LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu"

Transkript

1 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 5. Kontingent 6. Budsjett Godkjenning av revisor 8. Innkomne saker 9. Val 1

2 Sak 1 Konstituering Val av møteleiar og referentar Årsmøte vel Øystein Jetne til møteleiar Årsmøte vel Eva Frisk og KariAnne Sæther til referentar Årsmøte vel to personar som skal skrive under årsmøtereferatet: Årsmøtet vel to personar til tellekorps: Sak 2 Årsrapport 1) Organisasjon 2) Medlemstal og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Fagleg og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæraren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon LNU har i 2012 vore organisert slik: Årsmøtet Norsklæraren: Redaktør 4 medlem i redaksjonsråd Styret: Leiar 4 medlem Redaktør i Norsklæraren Skriftstyreleiar Dagleg leiar Skriftstyret: Leiar + 3 medlem Ein representant frå styret i Nordspråk Ein representant frå styret i FKS Dagleg leiar 50% stilling Sekretær Fagbokforlaget 2

3 Styret har vore samansett slik og hatt følgjande arbeidsdeling i perioden : Lars August Fodstad: Leiar Eva Frisk: Nestleiar Øystein Jetne: Styremedlem Ingrid Metliaas: Styremedlem KariAnne Sæther: Styremedlem Gro Ulland: Vara Jostein Saxegaard: Vara Christian Bjerke vikarierte som dagleg leiar frå til Kjersti Rognes Solbu kom tilbake frå foreldrepermisjon OlaMatti Mittigård vart tilsett som ny redaktør i Norsklæraren frå juni Dei to stillingane i LNU blir til saman eitt årsverk (100% stilling) LNUstyret har i 2012 hatt fire styremøte, eitt i Trondheim, eitt i Bergen (over to dagar) og to i Oslo: 29. januar 2012 (Oslo) 7. juni 2012 (Trondheim) 2.3. september (Bergen) 7. november (Oslo) LNU disponerer gratis møtelokale hos Fagbokforlaget både i Bergen og Oslo. Trondheimsmøtet vart heldt heime hos styreleiar Lars August Fodstad. Møta har stort sett same struktur, og faste postar har vore landskonferansen, økonomi, FKS, fagpolitisk arbeid, nordisk samarbeid, Norsklæraren og Norskbokklubben. Den pågåande revisjonen av læreplanen i norsk har også vore eit viktig tema på styremøta dette året. Ordninga med å ha eitt dobbeltmøte i året fungerer godt. 2) Medlemstal og verving I februar 2013 hadde vi 2023 betalande medlem i LNU, mot 2009 på same tid i Medlemmane fordeler seg slik (2012tal i parentes) Antall medlemmar i LNU: 2023 stk (2009) Antall medlemmar i Norskbokklubben: 858 stk (899) Fordeling: Privat: 1022 stk (996) Student: 457 stk (430) Institusjon: 544 stk (583) 3

4 Vi har drive mindre systematisk verving i 2012 enn tidlegare år, mykje grunna omstillingane i organisasjonen. Likevel har vi ein liten auke i medlemstalet. Vi har fått nokre ekstra medlem 3) Økonomi: Resultatet frå 2012 er på minus , Årsmøtet i fjor vedtok å styre mot i underskot, då LNU har stor eigenkapital etter fleire år med overskot frå konferansen. 4) Samarbeid med andre organisasjonar og nettverk Oversikta viser kven som representerer LNU eller er kontaktperson for dei organisasjonane vi samarbeider med: FKS Lars August Fodstad Nordspråk Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Tidsskriftsforeningen OlaMatti Mittigård Utdanningsdirektoratet Ingrid Metliaas / Kjersti Rognes Solbu FYR Ingrid Metliaas Nasjonale sentra Ingrid Metliaas /Kjersti Rognes Solbu Språkrådet Lars A. Fodstad / Kjersti Rognes Solbu NFF OlaMatti Mittigård Film og Kino Øystein Jetne Snøballfilm Kjersti R. Solbu Norsk forfattersentrum Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Utdanningsforbundet Kjersti R. Solbu FAU Hordaland og andre fylkesnettverk Kjersti R. Solbu LNU har vore med i FKS også i Styreleiar er LNUs representant i styret. Det er fire organisasjonar som er med i FKS: Landslaget for drama i skolen, Mediepedagogene, Dans i skolen og LNU. LNU har ein representant i Nordspråk, Kjersti Rognes Solbu. OlaMatti Mittigård deltek også på nokre av møta der det er lagt opp til redaktørsamarbeid med dei andre nordiske tidsskrifta. Snøballfilm har innleia eit samarbeid med LNU i samband med utviklinga av ein nettstad om nordiske språk (www.nordiskesprak.no) og ein best practice film om nabospråkundervisning. Kjersti Rognes Solbu har sete som fagperson i begge referansegruppene, i lag med representantar frå Dansklærerforeningen og Svensklærerforeningen. LNU har samarbeidd med Utdanningsforbundet om å førebu seminar som blir arrangert i januar og februar ) Fagleg og fagpolitisk arbeid LNU har drive fagleg arbeid gjennom Norsklæraren, Norskbokklubben, landskonferansen, Nettsida, kurs og konferansar. 4

5 Norsklæraren og Norskbokklubben blir omtala i punkt 6 og 7. Landskonferansen Landskonferansen Ikke stykkevis og delt grunnleggjande ferdigheiter og danning i norskfaget vart arrangert i Bergen mars Konferansen tok utgangspunkt i den kommande revisjonen av læreplanen, der det var varsla ei styrking av dei grunnleggjande ferdigheitene, og spurte: Korleis kan vi øve på grunnleggjande ferdigheiter samtidig som vi arbeider med dei tradisjonelle disiplinane i norskfaget? Korleis kan vi bruke lesing, skriving, lytting og samtale medvite og aktivt i arbeidet med alle typar tekster gamle og nye, slik at fagkunnskapen blir fleirdimensjonal og ikkje fragmentert? Føredragshaldarar på konferansen var mellom andre: Kjell Lars Berge, Frøydis Hertzberg, Hilde Sandvik, Bjørn Helge Græsli, Ingrid Metliaas, Markus Hay, Anders Johansen, Jill Walker Rettberg og Laila Aase. LNUbloggen/nettsida/facebook og twitter Vi har ikkje greidd å bruke LNUbloggen aktivt i LNU har vore i ein overgangsfase med ny redaktør og ny styreleiar, og fordi Kjersti Solbus vikar vart sjukemeldt i januar 2012, var det ingen som kunne det tekniske med nettsida. Sjølv om bloggen ikkje har vore i drift har vi i haust vore aktive på Facebooksida vår. Her har vi omlag 700 følgjarar. Vi har brukt sida til å informere om revisjonen, om planlagde aktivitetar både i eigen og andre sin regi og vi har delt debattinnlegg, nettressursar og anna. På facebooksida kan vi også kommunisere med medlemmane på ein effektiv måte og vere tilgjengelege for praktiske og faglege spørsmål. Offentleg ordskifte LNUstyret ved Christian Bjerke og Kari Anne Sæther hadde eit innlegg på trykk rett før årskiftet 2012 i bladet Utdanning, der dei tek til orde for eit nasjonalt senter for norskfaget. Innlegget ligg også ute på utdanningsnytt.no Kjersti Solbu (dagleg leiar) hadde ein kronikk på trykk i Bergens Tidende 14. februar 2012, og eit innlegg i same avis i desember Den siste teksten skreiv ho i lag med Brita Bøyum frå Utdanningsforbundet og tre andre lektorar i Hordaland. Meiningane står for hennar eigen rekning, men ho fekk lov av styret å bruke tittelen som LNUleiar. Kurs i kreativ skriving Christian Bjerke representerte LNU på Engebråten ungdomsskole i februar 2012 på ein temadag i regi av FKS. Han heldt kurs i kreativ skriving. Målet var å setje fokus på dei nye valfaga i ungdomsskolen. 5

6 Læreplanrevisjonen Det viktigaste og største fagpolitiske arbeidet har i 2012 gått føre seg internt i LNU- styret. Vi har brukt mykje tid på å følgje læreplanrevisjonen, på å diskutere kva LNUs rolle skal vere i denne prosessen og på å planleggje høyringssvaret frå styret. I tillegg vart hausten brukt til å planleggje fire seminar om læreplanrevisjonen som vi arrangerte i januar og februar Styret vart einig om at LNU i samband med læreplanrevisjonen skal: sørgje for informasjon om prosessen og om endringane i høyringsutkastet, samt leggje til rette for debatt og diskusjon om faget og læreplanen. leggje press på departement og direktorat med tanke på implementering av revidert plan og utvikle kurs og konferansar som bidreg til implementeringa. skrive eit høyringssvar på vegne av styret i LNU. 6.) Norsklæraren Norsklæraren har i 2012 halde fram med å informere og inspirere LNUs medlemmar med norskfagleg stoff. Det meste av tekst er bestilt av redaktøren. Tidsskriftet har fortsatt med faste tema og med emneinndeling i tema, litteratur, språk, didaktikk og bokmeldingar. Den nordiske breidda er i 2012 tatt vare på gjennom eit temanummer om det nordiske eit felles nordisk nummer, og kontakt med morsmålstidsskriftene. Hausten 2012 deltok redaktøren på Nordspråks 40års jubileum i Berlin og knytta kontaktar mellom anna til dei andre redaktørane i Norden. Norsklæraren har trykt ein fagfellevurdert artikkel i kvart nummer i Bladet har vore godkjend som vitskapeleg tidsskrift på nivå 1 sidan 2011, og redaksjonen blir jamleg kontakta om moglege skriveprosjekt. Den vitskaplege redaksjonen, leia av Jonas Bakken, har gjort godt arbeid i All fagfellevurdering skjer på dugnad. I 2012 er det gjeve ut fire nummer av Norsklæraren (årgang 36). Titlane på numra har vore: 1/12: Siste utkallelse (nordisk nummer), 2/12: Danning og grunnleggjande ferdigheiter, 3/12: Lyrikken lever! og 4/12: Peter Christen Asbjørnsen. 35 artiklar for kvart blad har vorte lagt ut på nett. Frå 3/12 er det bestemt at den fagfellevurderte artikkelen alltid skal ut på nett. I nummer 1 og 2 var Astrid Kleiveland redaktør, medan OlaMatti Mittigård overtok frå og med nummer 3/12. Kleiveland og Mittigård hadde overgangsmøte over eit par dagar i Oslo i juni Det var naudsynt for å sikre drift og kontinuitet av Norsklæraren. Bladet har kome ut som planlagt. Merkur trykk i Oslo har trykking og layout av bladet. I redaksjonsrådet sit no Sigrid Sørumgård Botheim (student p.t i Berlin), Håvard Melhus (rektor Oppdal ungdomsskole) og Ida Carine Longva (lektor Ås videregående skole). Redaksjonsrådet skal ha sitt første møte våren OlaMatti Mittigård har heimekontor på Lesja, og det fungerer fint. 6

7 Norsklæraren er medlem i Den Norske Fagpresses Forening og Tidsskriftforeningen. 7.) Norskbokklubben Skriftstyret har hatt fire møte i 2012: 22/3, 18/6, 24/9 og 10/12. Det fyrste fann stad hos Fagbokforlaget i Bergen, dei tre andre i forlagets lokale i Oslo. I 2012 har Norskbokklubben gjeve ut fire bøker med eit breitt innhaldsmessig spenn: Nr. 188: Kåre Kverndokken: 101 måter å lese leseleksa på. Boka er i hovudsak ei praksisnær handbok som presenterer ei rad konkrete måtar å drive god leseundervisning på. Dei konkrete framgangsmåtane er ramma inn av to meir teoretiske kapittel, der emnet leseundervisning vert sett inn i ein teoretisk og ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Nr. 189: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn: Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom. Ramma som dannar utgangspunktet for boka, nemleg kunst eller museumspedagogikken, ligg i randsona for det ein kan kalle norskfagleg. Jamvel meiner skriftstyret at det overordna metodiske perspektivet som boka formidlar, rører ved kjernen av norskfaget som estetisk fag. Boka greier først ut om dialogomgrepet som pedagogisk ledetråd, og denne utgreiinga dannar bakteppet for hovuddelen av boka, som er ei framstilling og ein diskusjon av ulike konkrete undervisningsopplegg og situasjonar. Boka er òg utgjeven i Danmark, og er omsett til engelsk og spansk. Utgjevinga vart markert med eit ope arrangement ved forfattarane på det då nyåpna Astrup Fearnley Museet i Oslo i oktober. Nr. 190: Atle Kittang: Poesiens hemmelege liv. Kittangs bok er ein diskusjon av nokre av dei sentrale omgrepa i lyrikksjangeren, og ei drøfting av verka til sentrale skandinaviske lyrikarar frå tida etter andre verdskrigen og fram til i dag. Boka er soleis ein lekk i ein lang fagleg diskusjon om fenomen og personar som er kjende og sentrale i norskfaget både i skulen og i høgare utdanning. Men ho bryt òg nytt land gjennom sitt lange kapittel om Hanne Bramness, som, sjølv om ho er ein av landets fremste samtidspoetar, framleis er eit relativt ubeskrive blad i norskfagleg samanheng. Boka fekk god omtale av meldar og poet Espen Stueland i Klassekampens bokmagasin i desember Nr. 191: Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi, 2. utgåve. Gjennom å revidere og utvide den eksisterande handboka frå 2002, aktualiserer Haugen ein klassikar innanfor norrønfilologien. Boka er utvida, mellom anna med eit nyskrive kapittel om norrøn mytologi, og framstår som svært innbydande gjennom sin fine design og sine mange flotte fargebilete. 7

8 Tal og breidde Med fire utgjevingar låg vi i 2012, som i 2011, i nedste del av det intervallet som utgjer ambisjonsnivået for skriftstyret. Vi meiner jamvel at vi med dei fire utgjevingane i 2012 godt speglar breidda og mangfaldet i norskfaget, frå det praktiskdidaktiske med Kverndokken til det pedagogiskteoretisk overordna med Dysthe mfl., og frå litterært kjernestoff med Kittang til fagets språk og kulturhistoriske røter med Haugen m fl. Vi er òg svært nøgde med at vi har forfattarar som høyrer heime i den absolutte faglege eliten innanfor sine respektive felt. Bøkene har jamnt over fine salstal, med unnatak for Kverndokken, som sel svært godt. Dette tyder på at boka har treft eit behov hjå norsklærarar. Samarbeid med forlaget Samarbeidet med forlaget fungerer framleis utmerkt. Medlemstal Norskbokklubben hadde per medlemmar. Det er ein nedgang frå 899 i I same periode har talet på LNUmedlemmar totalt auka litt, medan institusjonsmedlemskapa vert færre. Ifølgje Elisabeth Rasmussen, som administrerer medlemsskapa, var om lag 35 % av dei nye medlemmane frå 2012 (framleis) medlemmar av bokklubben ved utgangen av året. Det er lågare enn tilsvarande tal for alle medlemmane (42 %). Det kan naturlegvis vere utslag av tilfeldige variasjonar, men vi bør moglegvis samstundes sjå det som eit insentiv til å freiste å synleggjere fordelane ved norskbokklubben tydelegare. Rasmussen fortel òg at ein del nyinnmelde melder seg ut så snart dei får fyrste bok eller medlemsbrev tilsendt, noko som kan tyde på at bokklubbsida ved medlemsskapen ikkje har vore gjort tydeleg nok. Medlemsbrevet Vi har halde fram med å freiste å byggje ned skiljet mellom skriftstyret og den øvrige verksemda i LNU, og som ein lekk i denne freistnaden har vi òg late medlemsbrevet inngå i den øvrige layouten i Norsklæraren. Dette fungerer etter vårt skjønn godt, og bidreg til at Norskbokklubben og utgjevingane i skriftserien i større grad framstår som ein del av ein heilskapeleg innsats på norskfagets vegner frå LNU. Vi har halde fram med å tilby gamle LNUutgjevingar i staden for dei tidlegare ekstrabøkene. Desse vert seld til sterkt redusert pris, og vi ser dette som eit godt tilbod til medlemmane. I tillegg har vi gjennom 2012 tilbydd Vigmostad & Bjørkes Ibsendrama som ekstrabøker. Salstalla for desse medlemstilboda er for det meste einsifra. 8

9 8.) Nordisk samarbeid LNU var ikkje med på Nordspråks arbeidsmøte i januar Berit Oksfjellelv skulle dit, men vart sjukemeldt rett før møtet. OlaMatti Mittigård deltok på Nordspråks jubileumsmøte i Berlin hausten Kjersti Rognes Solbu har sete i referansegruppa til Snøballfilm i arbeidet med Årsmøtet godkjenner årsrapporten. Sak 3 Arbeidsprogram 1) Organisasjon 2) Medlemstal og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Fagleg og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæraren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon Styret vil oppretthalde den strukturen den har no. I tillegg til dei to stillingane i 50% har vi i 2013 søkt departementet om støtte til ei 25% prosjektstilling som skal brukast til å arbeide med implementering av revidert læreplan. Vi har førebels ikkje fått svar på søknaden. 2) Medlemstal og verving I samband med ny visuell profil og nytt design i Norsklæraren vil vi lage ein ny vervebrosjyre for LNU. Medlemstalet held seg relativt stabilt, men styret meiner vi har potensiale til å bli mange fleire. Særleg bør det vere mogleg å få med fleire studentar og fleire medlemmar frå ungdomstrinnet. Erfaring viser at vi får fleire medlemmar når vi arrangerer kurs, kanskje vi bør tenkje på å arrangere eit kurs som berre er retta mot ungdomsskolelærarar. Vi har og ynskje om å arrangere eit gratis seminar for norsklærarstudentar. 3) Økonomi Dagleg leiar har overtatt ansvaret frå styreleiar for å setje opp forslag til budsjett og ha oversikt over økonomirapportane. Det er vanleg at dagleg leiar har dette ansvaret i ein organisasjon, og LNUstyret trur denne ordninga vil sikre betre kontinuitet og 9

10 oversikt. Dagleg leiar har brukt mykje tid på å samordne postane i budsjettet med postane i rekneskapet. Samarbeidet med Fagbokforlaget fungerer no godt på dette området, og vi trur denne oppryddinga vil gjere det lettare for styret å ha oversikt og styring over økonomien. LNU har som mål å drive i samsvar med budsjettet for Eventuell ekstra aktivitet skal ha inntekter som er like høge eller høgare enn utgiftene. I budsjettet foreslår vi å bruke av oppsparte midlar (tidlegare overskot) til ny layout til Norsklæraren og ny nettside. 4) Samarbeid med andre organisasjonar og nettverk LNU opprettheld og utviklar samarbeidet med organisasjonane og institusjonane som er lista opp i punkt 4 i årsmeldinga. Styret fekk på årsmøte i fjor løyve til å vurdere medlemskapen i FKS, og har i vår bestemt å melde LNU ut av paraplyorganisasjonen. Utmeldinga skjer formelt på årsmøtet til FKS 4. mai, og trer i kraft 6 månader etter at utmeldinga er varsla. LNU meldte inn saka til FKS 6. februar, og vil slik stå som medlem i FKS fram til 6. august. Vi vil fortsetje å samarbeide med dei andre morsmålsorganisasjonane i Norden gjennom Nordspråk, men også i andre fora. Fleire frå styret deltok på eit lunsjmøte med representantar frå Dansklærerforeningen på Lysebu i januar LNU vil truleg forsetje samarbeidet med Utdanningsforbundet når det gjeld kurs og konferansar. No når revisjonsarbeidet er over, er det viktig at LNU finn måtar å ha kontakt med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet på. LNU har bedt om eit møte med Kristin Halvorsen i samband med at ho opnar Landskonferansen. 5) Fagleg og fagpolitisk arbeid LNU vil fortsetje å drive fagleg arbeid gjennom Norsklæraren (sjå punkt 6), Norskbokklubben (sjå punkt 7), Landskonferansen, andre kurs og seminar, høyringssvar og gjennom å delta i det offentlege ordskiftet om norskfaget og norskundervisninga. Det viktigaste målet for LNU i 2013 blir å arbeide for at revidert plan blir implementert i klasseromma og fortsetje arbeidet for eit senter/ein tenketank eller eit permanent forum for norskfaget som kan ta vare på heilskapen i faget. Kurs og konferansar LNU har allereie arrangert fire seminar om lærplanrevisjonen. Seminara vart arrangert i samarbeid med Utdanningsforbundet. Udf har stått for det praktiske med registrering, påmelding, fakturering osb., medan LNU har stått for det faglege 10

11 innhaldet. Samarbeidet har fungert godt. Til saman har om lag 550 lærarar delteke på seminara, som vart arrangert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Landskonferansen 2012 har temaet Her blir det språk! Hva gjør vi med språkemnene i norksfaget og har om lag 170 påmeldte (200 deltakarar). LNU planlegg å arrangere nye seminar om læreplanen etter at endeleg plan er vedteken og sett i verk. Seminara vil bli arrangert hausten/vinteren 2013/2014. Omfanget avheng av kva vi får i støtte frå departementet. LNU vil truleg samarbeide med FAU Hordaland om eit kurs for lærarar i vgs hausten 2013, etter same modell som modernismekurset som vart arrangert i desember Høyringssvar LNUstyret har levert høyringssvar til utkastet til revidert læreplanen i norsk. Svaret blir lagt ut på LNU sine nettsider. LNUstyret vil levere høyringssvar om forslaget til ny form på munnleg eksamen. LNU svarer på høyringar som er relevante for medlemmane våre. Nettsida og sosiale medier Dersom årsmøte godkjenner budsjettet for 2013, vil LNU i vår starte arbeidet med å lage nytt design på Norsklæraren, samt ny nettside. Den vi har i dag er særs tung å drifte. Sida er så komplisert at ein må ha fleire dagars opplæring for å administrere den, og i ein liten organisasjon er det viktig at alle kan leggje ut informasjon på nettsida. Styret har innhenta tilbod på å setje opp ny side, og vil fortsetje arbeidet med dette dersom budsjettet blir godkjent. Målet er å lansere ny nettside og nytt format/layout til skolestart Vi ynskjer framleis å ha ein blogg, men vi vil at denne skal vere integrert på nettsida, i staden for å vere ei eiga side. Mads Claudi, OlaMatti Mittigård og Kjersti Solbu sit i arbeidsgruppa. Gruppa vil også sjå på korleis vi kan gjere delar av eller heile Norsklæraren tilgjengeleg på nettet og korleis vi kan betre kommunikasjonen og informasjonen til medlemmane våre. Offentleg ordskifte Kjersti Solbu sat i panelet i ein debatt på Litteraturhuset i Bergen 7. februar der temaet var sidemålet i skolen. Det må vere eit mål for LNU å vere med i ordskiftet. Dette er viktig for å fremje LNUs synspunkt, men også for å bli meir synleg som organisasjon. 11

12 Styret ynskjer å ha ein kronikk på trykk i løpet av hausten 2013 der vi argumenterer for meir systematisk vidareutdanning for norsklærarar. 6) Norsklæraren Norsklæraren kjem ut med 4 nummer i 2013 med om lag 68 sider i kvart nummer. Tema for dei tre fyrste numra er: læreplanrevisjonen, her blir det språk og novelle. Tema for siste nummer er ikkje bestemt. Produksjonsplanen i samarbeid med trykkeriet er klar. Nr 1/13 vonar redaksjonen blir eit viktig og nyttig nummer. Det handlar om læreplanrevisjonen og kjem ut før høyringsfristen Sentrale aktørar i revisjonsprosessen skriv om endringane i norskfaget. Den fagfellevurderte artikkelen handlar om norske elevars bruk og haldning til Wikipedia og er skrive av Marte BlikstadBalas, UiO. Nr 2/13 knyter seg til LNU sin landskonferanse og vil ha språkemna i norskfaget som tema. Av meir praktisk karakter vil redaktøren arbeide med ei omlegging av storleiken og utsjånaden av bladet. Det er mykje dyrare porto som tvingar fram ei omlegging av storleiken. Eit nytt format krev og ein ny mal for layout. Dagleg leiar og redaktør søkjer etter firma som kan lage ny nettstad og ein ny mal for bladet. I samband med utvikling av ny nettstad for LNU, er det også naturleg å justere noko på layouten for bladet. Redaktøren vonar at medlemmane kjem til å like den nye utsjånaden. Innhaldsmessig vil tidsskriftet halde fram i same stilen. Merkur trykk i Oslo skal trykke Norsklæraren i Frå nummer 3 skal Eldrid Botheim frå Lesja gjera layouten. Dette gjer samarbeidet mellom layoutansvarleg og redaktør enklare. Redaktøren vonar å ha ny storleik og utsjånad klar til nr 3/13. Elles vil den vitskapelege redaksjonen trengje to nye medlemmar i løpet av året, og arbeidet med å finne nye medlemmar er i gang. Arne Johannes Aasen, leiar av Skrivesenteret, har takka ja til å vere med. Redaktøren vil og arbeide for å få i gang redaksjonsrådet på ein god og føremålstenleg måte i løpet av året. Det er viktig med innspel og diskusjon. 7) Norskbokklubben Skriftstyret vil halde fram med å jobbe for at Norskbokklubbens bøker vert meir synlege, både i den generelle marknaden og for dei LNUmedlemmane som ikkje er medlem av Norskbokklubben. Etter at samkøyringa av medlemsbrev og 12

13 Norsklæraren no er gjennomført, vil ein særleg viktig framgangsmåte her vere å samarbeide med Fagbokforlaget om å skipe interessante faglege tilstellingar i samband med bokutgjevingane. Vi vil òg halde fram med å arbeide for eit tettare samarbeid mellom skriftstyret og det øvrige LNU. 8) Nordisk samarbeid Kjersti Solbu deltok på Nordspråks arbeidsmøte på Schæffergården januar. Ho er nasjonal koordinator for eit kurs om Nordisk lyrikk som blir arrangert i Stockholm 3.6. oktober Sommarkurset blir arrangert i Haparanda, Sverige, 28. juli2.august 2013 og har tittelen Språk i grenselandet. I tillegg er det planar om eit Nordisk didaktikkseminar og ein konferanse om Den nordiske skolen. Sommarkurset skal vere i Noreg sommaren Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Sak 4. Rekneskap Sjå vedlegg Årsmøtet godkjenner rekneskapen. Sak 5. Kontingent Styret foreslår å auke medlemskontingenten i LNU. Kontingenten har ikkje vore endra på mange år (usikker på når, men i alle fall ikkje etter 2006). Styret foreslår: At pris for privatmedlemmar endrast frå 350, til 395, At pris for studentmedlemmar endrast frå 175, til 195, At pris for institusjonsmedlemmar endrast frå 700, til 749, Årsmøtet godkjenner styrets forslag til nye prisar på medlemskontingent 13

14 Sak 6. Budsjett Budsjett 2013 LNU SAMLA Medlemsavgift Royalty Annonseinntekter Landskonferanseinntekter Salgsinntekter øvrige Støtte/Tilskudd Sum Inntekter Prod. Norsklæraren Sum Produksjonskostnader Lønn Norsklæraren Lønn drift Lønn Andre konferanser Lønn Landskonferanser Sum totale lønnskostnader Landskonferanseutgifter Styremøter IT Maskiner/Software/Konsulenter Honorar Revisjon Honorar Sekretærtjenester Produksjonsstøtte Rekvisita, Porto, Aviser, Tidsskrift Møter, Kurs, Oppdatering Åpne møter Reise og Diettkostnader Annonser, Trykksaker, konferanseutg. Kontingenter, gaver Diverse kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM UTGIFTER OVERSKUDD Årsmøtet godkjenner budsjettet 14

15 Sak 7. Godkjenning av revisor Styret foreslår at PwC held fram som revisor for organisasjonen. Årsmøtet godkjenner styrets forslag til revisor. Sak 8. Innkomne saker Sak 9. Val Val til styret: KariAnne Sæther (gjenval) Øystein Jetne (gjenval) Årsmøtet godkjenner valkomiteens innstilling Ny valnemd: Styret føreslår ny valnemd: Astrid Elisabeth Kleiveland (leiar), Ove Eide og Jan Kristian Hognestad Årsmøtet godkjenner styrets innstilling 15

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett 2013 7. Godkjenning av revisor

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 19. mars 2010 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar INNLEIING Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremja nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom

Detaljer

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009.

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009. SPRÅKRÅDET 2008 Ikkje noko europeisk land med Storbritannia som det opplagde unntaket set i dag si lit til at såkalla «naturleg» språkutvikling skal kunna sikra den framtidige tilstanden til nasjonalspråket

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 NYTT OM NAMN Meldingsblad for Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no)

Detaljer

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2012 I mål Mange lærarar er blitt meir interesserte i målbytetematikken, og det er jo ein siger i seg sjølv, seier

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Saksframlegg Dato Referanse 09.11.2011 2011/924-5277/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret 17.11.2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2011 Rein luksus Eg får utforske både form og inn- hald, og eg får tid til å gjere det, seier Kari Hesthamar i NRK Radiodokumentar. MIDTEN Framhald av Fedraheimen

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Dette er oppgåvene til NOKUT:

Dette er oppgåvene til NOKUT: Visjon NOKUT skal vere eit anerkjent kvalitetssikringsorgan på eit høgt, internasjonalt nivå. Organet skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgre utdanning, fagskoleutdanning

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. Resultat 3 2. Organisasjon 4 2.1 Råd 4 2.2 Styre 6 2.3 Administrasjon 6 2.4 Rekneskap og revisjon 7 2.5

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Årsmelding Noregs Mållag

Årsmelding Noregs Mållag Årsmelding Noregs Mållag 2007-2008 n o r e g s m å l l ag Mange røyster felles mål Form: Erik Bolstad Sats: Kjartan Helleve Grafiske element: Øystein Vidnes Tykk: Arkan kopi og digitaltrykk Innhald Føreord

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Årsmelding 2008 frå styret

Årsmelding 2008 frå styret Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsmelding 2008 frå styret Til handsaming på SKUP sitt årsmøte den 20. mars 2009 «SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utvikling av

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer