LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg"

Transkript

1 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett Godkjenning av revisor 8. Innkomne saker 9. Valg

2 Sak 1 Konstituering Valg av møteleder og referenter Forslag til vedtak: Årsmøtet velger KariAnne Sæther til møteleder Årsmøtet velger Eva Frisk og Ingrid Metliaas til referenter Årsmøtet velger to personer som skal skrive under årsmøtereferatet: Årsmøtet velger to personer til tellekorps: Sak 2 Årsrapport 1) Organisasjon 2) Medlemstall og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Faglig og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæreren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon LNU har i 2013 vært organisert slik: Årsmøtet Norsklæraren: Redaktør 4 medlemmer i redaksjonsrådet Styret: Leder 4 medlemmer Redaktør i Norsklæraren Skriftstyreleder Dagleg leder Skriftstyret: Leder + 3 medlem En representant frå styret i Nordspråk En representant frå styret i FKS Daglig leder 50% stilling Sekretær Fagbokforlaget

3 Styret har vært sammensatt slik og hatt følgende arbeidsdeling i perioden : Lars August Fodstad: Leder Eva Frisk: Nestleder Øystein Jetne: Styremedlem Ingrid Metliaas: Styremedlem KariAnne Sæther: Styremedlem Gro Ulland: Vara Jostein Saxegaard: Vara Kjersti Rognes Solbu er ansatt som daglig leder i 50% stilling. OlaMatti Mittigård er ansatt som redaktør i Norsklæreren i 50% stilling. De to stillingene i LNU blir til sammen ett årsverk (100% stilling) LNUstyret har i 2013 hatt fire styremøter: januar 2013 (Oslo) 15. mai 2013 (Oslo) 1.2. september (Trondheim) 9. desember (Oslo) LNU disponerer gratis møtelokale i Fagbokforlaget i Bergen og Oslo. Vi har vanligvis hatt ett årlig møte i Bergen, men fordi styrets sammensetting har vært uendret det siste året, la vi heller et møte til Trondheim av praktiske og økonomiske årsaker. Trondheimsmøtet ble holdt i lokaler på NTNU i Trondheim. Møtene har stort sett samme struktur, og faste poster har vært landskonferansen, økonomi, FKS, fagpolitisk arbeid, nordisk samarbeid, Norsklæreren og Norskbokklubben. Vi har hatt to dobbeltmøter i På januarmøtet ble en hel dag satt av til å jobbe med høringssvaret til revidert læreplan i norsk. 2) Medlemstall og verving I februar 2014 hadde vi 2001 betalende medlemmer i LNU, mot 2023 på samme tid i Medlemmene fordeler seg slik (2013tall i parentes) Antall medlemmer i LNU: 2001 (2023) Antall medlemmer i Norskbokklubben: 787 (858) Fordeling: Privat: 1001 stk (1022) Student: 461 stk (457) Institusjon: 539 stk (544)

4 Vi har markedsført organisasjonen gjennom kurs og seminarer vi har deltatt på. Vi har også vært synlige i arbeidet med læreplanrevisjonen. Her fikk vi flere medieoppslag og hadde leserinnlegg på trykk. Vi har likevel drevet mindre systematisk verving i 2013 enn tidligere år. Dette skyldes hovedsakelig at arbeidet med læreplanrevisjonen og omlegging/redesign av nettside og tidsskrift har tatt mye tid. Mot slutten av 2013 forberedte vi en større kampanje rettet mot norsklærerstudenter (lektorprogrammet og 510løpet), som vi har iverksatt i januarmars ) Økonomi: Resultatet fra 2013 er på pluss , Årsmøtet i fjor vedtok å styre mot i underskudd, da LNU har god egenkapital etter flere år med overskudd fra konferansen. Planen var å bruke til redesign av Norsklæreren og ny nettside. Når vi likevel ender med et positivt resultat, skyldes det følgende forhold: Større overskudd på landskonferansen på Fornebu enn ventet. Bedre annonsesalg enn ventet (dobbelt så mye som året før). Redesign/nettside ble kr. billigere enn forventet Økning i abonnementsinntekter (medlemsavgiften økte fra mars 2013) Royaltyinntektene har økt sammenlignet med året før. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk Oversikten viser hvem som representerer LNU eller er kontaktperson for de organisasjonene vi samarbeider med: FKS (fram til 6. august 2013) Lars August Fodstad Nordspråk Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Tidsskriftsforeningen OlaMatti Mittigård Utdanningsdirektoratet Ingrid Metliaas / Kjersti Rognes Solbu FYR Ingrid Metliaas Nasjonale sentra Ingrid Metliaas /Kjersti Rognes Solbu Språkrådet Lars A. Fodstad / Kjersti Rognes Solbu NFF OlaMatti Mittigård Snøballfilm Kjersti R. Solbu Norsk forfattersentrum Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Utdanningsforbundet Kjersti R. Solbu FAU Hordaland og andre fylkesnettverk Kjersti R. Solbu LNU valgte i år å melde organisasjonen ut av FKS, noe som har vært vurdert i lengre tid. I 2012 vedtok LNUs årsmøte å gi styret fullmakt til å melde organisasjonen ut av FKS, og saken ble det følgende året grundig evaluert og diskutert i styret. Utmeldingen skyldes flere forhold, men den viktigste er at FKS' virksomhet synes å ligge for langt unna LNUs virksomhet til at organisasjonene har tilstrekkelig nytte og glede av et fast formalisert

5 samarbeid. Det har dessuten vært høy grad av konflikt og turbulens i FKS' styre og administrasjon den siste tiden. Selv om dette ikke er årsaken til utmeldingen, har det i noen grad fremskyndet prosessen. LNU har en representant i Nordspråk, Kjersti Rognes Solbu. OlaMatti Mittigård har ikke deltatt på noen møter i år, men er i kontakt med de andre nordiske redaktørene via en Facebookgruppe. Snøballfilm har fortsatt samarbeidet med LNU i forbindelse med utviklinga av best practice filmer om nabospråksundervisning. Kjersti Rognes Solbu har sittet som fagperson i referansegruppa, sammen med representanter fra Dansklærerforeningen og Svensklærerforeningen. LNU har fortsatt samarbeidet med Utdanningsforbundet om å arrangere seminar om revidert læreplan. Se neste punkt. 5) Faglig og fagpolitisk arbeid LNU har drevet faglig arbeid gjennom Norsklæreren, Norskbokklubben, landskonferansen, nettsida, kurs og konferanser. Norsklæreren og Norskbokklubben blir omtalt i punkt 6 og 7. Landskonferansen Landskonferansen Her blir det språk! Hva skal vi med språkemnene i norskfaget? ble arrangert på Scandic Fornebu 8.9.mars 2013 og var svært godt besøkt Konferansen utforsket de ulike språkemnene i læreplanen. Skriveforskning viser at det er lite sammenheng mellom grammatikkkunnskaper og skriveferdigheter og at rene grammatikalske rettinger i elevtekster har liten læringseffekt. Samtidig etterlyser elevene hjelp til å skrive korrekte, gode setninger. Konferansen undersøkte blant annet hvordan vi kan ivareta språkmangfold og en hyperdivers språkkultur i skolen og samtidig sørge for gode formelle skriveferdigheter hos elevene. Foredragsholdere på konferansen var: Ottar Grepstad, Hilde Sollid, Jan Hognestad, Rolf Theil, Christian Bjerke, Ove Eide, HaraldMorten Iversen, Hildegunn Otnes, Stian Hårstad, Tonje Straume, Ellen Birgitte Jonsrud, Arne Torp, Knut Åge Teigen, Kjartan Fløgstad, Olaug Nilssen og Kjersti Annesdatter Skomsvoll. Nettsida /Facebook og Twitter I 2013 har vi fått ny nettside. Vi ønsket både et enklere og renere utrykk og større brukervennlighet. Målet er at nettsida skal være et oversiktlig sted for å finne informasjon om LNU. Den største forbedringa er at medlemmene nå kan lese hele Norsklæreren digitalt ved hjelp av innlogging med passord. Vi har kommentarfunksjon på nyhetssakene vi legger ut, men vil først og fremst bruke sosiale medier (Facebook og Twitter) til å kommunisere og diskutere norskfaget med

6 medlemmer og andre. Facebooksida vår har 1080 følgere (380 nye siste året) og på twitter er det 831 som følger oss. På Facebooksida har vi informert om læreplanen, skriv fra Udir, samt om egne og andres aktiviteter og arrangementer. Vi har delt debattinnlegg og nettressurser og annet. I forbindelse med læreplanrevisjonen ble det ført mange og lange diskusjoner i kommentarfeltene. Offentlig ordskifte Lars August Fodstad deltok på et diskusjonsmøte om læreplanrevisjonen hos Språkrådet 10. Januar. Kjersti Solbu deltok i en debatt om sidemålet på Litteraturhuset i Bergen 7. februar Debatten ble arrangert av Samlaget og BT i forbindelse med utgivelsen av pamfletten Hva skal vi med sidemål? av Vebjørn Sture og Janne Nygård. I tillegg til Nygård og Sture satt det ungdomspolitikere fra AuF, SU og Unge Høyre i panelet. Kjersti Solbu hadde en kronikk om læreplanrevisjonen på trykk i Bergens Tidende 24. april html#.Uw8N10J5Mo4 Kjersti Solbu hadde et innlegg på trykk i Dag og Tid 14. Juni. Innlegget het Revisjonen norsklærarane ventar på og ble skrevet sammen med Brita Bøyum fra Utdanningsforbundet. Kjersti Solbu ble intervjuet av radioprogrammet Her og Nå (NRK) i forbindelse med læreplanrevisjonen 20. juni Styret skrev også et åpent brev til Kunnskapsministeren Brevet ligger på våre hjemmesider. Kurs og seminarer LNU arrangerte seminaret Revidert læreplan i norsk i Trondheim, Bergen, Oslo og Tromsø i januar og februar Målet var å informere og diskutere høringsutkastet før fristen for å levere høringssvar. Seminaret hadde følgende program: Intro om endringene i høringsutkastet v/leder for revisjonsgruppa Christian Bjerke. Foredrag om retorikk i revidert plan v/jonas Bakken (Oslo og Bergen) Foredrag om litteratur i revidert plan v/lars August Fodstad (Trondheim og Tromsø) Foredrag om skriving i revidert plan v/ Ingrid Metliaas (Bergen, Trømsø, Trondheim, Oslo) og Trygve Kvithyld (Trondheim). Diskusjonsoppgaver og oppsummering.

7 LNU arrangerte oppfølgingsseminar med samme tittel (revidert læreplan i norsk) etter at endelig plan lå klar. Seminarene ble holdt i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim i oktober og november Seminaret hadde følgende program: Intro om de viktigste endringene i læreplanen v/kjersti Rognes Solbu Foredrag om skriving og skriveopplæring i revidert læreplan v/karianne Sæther (Oslo og Bergen) og Sonja Arnesen (Trondheim og Stavanger). Foredrag om litteratur i revidert læreplan v/lars August Fodstad Foredrag om skriving og lesing v/forfatter Trude Marstein. 6.) Norsklæreren Fire nummer av Norsklæreren er gitt ut (årgang 37) i Tema var: 1/13: læreplanrevisjonen 2/13: kan vi sjå språkemna på nye måtar? 3/13: noveller frå Vesaas til Twitter 4/13: norsk i ungdomsskulen Norsklæreren har publisert en vitenskapelig artikkel i hvert nummer. Den vitenskapelige redaksjonen er ledet av Jonas Bakken ved UIO. All fagfellevurdering skjer på dugnad. Tidsskriftet har vært godkjent som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 siden I løpet av våren og sommeren fikk bladet nytt utseende og format. Bladet var modent for en utseendemessig forandring. Redaktøren har ønsket dette siden ansettelsen, og årsmøtet godkjente finansiering av endringen. Det var et ønske om å gi de mange gode tekstene en innpakning de fortjente, for å løfte dem fram på en bedre måte. Det meste skrivearbeidet gjøres gratis, men kvaliteten på tekstene er gode. Målet var også å gjøre et teksttungt blad mer leservennlig og spennende visuelt sett. Av den grunn deltok redaktøren på et bladverksted i Oslo våren Her ble bladet dissekert av en dansk bladkonsulent. Dette var meget nyttig i den videre prosessen. Ny layoutansvarlig, Eldrid Botheim, og redaktøren gjorde et grundig forarbeid før designfirma ble hyret inn. Valget falt på Løvehjerte design i Vågå. Dette var basert på pris, beliggenhet, men ikke minst tidligere arbeid og oppdrag. Samarbeidet våren og sommeren 2013 var godt og intenst. Vi rakk å bli ferdige i tide til å gi ut Norsklæreren #313 i det nye formatet, og med nytt utseende og nye spalter. Morten Løwe i Vågå har laget det nye utseendet i samarbeid med Eldrid Botheim og Ola Matti Mittigård. Morten Løwe var meget kompetent og svært lett å samarbeide med. Bladet har som en følge av mindre format, fått reduserte kostnader. Dette var både villet og ønsket.

8 Postens nye grenser for format har tvunget mange tidsskrift til å endre format. For Norslæreren ble dette en ekstra motivasjon for å få fortgang i endringen av bladet. Vi håper at både annonser, skribenter og lesere er like fornøyde som det vi er. Tilbakemeldingene har stort sett vært meget positive. Bladet kan leses digitalt på LNUs nye nettsider. Det er en stor forbedring. Dette betyr for eksempel at bladet er tilgjengelig for bruk i ulike sammenhenger, og at svaksynte kan forstørre tekst etter eget behov. Redaksjonsrådet består av Sigrid S. Botheim, Håvard Melhus, Ida Carine Longva og Eldrid Botheim. Det har vært avholdt to skypemøter og ett møte på Lesja. Redaktøren og layoutansvarlig deler hjemmekontor. Dette er kostnadsbesparende og effektivt for god bladproduksjon. Norsklæreren er medlem i Den Norske Fagpresses Forening og Tidsskriftforeningen. Merkur trykk AS i Oslo trykker Norsklæreren. 7.) Norskbokklubben Skriftstyrets sammensetning har vært uforandret gjennom året og har bestått av Kjetil Gundersen, forsker ved Norsk Ordbok 2014; Hege Haugland, lektor og avdelingsleder ved Fagerborg vgs.; Henning Fjørtoft, førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved NTNU, og leder Mads B. Claudi, høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Telemark og stipendiat i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Skriftstyret har hatt fire møter i 2013: 04.03, 27.05, og 25.11, alle i Fagbokforlagets lokaler i Oslo. Det utkom fem bøker i Norskbokklubben i 2013: Nr. 192: Mads B. Claudi: Litteraturteori Nr. 193: Kåre Kverndokken: Gutter og lesing Nr. 194: Georg Kjøll: Språkfilosofi Nr. 195: Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge Nr. 197: Terje Aarset (red.): Ivar Aasen: Symra Bok nummer 196 i skriftserien, Martin Engebretsens Visuelle samtaler, utkom i 2013, men ble først utsendt i Norskbokklubben i 2014 for å gi plass til Ivar Aasen: Symra i Aasenåret Tall og bredde Med fem medlemsbøker oppfyller vi målsetningen med å utgi 4 6 bøker i året. (Som bemerket ovenfor utkom det egentlig seks bøker i skriftserien i 2013, men fordi vi opplevde en opphopning av utgivelser andre halvdel av året, holdt vi nummer 196 tilbake til 2014 for å

9 unngå for tett utsending av medlemsbøker.) Utgivelsene dekker ulike sider ved norskfaget. Med bøker om både litteraturvitenskap, fagdidaktikk, språkfilosofi og sosiolingvistikk mener vi å speile faget i sin mangfoldighet. Bok nummer 197 skiller seg ut både ved sitt praktbokformat og å være en skjønnlitterær utgivelse, skjønt den også rommer en stor mengde analyse, bakgrunns og kommentarstoff. Bakgrunnen for utgivelsen var 200 årsjubileet for Ivar Aasens fødsel og 150årsjubileet for førsteutgaven av Symra. Boka utmerker seg også ved å ha blitt gjenstand for mer offentlig oppmerksomhet enn de fleste bøkene i skriftserien, og den har høstet gode anmeldelser. Også Gutter og lesing har blitt svært godt mottatt og har fått flere medieoppslag. Samarbeid med forlaget Samarbeidet med forlaget fungerer fremdeles utmerket. Medlemstall Norskbokklubben hadde per februar medlemmer. Det er en nedgang fra 858 på tilsvarende tidspunkt året før, og 899 for to år siden. Tallet på LNUmedlemmer for samme periode er hhv. 2001, 2023 og Antallet bokklubbmedlemmer ser altså ut til å være stabilt synkende, til tross for at antallet LNUmedlemmer er forholdsvis stabilt. Det bør verves flere medlemmer til Norskbokklubben. Medlemsbrevet I forbindelse med Norsklærerens nye layout har Norskbokklubben fått nye sider, med fast plassering fremst i bladet. Dette synes vi fungerer godt for å synliggjøre Norskbokklubben og skriftseriens bøker både for bokklubbmedlemmer og ikkemedlemmer. Kverndokkens Gutter og lesing utkom mellom to nummer av Norsklæreren, og ble kun tilbudt medlemmene i form av elektronisk medlemsbrev. Vi har fortsatt praksisen med å tilby medlemmene eldre bøker i skriftserien til sterk rabattert pris. Vi har også videreført ordningen med å tilby Vigmostad & Bjørkes Ibsendrama, men nådde i løpet av høsten siste utgivelse i denne serien. I anledning språkåret, Aasenåret og vår egen Aasenutgivelse tilbød vi Aarsets Den nynorske songskatten og Askeland og FalckYtters Nynorsk på nytt som medlemstilbud i siste medlemsbrev. 8.) Nordisk samarbeid LNU var med på arbeidsmøte på Schæffergården i januar Kjersti Solbu var medarrangør av et kurs om nordisk lyrikk som ble arrangert i Stockholm i 3.6. oktober Kurset hadde 20 deltakere og tre hovedtema: 1. Nordisk samtidspoesi, 2. Sentrallyrikk (med fokus på Tomas Tranströmer og Gunnar Ekelöf) 3. Musikklyrikk og spoken word. Deltakerne bodde på Best Western Kom Hotel sentralt i Stockholm, men foredragene ble holdt på ulike steder rundt omkring i byen. Kjersti er også hovedansvarlig for sommerkurset 2014 som skal holdes i Norge.

10 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsrapporten. Sak 3 Arbeidsprogram 1) Organisasjon 2) Medlemstall og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Faglig og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæreren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon Styret vil opprettholde den strukturen den har nå med unntak av at vi ikke lenger vil ha en representant i FKSstyret. Kjersti Rognes Solbu har sagt opp sin stilling som daglig leder fra og med 1. august Stillingen er utlyst, og intervjuer er planlagt uka før årsmøtet. I tillegg til de to stillingene i 50% har vi for 2014 søkt departementet om støtte til en ekstra prosjektstilling i 50%. Ressursen vil bli brukt til å utvikle og arrangere praktiske workshops og etterutdanningstilbud for lærere i grunnskole og videregående opplæring (se tiltak). Kursene vil bli satt sammen med utgangspunkt i erfaringer fra seminarene om revidert læreplan som LNU arrangerte vinteren 2013 (Del 1) og høsten 2013 (Del 2). 2) Medlemstall og verving Vinteren 2014 planlegges en større kampanje rettet mot norsklærerstudenter. Planen er å sende ut vervebrosjyrer til alle utdanningsinstitusjoner med PPUutdanning eller 510løp med norsk fordypning. 510studentene skal også få et gratis eksemplar av Norsklæreren (temanummer om norsk på ungdomstrinnet). Styret har bevilget u.mva. til dette ekstra opplaget av bladet. Årsaken til at nettopp 510studentene prioriteres i denne omgangen, er at både medlemsmasse, seminar og konferansedeltakere domineres av VGS. Omleggingen en lærerutdanningen høsten 2010 har dessuten lagt til rette for større grad av fagidentitet blant lærerstudentene på 510utdanningen. Styret ønsker å bruke deler av overskuddet fra 2013 til å arrangere et seminar rettet mot norsklærerstudenter med subsidiert deltakeravgift. Her håper vi også å få vervet flere medlemmer.

11 Noe av overskuddet vil også brukes til å digitalisere gamle numre av Norsklæreren. Ved å gjøre hele arkivet tilgjengelig for medlemmer i LNU (innlogging med passord), håper vi å gjøre det enda mer attraktivt å melde seg inn. 3) Økonomi LNU har som mål å drive i samsvar med budsjettet for Eventuell ekstra aktivitet skal ha inntekter som er like høye eller høyere enn utgiftene. I budsjettet foreslår vi å bruke av oppsparte midler (tidligere overskudd) til digitalisering av gamle numre av Norsklæreren. Vi ønsker også å overføre noe av overskuddet til 2015 for til å arrangere et subsidiert kurs for norsklærerstudenter flere steder i landet. Planen er at disse seminarene skal holdes våren Omfang og innhold avhenger av hvor mye støtte vi får fra departementet. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk LNU opprettholder og utvikler samarbeidet med organisasjonene og institusjonene som er lista opp i punkt 4 i årsmeldinga. Vi vil fortsette å samarbeide med de andre morsmålsorganisasjonene i Norden gjennom Nordspråk, men også i andre fora. LNU vil fortsette samarbeidet med Utdanningsforbundet når det gjeld kurs og konferanser. I mars 2014 arrangeres 4 seminarer om skriveopplæring i norsk i samarbeid med Utdanningsforbundet. Nå når revisjonsarbeidet er over, er det viktig at LNU finner måter å ha kontakt med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet på. LNU har bedt om et møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, men har foreløpig ikke lykkes med dette. Styret må legge en ny strategi for å styrke kontakten med departementet. 5) Faglig og fagpolitisk arbeid LNU vil fortsette å drive faglig arbeid gjennom Norsklæreren (se punkt 6), Norskbokklubben (se punkt 7), landskonferansen, andre kurs og seminar, høringssvar og gjennom å delta i det offentlige ordskiftet om norskfaget og norskundervisninga. Det viktigeste målet for LNU i 2014 blir å arbeide for at revidert plan blir implementert i klasserommene og fortsette arbeidet for et senter eller et permanent forum for norskfaget som kan ta vare på helheten i faget. Kurs og konferanser LNU har allerede i år arrangert fem dagseminar om skriveopplæring i vgs. Kursene ble holdt i Oslo, Bergen, Stavanger (2) og Trondheim. Kursholdere var Sonja Arnesen og KariAnne Sæther.

12 Landskonferansen 2014 har tittelen Forestillinger om det norske og har omtrent 150 påmeldte (180 deltakere). LNU planlegger å arrangere flere seminarer om læreplanen. Omfanget avhenger av hva vi får i støtte fra departementet. LNU vil trolig samarbeide med Fagbokforlaget om ett eller flere arrangementer høsten Høringssvar LNU svarer på høringer som er relevante for medlemmene våre. Nettsida og sosiale medier Hovedprosjektet for 2014 vil være å få digitalisert eldre numre av Norsklæreren, slik at disse kan bli tilgjengelig for medlemmene våre på nett (med innlogging). Vi har hentet inn flere tilbud. Det ligger an til at vi vil bruke Fagbokforlagets dboksystem. Dette vil gjøre det mulig å søke i utgavene. Med dette systemet vil vi også kunne ha et sikrere innloggingssystem enn det vi har i dag. Daglig leder får stadig henvendelser fra folk på epost som ønsker å få tak i stoff fra tidligere utgaver av bladet. Vi tror et slikt arkiv vil gjøre det svært attraktivt å være medlem i LNU. Offentlig ordskifte Det er et mål for LNU å være med i debatten om norskfaget. Det er viktig for å fremme LNU sine synspunkt, men også for å bli mer synlig som organisasjon. LNU ønsker å ha en kronikk på trykk våren 2014 som handler om målstyring i norskfaget. 6) Norsklæreren Norsklæreren er planlagt med 4 nummer i 2014 med et normalomfang på 80+4 sider i hvert nummer. Tema er: 1/14: retorikk 2/14: forestillinger om det norske 3/14: drama i norskfaget 4/14: ord Redaksjonsrådet kommer til å ha ett møte i høst på Lesja, ellers kontakt etter behov. Det må skaffes ett nytt medlem til den vitenskapelige redaksjonen.

13 7) Norskbokklubben Ved siden av den ordinære virksomheten bør den viktigste oppgaven for skriftstyret i tiden som kommer, være å rekruttere flere medlemmer til Norskbokklubben. Det synes hensiktsmessig å forsøke å trekke både styret, Norsklæreren og med Fagbokforlaget med i dette arbeidet. Skriftstyret vil derfor arbeide for at Norskbokklubben presenteres enda klarere som et av godene ved LNUmedlemskap og som en kilde til kompetanseheving og etterutdanning på linje med Norsklæreren. Vi vil også jobbe for at Norskbokklubben og bøkene i skriftserien blir synliggjort enda tydeligere når LNU holder kurs, konferanser og lignende. Samtidig vil skriftstyret også arbeide for at LNU og Norskbokklubben i enda større grad synliggjøres når Fagbokforlaget arrangerer kurs, seminarer etc. i forbindelse med bokutgivelsene. Vi ser i begge disse punktene et potensial for gjensidig vinning både for LNU og Fagbokforlaget. Skriftstyret vil derfor fortsette å jobbe for et tettere samarbeid mellom forlag, skriftstyre og styre. For øvrig har skriftstyret flere prosjekter under utarbeidelse som vi tror vil kunne utgjøre vesentlige tilskudd til kunnskapsformidlingen på viktige områder av faget. Ikke minst ser vi fram til ferdigstillelsen av det egeninitierte prosjektet Norskdidaktikk av Henning Fjørtoft i løpet av den kommende perioden. 8) Nordisk samarbeid Det viktigste nordiske arbeidet i år, blir gjennomføringen av sommerkurset Fortryllende fortelling som skal arrangeres på Lofthus i Hardanger 27.juli1.august. Fra beskrivelsen av kurset: Kurset dreier seg om fortellingen som noe uimotståelig, om fortellingen som det affektive motstykket til det rasjonelle og skjematiske, til vitenskapen, økonomien, jussen og den kjedelige hverdagens monotoni. Fortellingen har eksistert gjennom årtusener og finnes i tusen former: fra saga til film. Enten fortelleren tror på historien sin eller fabulerer fritt, så kjennetegnes den gode historien av at den fenger og er vanskelig å riste av seg. På kurset vil vi lete etter den gode fortellingen i et bredt spekter av litteratur og film, i klasserommet og i livet ellers. Sammen med en bukett av nordiske fortellere vil vi stille spørsmål som: Hvorfor er den muntlige fortellingen på vei tilbake, eller rettere sagt frem? Hva med fortellingen i de digitale mediene? Hva har de gode fortellingene til felles? Og finnes det en felles nordisk fortelling? Kjersti Rognes Solbu har vært LNUs Nordspråkskontakt siden Når hun gir seg, vil LNU- styret at et styremedlem skal være med på noen av Nordspråkmøtene, i tillegg til ny daglig leder. Vi tror dette vil sikre bedre kontinuitet og økt engasjement for det nordiske også i styret.

14 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Sak 4. Regnskap Se neste side Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.

15 Sak 5 Kontingent Kontingenten foreslås uendret: Privat : 395, per år Student: 195, per år Institusjon: 749, per år Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner kontingenten Sak 6 Budsjett Se neste side Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner budsjettet

16 Budsjett 2014 LNU SAMLA Medlemsavgift Royalty Annonseinntekter Landskonferanseinntekter Salgsinntekter øvrige Støtte/Tilskudd Sum Inntekter Prod. Norsklæreren Sum Produksjonskostnader Lønn Norsklæreren Lønn drift Lønn Andre konferanser Lønn Landskonferanser Sum totale lønnskostnader Landskonferanseutgifter Styremøter IT Maskiner/Software/Konsulenter Honorar Revisjon Honorar Sekretærtjenester Produksjonsstøtte Rekvisita, Porto, Aviser, Tidsskrift Møter, Kurs, Oppdatering Åpne møter Reise og Diettkostnader Annonser, Trykksaker, konferanseutg. Kontingenter, gaver Diverse kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM UTGIFTER OVERSKUDD

17 Budsjett 2014 Drift Salgsinntekt royalty Salgsinntekter øvrige Støtte/tilskudd fra KD Sum inntekter Lønn Ansatte Honorar Øvrige Fri Telefon/kantine Arbeidsgiveravgift Personsforsikring ansatte Sum Lønnskostnader ITmaskiner/software/konsulent Honorar revisjon Honorar sekretærtjenester Møter, kurs, oppdatering Kurs for lærerstudenter Porto Reise/Diettkostnader (Nordisk samarbeid) Reise/Diett Styremøter Trykksaker og annonser marked Diverse kostnader Sum Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat LNU Drift

18 Budsjett 2014 Norsklæraren Salgsinntekter Annonser Salgsinntekter Abonnement Salgsinntekter øvrige Sum Salgsinntekter Varekjøp Trykk/adressering Varekjøp Sats Varekjøp Bokmelding Varekjøp Språkvask Varekjøp Utsending Varekjøp Øvrige Kostnader Sum Produksjonskostnader Lønn Ansatte Honorar Bokmelding < 4.000, Honorar Bokmelding > 4.000, Fri Telefon Arbeidsgivaravgift Lønn Øvrige Sum Lønnskostnader Reise /Diettkostnader Kontigenter Tele/IT Diverse kostnader Sum Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Norsklæraren

19 Sak 7: Godkjenning av revisor Styret foreslår at PwC fortsetter som revisor for organisasjonen Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til revisor. Sak 8. Innkomne saker. Endringer i LNUs lover og prinsipprogram. Styret har gått gjennom LNUs lover og prinsipprogram og sett at det er behov for noen justeringer og presiseringer. I vedlagt dokument står teksten slik den forelogger. Foreslåtte endringer i merknader. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til endringer i LNUs lover og prinsipprogram. Sak 9. Valg Valg til styret Faste representanter: Jostein Saxegaard. Jostein jobber på Rosenvilde vgs, og har vært vara i LNUstyret siden Johanne Husum Presentasjon: Eg er 43 år, bur i Mo i Rana der eg er gift og har to barn; Sverre på 15 og Sigrid som er 13. Kom til Mo i Rana i august i 1994 etter å ha tatt cand.maggraden ved Universitet i Bergen med mellomfag i nordisk og engelsk, klar for å ta fatt på arbeidet som norsk og engelsklærar ved Kongsvegen VGS. I ettertid har eg også tatt eksamen i spansk ved Høgskulen i Bodø. Arbeider no ved Polarsirkelen VGS, studiested Mjølan, i Mo i Rana og underviser i faga engelsk, norsk og spansk. For tida har eg norsk berre på yrkesfag sidan eg, i tillegg til å undervise, er FYRkoordinator i Nordland Fylke med ansvar for norskfaget. Tidlegare år har eg undervist i norsk på stud.spes. og påbygg. Gjennom arbeidet som FYRkoordinator har eg fått særleg fokus på norsk på yrkesfag. Eg har hatt ansvar for fagsamlingar i fylket, og har prøvd å inspirere andre norsklærarar til å lage opplegg som fungerer på yrkesfag. Det er mellom anna Ingrid Metliaas som har lært meg å utarbeide gode undervisningsopplegg gjennom diverse FYRsamlingar. Eg var også med Ingrid og Skrivesenteret og heldt innlegg på NyGiv konferansar før jul om relevante opplegg i norsk for yrkesfagelevar. Vararepresentanter: Mette Haustreis

20 Presentasjon: Jeg jobber til daglig som adjunkt m/tillegg på Kippermoen ungdomsskole i Mosjøen. Jeg underviser hovedsakelig i norsk, engelsk og RLE. I tillegg sitter jeg i fagnemnda i norsk i Udir på 6. året, hvor vi lager skriftlig eksamen for 10. trinn i norsk. Jeg har sittet i læreplangruppa som har revidert læreplanen i norsk, og jeg har vært med på å lage veiledninger for læreplanene. I tillegg jobber jeg nå som konsulent for Gyldendals norskverk for ungdomstrinnet, Kontekst. Ola Harstad Presentasjon: Jeg er født i 1985, er fra Kristiansund og bosatt i Trondheim. Jeg arbeider som høgskolelektor på norskseksjonen ved Høgskolen i SørTrøndelag, hvor jeg underviser lærerstudenter på alle nivå. Mine faglige interesser favner vidt, og jeg vil trekke frem litteraturdidaktikk i en tid preget av stor valgfrihet og lite styring som en slags fellesnevner. Jeg skrev eksempelvis en MAoppgave om ungdomsskolelæreres valg av skjønnlitteratur, og skal høsten 2014 starte opp med et Ph.D.prosjekt omhandlende lærerstudenters utvikling av litteraturdidaktisk identitet i ungdomsskolepraksis. I tillegg har jeg undersøkt lærerstudenters litterære smak. Jeg deler LNUs engasjement for norskfaget, og håper og tror at jeg kan bidra med noe positivt og faglig. Både i en «idealistisk» og mer «praktisk» forstand. Valg til skriftstyret: Valgkomiteen innstiller Stian Hårstad velges som ny skriftstyreleder. Stian Hårstad er førsteamanuensis ved avdeling for lærer og tolkeutdanning ved Høgskolen i SørTrøndelag. Han disputerte med en avhandling om ungdoms talemål i Trondheim i 2010 (NTNU) og har skrevet boka Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge (2013, sammen med Toril Opsahl), som ble utgitt i Norskbokklubben. Valgkomiteen innstiller Kjersti Rognes Solbu som nytt skriftstyremedlem. Hun arbeider som norsk og teaterlærer ved Fyllingsdalen vgs og har vært ansatt som daglig leder i LNU siden august Solbu slutter som daglig leder fra Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling Ny valgnemd: Styret foreslår følgende valgnemnd: Astrid Elisabeth Kleiveland (leder), Ove Eide og Ingrid Metliaas. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets innstilling

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Den totale kontakten med samfunnet omkring har aldri vært så omfattende som nå.

Den totale kontakten med samfunnet omkring har aldri vært så omfattende som nå. SPRÅKRÅDET 2007 Den totale kontakten med samfunnet omkring har aldri vært så omfattende som nå. Innhold Forord... 5 Tilbakeblikk og utsyn... 6 Språkrådets utfordringer... 8 Språkdagen 2007... 9 Språkprisen...

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer