Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem"

Transkript

1 Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem

2 Fredagen den 16 augusti 2002 kl Sektionsmöte Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem (Se sidorna i Del I) Debattledare: Professor Lucy Smith, Norge Referent: Advokat, dr.jur. Knut Bergo, Norge Korreferent: Professor Bernhard Gomard, Danmark Referent, advokat, dr.jur. Knut Bergo, Norge: Det er mulig å si at papiret jeg har lagt fram er et typisk uttrykk for en norsk pragmatisk syns-vinkel på tingene. Det er ikke så mye internasjonalt der. Det jeg håper at dokumentet gjør, er å illustrere noen problemstillinger som jeg tror kommer til å få økt betydning fremover. Det er alltid vanskelig og vondt å spå trender i verdipapirmarkedet - det vet alle de som har tapt og tjent penger på det. Men en trend er veldig tydelig nå, "post Enron", Worldcom og alle de andre, nemlig at det går mot en økt reguleringsmessig fokus på verdipapirmarkedet. Fra et europeisk perspektiv er det ganske klart at det reguleringsmessige fokuset på den type problemstillinger har vært der en stund, det har vel litt bare med byråkratiets egen tyngdelov å gjøre. Her tenker jeg på arbeidet som foregår i det som tidligere var CESR. Hva det vil munne ut i er rimelig åpenbart: det blir klarere restriksjoner og prinsipper også for hvordan selskapene skal foreta handel med egne aksjer. Jeg hører ikke til de som mener at dette er problemstillinger som nødvendigvis må løses av lovgiver eller av tilsyns- og reguleringsmyndigheter. Jeg tror på markedsloven her også. Så der er jeg uenig med min ærede kollega Jesper Lau Hansen, som vel i sitt "paper" som skal debatteres senere i dag gir uttrykk for at det er problemstillinger som markedet ikke greier å ta av. Jeg tror ikke at markedet er perfekt, men jeg tror at en av de tingene man blant annet kan komme til å se, er at de selskapene som greier å utøve bare en best practice for hvordan de håndterer tilbakekjøp for eksempel, vil i mindre grad enn de andre oppleve rabatter og problemer knyttet til verdsettelsen av aksjene sine. Dette er elementer som det kan tas hensyn til også av selskapene og av de av oss som jobber som rådgivere for selskapene. Men det er ikke til å stikke under med at det mer kritiske fokuset på selskapenes tilbakekjøp av egne aksjer har kommet fra myndighetsmiljøene. Norske

3 230 Sektionsmöte investeringsbanker og verdipapirmiljøet mer generelt har vært positive -jeg har ikke sett noen som har uttrykt seg særlig negativt. Grunnen til det er at man oppfatter det som et virkemiddel, et mer fleksibelt virkemiddel sådan, for utbytteutbetalinger. Man er positiv til at selskaper som genererer såpass mye med cash flow er i stand til å betale utbytte, og hvis man da også gjør det ved å kjøpe tilbake i markedet, så har det en dobbel effekt i seg, nemlig at man bidrar til å holde oppe kursen. Og det liker en del i markedet. Jeg tror at det er tid for å revurdere den type synspunkter, og jeg tror at det også bør komme fra markedet. Jeg vil starte med å illustrere med en konkret case. Det er et selskap på Oslo børs som hører til de mellomstore og små, men som er stort innenfor sitt segment og som heter Pan Fish, et fiskeselskap. De er i disse dager i store problemer. De må gjennomføre en emisjon på en halv milliard etter at kursen har falt med %, er det vel. Og det er slikt som skjer. Fiskebransjen er syklisk og utsatt for tap osv. Det som er det spesielle med denne saken er at det i løpet av de halvannet til to årene de har vært på børsen, så har selskapet selv vært den viktigste traderen i egne aksjer. De pengene de har tjent gjennom årene har de ikke sart til side, men til dels brukt til å kjøpe tilbake sine egne aksjer og derved holde oppe kursen sin. Med dette som utgangspunkt så kan vi vende blikket litt mot det som er i ferd med å skje på reguleringssiden innenfor Europa. Her er utgangspunktet at det ligger et nesten eller egentlig ferdigbehandlet direktivutkast til det såkalte "Market Abuse"-direktivet, som jo så vidt jeg forstår er politisk klarert og teknisk klarert og hvor det er mer spørsmål om tid før det er i mål. Det som det er grunn til å merke seg der er at man har en definisjon av markedsmisbruk, eller "Market Abuse", som også inkluderer det man kaller reelle transaksjoner, altså reelle handier i markedet. Det er ikke bare feilinformasjon og fiktive handler og den type ting som kan representere et markedsmisbruk eller "Market Abuse", men også reelle transaksjoner. CESR, som er klubben av de europeiske tilsynsorganene, har i et dokument av 5. juli gitt uttrykk for en del anbefalinger med hensyn til hvordan man skal følge opp implementasjonen av direktivet med mer presise regler, og herunder også anbefalinger. Jeg går ikke i detalj på det tekniske der, jeg skal bare nevne et viktig element om hvordan de fortolker kravet til at det ikke skal foregå markedsmisbruk. En av de utledningene som de gjør av regelen som forbyr "Market Abuse" eller markedsmisbruk, er at man ikke skal gjennomføre "transactions or orders to trade which give or are likely to give false or misleading signals as to dissupply demand of price of financial instruments". Altså gi falske eller misledende signaler med hensyn til etterspørsel. Her er det et spesielt trekk ved selskapenes handel med egne aksjer. Nemlig at det kan foregå som en spleiseklubb - aksjonærene er en "klubb" som kan ha felle interesse av å opprettholde kursen i markedet. Det er jo mange som sier at man ikke skal kaste gode penger etter dårlige. Men sitter man tungt inne i et selskap (og det gjør aksjonærene) kan det være fristende å kjøpe mer og dermed ta ut

4 Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem 231 salgspress i aksjen kan bidra til å holde kursen oppe eller eventuelt også fa et ytterligere løft, så kan en tjene så mye på det verdiøkning/verdibevaring på det man sitter in-ne med fra før. Da kan det være greitt noen ganger å kaste gode penger etter dårlige. I den forstand så kan selskapenes tilbakekjøp av egne aksjer fungere som et nyttig virkemiddel. Alternativet er å utbetale utbytte - kontanter til aksjonærene. Men da blir det aksjonærenes egen bedømmelse om hvorvidt de vil kjøre de pengene inn i den samme aksjen igjen ved å kjøpe og bygge kursen opp. Det selskapet gjør her er at man tar penger ut av selskapets drift, men beslutter på vegne av alle aksjonærene at de skal inn igjen i aksjen. Det har gode sider ved seg, men også noen dårlige sider ved seg, nemlig at man kanskje, hvis man ser litt strengt på det, er med på å skape det som er i realiteten en fiktiv etterspørsel etter selskapets aksjer. Det spesielle med direktivet som jeg nevnte er at man har en preamble, eller en fortekst, som gir uttrykk for, og som korreferenten også har pekt på i sitt korreferat, at man har en uttalelse som går på at i utgangspunktet skal det være en "safe harbour", altså en frisone for selskapenes handel med egne aksjer, fordi man sier at det etter omstendighetene kan være helt legitimt og på sin plass å foreta tilbakekjøp. Det er jeg ikke uenig i. Men utfordringen, som CESR jobber med, er å utvikle nærmere kriterier for hvordan den type operasjoner skal foregå. Et av de forslagene som blant annet ligger der er at selskapenes egenhandel ikke må overstige 25 % av dagsvolumet for en aksje. Man har også et krav om at handel med egne aksjer ikke skal overstige det som var den siste omsetningsprisen. Dette den type ting vi har hatt litt fokus på i Norge. Vi har sett, fordi vi har et lite likvid marked, operasjoner hvor selskapene nok ikke i samme grad har vært seg bevisst at de ikke skal røre kursen på sine egne aksjer. Det er et element som CESR nå fokuserer sterkt på. Så kan man spørre, hvor viktig er det da at man gjennom de riktige reguleringer sørger for at etterspørselskurven etter en aksje er uttrykk for reell etterspørsel fra uavhengige parter som er villige til å kjøpe aksjen. Man kan jo si at i siste omgang er det de underliggende realitetene som teller; hvor lønnsomme selskapene er. Du kan lure markedet en stund, men du kan ikke lure markedet hele tiden. Men hvis vi ser på det som har skjedd de siste to, tre, fire årene i markedet fremstår det som åpenbart at prisen en aksje blir omsatt for i markedet i sterk grad kan være leddende for hvordan prisutviklingen fremover vil bli. Dette gjelder også for profesjonelle investorer, men ikke minst for "retail investorer" og mindre investorer, som rett og slett forholder seg til den børskursen som de kan lese seg til i avisen, eller i disse moderne dager som de kan fra sekund til sekund observere der de sitter med sin Internett-tilkobling til børsen. Og i den grad den etterspørselskurven som ligger der er knyttet opp mot selskapenes egne beslutninger om å gå inn (og bevisst eller ubevisst) påvirke sin egen aksjekurs, så tror jeg at selskapene veldig lett kan komme til å mislede markedet. Det er fristende å avslutte, for jeg skal være kort, med å si at det er vel ting som

5 232 Sektionsmöte tyder på at selskapene har mange nok mekanismer allerede for å kunne manipulere sin egen kurs. De bør ikke kunne drive med tilbakekjøp av egen aksjer uten at det skjer innenfor stramme rammer som forhindrer dette. Dette bør være utfordring, både for CESR, for CESR har det på sitt bord, for de norske tilsynsmyndighetene, men også en utfordring for selskapene seiv. Korreferent, professor Bernhard Gomard, Danmark: Egne aktier er et område, hvor harmoniseringen mellem medlemslandenes ret er kommet meget langt frem. Tilbage i tiden var der store forskelle mellem landene. I dag følger at de fleste af Unionens lande de muligheder, det 2. selskabsretlige direktiv giver for at tillade handel med egne aktier. Forskellene fra land til land er ret beskedne. Der er imidlertid et punkt, hvor harmoniseringen ikke har gjort fremskridt. Det er det skatteretlige. De skatteretlige forskelle fra land til land betyder, at brugen af egne aktier trods harmoniseringen gennem det 2. selskabsretlige direktiv ikke er helt ensartet. For Danmarks vedkommende betyder de skattemæssige regler, at egne aktier i særlig grad er interessante for de børsnoterede selskaber. Jeg skal ikke gå ind på at redegøre for de danske skatteretlige problemer. Det ville ikke kunne gøres på kort tid. Reglerne er komplicerede. Hvordan bruges reglerne om de egne aktier? Ja, reglerne bruges som et værdifuldt instrument til at styre selskabernes kapitalisering. Den bedste måde til at give et indtryk af problemerne er kort at nævne i hvilke situationer, vi i praksis i Danmark ser egne aktier anvendt. Det første eksempel, jeg vil nævne, er et stort dansk forsikringsselskab, som i sin årsrapport (årsregnskab), proklamerer, at man vil aldrig udbetale udbytte, men hvert år med passende beløb foretage opkøb af egne aktier, og at de opkøbte aktier vil blive annulleret. Det betyder, at kursen på selskabets aktier udvikler sig noget mere positivt, end den ellers ville gøre. De aktionærer, der ønsker det, kan sælge. De aktionærer, der ønsker at tage deres gevinst senere, kan beholde aktierne. Ingen har dog garanti for, hvordan aktiekurser vil udvikle sig. Bergo nævnte, at man jo kunne udbetale pengene som udbytte, og aktionærerne kunne så blot investere i selskabets aktier. Af skattemæssige grunde ville det være en fremgangsmåde, som i hvert fald hos os og i flere andre lande ikke altid er fordelagtig. Grunden til, at forsikringsselskabet bruger er dels skattemæssig og dels, at man giver aktionærerne en frihed. Aktionærerne kan selv vælge, i hvilken periode de vil tage en gevinst hjem. Det er altså for en væsentlig del et periodiseringsproblem. Det er mit indtryk, at i det store og hele har aktionærkredsen været tilfreds med dette system. Jeg har ikke set kritik, men har derimod hørt om, at andre selskaber med interesse følger, hvordan denne politik skrider frem. Man kan spørge, om et gradvist opkøb og annullation af aktier, ikke efterhånden vil fremkalde problemer med, at aktiekapitalen bliver for lille? Ja måske om nogle år, men man kan jo blot foretage en fondsemission. Den bundne

6 Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem 233 kapital kan jo når som helst let bringes op. Det er heller ikke et problem at aktiens stykpris kommer for højt op. Man kan jo blot lave en "stock split". En anden situation, hvor vi ser egne aktier blive brugt er, at selskabet nogle år af den ene eller anden grund har betydelig indkomst og derfor har en betydelig överlikviditet. Og spørgsmålet er, hvad gør vi nu med disse mange penge? Vi har set enkelte selskaber bebude et meget stort opkøb over en kortere periode. Det betyder, at pengene går ud til aktionærerne på den måde, at kursen løftes mere end den ellers ville være blevet løftet, eller i disse triste tider falder mindre end den ellers ville være faldet. Men i hvert fald en positiv påvirkning. Hvad bør iagttages for, at den fremgangsmåde er anbefalelsesværdig? Ja, det bør meldes klart og tydeligt ud til alle, at sådan gør man. Landets største bank, Danske Bank, erklærede for nylig, at man i løbet af efteråret vil foretage et opkøb af egne aktier på 2 milliarder kroner. To milliarder kroner er et meget stort beløb, men i virkeligheden er der ikke noget, der hedder stort eller småt. Alt skal ses i forhold til det, som det drejer sig om, og her må man nok sige, at det næppe kan betegnes mere som et rigtigt pænt opkøb, men det betyder naturligvis en vis stabilisering af kursen. Flere andre selskaber har på samme måde bebudet, hvad de vil gøre. Disse meddelelser går ud i pressen, således at interesserede ikke får den øjeblikkelige underretning til børsen gennem blot fondsbørsmeddelelser og gennem årsregnskaber. En dansk avis oplyste for nylig f.eks. at Danisco vil foretage et opkøb, og journalisten føjer til for den, der ikke selv kan indse det, at programmet vil understøtte aktien og demonstrere ledelsens forpligtelse til at give overskydende kapital tilbage til aktionærerne. Enkelte selskaber har foretaget opkøbet af egne aktier ikke over børsen, men på den måde, at de tilbyder at opkøbe aktier til børskurs plus en præmie. Bruges en sådan fremgangsmåde bliver spørgsmålet om at sikre ligestillingen mellem aktionærerne helt afgørende. Det vil sige, at der må laves et omhyggeligt opkøbsprogram. Der må gives regler for, hvordan aktionærerne kan melde sig til at få del i opkøbet, og alle aktionærer må have samme mulighed for at få del i præmien, det beløb som opkøbet tilbyder over den hidtidige børskurs. Eksemplerne viser og de fleste synes, tror jeg, at brugen af egne aktier som et instrument i kapitaliseringen af et moderne større selskab er en værdifuld ting. En aspekt i brugen af egne aktier er, at nogle selskaber der køber egne aktier op, annullerer aktierne, altså sætter aktiekapitalen ned, mens andre lægger de egne aktier på lager. Og hvad vil de med dem? I England er det en forpligtelse at annullere opkøbte egne aktier, men det er det ikke hos os. Og det kræver direktivet heller ikke. Hvad vil man med aktierne? Nogle selskaber erklærer i den redegørelse, som det er almindeligt at bringe, og som bør bringer i årsrapporten, at man har %, hvor meget det nu er af aktiekapitalen i egne aktier, og holder dem på lager for at bruge dem som betaling til opkøb af mindre virksomheder eller at bruge dem til opfølgelse af optionsprogrammer i selskaber, der har en incitamentsorienteret aflønning af ledelsen. Der må kraves fuld offentlighed om, hvor-

7 234 Sektionsmöte dan selskabet egentlig aflønner sin ledelse. Aflønning afledeisen bør ikke være et tagselvbord. Det må i dag betragtes som god "corporate governance", at skal ledelsen have optioner, må det være ganske klart, hvor meget det egentlig er, de får. Novo Nordisk, et stort dansk medicinalfirma, har i sin årsrapport vist et eksempel på, hvordan orienteringen til aktionærerne kan gives. Ser vi på, om der kan være andre anvendelser af egne aktier kommer vi ikke udenom spørgsmål om kurspleje og kursmanipulation. Det er lovmæssigt og direktivmæssigt forbudt at lave kursmanipulation, men det er ikke helt at drage en skillelinie mellem kursmanipulation, som er forbudt og en kurspleje, som er lovlig. Den danske lovgivning udmærker sig ikke ved klarhed. Det er måske fornuftigt, for vi trænger nok til en periode til at blive klogere og mere erfarne på dette område. Nogle siger, at de tilbyder sig selv lidt som market maker, således at en aktie, der er noget illikvid, dog alligevel handles. Aktionærer der vil skille sig ad med mindre beløb eller ønsker at købe mindre beløb, bør have mulighed derfor, og selskabet har måske en acceptabel funktion ved at virke som en slags market maker. En anden løsning på dette problem er at lade selskabets bankforbindelse påtage sig rollen som market maker. Vi mangler endnu helt at finde et rigtigt synspunkt på acceptabel kurspleje. Kursmanipulation at foretage skinhandler med henblik på at presse en kurs op eller ned er ikke tilladeligt, men er strafbart. Handel med egne aktier rejser et problem. Hvordan er det muligt at handle med egne aktier når vi i direktiv og i national lovgivning har regler om forbud mod insider-trading? Ledelsen i et selskab må, det må vi da håbe, vide en hel del mere om deres selskab end andre. Erkendes må imidlertid også, at "insider-trading" kun er forbudt for den, der har kursrelevant intern viden, og det er ikke al intern viden, der er kursrelevant. I Danmark er man gået den vej, at Fondsbørsen har fastsætte regler om nogle "vinduer", hvor man enten må eller ikke må handle i egne aktier, og disse "compliance programs" synes at fungere. De virker på mig lidt kunstige. Selskaberne må kun i bestemte perioder handle med egne aktier, og selskabers ledelse må i visse perioder ikke handle med selskabets aktier. Det virker for mig lidt formelt, men man må erkende, at det synes, som om disse regler fungerer nogenlunde. Når reglerne har været gældende en tid og vi har høstet erfaringer og set, hvad den europæiske udvikling i øvrigt bringer med sig, kan der måske findes en nyordning. Danmark er et lille land. Danmark har ikke mange store virksomheder, Danmark har ikke en stor og livlig børs. Vi har brug for at støtte os til Unionens standarder. Spørger man, hvordan har vi administreret direktivets krav om, at der skal vedtages en bemyndigelse på generalforsamlingen til at foretage dispositioner over egne aktier, så er svaret, at reglen følges på en måde, der gør lidt nar af reglen. Det er - i hvert fald i ethvert børsnoteret selskab, jeg har hørt om - et fast punkt på den årlige generalforsamling, at man bemyndiger bestyrelsen til at købe og sælge egne aktier til en kurs, der ligger +/- som oftest 10 % af børskursen. Der

8 Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem 235 ligger ikke heri, at bestyrelsen er bemyndiget til at drive kurspleje, og stabilisere kursen på egne aktier. Bemyndigelsen rokker ikke ved, at bestyrelsen er undergivet et publicitetskrav, og et publicitetskrav, som vi tager med stadig stigende nøjagtighed og strenghed. Den rutinemæssige bemyndigelse er vel udtryk for, at dette bemyndigelsessystem ikke er særlig praktisk. En ting, som man også bør nævnes om de egne aktier, er, at fremgangsmåden at anskaffe sig egne aktier og have dem på lager, er praktisk, fordi selskabet undgår besværet med at skulle forhøje aktiekapitalen for at fremskaffe egne aktier. Selskabet kan jo så handle på det tidspunkt det er praktisk. Man er ikke afhængig af at skulle på generalforsamlingen redegøre for komplicerede dispositioner. Der kan siges flere gode ting herom, men det må det understreges, at publicitetskravet er ufravigeligt. Hvis egne aktie-systemerne skal fungere og fungere godt, kræves det, at selskabet gør klart, hvad det foretager sig. Det kan være ligegyldigt om man køber eller sælger små poster, men køber og sælger man poster, der er så væsentlige, at kursen påvirkes, må markedet underrettes og underrettes, før dispositionerne sættes i værk, ganske som de store virksomheder omtalt her har gjort. Folk må vide, at nu vil der altså i efteråret være en ekstra efterspørgsel efter aktien, og så de kan gøre sig sine tanker om, hvad dette mon betyder for kursen. Selv om man ikke er stor ekspert kan man få et vist indtryk af hvad der et stort og et lille opkøb ved at tage den daglige kursliste og se, hvor stort beløb "trades" der egentlig hver dag i et selskabs aktier. Ek.lic, jur.kand. Rolf Skog, Sverige: Europeisk aktiebolagslagstiftning är onekligen inne i en period av stora förändringar. I land efter land inte bara i Norden omprövas principer och sanningar som etablerades i aktiebolagslagstiftningens barndom. Frågan om aktiebolagens förvärv av egna aktier är ett paradexempel på det. Ämnet stod högt på lagstiftarens agenda och diskuterades på otaliga juristmöten runt om Europa under 1900-talets första decennier. Näringslivet ville ha största möjliga frihet att förvärva egna aktier. Lagstiftaren höll emot och såg helst ett totalförbud. Tilläts aktiebolag att förvärva egna aktier, så skulle centrala aktiebolagsrättsliga skyddsintressen lätt kunna trädas förnär menade lagstiftaren. Resultatet blev i vissa länder ett totalt förbud. I Norden gäller det Sverige, Finland och Norge. I andra länder resulterade debatten i en kompromisslösning där bolagen tilläts förvärva egna aktier på vissa i lagen snävt angivna villkor och snävt angivna ramar. I Norden blev så fallet i Danmark. I skarp kontrast till den europeiska utvecklingen stod utvecklingen i Förenta staterna, där det förhärskande synsättet redan vid förra sekelskiftet var att aktiebolag kunde förvärva egna aktier inom ramen för utdelningsbara vinstmedel. Förvärv i större skala kom igång på 1970-talet och har sedan bara ökat i omfattning. I dag räknar man att omkring till en tredjedel av de amerikanska

9 236 Sektionsmöte börsbolagen i varje stund är involverade återköp av egna aktier. Större belopp återbetalas till amerikanska aktieägare via återköp av aktier än via traditionella utdelningar. Det är också från Förenta staterna som inspirationen kommer till de reformer som nu på kort tid svept fram i Europa. I takt med kapitalmarknadernas internationalisering, eller kanske amerikanisering, har man i land efter land liberaliserat reglerna om aktiebolags förvärv av egna aktier. När ämnet nu åter står på agendan, är det emellertid inte längre i första hand de aktiebolagsrättsliga aspekterna som står i fokus och sysselsätter lagstiftaren och rättsvetenskapen. Det är i stället frågan om hur handel med egna aktier kan passas in i ett allt mer komplicerat börsrättsligt regelverk. Referenten har givit oss en utmärkt bild av förhållandena i Norge. Korrferenten har redogjort för situationen i Danmark. Jag ska bara ge några korta glimtar från Sverige om något som referenten pekade på i sitt inledningsanförande. Svenska aktiebolag var i mer än hundra år förbjudna att förvärva egna aktier. Förbudet var i stort sett undantagslöst. På förslag av Aktiebolagskommittén är förbudet idag uppluckrat. Aktiemarknadsbolag, det vill säga aktiebolag med aktier noterade på börs eller auktoriserad marknadsplats, kan köpa egna aktier på marknaden eller genom ett offentligt erbjudande. Aktiebolag kan också ånyo överlåta återköpta aktier. Redan i kommittéarbetet stod det klart att en tillåtelse för bolagen att köpa och sälja egna aktier, skulle behöva kringgärdas av regler som begränsar möjligheten att genom handel kortsiktigt manipulera aktiekurserna. Kommitténs förslag var att förebilden för en sådan reglering skulle sökas på den enda marknadsplats i världen som hade någon egentlig erfarenhet av handel med egna aktier - nämligen New York Stock Exchange. Kommittén var också på det klara med att en sådan detaljerad teknisk reglering som det handlade om, inte lämpade sig för lagstiftning och kanske inte ens för myndighetsföreskrifter, utan borde ligga i börsens eget regelverk eller annan självreglering. Slutresultatet blev just en sådan kombinationslösning. Talaren redogjorde ytterligare för de specifika svenska regelverken och samverkan mellan offentlig reglering och självreglering. Bestämmelserna reglerar själva handeln på marknadsplatsen och syftar till att hindra kortsiktig påverkan på aktiekurserna genom att från bolagets sida manipulera utbud och efterfrågan. Självklart gäller också insiderlagens handelsförbud för handel med egna aktier. Som komplement till detta har det föreskrivits att handel över huvud taget inte får ske 30 dagar före helårsbokslut och delårsbokslut. Dessutom har rädslan för kortsiktig kurspåverkan fått den svenska lagstiftaren att komplettera den så kallade "short swing"-regeln i insiderlagstiftningen. Innebörden av det är att ett bolag som förvärvar egna aktier i praktiken inte kan överlåta dessa aktier förrän 3 månader efter förvärvet.

10 Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem 237 Advokat Olav Willadsen, Danmark: Problemet på dette område er, at nok er der meget tæt på formel lighed i de nordiske aktieselskabslove, men praksis varierer meget fra land til land. Min erfaring som praktiserende advokat er, at det er uhyre vanskeligt ikke blot i aktieselskabssager men også i andre sager at få påberåbt sig nordisk ret - jo, jeg påberåber mig det, men at få domstole til at lytte på norsk, svensk eller finsk praksis. Og det medvirker selvfølgelig til, at domstolene udvikler en forskellig praksis. På netop dette område, som vi diskuterer i dag, kan det ses fra de to ledende danske selskabsretlige domme. Det drejer sig begge om det i sin tid børsnoterede elselskab CEAS. Det er Højesteretsdom fra 21. august 1997 og Højesteretsdom af 8. april Den første sag, hovedsagen fra 1997, drejede sig bl.a. om, hvorvidt CEAS A/S lovligt havde disponeret, så aktierne i selskabet blev overført til et andelsselskab, et "andelsbolag", CEAS Energi AmbA, formelt ejet af forbrugerne, af konsumenterne, ikke af aktionærerne i aktieselskabet. Det var stiftet af CEAS A/S' ledelse, uden at der var indskudt nogle midler. Ved at CEAS A/S uden forholdsgodkendelse overførte 81 % af aktieselskabets overskud til andelsselskabet, kunne andelsselskabet købe aktierne i aktieselskabet. Ifølge det danske energiministerium skete købet hovedsageligt fra selskabets og de øvrige aktionærers penge. Det skete for at undgå spekulation i det dengang børsnoterede aktieselskab. Det undrer mig, fordi når et selskab går på børsen, risikerer man, at der bliver spekuleret med dets aktier. CEAS A/S' direktør bad elprisudvalget om ikke at udlevere papirer til aktionærer, og begrundelsen var, at det kunne få til følge, at aktierne ikke ville falde yderligere. Og det var ikke i det opkøbende andelsselskabs interesse. Måske ville det have været i aktieselskabets aktionærers interesse, men det var altså ikke i opkøberens interesse, at disse oplysninger kom frem. Højesteret godkendte dispositionerne, fordi det danske eliprisudvalg, som erklærede skriftligt, at det ikke havde nogen aktieselskabsretlige kompetence, havde fundet omdannelsen til andelsselskab ønskeligt. I den næste sag fra april 2002 prøvedes, om tvangsindløsningskursen på 430 eller en værdi på selskabet svarende til ca. 75 millioner danske kroner var i orden. Det var den ifølge Højesteret, selv om andelsselskabet havde købt til højere pris op til 850 kroner pr. aktie, og at man ikke skulle tage hensyn til, at værdien var højere, hvis ikke ledelsen havde overført 81 % af aktierne fra aktieselskabet til et selskab drevet af dets kunder. Resultatet var, at andelsselskabets egenkapital år 2002, stadig uden indskud fra andelshaverne, væsentlig takket være værdier tilbage fra før 1997 udgjorde 2,8 milliarder danske kroner. Henvisning til norsk og svensk praksis var forgæves, og norsk og svensk litteratur var også forgæves og blev end ikke citeret i Højesteretsdommene. Forelæggelse for EUdomstolen af lighedsprincippet efter 2. selskabsdirektiv, artikel 42, kunne heller ikke ske, og det vil sige det, at vi har en EU-retlig regulering, men den fungerer ikke i dansk praksis. Og derfor konkluderes, at der er så stor forskel på dansk og

11 238 Sektionsmöte anden nordisk aktieselskabsret, at vi på dette felt ikke kan regne med, at der er en retsenhed. Sjefsjurist Marius Ryel, Norge: Jeg synes det er fortjenestefullt og nyttig at dette emnet er tatt opp. Både fordi det illustrerer at spørsmålene som er reist av referenten og korreferenten i seg selv er et aktuelt område for vurdering i disse dager, men også fordi at det etter mitt syn illustrerer et noe mer generelt dilemma eller hovedspørsmål knyttet til regulering av finansmarkedene og aksjeselskapenes virksomhet der. Det kommer jeg tilbake til. Praksisen og utviklingen i Norge, slik som illustrert av referentens skriftlige innlegg, viser etter mitt syn iallfall at det er naturlig nå å se noe nærmere på disse reglene. Det gjelder også i sammenheng med den kommende implementering av markedsmisbruksdirektivet, som vel kom et langt skritt videre når "common position" ble vedtatt i rådet 19. juli. Et utgangspunkt kan være at selskapet jo per definisjon er den største innsider av alle, i hvert fall når det gjelder innsideinformasjon i form av informasjon om selskapets indre liv, økonomi, utvikling osv. Dette i seg selv viser dilemmaet med kjøp og salg av egne aksjer, når man samtidig ser det arbeid som gjøres for å hindre og begrense misbruk av innsideinformasjon hos alle andre aktører i markedet. Det er klart, som påpekt også av korreferenten, at det også er dels gode formål bak selskapenes adgang til å erverve egne aksjer. Det kan være en riktig og fornuftig måte å dele ut overskuddsmidler til aksjonærene på, hvor for eksempel skattemessige grunner gjør utbytteutdeling mindre hensiktsmessig og hvor selskapet ikke selv har alternative og bedre investeringer for frie midler. Dette har vært praksis i mange land, og det er også klart, i hvert fall for norsk del, at presset for å innføre slike regler var basert på at dette ble mer og mer utviklet i andre land under ledelse av USA. Og USA har jo en viss tyngde her ut fra størrelsen av det amerikanske markedet. Men det er et spørsmål om det er en god nok begrunnelse. Selv har jeg, som debattledaren sa også for sin del, vært nokså skeptisk til disse reglene siden de ble innført, og jeg er ikke helt sikker på om jeg har lagt all min skepsis bak meg. I kommentaren til forrige britiske Financial Services Act, står det noe i retning av at "the line between price manipulation and price stabilization is extremely fine". Dette ble også påpekt av korreferenten. Hvis man ser dette reguleringsspørsmålet fra et tilsynsperspektiv og et overordnet samfunnsmessig reguleringsperspektiv, synes jeg det er viktig å ta utgangspunkt i hva det er som skaper den nødvendige tillit til aksjemarkedene. Sett fra myndighetenes side er aksjemarkedene et redskap i landets nasjonale næringsliv og kapitalformidlingsvirksomhet, som er av stor betydning. Skal dette fungere, må markedet ha tillit hos investorene. Det blir da et spørsmål om skadevirkninger ved uheldige sider ved kjøp og salg av egne aksjer oppveier det behov og det ønske som selskapene seiv har ved å kunne operere i aksjemarkedet i egne aksjer.

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Fredag 22. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser (Se siderne 313-333 i Bind I) Referent: professor Viðar Már Matthíasson, Island

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Klausuler om verdifasthet

Klausuler om verdifasthet Torsdag den 21. august 1975 kl. 10 Sektionsmøde Klausuler om verdifasthet Se bilag IV Diskussionsleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge Referent, høyesterettsadvokat Fredrik Moe, Norge: Emnet

Detaljer

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Fredag 22. august kl. 13.30 15 Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredragsholder: professor,

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Torsdag den 24. august 1978 kl. 14 Sektionsmøde Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Se bilag 10 Debatleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge.

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 2008 28. jan. Permisjoner 1825 Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 43): 1. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen 2. Innstilling fra

Detaljer

Synlige mål, synlige skritt

Synlige mål, synlige skritt Synlige mål, synlige skritt Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling Ny giv for bærekraftig utvikling i Norden! I Norden har vi sterke tradisjoner for å trekke borgerne med i den lokale samfunnsplanleggingen.

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang 189 Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Av Tormod Hermansen Hermansen Consulting Nordisk Administrativt

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter. Jørgen Tangen

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter. Jørgen Tangen Bacheloroppgave IDR600 Sport Management Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter Jørgen Tangen Totalt antall sider inkludert forsiden: 41 Molde, 21.05.2010 Publiseringsavtale Tittel på norsk:

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Organisasjonsgjennomgang FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Innledning FN-sambandet takker for rapporten om gjennomgang av oss. Det var med glede og spenning vi

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer