Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september Sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag"

Transkript

1 Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale, filtere. (Dokumentet forutetter kunnkaper om frekvenrepon.) Innledning Et ignalfilter ellerbarefilter bruketilåfjernebetemte frekvenkomponenter (oftet tøy) fra et ignal. Ekempelvi bruke et lavpafilter til å fjerne høyfrekvent tøy (lavfrekvente komponenter paerer). Kunnkap om filterfunkjoner er entralt innen ignalbehandling, men er nyttig ogå innen bl.a. reguleringteknikk iden reguleringytemer kan betrakte om filtere: Det er kun betemte frekvenkomponenter i referanen om den regulerte proeutgangen vil klare å følge, og det er kun betemte frekvenkomponenter i proefortyrrelen om reguleringytemet klarer å kompenere for, dv. klarer å filtrere vekk. Kunnkap om filtere kan ogå være nyttig ved analye av fyike proeer. F.ek. fungerer en blandetank i en proetreng om et lavpafilter for komponenter eller temperaturen i maetrømmen i proetrengen. Signalfiltere kan implementere ved hjelp av analog elektronikk eller ved hjelp av formler om kan programmere. Utvikling av programmerbare filterfunkjoner bekrive på ide. Den ideelle filterkarakteritikken eller frekvenreponen for de forkjellige filtertypene er vit i figur (kun forterkningkurvene er vit, ikke faekurvene). Forterkningkurvene knekker i knekkfrekvenen(e). Pabåndet er det frekvenområdet der forterkningfunkjonen ideelt ett har verdi (frekvenkomponentene i dette frekvenområdet lipper uendret igjennom). Stoppbåndet er det frekvenområdet der

2 Amplitudeforterkning PB = pabånd SB = toppbånd Lavpa: PB SB Frekven Høypa: SB PB Båndtopp: PB SB PB Båndpa: SB PB SB Figur : Ideelle forterkningkurver for forkjellige typer filtere. Kurvene knekker i knekkfrekvenen(e). forterkningfunkjonen ideelt ett er (frekvenkomponentene i dette frekvenområdet lipper ikke igjennom). Det kan vie at tranferfunkjonen for ideelle filtere vil måtte ha uendelig høy orden. Ideelle filtere kan derfor ikke realiere, verken med analog-teknikk eller om filterprogrammer. I det etterfølgende kal vi e hvordan vi oppnår realierbare filterfunkjoner. Deterlittyndatlavpafiltere ikke i tedet er blitt kalt høytoppfiltere, for det er nettopp det å toppe høyfrekvente komponenter om er lavpafilteret hovedoppgave. Tilvarende burde høypafiltere hete lavtoppfiltere, men nå er det for ent...

3 Lavpafiltere.. orden lavpafiltere Tranferfunkjonen for et. orden lavpafilter med inngangignal u og utgangignal y krive gjerne på formen H() = () + der [rad/] kalle båndbredden. Dette er en. orden tranferfunkjon med forterkning K =og tidkontant T =/. Frekvenreponen er H(jω) = = = jω + r ³ ω j arctan +e ω j r ³ e ω + ³ arctan ωωb () (3) Forterkningfunkjonen er altå H(jω) = r ³ (4) ω + og faefunkjonen er arg H(jω) = arctan ω (5) Figur ide vier ekakte (og aymptotike) kurver for H(jω) og arg H(jω) tegnet i et Bodediagram. Filteret båndbredde angir øvre grene for pabåndet. Det er vanlig å i at båndbredden er gitt ved at filterforterkningen der er / =, 7 = 3 db (ovenfor båndbredden er forterkningen mindre enn dette). Denne båndbredden kan derfor betegne 3 db-båndbredden. Hva blir 3 db-båndbredden for et. orden lavpafilter? Vi finner båndbredden om ω-løningen til H(jω) = r ³ = (6) ω + Løningen er ω =. Båndbredden er altå [rad/] der er gitt i (). I Hertz er båndbredden f b = (7) π 3

4 Figur : Fra ammenhengen T =/ er vi at jo tørre tidkontanten er (tregere ytem), jo mindre blir båndbredden (vakere reakjon på hurtige ignalvariajoner). Hva er repontiden T r for et. orden lavpafilter? For. orden ytemer er T r lik tidkontanten T.Vifårda T r = T = (8) La o e på en LabVIEW-imulator for et. orden lavpafilter. Figur 3 vier frontpanelet for en imulator der inngangignalet til filteret betår av en um av to inu- eller frekvenkomponenter med frekven mindre enn hhv. tørre enn filteret båndbredde. Fra tidreponen er vi at den lavfrekvente komponenten paerer tilnærmet uendret, men den høyfrekvente komponenten blir dempet gjennom filteret. Ekempel RC-kret om lavpafilter 4

5 Figur 3: Simulator for. orden lavpafilter der inngangignalet betår av en um av to frekvenkomponenter Figur 4 vier en åkalt RC-kret(kreten inneholder mottanden R og kondenatoren C). Ved å anta at det ikke går trøm gjennom utgangterminalene og å bruke Kirchhoff penninglov, vil vi finne følgende matematike modell for RC-kreten: RC v (t) =v (t) v (t) (9) Tranferfunkjonen fra inngangpenningen v til utgangpenningen v blir v () v () = H() = RC + = () + RC-kreten er altå et. orden lavpafilter med båndbredde = rad/ () RC 5

6 + i [A] v R [V] _ + i + Inngang v [V] _ C [F] i C v [V] Utgang _ Figur 4: RC-kret Hvi f.ek. R =kω og C =µf, blir båndbredden =/RC = rad/. [Slutt på ekempel ]. Høyere orden lavpafiltere Ovenfor hadde filteret (det tranferfunkjon) orden n =. Filtere av høyere orden vil kunne få en forterkningfunkjon om ligger nærmere den ideelle karakteritikken vit i figur.(ulempen ifm.realiering av filteret er at høyere orden krever flere elektronike komponenter eller at filtereralgoritmen blir noe mer omfattende å programmere, amt at det blir en økt faeforkyvning gjennom filteret.) Høyere orden lavpafiltere kan ha både et tellerpolynom og et nevnerpolynom i, omiåkalte Chebyhevfiltere. I Butterworthfiltere er tellerpolynomet kun. Vi kal her e på et. orden Butterworthfilter, om kan bekrive med tranferfunkjonen H() = ( ) +ζ () + der ζ har verdien / =, 77. Frekvenreponen blir H(jω) = ( jω ) +ζ jω + = ω + jζ ω (3) ω b Forterkningfunkjonen blir H(jω) = r ³ ω ω b + ³ζ ω ωb med ζ =/ (4) Butterworthfiltere har den egenkapen at av alle filtere av amme orden, har like filtere den flatete forterkningkurven i pabåndet. Chebyhevfiltere har den egenkapen at av alle filtere av amme orden, har dette filteret den karpete pabåndbegrenningen. Imidlertid har Chebyhevfiltere reonantopper pabånd. 6

7 = r + ³ ω ωb (5) Faefunkjonen blir Fra (5) finner vi at arg H(jω) = arctan ζ ω ω ω b ω ω = arctan b ω ω b med ζ =/ (6) [rad] (7) H(j ) = =, 7 = 3 db (8) Altå er i (3) filteret 3-dB-båndbredde. Repontiden T r for et høyere orden filter er tilnærmet T r, 5 (9) Figur5vierfrontpaneletforenLabVIEW-imulatoromimulererog tegner forterkningkurven for et. orden lavpafilter og et. orden lavpafilter amtidig. Filtrene har amme båndbredde. Inngangignalet til filterene betår av en um av to frekvenkomponenter med frekven mindre enn hhv. tørre enn filteret båndbredde. Fra tidreponen er vi at. orden filteret filtrerer den høyfrekvente komponenten bedre enn. orden filteret gjør. Dette er i overentemmele med forterkningkurvene vit på frontpanelet. 3 Utvikling av andre typer filterfunkjoner med frekventranformajon Med åkalt frekventranformajon kan vi finne tranferfunkjonen for høypa-, båndpa- eller båndtoppfiltere med utgangpunkt i en gitt tranferfunkjon for et lavpafilter. Tabell vier frekventranformajonene. I tabellen er ω L og ω H henholdvi lavete og høyete knekkfrekven, jf. figur. Utgangpunktet for tranformajonene er tranferfunkjonen for et normaliert lavpafilter, om er et lavpafilter med knekkfrekven eller båndbredde rad/. Lavpafilteret kan være et normaliert. orden filter: H() = () + 7

8 Figur 5: Frontpanelet for en LabVIEW-imulator om imulerer og tegner forterkningkurven for et. orden lavpafilter og et. orden lavpafilter amtidig eller et normaliert. orden (Butterworth-)filter: H() = + + () Jo høyere orden av lavpafilteret, jo høyere orden får det reulterende filteret. Ekempel Utvikling av. orden høypafilter Vi kal finne tranferfunkjonen H HP () for et. orden høypafilter med knekkfrekven (nedre grene for pabåndet) ω L =rad/.ihht.tabell 8

9 Phae (deg) Magnitude (db) Reulterende filtertype Høypafilter Båndpafilter Båndtoppfilter (ω H ω L ) +ω L ω H Frekventranformajon ω L +ω L ω H (ω H ω L ) Tabell : Frekventranformajoner med utgangpunkt i et normaliert lavpafilter. ω L og ω H er henholdvi lavete og høyete knekkfrekven. ertatter vi da i () med ω L /, hvilketgir H HP () = ω L + = ω L ω L + = + () Frekvenreponen H HP (jω) er plottet i et Bodediagram i figur 6. Aymptoter er inntegnet. -5 Stigningtall + db/dekade Bodediagram for høypafilter med pabåndgrene rad/ - Aymptote Aymptote Frequency (rad/ec) Figur 6: Frekvenreponen for et. orden h øypafilter med knekkfrekven (nedre grene for pabåndet) ω L =rad/ [Slutt på ekempel ] 9

10 4 Utvikling av tiddikrete filtere 4. Innledning Vi har nå lært å utvikle filterfunkjoner, om lavpafilter og høypafilter, iformavtranferfunkjoner.vikalnåelittpåhvordanenfilterfunkjon kan realiere om en formel om kan programmere (i et hvilket om helt programpråk). Programmet kal beregne filterutgangen y ved hvert tidkritt om funkjon av bl.a. filterinngangen u. Vi kal mao. finne en tiddikret filterfunkjon med utgangpunkt i en tidkontinuerlig filterfunkjon, om -tranferfunkjoner er. Dette kalle dikretiering. 4. Bilineær tranformajon Ved dikretiering av filtere er det vanlig å bruke en dikretieringmetode om kalle bilineær tranformajon. (Det kan vie at metoden er ekvivalent med bruk av trapeintegrajon for løning av differeniallikninger.) Bilineær tranformajon innebærer at Laplacevariabelen i filteret tranferfunkjon ubtituere med følgende uttrykk: z h +z (3) der h [ek] er tidkritte lengde eller amplingintervallet og z-variabelen er en tidforkyvningoperator, om virker lik: Multiplikajon med z betyr tidforinkele med ett tidkritt: z x(t k )=x(t k ) (4) Tilvarende betyr multiplikajon med z tidforinkele med tidkritt, ov. k er tidindeken. Multiplikajon med z betyr tidframkyvning med ett tidkritt: zx(t k )=x(t k+ ). Subtitujonen (3) reulterer i en z-tranferfunkjon, H dik (z), fordet tiddikrete filteret. Ekempel 3. orden tiddikret lavpafilter Vi kal om ekempel finne den tiddikrete filterfunkjonen varende til den. orden filterfunkjonen y() u() = + (5)

11 Vi bruker ubtitujonen (3): y(t k ) u(t k ) = z h +z + = h z +z + (6) = h( + z ) ( h +)+( h ) z (7) = H dik (z) (8) om ordnet gir ( h +)y(t k )+( h ) z y(t k )= hu(t k )+ hz u(t k ) (9) om med bruk av (4) gir ( h +)y(t k )+( h ) y(t k )= hu(t k )+ hu(t k ) (3) om ordnet gir y(t k )= (h ) ( h +) y(t h k )+ ( h +) [u(t k)+u(t k )] (3) om er den tiddikrete filterfunkjonen, om kal beregne én gang for hvert tidkritt. Den angir en formel for beregning av filterutgangen y(t k ) om funkjon av filterinngangen for nåværende tidkritt, u(t k ), filterinngangen for forrige tidkritt, u(t k ),ogfilterutgangen for forrige tidkritt, y(t k ). [Slutt på ekempel 3] 4.3 Valg av tidkritt Det er viktig at tidkrittet h er lite i forhold til filteret repontid T r /, eller kan den tiddikrete filterfunkjonen få ganke forkjellige egenkaper fra den opprinnelige tidkontinuerlige filterfunkjonen. En håndregel er h 5 T r = 5 (3) 4.4 Frekvenreponen for et tiddikret filter Det kan vie at frekvenreponen for et tiddikret filter om har z-tranferfunkjon H dik (z), er H dik (e jωh ) H dik (z) z=e jωh (33)

12 der ω er frekven [rad/] og h er tidkrittet []. Amplitudefunkjonen og faefunkjonen finnepåvanligmåte: A(ω) = H dik (e jωh ) (34) F (ω) =argh dik (e jωh ) (35) 4.5 Frekvenkorrekjon (prewarping) Det kan vie at bruk av den bilineære tranformajonen (3) medfører at det tiddikrete filteret frekvenrepon blir noe forkjellig fra det opprinnelige tidkontinuerlige filteret frekvenrepon, dv. at H dik (e jωh ) 6= H kont (jω) (36) Dette kan kalle frekvenreponforvrengning. Frekvenreponforvrengningen kan være ubetydelig, men den blir tørre jo tørre tidkrittet h er. Ved å bruke åkalt frekvenkorrekjon av det tidkontinuerlige filteret før dikretieringen med (3), kan en kompenere for frekvenreponforvrengningen. (Frekvenkorrekjonen kalle prewarping på engelk.) Frekvenkorrekjonen utføre lik:. Anta at det er peifiert at H dik (e jω h )=H kont (jω ) (37) vedengittfrekvenω, om oftet vil være filteret båndbredde. Modifier det gitte tidkontinuerlige filteret tranferfunkjon lik: ω v (38) der Den modifierte H kont blir v = h tan ω h (39) H kont,korrigert () =H kont () ω v = H kont ( ω v ) (4). Finn H dik (z) ved å anvende den bilineære tranformajonen (3) på H kont,korrigert () gitt ved (4). Ekempel 4 Frekvenkorrekjon av. orden lavpafilter

13 Vi kal finne H dik (z) ut fra H kont () = + (4) Det kreve at H dik (z) og H kont () kal ha amme frekvenrepon ved.tidkrittet for dikretieringen er h. Denmodifierte H kont blir H kont,korrigert () =H kont ( v b )= v b + = v b + (4) der v b = h tan h H dik (z) finne å ved å anvende (3) på (4). [Slutt på ekempel 4] Frekvenkorrekjon benytte i filterutviklingfunkjonene butter i MATLAB og Butterworth Filter PtByPt i LabVIEW. Frekvenkorrekjon er ogå en opjon i den generelle dikretieringfunkjonen cd i MATLAB. Derom vi kal dikretiere et filter manuelt, er det neppe nødvendig å utføre frekvenkorrekjon ført derom tidkrittregelen (3) er fulgt. (43) 3

FYS3220 Forelesningsnotat H.Balk

FYS3220 Forelesningsnotat H.Balk FYS3 Foreleningnotat H.Balk Innhold Forelening filter NOMAISEING, POTOTYPEFITE OG SKAEING... POTOTYPE FITE... Frekvenkalering... IMPEDANSSKAEING...4 Ekempel på kombinert frekven- og impedankalering...6

Detaljer

H Laplacetransformasjon, transientanalyse og Z- transformasjon

H Laplacetransformasjon, transientanalyse og Z- transformasjon FYS30 H013-1 Laplacetranformajon, tranientanalye og Z- tranformajon... 1 801 Paivt Chebyhevfilter (H00-4)... 80 Aktivt Butterworth & Beel filter (H03-1)... 3 807 Fra 1-orden prototype Beel filter til båndpa...

Detaljer

Oppgaver til Dynamiske systemer 1

Oppgaver til Dynamiske systemer 1 Oppgaver til Dynamike ytemer Oppgave 0. Lineariering av ulineær modell Likning (2.28) i læreboka er en dynamik modell av en tank med gjennomtrømning og oppvarming. Modellen gjengi her: cρv T (t) P (t)+cw(t)[t

Detaljer

FYS3220 Filteroppave Oppgave og løsningsforslag v. H.Balk

FYS3220 Filteroppave Oppgave og løsningsforslag v. H.Balk FYS0 Filteroppave Oppgave og løningforlag v. H.Balk 0_Paivt -orden hebyhev P til HP konvertering, prototype impedan og frekven kalering. -orden hebychev filter, prototype filter, frekven kalering, impedan

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgkolen i elemark Avdeling for teknologike fag SLUPRØVE Løningforlag EMNE: EE49 Modellbaert regulering LÆRERE jell-erik Wolden og Han-Petter Halvoren LASSE(R): IA DAO: 9.5. PRØVEID, fra-til (kl.): 9..

Detaljer

Løsningsforslag Analyseøving 4

Løsningsforslag Analyseøving 4 TTT465 Elektronik ytemdeign og -analye II Løningforlag Analyeøving 4 Oppgave a Vi tarter med å finne ytemfunkjonen: H( = /C R + L + /C = RC + LC + = /LC + R L + /LC = ω0 + R L +. ω 0 Videre må vi finne

Detaljer

Frekvensrespons. Kapittel Innledning

Frekvensrespons. Kapittel Innledning Kapittel 5 Frekvensrespons 5. Innledning Et systems frekvensrespons er en frekvensavhengig funksjon som uttrykker hvilken respons sinussignaler (eller cosinussignaler) med forskjellige frekvenser i systemets

Detaljer

Design og utforming av et anti-alias-filter

Design og utforming av et anti-alias-filter Design og utforming av et anti-alias-filter Forfatter: Fredrik Ellertsen Versjon: 3 Dato: 25.11.2015 Kontrollert av: Dato: Innhold 1 Innledning 1 2 Mulig løsning 1 3 Realisering og test 4 4 Konklusjon

Detaljer

1 Lavpassfilter Lavpassfilteret påtrykkes en inngangsspenning på 1 V ved t = 0. Spenningen over spolen er vist i figuren under.

1 Lavpassfilter Lavpassfilteret påtrykkes en inngangsspenning på 1 V ved t = 0. Spenningen over spolen er vist i figuren under. ALM5M-A Matematikk Utatt Ekamen, 9 Lavpafilter Lavpafilteret påtrykke en inngangpenning på V ved t =. Spenningen over polen er vit i figuren under. Spenning [V].9.8.7.6.5.4.3.. Tidkontanten til lavpafilteret

Detaljer

Løsningsforslag LO346E Dynamiske Systemer H 06 eksamen 21. november 2006

Løsningsforslag LO346E Dynamiske Systemer H 06 eksamen 21. november 2006 øningforlag O346E Dynamike Syemer H 6 ekamen. november 6 Oppgave Gi e yem med ranferfnkjonen H 58 + a Tidkonanen for yeme er T 8 4. Den aike forerkningen er H 5 Saik forerkning for en varmvannank kan handle

Detaljer

Kurs: FYS3220 Lineær kretselektronikk. Oppgave: LABORATORIEØVELSE B

Kurs: FYS3220 Lineær kretselektronikk. Oppgave: LABORATORIEØVELSE B Kur: FYS30 Lineær kretelektronikk Gruppe: Utført dato: Oppgave: LABOATOIEØVELSE B Omhandler: LAPLACE TANSFOMASJON... AC-ESPONS OG BODEPLOT... 7 3 WIENBOFILTE... 5 H.Balk rev 9 04.0.00 Utført av i Sett

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG Eksamen i emne SIE4006, Digitalteknikk med kretsteknikk, fredag 16. mai 2003

LØSNINGSFORSLAG Eksamen i emne SIE4006, Digitalteknikk med kretsteknikk, fredag 16. mai 2003 Side av 6 LØSNINGSFORSLAG Ekamen i emne SIE4006, Digitalteknikk med kretteknikk, fredag 6. mai 2003 Oppgave a) Kirchoff trømlov: Den algebraike um av alle grentrømmer i et knutepunkt i en kret er lik null

Detaljer

01-Passivt Chebychevfilter (H00-4)

01-Passivt Chebychevfilter (H00-4) Innhold 01-Passivt Chebychevfilter (H00-4)... 1 0-Aktivt Butterworth & Besselfilter (H03-1)... 04 Sallen and Key lavpass til båndpass filter... 3 05 Butterworth & Chebychev (H0- a-d):... 5 06 Fra 1-ordens

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Intitutt for fyikk Ekamenoppgave i FY49 Intrumentering Faglig kontakt under ekamen: Steinar Raaen lf.: 48 96 758 Ekamendato: 3. mai 4 Ekamentid (fra-til): 9: 3: Hjelpemiddelkode/illatte hjelpemidler: Alternativ

Detaljer

Vil du si at en nybegynner i felespill baserer sitt spill hovedsakelig på foroverkopling eller på tilbakekopling? Hva med en profesjonell utøver?

Vil du si at en nybegynner i felespill baserer sitt spill hovedsakelig på foroverkopling eller på tilbakekopling? Hva med en profesjonell utøver? Kapittel 10 Foroverkopling 10.1 Innledning Oppgave 10.1 Felepiller Vil du i at en nybegynner i felepill baerer itt pill hovedakelig på foroverkopling eller på tilbakekopling? Hva med en profejonell utøver?

Detaljer

Løsningsforslag Matematikk4N/4M, TMA4123/TMA4125, vår 2016

Løsningsforslag Matematikk4N/4M, TMA4123/TMA4125, vår 2016 Løigforlag MatematikkN/M, TMA/TMA5, vår 6 Oppgave Skriver om ligigytemet på valig måte Gau Seidel blir da Setter vi x, y, z får vi x y z y x z z x y 6 x y z y x z z x y 6 Dv,,,, x y z x y z 6 Oppgave Side

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny/utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 2. august 2016 Tid: 0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 6 (inkludert Vedlegg 1 side)

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl Side av 7 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under ekamen: Førteamanueni Knut Arne Strand Telefon: 73 59 34 6 EKSAMEN I FAG SIF 44 FYSIKK 3 Ondag. deember

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i Eksamensdag: 11. juni 27 Tid for eksamen: 14.3 17.3 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg: INF 347 / INF 447 Digital Signalbehandling

Detaljer

Løsningsforslag oppgaver FYS3220 uke43 H2009 HBalk

Løsningsforslag oppgaver FYS3220 uke43 H2009 HBalk Løningforlag oppgaver FYS3 uke43 H9 HBalk Oppgave Nyquit diagrammer... Oppgave Tilbakekobling... Oppgave 3 Polplaering, Bodeplot, Nyquit... 4 Oppgave Nyquit diagrammer a) Forklar hva et Nyquit diagram

Detaljer

Formelsamling i Regtek. Andreas Klausen. (Kontrollør Sondre S. Tørdal) 4. september 2012

Formelsamling i Regtek. Andreas Klausen. (Kontrollør Sondre S. Tørdal) 4. september 2012 Formelamling i Regtek Andrea Klauen (Kontrollør Sondre S. Tørdal) 4. eptember 0 Bruk på eget anvar. Innhold Ziegler Nochlie PID tuning 3. Open Loop.............................. 3. Cloed loop..............................

Detaljer

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars Løsningsforslag

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars Løsningsforslag Prøveeksamen Elektronikk 4. mars øsningsforslag OPPGAVE a) V SB 8 V/ 8 8 V/56 3,5 mv. b) xc 9 Utgangsspenning V o (9/56) 8 V 6 V. c) Utgangsspenning V o skal være lik for påtrykk x. Offset-feilen i SB

Detaljer

ØVING 4. @V @x i. @V @x

ØVING 4. @V @x i. @V @x FY006/TFY425 - Øving 4 Frit for innlevering: tirdag 8. februar, kl 7.00 Oppgåve ØVING 4 Vibrerande to-partikkel-ytem Som dikutert på ide 0 i boka til Hemmer, er det eit viktig poeng både i klaik mekanikk

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 24. mai 2017 Tid: 3 timer/0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg 1 side) Antall

Detaljer

Løsningsforslag til hjemmeøving nr.6 Fag SO122E Kraftelektronikk

Løsningsforslag til hjemmeøving nr.6 Fag SO122E Kraftelektronikk Avd. for teknologi Program for elektro- og datateknikk Løningforlag til hjemmeøving nr.6 Fag SOE Kraftelektronikk (D:\ARFI\D\OVIG\KRELIKK\Ov6\Kraftelektronikk øv6 løning.doc) Oppgave a) Skiér blokkkjemaene

Detaljer

FYS3220 Filteroppgave Løsningsforslag. 04_FYS3220 Oppgave Sallen and Key LP til Båndpass filter

FYS3220 Filteroppgave Løsningsforslag. 04_FYS3220 Oppgave Sallen and Key LP til Båndpass filter FYS3 Flteroppgae Lønngforlag 4_FYS3 Oppgae Sallen and e LP tl Båndpa flter Oppgaen omhandler fortåele a Butterworth flter. tranformajon a prototpe flter, og fnnng a oerførngfunkjon untlg ekamentrenng:

Detaljer

SLUTTPRØVE KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

SLUTTPRØVE KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG 1 SLUTTPRØVE EMNE: EE417 Kybernetikk videregående LÆRER Kjell Erik Wolden KLASSE(R): IA, EL DATO: 17.1.1 PRØVETID, fra - til (kl.): 9. 1. Oppgaveettet betår av følgende: Antall ider (inkl.vedlegg): 11

Detaljer

Forfatter: 1 Innledning 1. 2 Mulig løsning Filterdesign Firkantgeneratordesign Realisering og test 5. 4 Konklusjon 8.

Forfatter: 1 Innledning 1. 2 Mulig løsning Filterdesign Firkantgeneratordesign Realisering og test 5. 4 Konklusjon 8. Design og utforming av en sinus-oscillator Forfatter: Fredrik Ellertsen Versjon: 3 Dato: 25.11.2015 Kontrollert av: Dato: Innhold 1 Innledning 1 2 Mulig løsning 1 2.1 Filterdesign............................

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002 Samfunnøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 3. mar 00 Måling av graden av riikoaverjon Blant konkave nyttefunkjoner: Mer konkav betyr terkere riikoaverjon Vanlig å måle grad av konkavitet

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

FYS3220 Filteroppgave Løsningsforslag. 04_FYS3220 Oppgave Sallen and Key LP til Båndpass filter

FYS3220 Filteroppgave Løsningsforslag. 04_FYS3220 Oppgave Sallen and Key LP til Båndpass filter FYS3 Flteroppgae Lønngforlag 4_FYS3 Oppgae Sallen and e LP tl Båndpa flter Oppgaen omhandler fortåele a Butterworth flter. tranformajon a prototpe flter, og fnnng a oerførngfunkjon H() Muntlg ekamentrenng:

Detaljer

TKP4105/TKP4110 Air Separation by membranes Arbeidsplan

TKP4105/TKP4110 Air Separation by membranes Arbeidsplan TKP4105/TKP4110 Air Separation by membrane Arbeidplan Audun F. Buene audunfor@tud.ntnu.no Elie Landem eliel@tud.ntnu.no Gruppe B19 Veileder: Karen Neler Seglem Laboratorie: K4213 Utføre: 12. eptember 2012

Detaljer

Eksamen i TMA4135 Matematikk 4D

Eksamen i TMA4135 Matematikk 4D Norge teknik naturvitenkapelige univeritet Intitutt for matematike fag Side av 5 Faglig kontakt under ekamen: Harald Krogtad telefon 46 5 87 / 73 59 35 2 Ekamen i TMA435 Matematikk 4D Bokmål Mandag 8.

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Eksamen i TMA4135 Matematikk 4D

Eksamen i TMA4135 Matematikk 4D Norge teknik naturvitenkapelige univeritet Intitutt for matematike fag Side av 5 Faglig kontakt under ekamen: Harald Krogtad telefon 46 5 87 / 73 59 35 2 Ekamen i TMA435 Matematikk 4D Bokmål Mandag 8.

Detaljer

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l.

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l. FY1006/TFY4215 - Øving 12 1 Frit for innlevering: Tirdag 22. april kl.1700 Oppgåve 1 ytem ØVING 12 Vinkelfunkjonar, radialfunkjonar og orbitalar for hydrogenliknande For ein partikkel om bevegar eg i eit

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 24. mai 2016 Tid: 0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg 1 side) Antall oppgaver:

Detaljer

Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli 2015. Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli 2015. Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli 205 Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Oppgave (30 % En operasjonsforsterker, som antas ideell, er benyttet i figuren nedenfor. V a Transferfunksjonen: V (s=

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

IIR filterdesign Sverre Holm

IIR filterdesign Sverre Holm IIR filterdesign IIR filterdesign Sverre Holm Filterspesifikasjon IIR kontra FIR IIR filtre er mer effektive enn FIR færre koeffisienter for samme magnitudespesifikasjon Men bare FIR kan gi eksakt lineær

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny/utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 2. august 2017 Tid: 3 timer/0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg

Detaljer

IIR filterdesign Sverre Holm

IIR filterdesign Sverre Holm IIR filterdesign Sverre Holm Filterspesifikasjon 1 IIR kontra FIR IIR filtre er mer effektive enn FIR færre koeffisienter for samme magnitude- spesifikasjon Men bare FIR kan gi eksakt lineær fase Lineær

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall ÅM110 Sannynlighetregning med tatitikk, våren 2010 Kp. 2 Sannynlighetregning (annynlighetteori) 1 Grunnbegrep Stokatik forøk: forøk med uforutigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige utfallene av et

Detaljer

STE6146 Signalbehandling .RQWLQXHUOLJH ILOWUH

STE6146 Signalbehandling .RQWLQXHUOLJH ILOWUH TE6146 ignalbehandling.rqwlqxhuoljh ILOWUH,QWURGXNVMRQ Ved enkelte metoder for design av digitale filtre, baserer en seg på tilgjengeligheten av metoder for design av analoge (kontinuerlige) filtre. Må

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i Eksamensdag: 29. mars 2007 Tid for eksamen: 09.00 2.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg: INF 3470 / INF 4470 Digital Signalbehandling

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver Eksamensdag : Tirsdag 7. juni 2016 Tid for eksamen : 09:00 12:00 (3 timer) Oppgavesettet

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 26. mai 2015 Tid: 0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 4 (inkludert Vedlegg 1 side) Antall oppgaver:

Detaljer

Eksamen i Elektronikk 24. Mai Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Eksamen i Elektronikk 24. Mai Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Eksamen i Elektronikk 24. Mai 2017 Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Oppgave 1 Operasjonsforsterkeren i kretsløpet i figuren nedenfor kan regnes som ideell. v inn R C v ut a) Overføringsfunksjonen er

Detaljer

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER MEMO 54 Dato: 1.10.013 Sign.: BSF - BEREGNING V RMERING, Site rev.: 11.05.16 Sign.: PRVISE ENHETER Dok. nr.: K4-10/54 Kontr.: p DIMENSJONERING BSF - BEREGNING V RMERING, PRVISE ENHETER INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE

Detaljer

STE 6146 Digital signalbehandling. Løsningsforslag til eksamen avholdt

STE 6146 Digital signalbehandling. Løsningsforslag til eksamen avholdt HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for data-, elektro-, og romteknologi Sivilingeniørstudiet EL/RT STE 6146 Digital signalbehandling Løsningsforslag til eksamen avholdt 06.02.03 Oppgaver 1. Forklar hva som er

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Mer om ac-signaler og sinussignaler Filtre Bruk av RC-kretser Induktorer (spoler) Sinusrespons

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Generelle ac-signaler og sinussignaler Filtre Bruk av RC-kretser Induktorer (spoler) Sinusrespons

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Fysikkolympiaden Norsk finale 2013

Fysikkolympiaden Norsk finale 2013 Nork fyikklærerforening Fyikkolympiaen Nork finale. uttakingrune Freag. mar kl. 9. til. Hjelpemiler: Tabell/formelamling, lommeregner og utelt formelark Oppgaveettet betår av 6 oppgaver på ier Lykke til!

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i jernbaneteknikk HiOA

Løsningsforslag til eksamen i jernbaneteknikk HiOA Løningforlag til ekamen i jernbaneteknikk HiOA 9.1.011 Oppgave 1 Gitt kurvekombinajonen rettlinje - overgangkurve - irkelkurve - overgangkurve - rettlinje, der irkelkurven har en radiu på 600 meter og

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny og utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 7. august 2013 Tid: 0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg 1 side)

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny og utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 1. august 01 Tid: 0900-100 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg 1 side)

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelenng nr.3 INF 4 Elektronke ytemer Parallelle og parallell-erelle kreter Krchhoff trømlo Dagen temaer Krchhoff trømlo Parallelle kreter Kreter med parallelle og erelle ter Effekt parallelle kreter

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Filtrering i Frekvensdomenet II

Filtrering i Frekvensdomenet II Filtrering i Frekvensdomenet II Lars Vidar Magnusson March 7, 2017 Delkapittel 4.8 Image Smoothing Using Frequency Domain Filters Delkapittel 4.9 Image Sharpening Using Frequency Domain Filters Low-Pass

Detaljer

1 Tidsdiskret PID-regulering

1 Tidsdiskret PID-regulering Finn Haugen (finn@techteach.no), TechTeach (techteach.no) 16.2.02 1 Tidsdiskret PID-regulering 1.1 Innledning Dette notatet gir en kortfattet beskrivelse av analyse av tidsdiskrete PID-reguleringssystemer.

Detaljer

R2 2010/11 - Kapittel 3: 26. oktober 24. november 2011

R2 2010/11 - Kapittel 3: 26. oktober 24. november 2011 R / - Kapittel :. oktobe. novembe Plan fo koleået /: Kapittel : / /. Kapittel : / /. Kapittel : / /. Kapittel : / /. Pøve på elle koletime ette hvet kapittel. Én heildagpøve i hve temin. En del pøve vil

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Dynamiske systemer DATO: OPPG.NR.: DS4E. FREKVENS OG SPRANGRESPONSANALYSE Med ELVIS

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Dynamiske systemer DATO: OPPG.NR.: DS4E. FREKVENS OG SPRANGRESPONSANALYSE Med ELVIS KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Dynamiske systemer DATO: 09.12 OPPG.NR.: DS4E FREKVENS OG SPRANGRESPONSANALYSE Med ELVIS BESVARELSE: Protokollen skal besvare alle spørsmål. Diagrammene skal ha definerte akser

Detaljer

Løsningsforslag til prøveeksamen i fag SIG50 Signalbehandling

Løsningsforslag til prøveeksamen i fag SIG50 Signalbehandling Løsningsforslg til prøveeksmen i fg SIG50 Signlbehndling (Våren-0) Av Finn Hugen (fglærer). 4. februr 00. 1. Det må smples med smplingsfrekvens høyere enn gnger signlfrekvensen for t nedfolding skl unngås,

Detaljer

Svar: Vi bruker Ampères lov for å finne magnetfeltet en avstand r fra lynet.

Svar: Vi bruker Ampères lov for å finne magnetfeltet en avstand r fra lynet. I FYS1120-undervininga legg vi meir vekt på matematikk og numerike metoder enn det oppgåvene i læreboka gjer. Det gjeld òg oppgåvene om vert gitt til ekamen. Difor er det viktig at du gjer vekeoppgåvene

Detaljer

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2 Omhandler: Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

Detaljer

Lab 3: AC og filtere - Del 1

Lab 3: AC og filtere - Del 1 Lab 3: AC og filtere - Del 1 Lab 3 er på mange måter en fortsettelse av Lab 2 hvor det skal simuleres og måles på en krets bestående av motstander og kondensatorer. Vi skal se på hvordan en kondensator

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Regneeksempel på RC-krets Bruk av RC-kretser Sinusrespons til RL-kretser Impedans og fasevinkel

Detaljer

LABORATORIEØVELSE C FYS LINEÆR KRETSELEKTRONIKK 1. TILBAKEKOBLING AV 2-ORDENS SYSTEM 2. KONTURANALYSE OG NYQUISTDIAGRAMMER

LABORATORIEØVELSE C FYS LINEÆR KRETSELEKTRONIKK 1. TILBAKEKOBLING AV 2-ORDENS SYSTEM 2. KONTURANALYSE OG NYQUISTDIAGRAMMER FYS322 - LINEÆR KRETSELEKTRONIKK LABORATORIEØVELSE C 1. TILBAKEKOBLING AV 2-ORDENS SYSTEM 2. KONTURANALYSE OG NYQUISTDIAGRAMMER 3. PI REGULATOR 4. FILTRE Maris Tali(maristal) maristal@student.matnat. uio.no

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 4

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 4 INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 4 Fyll inn navn på alle som leverer sammen, 2 per gruppe (1 eller 3 i unntakstilfeller): 1 2 3 Informasjon og orientering I denne oppgaven skal du lære litt om responsen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: Fys-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk Dato: Onsdag 02. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: Fys-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk Dato: Onsdag 02. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 EKSAMESOGAE Ekamen i: Fy-00 Statitik fyikk og termodynamikk Dato: Ondag 0. deember 05 Tid: Kl 09:00 :00 Sted: Ågårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Tabeller og formler i fyikk for FY og FY K. Rottmann: Matematik

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen FY108 høsten 2003

Løsningsforslag til eksamen FY108 høsten 2003 Løsningsforslag til eksamen FY08 høsten 003 Figur viser et båndpassfilter. Motstandene R og R har verdi kω. Kondensatorene C = µf og C = 0,nF. Signalkilden leverer et AC-signal med spissverdi (peakvalue)

Detaljer

Ny/Utsatt eksamen i Elektronikk 2. August Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Ny/Utsatt eksamen i Elektronikk 2. August Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Ny/Utsatt eksamen i Elektronikk 2. August 2017 Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Oppgave 1 Operasjonsforsterkeren i kretsløpet i figuren nedenfor kan regnes som ideell. v inn v ut C a) Overføringsfunksjonen

Detaljer

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2 Omhandler: Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

Detaljer

Studere en fasefølsom forsterker

Studere en fasefølsom forsterker Ku: FYS3230 Senoe og måleteknikk Guppe: Guppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 3 Omhandle: Studee en faefølom foteke Revidet, 21. ept. 2011 Lindem Utføt dato: Utføt av: Navn: email: Navn: email: Godkjent:dato:

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Frekvensanalyse av likestrømsmotor med diskret regulator og antialiasing filter

Frekvensanalyse av likestrømsmotor med diskret regulator og antialiasing filter C:\Per\Fag\Styresys\SANNOV\13LØSØV2.wpd Fag SO507E Styresystemer HIST-AFT Feb 2012 PHv Løsning heimeøving 2 Sanntid Revidert sist: 8/2-13 NB! Matlab har vært under endring de siste årene. Mer og mer baserer

Detaljer

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring TOPPR ALG AV FORIKRING: Fordi den ikke lenger er økonomik lønnom, har pareank1 luttet å til ntegninger av areidledighetforikring. Foto: pareank 1 pareank 1 topper alget die tilr fortatt areidledighetforikring

Detaljer

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s kap. 16, s

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s kap. 16, s UKE 5 Kondensatorer, kap. 2, s. 364-382 R kretser, kap. 3, s. 389-43 Frekvensfilter, kap. 5, s. 462-500 kap. 6, s. 50-528 Kondensator Lindem 22. jan. 202 Kondensator (apacitor) er en komponent som kan

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer 1 Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondesator Oppbygging,

Detaljer

Innhold Oppgaver om AC analyse

Innhold Oppgaver om AC analyse Innhold Oppgaver om AC analyse 30 a) Finn krets og bodeplot vedhjelp av målt impulsrespons.... 30 b) Finn krets og bodeplot vedhjelp av målt respons.... 30 Gitt Bodeplot, Del opp og finn systemfunksjon...

Detaljer

Permittiviteten til en kondensator sier hvor godt det isolerende stoff som skiller kondensatorplatene isolerer.

Permittiviteten til en kondensator sier hvor godt det isolerende stoff som skiller kondensatorplatene isolerer. 1 4.2 KONDENSATORENS KAPASITANS PERMITTIVITETEN - RELATIVE PERMITTIVITETEN Permittiviteten til en kondenator ier hvor godt det iolerende toff om killer kondenatorplatene iolerer. Permittiviteten er flatetetthet

Detaljer

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C. 1volt

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C. 1volt Kondensator - apacitor Lindem. mai 00 Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol Kapasiteten ( - capacity ) til en kondensator måles i Farad. Som en teknisk definisjon kan vi si

Detaljer

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012 UKE 5 Kondensatorer, kap. 12, s. 364-382 RC kretser, kap. 13, s. 389-413 Frekvensfilter, kap. 15, s. 462-500 og kap. 16, s. 510-528 Spoler, kap. 10, s. 289-304 1 Kondensator Lindem 22. jan. 2012 Kondensator

Detaljer

FYS1210 Løsningsforslag. Eksamen V2015

FYS1210 Løsningsforslag. Eksamen V2015 FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2015 Oppgave 1 1a) I første del av oppgaven skal vi se bort fra lasten, altså RL = 0. Vi velger arbeidspunkt til å være 6 Volt, altså halvparten av forskyningsspenningen.

Detaljer

Figur 2 viser spektrumet til signalet fra oppgave 1 med 20% pulsbredde. Merk at mydaqs spektrumsanalysator 2

Figur 2 viser spektrumet til signalet fra oppgave 1 med 20% pulsbredde. Merk at mydaqs spektrumsanalysator 2 Oppgave 1 teoretisk del; 2 poeng Figur 1 viser et stolpediagram fra MatLab der c k er plottet for a = 0.2, a = 0.5 og a = 0.01. V 0 = 1 for alle plottene. Oppgave 1 praktisk del; 2 poeng Figur 2 viser

Detaljer

Fasit GF-GG141 Eksamen 2003

Fasit GF-GG141 Eksamen 2003 Fait GF-GG141 Ekamen 3 Oppgave 1 a) Vannføringkurven gir o ammenhengen mellom vanntand og vannføring. I den daglig drift er det vanntand om måle og vannføring om etimere. For å etablere kurven må det gjøre

Detaljer

LINSEKIKKERTER. Jeg har nå endelig fått laget noen slike skisser, og du finner dem på de neste sidene.

LINSEKIKKERTER. Jeg har nå endelig fått laget noen slike skisser, og du finner dem på de neste sidene. LINSEKIKKERTER Maiken purte meg for en tid tilbake om jeg kunne lage en tegning av trålegangen i en linekikkert, iden un adde fått pørmål om dette på gruppetimene ine og det er jo alltid litt tyr å få

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser 1 Dagens temaer Bruk av RC-kretser Sinusrespons til RL-kretser Impedans og fasevinkel til serielle RL-kretser

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer

Rapport laboratorieøving 2 RC-krets. Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225

Rapport laboratorieøving 2 RC-krets. Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225 Rapport laboratorieøving 2 RC-krets Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225 Utført: 12. februar 2010, Levert: 26. april 2010 Rapport laboratorieøving 2 RC-krets Sammendrag En RC-krets er en seriekobling

Detaljer