Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible"

Transkript

1 Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember 2010

2 Hele- og miljømart når du handler Shopper du mart, kan du pare både hela og miljøet. Her er mine tip til julehandelen. Gå på vanejakt. Det enklete rådet er å jakte på produkter med de offiielle miljømerkene Svanen og Blomten. Die varene er grundig tetet, og er blant de aller met hele- og miljøvennlige i in kategori. Vær en krevende kunde. Handelnæringen har anvaret for at det den elger, er trygt og lovlig, og den er pålagt å ha kunnkap om varene innhold og miljømeige egenkaper. Så pør i butikken om produktet hele- eller miljøkadelige toffer. Loven gir deg rett til å få var, enten fra forhandler, importør eller produent. Slike krevende kunder gjør butikkene mer krevende overfor importører og produenter om i in tur vil lage tryggere og mer miljøvennlige produkter for å vinne markedandeler. Den forbrukermakten om krevende kunder utgjør, er et effektivt upplement til myndighetene arbeid. Vi tiller trenge miljøkrav, og vi drar på tilyn for å e om kravene overholde. Men forbrukermakten er tor, og pre fra begge kanter gjør arbeidet mer effektivt. Ikke kjøp øppel. Velg god kvalitet og noe om du vet mottakeren blir glad for. Mange barn drukner i gaver på julaften, og alt for mye ender rakt i øpla. En veldig miljøvennlig og peronlig gave kan være å gi bort en opplevele eller en tjenete, for ekempel en teaterbillett, bowlingbeøk eller tilbud om å itte barnevakt noen kvelder. Sjekk erdetfarlig.no. På netttedet Erdetfarlig.no får du vite mer om rettighetene dine om kunde og hjelp til å finne trygge produkter. Her kan du ogå lee om vertingtoffene om finne i vanlige forbrukerprodukter, og du får hjelp til å ortere avfall riktig. Hent gjerne opp netttedet via mobilen når du er i butikken. I dette bilaget får du ogå mange andre gode miljøtip, både fra o i Klima- og forurenningdirektoratet og andre. Med ønke om en god jul! Vertingtoffene fiende nummer 1 Hvorfor er produkter om vertingtoffer, fortatt tilgjengelige i butikken? Vi purte Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurenningdirektoratet (Klif). Hvorfor finne det farlige toffer i forbrukerprodukter? Det bruke veldig mange ulike kjemike toffer når produkter lage, og det ta tadig i bruk nye toffer og toffkombinajoner. Ofte tar det tid før de farlige egenkapene blir kjent. Det tar ogå lang tid å regulere eller forby nye toffer. Dermed finne det hele tiden produkter på markedet med kadelige toffer om ennå ikke er regulert eller forbudt. Hvor kommer de farlige toffene fra? Noen kommer elvagt fra produkjon i Norge. Men vært mange produkter lage i andre land, for ekempel i Aia, der bruken av farlige toffer kan være langt dårligere regulert enn for ekempel i Norge. Hvorfor kan ikke myndighetene bare fjerne alle like produkter fra butikkene? Vi kontrollerer jevnlig det om importere og elge i norke butikker, og ørger for å toppe varer om ulovlige mengder farlige toffer. Men vi har deverre ikke mulighet til å kontrollere alt om kommer inn til eller elge av produkter her i landet. Deuten er, om agt, heller ikke alle produkter om farlige toffer, forbudt. Hvorfor må arbeidet kje internajonalt? Fordi forurenningen blir predd over landegrenene med hav- og vindtrømmer, må arbeidet med å reduere bruken av farlige toffer foregå internajonalt. Det kommer for ekempel mye mer kvikkølv til Norge fra andre land enn det om lippe ut her i landet. Vi jobber mye med å kartlegge hvilke toffer om finne i nork natur, og bruker denne dokumentajonen aktivt for å få gjennomlag internajonalt for trenge reguleringer av farlige toffer. Hva kan lille Norge bidra med? Norge er en aktiv pådriver for treng regulering av miljøgifter, og vi har oppnådd tore reultater på flere områder, blant annet i arbeidet med et globalt forbud mot kvikkølv og forbud mot flere bromerte flammehemmere i Europa. Vi er langt framme i Europa i forhold til antallet toffer om vi jobber med å dokumentere de kadelige effektene av. Deuten jobber vi med ærnorke forbud mot noen av de met kadelige toffene. I tillegg til den internajonale jobbingen med enkelttoffer, har vi over mange år tilt vært trenge krav til norke virkomheter, og vi har på den måten oppnådd tore redukjoner i miljøutlippene najonalt. Hva kjer i Europa? For noen år iden ble det opprettet et europeik ytem for kontroll både av ekiterende og nye toffer, REACH, der Klif bidrar aktivt for trengere reguleringer. REACH kal ikre o mot at vi blir utatt for for høye nivåer av farlige toffer. Det nye europeike kjemikalieregelverket gjør at produenter må gjennomføre trenge teter av nye toffer før de kan ta i bruk i markedet. DIREKTØR: Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurenningdirektoratet. Foto: (MM) John Petter Reinerten annone Stadig terkere foku på verden energireurer er blant grunnene til at batteriteknologien er i en rivende utvikling. Reultatet er batterier om ikke bare er terkere og mer energieffektive, men ogå batterier om ikke miljøfarlige toffer. Men det fi nne mange andre gode grunner til at batterier må gjenvinne på en ikker og effektiv måte. Fremtiden er batteridrevet Hvor mange batterier omgir du deg med? De fl ete tenker ikke over det til daglig, men faktum er at fl ere og fl ere av gjentandene vi omgir o med, er batteridrevne. I huholdningene fi nne det batterier i alt fra røykvarlere til mobiltelefoner eller hva med julekortet om piller juleanger når du åpner dem? I alt om lyer, blinker eller lager lyd: Batteriene er der. Og enda fl ere fi nner vi i indutrien og innenfor tranportektoren. Overgangen fra benin- og dieeldrift til hybrider og helt batteridrevne biler vil i eg elv medføre en gigantik økning av batterier i irkulajon. Men hvordan ikrer vi at alle die batteriene ikke ender om miljøkadelig avfall? Garanterer porbarhet For det er et faktum at ulovlig frakt av avfall til blant annet utviklingland er i ferd med å bli et betydelig problem. Det er her vi kommer inn, ier Frode Hagen, adminitrerende direktør i AS Batteriretur, elkapet om har anvaret for at å å i alle batterier ender in levetid i et moderne europeik gjenvinninganlegg narere enn på den lokale fyllinga. Selkapet har anvaret for innamling av tonn batterier hvert år og er å gode på det de gjør, at Europa følger nøye med. Den teknologirevolujonen vi er vitne til innenfor batteriteknologi, tiller tore krav til o. Vi i AS Batteriretur garanterer for ekempel full porbarhet på alt vi amler inn. Slik er alle leverandører garantert at dere produkter ikke havner på avveier og blir utnyttet på en miljøkadelig måte. For moderne batterier mange toffer om det er vel verdt å gjenvinne. Det met intereante er åkalte rare metal jeldne metaller om for ekempel kobolt. Eldre blybatterier bly, og elv platkaene på gamle bilbatterier blir gjenvunnet. Tonn på tonn med gamle batterier er en verdifull reur. Energiikkerhet Blant batteriindutrien fremte mål er å utvikle batterier om gir tørre energitetthet enn tidligere. Det betyr at de kal være terke nok til å drive ja, for ekempel biler. Indutrien løer dette ved å bygge batteriene opp av celler. Flere celler betyr mer energi og tørre effekt. Mer energi om i verte fall kan komme på avveier. Det om er viktig å huke på, er at ogå brukte batterier repreenterer energi. Derfor er vi opptatt av å etablere gode rutiner for å håndtere denne energien, ier Frode Hagen. Han undertreker at batterier er abolutt ikre i huholdningene. Det er når hundreog tuenvi av batterier kal håndtere i en tranportlinje, vi er nødt til å ta ikkerhetmeige henyn, forteller han, og er tolt av at AS Batteriretur er blant de ledende på feltet. Et av tiltakene er opprettelen av en komplett overikt over amtlige typer batterier. Vi kaller det batteribiblioteket, og her amler vi all informajon om nye batterityper. Det er nødvendig å være i forkant, ier Frode Hagen. Ellen Hambro direktør for Klima- og forurenningdirektoratet PS: Klima- og forurenningdirektoratet (Klif) het Staten forurenningtilyn fram til januar Et bilag fra Klima- og forurenningdirektoratet ditribuert med Aftenpoten deember 2010 For pørmål om innholdet: Kritin Kinck Rannem, redaktør for Erdetfarlig.no e-pot: telefon: projektleder: Ikra Raja ( ) Tekt: Øyvind Kleiveland, Hege Støtvig, Han Chritian Færden og Kjell Jørgen Holbye Vålerveien Mo grafik form: Johnny Thoreen foridefoto: Marion Halien trykk: Schibted Trykk AS repro: JMS For informajon om bilag i norke avier kontakt Markedmedia ved Ikra Raja. Ekempel på bly om er ukvalifi ert fjernet fra bilbatteri. Blyet er terkt forurenet, men kan bli olgt videre om ren vare av ueriøe aktører. Batteriretur Potbok Borgenhaugen Tlf Frode Hagen, daglig leder FAKTA AS Batteriretur er eid av batteriimportørene i Norge Selkapet kal blant annet tå for: Effektiv, landdekkende innamling God porbarhet, najonalt og internajonalt Myndighetkontakt og rapportering Sørge for at Norge oppfyller miljømålene i EU direktiv om batterier Ha kvalifi ert returløning om ivaretar energiikkerhet ved nye batterityper: Kunnkaplinjen 2 3

3 Elektronik avfall Grati innlevering Lypærer kadelig? Ta i mot grati der du kjøper nytt (betill henting hvi du vil lippe tunge løft). Produenter, importører og forhandlere plikter å følge regelverket. Alle virkomheter om bruker produkter om hele- og miljøfarlige kjemikalier, Ogå du og jeg kan, om privatperoner, være med å påvirke bruken av farlige toffer i produkter og utlipp av farlige toffer i naturen gjennom valgene vi tar når vi handler, hvordan vi kater avfallet vårt, eller når vi etterpør produkter uten farlige toffer. kadelig? n Klima- og forurenningdirektoratet arbeider for å reduere predning av hele- og miljøfarlige toffer generelt, men andre myndigheter har anvaret for peifikke områder. helekadelige toffer i kometikk, materialer om er i kontakt med mat, og plantevernmidler. omfatte deuten av ubtitujonplikten. Det vil i at de har plikt til å bytte ut farlige toffer med mindre farlige alternativer. Ta imot grati overalt hvor mobiltelefoner elge. Ta imot grati i alle elektrobutikker og andre teder hvor kjøkkenmakiner elge. Ledninger Bromerte flammehemmere, bly og mykgjørere. Gir kader på nerveytemet og er kreftfremkallende Ta imot grati av kommunen avfallmottak og elektrobutikker. Varmeovner Alle typer EE-avfall Olje, bromerte flammehemmere og abet Elek trik og elektronik avfall (EE-avfall) en lang rekke toffer kadelig for både menneker og miljø. Kreftfremkallende, kadelig både ved utlipp og opptak i kroppen EE-avfall kal derfor ikke kate ammen med annet avfall, men levere inn til godkjente mottak. Levere grati der du kjøper ny eller på kommunen avfallmottak. Kaerte EE-produkter ta i mot grati der du kjøper nye, på kommunen avfallmottak eller et av RENAS 160 mottaktede r. n Folkeheleintituttet vurderer de helemeige konekvenene av potenielt farlige toffer. n Mattilynet har anvar for Gir leverkader, påvirker barn læringevne kadelig? I Norge er det flere myndigheter om jobber med å forby eller regulere bruken av hele- og miljøfarlige toffer i forbrukerprodukter, blant andre: Fortyrrer hormonbalanen, kader reprodukjonevnen Kvikkølv og bromerte flammehemmere Foto: (MM) John Petter Reinerten n Klima- og forurenningdirektoratet tår bak netttedet i amarbeid med Mattilynet og Miljømerking. Kjøkkenmakiner Bromerte flammehemmere og beryllium. 4 Foto: (MM) John Petter Reinerten Levere leketøybutikker, elektrobutikker eller kommunen avfallmottak. Mobiltelefoner kadelig? norke produenter, importører og forhandlere. Bidrar til global oppvarming og økt UV-tråling n På Erdetfarlig.no finner du informajon om hele- og miljøkadelige toffer i forbrukerprodukter. Du får ogå hjelp til å finne de met miljøvennlige alternativene og til å kate produktene riktig når du kal kvitte deg med dem. Hvem gjør hva i Norge KONTROLL: Klima- og forurenningdirektoratet jobber blant annet med å kontrollere Kreftfremkallende og kader reprodukjonevnen Foto: Markedmedia, Marion Halien Vi kjenner egenkapene til toffene alene, men vet lite om cocktaileffekten av dem det vil i hvordan de påvirker o Ann Kritin Laren i Klima- og forurenningdirektoratet. kadelig? Vet lite SJEFINGENIØR: Klimagaer Bromerte flammehemmere, kadmium og mykgjørere. og naturen i kombinajon med hverandre. Det er dette om bekymrer o met, ier Laren. Det høre farlig ut? Nettopp derfor jobber forkere og myndigheter kontinuerlig med å kaffe mer kunnkap, og myndighetene hele tiden med å regulere bruk og utlipp av de farligte toffene, ier Ann Kritin Laren. Kjølekap kadelig? Sjefingeniør Ann Kritin Laren i Klimaog forurenningdirektoratet (Klif) tror ikke alle forbrukere vet nok om hva om kjer når hele- og miljøfarlige toffer prer eg i naturen. Mange vet at det kan være toffer for ekempel i maling og elektronikk om ikke er bra for mennekekroppen toffer om alene kan være kreftframkallende, hormonfortyrrende eller ha andre kadelige virkninger. Men de tenker kankje ikke over at vi ogå indirekte utette for farlige toffer gjennom miljøet, for ekempel på grunn av utlipp fra produkjonproeer eller avfall om ikke håndtere riktig, ier hun. Laren forklarer videre: Flere av toffene bryte vært langomt ned og hoper eg opp i naturen. Dette vil føre til at de farlige toffene kan ta opp i næringkjeden og dermed bli en del av maten og drikkevannet vårt, eller vi får det i o gjennom lufta når vi puter. Kaerte lypærer ta i mot grati der du kjøper nye. Klipp ut og heng opp! Det er vært jelden at noen blir yke på grunn av ett enkelt produkt. Det tore problemet er at vi utette for mange ulike kjemikalier hver dag fra forbrukerprodukter, fra lufta vi puter og fra maten vi pier. Skader entralnerveytemet, kan gi foterkader. Cocktail med bimak kadelig? Vi utette for hele- og miljøfarlige toffer både direkte når vi bruker produkter og indirekte når toffene havner i miljøet. FARLIGE STOFFER: Kvikkølv (parepærer) og bly (lypærer) Leker annone Deign: Red kommunikajon / RENAS er et non-profit elkap om adminitrerer en landdekkende ordning for innamling og miljøriktig behandling av kaerte elektrike produkter. Nærmere 2700 importører og produenter av elektrike produkter er medlem av RENAS og ivaretar på denne måten itt produentanvar. 5

4 Slik får du i deg hele- og miljøfarlige toffer MAT Vi utette for hele- og miljøfarlige toffer direkte når vi bruker produkter om toffene. Indirekte utette vi for toffene gjennom miljøet (på grunn av utlipp fra produkjonproeer og avfall om ikke håndtere riktig) fordi toffene hoper eg opp i næringkjeden. På den måten får vi de farlige toffene i o via maten vi pier, vannet vi drikker og lufta vi puter inn.ved å ortere avfallet ditt riktig og å velge produkter uten hele- og miljøfarlige toffer, bidrar du til å reduere den totale ekponeringen. MAT KOSMETIKK ELEKTRONIKK Kometikk Alle foto: (MM) John Petter Reinerten. De flete av o har et tort forbruk av kometike produkter og kropppleieprodukter. En god del av die produktene kan inneholde hele- og miljøfarlige toffer. Mange kropppleieprodukter ender deuten i avløpvannet for ekempel når du dujer. Det finne produkter uten farlige toffer. Produenter av kometike produkter kal oppgi alle ingredienene, lik at du kan unngå vertingtoffer og toffer om du for ekempel vet at du er allergik for. SMOKKER/TÅTEFLASKER/LEKER KLÆR/SKO Det er et trengt regelverk for mat i Norge. Nork mat kal ikke være tilatt toffer om er farlige for hela eller miljøet. Likevel mye av maten vi pier ørmå mengder hele- og miljøkadelige toffer om er tatt opp i næringkjeden Foto: Markedmedia, Marion Halien fordi miljøet er forurenet. Hvert enkelt produkt er ikke farlig i eg elv, men over tid kan toffene vi får i o fra ulike kilder lagre i kroppen, hope eg opp og gjøre o yke. ELEKTRONIKK Elektrike og elektronike produkter (EE-produkter) mange ulike toffer, og noen av dem kan være hele- eller miljøkadelige. Selv om EE-produkter kan inneholde farlige toffer, vil toffene i liten grad lekke ut under bruk. Man finner imidlertid vertingtoffene bromerte flammehemmere i hutøv, og det er mulig at dette kommer fra EE-produkter. Stoffene kan uanett lippe ut i miljøet ved produkjon eller hvi produktet ikke levere til forvarlig avfallbehandling etter bruk. Smokker/tåteflaker/leker Tåteflaker og narremokker (ikke elve ugedelen) kan være laget av polykarbonatplat (PC) om vertingtoffet bifenol A (BPA). Det finne BPA-frie alternativer på markedet. Leker i norke butikker kal i utgangpunktet være trygge å kjøpe. Regelverket er trengt, men det hender likevel at leker hele- eller miljøkadelige toffer. Barn er mer utatt for påvirkning av farlige toffer enn vokne. Kjemike produkter / maling Det finne et tort antall kjemike produkter i hjemmet, for ekempel rengjøringmidler, vedlikehold produkter, maling, bei og lakk. Slike produkter kan inneholde hele- og miljøfarlige toffer. Derfor er det viktig at du leer eventuelle fareetiketter og orterer avfallet riktig når du kater retene. Rengjøringmidler ender deuten i avløpvannet. Miljømerkede produkter gir mint mulig belatning på hele og miljø. KJEMISKE PRODUKTER / MALING Avfallet kate uortert i øppeldunken, avløpet eller naturen. MØBLER Forvarlig retur (butikk / kommunalt mottak) KLÆR/SKO Klær kan inneholde ulike hele- og miljøkadelige toffer, blant annet toffer om er allergiframkallende. Det bruke og å mange hele- og miljøkadelige kjemikalier under produkjonen av klærne. Velg miljømerkede produkter der det er mulig. Vak klærne før bruk lik at du vaker ut eventuelle helekadelige toffer. Unngå å kjøpe klær med plattrykk, og unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler. MØBLER Møbler kan inneholde vertingtoffer. Die toffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan lippe ut i miljøet ved produk jon eller hvi ikke produktene levere til forvarlig avfallbehandling etter bruk. Vær oppmerkom på at møbler ogå kan inneholde allergiframkal lende toffer. Det finne miljømerkede produkter på markedet. Illutrajon: 6 7

5 3 på treningenter i Tønberg 1. Hva er viktig når du kjøper treningtøy? 2. Tror du det finne farlige kjemikalier i klær om elge i Norge? 3. Ville du betalt mer for miljømerkede klær? 4. Vaker du nye klær før du bruker dem? SJEKKER INNHOLDET: Sjefingeniør Line Telje Høydal i Klima- og forurenningdirektoratet, på jakt etter klær med farlige toffer under en kontroll i en portbutikk. Foto: (MM), Klif Miljøfyrtårn: Bergan er ertifiert om miljøfyrtårn og er medlem av Initiativ for etik handel. De innrømmer likevel at det er en lang vei å gå før bedriften kan få miljømerkede klær i butikkene. Foto: Markedmedia / Preefoto Bergan Bjørg Tveten, opprinnelig fra Gudbranddalen. Trener to ganger i uka. 1. Det er viktig at klærne er gode å ha på. At koene er lette og at T-kjorten puter, for ekempel. 2. Ja, det tror jeg. Jeg er mer bevit på dette når jeg kjøper klær til barnebarna. 3. Ja, kankje. Jeg vil gjerne vite mer om dette, og burde nok være mer bevit. 4. Ja. Alltid. Bruk makten din når du handler Det er viktig at du tiller miljøkrav ogå til klærne du kjøper. Det mener Klima- og forurenningdirektoratet (Klif), om ønker mer bevite forbrukere. Foto: Markedmedia, Marion Halien Spør i butikken, og kan de ikke vare, end e-pot til leverandøren. Du har krav på var. For å få mer hele- og miljøvennlige produkter inn i klebutikkene må vi tille krav til produenter og importører. Sjefingeniør Line Telje Høydal minner o på forbrukermakten og retten til informajon. Farlige kjemikalier Telje Høydal teter produkter på det norke markedet og finner ut om de miljøgifter. De flete produentene og leverandørene i Norge er eriøe, men det hender vi finner farlige kjemikalier ogå i klær. Og vi har mint kontroll på hva om elge på gata, ier hun. Det bruke mye kjemikalier i tektilindutrien, blant annet for å bleke eller farge, impregnere og gjøre tøyet trykefritt. Mange kjemikalier forvinner ved vak, men en vak før bruk er ikke alltid nok. Trygget er du om du kjøper miljømerkede klær. Alle kan vi derfor bli flinkere til å etterpørre miljøvennlige produkter, å de kommer i butikkhyllene, ier hun. Fornøyde kunder bet Ronny Hammer har miljøanvaret i Bergan, om er en av Norge tørte leverandører av fritidklær. Han ier de får henvendeler fra forbrukere, men met gjelder dette innhold av nikkel i knapper og glidelåer. Hvi kundene etterpør miljømerkede klær, eller tiller pørmål om innholdet i produktene, legger det et pre på o og alle om lager klær, ier han. Han mener dette ogå handler om bevitgjøring av hele branjen. Jeg tror at kundene kan være med på å gjøre bedrifter mer bevite. For elv om vi prøver å ligge forut for lovgivningen, kan vi alltid bli bedre. Det er en jungel av kjemikalier der ute, og liten over farlige toffer blir tadig lengre. Dette er ikke lettvint arbeid. Men jo flere bredrifter om pree, jo fortere vil utviklingen gå i riktig retning. Fornøyde kunder vil jo alle ha. Er det farlig? Sjefingeniør Telje Høydal mener det er trygget å kjøpe klær fra kjente, tore leverandører. De eriøe virkomhetene jobber hardt for å overholde de trenge kravene om tille til bruk av kjemikalier i tektiler. De har gode rutiner og fører kontroll med produentene ine, ier Telje Høydal. Kritin Kinck Rannem er redaktør for netttedet Erdetfarlig.no om Klif drifter i amarbeid med Miljømerking og Mattilynet. Vi laget Erdetfarlig.no fordi vi itter på mye informajon om vanlige forbrukere kan ha nytte av. Så elv om vi primært jobber mot næringlivet, har vi laget dette netttedet om farlige toffer i vanlige forbrukerprodukter. På netttedet kan du lee om det de kaller vertingtoffene om man finner blant annet i klær, og om hva die kan gjøre med kroppen vår og naturen. Her kan du ogå få hjelp til å finne de tryggete alternativene, ier Kinck Rannem. n Velg miljømerkede produkter der det er mulig n Vak nye klær før du tar dem i bruk n Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler n Spør i butikken hva klærne Kilde: Erdetfarlig.no Speielt mener Klif at vi kal være foriktige når vi handler klær til barna våre. Vi vet at toffene hoper eg opp i kroppen. Derfor er det viktig å utette ekponeringen for miljøgifter lengt mulig, ier Telje Høydal. Det finne ikke å mange miljømerkede klær på markedet ennå. Men du har rett til å få vite om et produkt hele- eller miljøfarlige toffer. Rettighetene er nedtegnet i produktkontrolloven og miljøinformajonloven. På Erdetfarlig.no finner du en ferdig krevet e-pot om du kan ende til produenten derom butikken ikke kan vare deg, forklarer Kinck Rannem. Forbrukerrådet mener det blir feil å kyve anvaret over på forbrukerne. Branjen anvar Ja, forbrukeren har en vi makt ved at han kan kjøpe miljøvennlig og være med på å øke etterpørelen etter gode produkter. Men det er ganke tungvindt å kulle henvende eg til butikk og produent hver gang man kal handle. Det er branjen om har anvaret for at produktene vi kjøper i butikken, er trygge. Å i at forbrukeren har tor makt, er å kyve anvaret over på kunden. Anvaret for trygge produkter ligger ho branje og myndigheter. Det er Klif enig i, men ønker ogå at forbrukerne er eg itt anvar bevit. Vi jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemike toffer påvirker hela vår og miljøet, og å regulere eller forby de farligte. Men det er en lang proe å få igjennom reguleringer. Branjen har elv anvaret for de kjemikaliene de bruker i fremtillingproeene ine. Vi mener at branjen vil få en ektra dytt og gjøre mer for å bli miljøvennlige, derom forbrukerne krever det, ier Telje Høydal. REDAKTØR: Kritin Kinck Rannem i Klima- og forurenningdirektoratet er redaktør for netttedet Erdetfarlig.no. Foto: (MM), Klif Bergan: Ronny Hammer er pree- og kommunikajonjef i Bergan, og har miljøanvaret i bedriften. Foto: MM / Privat Kritoffer Meyer, fra Tønberg. Trener tre fire ganger i uka. 1. Jeg kjøper ikke mye, men det er viktig at de fungerer. Når jeg ykler ute i kaldt vær, må jeg ikke bli kald. 2. Det har jeg ikke tenkt å mye på. 3. Ja, det ville jeg. Jeg er ganke bevit på dette når det gjelder mat. 4. Ja. Det gjør jeg alltid. Mette Myhre, opprinnelig fra Olo. Trener tre ganger i uka. 1. Om jeg er at noe er på tilbud, blir jeg nygjerrig hvi det er noe fint. 2. Det har jeg ikke tenkt på. Det er jo helt utrolig at jeg ikke har gjort. 3. Ja, men deign og komfort er nok viktigere for meg. Men jeg kan godt betale litt ektra for noe jeg yne er fint, hvi det er miljømerket. 4. Nei, ikke alltid. Men engetøy og håndklær vaker jeg alltid ført. 8 9

6 annoner Forurenede maer: Biologik rening ved NETT NETT har tre anlegg for mottak og biologik behandling av forurenede maer: Olo, Larvik og Skien. Anlegget i Skien/Bjortaddalen ferdigtille ved årkiftet. NETT tar imot forurenede maer om behandle biologik ved våre anlegg og kjøre ut igjen om rene maer. Vi rener ogå maer på tedet uten oppgraving - in itu behandling. NETT er datterelkap av DSV Miljø AS om er ledende på jordren i Danmark. Grinda, 3270 Larvik Tlf Vi har lenge gjort vårt bete for å kape et bedre miljø! Mange av våre produkter har lenge hatt miljømerkingen EU Ecolabel og det Svenke Atmaog Allergiforbundet merke, og de flete av våre interiørprodukter er nå godkjent etter Svanemerket. Det gjør o til en av Europa met miljøvennlige malingleverandører. Og vi fortetter vårt intenive arbeide med å ertatte alle kadelige toffer med miljømeig gode alternativer, uten å gå på akkord med våre egne krav til kvalitet. Våre produkter om er merket med det Svenke Atma- og Allergiforbundet ingen løningmidler. Blant die er Elegant Grunnmaling, Elegant Takmaling, Elegant Veggmaling helmatt, matt og halvmatt. De av våre øvrige produkter om er merket med Svanemerket eller EU Ecolabel veentlig mindre løningmidler enn die merkingene krever. Du kan lee mer om die produktene og om Becker miljøløfter på våre nettider. Sårbare kropper: Vi vil gjerne være på den ikre iden når vi kjøper leker til barna våre. Foto: Markedmedia, Marion Halien Når Lekene i norke butikker kal i utgangpunktet være trygge å kjøpe, men det hender likevel at leker toffer om ikke er bra for barna. Barn er mer utatt for påvirkning av farlige toffer enn vokne. Derfor bør du ta ektra henyn når du kjøper ting til barna. Byggeett Lim om bruke til modellbyggeett, kan inneholde løemidler. Når organike løemidler fordamper, kan de føre til hodepine og trøtthet. Langvarig bruk kan føre til kronike kader. Råd: Unngå produkter med organike løemidler om du kan. Hvi ikke: Sørg for god utluftning under bruk. Tuj Det er funnet tujer med det kreftframkallende løemiddelet benzen i butikker i Europa. Dette er forbudt. Tuj kan ogå inneholde andre kadelige toffer. Råd: Unngå at barn tegner og maler på huden. Kjøp helt vannbaerte produkter. Modellervok Ovnherdende modellervok kan inneholde en rekke problematike toffer, blant annet ftalater om lekker ut når figurene herde el- LEKE Hva gjør Klima- og forurenningdirektoratet (Klif) N Generelle råd og tip Per i dag finne det kun noen få leker med miljømerkene Svanen og Blomten. Men her er noen råd og tip du kan ta med deg når du kal ut og handle: n Sjekk at leken er CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produenten garanti for at leken overholder EU krav. Alle leker kal være CE-merket. n Ikke kjøp leker om lukter terkt av kjemikalier eller parfyme. n Sjekk om leketøyet kan vake, og vak eller tørk av nye leker før du tar dem i bruk peielt tøyleker og/eller leker om måbarn putter i munnen. n Unngå å kjøpe leker av gateelgere. Her har myndighetene liten overikt. Det er tørre mulighet for at de farlige toffer og at de er av dårlig kvalitet. n Unngå å kjøpe leker av dårlig kvalitet eller kopiprodukter. Die går ofte fort i tykker, og kaper tore avfallmengder. n Elektrike og elektronike leker (ogå leker med batterier) kal levere om EE-avfall. Alle leketøybutikker om elger denne type leker, har plikt til å ta imot likt avfall grati. Ingenting går lenger til deponi. Nå blir alt jern og metall materialgjenvunnet. Dette parer amfunnet for tore mengder energi og gir tore mengder nye råtoffer til indutrien. AS Oppland Metall Mattirudvingen Hunndalen Tel.: Fax.: Metallgjenvinning parer energi og gir tore miljøgevinter AS Oppland Metall på Gjøvik med datterelkaper gjenvinner årlig ca tonn jern og metall amt 8000 tonn med elektrik avfall. Her miljøanere og materialgjenvinne alt fra de tørte latebiler og buer til de minte mobiltelefoner. Ut kommer farlig avfall, jern, metall og andre gjenvinnbare frakjoner om indutrien kan benytte i nye produkter. Samfunnnyttig Vi kan gjenvinne alt om har jern og metall i eg, forteller adminitrerende direktør Knut Sørlie. Denne proeen krever veentlig mindre energi enn å utvinne jern og metall fra naturen. Sørlie mener at bedrifter om AS Oppland Metall gjør en vært amfunnnyttig oppgave. Dette parer naturen for tore mengder CO 2 og miljøgifter. Bedriftene innenfor indutriområdet har invetert i moderne teknologi for å ikre økonomike og miljømeig optimale produkjonproeer. Dette omfatter landet enete behandlinganlegg for lykilder, orteringanlegg for metaller baert på farge og røntgen, anlegg for miljøanering av kaerte biler og anlegg for miljøanering av buer, latebiler og anleggmakiner. Rener overflatevann Ca. 91 proent av alt om blir endt til o, blir materialgjenvunnet. Reten går til energigjenvinning, fortetter Sørlie. Noe om er peielt viktig på grunn av bedriften og den nærhet den har til Mjøa. Vi er den enete gjenvinningbedriften i Norge om rener alt overfl atevann. Vannet om enere går i Mjøa, tilnærmer eg kravene i drikkevannforkriften. Det å medvirke til en bærekraftig utvikling er gjennomgangtone ho bedriften AS Oppland Metall. Bedriften er for øvrig organiert på følgende måte: Bedrifter i konernet: AS Oppland Metall Toten Metall AS Deleide bedrifter: Nork Metallfragmentering AS (33 %) Elektrogjenvinning Norge AS (33 %) Samarbeidende bedrifter: Oppland Metall Tranport AS ler ved at barna uger på figurene. Råd: Unngå modellervok om kal herde i ovnen. Trolldeig (1 del alt, 2 deler hvetemel, 1 del vann og 1 matolje) er et godt alternativ. Platleker Myke platleker kan inneholde helekadelige ftalater, klorparafiner, løemidler eller andre helekadelige toffer. Klar hardplat kan inneholde vertingtoffet bifenol A. Råd: Se generelle råd og tip. Unngå produkter om er merket med 03 (PVC) eller 07 (kan være laget av polykarbonat). Det finne vanemerkede platleker på markedet. Elektrike og elektronike leker De elektrike og elektronike delene i leker kan inneholde hele- og miljøfarlige toffer, for ekempel vertingtoffene aren og bromerte flammehemmere. Die toffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan lippe ut i miljøet ved produkjon eller hvi ikke produktet levere til forvarlig avfallbehandling etter bruk. Råd: Elektrike og elektronike leker kal ikke kate ammen med retavfallet, men levere inn om EE-avfall (elektrik og elektronik avfall). Klær og kotymer Klær lage av mange forkjellige materialer og kan inneholde mange ulike hele- og miljøkadelige toffer. Klærne har om regel vært igjennom både farging og annen peialbehandling om kan være belatende for miljøet både når klærne produere og når de ender om avfall. Råd: Velg miljømerkede produkter der det er mulig. Vak klærne før bruk, peielt klær om bruke rett på kroppen, lik at du vaker ut eventuelle helekadelige toffer. Unngå å kjøpe klær med plattrykk. Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler. Sminke Sminke kan inneholde vertingtoffene trikloan og mukxylen, og deuten parfymetoffer om kan framkalle allergi. Sminke kan Leketøy på det norke markedet kal ikke føre til helefare for barn. Det er hovedkravet i den norke leketøyforkriften. De flete leker produere i Aia til et marked med tor konkurrane, og ikke alle produentene er like eriøe eller har like god kontroll med råvarene ine. Klif er på jevnlige kontroller både ho produenter, importører og forhandlere for å er god BARNESMINKE: Det finne trygge alternativer. Foto: (MM) John Petter Reinerten ogå inneholde ulike typer parabener om er mitenkt for å kunne påvirke hormonbalanen ho menneker og dyr. Neglelakk kan inneholde toluen om kan føre til foterkader og om deuten kan være irriterende. Råd: Velg minke om er CE-merket og peielt beregnet for barn. Vær nøye med å fjerne minken etter bruk. Unngå neglelakk med toluen til barn. Se for øvrig generelle råd og tip. e om lekene overholder kravene. Kontrollene er imidlertid bare tikkprøver, å det hender likevel at leker helekadelige toffer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse!

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! Barns kjemiske hverdag Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! I N N H O L D Forord 1 Bekymret? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På lekeplassen 12 Myggmidler

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Luftforurensning. et stort helseproblem

Luftforurensning. et stort helseproblem Luftforurenning et tort heleproblem ammendrag I mange byer i Norge er luftforurenningen å høy at det medfører ammendrag betydelige heleplager for befolkningen. Peroner med luftveiykdommer og hjerte-kar-ykdommer

Detaljer

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER Smart i klesveien Bygg en trendy og miljøvennlig garderobe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Regnskogen raseres Finn ditt alternativ til tropisk trevirke MILJØVENNLIG No. 8 / Mars 09 FORBRUKER Energimerking

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

BETONGNr. 5 / Juni 2009

BETONGNr. 5 / Juni 2009 5TIPS Konstruksjon Følg standardverket for betongproduksjon DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Samferdsel Svenskene satser på veier med ulikt dekke BETONGNr. 5 / Juni 2009 FOR SMARTERE BRUK

Detaljer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer JUBILEUMSMAGASIN NUMMER 5 2011 TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer GRØNT TOPPMØTE I GRÅ OMGIVELSER GODE MILJØVANER PÅ JOBBEN BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS GRØNNHVERDAG MAGASIN 05 2011 INNHOLD

Detaljer

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover kraftfullt2011 Hafslund / kraft til å forandre 13 effektive måter å spare strøm på Grønn Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover familie Enkle tiltak som

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

URBANE OG LANDLIGE. Bruktgleder GRØNN FERIE UNNGÅ GIFTIG SKISMØRING MILJØTIPS FOR BOLIGEN

URBANE OG LANDLIGE. Bruktgleder GRØNN FERIE UNNGÅ GIFTIG SKISMØRING MILJØTIPS FOR BOLIGEN MAGASIN NUMMER 1 2010 URBANE OG LANDLIGE Bruktgleder GRØNN FERIE UNNGÅ GIFTIG SKISMØRING MILJØTIPS FOR BOLIGEN GRØNNHVERDAG MAGASIN 01 2010 LEDER INNHOLD De fem B ene Bilen, biffen, boligen og boeingen

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

GRØNNHVERDAG. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. første medlem av Klimaklubben.no. Asgeir tok Klimatesten. Støtte fra miljøverndept.

GRØNNHVERDAG. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. første medlem av Klimaklubben.no. Asgeir tok Klimatesten. Støtte fra miljøverndept. GRØNNHVERDAG Magasin Nummer 04 2008 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit første medlem av Klimaklubben.no Asgeir tok Klimatesten Støtte fra miljøverndept. og næringslivet Randaberg den grønne landsbyen GRØNNHVERDAG

Detaljer

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 1 2010 sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet Fra bord til jord Leder lars mork gundersen Ny næring

Detaljer

IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A

IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A Bransjeorganisasjonene IKT- Norge og Stiftelsen Elektronikkbransjen Innhold Hvor mange enheter IKT-produkter og forbrukerelektronikk (heretter omtalt EE-produkter)

Detaljer