Autonome nervesystem (ANS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Autonome nervesystem (ANS)"

Transkript

1 Autonome nervesystem (ANS) Trond Sand? 2015? Oversikt Autonome motoriske systemer har to perifere nevroner, mens det somatiske motoriske system har ett nevron 1

2 Autonom postganglionær nervefiberforgrening i endeorgan: Velegnet for å signalisere distribuert effekt Terminal innervasjon er distribuert: Svært mange vesikler per nevron uten egentlige synapser 2

3 ANS oppretteholder likevekt i basale kroppsfunksjoner (homeostasis), bl.a. Temperaturregulering Blodforsyning (hjerte-kar) Respirasjon Fordøyelse Urinering Reproduksjon Syn (nærinnstilling, pupille) Autonome nervesystem deles ofte i tre: Sympatisk nervesystem Parasympatisk nervesystem Enterisk nervesystem 3

4 Ulik organisering i sympatisk og parasympatisk system (prinsippskisse) Virkninger er motsatte Fra Brodals bok 4

5 Sympatiske ganglier Preganglionære nevroner ligger i intermediolaterale cellesøyle (kun T1-L2) sympathetic trunk: sympatisk grensestreng? Central forbindelse fra hypothalamus 5

6 Sympatisk nervesystem Preganglionære nevroner ligger i den intermediolaterale cellesøyle T1-L2 Preganglionære myeliniserte fibre (hvit ramus) benytter ACh som transmitter Postganglionære C fibre (grå ramus) benytter noradrenalin som transmitter Pre:Post-ratio 1:10 (30-190) Divergens (spredning til mange paralelle baner) Postganglionære nevroner ligger i: Sympatisk grensestreng (para vertebrale ganglier) Prevertebrale ganglier (ex: ggl coeliacus) Utgjør ca 8 % av fibre i perifere nerver Hvordan sympatisk grensestreng ligger i forhold til rygghvirvler (vertebra) og dorsale rotganglier 6

7 Preganglionære nevroner ligger i den intermediolaterale cellesøyle i medullas grå substans. Preganglionære fibre når sympatisk grensestreng via fremre rot og hvit ramus communicans (RC) Postganglionære aksoner sendes fra gangliet til spinalnerven via grå RC feks ggl coeliacus, ggl mesentericus De to nedre cervikale ganglier. Sympatisk grensestreng på innsiden av thoraxveggen sett fra siden. 7

8 De sympatiske ganglier sender postganglionære aksoner til alle indre organer. Binyremargen innerveres av preganglionært nevron. Sympatiske postganglionære nevroner går også i vanlige perifere nerver (via rami og plexus) til hud og muskler i arm, ben, ansikt og truncus Brodal P

9 Parasympatisk nervesystem har lange preganglionære fibre med cellelegeme i: -Edinger-Westphal kjernen (III) -Øvre (VII - n intermedius) og nedre (IX) salivariske kjerne -Dorsale vaguskjerne (X) -Nucleus ambiguus (X) -Sacral medulla S2-4 Forholdet mellom pre- og postganglionære nevroner =1:2 (3): lett divergens (mer selektivt enn det sympatiske system). Para-sympatisk nervesystem: Preganglionære nevroner er enten i hjernestammen eller i sacral medulla (nivå S2-4). Postganglionære nevroner er korte 9

10 Effekten av det parasympatiske system på hjertefrekvensen er helt forskjellig fra det sympatiske. Tachycardi Bradycardi (jfr. Vaso-vagal synkope =besvimelse) Virkninger er motsatte Repitisjon fra Brodals bok 10

11 Parasympatiske ganglier i hodet Øvre og nedre salivatoriske kjerner Edinger Westphal kjernen innerverer pupillesphincteren. Postganglionære sympatiske nevroner i ggl. cervikale superior disse går også gjennom gangliene (uten synapse) Para sympatiske post-ganglionære nevroner innerverer alle indre organer. Veldefinerte ganglier finnes bare i hodet (postganglionære nevroner ligger også i perifere autonome nerveplexa. n.pelvici splanchnici 11

12 Plexus cardiacus På aortabuen og hjertet Sympatiske postganglionære fibre Parasympatiske preganlionære fibre og postganglionære nevroner Postganglionære fibre til sinusknuten og AV-knuten Plexus pelvicus Preganglionære parasympatiske fibre: n pelvici splanchnici Ingen relasjon til grensestrengen Sammen med postganglionære sympatiske fibre dannes plexus pelvicus (med mange postganglionære parasympatiske nevroner) Deltar i tømningsrefleks urin/avføring 12

13 Noen sympatiske preganglionære aksoner går gjennom grensestrengen til plexus cardiacus, coeliacus, mesentericus, pelvicus eller til sympatiske ganglier Brodal P 2007 Enterisk system Autonome reflekser mill. neuroner Motilitet Myenterisk (Auerbach plexus) Dypt muskulært plexus Sekresjon Submukøst plexus (Meissner s plexus) Periglandulært plexus 13

14 Enterisk system: Nerveplexa i 4 lag Myenterisk plexus Dypt muskulært plexus Submucøst plexus Villøst plexus Periglandulært plexus Andre nevroner i enterisk nervesystem Lokale sensoriske nevroner Internevroner peptider Ach, GABA, serotonin Enterokromaffine celler frigjør serotonin Eksitatoriske nevroner med cranialt akson ACh+substans P Inhibitoriske nevroner med caudalt akson ATP, VIP, NO Epitelstyrende nevroner (vannabsorbsjon mm.) Nevron med GRP (gastrin releasing peptide) 14

15 Transmittersubstanser i ANS meget kort oversikt Sympatiske transmittersubstanser: Noradrenalin (NE) kontraherer ( 1) eller relakserer ( 2). Adrenalin fra binyrene virker særlig sterkt relakserende på muskelblodkar og bronkier. DAG-prot.kin.C-Ca kanal åpnes 15

16 Cholinerg terminal (skjematisk). ACh er transmitter i alle preganglionære aksoner, i postganglionære parasympatiske nevroner og i sympatiske nevroner til svettekjertler. To hovedtyper cholinerge reseptorer: Nikotin-typen (i ganglier) og muskarin-typen (perifert, blokkeres av atropin) 16

17 Cholinerge muskarin-resptorer Flere typer M-reseptorer (M1,M2, M3, M4, M5) Ulike effekter slow EPSP eller slow IPSP via «second messenger» M-reseptorer (i tillegg til CNS!) er i hovedsak er lokalisert perifert i ANS (for eksempel på glatte muskelceller) Noen M-reseptorer i autonome ganglier og presynaptisk Eksempelet i figuren kan for eksempel være typisk for en inhibitorisk M-reseptor (skjematisk forenklet), mens en annen type M-reseptor i glatt tarmmuskel gir depolarisering og kontraksjon. Nevropeptider kan også være transmitter (postganglionært) eller kotransmitter Somatostatin Substans P VIP (vasointestinalt polypeptid) CCK (cholecystokinin) NPY (nevropeptid Y) andre 17

18 Autonom balanse: S eller PS tonus? Sympatiske delsystemer styres uavhengig av hverandre Ingen generell sympatikustonus Sympatisk og parasympatisk koaktivering kan forekomme Skade på postganglionært nevron fører til denerverings-supersensitivitet. Overfølsomhet for NA eller Ach. Sensoriske impulser fra indre organer A-delta og C fibre med frie nerveendinger, mange reagerer på strekk CO 2 resepetorer og O 2 reseptorer i aorta og arterier Nociceptorer reagerer på kjemiske stimuli (stoffer som frigjøres ved ischemi eller inflammasjon) og strekk (kolikk) J-reseptorer i lungene reagerer på økt kapillærtrykk økt pustefrekvens Deltar i viscerale reflekser. Store reseptoriske felt Følger sympatiske efferente nerver tilbake til dorsale røtter Fra bekkenet/blæren og hjertets bakside: følger parasympatiske nerver Postsynaptiske (lamina I og V) fibre ledes også i bakstrengsystemet Konvergens i nucleus gracilis/cuneatus og thalamus (referert smerte) 18

19 Konvergens forklarer referert smerte Angina pectoris Noen nevroner har grener som går både til indre organer og somatisk vev Hud Smertefibre i indre organ (Tarm/gallegang/hjerte/arterier) Axon i spinothalamisk bane Akson-refleks og nevropeptider i viscerale afferenter: Forsterker kroppens immunologiske respons på skade og sykdom Aksjons potensialer lages her og ledes hit også. Da frigjøres transmittere som lager nevrogen inflammasjon 19

20 Neuropeptider modulerer frisetting av ACh i (sympatisk) mesenterisk ganglion. Mekanosensitive afferente nevroner (med ACh eller SP) stimulerer postganglionært nevron: Hemmet tarm-motilitet Lamina I,V (ikke II) SOM somatostatin ENK enkefalin NT neurotensin SP substans P NA noradrenalin IMG inferior mesenteric ganglion Forklaring:neste bilde Fra Kandel E, Principles of neural science Sensorisk innervasjon: Tilbakekobling til autonome ganglier (forklaring til forrige figur) Sensoriske nerver fra tarm (A /C) innheholder substans P (SP), har cellelegeme i rotgangliet. Sensoriske nerver med cellelegeme i tarmen inneholder ACh og nevropeptider som ko-transmitter Ganglionære celler inneholder :NA + ATP med evt NPY eller somatostatin som ko-transmitter Nevroner fra ryggmargen med enkefalin som nevrotransmitter utøver presynaptisk inhibisjon 20

21 Sentralnervøs regulering av autonome funksjoner Deler av CNS involvert i autonom kontroll Hjernestammesentre koordinerer adferd og autonome reaksjoner Hypothalamus kontrollerer hjernestammesentra og søvnrytmer Hypothalamus kontrollerer endokrine funksjoner Hjernebarken: Prefrontal korteks, luktebark, amygdala, hippokampus, gyrus cinguli 21

22 Regulering av urinblærens tømning (figur fra Brodal) Langsomt adapterende strekke-reseptorer 500ml - 25 mmhg Kontraksjon (PS: Ach) + relax av indre (S: NA/PS:VIP)* og ytre (tverrstripet musklatur) sphinkter Skade under pons gir dyssynergi Spinoretikulære fibre til PAG Nervøsitet: Amygdala til PAG Skade frontallapp: Urge? *Komplisert, se Brodal P 2007 CNSregulering: Afferente baner via nu. tractus solitarius Viktige sentrale forbindelser til dorsal motorisk vaguskjerne,nu.parabrachialis, PAG, hypothalamus, amygdala, cortex, nu. ambiguus og medulla Hypothalamus PAG Parabrachial nucleus PAG= Periaquaductal grey substance Nu tractus solitarius 22

23 Nucleus tractus solitarius og forbindelsene virker på: kontroll av hjerterate og tarmmotilitet blodtrykkskontroll autonome, adferd, endokrine funksjoner respons på smak og gastrointestinale sensasjoner Periaqueductal grå substans omfordeler blod fra tarmene til armer og ben (muskler) ved fight-or-flight reaksjoner virker på smerteopplevelsen, sirkulasjon, respirasjon og automatiske bevegelser 23

24 Amygdala-kjernekomplekset Involvert i komplekse betingete autonome responser Assosierer emosjoner med adferd Nucleus parabrachialis sender og informasjon til: Viceral sensorisk korteks Viceral sensorisk del av thalamus formidler smak, sult, pustestoppsensasjoner Deler av korteks (insula, visceral korteks) projiserer videre til amygdala, hypothalamus, PAG og tilbake til parabrachialis-kjernen 24

25 CNS kontroll: Efferente baner Forbindelser fra korteks og amygdala Hypothalamus er sentral Også forbindelse til PAG Parasympatikus -ambiguus -vagus Sympatikus -intermediolateral cellesøyle Hypothalamus integrerer autonome responser, adferd og endokrine responser Blodtrykk, væske/elektrolyttbalanse Kroppstemperatur Energimetabolisme (sult, fordøyelse) Reproduksjon Krisehåndtering (Stressresponser: binyrebarkhormoner, blodstrømsfordeling) 25

26 Hypothalamus tre mekanismer Motta sanseinformasjon (syn, lukt, visceral-sensorisk, smerte, interne sensorer for temperatur, osmolalitet, glukose, natrium-konsentrasjon Sammenligne mottatt informasjon med (lagret) biologisk set-point Gjenopprette homeostase (likevekt) Sende styringssignaler til hypofyse og andre autonome effektororganer i hjernestamme og medula spinalis. Lengdesnitt Hypothalamus corpus mammillare deltar i overføring fra hippocampus til gyrus cinguli: Romlig hukommelse nu suprachiasmaticus regulerer døgnrytme A N Hypofysens 2 deler -adenohypofysen -nevrohypofysen 26

27 Corpus mamillare corpus mammillare deltar i overføring fra hippocampus til gyrus cinguli: Romlig hukommelse Tverrsnitt Hypothalamus 27

28 Hypothalamus (4 g): Tre hovedområder Fremre preoptisk område biologiske rytmer, blodtrykk, temperatur, hormoner, reproduksjon Midtre område kontroll av de hormonproduserende cellene i adenohypofysen, kontroll av symp. og parsymp. nevroner i ryggmarg og hjernestamme, vekst, sult, modning. Bakre område 1) regulerer cortical aktivering med histamin som transmitter. 2) ca 7000 hypokretinproduserende celler formidler våkenhet og kontakt med dopaminerge celler (motivasjon og belønning?). Fremre og midtre hypothalamus inneholder nevroner med transmittere som frigjøres direkte til systemisk blodstrøm i nevrohypofysen Vasopressin=ADH - antidiuretisk hormon (vannretensjon i nyrene, vasokonstriksjon. Sykdom: Diabetes insipidus) Oxytocin (uteruskontraksjoner, melke-ejeksjon) 28

29 Adenohypofysens kjertelceller Veksthormon (STH=GH) Tyreotropt hormon (TH) Adrenokortikotropt hormon (ACTH) Gonadotrope hormoner (FSH og LH) FSH: folikkelstimulerende hormon (modning) LH: luteiniserende hormon (eggløsning) Prolactin (mammastimulende hormon) STH og prolactin fra acidofile celler, øvrige fra basofile celler) Adenohypofysens hormonproduksjon styres av hypothalamus (frigjøres først til portårene i hypofysestilken, deretter til adenohypofysen) (frigjøres til systemisk sirkulasjon) 29

30 Hypofysens to deler: adenohypofysen og nevrohypofysen. Vasopressin og oxytocin-holdige nevroner A.Peptider fra hypothalamiske nevroner (3,4) frigjøres til fremre portåresystem B. Fremre nevroner påvirker peptid-utskillelsen direkte (1) og indirekte (2) C.Peptider frigjøres og regulerer D. hypofysens egne hormoner frigjøres systemisk Hormoner kan virke tilbake på nevroner i hypothalamus Binyrebarkhormoner (økt matinntak) Kjønnshormoner (økt seksualadferd) angiotensin II (hindre nedsatt blodvolum) 30

31 Nevropeptider kan virke både som hormoner og nevrotransmittere Hormonvirkning i adenohypofysen eller systemisk Nevrotransmitter eller kotransmitter på autonome cellegrupper i hjernestammen eller preganglionære nevroner i medulla spinalis Temperaturregulering og matinntak Termostatfunksjonen (37 o C) Feber: Bakteriemembran-pyrogener interleukinproduksjon: IL1 IL6 kan endre set-point til 39 o C Fremre del : økt sekresjon av magesaft Laterale del: økt matinntak; mediale redusert (ghrelin fra tom mage nu arcuatus: NPY øker, POMC reduserer) Leptin fra fettvev virker på reseptor i hypothalamus redusert matinntak 31

32 Suprachiasmaticus-kjernen (SCN) i hypothalamus bestemmer døgnrytmer Hormoner (cortisol), temperatur, blodtrykk, våkenhet, stemningsleie og seksualfunksjon har circadian rytme Synsbane fra netthinnen påvirker 24- timers pacemaker-celler i SCN Bane fra hypothalamus til epifysen går via sympatiske nevroner i grensestrengen Melatonin dannes og frigjøres i epifysen Hypothalamus påvirker søvn Melatonin påvirker den biologisk klokke i hypothalamus og kan brukes som medisin mot jetlag Hypokretin (=orexin)-holdige celler i bakre del induserer våkenhet Hypokretin-mangel er assosiert med søvnsykdommen narkolepsi (med katapleksi) 32

33 Hypothalamus og seksualfunksjon Produserer de gonadotrope hormoner som virker på ovariene og modning av eggceller Hypothalamus har reseptorer for kjønns-hormoner (tilbakekobling) Hypothalamus og immunforsvar Stress ACTH cortisol nedsatt immunforsvar? Kan hypothalamus påvirke T-celle funksjon? Sympatikus innerverer milt, benmarg og lymfatiske organer opprettholder T-cellekvalitet Parasympatikus modulerer immunsystemet via nikotinreseptorer (mindre cytokinutslipp) Påvirker IL-1 afferente vagusforbindelser og gir sykdomsadferd hos dyr og mennesker? 33

34 Hvordan immunsystemet kan påvirke CNS og sykdomsatferd? Brodal P 2007 Hypothalamus formidler effekten av psykiske tilstander på kroppslige funksjoner Limbisk korteks og amygdala påvirker hypothalamus (Depresjon kan f.eks. stoppe menstruasjonen; amenoré) Hypothalamus kan ha betydning for psykosomatiske symptomer, men dette er ufullstendig utforsket. 34

35 Stress er (respons på) fysisk og/eller psykisk belastning ( load, stressor ) Stressrespons er hensiktsmessig (men kan bli symptomfremkallende hvis den ikke slås av!) Følelse av mangel på kontroll psykisk stress Manglende sosial tilhørighet psykisk stress Utløp (fysisk) for frustrasjon psykisk stress Emosjonelle kroppslige reaksjoner formidlet via hypothalamus Autonom endring Rødme, svetting, hjertebank... : Aktivering via hypothalamus er sansynlig. Motorisk endring Respirasjonsfrekvens, kroppsholdning og ansiktsuttrykk Premotoriske nevronale nettverk i retikulærsubstansen aktiveres automatisk av hypothalamus? 35

36 Mennesker har mest komplisert emosjononelt register Katt, hund, ape frykt, raseri, behag,..(antagelig mer!) Menneske frykt, sinne, glede, trishet, avsky, overraskelse, forakt Angst og FRYKT (en typisk adrenalineffekt) Se forklaring i Ganong F. Review of medical physiology Kap 20 Adrenalin (også kalt epinephrine-fra adrenal medulla) og NA (også kalt norepinephrinefra sympatiske endegrener) har lignende men litt ulik effekt på puls, BT, total perifer motstand(tpr) og blodgjennomstrømning (CO). NA stimulerer også hjertet via beta1, men BT-økning aktiverer barorefleksen som gir redusert HR 36

37 Fysiologiske undersøkelser ved Autonome dysfunksjoner Indikasjoner Polynevropatier Smertetilstander med mistanke om autonom dysfunksjon Stillingsavhengig lavt blodtrykk Multippel System Atrofi (Parkinson +) Endret blærefunksjon (omtales ikke) 37

38 Aktuelle tester RR-interval variasjon Non-invasiv BT variasjon Orthostatisk test (BT og RR-interval) Valsalva test (puste ut mot 40 mmhg) Sympatisk hudrespons Evaporimetri (QSART-ACh, oppvarming) Pupillometri (lysrefleks, farmaka) Flow i hud og muskel (Laser-Doppler) Måle noradrenalin i serum Mikronevrografi Normal hjerteratevariasjon ( sinusarytmi ) 38

39 Hjerterate-variasjon (RR interval) Normal sinusarytmi er parasympatisk funksjon Unormal ved polynevropatier som angriper vagusnerven Dyp inspirasjon/expirasjon test Ratio=RR-max/RR-min måles Nevrofysiolog diagnose av RRvariasjon 39

40 Nedre normalgrenser for hjerteratevariasjon 20 år 40 år 60 år Tilt 30:15 ratio Vasalva ratio Variasjonskoeffesient hvile Ziegler 1992 Dyp respirasjon påvirker RRintervalet og blodtrykk Respirasjon Respirasjon RR interval Blodstrøm finger Blodtrykk Hud temp KB Nilsen upubl 40

41 Normal og unormal ortostatisk blodtrykk-respons Starter å reise seg Normal Oppreist Unormal Braune 1999 Sympatisk hudrespons (SSR) er elektrisk spenning som måles på huden Potensial fra svettekjertler i håndflate/fotsåle (latenstiden er s i håndflaten). Utløst av forskjellige stimuli (lyd, elektrisk, dyp inspirasjon) % unormale ved polynevropati (Dettmers Hoeldtke). Unormal ved Parkinson +, spinalskade. 41

42 SSR: Sympatisk hudrespons Laser Doppler Flowmetry Måler blodstrøm ytterst i huden på arbitrær skala (i perfusjonsenheter ). Flux=konsentrasjon av RBC hastighet, kan beregnes) Kan da også måle respons på stimuli: Histamin-iontophoresis: Axon refleks-mål Respirasjonsindusert kutan sympatisk C fiber aktivitet (12 av 25 med polynevropati hadde unormal verdi) Schüller J Neurol

43 Laser Doppler-prinsippet: Lys reflekteres fra røde blodlegemer i overfladiske blodårer Lysfrekvens -endring er proporsjonal med blodstrømshastighet QSART (kvantitativ sudomotor aksonrefleks test) ACh Iontophoresis Svetterespons P Low 43

44 Sympatisk vedlikeholdt smerte? (Skadet nociceptor utvikler 2-reseptorer. NA fra sympatiske nevroner lager smerte?) Baron 1999 Andre tester Pupillometri: Denerverings-supersensitivitet (Horner syndrom, Cluster hodepine) Lysrefleks og nærinnstilling (Holmes- Adie s syndrom og Adie s tonisk dilaterte pupille) Evaporimetri måler regional sympatisk svetting (varme eller cholinerg stimulering) Kulde-pressor test (Lav repeterbarhet) Schirmer s test for tåreproduksjon Termografi = varmekamera: Uspesifikk 44

45 Lys-refleksen går via pretectum til aksessorisk oculomotorius kjerne. Horners syndrom med ensidig miose og ptose (svikt i sympatisk innerverte m dilatator pupillae og Mullers muskel i øyelokket) (krysning gir indirekte refleks) Unormale mønstre (stiplete) reflekser A: lav-intensitets mønster (afferent defekt) B:Langsom kontraksjon (paras. defekt: --n. III/.. midbrain C:--Sympatisk defekt (miosis + redusert fase2-redilatasjon) C: defekt sentral hemming av pupillekonstriktor D: residual tonisk lysrefleks 1 sec stim (klinisk nyttigst!) <0.5 s: V-form 45

46 Pupillometrisk supersensitivitet: skade på preganglionært nevron gir Horners syndrom, manglende effekt av indirekte presynaptisk virkende OH-amfetamin og supersensitivitet på direkte virkende phenylefrin Mikronevrografi: Intranevral elektrode måler direkte aksjonspotensialer i sympatiske aksoner Bradykardi Nedsatt impulsfrekvens i sympatisk nevron EKG MSA BT synkope Wallin BG 46

47 Mikronevrografi fra Hud / Muskel og lokal NA-produksjon er beste metoder? Figuren viser tre metoder: 1 Måle NA i serum 2 Mikronevrografi 3 Spektralanalyse av RR-interval Grassi J Hypertens 1999 HF 0.3 Usikkert om HF avspeiler sympatisk aktivitet LF 0.1 Hz = (parasymp atisk) Resp.- frekvens High frequency Low frequency Slutt 47

48 A og NA i venøst blod (påvirkes også betydelig av fysisk aktivitet) Adrenalin (epinephrine) Fysiologisk respons ved 2 ganger basal nivå 70% konjugert til sulfat Nesten alt fra binyremargen Halveringstid 2 minutter ko-lokalisert i store granuler med ATP og kromogranin A (og proenkefalin) bindes til beta1 reseptor i hjerte bindes til beta 2 kar-reseptor i muskel og lever (økt flow): økt pulstrykk Gir klinisk årvåkenhet ( attention ), men også angst og frykt 48

49 Noradrenalin (norepinefrin) Fysiologisk respons ved 5 ganger basal nivå 70% konjugert til sulfat Utskilles fra postganglionære nevroners synapser (liten andel fra binyremargen) Halveringstid 2 minutter kolokalisert i små tette granuler med ATP og kromogranin A (og proenkefalin) Bindes til beta1 reseptor i hjerte Bindes til alfa reseptor i kar (økt motstand, redusert flow): redusert pulstrykk Gir også klinisk årvåkenhet ( attention ) 49

Smerte. Arne Tjølsen

Smerte. Arne Tjølsen Smerte Arne Tjølsen Om smerte Disposisjon 1) Hva er smerte? 2) Nosiseptiv smerte 3) Modulering og sensitivisering Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell

Detaljer

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt Det autonome nervesystem, fysiologi ANS-1: Oversikt MED2200, 18.08.2015 Arild Njå Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Organsystemer må reguleres Nervesystemet og hormonsystemet regulerer

Detaljer

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut Smertefysiologi Petter Bogsti Manuellterapeut 1 Definisjon En ubehagelig sensorisk eller emosjonell opplevelse, som opptrer i sammenheng med vevsskade eller truende vevsskade, eller blir beskrevet som

Detaljer

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet 1. Hvilke to hoveddeler består nervesystemet av? 2. Hvilke tre anatomiske deler består hjernen av? 3. Storhjernen deles inn i fire lapper. Gi navnet

Detaljer

HYPOTHALAMUS Disposisjon Overordnet funksjon Hypofysen og endokrin regulering Regulering av kroppstemperatur Regulering av matinntak

HYPOTHALAMUS Disposisjon Overordnet funksjon Hypofysen og endokrin regulering Regulering av kroppstemperatur Regulering av matinntak HYPOTHALAMUS hypothalamus Disposisjon Overordnet funksjon Hypofysen og endokrin regulering Regulering av kroppstemperatur Regulering av matinntak 1 Hypothalamus og hypofysen (Kap 30; Brodal 5 utgave) Momentliste:

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Faglig kontakt under eksamen: Bente Gunnveig Berg Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 13.12.13 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

22. Mai Eksamen i NEVR2030. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT.

22. Mai Eksamen i NEVR2030. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. 22. Mai 2014 Eksamen i NEVR2030 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom?

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Sustained arousal-modell for

Detaljer

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng av Lars Norderhus D.O. Mål Beskrive klinisk tilnærming Kartlegge overbelastninger Anatomi og innervasjon av immunsystemet Hvordan kan

Detaljer

Enkel oversikt-smertefysiologi

Enkel oversikt-smertefysiologi Smertefysiologi Overlege Dr Med Lars Jørgen Rygh KSK/Seksjon for Smertebehandling og Pallisjon/OT-anestesi, HUS Novemberkurset 03.11.2014 kl 09:30-10:00 Enkel oversikt-smertefysiologi Transduksjon Transmisjon

Detaljer

FORDØYELSE OG ERNÆRING. 3. (MR) Hvilke komponenter består en micelle av? (4 SVAR RIKTIGE) Kolesterol Triasylglyserol

FORDØYELSE OG ERNÆRING. 3. (MR) Hvilke komponenter består en micelle av? (4 SVAR RIKTIGE) Kolesterol Triasylglyserol REPRODUKSJON 1. Gjennom den månedlige reproduksjonssyklusen hos fertile kvinner går både ovariene og endometriet gjennom tre faser. Kvinnen kan merke denne syklusen både på humøret og rent fysisk, ikke

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Viktige funksjoner Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Sende impulser til muskler og kjertler Tenkning Følelser Hukommelse Språk Læring Bevissthet 103 Celler i nervesystemet Nerveceller

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Hele eksamen består av 68 oppgaver (100 poeng) på 6 sider (inkludert forside).

Hele eksamen består av 68 oppgaver (100 poeng) på 6 sider (inkludert forside). 6 juni 2013 Eksamen i NEVR2010 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer.

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer. Studentens navn: Kristin J Harila Type oppgave: Eksamens forberedelse, seminar oppgave Innleverings: Vår 2011 Antall tegn (uten mellomrom): 5656 Oppgave 14: Gi en enkel oversikt over hjernens struktur.

Detaljer

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD)

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Bedøvelse komponenter Stress og smerte Faktorer viktige for effekt Store variasjoner mellom arter Store variasjoner innen arter Bedøvelsesmidler

Detaljer

22. Mai Eksamen i NEVR2010. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT.

22. Mai Eksamen i NEVR2010. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. 22. Mai 2014 Eksamen i NEVR2010 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet Flervalgsoppgaver - nervesystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ Nervesystemet 1 Hva er riktig navn på strukturene? A. I: Ranviers innsnøring II: myelinhinne III: cellekropp B. I: myelinhinne

Detaljer

Oppgave: MED2200_OPPGAVE3_V18_KONT

Oppgave: MED2200_OPPGAVE3_V18_KONT Side 17 av 37 Oppgave: MED2200_OPPGAVE3_V18_KONT Del 1: HETEBØLGE I MADRID En 70 år gammel kvinne som veier 70 kg, bor alene i 4. etasje i et bolighus uten heis. Leiligheten har ikke aircondition. En uke

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv Arnstein Finset Smertetransmisjon Hvordan bearbeides smerteimpulsene i hjernen? Somatosensorisk område Senter for sensorisk smerteoppfatning Kognitiv

Detaljer

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals.

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals. 1 MOMENTLISTE rev.18.08.2006 Institutt for biomedisin Nevrobiologi Medisinerstudenter (MED1NEVRO) Masterstudenter (HUFY235) 2006/7 ------------------------------ Emnet Nevrobiologi gis til medisinerstudenter

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve Den spinale trigeminuskjernen For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode.

Detaljer

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF Årsaker til overvekt Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF SYKELIG OVERVEKT VÅR TIDS SVØPE? - Energi inntaket oversiger

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Hva er smerte? Lars Jørgen Rygh

Hva er smerte? Lars Jørgen Rygh Hva er smerte? Lars Jørgen Rygh https://www.youtube.com/watch?v=q_ihfq Gsj4s 6 smertemekanismer 1. Nociseptiv 2. Nevropatisk Nevropatisk smerte «Smerte forårsaket av en lesjon eller sykdom (disease)

Detaljer

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen Den tredelte hjernen For å forstå hvordan hjernen reagerer ved fare og belastninger, må vi skaffe oss kunnskap om hvordan hjernen er bygd opp, og hvilke deler av hjernen som styrer ulike funksjoner. En

Detaljer

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika Sentralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystem (PNS) må kunne beskrives generelt.

Detaljer

Nervesystemet hvordan påvirkes en hjerne under utvikling?

Nervesystemet hvordan påvirkes en hjerne under utvikling? Nervesystemet hvordan påvirkes en hjerne under utvikling? Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Norsk Barnesmerteforening Tverrfaglig seminar 9. mai 2016 Barnehjernen er ikke

Detaljer

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes Svein Ove Husnes Anatomi II Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Nervesystemet Oppbygning Funksjon Organsystemer Skjelettsystemet

Detaljer

Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær. -nøkkel til stressmestring og selvomsorg - kilde til personlig og faglig utvikling

Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær. -nøkkel til stressmestring og selvomsorg - kilde til personlig og faglig utvikling Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær -nøkkel til stressmestring og selvomsorg - kilde til personlig og faglig utvikling Anne Sælebakke - 2013 6 Anne Sælebakke - 2011 Gi meg en PAUSE Anne Sælebakke - 2013 Hva

Detaljer

Smerter i svangerskap og underfødsel Hvordan skal vi forstå og hjelpe

Smerter i svangerskap og underfødsel Hvordan skal vi forstå og hjelpe Smerter i svangerskap og underfødsel Hvordan skal vi forstå og hjelpe Fagdag AHUS Januar 2012 universitetssjukehus 1 Dagens tema Litt smertefysiologi Hva bety det for gravide Hva betyr det for fødselen

Detaljer

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 Modul 4 Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 84. Munnsone: trigeminus -neuralgi, munnproblem, betennelse i munnhula (stomatitis). Hjelpende punkt ved avhengighetsproblem,

Detaljer

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl Eksamen i humanbiologi OD2100 02. desember 2016 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 Tungpusten fisker Kenneth (56 år) arbeider som fisker og har røkt siden ungdommen. De siste månedene har han blitt tiltagende tungpusten,

Detaljer

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen Funksjonell MR Ole A. Andreassen TOP-gruppen, Seksjon for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo o.a.andreassen@medisin.uio.no Innhold Funksjonell

Detaljer

Smertefysiologi kortversjon 2012

Smertefysiologi kortversjon 2012 Smertefysiologi kortversjon 2012 Trond H Sand (Bilder fra Kandel E. Principles of Neural Science 3dje og 4de utgave), Purves D Neuroscience 4th ed og Brodal P Sentralnervesystemet 4. utgave To viktige

Detaljer

Polyvagal teorien, hjerterateavariabilitet (HRV) og kliniske muligheter

Polyvagal teorien, hjerterateavariabilitet (HRV) og kliniske muligheter Polyvagal teorien, hjerterateavariabilitet (HRV) og kliniske muligheter Benjamin Hummelen Overlege/seniorforsker Avdeling for forskning og utvikling Forskergruppe personlighetspsykiatri Klinikk psykisk

Detaljer

ACCORDAGES ARTICLES. N 3 1 er semestre 2015. La revue des praticiens de la méthode G.D.S.

ACCORDAGES ARTICLES. N 3 1 er semestre 2015. La revue des praticiens de la méthode G.D.S. 22 MUSKELKJEDER OG KOGNITIV TERAPI Sidsel Lombardo, fysioterapeut 24 Etter å ha jobbet åtte år i Frankrike, og deltatt på kurs om Mezieres metoden, fikk jeg mulighet til å lære mer om muskelkjeder og GDS-metoden

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00. Faglærer: Eksamenskontoret: Hanne Holm

Emnenavn: Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00. Faglærer: Eksamenskontoret: Hanne Holm EKSAMEN Emnekode: HVPAR10113 Emnenavn: Akuttmedisin 1, 20 stp. PARAMEDIC Dato: 23. november 2016 Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00 Faglærer: Thor-David Halstensen,

Detaljer

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Overskrifter Hovedpunkt Årsaksforhold. Sårbarhet, stress og vedlikehald Sensitivisering,

Detaljer

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Overlege, Avd.for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Nevrobiologi Gi en generell nevrobiologisk

Detaljer

Oppgave: MED2200_OPPGAVE1_H18_ORD

Oppgave: MED2200_OPPGAVE1_H18_ORD Side 2 av 38 Oppgave: MED2200_OPPGAVE1_H18_ORD Del 1: SULTEN Kari er sulten og hører at samboeren begynner å lage middag på kjøkkenet. Snart kjenner hun lukten av fisk stekt i karri, noe hun synes er veldig

Detaljer

MOTORISKE SYSTEMER. Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 16 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold

MOTORISKE SYSTEMER. Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 16 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold MOTORISKE SYSTEMER Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 16 oktober 2017 motorikk_intro_(a.lundervold)_20171016.pptx Tidsplan Nevrobiologi-delen av 14/8-2017 15/12-2017 Temablokk 3 Motoriske

Detaljer

NEVROPATI OG SARKOIDOSE

NEVROPATI OG SARKOIDOSE NEVROPATI OG SARKOIDOSE Oslo, 5. mars 20 SVEIN IVAR MELLGREN Professor emeritus dr.med., overlege Forskningsgruppe nevromuskulære sykdommer, Institutt for klinisk medisin Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Smertefysiologi Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Formålet med foredraget Basale mekanismer for sensitivisering Hvordan kan sensitivisering oppstå? Genetikk og generaliserte muskelsmerter

Detaljer

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet.

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. 1 Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. De kan inngå i et sanseorgan eller ligge mer spredt rundt i kroppen. er

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg Skolelaboratoriet i biologi - Cato Tandberg Sansene våre Hva sier læreplanen.. Etter 2. årstrinn bruke sansene

Detaljer

Stressmedisinsk forståelse for sjukdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager.

Stressmedisinsk forståelse for sjukdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager. Stressmedisinsk forståelse for sjukdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager. Bjarte Stubhaug, dr. med. Klinikk for stressmedisin/ Psyk. klinikk, Helse Fonna Førsteamanuensis, Universitetet

Detaljer

HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI

HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018 HJERTETS LOKALISERING: Perikard Myocard Endocard HJERTETS OPPBYGGING HJERTETS OPPBYGGING

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk.

Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk. Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk. 1. Nervesystemets bygningselementer og deres virkemåte Nerveceller og nervevev - Nerveceller har et soma (perikaryon) og lange utløpere: et akson og

Detaljer

S T R E S S FORSTÅELSE BEHANDLING

S T R E S S FORSTÅELSE BEHANDLING S T R E S S FORSTÅELSE BEHANDLING Dr Gunnar Rosén Cand Psychol The Pain Clinic Aker University Hospital Oslo Norway Gunnar@Stresslife.dk Dr Gunnar Rosén - The Pain Clinic Aker University Hospital - Oslo

Detaljer

Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering

Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Rehabilitering av pasienter med hodeskader og hjerneslag Trondheim

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Unni (22 år) Vedvarende følelse av kraftig utmattelse og energisvikt i etterkant av en infeksjon Økende plager

Detaljer

NEVROTRANSMITTERE. og deres mekanismer. Linda White Inst. for nevromedisin, NTNU. Notater til forelesning , Stadium 1C

NEVROTRANSMITTERE. og deres mekanismer. Linda White Inst. for nevromedisin, NTNU. Notater til forelesning , Stadium 1C NEVROTRANSMITTERE og deres mekanismer Notater til forelesning 05.09.2016, Stadium 1C Linda White Inst. for nevromedisin, NTNU Studiehåndboken #4. Kjemi, biokjemi, farmakologi 4.1.2 Forklare nevrotransmitternes

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Faglig kontakt under eksamen: Bente Berg Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 12. desember 2016 Eksamenstid: 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Ghrelin og leptins rolle i appetitt- og vektregulering

Ghrelin og leptins rolle i appetitt- og vektregulering Ghrelin og leptins rolle i appetitt- og vektregulering MED-3950 5.-årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Våren 2015 Tromsø Av Anne Berit Olsen Med. stud. MK-10 Veileder: Rasmus

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Navn på del av hjernen som er med på å styre bevegelse og balanse (lillehjernen) Nervecellen; utløper som mottar info (dendritt)

BINGO - Kapittel 3. Navn på del av hjernen som er med på å styre bevegelse og balanse (lillehjernen) Nervecellen; utløper som mottar info (dendritt) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (enfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

Hormonsystem. Soneterapi og massasjeterapi Gihealth.com. Læringsmål hormonsystemet

Hormonsystem. Soneterapi og massasjeterapi Gihealth.com. Læringsmål hormonsystemet Hormonsystem Soneterapi og massasjeterapi Gihealth.com Læringsmål hormonsystemet Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan Kjenne til hovedinndelingen av det endokrine systemet Beskrive

Detaljer

Glutamat reseptorer og signaltransduksjon. Læringsmål: Ha grundig forståelse for oppbygningen, funksjonen og utbredelsen av glutamat reseptorer.

Glutamat reseptorer og signaltransduksjon. Læringsmål: Ha grundig forståelse for oppbygningen, funksjonen og utbredelsen av glutamat reseptorer. Glutamat reseptorer og signaltransduksjon Læringsmål: Ha grundig forståelse for oppbygningen, funksjonen og utbredelsen av glutamat reseptorer. Ha grundig forståelse for prinsippene for signaltransduksjon

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvorfor dør barn? Under 1 år Missdannelser 24% Krybbedød 20% Infeksjoner 19% Trauma 4% Kreft 2% Hvorfor dør barn? 5-14 år Trauma

Detaljer

Vedvarende stressresponser

Vedvarende stressresponser Vedvarende stressresponser en samlende teori for kronisk utmattelsessyndrom Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Vedvarende stressrespons-teorien

Detaljer

EKSAMEN Våren PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1. Onsdag 8. juni kl. 09:00 (6 timer)

EKSAMEN Våren PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1. Onsdag 8. juni kl. 09:00 (6 timer) EKSAMEN Våren 2016 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1 Onsdag 8. juni kl. 09:00 (6 timer) Kjære student på PSYC2206 Du får her eksamensoppgaver fra hver av de fire delene i dette emnet. Vi anbefaler at

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom (ME) hva vet vi om årsaker og behandling? Vegard Bruun Wyller

Kronisk utmattelsessyndrom (ME) hva vet vi om årsaker og behandling? Vegard Bruun Wyller Kronisk utmattelsessyndrom (ME) hva vet vi om årsaker og behandling? Vegard Bruun Wyller Professor, Inst. for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at Kvinnens kjønnsorgan Menstruasjonssyklusen. Lær deg dette. Hva er menstruasjonen egentlig? Menstruasjonen er blødninger fra skjeden som en del av den kvinnelige forplantningssyklusen. Syklus betyr sirkel

Detaljer

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade 1 Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade Overlege Annette van der Meer Halvorsen Avdeling for Spinalskader St.Olavs Hospital 2 Ryggmargsskade 3 Ryggmargsskade 4 Behandling - rehabilitering,akuttfasen

Detaljer

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Side 2 av 38 Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Del 1: OM RUS OG RUSS Jeanette er 19 år og russ. Hun og flere i hennes familie har familiær hyperkolesterolemi, en sykdom som gjør at pasienten har høyt

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 9. august 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Prevalens av demens-alle typer I Norge i dag ca. 72000 personer demente. I 2040 vil det være nesten 140.000!

Prevalens av demens-alle typer I Norge i dag ca. 72000 personer demente. I 2040 vil det være nesten 140.000! Prevalens av demens-alle typer I Norge i dag ca. 72000 personer demente. I 2040 vil det være nesten 140.000! Lorentz Nitter Sykehjemslege/fastlege 16% av de over 75 år er demente. Fredrikstad 31102012

Detaljer

REPRODUKSJON. 1. I noen målceller blir testosteron gjort om til a. Progesteron b. LH c. Østrogen d. Dihydrotestosteron

REPRODUKSJON. 1. I noen målceller blir testosteron gjort om til a. Progesteron b. LH c. Østrogen d. Dihydrotestosteron REPRODUKSJON 1. I noen målceller blir testosteron gjort om til a. Progesteron b. LH c. Østrogen d. Dihydrotestosteron 2. Hvilke av følgende utsagn er riktige om mamma? a. Hovedkomponenter av mamma er melkekjertler,

Detaljer

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift

Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Alkohol: Nevrobiologi og farmakologi Akutte tilstander og helseproblemer ved langvarig bruk Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avd.for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus Nevrobiologi

Detaljer

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009 Kompendium MEDSEM7R Laget mai 2009 1 KOMPENDIUM MEDSEM7R... 1 NEVROLOGI... 16 ANATOMI OG FYSIOLOGI... 17 HJERNEANATOMI... 17 STEMMEBÅNDENE... 17 MEDULLA SPINALIS OG SPINALNERVER... 18 HOSTEREFLEKSEN...

Detaljer

Grunnleggende om nervesystemet

Grunnleggende om nervesystemet Grunnleggende om nervesystemet Nevronal cellebiologi Membranpotensialet Aksjonspotentialet Synapsepotensialet Nevrotransmittere Gliaceller Synaptisk plastisitet Basal medisinsk nevrobiologi Underviser:

Detaljer

PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER

PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER Hvordan ser disse pasientgruppene ut fra et fastlegeperspektiv? Eivind Andersen 22.01.15 Magesmerter Hodesmerter Muskelsmerter Brystsmerter Typiske symptomer ved funktionelle lidelser Almene symptomer

Detaljer

Modul 1 PUSTEN. Den som finner sin pust blir takknemlig for livet. Copyright Maiken Sneeggen Dypindrero.no

Modul 1 PUSTEN. Den som finner sin pust blir takknemlig for livet. Copyright Maiken Sneeggen Dypindrero.no Modul 1 PUSTEN Den som finner sin pust blir takknemlig for livet. 1 Dette vil du lære: Hva er pusten for oss? Hva kan pusten gjøre for stressnivå? Hva er utfordrende med å lære seg å puste på nytt? Hva

Detaljer

11.08.2011. Heming Olsen-Bergem

11.08.2011. Heming Olsen-Bergem Heming Olsen-Bergem Alt helsepersonell har plikt til å yte helsehjelp Plikten gjelder på jobb og fritid Hjelpen skal gis ut i fra kompetanse, slik at det forventes mer av en lege enn av en tannlege, og

Detaljer

Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår?

Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår? Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår? Konferansen «Må miljøvennlig energi støye?» MESH 12.03.2014 Gunn Marit Aasvang, Phd Avdeling for luftforurensing og støy Nasjonalt

Detaljer

BarneBlikk Traumebevisst BUP. Barnepsykolog Heine Steinkopf Barnepsykolog Anette Andersen RVTS sør

BarneBlikk Traumebevisst BUP. Barnepsykolog Heine Steinkopf Barnepsykolog Anette Andersen RVTS sør BarneBlikk Traumebevisst BUP Barnepsykolog Heine Steinkopf Barnepsykolog Anette Andersen RVTS sør Hjerneøvelse Refleksjonsøvelse Hjernen formes av bruken FagPresang Experiences Build Brain Architecture:

Detaljer

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi Medisinstudenter (MED1NEVRO, 20 studiepoeng) Masterstudenter (BMED251, 15 studiepoeng) Emnet Nevrobiologi gis til medisinstudenter i 2. studieår (MED1NEVRO),

Detaljer

Organbevarende behandling

Organbevarende behandling Organbevarende behandling Donorpreservasjon Bjørn Benterud Anestesiavd, OUS Mål Opprettholde organfunksjoner før, under og etter tap av hjernesirkulasjonen Krever full intensivmedisinsk innsats Emosjonell

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer