Sluttrapport versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport versjon 19.01.15"

Transkript

1 ( ) SLUTTRAPPORT Sluttrapport versjon

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING HENSIKT MED SLUTTRAPPORTEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 MÅL PROSJEKTMANDAT REFERANSER DEFINISJONER... 5 BESKRIVELSE AV INNHOLDET I AKTIV LARVIK: ORGANISERING AV PROSJEKTET ORGANISERING ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER RESSURSER / BEMANNING PROSJEKTRESULTATER MÅLOPPFYLLELSE PROSJEKTETS FASER OG AKTIVITETER INFORMASJON MILEPÆLER ØKONOMI GJENNOMFØRING SIKKERHET I PROSJEKTET TEAMBYGGING I PROSJEKTET ADMINISTRASJON AV PROSJEKTET KRITISKE SUKSESSFAKTORER I PROSJEKTET RAPPORTERING - EVALUERING - IMPLEMENTERING STATUSRAPPORT EVALUERING IMPLEMENTERING - GJENNOMFØRING AV PROSJEKTRESULTATET ETTER PROSJEKTPERIODEN Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

3 1. Innledning 1.1. Hensikt med sluttrapporten Sluttrapporten skal beskrive sluttresultatet av prosjektet, gi svar på om prosjektmålet er nådd, om tids- og kostnadsrammer er overholdt, samt hva som har fungert bra eller mindre bra i hele prosjektets forløp Bakgrunn for prosjektet Lov 24.juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trer i kraft fra 1. januar Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen skal i folkehelsearbeidet bruke alle sine sektorer, ikke bare helsesektoren, for å fremme folkehelse. Formål Aktiv Larvik er en folkehelse- og levekårssatsning som retter seg mot hele befolkningen. Det har til hensikt å utjevne sosiale forskjeller ved å skape større aktivitet i den delen av befolkningen som synes terskelen til det etablerte foreningslivet er for høy. Enten det gjelder sosiale, ferdighetsmessige eller økonomisk begrunnelser. Prosjektet skal mobilisere til økt fysisk aktivitet ved å etablere en kommuneovergripende allaktivitetsklubb, etter hvert for alle aldersgrupper, med gratis medlemskap. I modellforsøkets første fase vil prosjektet fokusere på Aktiv Ung, og aktiviteter knyttet til etableringen av dette. Tiltak: Etablere Aktiv Larvik, som allaktivitetsklubb med gratis medlemskap Etablere Aktiv Larvik aktivitetskalender Utjevne sosiale forskjeller ved å tilby gratis medlemskap og utlån av utstyr Bidra til å øke fysisk aktivitet for inaktive grupper i befolkningen Sikre en lav terskel der det ikke legges opp til konkurranse Stimulere til rekruttering av medlemmer til lokale lag og foreninger, og slik kunne øke aktiviteten i lagene/klubbene Mål Prosjektets hovedmål er å: Utarbeidet handlingsverktøy for lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet Delmål: Øke aktivitet i nærmiljøene for alle aldersgrupper Utjevne sosiale forskjeller Bidra til sosial inkludering for alle grupper. ALLE skal med! Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

4 2. Prosjektmandat Bestiller: Rådmannen Prosjektleder: Kjetil Lundeberg, idrettssjef Tidsrom: Prosjektnavn: Aktiv Larvik Innhold: 1. Etablere Aktiv Larvik, som allaktivitetsklubb med gratis medlemskap 2. Utjevne sosiale forskjeller ved å tilby gratis medlemskap og utlån av utstyr 3. Bidra til å øke fysisk aktivitet for inaktive grupper i befolkningen 4. Sikre en lav terskel der det ikke legges opp til konkurranse 5. Stimulere til rekruttering av medlemmer til lokale lag og foreninger og slik kunne øke aktiviteten i lagene/klubbene Prosjektmål: Utarbeide et handlingsverktøy for lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet ved å stimulere til aktive nærmiljø for barn, ungdom, voksne og eldre Fullmakter: Innenfor de gitte rammer i økonomiplanen, ha ansvar for og lede prosjektet Skaffe til veie nødvendige ressurser og kompetanse for at prosjektet skal få den fremdrift som er forutsatt Initiere delprosjektledere og deltakere i arbeidsgrupper Inngå avtaler for gjennomføring av prosjektet innenfor vedtatt budsjett Attestasjonsfullmakt for prosjektmidlene Utarbeide og fordele budsjettrammene på de ulike delprosjektene Ha rådmannens rolle ovenfor politisk komité og kommunestyret i spørsmål som dreier seg om prosjektet Spesielle forhold: Inneha ansvar for at rutiner for samarbeid med kommunale enheter, lag/foreninger, enkeltpersoner og andre partnere beskrives og etableres Rapportering: Til partnerskapet (styringsgruppe) på fremdrift og økonomi Konsultering av partnerskapet (styringsgruppe) ved strategiske veivalg som går ut over det som tidligere er bestemt Avtale om ekstern evaluering sikrer underveisevaluering og sluttevaluering Evaluering og erfaringsdeling i nettverk bidrar til overføringsverdi og modellutvikling Forankring i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) styrende Kommuneplanens samfunnsdel dokumenter: s strategidokument Regional plan for folkehelse Vestfold s kvalitetssystem, spesielt kap Prosjektstyring. Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

5 3. Referanser Følgende styrende dokumenter gjaldt for prosjektet: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Kommuneplanens samfunnsdel s strategidokument Regional plan for folkehelse Vestfold s kvalitetssystem, spesielt kap Prosjektstyring. 4. Definisjoner Beskrivelse av innholdet i Aktiv Larvik: I prosjektet Aktiv Larvik skal det tilbys en allaktivitetsklubb med gratis medlemskap til hele befolkningen. I modellforsøkets første fase vil prosjektet fokusere på Aktiv Ung ( klasse) og aktivitet knyttet til etableringen av dette prosjektet. I Aktiv Larvik tar frivillige lokale lag og foreninger et utvidet folkehelseansvar og et særskilt sosialt ansvar. Frivilligheten bidrar med ulike aktiviteter i en timeplan. Insitamentet utover anledningen til sosialt verdiskaping, vil være at foreningen får økonomisk bidrag i utbytte. Dette er dugnadsarbeid som bidrar til å bedre økonomien til sin egen klubb. Kvalitetskrav og eierskap til prosjektet og til dugnadsarbeidet skal sikres i samarbeid med Larvik Idrettsråd. Prosjektet vil også tilstrebe at enkeltpersoner med særskilte interesser og ressurser får en timeplan med aktiviteter og frivillig arbeid Organisering Prosjektorganisasjonen er som følger: 5. Organisering av prosjektet Prosjektansvarlig/bestiller: Prosjektleder: Rådmannen Ved prosjektetablering; Kjetil Lundeberg, idrettssjef Ved prosjektgjennomføring; Ann- Kristin Aanstad, Larvik idrettsråd Partnerskapsgruppe/Styringsgruppe: (Utviklingsavdelingen) (Idrett og friluftsliv) Vestfold fylkeskommune (Folkehelsekoord.) Vestfold idrettskrets (AktivSkole365 m.m) Larvik idrettsråd, prosjektlederrolle Per Olaf Skogshagen Kjetil Lundeberg (leder styringsgruppa) Anne Slåtten Lisbeth Danielsen Ann-Kristin Aanstad Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

6 Prosjektgruppe: 1) Kjetil Lundeberg, (Idrettssjef), til mai ) Lisbeth Danielsen, Vestfold idrettskrets, til mai ) Bård Jacobsen,, avd. Oppvekst 4) Erica Gutterød Dabe,, avd. Fritid 5) Nils Morten Halvorsen, Tjølling IF 6) Nasir Abdelfraj Fraj, Innvandrerrådet, til mai ) Jan Christiansen, Thor Heyerdal videregående skole 8) Espen Gjevestad, SiV HF, Klinikk FMR, Kysthospitalet, til mai ) Marit Eriksen, SiV HF, Klinikk FMR, Kysthospitalet, til mai ) Ann-Kristin Aanstad, Larvik idrettsråd 5 stk. ble erstattet av representanter fra de idrettslagene som har inngått avtale fra 28. mai Organisasjonskart: Prosjektansvarlig Rådmannen Partnerskapet/ Styringsgruppe Politisk referanse Referansegruppe fra frivillige lag og foreninger Prosjektleder Prosjektgruppe Arbeidsgruppe for etablering av utstyrssentral 5.2. Ansvar og arbeidsoppgaver I henhold til s kvalitetssystem, kap Prosjektstyring. : Være prosjekteier Bidra med prosjektledelse og kommunal infrastruktur/logistikk Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

7 Bidra med kommunikasjonsplattform på web Vestfold fylkeskommune: Være faglig støttespiller Bidra med entusiasme og ha pådriveransvar Være delansvarlig for å etablere følgeforskning Bidra med økonomisk tilskudd Larvik idrettsråd: Sikre forankring i frivillige organisasjoner Ha pådriveransvar Være medansvarlig for ledelse av Aktiv Larvik Bidra med logistikkoppgaver Larvik ungdomsråd (ikke deltatt): Etablere legitimitet, positivitet og godt omdømme i ungdomsgruppene for denne type arbeid (Har også medlemmer fra alle ungdomsskoler og videregående skole) Har møterett i politiske komiteer Larvik innvandrerråd: Forankre og skape begeistring for tilbudet i innbyggergrupper som har høy terskel for å delta i idrettens ordinære tilbud Vestfold idrettskrets: Videreutvikle og forestå drift av Aktiv 365 i Larvik i samarbeid med ungdomsskoler og oppveksttjenester Forankre 365 i skolen som en ikke konkurrerende aktivitet for den etablerte idretten Ressurser / bemanning Tidsbruk i prosjektet: Styringsgruppa: 12 møter, ca. 30 timer pr deltaker. Prosjektleder: Benyttet ca. 30 % stilling i prosjektet i den tiden prosjektet varer. Prosjektgruppa: 7 møter, til sammen 14 timer. Konsulent: Ingen Partnere: Avtaler med lag og foreninger Andre samarbeidspartnere: Oppvekst Nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst Sørvest Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Helse og rehabilitering Kommunelege Larvik læringssenter FAU er NAV-Larvik Idrettslag og foreninger i Larvik Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

8 6. Prosjektresultater 6.1. Måloppfyllelse Prosjektmålet var å utarbeide et handlingsverktøy for lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet ved å stimulere til aktive nærmiljø for barn, ungdom, voksne og eldre. Et slikt handlingsverktøy har blitt etablert og gratis aktivitetstilbud har blitt implementert primært for barn og unge født i perioden , sekundært øvrige aldersgrupper. Delmål: Øke aktivitet i nærmiljøene for alle aldersgrupper Utjevne sosiale forskjeller Bidra til sosial inkludering for alle grupper. ALLE skal med! Delmålene var av generell karakter og med det vanskelig å måle. Det fremheves likevel at det i prosjektperioden ble registrert totalt 221 unike deltakere med bakgrunn i fra 19 nasjonaliteter. 71 av disse ble deltakere i 2014, 56 i 2013 og 14 i Dette viser at det har vært en progresjon i antall deltakere i perioden. De fleste aktivitetene har vært arrangert på ettermiddag og kveld i områdene Tjølling -Larvik- Stavern. Deltakerne har primært vært fra skolekretser i samme områder, men med hovedvekt på sentrum. Utstyrssentral: Ble etablert i forbindelse med Frivillighetssentralen. Frivillige lag og foreninger: Inngått partnerskapsavtale med Larvik Idrettsråd bidratt med ulike aktiviteter i en timeplan mottatt et økonomisk bidrag bidratt til validering og evaluering av prosjektet Posisjonering: Aktiv Larvik har funnet sin plass, ikke som konkurrent til eksisterende lag, foreninger, organisasjoner og virksomheter men som en bevegelse på tvers - og som en felles ressurs for disse. Visjon: Larvik skal bli kjent som kommunen med aktive innbyggere. Overordnede mål: Vi skal få Larviks befolkning i fysisk aktivitet ved å: Motivere den enkelte innbygger til å komme i gang med en eller annen form for fysisk aktivitet. Motivere idrettslag, virksomheter, grupper eller enkeltpersoner til å bidra slik at andre trekkes med i fysisk aktivitet. Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

9 Slagord: Aktiv Larvik litt hver dag! Sitater: Hei Ann-Kristin, tusen takk! Barna mine er så glade og positive nå for tiden. Det er bare din fortjeneste!!! Ønsker dere videre lykke til." "Jeg er så takknemlig for at dere er her og hjelper barn med å finne på noe. Med vennlig hilsen mor" Hei Jens og Julia. Tusen takk for at dere er så flinke med barna våre. Tusen takk for at dere legger ned så mye tid på dem, og tusen takk for at dere tok de med på tur til Moss i dag. Det setter vi stor pris på. Casper har hatt en fantastisk dag og han har lært så utrolig mye på kort tid. Han kommer til å savne dere og treningene. God tur videre og lykke til. Håper å se dere når dere er tilbake. Vennlig hilsen Lise og Gisle." 6.2. Prosjektets faser og aktiviteter Aktivitetstilbudene har vært: 1. Svømming 2. Basket 3. Bordtennis 4. Volleyball 5. Kampsport 6. Skateboard 7. Klatring 8. Basistrening 9. Golf 10. Padling 11. Hopp 12. Judo 13. Trommer 14. Tennis 15. Kung Fu og Parkour 16. Julekalender Innenfor aktivitetene 1-14, så har målgruppen primært vært rettet mot skolenes klasser. På aktivitet 15, så har aldersgruppen vært år. På julekalenderen (16) i 2014, ble det registrert 103 personer i aldersgruppen 2-74 år Informasjon aktivlarvik.no, facebook.com/aktivlarvik, Aktiv Skole365 sine faddere er primært benyttet til informasjonsspredning av aktivitetstilbudet, utstyrsordninger og transportordninger. I tillegg er Østlands Posten benyttet til 10 forskjellige oppslag. F.eks.: Har fullt fokus på barns overvekt Økt aktivitetstilbud i Indre havn Vil gi barn og unge mestringsfølelse Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

10 Følg med i mosjonskalenderen Forlater sofaen for en aktiv vinterferie Øvrig informasjon har blitt kommunisert som følger: Helsesøstrene (13/6-12) Kick-off (29/8-12) Politikere (4-5/9-12) Foredrag Vestfold fylkeskommune (6/9-12) Rektormøte (9/10-12) Minta (7/2-13) Dialogkonferanse innvandrere (9/2-13) Markedsdag Larvik By (20/6-13) Dialogmøte: Fra prosjekt og ide til folkehelse og byutvikling (27/6-13) Omsorgtjenesten (29/8-13) Barnevernstjenesten (13/9-13) Dialogmøte: Levekårsforskjeller og barnefattigdom (24/9-13) Kinoreklame Bølgen (hele desember 2013) 6.4. Milepæler Denne tabellen viser hvordan tidsfristene i prosjektet er overholdt: Milepæl Frist Dato ferdig Styringsgruppe etablert Prosjektorganisasjon opprettet prosjektleder utpekt Prosjektbeskrivelse utarbeidet Prosjektgruppe utpekt Info om prosjektet sendt ut Risikogjennomgang av prosjektet utført Teambygging for prosjektgruppen gjennomført Statusrapport utarbeidet, styrings- og prosjektgruppemøter avholdt og referat utarbeidet Oppstartsfasen ferdig, klar til å starte opp gjennomføringsfasen Aktiviteter høst 2012 gjennomført Aktiviteter 2013 gjennomført Statusrapport utarbeidet, styrings- og prosjektgruppemøter avholdt og referater utarbeidet Info sendt ut Aktiviteter 2014 gjennomført Statusrapport utarbeidet, styrings- og prosjektgruppemøte avholdt og referater utarbeidet Gjennomføringsfasen ferdig, går inn i avslutningsfasen Info om prosjektavslutning og evaluering sendt styringsgruppa Prosjektet ferdig, sluttrapport skrevet, godkjent og levert bestiller Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

11 7. Økonomi I 2012 fikk prosjektet tilført kr ,- i fra Helsedirektoratet og kr ,- i fra Vestfold Fylkeskommune. Etter dette tilførte avdelingen Idrett og friluftsliv kr ,-, samt at Gjensidigestiftelsen ga kr ,-. Prosjektet har totalt hatt ca. 1,2 mill. kroner fordelt på hele 3.års perioden, Status pr er at det ikke er midler til å drive Aktiv Larvik etter juni Etter dette må det eventuelt tilføres midler til ny prosjektperiode eller til ordinær drift. Det antas at kr ,- pr. halvår skal være nok til videre drift Sikkerhet i prosjektet 8. Gjennomføring Leder av styringsgruppa gjennomførte en risikogjennomgang av prosjektet, jf. kvalitetssystemets prosess Risikogjennomgang prosjekter Teambygging i prosjektet I hovedsak fokus på informasjon og kommunikasjon med tanke på forankring, motivering og aktiv involvering av deltakerne Administrasjon av prosjektet All dokumentasjon fra prosjektet er samlet i kommunens arkiv, elektronisk i Websak Kritiske suksessfaktorer i prosjektet I forkant: Forankring på administrativt og politisk nivå. o Er tilbudet faktisk etterspurt eller et det bare et produkt av at det er sentrale prosjektmidler? o Varig tilbud etter prosjektperioden. Rekrutteringsstrategi o Spisset dedikert målgruppe eller for folk flest? Aktivitetstilbudet o Riktige interessante tilbud og mange nok. Informasjonskanaler o Flest mulig må fortelle om tilbudet, og gjerne dele informasjon på sosiale medier. o Skolene er den arenaen alle barn og unge treffes uavhengig av sosioøkonomiske forhold. Kommunikasjonsplattform o Utarbeidelse av grafisk profil som brukes til alt av info o Mediaprofil Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

12 o Hvor treffer vi målgruppene og videreformidlerne? o Hvordan påvirke/utnytte «jungeltelegrafen»? I realiteten: I hovedsak lik våre antagelser som over, men det var spesielt innenfor rekruttering det tyngste arbeidet viste seg å være Statusrapport 9. Rapportering - evaluering - implementering Prosjektleder avga 10 interne muntlige statusrapporter på prosjektets framdrift og økonomi Evaluering I styringsgruppa ble det gjennomført en evaluering av møtestruktur, innhold m.m. etter hvert møte. Ut over dette ble det sendt ut en deltakerundersøkelse til noen av deltakere. Det var for dårlig respons sammenlignet med totalt antall brukere, til at dette kan legges til grunn. Rapporten har derfor lagt til grunn prosjektleders erfaringer og konklusjoner, samt styringsgruppemedlemmers egne oppfatninger av prosjektet innenfor suksesskriteriene. Generelt har det vært jobbet bra i fra prosjektleders side og øvrige tilretteleggere av aktiviteter. Intensjoner og mål innenfor mandatet har blitt fulgt. Likevel oppleves prosjektet som noe tungt i forhold til innsalg hos aktuelle brukere. Dette kan skyldes at de ikke har fått Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

13 nødvendig informasjon, at de ikke har vært interessert, at tilgangen til aktiviteten har vært for langt vekk, for dårlig tilbud osv., osv. De som har valgt å benytte seg av tilbudet virker å være fornøyde, selv om de stort sett avslutter etter et år. Det er ikke måltall på hvorvidt den enkelte melder seg da over i en betalt aktivitet i et idrettslag. Vi har registrert at ca. 50 % av 14 spurte deltakerne ikke driver med annen aktivitet en Aktiv Larvik. Følgende suksesskriterier legges videre til grunn: Forankring på administrativt og politisk nivå. o Forankringen administrativt har ikke vært god nok. o Ikke vært solid og bred nok fundamentert. Begynte for smalt. o Mangler eierskap i enkelte administrative fagmiljøer, spesielt innenfor skoleverket o Ok politisk forankring o Bra forankret i idretten. Rekrutteringsstrategi o Viktig at det ble utarbeidet en rekrutteringsstrategi o Skolene ble valgt som den viktigste rekrutteringsarenaen. o Mange viktige informasjonsbærere har vært positive, men viste seg å opptre likegyldige. o Riktig å justere aldersgruppene underveis fra klasse ned til klasse. Aktivitetstilbudet o Variert tilbud, men treffer kanskje ikke alle potensielle brukere. o Vinterferie og høstferietilbudene var veldig bra med stor deltakelse. o Kunne vært noe flere friluftslivstilbud ut over rene idrettsaktiviteter. Informasjonskanaler o Websidene har fungert meget bra. o ØP-artikler var meget bra. o Jungeltelegrafen er vanskelig å måle effekten av. o Mangler flyt. o Opplevd motstand og med det ikke fått spredt budskapet, stoppet opp underveis. Kommunikasjonsplattform o Utarbeidelse av grafisk profil var viktig å få gjort tidlig. o Media PR har fungert bra. o Skolene har ikke fungert etter intensjonen. Førte til mye frustrasjon. Feil strategi å ha så stor fokus på disse? 9.3. Implementering - gjennomføring av prosjektresultatet etter prosjektperioden Styringsgruppa har overordnet sørget for at prosjektet har blitt gjennomført som planlagt og etter mandatets intensjoner. Styringsgruppa trekker spesielt frem prosjektlederes engasjement og arbeid frem mot å nå målene, som et viktig bidrag. Prosjektleder, som også er leder av Larvik idrettsråd, har ytret ønske om at Aktiv Larvik bør fortsette i ordinær drift. Idrettsrådet Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

14 er også interessert i å håndtere tilbudet videre, forutsatt at det gis et tilskudd uavhengig av eksisterende tilskuddsmidler som fordeles årlig til lag og foreninger. Aktiv Larvik er etablert og fungerer. Medlemstallet bør riktignok opp dersom tilbudet skal virke etter intensjonen, anslagsvis årlig minimum 100 unike brukere. Dersom en legger kr i et årlig budsjett innebærer dette en kostnad på kr 5000 pr. deltaker. Dette vil være vel anvendte midler med hensyn til helsegevinsten. bør ta stilling til hva en vil videre med Aktiv Larvik og samtidig vurdere hva som skal være innholdet i den fysiske skolehverdagen. I dette ligger kommunens folkehelserolle. Skal fysisk aktivitet foregå i skoletid eller i fritiden? Og hva slags rolle skal kommunen ha i dette? Dersom det innføres en obligatorisk skoletime fysisk aktivitet hver dag, vil anbefalingene i fra Helsedirektoratet om 60 min., være innen rekkevidde. Dersom det ikke innføres obligatorisk aktivitet, vil Aktiv Larvik være riktig og viktig å satse på videre. Rådmannens ledergruppe bør derfor vurdere dette i løpet av våren, slik at Aktiv Larvik får en raskets mulig tilbakemelding på veien videre. Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

AKTIV SMÅBARNSFORELDRE AKTIV UNG, 1. 3. KLASSE AKTIV UNG, 4. - 7. KLASSE AKTIV UNG, 8. - 10. KLASSE AKTIV UNG, 16 20 ÅR AKTIV VOKSEN AKTIV SENIOR

AKTIV SMÅBARNSFORELDRE AKTIV UNG, 1. 3. KLASSE AKTIV UNG, 4. - 7. KLASSE AKTIV UNG, 8. - 10. KLASSE AKTIV UNG, 16 20 ÅR AKTIV VOKSEN AKTIV SENIOR Formål AKTIV SMÅBARNSFORELDRE AKTIV UNG, 1. 3. KLASSE AKTIV UNG, 4. - 7. KLASSE AKTIV UNG, 8. - 10. KLASSE AKTIV UNG, 16 20 ÅR AKTIV VOKSEN AKTIV SENIOR Prosjektorganisasjonen Prosjektansvarlig/bestiller:

Detaljer

BASIS Fase I Larvik kommune ( ) SLUTTRAPPORT

BASIS Fase I Larvik kommune ( )  SLUTTRAPPORT BASIS Fase I Larvik kommune (1.11.2010 31.7.2011) SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. HENSIKT MED SLUTTRAPPORTEN, FASE I... 3 1.2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Alta, 15.05.08 (lagt ved søknad til Helsedirektoratet) Prosjektbeskrivelse kampanje arbeidsliv Alta kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Levanger Kommune PROSJEKTPLAN Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Linje - organisasjon V e d ta k V e d ta k V e d ta k V e d ta k Prosjektorganisasjon

Detaljer

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent Frequency Kommune Cumulative Askim 5 6,6 6,6 6,6 Halden 10 13,2 13,2 19,7 Eidsberg 8 10,5 10,5 30,3 Rygge 11 14,5 14,5 44,7 Hvaler 21 27,6 27,6 72,4 Moss 6 7,9 7,9 80,3 Sarpsborg 15 19,7 19,7 100,0 100,0

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Treningskontakter- Oslo 2010

Treningskontakter- Oslo 2010 Oslo Sluttrapport Treningskontakter- Oslo 2010 Oslo Idrettskrets, januar 2011 Forebygging, 2009/1/0294 Treningskontakter- Oslo Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympsike komité. n Forord Formålet

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet 2002-05 Elsie Brenne, folkehelsekoordinator /prosjektleder Disposisjon; Bakgrunn Prosjektprosessen Struktur

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Evaluering / rapportering 1. Våler kommune - Våler/Svinndal Frivilligsentral 2. Navn på prosjektet Dagens Rett 3. Prosjektansvarlig Daglig leder Karen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM 0 5. 0 4. 0 6 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet Mandat: Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Bakgrunn

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Kar Johans gate 23 B 0159 Oslo Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. Treningskontakt-Oslo

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0296 Prosjektnavn: UT Ungdom Trener Søkerorganisasjon: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Prosjekthåndboken. Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold. Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold

Prosjekthåndboken. Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold. Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold Prosjekthåndboken Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold 1 78 1 7 8 Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold Innledning Denne PROSJEKTHÅNDBOKEN er laget i et samarbeid mellom Vestfold

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Rehabilitering, 2008/3/0283, Aktiv på Dagtid, Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité. Sammendrag Aktiv på Dagtid er et allsidig aktivitetstilbud i regi

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Prosjekt nr. 2008/1/0338 Ved Prosjektleder Jesper Sode Hansen Forord Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel Kilde. http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder Frist: 01.12.2015 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KMD Nord-Fron kommune Dato: 30.11.2015 Sluttrapport BOLYST Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2017 2020 1 Handlingsplanen Handlingsplan for Siv gymnastikkforening godkjennes på årsmøtet i 2017. Arbeidet med planen startet i 2013 og hele klubben har vært

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010

Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport Treningskontakter Hordaland Februar 2010 Faglig rapport -for tildelte folkehelsemidler gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Målsetning: Målsetning hentet ut

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram Prosjektbeskrivelse og Planprogram Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Tana kommune 1 Innhold 1. Prosjektbeskrivelse... 2 2. Prosjektet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Rammer for prosjektet...

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Treningsbok. Prosjektnr: 2009 / 3 / Virksomhetsområde: Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Treningsbok. Prosjektnr: 2009 / 3 / Virksomhetsområde: Rehabilitering SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Treningsbok Prosjektnr: 2009 / 3 / 0410 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Forord Denne rapporten tar for seg bakgrunn, gjennomføring

Detaljer

Målsetning. Motivere til uteskoleundervisning Øke kunnskapen om skog Folkehelse gjennom fysisk aktivitet Arrangementserfaring blant ungdom

Målsetning. Motivere til uteskoleundervisning Øke kunnskapen om skog Folkehelse gjennom fysisk aktivitet Arrangementserfaring blant ungdom SKOGOLYMPIADE Målsetning Motivere til uteskoleundervisning Øke kunnskapen om skog Folkehelse gjennom fysisk aktivitet Arrangementserfaring blant ungdom Målgruppe 5. og 6.trinn som deltakere Videregående

Detaljer

Den gode samfunnsdelen. - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker

Den gode samfunnsdelen. - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker Den gode samfunnsdelen - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Den gode samfunnsdelen Hva er en samfunnsdel? Hvordan det starta Organisering og prosess Utfordringer

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer