LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu"

Transkript

1 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 5. Kontingent 6. Budsjett Godkjenning av revisor 8. Innkomne saker 9. Val 1

2 Sak 1 Konstituering Val av møteleiar og referentar Årsmøte vel Øystein Jetne til møteleiar Årsmøte vel Eva Frisk og KariAnne Sæther til referentar Årsmøte vel to personar som skal skrive under årsmøtereferatet: Årsmøtet vel to personar til tellekorps: Sak 2 Årsrapport 1) Organisasjon 2) Medlemstal og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Fagleg og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæraren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon LNU har i 2012 vore organisert slik: Årsmøtet Norsklæraren: Redaktør 4 medlem i redaksjonsråd Styret: Leiar 4 medlem Redaktør i Norsklæraren Skriftstyreleiar Dagleg leiar Skriftstyret: Leiar + 3 medlem Ein representant frå styret i Nordspråk Ein representant frå styret i FKS Dagleg leiar 50% stilling Sekretær Fagbokforlaget 2

3 Styret har vore samansett slik og hatt følgjande arbeidsdeling i perioden : Lars August Fodstad: Leiar Eva Frisk: Nestleiar Øystein Jetne: Styremedlem Ingrid Metliaas: Styremedlem KariAnne Sæther: Styremedlem Gro Ulland: Vara Jostein Saxegaard: Vara Christian Bjerke vikarierte som dagleg leiar frå til Kjersti Rognes Solbu kom tilbake frå foreldrepermisjon OlaMatti Mittigård vart tilsett som ny redaktør i Norsklæraren frå juni Dei to stillingane i LNU blir til saman eitt årsverk (100% stilling) LNUstyret har i 2012 hatt fire styremøte, eitt i Trondheim, eitt i Bergen (over to dagar) og to i Oslo: 29. januar 2012 (Oslo) 7. juni 2012 (Trondheim) 2.3. september (Bergen) 7. november (Oslo) LNU disponerer gratis møtelokale hos Fagbokforlaget både i Bergen og Oslo. Trondheimsmøtet vart heldt heime hos styreleiar Lars August Fodstad. Møta har stort sett same struktur, og faste postar har vore landskonferansen, økonomi, FKS, fagpolitisk arbeid, nordisk samarbeid, Norsklæraren og Norskbokklubben. Den pågåande revisjonen av læreplanen i norsk har også vore eit viktig tema på styremøta dette året. Ordninga med å ha eitt dobbeltmøte i året fungerer godt. 2) Medlemstal og verving I februar 2013 hadde vi 2023 betalande medlem i LNU, mot 2009 på same tid i Medlemmane fordeler seg slik (2012tal i parentes) Antall medlemmar i LNU: 2023 stk (2009) Antall medlemmar i Norskbokklubben: 858 stk (899) Fordeling: Privat: 1022 stk (996) Student: 457 stk (430) Institusjon: 544 stk (583) 3

4 Vi har drive mindre systematisk verving i 2012 enn tidlegare år, mykje grunna omstillingane i organisasjonen. Likevel har vi ein liten auke i medlemstalet. Vi har fått nokre ekstra medlem 3) Økonomi: Resultatet frå 2012 er på minus , Årsmøtet i fjor vedtok å styre mot i underskot, då LNU har stor eigenkapital etter fleire år med overskot frå konferansen. 4) Samarbeid med andre organisasjonar og nettverk Oversikta viser kven som representerer LNU eller er kontaktperson for dei organisasjonane vi samarbeider med: FKS Lars August Fodstad Nordspråk Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Tidsskriftsforeningen OlaMatti Mittigård Utdanningsdirektoratet Ingrid Metliaas / Kjersti Rognes Solbu FYR Ingrid Metliaas Nasjonale sentra Ingrid Metliaas /Kjersti Rognes Solbu Språkrådet Lars A. Fodstad / Kjersti Rognes Solbu NFF OlaMatti Mittigård Film og Kino Øystein Jetne Snøballfilm Kjersti R. Solbu Norsk forfattersentrum Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Utdanningsforbundet Kjersti R. Solbu FAU Hordaland og andre fylkesnettverk Kjersti R. Solbu LNU har vore med i FKS også i Styreleiar er LNUs representant i styret. Det er fire organisasjonar som er med i FKS: Landslaget for drama i skolen, Mediepedagogene, Dans i skolen og LNU. LNU har ein representant i Nordspråk, Kjersti Rognes Solbu. OlaMatti Mittigård deltek også på nokre av møta der det er lagt opp til redaktørsamarbeid med dei andre nordiske tidsskrifta. Snøballfilm har innleia eit samarbeid med LNU i samband med utviklinga av ein nettstad om nordiske språk (www.nordiskesprak.no) og ein best practice film om nabospråkundervisning. Kjersti Rognes Solbu har sete som fagperson i begge referansegruppene, i lag med representantar frå Dansklærerforeningen og Svensklærerforeningen. LNU har samarbeidd med Utdanningsforbundet om å førebu seminar som blir arrangert i januar og februar ) Fagleg og fagpolitisk arbeid LNU har drive fagleg arbeid gjennom Norsklæraren, Norskbokklubben, landskonferansen, Nettsida, kurs og konferansar. 4

5 Norsklæraren og Norskbokklubben blir omtala i punkt 6 og 7. Landskonferansen Landskonferansen Ikke stykkevis og delt grunnleggjande ferdigheiter og danning i norskfaget vart arrangert i Bergen mars Konferansen tok utgangspunkt i den kommande revisjonen av læreplanen, der det var varsla ei styrking av dei grunnleggjande ferdigheitene, og spurte: Korleis kan vi øve på grunnleggjande ferdigheiter samtidig som vi arbeider med dei tradisjonelle disiplinane i norskfaget? Korleis kan vi bruke lesing, skriving, lytting og samtale medvite og aktivt i arbeidet med alle typar tekster gamle og nye, slik at fagkunnskapen blir fleirdimensjonal og ikkje fragmentert? Føredragshaldarar på konferansen var mellom andre: Kjell Lars Berge, Frøydis Hertzberg, Hilde Sandvik, Bjørn Helge Græsli, Ingrid Metliaas, Markus Hay, Anders Johansen, Jill Walker Rettberg og Laila Aase. LNUbloggen/nettsida/facebook og twitter Vi har ikkje greidd å bruke LNUbloggen aktivt i LNU har vore i ein overgangsfase med ny redaktør og ny styreleiar, og fordi Kjersti Solbus vikar vart sjukemeldt i januar 2012, var det ingen som kunne det tekniske med nettsida. Sjølv om bloggen ikkje har vore i drift har vi i haust vore aktive på Facebooksida vår. Her har vi omlag 700 følgjarar. Vi har brukt sida til å informere om revisjonen, om planlagde aktivitetar både i eigen og andre sin regi og vi har delt debattinnlegg, nettressursar og anna. På facebooksida kan vi også kommunisere med medlemmane på ein effektiv måte og vere tilgjengelege for praktiske og faglege spørsmål. Offentleg ordskifte LNUstyret ved Christian Bjerke og Kari Anne Sæther hadde eit innlegg på trykk rett før årskiftet 2012 i bladet Utdanning, der dei tek til orde for eit nasjonalt senter for norskfaget. Innlegget ligg også ute på utdanningsnytt.no Kjersti Solbu (dagleg leiar) hadde ein kronikk på trykk i Bergens Tidende 14. februar 2012, og eit innlegg i same avis i desember Den siste teksten skreiv ho i lag med Brita Bøyum frå Utdanningsforbundet og tre andre lektorar i Hordaland. Meiningane står for hennar eigen rekning, men ho fekk lov av styret å bruke tittelen som LNUleiar. Kurs i kreativ skriving Christian Bjerke representerte LNU på Engebråten ungdomsskole i februar 2012 på ein temadag i regi av FKS. Han heldt kurs i kreativ skriving. Målet var å setje fokus på dei nye valfaga i ungdomsskolen. 5

6 Læreplanrevisjonen Det viktigaste og største fagpolitiske arbeidet har i 2012 gått føre seg internt i LNU- styret. Vi har brukt mykje tid på å følgje læreplanrevisjonen, på å diskutere kva LNUs rolle skal vere i denne prosessen og på å planleggje høyringssvaret frå styret. I tillegg vart hausten brukt til å planleggje fire seminar om læreplanrevisjonen som vi arrangerte i januar og februar Styret vart einig om at LNU i samband med læreplanrevisjonen skal: sørgje for informasjon om prosessen og om endringane i høyringsutkastet, samt leggje til rette for debatt og diskusjon om faget og læreplanen. leggje press på departement og direktorat med tanke på implementering av revidert plan og utvikle kurs og konferansar som bidreg til implementeringa. skrive eit høyringssvar på vegne av styret i LNU. 6.) Norsklæraren Norsklæraren har i 2012 halde fram med å informere og inspirere LNUs medlemmar med norskfagleg stoff. Det meste av tekst er bestilt av redaktøren. Tidsskriftet har fortsatt med faste tema og med emneinndeling i tema, litteratur, språk, didaktikk og bokmeldingar. Den nordiske breidda er i 2012 tatt vare på gjennom eit temanummer om det nordiske eit felles nordisk nummer, og kontakt med morsmålstidsskriftene. Hausten 2012 deltok redaktøren på Nordspråks 40års jubileum i Berlin og knytta kontaktar mellom anna til dei andre redaktørane i Norden. Norsklæraren har trykt ein fagfellevurdert artikkel i kvart nummer i Bladet har vore godkjend som vitskapeleg tidsskrift på nivå 1 sidan 2011, og redaksjonen blir jamleg kontakta om moglege skriveprosjekt. Den vitskaplege redaksjonen, leia av Jonas Bakken, har gjort godt arbeid i All fagfellevurdering skjer på dugnad. I 2012 er det gjeve ut fire nummer av Norsklæraren (årgang 36). Titlane på numra har vore: 1/12: Siste utkallelse (nordisk nummer), 2/12: Danning og grunnleggjande ferdigheiter, 3/12: Lyrikken lever! og 4/12: Peter Christen Asbjørnsen. 35 artiklar for kvart blad har vorte lagt ut på nett. Frå 3/12 er det bestemt at den fagfellevurderte artikkelen alltid skal ut på nett. I nummer 1 og 2 var Astrid Kleiveland redaktør, medan OlaMatti Mittigård overtok frå og med nummer 3/12. Kleiveland og Mittigård hadde overgangsmøte over eit par dagar i Oslo i juni Det var naudsynt for å sikre drift og kontinuitet av Norsklæraren. Bladet har kome ut som planlagt. Merkur trykk i Oslo har trykking og layout av bladet. I redaksjonsrådet sit no Sigrid Sørumgård Botheim (student p.t i Berlin), Håvard Melhus (rektor Oppdal ungdomsskole) og Ida Carine Longva (lektor Ås videregående skole). Redaksjonsrådet skal ha sitt første møte våren OlaMatti Mittigård har heimekontor på Lesja, og det fungerer fint. 6

7 Norsklæraren er medlem i Den Norske Fagpresses Forening og Tidsskriftforeningen. 7.) Norskbokklubben Skriftstyret har hatt fire møte i 2012: 22/3, 18/6, 24/9 og 10/12. Det fyrste fann stad hos Fagbokforlaget i Bergen, dei tre andre i forlagets lokale i Oslo. I 2012 har Norskbokklubben gjeve ut fire bøker med eit breitt innhaldsmessig spenn: Nr. 188: Kåre Kverndokken: 101 måter å lese leseleksa på. Boka er i hovudsak ei praksisnær handbok som presenterer ei rad konkrete måtar å drive god leseundervisning på. Dei konkrete framgangsmåtane er ramma inn av to meir teoretiske kapittel, der emnet leseundervisning vert sett inn i ein teoretisk og ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Nr. 189: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn: Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom. Ramma som dannar utgangspunktet for boka, nemleg kunst eller museumspedagogikken, ligg i randsona for det ein kan kalle norskfagleg. Jamvel meiner skriftstyret at det overordna metodiske perspektivet som boka formidlar, rører ved kjernen av norskfaget som estetisk fag. Boka greier først ut om dialogomgrepet som pedagogisk ledetråd, og denne utgreiinga dannar bakteppet for hovuddelen av boka, som er ei framstilling og ein diskusjon av ulike konkrete undervisningsopplegg og situasjonar. Boka er òg utgjeven i Danmark, og er omsett til engelsk og spansk. Utgjevinga vart markert med eit ope arrangement ved forfattarane på det då nyåpna Astrup Fearnley Museet i Oslo i oktober. Nr. 190: Atle Kittang: Poesiens hemmelege liv. Kittangs bok er ein diskusjon av nokre av dei sentrale omgrepa i lyrikksjangeren, og ei drøfting av verka til sentrale skandinaviske lyrikarar frå tida etter andre verdskrigen og fram til i dag. Boka er soleis ein lekk i ein lang fagleg diskusjon om fenomen og personar som er kjende og sentrale i norskfaget både i skulen og i høgare utdanning. Men ho bryt òg nytt land gjennom sitt lange kapittel om Hanne Bramness, som, sjølv om ho er ein av landets fremste samtidspoetar, framleis er eit relativt ubeskrive blad i norskfagleg samanheng. Boka fekk god omtale av meldar og poet Espen Stueland i Klassekampens bokmagasin i desember Nr. 191: Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi, 2. utgåve. Gjennom å revidere og utvide den eksisterande handboka frå 2002, aktualiserer Haugen ein klassikar innanfor norrønfilologien. Boka er utvida, mellom anna med eit nyskrive kapittel om norrøn mytologi, og framstår som svært innbydande gjennom sin fine design og sine mange flotte fargebilete. 7

8 Tal og breidde Med fire utgjevingar låg vi i 2012, som i 2011, i nedste del av det intervallet som utgjer ambisjonsnivået for skriftstyret. Vi meiner jamvel at vi med dei fire utgjevingane i 2012 godt speglar breidda og mangfaldet i norskfaget, frå det praktiskdidaktiske med Kverndokken til det pedagogiskteoretisk overordna med Dysthe mfl., og frå litterært kjernestoff med Kittang til fagets språk og kulturhistoriske røter med Haugen m fl. Vi er òg svært nøgde med at vi har forfattarar som høyrer heime i den absolutte faglege eliten innanfor sine respektive felt. Bøkene har jamnt over fine salstal, med unnatak for Kverndokken, som sel svært godt. Dette tyder på at boka har treft eit behov hjå norsklærarar. Samarbeid med forlaget Samarbeidet med forlaget fungerer framleis utmerkt. Medlemstal Norskbokklubben hadde per medlemmar. Det er ein nedgang frå 899 i I same periode har talet på LNUmedlemmar totalt auka litt, medan institusjonsmedlemskapa vert færre. Ifølgje Elisabeth Rasmussen, som administrerer medlemsskapa, var om lag 35 % av dei nye medlemmane frå 2012 (framleis) medlemmar av bokklubben ved utgangen av året. Det er lågare enn tilsvarande tal for alle medlemmane (42 %). Det kan naturlegvis vere utslag av tilfeldige variasjonar, men vi bør moglegvis samstundes sjå det som eit insentiv til å freiste å synleggjere fordelane ved norskbokklubben tydelegare. Rasmussen fortel òg at ein del nyinnmelde melder seg ut så snart dei får fyrste bok eller medlemsbrev tilsendt, noko som kan tyde på at bokklubbsida ved medlemsskapen ikkje har vore gjort tydeleg nok. Medlemsbrevet Vi har halde fram med å freiste å byggje ned skiljet mellom skriftstyret og den øvrige verksemda i LNU, og som ein lekk i denne freistnaden har vi òg late medlemsbrevet inngå i den øvrige layouten i Norsklæraren. Dette fungerer etter vårt skjønn godt, og bidreg til at Norskbokklubben og utgjevingane i skriftserien i større grad framstår som ein del av ein heilskapeleg innsats på norskfagets vegner frå LNU. Vi har halde fram med å tilby gamle LNUutgjevingar i staden for dei tidlegare ekstrabøkene. Desse vert seld til sterkt redusert pris, og vi ser dette som eit godt tilbod til medlemmane. I tillegg har vi gjennom 2012 tilbydd Vigmostad & Bjørkes Ibsendrama som ekstrabøker. Salstalla for desse medlemstilboda er for det meste einsifra. 8

9 8.) Nordisk samarbeid LNU var ikkje med på Nordspråks arbeidsmøte i januar Berit Oksfjellelv skulle dit, men vart sjukemeldt rett før møtet. OlaMatti Mittigård deltok på Nordspråks jubileumsmøte i Berlin hausten Kjersti Rognes Solbu har sete i referansegruppa til Snøballfilm i arbeidet med Årsmøtet godkjenner årsrapporten. Sak 3 Arbeidsprogram 1) Organisasjon 2) Medlemstal og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Fagleg og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæraren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon Styret vil oppretthalde den strukturen den har no. I tillegg til dei to stillingane i 50% har vi i 2013 søkt departementet om støtte til ei 25% prosjektstilling som skal brukast til å arbeide med implementering av revidert læreplan. Vi har førebels ikkje fått svar på søknaden. 2) Medlemstal og verving I samband med ny visuell profil og nytt design i Norsklæraren vil vi lage ein ny vervebrosjyre for LNU. Medlemstalet held seg relativt stabilt, men styret meiner vi har potensiale til å bli mange fleire. Særleg bør det vere mogleg å få med fleire studentar og fleire medlemmar frå ungdomstrinnet. Erfaring viser at vi får fleire medlemmar når vi arrangerer kurs, kanskje vi bør tenkje på å arrangere eit kurs som berre er retta mot ungdomsskolelærarar. Vi har og ynskje om å arrangere eit gratis seminar for norsklærarstudentar. 3) Økonomi Dagleg leiar har overtatt ansvaret frå styreleiar for å setje opp forslag til budsjett og ha oversikt over økonomirapportane. Det er vanleg at dagleg leiar har dette ansvaret i ein organisasjon, og LNUstyret trur denne ordninga vil sikre betre kontinuitet og 9

10 oversikt. Dagleg leiar har brukt mykje tid på å samordne postane i budsjettet med postane i rekneskapet. Samarbeidet med Fagbokforlaget fungerer no godt på dette området, og vi trur denne oppryddinga vil gjere det lettare for styret å ha oversikt og styring over økonomien. LNU har som mål å drive i samsvar med budsjettet for Eventuell ekstra aktivitet skal ha inntekter som er like høge eller høgare enn utgiftene. I budsjettet foreslår vi å bruke av oppsparte midlar (tidlegare overskot) til ny layout til Norsklæraren og ny nettside. 4) Samarbeid med andre organisasjonar og nettverk LNU opprettheld og utviklar samarbeidet med organisasjonane og institusjonane som er lista opp i punkt 4 i årsmeldinga. Styret fekk på årsmøte i fjor løyve til å vurdere medlemskapen i FKS, og har i vår bestemt å melde LNU ut av paraplyorganisasjonen. Utmeldinga skjer formelt på årsmøtet til FKS 4. mai, og trer i kraft 6 månader etter at utmeldinga er varsla. LNU meldte inn saka til FKS 6. februar, og vil slik stå som medlem i FKS fram til 6. august. Vi vil fortsetje å samarbeide med dei andre morsmålsorganisasjonane i Norden gjennom Nordspråk, men også i andre fora. Fleire frå styret deltok på eit lunsjmøte med representantar frå Dansklærerforeningen på Lysebu i januar LNU vil truleg forsetje samarbeidet med Utdanningsforbundet når det gjeld kurs og konferansar. No når revisjonsarbeidet er over, er det viktig at LNU finn måtar å ha kontakt med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet på. LNU har bedt om eit møte med Kristin Halvorsen i samband med at ho opnar Landskonferansen. 5) Fagleg og fagpolitisk arbeid LNU vil fortsetje å drive fagleg arbeid gjennom Norsklæraren (sjå punkt 6), Norskbokklubben (sjå punkt 7), Landskonferansen, andre kurs og seminar, høyringssvar og gjennom å delta i det offentlege ordskiftet om norskfaget og norskundervisninga. Det viktigaste målet for LNU i 2013 blir å arbeide for at revidert plan blir implementert i klasseromma og fortsetje arbeidet for eit senter/ein tenketank eller eit permanent forum for norskfaget som kan ta vare på heilskapen i faget. Kurs og konferansar LNU har allereie arrangert fire seminar om lærplanrevisjonen. Seminara vart arrangert i samarbeid med Utdanningsforbundet. Udf har stått for det praktiske med registrering, påmelding, fakturering osb., medan LNU har stått for det faglege 10

11 innhaldet. Samarbeidet har fungert godt. Til saman har om lag 550 lærarar delteke på seminara, som vart arrangert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Landskonferansen 2012 har temaet Her blir det språk! Hva gjør vi med språkemnene i norksfaget og har om lag 170 påmeldte (200 deltakarar). LNU planlegg å arrangere nye seminar om læreplanen etter at endeleg plan er vedteken og sett i verk. Seminara vil bli arrangert hausten/vinteren 2013/2014. Omfanget avheng av kva vi får i støtte frå departementet. LNU vil truleg samarbeide med FAU Hordaland om eit kurs for lærarar i vgs hausten 2013, etter same modell som modernismekurset som vart arrangert i desember Høyringssvar LNUstyret har levert høyringssvar til utkastet til revidert læreplanen i norsk. Svaret blir lagt ut på LNU sine nettsider. LNUstyret vil levere høyringssvar om forslaget til ny form på munnleg eksamen. LNU svarer på høyringar som er relevante for medlemmane våre. Nettsida og sosiale medier Dersom årsmøte godkjenner budsjettet for 2013, vil LNU i vår starte arbeidet med å lage nytt design på Norsklæraren, samt ny nettside. Den vi har i dag er særs tung å drifte. Sida er så komplisert at ein må ha fleire dagars opplæring for å administrere den, og i ein liten organisasjon er det viktig at alle kan leggje ut informasjon på nettsida. Styret har innhenta tilbod på å setje opp ny side, og vil fortsetje arbeidet med dette dersom budsjettet blir godkjent. Målet er å lansere ny nettside og nytt format/layout til skolestart Vi ynskjer framleis å ha ein blogg, men vi vil at denne skal vere integrert på nettsida, i staden for å vere ei eiga side. Mads Claudi, OlaMatti Mittigård og Kjersti Solbu sit i arbeidsgruppa. Gruppa vil også sjå på korleis vi kan gjere delar av eller heile Norsklæraren tilgjengeleg på nettet og korleis vi kan betre kommunikasjonen og informasjonen til medlemmane våre. Offentleg ordskifte Kjersti Solbu sat i panelet i ein debatt på Litteraturhuset i Bergen 7. februar der temaet var sidemålet i skolen. Det må vere eit mål for LNU å vere med i ordskiftet. Dette er viktig for å fremje LNUs synspunkt, men også for å bli meir synleg som organisasjon. 11

12 Styret ynskjer å ha ein kronikk på trykk i løpet av hausten 2013 der vi argumenterer for meir systematisk vidareutdanning for norsklærarar. 6) Norsklæraren Norsklæraren kjem ut med 4 nummer i 2013 med om lag 68 sider i kvart nummer. Tema for dei tre fyrste numra er: læreplanrevisjonen, her blir det språk og novelle. Tema for siste nummer er ikkje bestemt. Produksjonsplanen i samarbeid med trykkeriet er klar. Nr 1/13 vonar redaksjonen blir eit viktig og nyttig nummer. Det handlar om læreplanrevisjonen og kjem ut før høyringsfristen Sentrale aktørar i revisjonsprosessen skriv om endringane i norskfaget. Den fagfellevurderte artikkelen handlar om norske elevars bruk og haldning til Wikipedia og er skrive av Marte BlikstadBalas, UiO. Nr 2/13 knyter seg til LNU sin landskonferanse og vil ha språkemna i norskfaget som tema. Av meir praktisk karakter vil redaktøren arbeide med ei omlegging av storleiken og utsjånaden av bladet. Det er mykje dyrare porto som tvingar fram ei omlegging av storleiken. Eit nytt format krev og ein ny mal for layout. Dagleg leiar og redaktør søkjer etter firma som kan lage ny nettstad og ein ny mal for bladet. I samband med utvikling av ny nettstad for LNU, er det også naturleg å justere noko på layouten for bladet. Redaktøren vonar at medlemmane kjem til å like den nye utsjånaden. Innhaldsmessig vil tidsskriftet halde fram i same stilen. Merkur trykk i Oslo skal trykke Norsklæraren i Frå nummer 3 skal Eldrid Botheim frå Lesja gjera layouten. Dette gjer samarbeidet mellom layoutansvarleg og redaktør enklare. Redaktøren vonar å ha ny storleik og utsjånad klar til nr 3/13. Elles vil den vitskapelege redaksjonen trengje to nye medlemmar i løpet av året, og arbeidet med å finne nye medlemmar er i gang. Arne Johannes Aasen, leiar av Skrivesenteret, har takka ja til å vere med. Redaktøren vil og arbeide for å få i gang redaksjonsrådet på ein god og føremålstenleg måte i løpet av året. Det er viktig med innspel og diskusjon. 7) Norskbokklubben Skriftstyret vil halde fram med å jobbe for at Norskbokklubbens bøker vert meir synlege, både i den generelle marknaden og for dei LNUmedlemmane som ikkje er medlem av Norskbokklubben. Etter at samkøyringa av medlemsbrev og 12

13 Norsklæraren no er gjennomført, vil ein særleg viktig framgangsmåte her vere å samarbeide med Fagbokforlaget om å skipe interessante faglege tilstellingar i samband med bokutgjevingane. Vi vil òg halde fram med å arbeide for eit tettare samarbeid mellom skriftstyret og det øvrige LNU. 8) Nordisk samarbeid Kjersti Solbu deltok på Nordspråks arbeidsmøte på Schæffergården januar. Ho er nasjonal koordinator for eit kurs om Nordisk lyrikk som blir arrangert i Stockholm 3.6. oktober Sommarkurset blir arrangert i Haparanda, Sverige, 28. juli2.august 2013 og har tittelen Språk i grenselandet. I tillegg er det planar om eit Nordisk didaktikkseminar og ein konferanse om Den nordiske skolen. Sommarkurset skal vere i Noreg sommaren Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Sak 4. Rekneskap Sjå vedlegg Årsmøtet godkjenner rekneskapen. Sak 5. Kontingent Styret foreslår å auke medlemskontingenten i LNU. Kontingenten har ikkje vore endra på mange år (usikker på når, men i alle fall ikkje etter 2006). Styret foreslår: At pris for privatmedlemmar endrast frå 350, til 395, At pris for studentmedlemmar endrast frå 175, til 195, At pris for institusjonsmedlemmar endrast frå 700, til 749, Årsmøtet godkjenner styrets forslag til nye prisar på medlemskontingent 13

14 Sak 6. Budsjett Budsjett 2013 LNU SAMLA Medlemsavgift Royalty Annonseinntekter Landskonferanseinntekter Salgsinntekter øvrige Støtte/Tilskudd Sum Inntekter Prod. Norsklæraren Sum Produksjonskostnader Lønn Norsklæraren Lønn drift Lønn Andre konferanser Lønn Landskonferanser Sum totale lønnskostnader Landskonferanseutgifter Styremøter IT Maskiner/Software/Konsulenter Honorar Revisjon Honorar Sekretærtjenester Produksjonsstøtte Rekvisita, Porto, Aviser, Tidsskrift Møter, Kurs, Oppdatering Åpne møter Reise og Diettkostnader Annonser, Trykksaker, konferanseutg. Kontingenter, gaver Diverse kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM UTGIFTER OVERSKUDD Årsmøtet godkjenner budsjettet 14

15 Sak 7. Godkjenning av revisor Styret foreslår at PwC held fram som revisor for organisasjonen. Årsmøtet godkjenner styrets forslag til revisor. Sak 8. Innkomne saker Sak 9. Val Val til styret: KariAnne Sæther (gjenval) Øystein Jetne (gjenval) Årsmøtet godkjenner valkomiteens innstilling Ny valnemd: Styret føreslår ny valnemd: Astrid Elisabeth Kleiveland (leiar), Ove Eide og Jan Kristian Hognestad Årsmøtet godkjenner styrets innstilling 15

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett 2013 7. Godkjenning av revisor

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 20. mars 2009

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 20. mars 2009 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 20. mars 2009 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 2015 5. Budsjett 2016 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210112-3 Arkivnr. 520 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 23. mars 2012

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 23. mars 2012 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 23. mars 2012 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2012 7: Godkjenning

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer