TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER"

Transkript

1 TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

2 FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing. Ut ra unnene i denne rapporten vil vi i NBF karakteriere økningen i privatleaing om dramatik. Dramatik ordi antallet biler i retverdiporteøljen til norke bil orhandlere nå er på en tørrele tilvarende ett år nybilalg. Rapporten bygger på intervjuer med entrale bedriter i branjen, om til ammen olgte ca nye og brukte biler i Hovedkonklu jonen er at leaing er et godt produkt or nork bilbranje, men tiller krav til håndtering. En hånd tering om underøkelen indikerer at ikke alle har, noe om etter vår mening gir or tor riiko or den enkelte orhandler. Retverdiene må ned! I dag er riikoen orhandler ne påtar eg generelt or tor i orhold til beregnet margin. Følgelig liter mange med å å god nok or tjenete på bilene når de kal elge v idere. En tor andel har påpekt at det tore omanget av korttidregitreringer ra produenter og impor tører (både i Norge og Europa) påvirker pribildet negativt både på nye og brukte biler. Alle vet at man påtar eg et økonomik anvar når man inngår retverdiavtaler. Vår påtand er likevel at mange ikke har tenkt over hvor tor gjen kjøpporteølje de har, og vurdert egen økonomik bæreevne til å takle denne ved markedving ninger. Ett ekempel: Derom man har god kontroll på egen retverdi porteølje med henyn til kapitalbinding, avetnin ger i regnkap, påkot ov., er leaing bra. Det gir gode kontaktpunkter undervei i avtaleperioden, og det gir ikker tilgang på brukte biler. Hvor tor gjenkjøp porteølje har jeg økonomik bæreevne til å takle derom markedet endre? Svært mange bilorhandlere har god kontroll på in retverdiporteølje, gode rutiner or oppølging av kunder og bra håndtering ved innlevering av bil og påølgende håndtering av påkot. Vi er at de om hadde gode rutiner ra begynnel en av proeen (ved tilbud og levering av bil), ogå var de om ikke opplevde noen problem med å å inn akturert påkot på bilene i etterkant. Imidlertid mener 50 proent av de purte i under økelen at branjen har mye å gå på or å hånd tere leaing på en proejonell måte. Den amme gruppen mener at de generelt ikke har gode nok ytemer or kundeoppølging, eller gode nok rutiner or å ølge opp hva de år inn av aktik påkot på bilene. Poenget er at orhandlere kan tjene godt på å or bedre egne rutiner or oppølging av egne kunder, amt bedre ine rutiner ved ut- og innlevering av biler om elge ved hjelp av leaing. 2 Er man en middel tor orhandler med 5 mill. NOK i egenkapital, og har en retverdiporteølje på 50 mill. NOK, er det ikke mer enn 10 % endring i pribildet om kal til ør likviditet og EK er borte, og lekibiliteten orvinner. Derom retverdiporteøljen er noen proent or høyt vurdert i utgangpunktet, ordi konkurranen er høy og pre ra importør/inanieringelkap driver orhandleren til å ette høyere retverdier enn man egentlig er komortabel med, og om porteøljen amtidig er tungt dominert av ett merke om opplever en terkere prinedgang i markedet enn beregnet, da er ikke veien lang ør likviditeten er borte. Dette er ikke et uannynlig cenario når man er på hitorike markedvingninger (or ekempel benin/dieel andel, og økt alg av SUVer på bekotning av mellomklaer), ammenatt med unnene ra underøkelen. Fakta er at ortjenetemarginen til norke bil orhandlere er ynkende. NBF vet at mange or handlere øler at de MÅ elge kampanjer om er initiert av importør, ordi bonuoppnåele på nybil av henger av dette. Importørene bruker høye ret verdier og rabatterte uttyrpakker or å elge let mulig bil, og inanieringelkapene bruker redu

3 erte renter or å oppnå det amme. Forhandlerne itter igjen med reduert ortjenete på bilen (både om ny og brukt), og på inanieringen. Når man er dette i ammenheng med at erviceintervallene på bilene blir lenger, å må man jo tille pørmål ved hvor inntjeningen kal komme ra i remtiden. Hva er det tore bildet? Kort oppummert Vi er en betydelig økning i økonomik riiko or norke bilorhandlere de ite ire år, og om et reultat av den kratige økningen i bruk av leaing, er riikoen lyttet ra bileier til bilorhandler. Våre medlemmer repreenterer på den ene iden orhandlere om er veldig proejonelle, og tjener gode penger, og på den andre iden orhandlere om kan ha mye å tjene på å bedre ine rutiner. Hva bør i å all den it nevnte gruppen gjøre? Kritin Guttormen Norge Bilbranjeorbund Mai 2014 Riiko kal ha en pri! Den må være høyere enn i dag! Ut ra underøkelen vil vi remheve ølgende: Forhandlere må «huke» hva de trenger i ortjenete på bilene, og ikke blindt la eg drive av konkurrane. Spre ammenetning av porteøljen i orhold til tidpunkt or tilbakelevering. Sørge or å ha gode rutiner or håndtering av påkot. I tørt mulig grad unngå 0,- kontant kunder. Invetere i gode ytem or oppølging av kunder og retverdiporteølje. Finne en god inanieringpartner, om kan gi råd i orhold til økonomik bæreevne, amt tilby god tøtte og opplæring i bruken av orkjellige inanielle produkt. Sate på bilalg ved hjelp av lån i tørre grad enn det om blir gjort i dag. Sørge or å ha økonomik pillerom or å ta imot ønkede innbyttebiler. Sørge or at elgerne dine har god kunnkap om bruken av inanielle produkt 3

4 INNHOLD PORTEFØLJE OG RISIKO Side 9 RESTVERDIER Side 7 LEASING Side 5 4 RAMME VILKÅR FOR BRUKT BIL Side 10 MULIGHETER Side 11

5 1. LEASING 1)LEASING 1.1 Håndterer branjen leaing på en proejonell måte? 1.2 Hva er bra ved branjen håndtering av leaing? 1.1 Håndterer branjen leaing på en proejonell måte? Håndterer branjen leaing på en proejonell måte? Økt bruk av leaing til private har ørt til tørre kunnkap og ortåele or leaing om produkt. Ja Produktet gir orhandleren kontroll på kun den og bilen, og gode muligheter or naturlige kontaktpunkter undervei i avtaleperioden. Til en vi grad Mye å gå på 1.3 Hva kan orbedre ved branjen håndtering av leaing? Nei 0 Andel av 100 % Nei Mye å gå på Til en vi grad Ja 21 Omtrent 70 % av de purte mener at b ranjen bør gå bort ra å bruke retverdi om konkurraneparameter. dede purte varte 38% klart nei, og 62 %edre enn ør, men at AvAv purte varte 38% klart ja eller nei, og ja 62 eller % mener at branjen er b man ortatt h ar m ye å g å p å. mener at branjen er bedre enn ør, men at man De reterende 30 % øler at de har god kontroll på ortatt har mye å gå på. For den delen om varer "nei" og "mye å gå på" (50%), er vi en ammenheng med at de mener ine retverdier, eller de velger å tyre kunden til at det generelt er en mangel på gode nok ytemer or å ølge opp kundene. andre inanielle produkter. For den delen om varer «nei» og «mye å gå på» Bevarelene vier videre at den amme gruppen varer at de pr. i dag ikke har gode nok ytem, (50%), er vi ammenheng depå mener at eller rutiner, or en å ølge opp hva de år inn av med aktik pat åkot leaingbilene. I overkant av 80 % av de purte mener at branjen det generelt er en mangel på gode nok ytemer or For den delen om varer "til en vi grad" og "ja" (50%), er vi en ammenheng med at de har er «litt or link» til å gi ra eg ortjenete. å ølge opp kundene. gode ytemer og rutiner or oppølging av kundene undervei i avtaleperioden. Bevarelene Den amme gruppen har generelt god at eraring det gjelder gruppen påkot, og erarer at kundene tort peke Det vier videre dennår amme ett betaler det de kal. varer at de pr. i dag ikke har gode nok ytemer, ller rutiner, or å ølge opp hva de år inn av ak e tik påkot på leaingbilene. For den delen om varer «til en vi grad» og «ja» (50%), er vi en ammenheng med at de har gode ytemer og rutiner or oppølging av kundene undervei i avtaleperioden. Den amme gruppen har generelt god eraring når det gjelder påkot, og erarer at kundene tort ett betaler det de kal. «Det er generelt en mangel på gode nok ytemer or å ølge opp kundene.» her på ølgende: Dårlige rutiner vedrørende påkot For tore rabatter til kunden Importører om gir rabatter til mellomledd (LeaePlan, ALD, PrivatLeae) Flere av de purte mener at branjen er or dårlig til å bearbeide næringmarkedet, og at man må okuere mer på oppøkende alg. I overkant av 80 % av de purte mener at orhand lerne generelt bør bli bedre på vurdering av den økonomike riikoen de påtar eg ved leaing. 5

6 Vi purte om man kunne i noe om "hvem" den typike leaingkunden er. Det peke her på ølgende: 1.5 Hvem er leaingkunden? For høye retverdier om ører til dårlig 1.5 Hvem er leaingkunden? inntjening på bruktbilene. Vi purte om om mman an kunne i noe o "hvem" den typike den Vi purte kunne im noe om «hvem» leaingkunden er. typike leaingkunden er. Dårlig modellpredning om vil påvirke algpriene negativt. Hvilket antall biler kan man klare å å tilbake i et gitt tidrom? Hva har man økonomik «ryggrad» til? Retverdiene kal løe inn. Ingen mening Ingen mening Yngre (enn ved kjøp) Yngre (enn ved kjøp) Alle aldre og egment Alle aldre og egment 1.4 PRIVAT LEASING ØKER STADIG 1.4 PRIVAT LEASING ØKER STADIG 17% har ingen mening 33% mener at leaingkunden er yngre enn de om kjøper bil 50% ier at leaingkundem kommer i alle aldre og egment Av de om opplever at kunden om velger å leae er yngre enn de om velger å kjøpe, peke det på ølgende: Det er kunder om "går etter pri" og har oku på kotnad pr. måned. Privatleaing har ørt til at nittalder på kunden har unket. Figuren under vier at antall inngåtte kontrakter på leaing har økt ra i 2007 til i 2013 (Kilde: Finanieringelkapene orening). Figuren under vier at antall inngåtte kontrakter på leaing har økt ra i 2007 til i % har ingen mening 34 % mener at leaingkunder er yngre enn de om kjøper bil 50 % ier at leaingkunder kommer 17% har ingen mening i alle aldre og egment % mener at leaingkunden e r yngre enn de om kjøper bil 50% ier at leaingkundem kommer i alle aldre og egment Av de om opplever at kunden om velger å leae er yngre enn de om velger å kjøpe, peke det på ølgende: Av de om opplever at kunden om velger å leae er yngre enn de om velger å kjøpe, peke det på ølgende: Det er kunder om «går etter pri» og har oku på kotnad pr. måned. Det er kunder om "går etter pri" og har oku på kotnad pr. måned. til athnittalder Privatleaing har ørt til Privatleaing at nittalder har på kørt unden ar unket. på kunden har unket Næring Privat Leaing næring har økt 25 % Leaing til næring har øtilkt med 2 7 % i med perioden. i perioden. Leaing til privat har økt med 359 % i perioden. Leaing til private har økt med 450 % i perioden. 6

7 ERDIER våer på retverdi Fravær av metallic urte aktørene om tall på retverdier om gjenpeiler dere met olgte Fravær av metallic eller. Svarene er oppummert i orm av intervall i de ire tørte entene*. 2. RESTVERDIER Fravær metallic Fravær av metallic Fravær metallic ølger: Fravær av metallic: 2.1 Nivåer på retverdi iler 58% Fravær av metallic Fravær metallic pakt Vi purte 58 aktørene 60% om tall på retverdier om gjen 2) RESTVERDIER dere mklae 54 8% olgte modeller, ved 36 måneder 2.1 peiler Nivåer p å 5rmet etverdi Som bilen og km. Svarene er oppummert i orm av Vi 60% purte 58 aktørene om tall på retverdier om gjenpeiler dere met olgte Fravær metallic intervall i de ire tørte egmentene*. modeller. Svarene er oppummert i orm av intervall i de ire tørte Regulerer Som bnilen Som bed ilen egmentene*. Regulerer ned mentinndeling om OFV Som ølger: Regulerer ned Som ølger: Småbiler 58% Småbiler 58 % (.ek: Toyota Yari) Kompakt % Som bilen Kompakt % (.ek: VW Gol) Mellomklae 54 58% Mellomklae % (.ek: Ford Mondeo) Regulerer ned 17 % regulerer ned retverdien ved ravær av metallic SUV 58 60% 17 % regulerer ned r etverdien v ed ravær a v m etallic SUV % (.ek: Mazda CX5) 18 % regulerer ned retverdien ved 83 % juterer ikke, og etter da retverdi om bilen ravær oav 83 % 17 juterer ikke, g etter da retverdi om bilen metallic *egmentinndeling om OFV % regulerer ned retverdien ved ravær av metallic i purte om hvordan divere uttyr blir håndtert ed retverdietting. *egmentinndeling om OFV Farger det juterer ikke gi retverdi og på. etter da retverdi 82 % 83 % juterer ikke, og etter ikke, da retverdi om bilen om bilen Farger det b17 ilir kke gi retverdi på. ved ravær av metallic %h råndtert egulerer ned retverdien 2.2 Vi purte om hvordan d ivere u ttyr Ingen av de purte har arger det ikke ette retverdi på. De lete er likevel matgir 2.2 hvordan BLIR divere % juterer ikke, og etter da retverdi om bilen bevit på raetverdi t peielle arger ved retverdietting. Farger 83 gi på. kal avtale ærkilt, og at det kan påvirke det ikke retverdien om ette p bilen. uttyr håndtert ved Farger det å ikke Ingen av de Farger purte h ar arger d et i kke d et i kke g i r etverdi p å. ette retverdi på. De lete er likevel Krav om zretverdi enonly retverdietting gi på: Automatgir bevit p å a t peielle arger kal a vtale ærkilt, g at det kpan åvirke Ingen av de purte har arger det ikke ette o retverdi å. Dpe lete er likevel Automatgir Ingen av de purte har arger det ikke ettepret retverdien om ette p å b ilen. Automatgir: Ingen a v d e purte h ar arger d et i kke ette r etverdi å. D e lete e r likevel bevit på at peielle arger kal avtale ærkilt, og at det kan påvirke Zenonly på. De lete er likevel bevit på atog peielle Automatgir Krav om zenonly bevit pverdi å at peielle arger kal avtale ærkilt, at det kan påvirke retverdien om ette på bilen. arger kal avtale ærkilt, og at det kan påvirke retverdien om ette på bilen. retverdien om ette på bilen. Krav zenonly om Krav om zenonly Samme om bil Samme om bil Lavere enn bil Krav om Xenonly: Zenonly Lavere enn bil Ikke peifiert 17 % bruker amme retverdi om på bilen 17 % bruker amme retverdi om på bilen 66 % bruker lavere retverdi enn på bilen 66 bruker lavere retverdi enn på bilen 17 % % peiierer ikke automatgir ruker 17 amme retverdi ikke om pautomatgir å bilen % peiierer Nei Zenonly Zenonly Ikke peifiert ruker lavere retverdi enn på bilen peiierer ikke automatgir Ja Ingen hadde krav om at det kulle være zenonly Ja pja å bilene or å ette retverdi. Meningene om hvor opptatt kundene er av det var imidlertid veldig delt. Nei Nei Ja Nei Ingen hadde at det kulle værepxenonly Ingen hadde krav om akrav t det om kulle være zenonly å bilene or å ette retverdi. på bilene or å ette retverdi. Meningene om hvorveldig delt. Meningene om hvor opptatt kundene er av det var imidlertid detzvar imidlertid Ingen hadde krav oopptatt m at dkundene et kulle ervav ære enonly på bveldig ilene or å ette retverdi. delt. Meningene m hvor opptatt er av det var imidlertid veldig retverdi. Ingen hoadde krav om at kdundene et kulle være zenonly på bilene or åd elt. ette Tendenen er at orhandlere Meningene om hvor opptatt kundene av er «premium» av det var imidlertid veldig delt. erker tror at kunden mener det er viktig, men m orhandlere av «volummerker» tror at kunden mener det er mindre viktig. 7

8 viktig, men orhandlere av "volummerker" tror at kunden mener det er mindre viktig. Tendenen er at orhandlere av "premium" merker tror at kunden mener det er viktig, men orhandlere av "volummerker" tror at kunden mener det er mindre Krav om at viktig. kunden tar ut vinterhjul på bilen Krav om at kunden tar ut vinterhjul på bilen 29 % Gjør tilpaninger i orhold til Krav om at kunden tar ut kundegruppe vinterhjul på bilen: Krav om vinterhjul Krav om vinterhjul 71 % Gjør ikke tilpaninger Ja Ja Av de om gjør tilpaninger i orhold til kunde grupper, peke det på ølgende: Lavere retverdi ved leaing til private. Ikke peifiert Ikke peifiert De opplever at leaing til private utetter or handleren or tørre riiko. Begrunnelen er at yngre leaingkunder ote har uorutigbar økonomi, og lettere kommer i ituajoner der de 50 % har krav til at kunden må ta ut vinterhjul på bilen månedlige leiene blir or høye og avtalen etter har krav til at kunden må ta ut 33 % 50 har % ikke krav til vinterhjul 50 % har krav til at kunden må ta ut vinterhjul på bilen hvert blir miligholdt. I tillegg opplever de økt grad 17 % vinterhjul peiierer ipå kke bilen vinterhjul 33 % har ikke k rav t il v interhjul av dikujoner med denne gruppen når det gjelder 33 % har ikke krav til vinterhjul påkot. 17 % peiierer kke vbinterhjul Alle d17 e ipurte ruker lavere retverdiat på vinterhjul enn på elve bilen. De % peiierer ikke vinterhjul lete ligger i intervallet 10 % 25 %. Noen graderer aten etter kjørelengde. Krav om at kundene om velger privatleaing de purte bruker lavere retverdiat på vinter Alle de purte balle ruker lavere retverdiat på vinterhjul enn på elve bilen. De inngår erviceavtale hjul enn på elve bilen. De lete ligger i i ntervallet lete ligger i intervallet 10 %graderer 25 %. Noen graderer aten etter kjørelengde %. Noen etter kjørelengde. 2.3 Håndtering av alg- aten og leveringomkotninger De lete av de purte nevner at leaing må håndtere riktig ra elger ide, og at det er viktig å orklarenproduktet godt til kunden i orkant av Vi purte aktørene hvordan de håndterer alg- og leveringomkotninger år de 2.3 Håndtering av kontraktinngåele. beregner retverdi på bilene. alg- og levering omkotninger Våre o bervajoner her er at de aller lete tar dem ut av beregningen, men det 2.5 Retverdier generelt Vi purte aktørene hvordan e håndterer alg- og leveringomkotninger når de inne en liten andel adktører om har omkotningene med i beregningen. Vi purte aktørene hvordan de håndterer algog beregner retverdi på bilene. Vi purte om repreentantene hadde noen tanker leveringomkotninger når de beregner r etverdi 2.4 Tilpaninger i orhold t il k undegruppe om det generelle nivået retverdiene ligger på i på bilene. Norge(alder i dag.ett i Vi purte hoer m e det jort tilpaninger i orhold Våre obervajoner r abt le dge aller lete tar dem tuil t kundegruppene av beregningen, men det Våre obervajoner at de aller lete tar dem ut orhold til retverdi og rer iiko). en liten aavndel aktører om har omkotningene med i beregningen. Alle mener at retverdiene om bruke i Norge i Alle inne mener beregningen, men det inne en liten andel dag ligger or høyt. aktører om har omkotningene med i beregnin Nei Nei 2.3 Håndtering av alg- og leveringomkotninger at ret gen. 2.4 Tilpaninger i orhold til kundegruppe Det peke på ølgende: verdiene om bruke Vi purte om det ble gjort tilpaninger i orhold til kundegruppene (alder ett i Norge har høye retverdier i orhold til 2.4 Tilpaninger i orhold Europa. orhold og riiko). i Norge i til retverdi til kundegruppe dag ligger Aktørene drive i or tor grad av Vi purte om det ble gjort tilpaninger i orhold til or høyt. konkurrane, og «glemmer» ortjeneten. Tilpaninger kundegruppene (alder ett i orhold til r etverdi og riiko). Tilpaninger Ja Ja Nei Nei Det blir i or tor grad olgt bolker av like biler, noe om påvirker pribildet negativt når bilene kommer tilbake. For tor grad av korttidregitreringer ra produent og importør (både i Norge og i Europa) påvirker pribildet både på nye og brukte biler negativt. 33 % Gjør tilpaninger i orhold til kundegruppe 77 % Gjør ikke tilpaninger 33 % Gjør tilpaninger i orhold t il k undegruppe Av tdilpaninger e om gjør tilpaninger i orhold til kundegrupper, peke det på ølgende: 77 % Gjør ikke 8

9 e lar eg i or tor grad drive av konkurrane, og "glemmer" ten. i or tor grad olgt bolker av like biler, noe om påvirker pribildet når Aktørene lar eg i or tor grad drive av konkurrane, og "glemmer" ommer tilbake. ortjeneten. 3. PORTEFØLJE OG RISIKO grad a v korttidregitreringer ra produent og importør (både i Norge påvirker Det blir i por tor grad både olgt bpolker av o like iler, noe om n pegativt. åvirker pribildet når opa) ribildet å nye g bbrukte biler bilene kommer tilbake. For tor grad av korttidregitreringer ra produent og importør (både i Norge og i Europa) påvirker pribildet både på nye og brukte biler negativt. og riiko Jutering av ing av 3.1 retverdiporteøljen 3.2 Kratig økning Porteølje og riiko retverdiporteøljen i RV porteølje ørene om de har noen retninglinjer or å jutere porteøljen i orhold til 3.1 Jutering retverdiporteøljen den riikoen man apv åtar eg. Det er verdt å merke eg at det totale retverdi anvaret or 2013 nærmer eg et helt år nybilalg! Viapurte om de har noen vier utviklingen i total retverdiporteølje Vi purte ktørene oaktørene m de har noen retninglinjer or å jretninglinjer utere porteøljen i orhold Graen til tørrele, en riikoen man påtar eg. orog ådjutere porteøljen i orhold til tørrele, og ho norke bilorhandlere. Retverdianvar om den riikoen man påtar eg. ølge av privat leaing øker betydelig. Jutering av porteølje Jutering av porteølje Det er verdt å merke eg at det totale retverdi anvaret or 2013 nærmer eg et helt år nybil alg! Juterer ikke Juterer ikke Graen (under) vier to ting: avejninger Fører afører vejninger i i regnkap regnkap Har måltall å orholde eg Betydelig økning i riiko or norke bilorhandlere de ite ire år Har mkl åltall å orholde eg kl 17 % har måltall å orholde eg til på porteøljen 33 % har ingen rutine or jutering av porteøljen tall å orholde eg til på porteøljen 50 % ører ødvendige avetninger egnkap 17 n% har måltall åi rorholde eg til på en rutine or jutering av porteøljen porteøljen ødvendige avetninger i regnkap 33 % har ingen rutine or jutering 3.2 Gra ra Per Ragnar økt porteølje av porteøljen 3.3 Middel tor bilorhandelr - tall 50 % ører nødvendige avetninger Per Ragnar økt porteølje i regnkap Riiko er lyttet ra bileier til bilorhandler Norke bilorhandlere bør pørre eg: Hvor tor gjenkjøpporteølje har jeg økonomik bæreevne til å takle derom markedet endre? Ekempel: Gjenkjøpporteølje 50 MNOK og Egenkapital 5 MNOK. Negativ endring i retverdi porteøljen på 10 %, vil or denne orhandleren bety at EK og likviditet er borte. tor bilorhandelr - tall 3.2 Kratig økning i RV porteølje Privat Næring Graen vier utviklingen i total retverdiporteølje ho norke bilorhandlere. 9 Retverdianvar om ølge av privat leaing øker betydelig.

10 4. BRUKTBIL 4 Bruktbil 4.1 Rammevilkår 4.1 Rammevilkår or bruktbil or bruktbil annoner har økt ca. 60 % ra 2012 til 2013, og at nittprien har unket med kr ,- i amme periode. Vi purte aktørene om de hadde noen tanker rundt de generelle rammevilkårene Vi purte aktørene om de hadde noen tanker rundt Det europeike markedet or bruktbil. de generelle rammevilkårene or bruktbil. Overprodukjon i Europa har ørt til tor grad Her nevne Herølgende: nevne ølgende: av 1-dag regitreringer, om påvirker pribildet negativt på nye og brukte biler i Norge. Politike øringer Politike øringer Her nevne det ogå at det vil være viktig å å på pla like vilkår or ekport og import av bil. Staten etter rammevilkår om påvirker bilalget, Staten etter rammevilkår om påvirker bilalget, både på nytt og brukt. både på nytt og brukt. Man opplever at det er lite «Image på bruktbil» Man opplever at det er lite orutigbart. Som ekempel nevne øringer orutigbart. Som ekempel nevne øringer gitt på gitt på drivto, type drivto, benin/dieel og tatlige inentiver or kav jøp og bruk nevner at bilbranjen blir mer type benin/dieel og tatlige inentiver Flere aktørene av or elbil. kjøp og bruk av elbil. og mer preet på marginer, og at bruktbil nå er et av de viktigte orretningområdene. Skal man Støtteytemer tjene penger må man håndtere bruktbilene på en Støtteytemer proejonell måte. Det er på tide å heve «imaget» Det nevne at gode tøtteytemer er viktig (ra på bruktbil. Det nevne at gode tøtteytemer er viktig (ra importør ide) or å klare importør ide) or å klare å ha gode rutiner og å å være ha gode rutiner «hand on».og å være "han on". Savner nytenkning Bruktbilparken Man opplever liten utvikling på algiden, og Bruktbilparken avner nye/utviklede produkter ra inaniering Økningen av avleaing t bbruktbilbeholdnin ruktbilbeholdningen vil elkapene. endre eg Økningen leaingører ørertil tilaat gen vil endre egvtilvarende. Man vil enår over tilvarende. Man il e en overvekt av e tre gamle biler, og man rykter vekt av tre år gamle biler, og man rykter or lav bhøye or lav produktpredning. Dette ordi tore bolker av like iler vil retverdier komme produktpredning. Dette ordi tore bolker av like tilbake på amme tidpunkt. biler vil komme tilbake på amme tidpunkt. Tall ra Finn.no underbygger dette. Retverdier har i tor grad vært brukt om et konkurranebarometer når det gjelder nybilalg. Man opplever at importørene har initiert mye av dette. Reultatet av or høye retverdier er at mange or handlere vil å problemer med å kvitte eg med bilene etter endt leaingperiode, uten å tape penger på dem. Rentekampanjer Tall ra Finn.no underbygger dette. Graene vier antall annoner og nittpri på 3 år gamle biler, med kilometertand mellom og km, annonert av merkeorhandlere. Vi er at antall 10 Det tille ogå pørmål til hvoror branjen lar importørene legge øringer or orhandlerne or tjenete ved inanieringalg (importørtyrte ren tekampanjer). Dette «tjeler» marginer.

11 5. MULIGHETER 5.1 Muligheter i branjen å kunden til å holde eg lojal mot bedriten. Vi purte aktørene om de å noen muligheter i branjen, i orhold til bruktbil og retverdi, om ikke er utnyttet godt nok i dag. «Dagen bruktbilkunde er morgendagen nybil kunde.» Følgende ble nevnt: Bruktbilproeen Derom man etter lave nok retverdier, har gode proeer or oppølging av kundene, og har bra håndtering av bilene etter avluttet leaingperiode (orkalkyle og takt), er det gode muligheter or branjen å tjene gode penger på brukte biler. Vurdere retverdimatriene hyppigere Flere av de purte poengterer at det er behov or hyppige vurderinger av retverdiene. Dette ordi markedet endrer eg hurtigere enn tidligere. Flere vurderer ine liter lere ganger å rlig, i tillegg til ta dig overvåking av markedet. «Produere» andre bruktbiler For å unngå at en tor andel av bruktbilene blir or like (3 år, km kjørt, likt uttyr, og like arger), kan man okuere på produktpredning i orhold til modell, arge, uttyr etc., og okuere mer på orlengele av leaing perioden. Bruktbilkonept Det peke på at det i dag er laget bruktbilkonept tilrettelagt or yngre brukte biler. Forhandlerne trenger konept or eldre brukte biler, om kan bidra til å holde priene oppe og holde bilene i butikken. Det blir tilt pørmål om man burde bli mer bevit på å enke retverdiene de tre ite måne dene i året (or de merkene hvor modellene ølger kalenderåret). NBF oppordrer ine medlemmer til ølgende: Tro mot avgjøreler Ha et bevit orhold til egen økonomik riiko. Hvor tor gjenkjøpporteølje har jeg økonomik bæreevne til å takle derom markedet endre? Flere nevner at de amme temaene (bruktbil, leaing etc.) blir dikutert år etter år, i orkjellige ora. De mener at det nå er på tide at branjen klarer å jobbe bedre ammen om tiltak om er or branjen bete. Spør deg om det kan være på tide å elge lere biler ved hjelp av låneprodukter, itedenor leaing. Bedre ytemer Tenk i gjennom om dere har gode nok rutiner or å ølge opp kunde- og retverdiporteøljen Det remkommer om viktig å ha gode proeer og rutiner or håndtering av gjenkjøpbiler, og lere ønker integrerte tøtteytemer or å å til dette. Vurder om dere har riktig inanieringpartner, om tilbyr nødvendig tøtte og opplæring innen de ulike inanieringproduktene God kundehåndtering Sørge or at elgerne kan vurdere kunden behov og tilby riktig inanieringprodukt, ett både ra kunden og bilorretningen tåted Det er mange gode produkter i markedet, og lere kunder orienterer eg mer og mer på nett. Det er deror viktigere enn noen gang å ørge or god kundehåndtering or å tyrke eget «varemerke», og 11 Dagen bruktbil kunde er morgen dagen nybilkunde.

12 TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser?

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for bruktbilvirksomheten i fremtiden? 2. Alle importører har lansert

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse)

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse) Innhold Innledning om finans... 3 Dette betegnes som bedriftsfinans:... 4 Kredittkort... 6 Mer om Kredittkort... 6 Viktige tips om kredittkort!... 8 Om kredittkort og renter... 8 Nominell rente og effektiv

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer