Prosjekthåndboken. Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold. Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekthåndboken. Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold. Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold"

Transkript

1 Prosjekthåndboken Et verktøy i folkehelsearbeidet i Vestfold Utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold

2 Innledning Denne PROSJEKTHÅNDBOKEN er laget i et samarbeid mellom Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold, og er ment som et hjelpemiddel for dere som ønsker å drive folkehelseprosjekter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Gjennom denne veilederen håper vi å fremme kvaliteten på prosjekter som skal styrke folkehelsearbeidet i fylket. Et prosjekt skal ha som mål å fremskaffe en type kunnskap eller erfaring som kan tas i bruk i den ordinære driften. For å lykkes med et prosjekt er man helt avhengig av en gjennomarbeidet plan som har en start og en endelig slutt. Av håndboken vil det fremgå at det er forarbeidene til prosjektet som er avgjørende for å lykkes. Veilederens utforming er slik at den kan brukes som en sjekkliste for de ulike fasene i et prosjekt. Folkehelsemeldingens føringer oppfordrer fylkene til å samarbeide om folkehelse i partnerskap. Det arbeides med å få Vestfold godkjent som partnerskapsfylke og dette vil stille høyere krav til kvalitet og rapportering. Årlig blir det utlyst ulike type prosjektmidler og ofte er fristene korte. Det lønner seg derfor å arbeide med en prosjektidé og -plan gjennom deler av året. Ved å holde seg oppdatert gjennom kommunenes forventningsbrev og aktuelle nettsider vil de sentrale føringer være synlige. Det vil på denne måten være enkelt å finne ut av hvilke satsinger det sannsynlig vil følge midler med. Et vedlegg skal følge denne PROSJEKTHÅNDBOKEN med en oppdatert liste over hvilke tilskuddsordninger det finnes pr. i dag. Pass på at du får med deg siste versjon av denne listen. Lykke til! -

3 Innholdsfortegnelse Sjekkliste før oppstart... Avklaring av innsatsområdet... Skaff legitimitet og forankring... Partnerskapsprosjektet... 7 Måltall... 8 Prosjektbeskrivelsen... Skaff økonomisk dekning... Iverksetting, styring og ledelse Evaluering... 1 Avslutning eller videreføring... 1 Nyttige kilder... Partnerskapskontrakt

4 Sjekkliste før oppstart Før oppstart av arbeidet med en prosjektidé, er det lurt å gå igjennom følgende sjekkliste: Er dette i tråd med nasjonale føringer?* Ja? Nei? Område: Finnes det midler til formålet noe sted? Ja? Nei? Hvor: Er det noen andre som kan påvirke eller ha interesse av denne satsingen? Er det noen andre i kommunen som driver med noe liknende eller tilgrensende? Er det noen frivillige organisasjoner som kan bidra? Ja? Nei? Hvem: Ja? Nei? Hvem: Ja? Nei? Hvem: Friluftsorg: Diagnoseorg: Andre: Er det sannsynlig at prosjekterfaringene kan bli en del av den ordinære driften? Ja? Nei? * Med nasjonale føringer, menes det som fremkommer av de årlige oppdrag fra departementer og direktorater gitt til Fylkesmannen. Satsingene fremkommer videre i egne forventningsbrev til kommunene, eller utlyses spesielt. Til de prioriterte tiltakene, følger det som regel alltid tilskuddsmidler. -

5 Avklaring av innsatsområdet Beskriv hva som skal gjøres vær konkret! Sjekk om noen andre har gjort noe liknende og søk etter kunnskap som eventuelt kan brukes i prosjektet Begrunn hvorfor satsingen er viktig, for eksempel av grunner som handler om livskvalitet og/ eller samfunnsøkonomi. Dokumenter med tall så langt det er mulig (forekomst/ omfang av det som ønskes å gjøre noe med). Anslå prosjekttid. Beskriv den forventede effekten. Beskriv hvordan de positive erfaringene kan inngå i ordinær drift etter prosjektgjennomføringen. Innenfor hvilke temaer av de nasjonale føringer kan satsingen plasseres? Nyttige nettadresser for dokumentasjon, er og Ikke bruk tid på å lage prosjekter som ikke er realistisk å implementere i ordinær drift etter prosjektperioden, eller på tiltak som i utgangspunktet skal være foreldrefinansierte. Det er uaktuelt å bruke midler til utvikling av forretningsideer eller til ordinær drift, det være seg kommune eller frivillige organisasjoner. -

6 1 7 8 Skaff legitimitet og forankring Bruk tid på å drøfte prosjektidéen internt og med nærmeste overordnede. Gå så høyt opp i ledelsesnivå det er hensiktsmessig, gjerne helt til topps. Trekk inn aktuelle samarbeidspartnere og/ eller tilskuddsforvaltere så tidlig som mulig for å drøfte plan- og samarbeide. Det er i denne fasen av prosessen det vil avklares om et prosjekt er realistisk gjennomførbart, og hvem som blir medspillere. Det kan ikke forventes løfter om midler i denne fasen, men det kan forventes hjelp til å målrette prosjektet på en slik måte at det faller inn under aktuelle kriterier. Det er ingen tilskuddsforvaltere som betaler for utvikling av idéer, bare når idéen skal omsettes til praktisk handling. Det er lurt å bruke mye tid på denne fasen før arbeidet med prosjektbeskrivelsen starter. En bred forankring sikrer drahjelp i gjennomføringen. Prosjektarbeide kan ha konsekvenser for flere og det kan medføre oppgaveendringer og merarbeide i kollegiet. Jo flere som har vært involvert, jo større er sjansen for forståelse og medspill for endringene. Den som er ildsjel er nødt til å få flere til å brenne for saken hvis det skal bli noe ut av den. -

7 Partnerskapsprosjektet Samarbeidsmodellen «Partnerskap for folkehelse» er beskrevet i Folkehelsemeldingens* kapittel 8. Det innebærer et forpliktende samarbeide med minimum fire partnere: Kommunen, frivillige organisasjoner, Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Forpliktelsen skal synliggjøres i kontrakts form (se side 1). Der hvor det er hensiktsmessig kan også andre aktører inngå som samarbeidspartnere i tillegg. Partnerskapsmodellen er særlig aktuell å benytte på temaer som faller inn under statlige føringer Denne samarbeidsformen sikrer robuste prosjekt, faglig råd og veiledning, samt styrings- og økonomihjelp. Driveransvaret ligger hos prosjekteier som til siste slutt bærer ansvaret for at prosjektet kommer i mål. Samarbeidsaktørene bør inngå i en prosjektgruppe. I kontrakts form kan samarbeidsaktører eie deler av ansvaret for tiltak som inngår i prosjektet. Det er denne type prosjekt som kommer gunstigst ut i tilskuddsforvaltningen. * Stortingsmelding nr. 1 (00-00) Resept for et sunnere Norge, Folkehelsemeldingen - 7

8 1 7 8 Måltall Ethvert prosjekt SKAL evalueres. Ethvert prosjekt skal føre til en endring som skal dokumenteres. Før prosjektstart: Vær nøye med å finne ut hvilke parametre som skal brukes for å kunne si noe om endringen «fra noe» «til noe». Sørg for å gjøre nødvendige målinger på forhånd, slik at det ligger sammenlikningstall til grunn når prosjektet er ferdig. Prosjektets lengde og type avgjør om det kan være hensiktsmessig å gjøre målinger underveis. Selv om ikke prosjekter skal drives på forskningsnivå, er det avgjørende å få vite om innsatsen har ført til noe som kan ha verdi for videreføring. Likedan er det av stor nytte å fremskaffe erfaringer som kan ha overføringsverdi for andre. Søk råd hos noen som har evalueringskompetanse. Hvis det ikke finnes måter å måle på, bør prosjektidéen vurderes lagt død. - 8

9 Prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelsen må gjøre klart disse forhold: a Hva som konkret skal gjøres. b Hvordan det skal foregå c Hvem som skal gjøre hva d Når det skal gjøres e Hvilken styringsform som skal brukes f Hvordan det skal finansieres g Hvilken endring som skal oppnås og måles h Plan for implementering Beskrivelsen bør også inneholde en analyse av hvor de kritiske punktene er i gjennomføringen og hva slags oppfølging som tenkes gitt I tillegg er det nødvendig å si noe om hva som må gjøres av informasjonsarbeide til de involverte, om samtykke må innhentes, om det trengs investeringer eller annet. Styringsformer Prosjektansvarlige må finne en hensiktsmessig form for overvåkning og rapportering underveis. Prosjektets type og størrelse og eierform avgjør hvordan det mest effektivt styres. Det kan velges tre former og/eller kombinasjoner av disse. Et mindre prosjekt kan klare seg med en prosjektgruppe hvis for eksempel det er kommunen som er prosjekteier. De som sitter i denne gruppen, har et medansvar for gjennomføringen, enten praktisk eller økonomisk. Styringsgruppe brukes hvis det er flere eiere. Det er styringsgruppen som har myndighet til å gi mandat til prosjektleder. En referansegruppe kan brukes for å sikre informasjonsflyt, eierskap, være innspillere og gi råd. En referansegruppe har ikke myndighet på samme måte som den som er eier eller oppdragsgiver. Dess mer prosjektbeskrivelsen fremstår som en oppskrift på gjennomføringen, dess større sjanser for å lykkes. De kritiske punktene i gjennomføringen kommer gjerne brått og uforberedt. I beste fall gir det forsinkelser i fremdrift, i verste fall må prosjektet gis opp. En forhåndsanalyse gir en våkenhet og mulighet for beredskap som kan redde prosjektfremdriften. -

10 Skaff økonomisk dekning Sørg for å skaffe en innsikt i hvor det er mulige tilskuddsordninger å søke på, hvilke kriterier som er lagt til grunn og hvilke tidsfrister som gjelder (se eget dokument). Sørg for å få flere økonomiske bein å stå på. Prosjektpenger gis som regel bare for ett år av gangen. Pass på å ikke komme i den situasjon at prosjektet blir gående som en sideaktivitet uten en klar plan for implementering. Dette SKAL være avklart for søknad sendes. Gjør det klart i søknaden hvilke andre instanser det også søkes midler fra. Dette gir søknaden troverdighet og sjansene øker for å bli tilgodesett. Det er svært få tilskuddsforvaltere som er innstilt på å bære den økonomiske delen helt alene. «Søknadsryttere» som støvsuger tilskuddsordningene med tilnærmet like søknader hele veien uten å oppgi hvilke andre instanser man søker, gir inntrykk av planløshet. I tillegg hindrer det det som kunne bli et konstruktivt samarbeide ved at tilskuddsforvaltere tar kontakt med hverandre og samarbeider om løsningene. Dersom man ikke kan regne med at resultatene fra prosjektet kan implementeres i ordinær drift, bør ikke prosjektet startes opp. -

11 8 Iverksetting, styring og ledelse En god gjennomføring avhenger av en god plan som er kjent for alle impliserte. Fastsatte frister og skriftlige avtaler er gode verktøy for forpliktelse, fremdrift og avklaring av gjøremål Medarbeidere i prosjektet må være frikjøpt i en slik grad at ansvaret for å være driver kan ivaretas. Det bør velges en prosjektleder blant prosjektmedarbeiderne. Prosjektlederen har det formelle og overordnede ansvar. Fokusområder for prosjektleder vil være: - ansvarsdeling i forhold til gjøremål - oppfølging av fremdriftsplan - avvik og korrigeringer i forhold til fremdriftsplan Prosjekter som skal drives på toppen av en allerede full arbeidsdag vil sjelden komme i mål. Vurder da om det bør utsettes til et senere tidspunkt. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere må finne en form for å overvåke gjennomføringen og sørge for rapportering. Hjelp til å bistå ved de kritiske punktene i gjennomføringen skal hentes i prosjektgruppe, styringsgruppe eller referansegruppe. Sørg for at prosjekteier med jevne mellomrom får en oppsummerende fremstilling av prosjektets gang. Dette blir også verdifullt materiale til bruk i evalueringen. Ikke start opp et prosjekt før alle brikker er på plass, inkludert tilsagn om økonomisk støtte. Bruk styringsgruppen og disse personenes nettverk for bistand underveis. Styringsgruppens jobb er å hjelpe til å holde prosjektet på skinner. - 11

12 1 7 8 Evaluering Evalueringen skal være planlagt før igangsetting av prosjektet. Sørg for å finne mest mulig treffende evalueringspunkter som kan svare på det man ønsker å vite noe om. Vær kritisk på «hva ønsker vi å vite?» Ikke bruk tid på evalueringspunkter som gir kunnskap om det som ikke kan gjøres noe med. Evalueringen skal gi svar på: Hvordan det så ut før oppstart, hva som ble gjort; hvordan det ser ut nå og hva som bør gjøres videre. Gjør en vurdering på om det bør gjøres en ny kontrollmåling etter, og/ eller 1 måneder. Dette vil være avhengig av type prosjekt, men er særlig aktuelt å vurdere ved prosjekter som feks. har som formål å endre vaner. Evalueringen skal både gi kunnskap om innholdet i prosjektet/ resultatet og selve prosjektgjennomføringen/ prosessen. Hvordan skal resultatene brukes videre? Det må tas stilling til på hvilken måte resultatene skal kunngjøres og hvem som bør få tilgang til dem. Bevilgende instanser skal som en fast regel alltid ha en sluttrapport. Nettbasert offentliggjøring og presentasjon i ulike fora bør vurderes. Skisse til sluttrapport Dette bør kunne leses av en sluttrapport: Bakgrunn Hva var formålet Hvordan ble det organisert Hva konkret ble gjort Hva ble oppnådd Hvordan videreføres arbeidet Er det faglige, juridiske og/ eller organisatorisk aspekter som bør være gjenstand for særlig overvåkning fremover? Etiske problemstillinger Økonomi Hva er utfordringene fremover Evalueringsarbeide kan ta tid. Det er derfor viktig at omfanget av dette blir tatt stilling til før oppstart. På denne måten kan evalueringsarbeidet bli inkludert i prosjekttiden. Tenk erfaringsspredning! - 1

13 Avslutning eller videreføring Et prosjekt skal ha en klar slutt og det skal tydeliggjøres når/ om erfaringene fra prosjektet skal implementeres i ordinær drift. Sluttrapporten skal inneholde en redegjørelse for hvordan og hvorfor den nye kunnskapen skal bli en del av den ordinære praksis Vær så tydelig og objektiv som mulig på økonomiske konsekvenser på både kort og lang sikt. Hvis erfaringene tilsier at det hadde vært formålstjenlig å videreføre prosjektet, er dette først og fremst en sak for prosjekteier. Da handler det i realiteten om et nytt prosjekt og gir grunnlag for ny søkerrunde. Spis bløtekake! Det er viktig for alle å vite når det er overgang fra testing til å settes ut i livet. Det opprettholder en respekt for deltakelse. Hvis resultatene medfører økte kostnader når det tas inn i den ordinære driften, er det en forhandling som må tas med budsjettansvarlige. Det er ikke grunnlag for å søke nye prosjektmidler for det som skal være ordinær drift. Drifting av en «sideaktivitet» som fra år til år gjør seg avhengig av prosjektmidler er slitsomt for driver. I tillegg bindes prosjektmidler opp og sperres for nye aktiviteter. - 1

14 Nyttige kilder Stortingsmelding nr.1 (00-00). Resept for et sunnere Norge. Folkehelsemeldingen Kommunenes forventningsbrev fra Fylkesmannen Kommuneplan/ kommunedelplaner Kommunehelseprofiler (Sosial- og helsedirektoratet) (Vestfold fylkeskommune) (Fylkesmannen i Vestfold) (Næringssenteret i Vestfold) (Statistisk sentralbyrå) (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) - 1

15 Partnerskapskontrakt Prosjektnavn: Bakgrunn: Prosjektets mål: Innhold/ hovedoppgaver: Fremdrift: Prosjektansvarlig, kommune: Prosjektkontakt, VFK: Prosjektkontakt, FMVE: Prosjektkontakt, frivillig organisasjon: Prosjektgruppe: Prosjektstart: Prosjektslutt: Tidsressurs: Kommunen: VFK: FMVE: Frivillige organisasjoner: Evaluering: Budsjett/ finanisering: Kommunen: VFK: FMVE: Frivillige organisasjoner: Sluttdokumentasjon: VFK = Vestfold Fylkeskommune FMVE = Fylkesmannen i Vestfold - 1

16 Illustrasjon og layout Prosjekthåndboken er utgitt av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold, 00.

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Saksframlegg. Orientering til administrasjonsutvalget om programmet Sammen om en bedre kommune Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/3469-37006/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.11.2014 Saksframlegg Orientering til administrasjonsutvalget om programmet "Sammen om en bedre kommune"

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer