REFERAT STYRESEMINAR HØST Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste"

Transkript

1 REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING AV STYRET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 2/11 EVALUERING AV OU-SEMINAR I 28-29/3 4 STYRESEMINAR HØST: 3/11 OPPSUMMERINGER AV AKTIVITET 5 STYRESEMINAR HØST: SAK 4/11 EVT. HØRINGER 6 STYRESEMINAR HØST: SAK 5/11 VERKTØYKASSE IMPLEMENTERING 7 STYRESEMINAR HØST: SAK 6/11 HANDLINGSPLAN OG TILTAK Handlingsplan og tiltak STYRESEMINAR HØST: SAK 7/11 STRATEGISK PLAN Foreløpig forslag som legges fram for årsmøtet: 10 STYRESEMINAR HØST: SAK 8/11 HØSTSEMINAR I KRISTIANSAND 11 STYRESEMINAR HØST: SAK 10/11 OPPFØLGING AV EGENEVALUERING 13 STYRESEMINAR HØST: SAK 11/11 GJENNOMGANG AV VEDTEKTER 14 STYRESEMINAR HØST : SAK 12/11 ÅRSMØTE

2 1. STYRESEMINAR HØST: SAK 12/11 EVENTUELT 16 Kjersti Sørlie Rimer Iris Sigdestad 2

3 DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET FF-sentralt ga gode innspill til verktøykassen. DAG 2 OG 3: STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING AV STYRET Fordeling av oppgaver og ansvar og oversikt over utbetaling til styremedlemmer. Forslag til ansvarsfordeling Kjersti Sørlie Rimer; Leder Iris Sigdestad; Nestleder Harald Å Sæthre; Styremedlem Jon Nornes ;Styremedlem Bente E Holmen; Styremedlem Vara Kjersti Forbregd Håvard Ottesen Ravn Forslag til fordeling av andre oppgaver Bente tar WEB-ansvaret videre, målet er å fortsette videreutvikle websidene slik at de ser enda mer levende ut Kjersti SR (delegerer oppgaver, Jon ser på opplegget og finner noen til å gjennomføre møtet): Forberede, og organisere årsmøte 2012 og lage arbeidsliste og praktisk huskeliste for gjennomføring av årsmøte. I dette inngår å tenke på blomster til avtroppende styremedlemmer, mikrofon til ordstyrer, en god mal for Innkalling osv. Dette legges ut på vår hjemmeside. Huske på at det settes av nok tid. Sette det på programmet før lunsj siste dag. Harald ber Elisabeth starte arbeidet i valgkomiteen. Kjersti; Oppfølging selvevaluering Iris: Invitere valgkomite på OU-seminarene Forslag til honorar til styret (innenfor budsjett og totalramme fra tidligere. Følger årsmøte 2011, samme fordeling som før. Anvisningsansvar for 2012; Kjersti Sørlie Rimer - Harald Åge Sæther er vara for Kjersti Iris Sigdestad Bente E Holmen er vara for Iris 3

4 STYRESEMINAR HØST: SAK 2/11 EVALUERING AV OU-SEMINAR I 28-29/3 Konklusjon Et vel gjennomført arrangement, godt hotell, bra tidspunkt, og artig arrangement på Rockheim. Et par av innleggene ble litt på siden, dette kan vi ta med videre, men vi må huske at de ikke stemte helt med bestillingen. Årsmøtet må vi gjøre helt proft neste gang. Her må vi fordele oppgaver og planlegge i god tid. Dette tar vi i egen sak. Evalueringen følges opp i forhold til gjennomføring av årsmøte. Den positive tilbakemelding på innhold og form på seminaret tas med videre i arbeidet med nye opplegg. Vi kan vurdere å gjennomføre seminarer med noe mer spesifikt innhold for enkelte medlemsgrupper på høstseminarene. 4

5 STYRESEMINAR HØST: 3/11 OPPSUMMERINGER AV AKTIVITET Styrene i A4 møtte på Refsnes (januar) Møtet viser at vi har et felles punkt, vi er minoriteter. Faglig sett og organisatorisk sett er vi ganske forskjellige. Lønns og arbeidsvilkår er også områder hvor vi kan jobbe sammen. Oppsummering fra lederforum UNIO Foreløpig har det kun vært innledende møter, seminaret er i oktober. Oppsummering samarbeidsseminar Tromsø i juni Vi må stå sammen om å finne kandidat til hovedstyre. På felles saker må vi jobbe saman for å få en sterkere stemme i FF. Oppsummering samarbeidsseminar i Røros i september Det sendes inn forslag til kurs som FF kan holde for alle medlemmer. Handlingsplanen er revidert. De punktene som omhandler oss er tatt inn i vår handlingsplan. Jon snakker med FF ved Universitetet i Oslo om hvordan vi kan lage et høstseminar med tema; Forskerforbundet også for ledere. Planen er høst Vi må arbeide sammen med A4 for å få gode kandidater til hovedstyret. Bente og Jon tar ansvar for dette. FAP-styret må jobbe for å ha god kontakt med hovedstyrerepresentanter i hovedstyret. Invitere til seminar og evt. styreseminar. 5

6 STYRESEMINAR HØST: SAK 4/11 EVT. HØRINGER Fagerbergutvalget Det har ikke vært andre høringer i perioden Jon jobber med Fagerbergutvalget i samarbeid med UiO. Resultatet av Fagbergutvalgets rapport vil ikke bety så mye for T/A ansatte, men det vil bety noe for hele sektoren. Jon tar 15 minutter på høstseminaret i Kristiansand. 6

7 STYRESEMINAR HØST: SAK 5/11 VERKTØYKASSE IMPLEMENTERING 1. Ferdigstille verktøykasse, med praktiske eksempler og et pent utseende 2. Legge en plan for implementering Kjersti formulerer ferdig verktøykasse for lokallag eter innspill fra Bente. Jon og Harald formulerer forslag til verktøykasse for FAP-grupper/klubber og kontaktpersoner. Deler dette med hverandre per e-post med mål om å presentere dette på seminaret i Kristiansand. 7

8 STYRESEMINAR HØST: SAK 6/11 HANDLINGSPLAN OG TILTAK Forslag til årsmøtet: Handlingsplan og tiltak Synliggjøre og bidra til at kompetanse verdsettes og at forholdene legges til rette for at kompetanse kan videreutvikles a. Revitalisere FAP-gruppen som skulle se på karriere og kompetanseutvikling. Gruppen utvides med en fra styret. Harald er styrets person på dette feltet. Det søkes prosjektmidler til dette for Gruppen skal se på ulike måter å utvikle kompetanse og lønn for T/A ansatte innen sektoren. b. Be om at FF arbeider for T/A - personalets lønns- og arbeidsforhold kommer fram i strategiske planer og program for neste periode. Alle medlemmer skal ivaretas. 2. Bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og adm/tekn tilsatte bygget på gjensidig lojalitet og respekt a. Få verktøykasse for arbeid med lønns- og arbeidsforhold til å tas i bruk ved lokallag i Målet er å bli en del av tillitsvalgtkurstilbudet sentralt. b. Internt handlingsromprogram(ihr) ved UiO. Målsettingen er at T/A personalet skal yte mer med uten flere folk og derav frigi vitenskapeliges tid til direkte produksjon. En gjennomgang av dette prosjektet og en evaluering av effekten blir et punkt på vårseminaret c. Oppfordre FAP-ere til å engasjere seg lokalt og dra i gang felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen. FAP legger ut eksempler på nettsiden. Verktøykassen for FAP-ere støtter dette arbeidet. 3. Aktivisering av medlemmer a. Forslag til vårseminar 2012; Hvordan kan du selv bidra til å øke egen lønn, hvilke stillingskategorier bør man bruke. Årsmøte holdes i tilknytning til vårseminar. 8

9 b. Forslag til høstseminar ved UiO 2013; Hvem tar seg av lederne i hvilken grad nyttegjør vi de styringsverktøy/dataverktøy vi har, pluss erfaringer fra IHR-prosess ved UiO. Åpent seminar for A4 og evt. andre. c. Forslag til vårseminar 2013 Foreløpig åpent: d. Forslag til høstseminar 2013 Et tema som går mot undervisning og forskningsadministrasjon? 4. Utvikle og dra nytte av samarbeid med A4. a. Følge opp resultat av egenevalueringen av de fagpolitiske foreningene. b. A4 sender inn forslag til tema for FF sentrale kurstilbud (eksempler; hvordan forbereder jeg meg til lønnssamtalen, generelt om forhandlinger på individnivå osv.) c. De fagpolitiske foreningene bør ha hvert sitt innlegg i de faste spaltene bak i Forskerforum. Be sekretariatet sende ut tidsfrister til den enkelte fagpolitiske foreningen, slik at dette blir gjort. FAP: har forslag til følgende saker vi vil ha inn i 2012: Vi forteller om at vi jobber med verktøykassen. (Kjersti) Kompetanse i alle ledd i organisasjonen (Harald) Hvilke stillingskategorier er vi tjent med? (Kjersti) Hva gjør FAP generelle gjennomgående oppgaver: Bidrar aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å: Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat Arrangere seminarer og konferanser for medlemmene (ett per semester). D o Diskutere sektorrelevante temaer o Utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede o Diskutere lønnsmessige forhold og lære av hverandre o Stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant administrativt/tekn. - personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren Kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer. Levende hjemmeside her kan medlemmer komme med innspill og diskutere Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt o Sørge for å minne FF om at T/A medlemmer skal finne seg igjen i strategiske planer og program som forskerforbundet lager. 9

10 STYRESEMINAR HØST: SAK 7/11 STRATEGISK PLAN Visjon og målsetting formuleres som forslag for neste årsmøte. Foreløpig forslag som legges fram for årsmøtet: Slagord Fordi kompetanse betyr noe Visjon Administrativ og teknisk kompetanse verdsettes og videreutvikles. Målsetting Forskerforbundet skal være den naturlige fagforeningen for alle ansatte med høyere utdanning. (Se på formuleringen)gjennom sin virksomhet ønsker FAP å bidra til å gi medlemmene kunnskap om den best mulige lønns- og karrieremessige uttelling for den kompetansen de har og den innsatsen de gjør. I tillegg til å sette fokus på at karriereutvikling innenfor fagfelt skal være en like naturlig utvikling som opprykk til lederstillinger, dette gjelder uavhengig av hvor i organisasjonen de er. ( Vi ser på denne formuleringen en gang til ) FAP skal være en bidragsyter innenfor våre fagfelt overfor FF- sekretariat og hovedstyre. 10

11 STYRESEMINAR HØST: SAK 8/11 HØSTSEMINAR I KRISTIANSAND 1. Fastsette dato og ramme lengde, størrelse og hvem som skal inviteres 2. Sette opp detaljert program og foreslå innleggere 3. Fordeling av oppgaver i forbindelse med forberedelser og gjennomføring Seminaret gjennomføres 10 og 11. november. Gjennomgang og siste finpuss av programmet gjøres av Bente. Hun tar med innspillene tilbake og fortsetter planlegging og gjennomføring av seminaret. Programmet sendes ut uke

12 STYRESEMINAR HØST: SAK 9/11 OU- OG PROSJEKTMIDLER FOR 2012 Det må settes opp forslag til tema og tidspunkt og rammer for vårseminar 2012 og høstseminar 2012, pluss evt. søknad om prosjektmidler. 1. Vår 2012; Hva kan du gjøre for å påvirke din lønn Hvilke stillingskategorier bør man bruke for T/A personale IHR prosessen ved UiO kan T/A ta mer administrasjon til bake? Iris har samlet enda flere innspill og setter opp forslag til OU-søknad. UMB Tar dette 2. Høst 2012 Hvem tar seg av lederne Kan vi utnytte dataverktøy og styringsverktøy bedre enn vi gjør? UiO ser om de kan ta dette. Iris har samlet ytterligere innspill og setter opp for5slag til OU-søknad. 12

13 STYRESEMINAR HØST: SAK 10/11 OPPFØLGING AV EGENEVALUERING Det har ikke kommet noe fra FF sentralt. Dette skal opp i hovedstyret i oktober, vi får vite mer i Kristiansand og på forskningspolitisk seminar. Saken utsettes. 13

14 STYRESEMINAR HØST: SAK 11/11 GJENNOMGANG AV VEDTEKTER Denne saken avventer vi til resultat fra egenevaluering er klart. Saken utsettes. 14

15 STYRESEMINAR HØST : SAK 12/11 ÅRSMØTE 2012 Følgende momenter må klargjøres: 1. Hvor skal årsmøtet være (sammenheng med OU-søknader og valg av arrangør) 2. Sette opp sakslisten 3. Fordeling av oppgaver i forbindelse med gjennomføring av møtet 1. Årsmøtet gjennomføres i forbindelse med vårens seminar i mars. I regi av UMB FAP. Mastemyr hotell. 2. Sakslisten er som vanlig, forslag til strategi og handlingsplan er egne vedtak i denne protokollen. I tillegg vil det kunne være en sak om oppfølging av egenevaluering. 3. Kjersti samler inn saker og notater til møtet. Jon setter sammen opplegget og gjør klart for utsending, han ordner det praktiske med møtet og finner personer til å lede møtet. En eller flere fra styret legger fram sakene. Dette avtaler vi når møtet nærmer seg. Jon styrer dette. 15

16 1. STYRESEMINAR HØST: SAK 12/11 EVENTUELT Saker som kommer inn under seminaret Forslag til vedtak 16

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Årsmøte 2014 Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Dato: 13. mars 2014 Sted; Bristol, Oslo SAKSOVERSIKT SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER... 2 SAK 2/14 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Kristiansand 10. og 11. August 2009 Invitert: Styrerepresentanter fra FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP Representert: FBF(Kari

Detaljer

FAP-seminar Mastemyr mars 2012

FAP-seminar Mastemyr mars 2012 kunnskap gir vekst FAP-seminar Mastemyr mars 2012 Kjersti Sørlie Rimer Ledere i Unio For Forskerforbundet Kjersti Sørlie Rimer FFs tanker rundt organisering av ledere I universitetssektoren er det fortsatt

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning

INNHOLD. Del 3 Årshjul s. 17: Årshjul for planlegging og gjennomføring av høstkurs. s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning Høstkursheftet 1 INNHOLD s. 3: Om høstkurshefte s. 3 : Innledning DEL 1 Hvordan planlegge et høstkurs s. 4 : Dato, tid og sted s. 4: Informasjon s. 5: Mediedekning s. 5 : Kursstøtte s. 6 : Uforutsette

Detaljer