Innhold på seminaret: Verktøykasse/lønn Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging. Orientering om innhold, form etc.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold på seminaret: Verktøykasse/lønn Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging. Orientering om innhold, form etc."

Transkript

1 Styremøte FAP 18. juni 2010 i Kristiansand Tilstede: Arve, Bente, Iris og Kjersti 1. Oppsummering UMB-seminar 36 deltakere, godt oppmøte og gode tilbakemeldinger på innholdet fra deltakerne. FF-sentralt ved Odd Ideng var meget fornøyd med innspill og oppsummering han fikk i forhold til karriereutviklingsarbeidet. FAP ordnet alt selv, det kostet lite, brukte under halvparten av tildelte midler. Erfaring: Be om innspill ved bruk av sekvensiell runde, hvor punktene kom rett opp i en powerpoint. Dette var et godt innslag, mange gode og praktiske forslag kom inn. Dette er en form som med hell kan brukes mer. Det går mye tid til organisering av slike seminar, utfordring når det ikke er frikjøp. Viktig å sette dette ut, men det bør være over 50 stykker for å bruke eksterne. 2. OU-seminar høst 2010 Solstrand Arve og Harald har laget søknad og program. Målet er å lage et dokument som inneholder lønnspolitisk strategi(arves ansvar) og kompetanseutviklingsstrategi(haralds ansvar)som sendes alle lokallag etter seminaret. Innhold på seminaret: Verktøykasse/lønn Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging. Orientering om innhold, form etc. Harald har det praktiske rundt seminaret på Solstrand. 3. Årsmøte vår 2011 Vedtak/oppfølging: Hele styret har ikke kunnet møtes, derfor legges det opp til et styreseminar oktober, for å ta den endelige samkjøringen for Solstrand programmet og planlegging av årsmøtet vår Refsnes Gods foreslås som sted. Iris tar bestilling av sted og innkalling, Arve lager programmet. 4. Kommunikasjonsstrategi Arve lager en kronikk i Forskerforum, som tar utgangspunkt i Veiden/Sæthre- diskusjonen og de problemstillinger som Harald og Håvard reiste før dette styremøtet. Arve følger opp de innspillene som kom fra Harald og Håvard. Nyhetsbrev Vi satser på Forskerforum og nettsider. Vi går bort fra nyhetsbrev 5. Annet a. OU-seminar Svalbard september Innhold i møte mellom utpekte kontaktpersoner (FMK, FBF, FAP, Arkivarene). Orientering om søknaden - stor oppslutning både om temaer og utforming av sakliste. Min. Kontaktperson + web.ansvarlig i hver forening møter (8 påmeldte). Vi har søkt om ytterligere 4 deltakere. Ønsker tips fra styret om hvordan vi ønsker at samarbeide skal fungere, møtefrekvens og form for informasjon fra møtene m.m. Dersom vi får midler til dette stiller Iris, Bente og kanskje Arve.

2 Hva vil vi med stjernealliansen: Vi viser til referat fra Kristiansand 10. og 11. august b. Roma 2011 FBF søker om midler (Hilde Trygstad). Dette er første møte i allianseforum. Arve kan formidle kontakt med DNIR. Vår 2011?. Arve kan diskutere program med Hilde, Iris tar det praktiske. Styreseminar Star-allians det må søkes prosjektmidler på dette. c. Oppsummering fra møte i Tollbugata ad fremtidig økonomiopplegg fagpolitiske foreninger. Plan: FF-sekreteriat overtar all regnskapsføring fra høst stillinger kommer nye. Alle regninger scannes sentralt, elektroniske opplegg FAP kom med mange innspill til økonomiopplegget. FAP kom med innspill på at minsideinformasjonen måtte utbedres, med oftere oppjusteringer og flere må fylle ut felt. d. Kontaktliste er sendt ut til alle i styret (oppdatert juni 2010) 6. Oppsummering aktivitetsliste september Svalbard kontaktpersoner alliansen oktober Refsnes Styreseminar planlegge årsmøte november OU Høst Solstrand, verktøykasse Februar 2011 DFDS fellesseminar Danskebåten, Mulig vi kutter deltakelse der i år. mars 2011; Styreseminar Star alliansen, Roma Mai 2011: Årsmøte Vedlegg (Søknad og referat fra Kristiansand 2009):

3 Søknad om OU-midler, 2. halvår 2010 Lokallag/forening FAP Kursets tema Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Sted Solstrand hotell & bad. Dato (fra til) 25 og 26 november 2010 Antall timer program Ca. 11 timer Antall deltakere Ca. 45 Detaljert program med tider, tema og (forslag til) foredragsholdere fylles ut på skjemaets side 2 Ønskes foredragsholder fra Forskerforbundets sekretariat? JA NEI X Hvis ja, hvilket/hvilke tema ønskes foredragsholder til: Tema Antall timer Budsjett: Hotell -overnatting 45 hotellgjester x 2260,- = Prisen inkludere 1 overnatting, 1 frokost, 2 lunsjer, 1 middag, 4 kaffepauser Kost/servering (hvis ikke inkl i dagpakke Drikke, Frukt, snitter ved ankomst hotell) Reiserefusjon deltakere/forelesere Snittutgift pr. deltaker: 2000,- x 45 = Honorar eksterne forelesere Honorar/adm. kostnader Hotellmekleren Materiell Tilleggsutgifter SUM Finansieringsforslag: OU-midler Egne midler (Deltakeravgifter)*

4 Detaljert program Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging DAG 1 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst ved FAPs leder Fra Stavanger til Solstrand En gjennomgang av hva tidligere samlinger og konferanser har bidratt med til seminarets tema. Hvor står vi egentlig? Innleder: Arve Thorsen Styremedlem i FAP Spørsmål og supplerende kommentarer Erfaringer fra institusjonene Kontaktpersonene fra de ulike institusjonene gir en kort oppsummering av hvordan det jobbes og problemstillinger knyttet til lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging på sin arbeidsplass Lunsj Noen forslag til tiltak Lønnspolitisk strategi for t/a-gruppen ved UiO Innleder: Arve Thorsen Styremedlem i FAP Kompetanseutviklingsstrategi for t/a-gruppen ved UiB Innleder: Harald Åge Sæthre Styremedlem i FAP kl Kl Kl Kl Kl Kaffepause/frukt Gruppearbeid (4-5 pr gruppe) Hva er de største utfordringene? Gruppene fordeles med enten et fokus på lønnspolitisk strategi eller en kompetanseutviklingsstrategi. Plenum Gruppene legger frem. Er noen utfordringer viktigere enn andre? Skal det prioriteres? Avslutning Middag

5 DAG 2 Kl Kl Kl Å gjøre det umulige mulig Innleder: Tron Bach Gruppearbeid (4-5 pr gruppe) Samme grupper som dag 1 På bakgrunn av utfordringene definert dag 1 skal det utarbeides konkrete tiltaksforslag. Plenum Gruppene legger frem sine forslag. Spørsmål avklaringer Kl Kl Kl Lunsj Oppsummering og avslutning Hjemreise Deltagere: Invitasjon går primært til FAPs styre, FAPs kontaktpersoner, FAPs valgkomite og lokallaget ved UIB. Videre sendes invitasjon til FAPs representanter ved andre arbeidsgivere i Bergensregionen. Form: Seminaret blir en 2 dagers workshop med tanke på å utvikle en strategi, eller en verktøykasse for FAP sitt styre og for lokallagene på feltet lønn, karriere og kompetanseutvikling for t/agruppen Bakgrunn: FAPs visjon FAP ønsker å være både en fagpolitisk forening for de teknisk-administrativt ansatte og en kompetanseoppbyggende brobyggerforening innad i Forskerforbundet, som engasjerer seg også i saker som har generell interesse for flere medlemsgrupper. Om Seminaret/workshopen FAP ønsker med denne samlingen å konkretisere innspill og diskusjoner fra tidligere seminar og konferanser i konkrete handlingsforslag. Målet er å få på plass en Verktøykasse som styret og lokale representanter kan ta med seg i sitt videre arbeid. For å få dette til må det skapes en prosess som får frem flest mulig av de problemstillinger og ideer som rører seg i organisasjonen. Derfor er denne samlingen lagt opp med lite foredrag og

6 mye gruppearbeid, noe som vil kreve mye innsats av den enkelte deltager. På tross av at Forskerforbundets tillitsvalgte i praksis (gjennom bla. både og forhandlinger) spiller en sentral rolle i medlemmers karriereutvikling er bevisstheten rundt temaet fortsatt relativt svak og problemstillingen lite tematisert internt i forbundet. Vi opplever dessuten at for få tillitsvalgte inkluderes i diskursjoner om intern rekruttering til lederstillinger, i utarbeidelse av kompetanse- eller karriereplaner eller andre spørsmål som omhandler karriereutvikling lokalt. Denne workshopen vil følge opp tidligere konferanser og seminarer vil være et bidrag til å gjøre noe med dette, på basis av a) en erfaringsutveksling mht. hvilke problemer ulike grupper støter på rundt om på arbeidsplassene og b) en idedugnad rundt hvilke grep og tiltak som kan gjøres på ulike nivå for å lette situasjonen for medlemmene og bidra til økt forutsigbarhet og ryddighet i karriereløpene i vår sektor.

7 Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Kristiansand 10. og 11. August 2009 Invitert: Styrerepresentanter fra FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP Representert: FBF(Kari Normo, Hilde Trygstad, Lisbeth Eriksen, (Marianne Julin Montgomery 2. dag)), arkivarene (Inge Manfred Bjørlin), FAP (Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer) FAP-søkte prosjektmidler, organiserte og inviterte Saksliste: Dag 1 Kort introduksjonsrunde Kort oppsummering av hvilke framtidsvisjoner FAP har. Ved A T Thorsen Diskusjon rundt hvordan og om hva de fagpolitiske foreningene kan samarbeide om Følgende spørsmål ble diskutert: FMK var ikke representert, de har altså ikke uttalt seg. Skal vi stå alene skal vi vurdere samarbeid eller sammenslåing med andre fagpolitiske foreninger? Det var enighet om at man burde lage en allianse for Arkivarene, FAP, FBF og FMK. Disse fagpolitiske foreningene organiserer stillingskategorier arbeider innen fagfelt som i varierende grad skiller seg fra hovedtyngden av FFs medlemmer, nemlig teknisk/administrative, museumsfaglige, bibliotekfaglige og arkivfaglige stillinger (heretter benevnt T/A). Flere av foreningene har ansatte som kan bruke tid på forskning også, men man ser at man har en rekke felles interesser ut over det vitenskapelige aspektet. Ved å samarbeide kan vi stå sterkere, vi kan dele på oppgaver og lære av hverandre. Øvrige fagpolitiske foreninger kan bli med i alliansen dersom de mener de deler disse felles interessene. Samarbeidet konkretiseres i at det søkes om midler til årlige allianseforum. Første forum planlegges lagt til uke 36/37 i 2010 (FAP søker prosjektmidler). Deretter vurderes det å legge forumet til vinteren (FBF søker for 2011). Til dette forum prøver man å få hentet inn informasjon om kommende høringer, problemstillinger, lønnspolitisk utfordringer som man kan diskutere. Så kan man sette opp et en arbeidsfordeling så langt det lar seg gjøre. Forumet kan også legges til felles arrangerte kurs eller seminarer. I forbindelse med landsråd og representantskapsmøter legges det inn et møte for alliansen, hvor man koordinerer og diskuterer saker som har felles interesse. Her kan man legge opp til at flere styremedlemmer kan møte. Det lages en felles e-postadresseliste for alliansen, denne brukes når det er snakk om høringer eller annen informasjon som kan ha nytte for alliansen. Hvordan nå medlemmer? Det var enighet om at man kan nå medlemmene med OU-seminarer supplert med andre

8 aktuelle og relevante aktiviteter. Et samarbeid på dette feltet er interessant, lærerikt og arbeidsbesparende. FBF og FAP har god erfaring med dette. Informasjon må sendes ut på e-post til alle egne medlemmer eller via kontaktpersoner. Når fagforeningene sender ut dette, sendes det med kopi til allianse-epostadressene. Aktive og gode hjemmesider vil på sikt gi medlemmene et fast og informativt møtested. Arbeid med hjemmesidene bør prioriteres. For å bevisstgjøre alliansen for medlemmene, bør det legges opp til gjensidige linker på hjemmesidene til FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP. Gjensidige linker til alliansens medlemmer på alle hjemmesidene bør opprettes. Vi ber om at FF kan vurdere en layout på ORGANISASJON- websiden som løfter linkene til lokallag og fagpolitiske foreninger høyere opp på siden. Eller skrive dette slik at det er lettere å skjønne/se hva de fagpolitiske foreninger er. F.eks lage en oversikt/et organisasjonskart eller noe som beskriver FF-avdelinger. All informasjon som kommer opp uten at man må scrolle er lettere tilgjengelig. Dersom det legges linker til siden i et revidert innmeldingsskjema vil dette også hjelpe mye. Medlemsavis i papir: De foreningene som var tilstede mener at vi ikke har kapasitet til å ha en papirmedlemsavis. Vi satser på å synliggjøre oss og nå medlemmer gjennom Forskerforum og hjemmesiden. FMK er den foreningen som har medlemsavis på papir i dag. Skal vi kjempe for fast tildeling av penger, slik at kontingent blir unødvendig? Det var enighet om at vi opprettholder opplegget med kontingent for å gi handlingsfrihet. Det er ønskelig at man har faste datoer for utkjøring av kontingent, slik at ikke de fagpolitiske foreningene må minne sekretariatet på når de vil ha det ut. Foreningene er ulike i størrelse og aktivitet, derfor kan det være ulikhet i størrelse på kontingenten. Skal vi jobbe for at alle som kan være tilknyttet en fagpolitisk forening automatisk bli innmeldt? Det var enighet om at det ikke burde være automatisk innmelding ut fra kategori. Innmeldingsskjema må fungere slik at man sikrer at den som melder seg inn må ta et aktivt valg i forhold til medlemskap i fagpolitisk forening. Det må krysses av for en fagpolitisk avdeling eller det må krysses nei. Man må ikke komme videre uten å krysse av i dette feltet. Det bør være en tydelig link til de aktuelle fagpolitiske foreningers hjemmeside i skjemaet. Slik at de som melder seg enkelt kan finne ut, hva de velger eller sier nei til. Sekretariatet bes om å se på dette. OBS: Hele innmeldingsskjemaet bør gjennomgås, det bør bli flere obligatoriske felter. Dette vil gi bedre lister og statistikker og en større trygghet for den enkelte i forhold til spørsmålet om man er medlem i en fagpolitisk forening eller ikke.

9 Hvordan kunne gi gode høringsinnspill og bli en dyktig og etterspurt leverandør til FFsentralt Vi samkjører og deler kunnskap og informasjon via e-post og møter i landsrådssammenheng og allianseforum Hvilke områder bør vi være høringsinnstans på Vi svarer på de høringer som vi mener angår problemstillinger som kan ha virkning for våre medlemmer. FBF etterlyser at FF sentralt er mer aktive i forhold til å påvirke og svare på høringer som omhandler fagområder som alliansen har ekspertkunnskap innen. For å bedre dette foreslår man at FF bør etablere møtepunkter med enkeltutvalg i UHR (studie-, administrasjons-, museums- og bibliotekutvalget), der gjeldende fagpolitisk forening deltar sammen med en fra styret/sekretariatet. For eksempel at FMK inviteres når det er møte med museumsutvalget, FBF når det er møte i bibliotekutvalget og FAP-representanter når det er studie- eller administrasjonsutvalget. Bør vi kjempe for en fast plass i hovedstyret? Det var enighet om at alliansen bør samarbeide om å finne gode kandidater til styret, ikke kreve fast plass. Sentral regnskapsføring? Det må så raskt som mulig legges opp til et enkelt felles regnskapssystem, basert på elektroniske tjenester og eventuelt skanning. Arbeidet med regnskap bør forenkles, slik at det blir mindre å gjøre ute og enklere å drifte sentralt. Regnskapet bør ikke ta mer ressurser enn nødvendig, men det må selvfølgelig sikre god regnskapsskikk. Alle utbetalinger av honorar sentralt vil vi ha bør dette samkjøres slik at det er likt i de fagpolitiske foreningene? Det var enighet om at utbetalingene må skje sentralt, etter bestilling fra de fagpolitiske foreningene. Det må legges opp til så enkle rutiner som mulig. De fagpolitiske foreningene er forskjellige, derfor kan honorarene variere i størrelse fra forening til forening. Har vi innspill til kurs opplæring - er det bedre om vi er flere som står sammen har vi kapasitet til å koordinere innspill? Dette må være en løpende samarbeidsoppgave. Vi forsøker å koordinere enkelt via e-post. Viktig at lokallagene får opplæring i forhandlingsteknikk og gode rutiner for plassering av T/A* i lønnskategorier osv Hvordan kan vi påvirke våre kategoriers representanter i lokale styrer?? Er det noen organisatoriske grep vi bør ta? Vi vil gjerne at lokallagene får opplæring og informasjon om hvordan de takler T/A

10 lønnskrav i lokale oppgjør, hvordan de kan påvirke lønnspolitikk for T/A personalet. Dette må inn i Tillitsvalgskurs I og II. Ved FAP-seminaret ved UiO oktober 2009, vil de ta opp og legge fram forslag til hvordan T/A personalet bør legge fram lønnskrav. Dette kan være av interesse for FF- sentralt, som innspill til kursene som kjøres i deres regi. Alle var enige om at det ikke alltid er lett å følge de formelle linjene i FF-organisasjonen. Det må gjøres et arbeid i forhold til å informere de fagpolitiske medlemmer om hvilke saker som skal til fagpolitisk forening og hva som skal til lokallag. Det må også være en bevisstgjøring i lokkallagene om deres rolle som et lag for alle kategorier av FF-medlemmer og hvordan de kan dra nytte av de fagpolitiske foreningene og deres kompetanse og rolle. Kan fagpolitiske foreninger få møte med Tollbugaten foran sentrale oppgjør? FBF prøver å få til et møte med FF-sentralt før sentraloppgjøret. Det er viktig at vi også får gi og få innspill i forbindelse med sentrale oppgjør. Dette for at man skal kunne gi god informasjon til medlemmer, øke kompetansen på lønnspolitikk for de gruppene som er i mindretall i FF og presse på der hvor det er mulig for FF å gjøre noe sentralt. T/A* T/A inkluderer i dette dokumentet teknisk/administrative, museumsfaglige, biliotekfaglige og arkivfaglige stillinger. Seunn Smith Tønnesen kom innom og informerte kort om tanker rundt det arbeidet som gjøres i forbindelse med evalueringen av departementets budsjettmodell. DAG 2 Egenevaluering Hva er vi gode på? FAP: Visjon og aktivitet er bra, god rekrutteringskampanje 2009 FBF: Kari&Marianne kommer med innspill her Arkivarforeningen: Inge kommer med innspill her Hva kan vi bli bedre på? FAP: Definere rolle og aktivisere kontaktpersoner Rekruttering medlemmer Rekruttering til verv (styre og kontaktinformasjon) Påvirkningsarenaer Hovedstyre, sekretariat Brobygging og inkludering FBF, Arkivarforeningen: Avklaring av roller/kommunikasjonslinjer lokallag og forskerforbundet sentralt, generelt og på detaljert ned på konkrete saker. Bli bedre på informasjon til medlemmer og om faglige saker til FF (overvåke nyheter) Medlemsrekruttering, beholde de som er

11 Hvordan kommer vi dit? FBF of FAP lagde hver sine tenkekart og arbeidslister som brukes videre. OPPGAVELISTE Iris Sigdestad (FAP): Søke om prosjektmidler til allianseforum uke 36/ (Bergen) Iris Sigdestad (FAP): Koordinere innhenting av e-poster til allianse-epostlisten Bente Elisbeth Holmen (FAP): Legge ut kort oppsummering av møtet i Kristiansand på nettet og prøve å få dette inn i Forsker Forum Arve T Thorsen (FAP): Arbeide videre med høstens store seminar i oktober, prøve å få dette inn i Forum, både før og etter. Lisbeth Eriksen (FBF): Be om møte med FF-sentralt før sentralt lønnsoppgjør. Kjersti Sørlie Rimer (FAP): Skrive referat fra møtet i Kristiansand, oversende dette med utheving av viktige punkter til FF-sentralt Foreslåtte mulige tema for seminarer/møter: Hvordan begeistres etter mange år i samme jobb evt. etter lang tid med stort press (Kort innspill i annet seminar) Kontaktpersoners rolle (dersom man skal fortsette å ha kontaktpersoner dette er ikke likt for alle foreningene ikke helt felles altså). Vår Allianseforum 2010 Egenevaluering avhenging av når høringen kommer Erfaringsutveksling Hvordan bør man jobbe mot Hovedstyret og sekretariatet. Invitere Kristin Dæhlie, Svein Antonsen, Randi osv. Ha et møte i Trondheim. Iris kan søke/evt be om at dette gjennomføres sentralt. Etter høst Hvordan være tillitsvalgt i fagpolitiske foreninger, alliansen ønsker at FF-sentralt gjennomfører et forum/kurs/arrangement for alliansen. 2010/2011? - Administrasjon og vitenskap arbeidsdeling og samarbeid hvordan gjøre hverandre gode? Undertittel som tar med bibliotek, arkiv og museum: Tidligst høst 2010/evt vårseminar årsmøte (Alliansearrangement) Arve trekker i tråder og koordinerer dette.

12

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Kristiansand 10. og 11. August 2009 Invitert: Styrerepresentanter fra FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP Representert: FBF(Kari

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Årsmøte 2014 Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Dato: 13. mars 2014 Sted; Bristol, Oslo SAKSOVERSIKT SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER... 2 SAK 2/14 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer