Sluttrapport versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport versjon 19.01.15"

Transkript

1 ( ) SLUTTRAPPORT Sluttrapport versjon

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING HENSIKT MED SLUTTRAPPORTEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 MÅL PROSJEKTMANDAT REFERANSER DEFINISJONER... 5 BESKRIVELSE AV INNHOLDET I AKTIV LARVIK: ORGANISERING AV PROSJEKTET ORGANISERING ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER RESSURSER / BEMANNING PROSJEKTRESULTATER MÅLOPPFYLLELSE PROSJEKTETS FASER OG AKTIVITETER INFORMASJON MILEPÆLER ØKONOMI GJENNOMFØRING SIKKERHET I PROSJEKTET TEAMBYGGING I PROSJEKTET ADMINISTRASJON AV PROSJEKTET KRITISKE SUKSESSFAKTORER I PROSJEKTET RAPPORTERING - EVALUERING - IMPLEMENTERING STATUSRAPPORT EVALUERING IMPLEMENTERING - GJENNOMFØRING AV PROSJEKTRESULTATET ETTER PROSJEKTPERIODEN Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

3 1. Innledning 1.1. Hensikt med sluttrapporten Sluttrapporten skal beskrive sluttresultatet av prosjektet, gi svar på om prosjektmålet er nådd, om tids- og kostnadsrammer er overholdt, samt hva som har fungert bra eller mindre bra i hele prosjektets forløp Bakgrunn for prosjektet Lov 24.juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trer i kraft fra 1. januar Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen skal i folkehelsearbeidet bruke alle sine sektorer, ikke bare helsesektoren, for å fremme folkehelse. Formål Aktiv Larvik er en folkehelse- og levekårssatsning som retter seg mot hele befolkningen. Det har til hensikt å utjevne sosiale forskjeller ved å skape større aktivitet i den delen av befolkningen som synes terskelen til det etablerte foreningslivet er for høy. Enten det gjelder sosiale, ferdighetsmessige eller økonomisk begrunnelser. Prosjektet skal mobilisere til økt fysisk aktivitet ved å etablere en kommuneovergripende allaktivitetsklubb, etter hvert for alle aldersgrupper, med gratis medlemskap. I modellforsøkets første fase vil prosjektet fokusere på Aktiv Ung, og aktiviteter knyttet til etableringen av dette. Tiltak: Etablere Aktiv Larvik, som allaktivitetsklubb med gratis medlemskap Etablere Aktiv Larvik aktivitetskalender Utjevne sosiale forskjeller ved å tilby gratis medlemskap og utlån av utstyr Bidra til å øke fysisk aktivitet for inaktive grupper i befolkningen Sikre en lav terskel der det ikke legges opp til konkurranse Stimulere til rekruttering av medlemmer til lokale lag og foreninger, og slik kunne øke aktiviteten i lagene/klubbene Mål Prosjektets hovedmål er å: Utarbeidet handlingsverktøy for lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet Delmål: Øke aktivitet i nærmiljøene for alle aldersgrupper Utjevne sosiale forskjeller Bidra til sosial inkludering for alle grupper. ALLE skal med! Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

4 2. Prosjektmandat Bestiller: Rådmannen Prosjektleder: Kjetil Lundeberg, idrettssjef Tidsrom: Prosjektnavn: Aktiv Larvik Innhold: 1. Etablere Aktiv Larvik, som allaktivitetsklubb med gratis medlemskap 2. Utjevne sosiale forskjeller ved å tilby gratis medlemskap og utlån av utstyr 3. Bidra til å øke fysisk aktivitet for inaktive grupper i befolkningen 4. Sikre en lav terskel der det ikke legges opp til konkurranse 5. Stimulere til rekruttering av medlemmer til lokale lag og foreninger og slik kunne øke aktiviteten i lagene/klubbene Prosjektmål: Utarbeide et handlingsverktøy for lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet ved å stimulere til aktive nærmiljø for barn, ungdom, voksne og eldre Fullmakter: Innenfor de gitte rammer i økonomiplanen, ha ansvar for og lede prosjektet Skaffe til veie nødvendige ressurser og kompetanse for at prosjektet skal få den fremdrift som er forutsatt Initiere delprosjektledere og deltakere i arbeidsgrupper Inngå avtaler for gjennomføring av prosjektet innenfor vedtatt budsjett Attestasjonsfullmakt for prosjektmidlene Utarbeide og fordele budsjettrammene på de ulike delprosjektene Ha rådmannens rolle ovenfor politisk komité og kommunestyret i spørsmål som dreier seg om prosjektet Spesielle forhold: Inneha ansvar for at rutiner for samarbeid med kommunale enheter, lag/foreninger, enkeltpersoner og andre partnere beskrives og etableres Rapportering: Til partnerskapet (styringsgruppe) på fremdrift og økonomi Konsultering av partnerskapet (styringsgruppe) ved strategiske veivalg som går ut over det som tidligere er bestemt Avtale om ekstern evaluering sikrer underveisevaluering og sluttevaluering Evaluering og erfaringsdeling i nettverk bidrar til overføringsverdi og modellutvikling Forankring i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) styrende Kommuneplanens samfunnsdel dokumenter: s strategidokument Regional plan for folkehelse Vestfold s kvalitetssystem, spesielt kap Prosjektstyring. Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

5 3. Referanser Følgende styrende dokumenter gjaldt for prosjektet: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Kommuneplanens samfunnsdel s strategidokument Regional plan for folkehelse Vestfold s kvalitetssystem, spesielt kap Prosjektstyring. 4. Definisjoner Beskrivelse av innholdet i Aktiv Larvik: I prosjektet Aktiv Larvik skal det tilbys en allaktivitetsklubb med gratis medlemskap til hele befolkningen. I modellforsøkets første fase vil prosjektet fokusere på Aktiv Ung ( klasse) og aktivitet knyttet til etableringen av dette prosjektet. I Aktiv Larvik tar frivillige lokale lag og foreninger et utvidet folkehelseansvar og et særskilt sosialt ansvar. Frivilligheten bidrar med ulike aktiviteter i en timeplan. Insitamentet utover anledningen til sosialt verdiskaping, vil være at foreningen får økonomisk bidrag i utbytte. Dette er dugnadsarbeid som bidrar til å bedre økonomien til sin egen klubb. Kvalitetskrav og eierskap til prosjektet og til dugnadsarbeidet skal sikres i samarbeid med Larvik Idrettsråd. Prosjektet vil også tilstrebe at enkeltpersoner med særskilte interesser og ressurser får en timeplan med aktiviteter og frivillig arbeid Organisering Prosjektorganisasjonen er som følger: 5. Organisering av prosjektet Prosjektansvarlig/bestiller: Prosjektleder: Rådmannen Ved prosjektetablering; Kjetil Lundeberg, idrettssjef Ved prosjektgjennomføring; Ann- Kristin Aanstad, Larvik idrettsråd Partnerskapsgruppe/Styringsgruppe: (Utviklingsavdelingen) (Idrett og friluftsliv) Vestfold fylkeskommune (Folkehelsekoord.) Vestfold idrettskrets (AktivSkole365 m.m) Larvik idrettsråd, prosjektlederrolle Per Olaf Skogshagen Kjetil Lundeberg (leder styringsgruppa) Anne Slåtten Lisbeth Danielsen Ann-Kristin Aanstad Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

6 Prosjektgruppe: 1) Kjetil Lundeberg, (Idrettssjef), til mai ) Lisbeth Danielsen, Vestfold idrettskrets, til mai ) Bård Jacobsen,, avd. Oppvekst 4) Erica Gutterød Dabe,, avd. Fritid 5) Nils Morten Halvorsen, Tjølling IF 6) Nasir Abdelfraj Fraj, Innvandrerrådet, til mai ) Jan Christiansen, Thor Heyerdal videregående skole 8) Espen Gjevestad, SiV HF, Klinikk FMR, Kysthospitalet, til mai ) Marit Eriksen, SiV HF, Klinikk FMR, Kysthospitalet, til mai ) Ann-Kristin Aanstad, Larvik idrettsråd 5 stk. ble erstattet av representanter fra de idrettslagene som har inngått avtale fra 28. mai Organisasjonskart: Prosjektansvarlig Rådmannen Partnerskapet/ Styringsgruppe Politisk referanse Referansegruppe fra frivillige lag og foreninger Prosjektleder Prosjektgruppe Arbeidsgruppe for etablering av utstyrssentral 5.2. Ansvar og arbeidsoppgaver I henhold til s kvalitetssystem, kap Prosjektstyring. : Være prosjekteier Bidra med prosjektledelse og kommunal infrastruktur/logistikk Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

7 Bidra med kommunikasjonsplattform på web Vestfold fylkeskommune: Være faglig støttespiller Bidra med entusiasme og ha pådriveransvar Være delansvarlig for å etablere følgeforskning Bidra med økonomisk tilskudd Larvik idrettsråd: Sikre forankring i frivillige organisasjoner Ha pådriveransvar Være medansvarlig for ledelse av Aktiv Larvik Bidra med logistikkoppgaver Larvik ungdomsråd (ikke deltatt): Etablere legitimitet, positivitet og godt omdømme i ungdomsgruppene for denne type arbeid (Har også medlemmer fra alle ungdomsskoler og videregående skole) Har møterett i politiske komiteer Larvik innvandrerråd: Forankre og skape begeistring for tilbudet i innbyggergrupper som har høy terskel for å delta i idrettens ordinære tilbud Vestfold idrettskrets: Videreutvikle og forestå drift av Aktiv 365 i Larvik i samarbeid med ungdomsskoler og oppveksttjenester Forankre 365 i skolen som en ikke konkurrerende aktivitet for den etablerte idretten Ressurser / bemanning Tidsbruk i prosjektet: Styringsgruppa: 12 møter, ca. 30 timer pr deltaker. Prosjektleder: Benyttet ca. 30 % stilling i prosjektet i den tiden prosjektet varer. Prosjektgruppa: 7 møter, til sammen 14 timer. Konsulent: Ingen Partnere: Avtaler med lag og foreninger Andre samarbeidspartnere: Oppvekst Nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst Sørvest Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Helse og rehabilitering Kommunelege Larvik læringssenter FAU er NAV-Larvik Idrettslag og foreninger i Larvik Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

8 6. Prosjektresultater 6.1. Måloppfyllelse Prosjektmålet var å utarbeide et handlingsverktøy for lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet ved å stimulere til aktive nærmiljø for barn, ungdom, voksne og eldre. Et slikt handlingsverktøy har blitt etablert og gratis aktivitetstilbud har blitt implementert primært for barn og unge født i perioden , sekundært øvrige aldersgrupper. Delmål: Øke aktivitet i nærmiljøene for alle aldersgrupper Utjevne sosiale forskjeller Bidra til sosial inkludering for alle grupper. ALLE skal med! Delmålene var av generell karakter og med det vanskelig å måle. Det fremheves likevel at det i prosjektperioden ble registrert totalt 221 unike deltakere med bakgrunn i fra 19 nasjonaliteter. 71 av disse ble deltakere i 2014, 56 i 2013 og 14 i Dette viser at det har vært en progresjon i antall deltakere i perioden. De fleste aktivitetene har vært arrangert på ettermiddag og kveld i områdene Tjølling -Larvik- Stavern. Deltakerne har primært vært fra skolekretser i samme områder, men med hovedvekt på sentrum. Utstyrssentral: Ble etablert i forbindelse med Frivillighetssentralen. Frivillige lag og foreninger: Inngått partnerskapsavtale med Larvik Idrettsråd bidratt med ulike aktiviteter i en timeplan mottatt et økonomisk bidrag bidratt til validering og evaluering av prosjektet Posisjonering: Aktiv Larvik har funnet sin plass, ikke som konkurrent til eksisterende lag, foreninger, organisasjoner og virksomheter men som en bevegelse på tvers - og som en felles ressurs for disse. Visjon: Larvik skal bli kjent som kommunen med aktive innbyggere. Overordnede mål: Vi skal få Larviks befolkning i fysisk aktivitet ved å: Motivere den enkelte innbygger til å komme i gang med en eller annen form for fysisk aktivitet. Motivere idrettslag, virksomheter, grupper eller enkeltpersoner til å bidra slik at andre trekkes med i fysisk aktivitet. Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

9 Slagord: Aktiv Larvik litt hver dag! Sitater: Hei Ann-Kristin, tusen takk! Barna mine er så glade og positive nå for tiden. Det er bare din fortjeneste!!! Ønsker dere videre lykke til." "Jeg er så takknemlig for at dere er her og hjelper barn med å finne på noe. Med vennlig hilsen mor" Hei Jens og Julia. Tusen takk for at dere er så flinke med barna våre. Tusen takk for at dere legger ned så mye tid på dem, og tusen takk for at dere tok de med på tur til Moss i dag. Det setter vi stor pris på. Casper har hatt en fantastisk dag og han har lært så utrolig mye på kort tid. Han kommer til å savne dere og treningene. God tur videre og lykke til. Håper å se dere når dere er tilbake. Vennlig hilsen Lise og Gisle." 6.2. Prosjektets faser og aktiviteter Aktivitetstilbudene har vært: 1. Svømming 2. Basket 3. Bordtennis 4. Volleyball 5. Kampsport 6. Skateboard 7. Klatring 8. Basistrening 9. Golf 10. Padling 11. Hopp 12. Judo 13. Trommer 14. Tennis 15. Kung Fu og Parkour 16. Julekalender Innenfor aktivitetene 1-14, så har målgruppen primært vært rettet mot skolenes klasser. På aktivitet 15, så har aldersgruppen vært år. På julekalenderen (16) i 2014, ble det registrert 103 personer i aldersgruppen 2-74 år Informasjon aktivlarvik.no, facebook.com/aktivlarvik, Aktiv Skole365 sine faddere er primært benyttet til informasjonsspredning av aktivitetstilbudet, utstyrsordninger og transportordninger. I tillegg er Østlands Posten benyttet til 10 forskjellige oppslag. F.eks.: Har fullt fokus på barns overvekt Økt aktivitetstilbud i Indre havn Vil gi barn og unge mestringsfølelse Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

10 Følg med i mosjonskalenderen Forlater sofaen for en aktiv vinterferie Øvrig informasjon har blitt kommunisert som følger: Helsesøstrene (13/6-12) Kick-off (29/8-12) Politikere (4-5/9-12) Foredrag Vestfold fylkeskommune (6/9-12) Rektormøte (9/10-12) Minta (7/2-13) Dialogkonferanse innvandrere (9/2-13) Markedsdag Larvik By (20/6-13) Dialogmøte: Fra prosjekt og ide til folkehelse og byutvikling (27/6-13) Omsorgtjenesten (29/8-13) Barnevernstjenesten (13/9-13) Dialogmøte: Levekårsforskjeller og barnefattigdom (24/9-13) Kinoreklame Bølgen (hele desember 2013) 6.4. Milepæler Denne tabellen viser hvordan tidsfristene i prosjektet er overholdt: Milepæl Frist Dato ferdig Styringsgruppe etablert Prosjektorganisasjon opprettet prosjektleder utpekt Prosjektbeskrivelse utarbeidet Prosjektgruppe utpekt Info om prosjektet sendt ut Risikogjennomgang av prosjektet utført Teambygging for prosjektgruppen gjennomført Statusrapport utarbeidet, styrings- og prosjektgruppemøter avholdt og referat utarbeidet Oppstartsfasen ferdig, klar til å starte opp gjennomføringsfasen Aktiviteter høst 2012 gjennomført Aktiviteter 2013 gjennomført Statusrapport utarbeidet, styrings- og prosjektgruppemøter avholdt og referater utarbeidet Info sendt ut Aktiviteter 2014 gjennomført Statusrapport utarbeidet, styrings- og prosjektgruppemøte avholdt og referater utarbeidet Gjennomføringsfasen ferdig, går inn i avslutningsfasen Info om prosjektavslutning og evaluering sendt styringsgruppa Prosjektet ferdig, sluttrapport skrevet, godkjent og levert bestiller Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

11 7. Økonomi I 2012 fikk prosjektet tilført kr ,- i fra Helsedirektoratet og kr ,- i fra Vestfold Fylkeskommune. Etter dette tilførte avdelingen Idrett og friluftsliv kr ,-, samt at Gjensidigestiftelsen ga kr ,-. Prosjektet har totalt hatt ca. 1,2 mill. kroner fordelt på hele 3.års perioden, Status pr er at det ikke er midler til å drive Aktiv Larvik etter juni Etter dette må det eventuelt tilføres midler til ny prosjektperiode eller til ordinær drift. Det antas at kr ,- pr. halvår skal være nok til videre drift Sikkerhet i prosjektet 8. Gjennomføring Leder av styringsgruppa gjennomførte en risikogjennomgang av prosjektet, jf. kvalitetssystemets prosess Risikogjennomgang prosjekter Teambygging i prosjektet I hovedsak fokus på informasjon og kommunikasjon med tanke på forankring, motivering og aktiv involvering av deltakerne Administrasjon av prosjektet All dokumentasjon fra prosjektet er samlet i kommunens arkiv, elektronisk i Websak Kritiske suksessfaktorer i prosjektet I forkant: Forankring på administrativt og politisk nivå. o Er tilbudet faktisk etterspurt eller et det bare et produkt av at det er sentrale prosjektmidler? o Varig tilbud etter prosjektperioden. Rekrutteringsstrategi o Spisset dedikert målgruppe eller for folk flest? Aktivitetstilbudet o Riktige interessante tilbud og mange nok. Informasjonskanaler o Flest mulig må fortelle om tilbudet, og gjerne dele informasjon på sosiale medier. o Skolene er den arenaen alle barn og unge treffes uavhengig av sosioøkonomiske forhold. Kommunikasjonsplattform o Utarbeidelse av grafisk profil som brukes til alt av info o Mediaprofil Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

12 o Hvor treffer vi målgruppene og videreformidlerne? o Hvordan påvirke/utnytte «jungeltelegrafen»? I realiteten: I hovedsak lik våre antagelser som over, men det var spesielt innenfor rekruttering det tyngste arbeidet viste seg å være Statusrapport 9. Rapportering - evaluering - implementering Prosjektleder avga 10 interne muntlige statusrapporter på prosjektets framdrift og økonomi Evaluering I styringsgruppa ble det gjennomført en evaluering av møtestruktur, innhold m.m. etter hvert møte. Ut over dette ble det sendt ut en deltakerundersøkelse til noen av deltakere. Det var for dårlig respons sammenlignet med totalt antall brukere, til at dette kan legges til grunn. Rapporten har derfor lagt til grunn prosjektleders erfaringer og konklusjoner, samt styringsgruppemedlemmers egne oppfatninger av prosjektet innenfor suksesskriteriene. Generelt har det vært jobbet bra i fra prosjektleders side og øvrige tilretteleggere av aktiviteter. Intensjoner og mål innenfor mandatet har blitt fulgt. Likevel oppleves prosjektet som noe tungt i forhold til innsalg hos aktuelle brukere. Dette kan skyldes at de ikke har fått Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

13 nødvendig informasjon, at de ikke har vært interessert, at tilgangen til aktiviteten har vært for langt vekk, for dårlig tilbud osv., osv. De som har valgt å benytte seg av tilbudet virker å være fornøyde, selv om de stort sett avslutter etter et år. Det er ikke måltall på hvorvidt den enkelte melder seg da over i en betalt aktivitet i et idrettslag. Vi har registrert at ca. 50 % av 14 spurte deltakerne ikke driver med annen aktivitet en Aktiv Larvik. Følgende suksesskriterier legges videre til grunn: Forankring på administrativt og politisk nivå. o Forankringen administrativt har ikke vært god nok. o Ikke vært solid og bred nok fundamentert. Begynte for smalt. o Mangler eierskap i enkelte administrative fagmiljøer, spesielt innenfor skoleverket o Ok politisk forankring o Bra forankret i idretten. Rekrutteringsstrategi o Viktig at det ble utarbeidet en rekrutteringsstrategi o Skolene ble valgt som den viktigste rekrutteringsarenaen. o Mange viktige informasjonsbærere har vært positive, men viste seg å opptre likegyldige. o Riktig å justere aldersgruppene underveis fra klasse ned til klasse. Aktivitetstilbudet o Variert tilbud, men treffer kanskje ikke alle potensielle brukere. o Vinterferie og høstferietilbudene var veldig bra med stor deltakelse. o Kunne vært noe flere friluftslivstilbud ut over rene idrettsaktiviteter. Informasjonskanaler o Websidene har fungert meget bra. o ØP-artikler var meget bra. o Jungeltelegrafen er vanskelig å måle effekten av. o Mangler flyt. o Opplevd motstand og med det ikke fått spredt budskapet, stoppet opp underveis. Kommunikasjonsplattform o Utarbeidelse av grafisk profil var viktig å få gjort tidlig. o Media PR har fungert bra. o Skolene har ikke fungert etter intensjonen. Førte til mye frustrasjon. Feil strategi å ha så stor fokus på disse? 9.3. Implementering - gjennomføring av prosjektresultatet etter prosjektperioden Styringsgruppa har overordnet sørget for at prosjektet har blitt gjennomført som planlagt og etter mandatets intensjoner. Styringsgruppa trekker spesielt frem prosjektlederes engasjement og arbeid frem mot å nå målene, som et viktig bidrag. Prosjektleder, som også er leder av Larvik idrettsråd, har ytret ønske om at Aktiv Larvik bør fortsette i ordinær drift. Idrettsrådet Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

14 er også interessert i å håndtere tilbudet videre, forutsatt at det gis et tilskudd uavhengig av eksisterende tilskuddsmidler som fordeles årlig til lag og foreninger. Aktiv Larvik er etablert og fungerer. Medlemstallet bør riktignok opp dersom tilbudet skal virke etter intensjonen, anslagsvis årlig minimum 100 unike brukere. Dersom en legger kr i et årlig budsjett innebærer dette en kostnad på kr 5000 pr. deltaker. Dette vil være vel anvendte midler med hensyn til helsegevinsten. bør ta stilling til hva en vil videre med Aktiv Larvik og samtidig vurdere hva som skal være innholdet i den fysiske skolehverdagen. I dette ligger kommunens folkehelserolle. Skal fysisk aktivitet foregå i skoletid eller i fritiden? Og hva slags rolle skal kommunen ha i dette? Dersom det innføres en obligatorisk skoletime fysisk aktivitet hver dag, vil anbefalingene i fra Helsedirektoratet om 60 min., være innen rekkevidde. Dersom det ikke innføres obligatorisk aktivitet, vil Aktiv Larvik være riktig og viktig å satse på videre. Rådmannens ledergruppe bør derfor vurdere dette i løpet av våren, slik at Aktiv Larvik får en raskets mulig tilbakemelding på veien videre. Utgave/Gjelder f.o.m. 1/

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet

Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 62 Høgskolen i Nesna 2005 Evaluering Aktiv Oppvekst - Nordlandsprosjektet Kolbjørn Hansen Pris kr. 125,-. ISBN 82-7569-118-4 ISSN 0805-3154 Evaluering AKTIV OPPVEKST

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer