Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)"

Transkript

1 Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler og vedtekter. 1 KPFs basis Kristent Pedagogisk Forbund bygger sin virksomhet på kristen tro og tradisjon. 2 KPFs formål Kristent Pedagogisk Forbunds formål er ut fra et kristent grunnsyn og et pedagogisk ståsted, å vekke og stimulere til ansvar for barn og unges oppvekst, utdanning og dannelse. 3 - KPFs program Kristent Pedagogisk Forbund arbeider for at: den kristne og humanistiske arv som det norske samfunnet bygger på, blir videreført og forvaltet i skole og barnehage. den offentlige skolen og barnehagene skal forholde seg slik til verdiutfordringer og livssynspørsmål at barn og unge med ulik erfaringsbakgrunn, kjenner seg inkludert. etiske, åndelige og moralske spørsmål får nødvendig plass og oppmerksomhet i barn og unges oppvekst, og behandles med kompetanse og engasjement. samarbeidet mellom skole og barnehage, hjemmet og alle institusjoner som er avgjørende for barn og unges oppvekst, fungerer til deres beste. 4 - KPFs virksomhet Kristent Pedagogisk Forbund organiserer sitt arbeid i tre virksomhetsområder: Interessepolitisk arbeid Gjennom uttalelser og deltakelse i den offentlige debatt om sentrale oppvekst-, skole- og barnehagespørsmål, søker KPF å påvirke politiske myndigheter. Informasjonsarbeid Gjennom KPF-kontakten, egne nettsider og andre egnede kanaler. Pedagogisk utviklingsarbeid Gjennom lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale prosjekter, samt ved seminarer, kurs og konferanser. Gjerne i samarbeid med andre og også gjennom å tilby KPFs kompetanse på konsulentbasis. 5 Medlemskap i KPF 5.1 Kristent Pedagogisk Forbund består av enkeltmedlemmer. Medlemskap er åpent for alle som kan slutte seg til KPFs formål. 5.2 Medlemskapet opphører straks et medlem melder seg ut, eller dersom kontingenten ikke betales på to år. 5.3 Medlemmer mottar KPF-kontakten og får rabatt på enkelte arrangement i KPFs regi. 1

2 6 Representantskapets oppgaver Representantskapsmøtet er Kristent Pedagogisk Forbunds øverste myndighet og holdes hvert 2. år. 6.1 Representantskapsmøtet avgjør følgende saker: Endring av grunnreglene Endring av vedtekter Endring av kontingentsatser Saker som landsstyret legger fram for behandling. 6.2 Representantskapsmøtet skal orienteres om, og kan komme med uttalelser knyttet til: Landsstyrets to siste årsmeldinger Landsstyrets to siste årsregnskaper Landsstyrets strategimelding med økonomiplan for kommende to-årsperiode Protokollkomitéens melding 6.3 Representantskapsmøtet foretar følgende valg: Valg av leder Valg av landsstyre Valg av protokollkomité Valg av valgkomité De som velges til ulike verv, tiltrer straks representantskapsmøtet er avsluttet. 7 Representantskapets sammensetning Representantskapet består av landsstyrets faste medlemmer, protokollkomiteen medlemmer og 9 representanter som velges av KPFs medlemmer i direktevalg. Vararepresentanter til landsstyret og ansatte i KPF har møte- og talerett på representantskapsmøtene. 8 Valgordning for direktevalg av medlemmer til representantskapet 8.1 Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av valget. 8.2 Valget finner sted i perioden juli desember det året det ikke avholdes ordinært representantskapsmøte. 8.3 Representantene velges for fire år, og har sete i representantskapet inntil nytt valg er foretatt og valgresultatet offentliggjort. 8.4 Alle medlemmer av Kristent Pedagogisk Forbund kan avgi stemme, og med unntak av ansatte, er alle medlemmer valgbare til representantskapet. 8.5 Senest tre måneder før fristen for å avgi stemme går ut, skal medlemmene orienteres om valgordningen, og inviteres til å foreslå kandidater til representantskapet. 8.6 Valgkomiteen nominerer og alle de nominerte skal ha sagt seg villig til å la seg velge. 8.7 Nominasjonslisten skal gjøres kjent for medlemmene senest til senest to uker før stemmene skal være avgitt. 8.8 Stemmene avgis som poststemme eller per e-post. Ved bruk av poststemme, må sendingen være poststemplet innen den frist valgkomiteen har oppgitt. 8.9 De 9 som får flest stemmer, får sete i representantskapet. De 9 neste blir vararepresentanter I sitt første møte velger representantene selv sin ordfører. 2

3 9 Representantskapsmøtets øvrige ordninger 9.1 Ordinært representantskapsmøte finner sted i løpet av månedene mars-mai hvert andre år. 9.2 Landsstyret innkaller til representantskapsmøte senest to måneder før dette. Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles av landsstyret på kortere varsel. Med innkallingen følger forslag til saksliste og dagsorden. 9.3 Forslag til endringer i vedtektene, eller andre saker som ønskes fremmet på representantskapsmøtet, må være landsstyret i hende innen 01. januar det året ordinært representantskapsmøte avholdes. 9.4 Landsstyret sender ut sakspapirer senest 3 uker før ordinære representantskapsmøter. 9.5 Minst 9 representanter må være tilstede for at representantskapet er beslutningsdyktig. 9.6 Ved stemmelikhet har representantskapets ordførerer dobbelstemme. 9.7 Endring av vedtekter krever simpelt flertall. 9.8 Grunnprinsippet i 1 kan ikke endres. 10 Landsstyrets oppgaver 10.1 Landsstyret er ansvarlig for KPFs strategiske arbeid, og herunder ligger ansvar for KPFs drift og økonomi Landsstyret har ansvar for rekruttering av nye medlemmer 10.3 Landsstyrets leder uttaler seg på KPFs vegne. Landsstyret kan gi daglig leder samme rett. Styreleder kan gi andre uttalerett begrenset til enkeltsaker eller for en avgrenset periode Landsstyret velger selv sin nestleder Landsstyret velger medlemmer til Faglig utvalg Landsstyret velger ansvarlig redaktør for KPFs nettsider og KPF-kontakten. Styret velger også et redaksjonsutvalg for begge. 3

4 11 Landsstyrets sammensetning 11.1 Landsstyret består av leder og seks styremedlemmer. Disse velges i representantskapsmøtet Til landsstyret kan bare velges personer som er medlemmer i KPF, og som bekjenner kristen tro Landsstyrets leder velges for to år. Øvrige velges for fire år I tillegg velges tre vararepresentanter med valgperiode på to år Landsstyrets første varamedlem innkalles til hvert styremøte og har uttale og forslagsrett Daglig leder er landsstyrets saksforbereder og sekretær med møte, tale og forslagsrett. Daglig leder vurderer behovet for å la andre ansatte delta i styremøter med talerett. 12 Protokollkomiteens oppgaver og sammensetning 12.1 Protokollkomiteen skal påse at landsstyrets avgjørelser er i samsvar med Kristent Pedagogisk Forbunds vedtekter og representantskapets vedtak. Den gjennomgår landsstyrets protokoller, og skal i sitt arbeid legge særlig vekt på tilsyn med budsjett, regnskap og revisjonsrapporter Protokollkomiteen består av tre medlemmer som velges av representantskapet med valgperiode på 4 år. Komiteen velger selv sin leder og sekretær. Kriterier for valgbarhet er de samme som for medlemmer av landsstyret. Ansatte i Kristent Pedagogisk Forbund eller landsstyremedlemmer kan dog ikke velges Protokollkomiteen legger fram en rapport om sitt arbeid i det ordinære representantskapsmøtet. 13 Valgkomiteens oppgaver og sammensetning 13.1 Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av valg på de 9 direktevalgte representantene i representantskapet Valgkomiteen forbereder valg av landsstyre, protokollkomite og valgkomite. Komiteens forslag til kandidater skal gjøres kjent sammen med øvrige saker til representantskapsmøtet, dvs senest tre uker før dette Valgkomiteen velges på representantskapsmøtet og består av tre medlemmer. Den velger selv leder og sekretær. Kriterier for valgbarhet er de samme som for landsstyret. 4

5 14 Ordninger for utvalg 14.1 Kristent Pedagogisk Forbund har et faglig utvalg bestående av 4-6 medlemmer. Minst et av medlemmene i utvalget skal ha sete i landsstyret. Utvalgsmedlemmene skal ha kompetanse om barns oppvekst, utdanningsløpet og/eller i verdi- og livssynspørsmål. Faglig utvalg gir råd til KPFs arbeid, og har et særlig fokus på det interessepolitiske arbeidet Kristent Pedagogisk Forbund har et redaksjonsutvalg for KPF-kontakten og nettsidene bestående av 4-6 medlemmer. Minst et av medlemmene i utvalget skal ha sete i landsstyret. Utvalgsmedlemmene skal ha redaksjonell kompetanse og/eller kompetanse innen barn og unges oppvekst, utdanningsløpet og/eller i verdi- og livssynspørsmål. Redaksjonsutvalget gir redaktøren råd om redigeringen av blad og nettsider, og bidrar med redaksjonelt stoff for publisering. 15 Ordninger for områdelag, lokal- og regionslag 15.1 I de områder KPF-medlemmer ønsker det, organiserer de seg i områdelag, lokal- eller regionslag Lagene orienterer landsstyret om sine årsmeldinger og årsregnskap Til støtte for lagene, kan disse søke landsstyret i KPF om årlige tilskudd til sin virksomhet. Landsstyret vurderer søknaden ut fra KPFs samlede økonomi og det aktuelle lagets virksomhet. Tilskuddet skal normalt ikke overskride kr.40,- pr. betalende medlem i laget. 16 Oppløsning Representantskapsmøtet kan med ¾ flertall blant de stemmeberettigede beslutte at organisasjonen skal oppløses. Etter slik beslutning skal representantskapet bestemme hvordan organisasjonens midler skal disponeres. De organisasjoner/tiltak som blir tilgodesett, må imidlertid ha et formål som i sterk grad samsvarer med Kristent Pedagogisk Forbunds. 5

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer