TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER"

Transkript

1 TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

2 FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing. Ut ra unnene i denne rapporten vil vi i NBF karakteriere økningen i privatleaing om dramatik. Dramatik ordi antallet biler i retverdiporteøljen til norke bil orhandlere nå er på en tørrele tilvarende ett år nybilalg. Rapporten bygger på intervjuer med entrale bedriter i branjen, om til ammen olgte ca nye og brukte biler i Hovedkonklu jonen er at leaing er et godt produkt or nork bilbranje, men tiller krav til håndtering. En hånd tering om underøkelen indikerer at ikke alle har, noe om etter vår mening gir or tor riiko or den enkelte orhandler. Retverdiene må ned! I dag er riikoen orhandler ne påtar eg generelt or tor i orhold til beregnet margin. Følgelig liter mange med å å god nok or tjenete på bilene når de kal elge v idere. En tor andel har påpekt at det tore omanget av korttidregitreringer ra produenter og impor tører (både i Norge og Europa) påvirker pribildet negativt både på nye og brukte biler. Alle vet at man påtar eg et økonomik anvar når man inngår retverdiavtaler. Vår påtand er likevel at mange ikke har tenkt over hvor tor gjen kjøpporteølje de har, og vurdert egen økonomik bæreevne til å takle denne ved markedving ninger. Ett ekempel: Derom man har god kontroll på egen retverdi porteølje med henyn til kapitalbinding, avetnin ger i regnkap, påkot ov., er leaing bra. Det gir gode kontaktpunkter undervei i avtaleperioden, og det gir ikker tilgang på brukte biler. Hvor tor gjenkjøp porteølje har jeg økonomik bæreevne til å takle derom markedet endre? Svært mange bilorhandlere har god kontroll på in retverdiporteølje, gode rutiner or oppølging av kunder og bra håndtering ved innlevering av bil og påølgende håndtering av påkot. Vi er at de om hadde gode rutiner ra begynnel en av proeen (ved tilbud og levering av bil), ogå var de om ikke opplevde noen problem med å å inn akturert påkot på bilene i etterkant. Imidlertid mener 50 proent av de purte i under økelen at branjen har mye å gå på or å hånd tere leaing på en proejonell måte. Den amme gruppen mener at de generelt ikke har gode nok ytemer or kundeoppølging, eller gode nok rutiner or å ølge opp hva de år inn av aktik påkot på bilene. Poenget er at orhandlere kan tjene godt på å or bedre egne rutiner or oppølging av egne kunder, amt bedre ine rutiner ved ut- og innlevering av biler om elge ved hjelp av leaing. 2 Er man en middel tor orhandler med 5 mill. NOK i egenkapital, og har en retverdiporteølje på 50 mill. NOK, er det ikke mer enn 10 % endring i pribildet om kal til ør likviditet og EK er borte, og lekibiliteten orvinner. Derom retverdiporteøljen er noen proent or høyt vurdert i utgangpunktet, ordi konkurranen er høy og pre ra importør/inanieringelkap driver orhandleren til å ette høyere retverdier enn man egentlig er komortabel med, og om porteøljen amtidig er tungt dominert av ett merke om opplever en terkere prinedgang i markedet enn beregnet, da er ikke veien lang ør likviditeten er borte. Dette er ikke et uannynlig cenario når man er på hitorike markedvingninger (or ekempel benin/dieel andel, og økt alg av SUVer på bekotning av mellomklaer), ammenatt med unnene ra underøkelen. Fakta er at ortjenetemarginen til norke bil orhandlere er ynkende. NBF vet at mange or handlere øler at de MÅ elge kampanjer om er initiert av importør, ordi bonuoppnåele på nybil av henger av dette. Importørene bruker høye ret verdier og rabatterte uttyrpakker or å elge let mulig bil, og inanieringelkapene bruker redu

3 erte renter or å oppnå det amme. Forhandlerne itter igjen med reduert ortjenete på bilen (både om ny og brukt), og på inanieringen. Når man er dette i ammenheng med at erviceintervallene på bilene blir lenger, å må man jo tille pørmål ved hvor inntjeningen kal komme ra i remtiden. Hva er det tore bildet? Kort oppummert Vi er en betydelig økning i økonomik riiko or norke bilorhandlere de ite ire år, og om et reultat av den kratige økningen i bruk av leaing, er riikoen lyttet ra bileier til bilorhandler. Våre medlemmer repreenterer på den ene iden orhandlere om er veldig proejonelle, og tjener gode penger, og på den andre iden orhandlere om kan ha mye å tjene på å bedre ine rutiner. Hva bør i å all den it nevnte gruppen gjøre? Kritin Guttormen Norge Bilbranjeorbund Mai 2014 Riiko kal ha en pri! Den må være høyere enn i dag! Ut ra underøkelen vil vi remheve ølgende: Forhandlere må «huke» hva de trenger i ortjenete på bilene, og ikke blindt la eg drive av konkurrane. Spre ammenetning av porteøljen i orhold til tidpunkt or tilbakelevering. Sørge or å ha gode rutiner or håndtering av påkot. I tørt mulig grad unngå 0,- kontant kunder. Invetere i gode ytem or oppølging av kunder og retverdiporteølje. Finne en god inanieringpartner, om kan gi råd i orhold til økonomik bæreevne, amt tilby god tøtte og opplæring i bruken av orkjellige inanielle produkt. Sate på bilalg ved hjelp av lån i tørre grad enn det om blir gjort i dag. Sørge or å ha økonomik pillerom or å ta imot ønkede innbyttebiler. Sørge or at elgerne dine har god kunnkap om bruken av inanielle produkt 3

4 INNHOLD PORTEFØLJE OG RISIKO Side 9 RESTVERDIER Side 7 LEASING Side 5 4 RAMME VILKÅR FOR BRUKT BIL Side 10 MULIGHETER Side 11

5 1. LEASING 1)LEASING 1.1 Håndterer branjen leaing på en proejonell måte? 1.2 Hva er bra ved branjen håndtering av leaing? 1.1 Håndterer branjen leaing på en proejonell måte? Håndterer branjen leaing på en proejonell måte? Økt bruk av leaing til private har ørt til tørre kunnkap og ortåele or leaing om produkt. Ja Produktet gir orhandleren kontroll på kun den og bilen, og gode muligheter or naturlige kontaktpunkter undervei i avtaleperioden. Til en vi grad Mye å gå på 1.3 Hva kan orbedre ved branjen håndtering av leaing? Nei 0 Andel av 100 % Nei Mye å gå på Til en vi grad Ja 21 Omtrent 70 % av de purte mener at b ranjen bør gå bort ra å bruke retverdi om konkurraneparameter. dede purte varte 38% klart nei, og 62 %edre enn ør, men at AvAv purte varte 38% klart ja eller nei, og ja 62 eller % mener at branjen er b man ortatt h ar m ye å g å p å. mener at branjen er bedre enn ør, men at man De reterende 30 % øler at de har god kontroll på ortatt har mye å gå på. For den delen om varer "nei" og "mye å gå på" (50%), er vi en ammenheng med at de mener ine retverdier, eller de velger å tyre kunden til at det generelt er en mangel på gode nok ytemer or å ølge opp kundene. andre inanielle produkter. For den delen om varer «nei» og «mye å gå på» Bevarelene vier videre at den amme gruppen varer at de pr. i dag ikke har gode nok ytem, (50%), er vi ammenheng depå mener at eller rutiner, or en å ølge opp hva de år inn av med aktik pat åkot leaingbilene. I overkant av 80 % av de purte mener at branjen det generelt er en mangel på gode nok ytemer or For den delen om varer "til en vi grad" og "ja" (50%), er vi en ammenheng med at de har er «litt or link» til å gi ra eg ortjenete. å ølge opp kundene. gode ytemer og rutiner or oppølging av kundene undervei i avtaleperioden. Bevarelene Den amme gruppen har generelt god at eraring det gjelder gruppen påkot, og erarer at kundene tort peke Det vier videre dennår amme ett betaler det de kal. varer at de pr. i dag ikke har gode nok ytemer, ller rutiner, or å ølge opp hva de år inn av ak e tik påkot på leaingbilene. For den delen om varer «til en vi grad» og «ja» (50%), er vi en ammenheng med at de har gode ytemer og rutiner or oppølging av kundene undervei i avtaleperioden. Den amme gruppen har generelt god eraring når det gjelder påkot, og erarer at kundene tort ett betaler det de kal. «Det er generelt en mangel på gode nok ytemer or å ølge opp kundene.» her på ølgende: Dårlige rutiner vedrørende påkot For tore rabatter til kunden Importører om gir rabatter til mellomledd (LeaePlan, ALD, PrivatLeae) Flere av de purte mener at branjen er or dårlig til å bearbeide næringmarkedet, og at man må okuere mer på oppøkende alg. I overkant av 80 % av de purte mener at orhand lerne generelt bør bli bedre på vurdering av den økonomike riikoen de påtar eg ved leaing. 5

6 Vi purte om man kunne i noe om "hvem" den typike leaingkunden er. Det peke her på ølgende: 1.5 Hvem er leaingkunden? For høye retverdier om ører til dårlig 1.5 Hvem er leaingkunden? inntjening på bruktbilene. Vi purte om om mman an kunne i noe o "hvem" den typike den Vi purte kunne im noe om «hvem» leaingkunden er. typike leaingkunden er. Dårlig modellpredning om vil påvirke algpriene negativt. Hvilket antall biler kan man klare å å tilbake i et gitt tidrom? Hva har man økonomik «ryggrad» til? Retverdiene kal løe inn. Ingen mening Ingen mening Yngre (enn ved kjøp) Yngre (enn ved kjøp) Alle aldre og egment Alle aldre og egment 1.4 PRIVAT LEASING ØKER STADIG 1.4 PRIVAT LEASING ØKER STADIG 17% har ingen mening 33% mener at leaingkunden er yngre enn de om kjøper bil 50% ier at leaingkundem kommer i alle aldre og egment Av de om opplever at kunden om velger å leae er yngre enn de om velger å kjøpe, peke det på ølgende: Det er kunder om "går etter pri" og har oku på kotnad pr. måned. Privatleaing har ørt til at nittalder på kunden har unket. Figuren under vier at antall inngåtte kontrakter på leaing har økt ra i 2007 til i 2013 (Kilde: Finanieringelkapene orening). Figuren under vier at antall inngåtte kontrakter på leaing har økt ra i 2007 til i % har ingen mening 34 % mener at leaingkunder er yngre enn de om kjøper bil 50 % ier at leaingkunder kommer 17% har ingen mening i alle aldre og egment % mener at leaingkunden e r yngre enn de om kjøper bil 50% ier at leaingkundem kommer i alle aldre og egment Av de om opplever at kunden om velger å leae er yngre enn de om velger å kjøpe, peke det på ølgende: Av de om opplever at kunden om velger å leae er yngre enn de om velger å kjøpe, peke det på ølgende: Det er kunder om «går etter pri» og har oku på kotnad pr. måned. Det er kunder om "går etter pri" og har oku på kotnad pr. måned. til athnittalder Privatleaing har ørt til Privatleaing at nittalder har på kørt unden ar unket. på kunden har unket Næring Privat Leaing næring har økt 25 % Leaing til næring har øtilkt med 2 7 % i med perioden. i perioden. Leaing til privat har økt med 359 % i perioden. Leaing til private har økt med 450 % i perioden. 6

7 ERDIER våer på retverdi Fravær av metallic urte aktørene om tall på retverdier om gjenpeiler dere met olgte Fravær av metallic eller. Svarene er oppummert i orm av intervall i de ire tørte entene*. 2. RESTVERDIER Fravær metallic Fravær av metallic Fravær metallic ølger: Fravær av metallic: 2.1 Nivåer på retverdi iler 58% Fravær av metallic Fravær metallic pakt Vi purte 58 aktørene 60% om tall på retverdier om gjen 2) RESTVERDIER dere mklae 54 8% olgte modeller, ved 36 måneder 2.1 peiler Nivåer p å 5rmet etverdi Som bilen og km. Svarene er oppummert i orm av Vi 60% purte 58 aktørene om tall på retverdier om gjenpeiler dere met olgte Fravær metallic intervall i de ire tørte egmentene*. modeller. Svarene er oppummert i orm av intervall i de ire tørte Regulerer Som bnilen Som bed ilen egmentene*. Regulerer ned mentinndeling om OFV Som ølger: Regulerer ned Som ølger: Småbiler 58% Småbiler 58 % (.ek: Toyota Yari) Kompakt % Som bilen Kompakt % (.ek: VW Gol) Mellomklae 54 58% Mellomklae % (.ek: Ford Mondeo) Regulerer ned 17 % regulerer ned retverdien ved ravær av metallic SUV 58 60% 17 % regulerer ned r etverdien v ed ravær a v m etallic SUV % (.ek: Mazda CX5) 18 % regulerer ned retverdien ved 83 % juterer ikke, og etter da retverdi om bilen ravær oav 83 % 17 juterer ikke, g etter da retverdi om bilen metallic *egmentinndeling om OFV % regulerer ned retverdien ved ravær av metallic i purte om hvordan divere uttyr blir håndtert ed retverdietting. *egmentinndeling om OFV Farger det juterer ikke gi retverdi og på. etter da retverdi 82 % 83 % juterer ikke, og etter ikke, da retverdi om bilen om bilen Farger det b17 ilir kke gi retverdi på. ved ravær av metallic %h råndtert egulerer ned retverdien 2.2 Vi purte om hvordan d ivere u ttyr Ingen av de purte har arger det ikke ette retverdi på. De lete er likevel matgir 2.2 hvordan BLIR divere % juterer ikke, og etter da retverdi om bilen bevit på raetverdi t peielle arger ved retverdietting. Farger 83 gi på. kal avtale ærkilt, og at det kan påvirke det ikke retverdien om ette p bilen. uttyr håndtert ved Farger det å ikke Ingen av de Farger purte h ar arger d et i kke d et i kke g i r etverdi p å. ette retverdi på. De lete er likevel Krav om zretverdi enonly retverdietting gi på: Automatgir bevit p å a t peielle arger kal a vtale ærkilt, g at det kpan åvirke Ingen av de purte har arger det ikke ette o retverdi å. Dpe lete er likevel Automatgir Ingen av de purte har arger det ikke ettepret retverdien om ette p å b ilen. Automatgir: Ingen a v d e purte h ar arger d et i kke ette r etverdi å. D e lete e r likevel bevit på at peielle arger kal avtale ærkilt, og at det kan påvirke Zenonly på. De lete er likevel bevit på atog peielle Automatgir Krav om zenonly bevit pverdi å at peielle arger kal avtale ærkilt, at det kan påvirke retverdien om ette på bilen. arger kal avtale ærkilt, og at det kan påvirke retverdien om ette på bilen. retverdien om ette på bilen. Krav zenonly om Krav om zenonly Samme om bil Samme om bil Lavere enn bil Krav om Xenonly: Zenonly Lavere enn bil Ikke peifiert 17 % bruker amme retverdi om på bilen 17 % bruker amme retverdi om på bilen 66 % bruker lavere retverdi enn på bilen 66 bruker lavere retverdi enn på bilen 17 % % peiierer ikke automatgir ruker 17 amme retverdi ikke om pautomatgir å bilen % peiierer Nei Zenonly Zenonly Ikke peifiert ruker lavere retverdi enn på bilen peiierer ikke automatgir Ja Ingen hadde krav om at det kulle være zenonly Ja pja å bilene or å ette retverdi. Meningene om hvor opptatt kundene er av det var imidlertid veldig delt. Nei Nei Ja Nei Ingen hadde at det kulle værepxenonly Ingen hadde krav om akrav t det om kulle være zenonly å bilene or å ette retverdi. på bilene or å ette retverdi. Meningene om hvorveldig delt. Meningene om hvor opptatt kundene er av det var imidlertid detzvar imidlertid Ingen hadde krav oopptatt m at dkundene et kulle ervav ære enonly på bveldig ilene or å ette retverdi. delt. Meningene m hvor opptatt er av det var imidlertid veldig retverdi. Ingen hoadde krav om at kdundene et kulle være zenonly på bilene or åd elt. ette Tendenen er at orhandlere Meningene om hvor opptatt kundene av er «premium» av det var imidlertid veldig delt. erker tror at kunden mener det er viktig, men m orhandlere av «volummerker» tror at kunden mener det er mindre viktig. 7

8 viktig, men orhandlere av "volummerker" tror at kunden mener det er mindre viktig. Tendenen er at orhandlere av "premium" merker tror at kunden mener det er viktig, men orhandlere av "volummerker" tror at kunden mener det er mindre Krav om at viktig. kunden tar ut vinterhjul på bilen Krav om at kunden tar ut vinterhjul på bilen 29 % Gjør tilpaninger i orhold til Krav om at kunden tar ut kundegruppe vinterhjul på bilen: Krav om vinterhjul Krav om vinterhjul 71 % Gjør ikke tilpaninger Ja Ja Av de om gjør tilpaninger i orhold til kunde grupper, peke det på ølgende: Lavere retverdi ved leaing til private. Ikke peifiert Ikke peifiert De opplever at leaing til private utetter or handleren or tørre riiko. Begrunnelen er at yngre leaingkunder ote har uorutigbar økonomi, og lettere kommer i ituajoner der de 50 % har krav til at kunden må ta ut vinterhjul på bilen månedlige leiene blir or høye og avtalen etter har krav til at kunden må ta ut 33 % 50 har % ikke krav til vinterhjul 50 % har krav til at kunden må ta ut vinterhjul på bilen hvert blir miligholdt. I tillegg opplever de økt grad 17 % vinterhjul peiierer ipå kke bilen vinterhjul 33 % har ikke k rav t il v interhjul av dikujoner med denne gruppen når det gjelder 33 % har ikke krav til vinterhjul påkot. 17 % peiierer kke vbinterhjul Alle d17 e ipurte ruker lavere retverdiat på vinterhjul enn på elve bilen. De % peiierer ikke vinterhjul lete ligger i intervallet 10 % 25 %. Noen graderer aten etter kjørelengde. Krav om at kundene om velger privatleaing de purte bruker lavere retverdiat på vinter Alle de purte balle ruker lavere retverdiat på vinterhjul enn på elve bilen. De inngår erviceavtale hjul enn på elve bilen. De lete ligger i i ntervallet lete ligger i intervallet 10 %graderer 25 %. Noen graderer aten etter kjørelengde %. Noen etter kjørelengde. 2.3 Håndtering av alg- aten og leveringomkotninger De lete av de purte nevner at leaing må håndtere riktig ra elger ide, og at det er viktig å orklarenproduktet godt til kunden i orkant av Vi purte aktørene hvordan de håndterer alg- og leveringomkotninger år de 2.3 Håndtering av kontraktinngåele. beregner retverdi på bilene. alg- og levering omkotninger Våre o bervajoner her er at de aller lete tar dem ut av beregningen, men det 2.5 Retverdier generelt Vi purte aktørene hvordan e håndterer alg- og leveringomkotninger når de inne en liten andel adktører om har omkotningene med i beregningen. Vi purte aktørene hvordan de håndterer algog beregner retverdi på bilene. Vi purte om repreentantene hadde noen tanker leveringomkotninger når de beregner r etverdi 2.4 Tilpaninger i orhold t il k undegruppe om det generelle nivået retverdiene ligger på i på bilene. Norge(alder i dag.ett i Vi purte hoer m e det jort tilpaninger i orhold Våre obervajoner r abt le dge aller lete tar dem tuil t kundegruppene av beregningen, men det Våre obervajoner at de aller lete tar dem ut orhold til retverdi og rer iiko). en liten aavndel aktører om har omkotningene med i beregningen. Alle mener at retverdiene om bruke i Norge i Alle inne mener beregningen, men det inne en liten andel dag ligger or høyt. aktører om har omkotningene med i beregnin Nei Nei 2.3 Håndtering av alg- og leveringomkotninger at ret gen. 2.4 Tilpaninger i orhold til kundegruppe Det peke på ølgende: verdiene om bruke Vi purte om det ble gjort tilpaninger i orhold til kundegruppene (alder ett i Norge har høye retverdier i orhold til 2.4 Tilpaninger i orhold Europa. orhold og riiko). i Norge i til retverdi til kundegruppe dag ligger Aktørene drive i or tor grad av Vi purte om det ble gjort tilpaninger i orhold til or høyt. konkurrane, og «glemmer» ortjeneten. Tilpaninger kundegruppene (alder ett i orhold til r etverdi og riiko). Tilpaninger Ja Ja Nei Nei Det blir i or tor grad olgt bolker av like biler, noe om påvirker pribildet negativt når bilene kommer tilbake. For tor grad av korttidregitreringer ra produent og importør (både i Norge og i Europa) påvirker pribildet både på nye og brukte biler negativt. 33 % Gjør tilpaninger i orhold til kundegruppe 77 % Gjør ikke tilpaninger 33 % Gjør tilpaninger i orhold t il k undegruppe Av tdilpaninger e om gjør tilpaninger i orhold til kundegrupper, peke det på ølgende: 77 % Gjør ikke 8

9 e lar eg i or tor grad drive av konkurrane, og "glemmer" ten. i or tor grad olgt bolker av like biler, noe om påvirker pribildet når Aktørene lar eg i or tor grad drive av konkurrane, og "glemmer" ommer tilbake. ortjeneten. 3. PORTEFØLJE OG RISIKO grad a v korttidregitreringer ra produent og importør (både i Norge påvirker Det blir i por tor grad både olgt bpolker av o like iler, noe om n pegativt. åvirker pribildet når opa) ribildet å nye g bbrukte biler bilene kommer tilbake. For tor grad av korttidregitreringer ra produent og importør (både i Norge og i Europa) påvirker pribildet både på nye og brukte biler negativt. og riiko Jutering av ing av 3.1 retverdiporteøljen 3.2 Kratig økning Porteølje og riiko retverdiporteøljen i RV porteølje ørene om de har noen retninglinjer or å jutere porteøljen i orhold til 3.1 Jutering retverdiporteøljen den riikoen man apv åtar eg. Det er verdt å merke eg at det totale retverdi anvaret or 2013 nærmer eg et helt år nybilalg! Viapurte om de har noen vier utviklingen i total retverdiporteølje Vi purte ktørene oaktørene m de har noen retninglinjer or å jretninglinjer utere porteøljen i orhold Graen til tørrele, en riikoen man påtar eg. orog ådjutere porteøljen i orhold til tørrele, og ho norke bilorhandlere. Retverdianvar om den riikoen man påtar eg. ølge av privat leaing øker betydelig. Jutering av porteølje Jutering av porteølje Det er verdt å merke eg at det totale retverdi anvaret or 2013 nærmer eg et helt år nybil alg! Juterer ikke Juterer ikke Graen (under) vier to ting: avejninger Fører afører vejninger i i regnkap regnkap Har måltall å orholde eg Betydelig økning i riiko or norke bilorhandlere de ite ire år Har mkl åltall å orholde eg kl 17 % har måltall å orholde eg til på porteøljen 33 % har ingen rutine or jutering av porteøljen tall å orholde eg til på porteøljen 50 % ører ødvendige avetninger egnkap 17 n% har måltall åi rorholde eg til på en rutine or jutering av porteøljen porteøljen ødvendige avetninger i regnkap 33 % har ingen rutine or jutering 3.2 Gra ra Per Ragnar økt porteølje av porteøljen 3.3 Middel tor bilorhandelr - tall 50 % ører nødvendige avetninger Per Ragnar økt porteølje i regnkap Riiko er lyttet ra bileier til bilorhandler Norke bilorhandlere bør pørre eg: Hvor tor gjenkjøpporteølje har jeg økonomik bæreevne til å takle derom markedet endre? Ekempel: Gjenkjøpporteølje 50 MNOK og Egenkapital 5 MNOK. Negativ endring i retverdi porteøljen på 10 %, vil or denne orhandleren bety at EK og likviditet er borte. tor bilorhandelr - tall 3.2 Kratig økning i RV porteølje Privat Næring Graen vier utviklingen i total retverdiporteølje ho norke bilorhandlere. 9 Retverdianvar om ølge av privat leaing øker betydelig.

10 4. BRUKTBIL 4 Bruktbil 4.1 Rammevilkår 4.1 Rammevilkår or bruktbil or bruktbil annoner har økt ca. 60 % ra 2012 til 2013, og at nittprien har unket med kr ,- i amme periode. Vi purte aktørene om de hadde noen tanker rundt de generelle rammevilkårene Vi purte aktørene om de hadde noen tanker rundt Det europeike markedet or bruktbil. de generelle rammevilkårene or bruktbil. Overprodukjon i Europa har ørt til tor grad Her nevne Herølgende: nevne ølgende: av 1-dag regitreringer, om påvirker pribildet negativt på nye og brukte biler i Norge. Politike øringer Politike øringer Her nevne det ogå at det vil være viktig å å på pla like vilkår or ekport og import av bil. Staten etter rammevilkår om påvirker bilalget, Staten etter rammevilkår om påvirker bilalget, både på nytt og brukt. både på nytt og brukt. Man opplever at det er lite «Image på bruktbil» Man opplever at det er lite orutigbart. Som ekempel nevne øringer orutigbart. Som ekempel nevne øringer gitt på gitt på drivto, type drivto, benin/dieel og tatlige inentiver or kav jøp og bruk nevner at bilbranjen blir mer type benin/dieel og tatlige inentiver Flere aktørene av or elbil. kjøp og bruk av elbil. og mer preet på marginer, og at bruktbil nå er et av de viktigte orretningområdene. Skal man Støtteytemer tjene penger må man håndtere bruktbilene på en Støtteytemer proejonell måte. Det er på tide å heve «imaget» Det nevne at gode tøtteytemer er viktig (ra på bruktbil. Det nevne at gode tøtteytemer er viktig (ra importør ide) or å klare importør ide) or å klare å ha gode rutiner og å å være ha gode rutiner «hand on».og å være "han on". Savner nytenkning Bruktbilparken Man opplever liten utvikling på algiden, og Bruktbilparken avner nye/utviklede produkter ra inaniering Økningen av avleaing t bbruktbilbeholdnin ruktbilbeholdningen vil elkapene. endre eg Økningen leaingører ørertil tilaat gen vil endre egvtilvarende. Man vil enår over tilvarende. Man il e en overvekt av e tre gamle biler, og man rykter vekt av tre år gamle biler, og man rykter or lav bhøye or lav produktpredning. Dette ordi tore bolker av like iler vil retverdier komme produktpredning. Dette ordi tore bolker av like tilbake på amme tidpunkt. biler vil komme tilbake på amme tidpunkt. Tall ra Finn.no underbygger dette. Retverdier har i tor grad vært brukt om et konkurranebarometer når det gjelder nybilalg. Man opplever at importørene har initiert mye av dette. Reultatet av or høye retverdier er at mange or handlere vil å problemer med å kvitte eg med bilene etter endt leaingperiode, uten å tape penger på dem. Rentekampanjer Tall ra Finn.no underbygger dette. Graene vier antall annoner og nittpri på 3 år gamle biler, med kilometertand mellom og km, annonert av merkeorhandlere. Vi er at antall 10 Det tille ogå pørmål til hvoror branjen lar importørene legge øringer or orhandlerne or tjenete ved inanieringalg (importørtyrte ren tekampanjer). Dette «tjeler» marginer.

11 5. MULIGHETER 5.1 Muligheter i branjen å kunden til å holde eg lojal mot bedriten. Vi purte aktørene om de å noen muligheter i branjen, i orhold til bruktbil og retverdi, om ikke er utnyttet godt nok i dag. «Dagen bruktbilkunde er morgendagen nybil kunde.» Følgende ble nevnt: Bruktbilproeen Derom man etter lave nok retverdier, har gode proeer or oppølging av kundene, og har bra håndtering av bilene etter avluttet leaingperiode (orkalkyle og takt), er det gode muligheter or branjen å tjene gode penger på brukte biler. Vurdere retverdimatriene hyppigere Flere av de purte poengterer at det er behov or hyppige vurderinger av retverdiene. Dette ordi markedet endrer eg hurtigere enn tidligere. Flere vurderer ine liter lere ganger å rlig, i tillegg til ta dig overvåking av markedet. «Produere» andre bruktbiler For å unngå at en tor andel av bruktbilene blir or like (3 år, km kjørt, likt uttyr, og like arger), kan man okuere på produktpredning i orhold til modell, arge, uttyr etc., og okuere mer på orlengele av leaing perioden. Bruktbilkonept Det peke på at det i dag er laget bruktbilkonept tilrettelagt or yngre brukte biler. Forhandlerne trenger konept or eldre brukte biler, om kan bidra til å holde priene oppe og holde bilene i butikken. Det blir tilt pørmål om man burde bli mer bevit på å enke retverdiene de tre ite måne dene i året (or de merkene hvor modellene ølger kalenderåret). NBF oppordrer ine medlemmer til ølgende: Tro mot avgjøreler Ha et bevit orhold til egen økonomik riiko. Hvor tor gjenkjøpporteølje har jeg økonomik bæreevne til å takle derom markedet endre? Flere nevner at de amme temaene (bruktbil, leaing etc.) blir dikutert år etter år, i orkjellige ora. De mener at det nå er på tide at branjen klarer å jobbe bedre ammen om tiltak om er or branjen bete. Spør deg om det kan være på tide å elge lere biler ved hjelp av låneprodukter, itedenor leaing. Bedre ytemer Tenk i gjennom om dere har gode nok rutiner or å ølge opp kunde- og retverdiporteøljen Det remkommer om viktig å ha gode proeer og rutiner or håndtering av gjenkjøpbiler, og lere ønker integrerte tøtteytemer or å å til dette. Vurder om dere har riktig inanieringpartner, om tilbyr nødvendig tøtte og opplæring innen de ulike inanieringproduktene God kundehåndtering Sørge or at elgerne kan vurdere kunden behov og tilby riktig inanieringprodukt, ett både ra kunden og bilorretningen tåted Det er mange gode produkter i markedet, og lere kunder orienterer eg mer og mer på nett. Det er deror viktigere enn noen gang å ørge or god kundehåndtering or å tyrke eget «varemerke», og 11 Dagen bruktbil kunde er morgen dagen nybilkunde.

12 TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring TOPPR ALG AV FORIKRING: Fordi den ikke lenger er økonomik lønnom, har pareank1 luttet å til ntegninger av areidledighetforikring. Foto: pareank 1 pareank 1 topper alget die tilr fortatt areidledighetforikring

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser?

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for bruktbilvirksomheten i fremtiden? 2. Alle importører har lansert

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS hovedprojekt Samlokaliering av Monica Interiør a og Numedal Blomter AS Side 1 av 7 Innhold 1.1 Mål og rammer... 3 2.1.1 Bakgrunn... 3 3.1.2 Projektmål... 3 4.1.3 Rammer... 3 5.2. Omfang... 3 6.2.1 Oppgaver

Detaljer

KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE PBKL

KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE PBKL KAPASITETSBEREGIG FOR ISTPTE STÅLPLATER MED FORAKRIG TYPE PBKL Etter Betongelementboken bind B kaittel 9. Kaaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger å tållaten.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL edlegg 6. KAPASITETSBEREGIG FOR ISTØPTE STÅLPLATER ED FORAKRIG TYPE KL Etter Betongelementboken bind B kapittel 9. Kapaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger på

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Bruktbilkjøp. Hva er viktig for den Norske bruktbilkjøper? Av Anders G Hovde, TNS-Gallup.

Bruktbilkjøp. Hva er viktig for den Norske bruktbilkjøper? Av Anders G Hovde, TNS-Gallup. Bruktbilkjøp Hva er viktig for den Norske bruktbilkjøper? Av Anders G Hovde, TNS-Gallup. Metode og utvalg 871Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 44 000 personer som utgjør

Detaljer

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen

OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014. Stig Morten Nilsen OOBFs regionale bruktbilkonferanse 2014 Stig Morten Nilsen Gratulerer til Oslo og Omegn Bilbransjeforening med engasjementet og oppmøtet her i dag. Noen aktuelle områder på NBFs agenda innenfor bilsalg

Detaljer

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling NBF Bruktbilkonferanse 20. november 2012 Kjell Rese 1 Hva betyr privatleasing for bruktbilprisene? Tar

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNVETETET AGDE Gritad E A E N O G A V E : FAG: FY05 Fyikk ÆE: er Henrik Hogtad lae(r: Dato: 8.05.0 Ekaentid, ra-til: 09.00.00 Ekaenoppgaven betår av ølgende Antall ider: 5 (inkl. oride Antall oppgaver:

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R N O TO D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommune i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Veiledning ved salg til korttidsutleie

Veiledning ved salg til korttidsutleie Veiledning ved salg til korttidsutleie Faggruppe bilsalg Kjell Rese Bertel O. Steen HVORDAN FÅ FULL KONTROLL PÅ BILER SOLGT TIL UTLEIESELSKAPER? KONTROLL PÅ BILENE NÅR DE KOMMER TILBAKE Elsk / hat Kontroll

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

Gjenkjøp og restverdier

Gjenkjøp og restverdier Gjenkjøp og restverdier Trender og fallgruver - Livsfarlig risikosport eller strategisk redskap Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Slutten av 1980 tallet - Jappetid Euforiske restverdier -

Detaljer

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2 Fait ekamen HYD200 2005-05-8 Oppgave Svar oppgave nedbør a) i. Punktnedbør: Den nedbørmengden om faller i et punkt på landoverflaten. De flete metoder av nedbørmåling gir punktverdier. Man ønker likevel

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00-15:00

Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00-15:00 Kontinuajonekamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM høt 009 Ondag 7. ebruar 00 kl. 09:00-5:00 Oppgaveettet betår av 4 ider Viktige opplyninger: Alle oppgaver kal bevare. Hver av de ire delene (I-IV) må betå og teller

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da yikk or igeiører. Litt tatikk. Side Litt tatikk. etigeer or ikeekt. Vi ka å ette opp etigeer or at et egeme ka ære i ro. Vi et aerede at ektorumme a de kretee om irker på egemet må ære ik u or at maeeteret

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhu Potbok 7700. 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefak 55 56 74 99 potmottak.hele.oialbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Barne Liketilling

Detaljer

Hva påvirker verditapet på gjenkjøpsporteføljen, og hva kan gjøres for å best mulig annenhåndsverdi på brukte biler? Trond Sjøholt

Hva påvirker verditapet på gjenkjøpsporteføljen, og hva kan gjøres for å best mulig annenhåndsverdi på brukte biler? Trond Sjøholt Hva påvirker verditapet på gjenkjøpsporteføljen, og hva kan gjøres for å best mulig annenhåndsverdi på brukte biler? Trond Sjøholt Forutsetninger Jeg har konsentrert meg om hvordan en forhandler direkte

Detaljer

Høst 96 Ordinær eksamen

Høst 96 Ordinær eksamen Høt 96 Ordinær ekaen. a) Vi tenker o at en partikkel eveger eg lang en rett linje (lang x-aken). Partikkelen poijon o unkjon av tiden t er gitt ved: ( t) t Bt hvor. B 8. Beregn partikkelen hatighet etter.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Hvordan lykkes med bruktbiler. Arvid Sulland konsernsjef Sulland Gruppen

Hvordan lykkes med bruktbiler. Arvid Sulland konsernsjef Sulland Gruppen Hvordan lykkes med bruktbiler. Arvid Sulland konsernsjef Sulland Gruppen Å BLI BRA.PÅ BRUKT ER IKKE NOE HOKUS- POKUS. MEN MER ET SPØRSMÅL OM EN BEVISTGJØRING FRA LEDELSEN Bra på brukt... Brukte biler

Detaljer

Pe n g e r o g K r e d i t t 4 06 D e s e m b e r

Pe n g e r o g K r e d i t t 4 06 D e s e m b e r P e n g e r o g r e d i t t 4 6 D e e m b e r Penger og reditt utgi hvert kvartal av Norge Bank, Olo Abonnement: r 5 pr. år (inkl. mva) Betilling kan foreta over Internett: norge-bank.no, under «publikaoner»

Detaljer

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002 Samfunnøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 3. mar 00 Måling av graden av riikoaverjon Blant konkave nyttefunkjoner: Mer konkav betyr terkere riikoaverjon Vanlig å måle grad av konkavitet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen UNIVERSITETET I AGDER Griad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS6 Fikk/Kjei LÆRER: Fikk : Per Henrik Hogad Kjei : Turid Knuen Klaer: Dao:.. Ekaenid, fra-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beår a følgende Anall

Detaljer

Oppgave 1. (x i x)(y i Y ) (Y i A Bx i ) 2 er estimator for σ 2 (A er minstek-

Oppgave 1. (x i x)(y i Y ) (Y i A Bx i ) 2 er estimator for σ 2 (A er minstek- MOT310 Statitike metoder 1 Løningforlag til ekamen vår 010,. 1 Oppgave 1 a) Modell: Y i α + βx i + ε i der ε 1,..., ε n u.i.f. N 0, σ ). b) Vil tete: Tettørrele H 0 : β 0 mot H 1 : β 0 B β T t n under

Detaljer

Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse.

Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse. Senorveiledning il ekamen i ECON 0 9..006 Vikig informajon il enorene: I den engelke overeelen le likning (3) i ogave (c) deverre feilformuler. Senorene e om å a henyn il dee under enureringen derom de

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Notodden Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R NO T O D D E N VENSTRE 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP Peroner

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2005

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2005 FYS 5 Fyikk Ordinær ekaen år 5. En bil kjører lang en re linje (-aken og paerer origo ed haigheen 7. k/h ( =. / i poii -rening ed iden =. Haigheen o unkjon a iden er gi ed: hor (.6. a ee bilen akelerajon

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

ØVING 4. @V @x i. @V @x

ØVING 4. @V @x i. @V @x FY006/TFY425 - Øving 4 Frit for innlevering: tirdag 8. februar, kl 7.00 Oppgåve ØVING 4 Vibrerande to-partikkel-ytem Som dikutert på ide 0 i boka til Hemmer, er det eit viktig poeng både i klaik mekanikk

Detaljer

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi ÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi ÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVERSITETET I GDER Gritad E K S M E N S O G V E : FG: FYS Fyikk/Kjei ÆRER: Fyikk : er Henrik Hogtad Kjei : Grethe Lehrann Klae(r): Dato: 5.5. Ekaentid, ra-til: 9. 4. Ekaenoppgaven betår av ølgende ntall

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelenng nr.3 INF 4 Elektronke ytemer Parallelle og parallell-erelle kreter Krchhoff trømlo Dagen temaer Krchhoff trømlo Parallelle kreter Kreter med parallelle og erelle ter Effekt parallelle kreter

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. V E D T E K T E R F O R N O T O D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Notodden Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommunen i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2.

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Oppgaver til Dynamiske systemer 1

Oppgaver til Dynamiske systemer 1 Oppgaver til Dynamike ytemer Oppgave 0. Lineariering av ulineær modell Likning (2.28) i læreboka er en dynamik modell av en tank med gjennomtrømning og oppvarming. Modellen gjengi her: cρv T (t) P (t)+cw(t)[t

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l.

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l. FY1006/TFY4215 - Øving 12 1 Frit for innlevering: Tirdag 22. april kl.1700 Oppgåve 1 ytem ØVING 12 Vinkelfunkjonar, radialfunkjonar og orbitalar for hydrogenliknande For ein partikkel om bevegar eg i eit

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Notater. Øystein Linnestad og Ole Kristian Lien. SM08 Prisindekser. Fraktindeks på utenriks sjøfart. 2005/8 Notater 2005

Notater. Øystein Linnestad og Ole Kristian Lien. SM08 Prisindekser. Fraktindeks på utenriks sjøfart. 2005/8 Notater 2005 2005/8 Notater 2005 Øytein Linnetad og Ole Kritian Lien Notater SM08 Priindeker Fraktindek på utenrik jøfart Avdeling for næringtatitikk/sekjon for Samferdel- og reielivtatitikk Innhold Innledning...3

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

«Få kontroll på gjenkjøpsporteføljen»

«Få kontroll på gjenkjøpsporteføljen» «Få kontroll på gjenkjøpsporteføljen» - Fremtidige løsninger i Bransjeplattformen Adm. Direktør Eljar Ness Sentinel Software / CARWEB OOBF 18.11.2014 Gjenkjøpsprosessen Bilmarkedet Kunden leier eller kjøper

Detaljer

Vi gir d. Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Bestselgeren! Nyhet!

Vi gir d. Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Bestselgeren! Nyhet! VRAKPANT Årets vrakpantkampanje er nå igang på Ås! for bi for din gamle bil uansett stand * Hyundai i20 fra kun kr 299 900,- Vi gir d Vi gir inntil KR 25 000 VI FINANSIERER FRA KR 0,- KONTANT STORT UTVALG

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Distribusjon i Trondheim by Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid

Distribusjon i Trondheim by Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid istribusjon i Trondheim by amtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid kala nalyse & ådgivning, 9. mars 2009, ans ristian spen kort om prosjektet ensikten har vært å kartlegge hvilke

Detaljer

Endringer i bilbransjen Solberg-gruppen

Endringer i bilbransjen Solberg-gruppen Gimsøy Rotary 2015 Endringer i bilbransjen Solberg-gruppen Oppstart Solberg Bil as ble stiftet i Juli 1975 40 års jubileum i Sommer! Det startet med British Leyland i Porsgrunn, og frem til 2000 har det

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

MATEMATIKKOPPGAVER TIL PROSJEKTET

MATEMATIKKOPPGAVER TIL PROSJEKTET MTEMTIKKOPPGVER TIL PROSJEKTET Disse flotte oppgaven har sin egen historie. Elevene hadde før prosjektet arbeidet med tema vei-fart-tid. Det var en del av prosjektforberedelsene i klassen. Under selve

Detaljer

Betinget bevegelse og friksjon

Betinget bevegelse og friksjon Betinget beegele og rikjon 16.0.017 ingen gruble-gruppe inntil iere FYS-MEK 1110 16.0.017 1 Betinget beegele beegele: r (t) bane: r () beegele lang banen: (t) hatighet: r r ( t) uˆ ( t) t t r uˆ tangenialektor:

Detaljer

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgkolen i elemark Avdeling for teknologike fag SLUPRØVE Løningforlag EMNE: EE49 Modellbaert regulering LÆRERE jell-erik Wolden og Han-Petter Halvoren LASSE(R): IA DAO: 9.5. PRØVEID, fra-til (kl.): 9..

Detaljer

Funnene i denne rapporten bekrefter forrige rapport. Vi oppsummerer derfor med de samme oppfordringene som vi kom med i «Trender våren 2014»:

Funnene i denne rapporten bekrefter forrige rapport. Vi oppsummerer derfor med de samme oppfordringene som vi kom med i «Trender våren 2014»: TRENDER HØSTEN 2014 FORORD I den første trendrapporten NBF utarbeidet, «Trender våren 2014», oppsummerte vi kort med følgende: Vi ser en betydelig økning i økonomisk risiko for norske bilforhandlere de

Detaljer

Bruktpriser og statsbudsjettet

Bruktpriser og statsbudsjettet Bruktpriser og statsbudsjettet Forutsigbarhet eller politisk hasard? Bilkonferanse 18. november 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Politiske signaler Grønne skatter (bilavgifter, bompenger)

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER. Sjette hete. Yrketatitikk. VI. Statitiqe de proeion. Recenement de la poplation le décembre. UTGITT A V STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I

Detaljer

FYS3220 Filteroppave Oppgave og løsningsforslag v. H.Balk

FYS3220 Filteroppave Oppgave og løsningsforslag v. H.Balk FYS0 Filteroppave Oppgave og løningforlag v. H.Balk 0_Paivt -orden hebyhev P til HP konvertering, prototype impedan og frekven kalering. -orden hebychev filter, prototype filter, frekven kalering, impedan

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Våren Ordinær eksamen

Våren Ordinær eksamen Våren - Ordinær ekaen. Vi enker a en parikkel beeger eg lang en re linje (-aken. Parikkelen arer i r i pijn =. ed iden =. Parikkelen haighe funkjn a iden er gi ed: ( hr.. a eregn parikkelen akelerajn a

Detaljer

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM)

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM) Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Kapitalverdiodellen Veid kapitalkostnad Finansieringsstruktur og kapitalkostnad John-rik Andreassen 1 Høgskolen i Østold Capital Asset Pricing Model Kapitalverdiodellen

Detaljer

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen UNIVRSITTT I AGDR Griad K S A M N S O P P G A V : FAG: FYS5 Fikk/Kjei LÆRR: Fikk : Per Henrik Hogad Kjei : Turid Knuen Klaer: Dao:..3 kaenid, fra-il: 9. 4. kaenoppgaen beår a følgende Anall ider: 6 inkl.

Detaljer

Prosjektrapport 2016/FB76824 Betre helse for BURG-familien Forebygging Prosjektleiar Aashild Haugland Haram

Prosjektrapport 2016/FB76824 Betre helse for BURG-familien Forebygging Prosjektleiar Aashild Haugland Haram Forord BURG Møre og Romdal fekk for 2016 Extra-midlar frå ExtraStiftelen Hele og Rehabilitering til å arbeide med det eittårige projektet innan området forebygging. BURG er barne- og ungdomrevmatikergruppa

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall ÅM110 Sannynlighetregning med tatitikk, våren 2010 Kp. 2 Sannynlighetregning (annynlighetteori) 1 Grunnbegrep Stokatik forøk: forøk med uforutigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige utfallene av et

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk Podium FoU-magain fra Høgkolen i Tromø, Avdeling for kuntfag - #02/2008 Kuntfagdidaktikk Kuntfagdidaktikken utfordringer Kraftfull reflekjon i bevegele Barn kaper muikk Vellyd og realime Fiolinen i entrum

Detaljer