på anlegget. Dette må de ha konejon fra fylkemannen for å få til. Samme lag Jeg håper vi får endt øknad til fylkemannen før jul. Når den er på pla, er ideen å kontakte Trannova. Hva kan de bidra med, knyttet til de tore inveteringene vi må gjøre for å øke kapaiteten? pør Amund Bø. Han er ren biometanga for biltrafi kken om helt entral i kretløptankegangen. Matavfall, om kommer fra naturen, blir omdannet til ga, om igjen har vann og naturen egen CO 2 om itt avfallprodukt. - Vann og CO 2 er næringtoff for produkjon av ny mat. Med dette på pla er forbruk og natur på amme lag, ier Amund Bø. Miljøutfordringer innenfor håndtering av EEavfall er mange. Utlipp av kfk-gaer fra gamle kjølekap og fryere, kadmium i oppladbare produkter og kvikkølv i lytoffrør er noen av dem. I år vil det levere inn rundt tonn EE avfall til miljøriktig håndtering. Ragn-Sell Elektronikkretur alene vil i år håndtere om lag tonn av dette avfallet, tilvarende 8000 fullatede trailere. Mer informajon finner du på eller kontakt o på tlf.: Driftleder Jan Reitad (t.v.) og daglig leder Amund Bø i forbehandlinganlegget. Produkjontanker for bioga. Optimitike gaentuiater. Daglig leder Amund Bø (t.v.) og driftleder Jan Reitad. Vi vil fortette vårt arbeid for miljøriktige og kotnadeffektive returløninger for produenter og importører av elektronikk. Dette vil vi oppnå med riktig foku og effektive løninger ammen med våre amarbeidpartnere, ier daglig leder Thor Chritian Wiik Svenden. BioTek AS Vipeveien Porgrunn Tlf.: Hadeland og Ringerike Avfallelkap AS Mumyrvegen Jevnaker Tlf.:

12 annoner annone foto: Grégoire Alexandre Vil vi noeninne få oppleve det papirløe kontor for o alle? Neppe, miljøutfordringer vil toppe det, varer teknik jef Helge Robach ho Norge ledende finpapirgroit Antali. Kravene til mer miljøvennlig drift blir tadig trengere ogå i olje- og gaindutrien. Borelam, om olje, vann og gru, er klaifi ert om farlig avfall, og må derfor behandle på forkriftmeig måte. Papir ikrer miljøet Robach peker på de mange feilaktige mytene rundt papir om et tort miljøproblem. Myter om kankje hadde noe for eg for femten år iden, men i dag er ituajonen en helt annen. Papir om går til trykkerier, reklamebyråer og kontorer (kopipapir, kriverpapir), er fullt ut miljømeig bærekraftig. Under forutetning av at leverandøren etterplanter trær om bruke til papirprodukjon. Seriøe papirleverandører ørger for å få etterplantet trær, ier Robach. Treplantingprojekt Papir er ogå CO 2 -nøytralt, om man ikke regner med elve produkjonproeen på fabrikken. Denne produkjonutfordringen gjør at Antali blant annet gir økonomik tøtte til et treplantingprojekt i Moambik. Antali kunder får tilbud om å betale en liten ektraum mot at de kan bruke en logo om forteller at de bruker CO 2 -kompenert papir. De ektra pengene går rett inn i treplantingprojektet. Myter Det finne mange uanne myter når det gjelder papir og miljø, fortetter Robach, og peker på hvor komplek miljøkampen kan være. For å hjelpe elkapet kunder gjennom denne jungelen har Antali derfor utviklet et papirutvalg de kaller Green Selection. Det er ingen grunn til at firmaer ikke kan tenke miljø ogå når det gjelder papir i in interne og ekterne kommunikajon. TWMA er verdenledende på miljøvennlig behandling av oljeholdig avfall. Selkapet måletting er full gjenbruk av alle komponenter. Tidligere gikk borekak og lop rett til jø. I 1993 kom det krav om at lammet må frakte til land og behandle der. Anlegget vårt på Mongtad tar imot en tor del av dette lammet. Her går avfallet gjennom en avdampningproe via en TCC- RotoMill om killer vann, olje og tørrtoff. Teknologien er i verdenklae, og gjenbrukmulighetene for det farlige avfallet har blitt betydelige, forteller leder John-Kåre Krokene i TWMA Norge. Metoden innebærer at oljen kan ta ut vært rakt og ved lav temperatur. Siden det er tilnærmet ingen forringele av oljekvaliteten, kan oljen benytte om igjen i ny borevæke. Tørrtoffet blir malt opp til et fi npartiklet tøv om blant annet benytte om bindemiddel i afalt. Erfaringene med TCC-RotoMill-teknologien er gode. Proeen fører til minimale utlipp, og vi er nå på fl ere områder for gjenbruk av tørrtoffet og økede gjenbrukmuligheter for vannfrakjonen. Målettingen er klar: full gjenbruk av alle komponenter, fatlår Krokene. Noe om bringer meg til en annen myte, knyttet til reirkulert papir. Hvorfor kal det alltid være å grått og trit? Se her, ier Robach, og vier frem en hvit og delikat brojyre. Reirkulert papir, behørig merket med miljømerket EU-blomten. Slik kan det være. Bare kontakt o, å kal du få e hvor flott reirkulert papir kan være, avlutter Helge Robach. Le mer om Antali og elkapet miljøpapirer på eller end en e-pot til Kontakt gjerne våre byrå/luttbruker- og emballajemateriell-konulenter. Helge Robach, Linda Berentzen og Trygve Haugnæ behandling på elve riggen er tore både med henyn til økonomi, miljø og HMS. TWMA arbeider for at denne teknologien i fremtiden ogå kal kunne benytte på nork ektor. TWMA tilbyr en rekke peialittjeneter primært innenfor olje- og gaindutrien. Med innovativ teknologi og dedikerte anatte har elkapet blitt ledende innenfor miljøvennlig behandling av boreavfall. TWMA leverer ogå alt av nødvendig uttyr og kompetane på håndtering og tranport av avfall om kal behandle. TWMA ble tiftet i 2000 og har hovedkontor i Aberdeen, Skottland. Selkapet har kontorer i USA, Nigeria, Egypt, Libya, Shetland og Norge. Den norke avdelingen ble åpnet på Mongtad i 2007 og har 27 anatte. I 2009 hadde TWMA Norge en ometning på 48 millioner kroner. NOAH: Med på å redde miljøet! Navnet er til forvekling likt og miljøengajementet tilvarende. Der topper imidlertid likheten mellom den kjente båtbygger og -Forbrukeramfunnet må nødvendigvi ogå ette noen kjemmende por, men vi er med på å lette dem, kommenterer markeddirektør Trond B. Berg i NOAH AS om kan fortelle at det opptår mer enn 1 million tonn farlig avfall i Norge. Avfallet tammer blant annet fra produkjonen av vanlige forbrukerprodukter. Tonnevi av miljøgifter ut av kretløpet -Reultatet av vår kompetane og behandlingkapaitet er at miljøgifter blir fjernet fra kretløpet til evig tid. I 2009 bidro vi ekempelvi til at nær tonn ink, over 6 tonn kvikkølv, 27 tonn arèn og neten 700 tonn bly ikke lenger utgjør en miljøtruel. Regnetykket er vankelig, men det er ingen tvil om at NOAH årlig tiler at mange tuenvi tonn rene miljøgifter ikke lenger utgjør en fare for menneker, dyr og natur, ier Trond B. Berg. Trond B. Berg, markeddirektør i NOAH Avfall krever kompetane -NOAH kompetane griper direkte inn i kundene produkjon- og forretningproeer. Håndtering av indutrielle rettoffer enten de kal gjenvinne eller ukadeliggjøre krever kunnkap innenfor flere fagfelt. Å medvirke til opprydding av forureninger på land eller i jø, er ogå langt mer enn en logitikkoppgave, kommenterer Berg. NOAH kompetane og metoder ørger for trygg og effektiv tabiliering av retprodukter amfunnet vil ha ut av kretløpet. Langøya kjent langt utenfor landet grener NOAH behandlinganlegg er lokaliert til Langøya i Holmetrandfjorden, men elkapet har aktiviteter over hele Norge og ogå utenfor landet. Behandlingtillatelen på Langøya omfatter 1 million tonn pr. år, fordelt likt mellom farlig avfall og forurenet jord, edimenter og annet avfall om ikke går inn under farlig avfallkategorien. Kompetanemiljøet NOAH er kjent langt utover landet grener. Åraken er ikke mint de effektive og unike behandlingproeene, og det gode miljøregnkapet om kundene oppnår ved å bruke elkapet metoder. Avfall ikke bare øppel NOAH ambijoner om å nyttiggjøre avfallproduktene medfører bl.a. at elkapet bruker ulike avfalltyper til å ukadeliggjøre hverandre. I realiteten nyttiggjøre abolutt alle avfallfrakjoner om motta på Langøya ved at avfallet redningmann fra bibelhitorien og NOAH AS ett av Skandinavia met markerte kompetanemiljøer innen farlig avfall. i luttenden av behandlingproeen omgjøre til tabilt og miljøtrygt byggmateriale i form av indutriell, olid miljøgip. Denne er et fundament for rehabilitering av Langøya og øya to tore kratre om er opptått etter at ementindutrien i 100 år gjorde gedigne uttak av kalktein på øya. -NOAH arbeid på Langøya er derved ogå et tort og viktig rehabiliteringarbeid om er anerkjent av å vel myndigheter om miljøorganiajoner, kontaterer Berg. Anlegget på Langøya er ISO-ertifiert og har tillatele bl.a. fra Klima- og forurenningdirektoratet (KLIF). Stadig høyere gjenvinningproent -Katodeavfall fra aluminiumindutrien er forurenet av betong, fluorid og cyanid. Ved riktig knueteknikk og håndtering av avfallproblematikken, kan andeler av kullet i katodene gjenvinne om brenel, forteller Berg. Annet ekempel er kadmiumbelagt tål. Her kan NOAH benytte overkuddyre fra øvrige behandlingproeer. Denne yren løer ut kadmiumet om eparere fra tålet og deretter tabiliere kjemik i NOAH deponi. Stålet gjenbruke bl.a. under produkjon av armeringtål. -Et talende ekempel på konekven av NOAH gjenvinning, er krapbaert tålprodukjon hvor ett tonn parer naturen for uttak av kg jernmalm, 450 kg kull og 20 kg kalktein, lutter Trond B. Berg i NOAH. Le mer om o på Langøya ved Holmetrand i Vetfold hvor NOAH har itt gjennvinninganlegg TWMA Norge AS Mongtad Sør 5954 Mongtad Tel.: Fax.: På nork ektor frakte borelammet fra riggen og inn til mottakanlegg på land. TWMA har imidlertid tilpaet den kompakte TCC-RotoMillteknologien for intallajon direkte på boreplattformen, og har allerede fl ere år erfaring med lik behandling på engelk ektor. Fordelene med Fakta om NOAH AS Et av europa ledende kompetanemiljøer for behandling av uorganik farlig avfall, forurenet jord og edimenter Ca 70 anatte Heleid av Gjelten Miljø AS Ometning (2009): MNOK 316 Avgifter farlig avfall gjennom ulike behandlingproeer Hovedvirkomhet på Langøya utenfor Holmetrand 22 Noah_ann_aftenp_v1.indd

13 annone Fra yoghurtbeger til blomterpotte Det kan kankje være vankelig å foretille eg hvordan platemballaje om Olo befolkning amler inn i blå poer kan komme tilbake om noe nyttig. Men det vi amler inn i hovedtaden kommer faktik til nytte i uttallige nye produkter, både her i Norge og på det globale markedet. Plat egner eg veldig godt til materialgjenvinning. Ikke bare fordi plat har lang nedbrytningtid og derfor ikke bør komme på avveie i fri natur, men ogå fordi plat fremtille av jomfruelig olje og krever mye energi, og derfor er dyrt å produere. Vi parer 2 kg olje på å gjenvinne 1 kg plat, og iden hver Oloboer kater 27 kg plat hvert år, har vi et tort potenial. Gjenvinning av plat er en vokende indutri, og tadig flere platproduenter bruker gjenvunnet plat i ine produkter. Platen fra Olo går gjennom en lang proe før den blir nye produkter. Etter å ha vært gjennom Olo optike orteringanlegg blir den blant annet endt til Tykland, der blir den malt, renet og ortert, før den kommer tilbake om rør, blomterpotter, malingpann og poer. PLAST RESIRK VISSTE DU DETTE: I 2009 ble ca tonn platemballaje fra huholdninger i Norge amlet inn og endt til gjenvinning. Stadig flere europeike platproduenter bruker gjenvunnet plat i ine produkter? At når hele Olo er inkludert, har over 80 proent av Norge huholdninger tilbud om ortering av platemballaje? Flaker om har inneholdt farlige toffer om olje, kjemikalier etc ikke må ortere om platemballaje, men om farlig avfall. Retavfall = energi til ly og varme Matavfall = bioga og biogjødel Ordet retavfall lukter. Men retavfall er noe verdifullt om gir o ly og varme. Før katet vi alt i retavfallet. Men etter hvert har vi blitt flinkere til å ortere ut. I 2009 katet hver innbygger i Olo 219 kilo retavfall. Det er neten 60 proent av alt om kate. Den gamle dynga er hitorie. Retavfallet går til forbrenning med energiutnyttele og gir o trøm og varme tilbake. Retavfallet kal ikke inne- holde papp, papir og kartong. Det amme gjelder matavfall og plat, vel og merke i de områdene der utvidet kildeortering er innført. Miljøfarlig avfall om maling, bilpleieprodukter, batterier, plantevernmidler og elektronike produkter levere på miljøtajonene. Den gamle mobilen eller det ødelagte kjølekapet kan ogå levere til forhandleren der de ble kjøpt. Hermetikkboker, yltetøygla o.l. kal kate i nærmete returpunkt om vi har 620 av i Olo. Huk ogå at kaerte møbler og tørre typer avfall kal levere på gjenbruktajonene i Olo. Containere fulle av grønne poer med matavfall tranportere jevnlig fra Haraldrud i Olo til Borå i Sverige. Hittil i 2010 er rundt tonn matavfall fraktet over grena. Etter omdanning til bioga og biogjødel, nyttiggjør boråerne eg av vårt matavfall. Både buer, taxier og privatbiler i Borå kjører rundt på bioga fra vårt matavfall, og de grønne områdene i ditriktet får næring fra kompot beriket med biogjødelen. Men det er bare midlertidig. Olo kal bygge et eget bioga- og biogjødelanlegg i Ne på Romerike om etter planen kal tå ferdig i Buer og renovajonbiler i Olo bruker allerede bioga om drivtoff. For å nyttiggjøre o av verdiene i matavfallet bet mulig er det viktig at hver enkelt er flinke til å ortere. Jo renere matavfallet er, jo bedre får vi utnyttet det. All lag matreter, kall, krell, krotter og beinreter kal i den grønne poen. Huk at alt avfall kal i dobbeltknyttede poer! Huk å kildeortere avfallet ditt! Unngå løt avfall i beholderen! renovajonetaten.no tlf

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing.

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

...Optimal behandling av tregulv

...Optimal behandling av tregulv Katalog no. 1...Optimal behandling av tregulv Omo Hardvokoljer Produkter for profejonelle Renhold og periodik vedlikehold ... P r o d u k t e g e n k a p e r Omoprodukter Ivaretar treet naturlige uteende

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Miljø, forbruk og klima

Miljø, forbruk og klima Miljø, forbruk og klima Fakta og handlingsalternativ Grønt Flagg seminar 12. mars 2013 Signy R. Overbye Miljøstatus Norge Hovedutfordringer Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre Staten vegveen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Underøkele av herdet betong 14.637 - ide 1 av 5 14.637 Kapillær ugehatighet og porøitet, PF Gjeldende proe (nov. 1996): NY Omfang Metodebekrivelen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Trygge valg for barn og miljø

Trygge valg for barn og miljø Trygge valg for barn og miljø Velkommen til verden Nå sitter du her med den nye verdensborgeren i armene. Et lite barn. Ditt lille barn. Som du skal ta vare på og gi en god start i livet. Et lite barn

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv

Rapporteringsplikt for eiere av vassdragsanlegg - Innføring av elektroniske skjema - Informasjonsskriv (31, Norge vadrag- og energidirektorat N V E Adreelite Vår dato: 21 OES 2010 Vår ref.: NVE 201006229-1 kd/kmk Arkiv: 432 Sakbehandler: Dere dato: Kritoffer Mariu Skogeid Dere ref.: 22 95 98 08 Rapporteringplikt

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak SWECO a N 0 TAT OPPORAG OPPDRAGSLEDER DATO Terminalbygg for BoNett i Berge BoNett AS 17.06.2013 entrum OPPORAGSNUMMER OPPRETTET AV 986030001 Krihna Aryal Håndtering av forurenet grunn: Spunting om et alternativt

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Diesel- og propantrucker 1,5-1,8t

Diesel- og propantrucker 1,5-1,8t Dieel- og propantruker 1,5-1,8t α β h6 h7 l l1 l2 0 FD15K FG15K FD18K FG18K 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.12 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Postavisen FREMTID. Her er vår

Postavisen FREMTID. Her er vår OSS MENNESKER IMELLOM BASEFRIMERKE Baehopperne André Bach og Terje Halvoren er kommet på frimerker i Kina. MIDTEN BOX SIVERT Box-budet Sivert Nebø Eide er å glad i jobben in at han yklet fra Liboa til.

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

GRENDIA - konstruert for å yte - bygget for å vare

GRENDIA - konstruert for å yte - bygget for å vare - og LPG-motvekttruk 4 hjul med pneumatike dekk 4.0 5.5 tonn GRENDIA - kontruert for å yte - bygget for å vare Effektiviteten og den legendarike påliteligheten til 4 og 5 tonn gaffeltruker med IC-motor

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer