Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet"

Transkript

1 SYNDIKERING Gjesteskribenter: advokatene Thomas J. Fjell og Thorvald Nyquist i Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen Syndikering: Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet Spørsmålet om konsesjonsplikt for syndikeringsaktørene har etter vår artikkel om temaet i Estate Eiendom fått ny aktualitet, blant annet gjennom den nye verdipapirhandelloven og rundskriv fra Kredittilsynet. Vi ser her kort på innholdet i og betydningen av disse endringene. 48 Estate magasin 1/2008

2 Selskaper med tillatelse til å drive eiendomsmegling og selskaper med konsesjon til å motta, formidle og utføre ordre relatert til finansielle instrumenter, kan assistere som mellommenn ved salg av aksjer i et eiendomsselskap. 1. Innledning og problemstilling. Den nye verdipapirhandelloven har nå trådt i kraft. Loven viderefører den tidligere definisjonen av finansielle instrumenter slik at ANS, KS og IS andeler fortsatt ikke er å anse som et finansielle instrumenter i verdipapirhandellovens forstand. Som påpekt av oss i en artikkel i Estate Eiendom nr. 2, 2007 (Konsesjonspliktig syndikering Ingen grunn til begeistring), innebar dette unntaket imidlertid ikke at tilretteleggere av syndikeringsprosjekter, konsesjonsfritt, kunne foreta plassering og omsetning av aksjene i komplementaren/ hovedmannen. Konsesjonsplikt. Bakgrunnen for dette var at verdipapirhandelloven bestemte at aksjer var et finansielt instrument og at det å yte finansieringstjenester relatert til finansielle instrumenter var (og er) en konsesjonspliktig virksomhet. Denne konklusjonen medførte i praksis at prosjektmeglingsvirksomhet som bestod i å tilrettelegge for KS/IS-syndikater ville være konsesjonsbelagt, så lenge man også ønsket å syndikere ut aksjene i komplementaren/hovedmannen. Uavhengig av dette medførte videreføringen av unntaket at plassering og omsetning av ANS/KS/IS andeler i eiendomsselskaper kunne falle utenfor både eiendomsmeglingsloven og verdipapirhandelloven. På denne bakgrunn var det mange som hadde ventet at Finansdepartementet ville falle ned på forslaget til Verdipapirmarkedslovutvalget i NOU 2006:3, og ikke lenger unnta ANS/KS/IS andeler fra definisjonen av finansielle instrumenter. I Ot. prp. nr. 34 ( ) konkluderte imidlertid Finansdepartementet med at det ikke var tilstrekkelig utredet hvilke følger en slik utvidelse av begrepet finansielle instrumenter ville medføre. Særlig ble det pekt på forholdet til annen lovgivning som hadde henvisninger til definisjonen i verdipapirhandelloven. Selv om denne konklusjonen virker fornuftig nok, medførte den imidlertid at blant annet syndikeringsaktører fortsatt satt igjen med spørsmålet om man måtte ha konsesjon - og i så fall hvilken - for å kunne syndikere eiendom gjennom KS og IS. Rundskriv. Spørsmålet i forhold til salg av aksjer i et eiendomsselskap hadde Kredittilsynet for så vidt løst gjennom et rundskriv (24/2003). Dette rundskrivet konkluderte med at både selskaper med tillatelse til å drive eiendomsmegling og selskaper med konsesjon til å motta, formidle og utføre ordre relatert til finansielle instrumenter, kunne assistere som mellommenn ved salg av aksjer i et eiendomsselskap. Endret rettstilstand. Siden vi skrev vår artikkel har Kredittilsynet kommet med et nytt rundskriv (20/2007) som endrer rettstilstanden i to henseende: ESTATE magasin 1/

3 Advokatene Thorvald Nyquist (t.v.) og Thomas J. Fjeld i Deloitte advokatfirma er gjesteskribenter i Estate Magasin. 1. Verdipapirforetak kan ikke lenger bistå ved overdragelse av andeler/aksjer i eiendomsselskaper så fremt hovedformålet med transaksjonen ikke er finansielt. 04/2955). Dette er en avgjørelse i en klagesak hvor Kredittilsynet hadde avslått en søknad fra en syndikeringsaktør om dispensasjon fra eiendomsmeglingsloven 2-12 (forbud mot egenhandel). 2. Bistand ved plassering og omsetning av aksjer i komplementarselskapet krever ikke konsesjon etter verdipapirhandelloven dersom enkelte nærmere vilkår er oppfylt. Eiendomsmeglingsloven. 2. Nærmere om grensene for et verdipapirforetaks adgang til å omsette Bakgrunnen for Kredittilsynets endrede oppfatning i spørsmålet om et verdipapirforetaks adgang til å bistå ved overdragelse av andeler/aksjer i eiendomsselskaper, var en avgjørelse fra Finansdepartementet av 12. oktober 2005 (sak andeler/aksjer i et eiendomsselskap. 50 Estate magasin 1/2008 Etter en grundig vurdering av formålet og hensynet bak eiendomsmeglingsloven konkluderte departementet med at loven ikke kom til anvendelse på transaksjoner viss hovedformål er finansielt. Dersom transaksjonen anses for å være finansiell, kommer altså ikke eiendomsmeglingsloven til anvendelse, og aktører uten tillatelse til å drive eiendomsmegling kan bistå ved overdragelse av andeler/aksjer i eiendomsselskaper. Spørsmålet blir da når en transaksjon anses for å være finansiell.

4 Vi har god tradisjon i å ha fornøyde kunder. ESTATE magasin 1/ Eiendom

5 Både eiendomsmeglere og vedripapirforetak kan bistå ved plassering og omsetning av KS/IS andeler i eiendomsselskaper hvor transaksjonen er av finansiell karakter. Finansiell transaksjon. I følge rundskrivet vil vurderingen av om en transaksjon er finansiell, bero på hvor sentral eiendommen som sådan vil være i omsetningen av andelene/aksjene. Sentrale momenter i denne vurderingen vil være: Antall kjøpere/investorer som tilbys å kjøpe aksjer eller andeler i selskapet. Jo høyere antall jo mer finansiell anses transaksjonen. Antall eiendommer selskapet eier. Jo høyere antall jo mer finansiell anses transaksjonen. Investorenes formål med ervervet. Dersom investoren ikke skal nyttiggjøre seg eiendommen som sådan, men utelukkende har som formål å foreta en økonomisk investering tilsier dette at transaksjonen er finansiell. Etter dette blir altså følgende klart: Eiendomsmeglere kan bistå ved plassering og omsetning av andeler/aksjer i eiendomsselskaper uavhengig av selskapstype dersom transaksjonen ikke er av finansiell karakter. Verdipapirforetak kan bistå ved plassering og omsetning av andeler/aksjer i eiendomsselskaper uavhengig av selskapstype dersom transaksjonen er av finansiell karakter. Alle kan bistå ved plassering og omsetning av KS/IS andeler i eiendomsselskaper hvor transaksjonen er av finansiell karakter. 3. Nærmere om vilkårene for andre enn verdipapirforetaks adgang til å bistå ved plassering og omsetning av aksjer Som nevnt over, innebærer Kredittilsynets rundskriv også en ytterligere endring mht. kretsen av personer som kan bistå ved plassering og omsetning av aksjer ved eiendomstransaksjoner. Uten nærmere begrunnelse eller redegjørelse, slår Kredittilsynet fast at bistand ved plassering og omsetning av aksjer i komplementarselskapet til KS ikke medfører konsesjonsplikt, fordi slik bistand er å anse som aksessorisk virksomhet. Aksessorisk virksomhet. For at en omsetning og plassering av aksjer i komplementaren skal anses som aksessorisk fastslår rundskrivet at to vilkår være oppfylt: 1. Plasseringen og omsetningen av aksjene må gjennomføres sammen med andelene i KSet. 2. Aksjeandelen må ikke overstige minimumsgrensen etter selskapsloven 3-1 (3) (10 %). Samtidighet. Umiddelbart kan det se ut som om kravet til samtidighet i plasseringen og omsetningen av aksjene innebærer at en tilrettelegger ikke først kan syndikere ut selskapsandelene for så og senere plassere aksjene. For å være på den sikre siden må plasseringen av andelene og aksjene derfor skje samtidig. Minimumsgrensen. Mht. kravet om at aksjeandelen ikke må overstige minimumsgrensen etter selskapsloven 3-1 (3) mener formodentlig Kredittilsynet at den komplementaren som det plasseres aksjer i ikke kan eie mer enn 10 % av selskapskapitalen i KSet. Poenget er naturligvis at Kredittilsynet ikke ønsker å åpne for omgåelser av verdipapirhandelloven. Aksessorisk virksomhet i forhold til plassering og omsetning av KS andeler er med dette klarlagt. Det er fritt frem for alle og plassere og omsette aksjer i komplementarselskaper så lenge vilkårene er oppfylt. Hva med IS? Det neste spørsmålet blir da hva med ISer? Disse syndikeres jo akkurat på samme måte som et KS. Aksjene i hovedmannen plasseres samtidig med selskapsandelene. Det er nærliggende å anta at også slik omsetning av aksjer må anses som aksessorisk virksomhet i forhold til verdipapirhandelloven og at det også her bør være fritt frem. Denne konklusjonen kan imidlertid være litt forhastet all den tid vilkåret om minimumsandel av selskapskapitalen som Kredittilsynet oppstiller for aksessorisk KS virksomhet, ikke så lett lar seg overføre på et IS. Dette skyldes at det for IS ikke er noe tilsvarende krav om at hovedmannen må skyte inn en minste andel av selskapskapitalen. Tolkningsuttalelse. Fra vårt ståsted er den eneste trygge anbefalingen til aktører som ønsker å fortsette å syndikere eiendomsprosjekter strukturert gjennom ISer uten konsesjon å rette en henvendelse til Kredittilsynet og be om en tolkningsuttalelse. 52 Estate magasin 1/2008

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 9. desember 2002 Deres ref:

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Vedlegg 3 til høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning nr. 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8)

Vedlegg 3 til høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning nr. 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8) Vedlegg 3 til høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning nr. 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8) Innledning Flertallet i Banklovkommisjonen foreslår under dette punktet blant annet å oppheve

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier?

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? av Kristin Murberg Edvardsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer