Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet"

Transkript

1 Side 1 av 17 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Lotteritilsynet har i tilsynssak om World Ventures virksomhet i Norge vurdert om virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. lotteriloven 16. Lotteritilsynets konklusjon er at World Ventures virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16. Vi varsler herved vedtak med pålegg om stans av World Ventures virksomhet i Norge. Tilsynsrapporten ble sendt World Ventures i Norge v/advokat for selskapet Bertram Vedeler for uttale før endelig tilsynsrapport. Frist for uttale var to uker fra rapporten ble mottatt. Det ble bedt om fristutsettelse på en uke og fristen ble utsatt av Lotteritilsynet til Bakgrunnen for at foreløpig tilsynsrapport ble sendt til uttale var for å sikre at vår vurdering bygger på et riktig faktisk grunnlag. Merknader til tilsynsrapporten fra World Ventures sendt fra Advokatfirmaet Elden DA v/ advokat Håkon Juell Hassel ble mottatt av LT Det blir opplyst at advokatfirmaet bistår World Ventures i nærværende sak. Lotteritilsynet legger til grunn at advokat Bertram Vedeler fremdeles har en rolle i World Ventures i Norge og USA, men vi sender tilsynsrapporten med varsel om stans bare til advokat Håkon Juell Hassel og regner med at innholdet blir presentert for de aktuelle parter i saken. Merknadene fra World Ventures er både til faktagrunnlaget og Lotteritilsynets juridiske vurderinger. Vi har vurdert merknadene, og har gjort et par mindre endringer i rapporten på bakgrunn av disse. Merknadene endrer ikke vår vurdering og konklusjon. Vi påpeker at vi ikke har mottatt en tilgang til World Ventures interne nettsider, slik det blir påstått i merknadene, vi ser heller ikke at det er nødvendig for vår vurdering av saken å få slik tilgang. Ellers ser vi ikke grunnlag for å kommentere merknadene før i et eventuelt vedtak om stans. Når det gjelder deres begjæring om utsatt iverksettelse av et vedtak etter forvaltningsloven 42, vurderer vi også denne i et eventuelt vedtak om stans. Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B Postboks Førde Telefaks E-post 6805 Førde

2 Side 2 av 17 Tilsynsrapporten har følgende oppbygning: - Lovgrunnlag - Sakens bakgrunn, gjennomføring og dokumentasjon - Nærmere om World Ventures virksomhet - Lotteritilsynets vurdering - Konklusjon Lovgrunnlag Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt, jf. lotteriloven 4. Det følger av lotteriloven 16, første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. Videre følger det av 16, andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr.97 ( ), vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten skyldes verving. Ved forhold i strid med lotteriloven, kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å rette det ulovlige, jf. lotteriloven 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14b og 14c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen en fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning til dette kan straffes med bøter eller fengsel, jf. lotteriloven 17. Sakens bakgrunn, gjennomføring og dokumentasjon Lotteritilsynet (LT) opprettet våren 2013 tilsynssak på selskapet World Ventures (WV) sin virksomhet i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. World Ventures selger medlemskap i en reiseklubb som skal gi rabatter på ferieopphold i hele verden. Ferieoppholdene blir solgt gjennom Rovia. Tilsynssaken mot WV ble opprettet fordi LT fant det nødvendig og gjøre en vurdering av lovligheten av selskapets virksomhet i Norge. Dette på bakgrunn av henvendelser og tips som kunne tyde på at salg av produktene utgjør en mindre andel av omsetningen i selskapet enn inntekter fra verving av medlemmer. World Ventures er det selskapet Lotteritilsynet har mottatt flest tips og negative henvendelser om etter pyramidebestemmelsen i 2012 og Mange av henvendelsene går på at det er verving av medlemmer som er den reelle inntektskilden til selskapet. Lotteritilsynet er kontaktet av tidligere deltakere i WV.

3 Side 3 av 17 Disse hevder å ha inngående kjennskap til selskapets reelle virksomhet i Norge. Flere av henvendelsene er også fra familiemedlemmer og venner av personer som er blitt medlemmer og salgsrepresentanter, som uttrykker stor bekymring for disse personene både i forhold til helse og økonomi. For å kunne vurdere om virksomheten til World Ventures i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem, sendte Lotteritilsynet den 14. mai 2013 et krav om dokumentasjon til selskapet. Kravet ble sendt til selskapet v/advokat Bertram Vedeler, som representerer WV i Norge. Lotteritilsynet krevde i det første brevet å få tilsendt «følgende informasjon om World Ventures i Norge: - innmeldingskostnader for medlemmene, - månedsbeløp for medlemmene - antall medlemmer - salgsstruktur - bonus- og provisjonssystem, herunder omsetning i selskapet splittet på omsetningstyper - ajourført regnskap spesifisert på kontonivå - World Ventures sine regler og vilkår for deltakelse - informasjon om produktene som selges - eierforhold/selskapsstrukturer i World Ventures (herunder Dreamtrips og Rovia) - dokumentasjon på at omsetningen i selskapet i Norge skyldes salg av produkter og ikke verving av andre - generell informasjon om selskapet - eventuelt reklame/informasjonsmateriell om virksomheten i Norge Vi ber dere også fremlegge annen informasjon som dere mener er av betydning for vår vurdering av virksomheten til selskapet World Ventures i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16.» Vi har etter det første kravet om dokumentasjon hatt korrespondanse med WV under tilsynssaken og har sendt flere brev med krav om nærmere informasjon og dokumentasjon om selskapet og omsetningen i Norge. Oversikt over korrespondansen er lagt ved tilsynsrapporten. WV har sendt Lotteritilsynet informasjon og deler av dokumentasjonen som vi har krevd. Vi har ikke mottatt regnskapsdokumentasjon på omsetning av reiseopphold til nordmenn og vi har ikke mottatt regnskapsdokumentasjon på omsetning av medlemskap og salgsrepresentantskap til nordmenn. Vi mener også at WV ikke har dokumentert at omsetningen i selskapet i Norge særlig skyldes salg av produkter og ikke verving av andre. Nærmere om World Ventures sin virksomhet World Ventures er et amerikansk selskap stiftet i Base for selskapet er Plano i delstaten Texas i USA, og de har virksomhet i over 23 markeder i verden.

4 Side 4 av 17 WorldVentures Corporate Structure består av ca. 20 selskaper, de fleste bruker navnet World Ventures og en del har navnet Rovia, herunder selskapet Rovia Norge AS. World Ventures Holdings LLC er konsernspiss. WV tilbyr medlemskap som skal gi rabatter på feriereiser over hele verden. Selskapet tilbyr også salgsrepresentantskap. Selskapets salgsrepresentanter mottar provisjoner og bonuser av egne salg av medlemskap og av medlemskap solgt av salgsrepresentanter på nivå under de i en pyramidestruktur. Selskapet opplyser at produktet de selger er reiseoppholdene DreamTrips (hotellopphold, cruise o.l.), som medlemmene kan kjøpe gjennom nettsidene og I tillegg oppgir de at salg av medlemskap med mulighet for kjøp av reiseoppholdene «DreamTrips» også er et produkt. WV hevder DreamTrips er rimeligere enn tilsvarende reiseopphold hos andre aktører i markedet. Reisen og transporten til hotell etc. inngår ikke i produktet og WV gir derfor ikke medlemmene rabatter på dette. Dream Trips har ikke utgangspunkt i Norge, passasjerene må selv sørge for flytransporten til destinasjonen i utlandet, som ofte er i USA. Medlemmene kan ifølge WV ikke kjøpe reiseopphold direkte fra salgsrepresentantene og inntektene til salgsrepresentantene er helt uavhengig av om medlemmene en har vervet kjøper reiseopphold. WV opplyser også at «Ingen WV-representant tjener noen penger på bare å verve nye representanter/selgere». De opplyser videre at «Det er derfor KUN salg av produktet/tjenesten Dream Trips Life til en kunde som genererer provisjon til salgsrepresentantene/selgerne». World Ventures virksomhet i Norge WV har hatt virksomhet i Norge siden Det er registrert et selskap under World Ventures selskapsstrukturen i Norge ved navnet Rovia Norge AS, registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer den WV er i Norge representert ved Bertram Vedeler, advokat i firmaet Fornebuadvokatene i Norge. Han er advokat for WV i Norge og representerer selskapet World Ventures Holdings LLC. I tillegg er han kontaktperson for Rovia Norge AS. Vedeler var også styreleder for Rovia Norge AS frem til sommeren Ny styreleder i Rovia Norge AS er Michael Anthony Azcue og nestleder er Wayne Tilman Nugent. Disse personene er på WVs organisasjonskart plassert på toppen av WorldVentures Corporate Structure med 20 selskaper under seg. Kontaktperson for WV i Norge er Steinar Husby (fra månedsskiftet juni/juli 2013). WV v/rovia Norge AS har søkt om medlemskap i Reisegarantifondet, søknadsbehandlingen er stoppet opp i påvente av LT sin avgjørelse i denne tilsynssaken. Totalt var det salgsrepresentanter og medlemmer i WV i Norge per utgangen av mai 2013 (jf. brev fra WV ). Av disse var salgsrepresentanter og/eller medlemmer, 73 av disse var bare

5 Side 5 av 17 salgsrepresentanter og 115 var bare medlemmer. Det var altså personer som var både salgsrepresentanter og medlemmer. Vi har ikke fått konkrete oppdaterte tall per i dag, men WV har opplyst at det ikke er store endringer i disse tallene. Det vil si at ca. 95 % av de som er med i WV i Norge er både salgsrepresentanter og medlemmer, og kan dermed tjene penger på å få med nye medlemmer i selskapet og få tilgang til å kjøpe reiseoppholdene DreamTrips. I de andre markedene til WV er det også slik at de aller fleste både er salgsrepresentanter og medlemmer. Dette opplyste representanter fra WV i USA på møte med Lotteritilsynet Deltakelse i WV medlemskap og salgsrepresentantskap Salgsrepresentantene i WV har ulike titler som beskriver hvilket nivå de er på i selskapet, disse er: Qualified (Q), Senior Representative (SR), Director (D), Marketing Director (MD), Regional Marketing Director (RMD), National Marketing Director (MD) og International Marketing Director (IMD). De som er på høyest nivå for Norge er Aeriel Enterprises Ltd (IMD), Steinar Husby (MD) og Eric Gusevik (MD), ifølge opplysninger fra WV. Lotteritilsynet ser ved egne nettsøk at selskapet Aeriel Enterprises Ltd er lokalisert i London og at nordmannen Erlend Vatne og en person ved navn Matthew Morris er direktører i selskapet. WV opplyser at reiseproduktene kommer fra eksterne leverandører, men bestilles gjennom WV-gruppen sine reisebyråer underlagt Rovia LLC, som f.eks. Rovia Norge AS. De opplyser at siden reiseoppholdene (Dream Trips) forhandles frem sentralt av Rovia LLC, som har store bestillinger hos reiseoperatør og hoteller, får Rovia betydelige rabatter og disse blir i stort monn gitt videre til medlemmene i WV. WV har ulike medlemskapstyper, disse er: DreamTrips Membership, DreamTrips Life Membership, International Dreamtrips Life Membership, Luxury DreamTrips Membership, Luxury DreamTrips Upgrade og DreamTrips U. Det er ifølge WV bare DreamTrips Life medlemskap som blir tilbudt i Norge per i dag. Det er imidlertid opplyst fra WV til Direktesalgsforbundet at det per 19. juli 2013 var en Luxury Dreamtrips kunde i Norge. Dette er i ettertid bekreftet av WV. Når det gjelder verdien av medlemskapet og rabatt til medlemmer på reisene, hevder WV at «Rabatten på Dream Trips varierer fra reise til reise, og varierer i området mellom 20 % - 45 % sammenlignet med de beste sammenlignbare reisene WV har funnet på tidspunktet for sammensetning og prisfastsettelse for disse reisene». Videre opplyser de at «WV lover imidlertid ikke spesielle rabatter på noen DreamTripsreiser utover den alminnelige prisgarantien som innebærer at WV ikke vil øke prisen på nettet innenfor en 24 timers periode for samme reise» (jf. brev fra WV av ). WV hevder i samme brev at når det gjelder selskapets egne inntekter på salg av reiser til medlemmer er det slik at «Fortjenesten på DreamTrips varierer fra 5 % til 8 %, avhengig av den enkelte reise».

6 Side 6 av 17 Lotteritilsynet har stilt spørsmål ved om det blir solgt reiseopphold (herunder DreamTrips) fra Rovia.com til andre enn medlemmer i WV. WV har da opplyst at «Salg på Rovia.com skjer også med andre produkter enn DreamTrips til foretrukne kunder». Vi er ikke kjent med hva WV her mener med foretrukne kunder. LT har i denne rapporten brukt dollarkurs på 1 $ = ca. 6 kr per og per Det er opplyst fra WV at innmelding av medlemskap koster $199.99, dvs. ca kr, ifølge brev fra WV og mottatt søknadsskjema for å bli medlem i Norge «Membership Application Form NO». Det er opplyst at det i tillegg koster $49.98, dvs. ca. 300 kr i månedlig abonnement, dette utgjør ca kr i abonnement i året. Det innebærer at det i utgangspunktet koster ca kr å være medlem første året. WV har så opplyst at det blir gratis per måned dersom en rekrutterer 4 nye medlemmer (fra da disse faktisk er rekruttert). Videre er det opplyst at disse rekrutterte medlemmene ikke utgjør noen inntektskilde for medlemmet og at det ikke dannes noen pyramide under han på bakgrunn av denne rekrutteringen. LT har ikke mottatt noe informasjon om hvor mange av medlemmene som har gratis abonnement. Innmelding for å bli salgsrepresentant koster $99.99, dvs. ca. 600 kr, ifølge brev fra WV og mottatt søknadsskjema for å bli salgsrepresentant i Norge «Representative Agreement NO». Det er opplyst at det i tillegg koster $10.99, dvs. ca. 70 kr i månedlig abonnement som utgjør ca. 800 kr i året. Dette innebærer at det koster ca kr å være salgsrepresentant første året. WV har opplyst at salgsrepresentanten for sin innmelding får en startpakke med alt av materiell og redskaper som vedkommende vil trenge for å starte opp sin WV virksomhet. Månedsabonnementet omfatter også oppdateringer av systemet. Oppsummert koster det i utgangspunktet ca kr å være både salgsrepresentant og medlem første året en er med i WV. Videre koster det ca i årlig abonnement å være salgsrepresentant og medlem de neste årene. Provisjon- og bonussystemet i WV WV har opplyst at det både er individuelle salg fra den enkelte salgsrepresentant og salgsteamets omsetning som blir tatt i betraktning for provisjons- og bonusordningene. Salgsrepresentantene tjener i følge WV $20, dvs. ca. 117 kr for hvert salg av medlemskap (Direct Commisions). Lotteritilsynet har etterspurt en oversiktlig oppstilling av hvor mye en salgsrepresentant kan tjene i løpet av en måned (eller et år). Vi har ikke fått en slik oversiktlig oppstilling. I mottatt «Compensation Plan Norway», er de ulike provisjons- og bonusordningene gjennomgått. Vi har også mottatt denne oversikten av ordningene fra WV i brev av :

7 Side 7 av 17 Lotteritilsynet ser at ikke alle de ulike ordningene fra mottatt «Compensation Plan Norway» er med i dette oppsettet. Her er de ordningene som vi oppfatter også er en del av provisjons- og bonusordningene: Wings & Wheels Car bonus: dette er en bonus basert på produktsalgsvolum som kan bli maksimert når den benyttes til kjøp eller leasing av bil. Director Bonus: for de som oppnår Director rank innen 12 uker Dreamcar bonus: for Regional Marketing Director eller høyere Dreamhome bonus: for Internasjonal Marketing Director Når det gjelder bonusordningene Bonus Business Center og Special programs fremstår det for Lotteritilsynet som uklart hva disse egentlig innebærer.

8 Side 8 av 17 Det er opplyst fra WV at total provisjonsutbetaling fra WV til salgsrepresentantene er på maksimalt 65 % av provisjonsberettiget inntekt («65 % payout cap rule»). WV opplyste i møtet med LT at det bare har skjedd to ganger at denne regelen har komt til anvendelse. Det er også et «Rewardprogram» i WV som innebærer at medlemmene får poeng basert på medlemsabonnement. Dette innebærer ifølge WV at $1 = 1 poeng, og at poengene kan løses inn mot reiser. Det er ikke alle reiser en kan bruke disse poengene på og det er avgrenset hvor mange poeng medlemmene kan bruke på de ulike reiseoppholdene. WV v/kontaktperson Steinar Husby har i brev av også vist til at medlemskapet DreamTripsLife inkluderer en «24/7 Concierge-tjeneste», som medlemmene kan få tilgang til dersom de kjøper og reiser på et DreamTrips reiseopphold. Husby hevder denne tjenesten innebærer at medlemmene kan ringe en «personlig assistent» på telefon døgnet rundt og få veibeskrivelse, reservere bord på restaurant, bestille vekking etc. Lotteritilsynet har ikke mottatt mer konkret informasjon om denne tjenesten og verdien av den. Omsetning av medlemskap og reiser til nordmenn i 2012 Lotteritilsynet har mottatt litt ulike tall fra WV på omsetning av medlemskap og salgsrepresentantskap til nordmenn i Med bakgrunn i den informasjonen vi har mottatt, legger vi til grunn at WV mener omsetningen var på ca. $ 3,5 millioner, dvs. ca. 21 millioner kr. De totale provisjoner utbetalt til salgsrepresentanter i Norge i 2012 har vi fått opplyst var på ca. $ 1,1 millioner dvs. ca. 6,6 millioner kr. WV har opplyst til Lotteritilsynet at bruttosalget av reiser til nordmenn i 2012 utgjorde kr (ca. $ ), ifølge brev fra WV av Dette er 0,368 % av totalsalget på verdensbasis på $57 millioner. Det er videre opplyst fra WV i samme brev at dersom en legger til grunn et snittmedlemstall i WV i Norge på 2300 for 2012, så utgjør dette et teoretisk gjennomsnittskjøp av reiseopphold pr. klubbmedlem på 509 kr det året. Lotteritilsynets vurdering Lotteriloven 16 første ledd rammer pyramidespill eller lignende system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. Lotteriloven 16 andre ledd rammer pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Lotteritilsynet legger til grunn at salgsrepresentantenes inntjeningsmuligheter i World Ventures i Norge utelukkende beror på salg av medlemskap. Dette gir holdepunkt for å kunne påstå at virksomheten i

9 Side 9 av 17 Norge er et ulovlig pyramidespill etter lotteriloven 16 første ledd, fordi inntektene bare utløses av verving av medlemmer og ikke salg av reiseopphold. Selskapet WV har imidlertid inntekter fra både salg av medlemskap og salg av reiser. Vi vurderer derfor virksomheten etter 16 andre ledd som rammer pyramidelignende omsetningssystem som i tillegg til verving selger produkt eller tjenester. Lotteriloven 16 andre ledd stiller opp fire kumulative vilkår som alle må være oppfylt for at en virksomhet er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem: - Er virksomheten et pyramidelignende omsetningssystem? - Må det ytes vederlag for å delta i virksomheten? - Foreligger det mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift i virksomheten? - Skyldes inntektene fra virksomheten særlig verving og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, herunder stammer mer enn 50 % av inntektene fra verving? Er World Ventures et pyramidelignende omsetningssystem? Det følger av lotteriloven 16 at bestemmelsen omfatter pyramidelignende omsetningssystem. Et pyramidelignende omsetningssystem er et arrangement som er oppbygget i flere nivå, hvor en deltaker kan oppnå økonomisk gevinst ved produktsalg og verving av nye deltakere på et lavere nivå. World Ventures er oppbygd slik at salgsrepresentantene som verver nye medlemmer kan få bonuser og provisjoner i flere nivåer under seg, som en klassisk pyramideselskapsstruktur. Selskapets salgsrepresentanter kan alt etter hvilken representantstatus vedkommende har, motta ulik økonomisk gevinst i flere nivåer. Omsetningen blir generert oppover i systemet i en pyramidestruktur. Lotteritilsynet fastslår etter dette at World Ventures er oppbygd i forskjellige nivåer, hvor en deltaker kan oppnå økonomisk gevinst i kraft av salg av medlemskap til nye deltakere på et lavere nivå. Delkonklusjon - World Ventures er et pyramidelignende omsetningssystem Må det ytes vederlag for å delta i World Ventures i Norge? Det følger av lotteriloven 16 andre ledd at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å delta. Hva som menes med slikt vederlag er beskrevet i forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr.97 ( ). Et viktig kriterium for at virksomheten vil kunne skape pyramideeffekt, er at deltakerne yter et vederlag for å få deltagerstatus. Vederlaget/betalingen kan ha form av enhver type økonomisk verdi. Ofte må deltakeren kjøpe startpakker, brosjyrer, introduksjonsmateriale, opplæringskurs og lignende. Når vederlaget ikke motsvarer de reelle verdiene for slikt materiale, finner det sted et indirekte kjøp av deltagerstatus. Det er ikke uvanlig at deltakerne blir pålagt forskjellige faste avgifter eller å foreta faste regelmessige minstekjøp av produkter. Når produktene som omsettes i systemet er overpriset finner det sted et indirekte kjøp av deltagerstatus. Det er sagt i forarbeidene at kjernen og det springende punkt her følgelig er om den nye distributøren direkte eller indirekte må betale en høyere pris enn den reelle verdien på de varer og tjenester han mottar i systemet.

10 Side 10 av 17 Pyramideeffekten oppstår når inntekten koples til vervingen og ved at selskapets/deltakerens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta, og inntekten er avhengig av stadig vekst av nye deltakere på lavere nivå, jf. forarbeidene til pyramidebestemmelsen. Som vi har vist til tidligere i rapporten er ca. 95 % av deltakerne i WV i Norge både medlemmer og salgsrepresentanter. Selv om deltakerne ikke er forpliktet til å være både salgsrepresentant og medlem, ser vi at det i realiteten er slik det fungerer. Vi ser derfor disse under ett og skiller ikke mellom hvem som er medlemmer og hvem som er salgsrepresentanter i vår vurdering av virksomheten. Vi mener det ikke er av betydning hvordan en navngir de ulike funksjonene, det avgjørende er hva deltakelse i WV faktisk innebærer. Vi viser her til forarbeidene til lotteriloven 16 s. 22 hvor det presiseres at «det ved vurderingen av lovligheten av den enkelte virksomhet, må foretas en helhetsvurdering hvor det tas hensyn til en rekke momenter og hvor det reelle innhold i virksomheten legges til grunn og ikke betegnelsen på arrangementet». Deltakelse i WV innebærer faktisk at salgsrepresentantene i realiteten verver deltakere til det pyramidelignende omsetningssystemet WV og tjener penger på det, og at de nye deltakerne igjen har mulighet for å verve andre inn i systemet og tjene penger på det. WV har under tilsynssaken argumentert med at WV er i en oppstartsfase i Norge og at derfor så å si alle deltakerne både er salgsrepresentanter og medlemmer. Dette argumentet mener vi ikke er en forklaring da representanter fra WV i USA i møte med oss den sa at fordelingen også er slik i de andre markedene til WV. Lotteritilsynet mener WV opererer med et kunstig skille her fordi så å si alle både er medlemmer og salgsrepresentanter. Det er lagt opp til at en deltaker skal verve nye deltagere som både er medlemmer og salgsrepresentanter til selskapet. Vi viser her som eksempel til at i avtaleskjema for nye salgsrepresentanter står det med vanlig skrift en avkryssingsboks og tekst om å bli salgsrepresentant og en med større skrift og med fet skrifttype om en vil bli begge deler. Ved å verve nye salgsrepresentanter får deltakeren ingen provisjoner og bonuser, disse inntektene går oppover i systemet. Det er klart at salgsrepresentanten vil ha en klar oppfordring til å selge medlemskap til de nye salgsrepresentantene fordi det er her inntjeningsmulighetene ligger. Lotteritilsynet mener det er helt klart at det må ytes vederlag for å delta i World Ventures i Norge. Vi mener vederlaget er det beløpet deltakerne (medlemmer og salgsrepresentanter) betaler for å delta i WV. Dette er ca kr første året i innmelding og abonnement og ca kr i årlig abonnement de neste årene. Delkonklusjon det må ytes vederlag for å delta i World Ventures i Norge Foreligger det mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift i World Ventures i Norge? Det følger av lotteriloven 16 at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som skyldes at andre verves til systemet.

11 Side 11 av 17 Når det ytes vederlag for deltakelse i et pyramidespill eller et pyramidelignende system, er det i den hensikt og med den utsikt å oppnå økonomisk vinning i neste omgang, ifølge forarbeidene til pyramidebestemmelsen. Systemene lokker gjerne med store og urealistiske inntekter. Det er gjerne denne muligheten for store inntekter som er selve drivkraften for deltakerne og som deltakerne betaler for. For at pyramideeffekten skal oppstå er det et krav om at stadig nye deltakere i sin tur må verve nye deltakere på lavere nivåer. Dette skaper selve pyramidestrukturen. Når inntekten i systemet stammer fra disse deltakernes betaling for deltakelse, legges grunnen for pyramideeffekten. Pyramideselskapene og pyramidelignende omsetningssystem kjennetegnes av at det ofte ligger innbakt i inntekten en premie for å verve nye deltakere. Hele eller deler av utbetalingene fra systemet stammer fra nye deltakeres deltakeravgifter. Det må vurderes om vederlag for å delta i WV ytes for å oppnå økonomisk vinning av nye deltakeres deltakeravgifter. Det kreves etter forarbeidene ikke en sikker mulighet til inntekt. Det avgjørende er om deltakeren i systemet stilles til utsikt en teoretisk mulighet for inntekt. Salgsrepresentantene i WV selger medlemskap og dette genererer direkte inntekter til salgsrepresentantene. I tillegg verver salgsrepresentanter nye salgsrepresentanter uten å motta direkte bonuser og provisjoner av dette. De mottar likevel bonuser og provisjoner av det som salgsrepresentanten under de i pyramiden selger av medlemskap. Lotteritilsynet er videre av den oppfatning at WV gjennom sin markedsføring på ulike nettsider, vervevideoer på nett og på vervemøter har et stort fokus på forretningsmuligheten i selskapet og hvor mye salgsrepresentanter kan oppnå i provisjoner og bonuser. Etter Lotteritilsynets vurdering legger WV i sitt system opp til at deres deltakere skal selge medlemskap og verve nye salgsrepresentanter for slik å tjene på nye deltakere. Det er Lotteritilsynets oppfatning at WV forespeiler nye deltakere mulighet for store inntekter. Deltakerne i WV mottar direkte provisjon fra salg av medlemskap, men de mottar også mange andre provisjoner og bonuser som følge av salget. Dette er indirekte inntekter fra deltakeravgiften (inntekter fra medlemskap og salgsrepresentantskap). Det foreligger derfor mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift. Delkonklusjon - det foreligger mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift i World Ventures i Norge Skyldes inntektene fra World Ventures virksomhet i Norge særlig verving og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, herunder stammer mer enn 50 % av inntektene fra verving? Det følger av lotteriloven 16 at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der inntektene særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til bestemmelsen vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten skyldes verving.

12 Side 12 av 17 Vi presiserer at bestemmelsen i 16 omfatter både enkeltrepresentanter og selskapet. Dette betyr at deltakerne og/eller selskapets virksomhet i Norge må tjene mer penger på salg av reelle produkt enn verving for å være lovlig. Vi mener en deltaker i WV ikke mottar noe produkt i form varer, tjenester eller andre ytelser direkte for innmeldingsavgift og månedsabonnement, bare en mulighet for å kunne bestille produktet DreamTrips gjennom nettsidene til WV. Lotteritilsynet mener DreamTrips er det reelle produktet til WV. Det er først når medlemmene kjøper reiseopphold at de kan få en rabatt på dette produktet. Vi mener medlemskapet i WV er overpriset ved at en ikke mottar noe direkte produkt for pengene, bare en mulighet for rabatter som i så liten grad blir brukt av deltakerne i Norge. Vår vurdering er at DreamTrips/reiseoppholdene deltakerne kan kjøpe gjennom WV er de reelle produktene til WV. Som vi har beskrevet tidligere i rapporten, koster det i utgangspunktet ca kr å være både salgsrepresentant og medlem første året en er med i WV. Videre koster det ca i årlig abonnement å være salgsrepresentant og medlem de neste årene. Vi har ikke mottatt noe dokumentasjon fra WV på at de er rimeligere enn andre aktører i markedet. De opplyser heller ikke prisene for reiseopphold på nettsiden sin for bestilling, en må tydeligvis være deltager for å få informasjon om prisene. Dette gjør det umulig for oss å sammenligne med andre aktører som f.eks.hotels.com og booking.com. For Lotteritilsynet er det lite dokumentert og dermed uklart hva som faktisk er verdien av reiseoppholdene som selges i WV sammenlignet med andre reiseselskap/bookingnettsider. Vi legger hovedvekten på den verdien vi ser gjennomsnittlige deltagere i WV i Norge har av kjøp av medlemskapet sitt. Dette har vi gjort ved å måle omsetning av medlemskap mot omsetning av reiseopphold, sett sammen med den rabatten selskapet opplyser at medlemmene får. Her har vi brukt omsetningstall vi har mottatt fra selskapet for WV har selv opplyst at ca. 509 kr er det beløpet et gjennomsnittlig medlem kjøpte DreamTrips for i WV hevder å ha en rabattprosent på 20 % - 45 % som medlemmene sparer på DreamTrips i forhold til andre sammenlignbare reiseopphold i markedet. Dette innebærer i beste fall at medlemmene har spart gjennomsnittlig et par hundre kroner på sine kjøp av hotellovernatting sammenlignet med om de hadde kjøpt disse gjennom et annet selskap. Samtidig har deltakerne betalt flere tusen for å være medlem og har totalt sett ingen økonomisk fordel av å delta i WV, utenom å kunne tjene penger på å verve nye deltagere inn i WV. Lotteritilsynet mener at vi ut fra overnevnte tall kan legge til grunn at ca. 95 % av omsetningen fra nordmenn i realiteten er verving og at produktsalget utgjør mindre enn 5 % av omsetningen. Dette viser at deltakerne gjennomsnittlig i svært liten grad benytter seg av de påstått rimelige reiseoppholdene. LT mener WVs inntekter fra nordmenn i hovedsak er inntekter fra verving av deltakere og at bare en svært liten del er inntekter av produktet reiseopphold. Prisen for medlemskapet i WV tilsvarer ikke de reelle verdiene for hva den enkelte deltaker gjennomsnittlig i realiteten får igjen for pengene (ut fra de tallene som selskapet har oppgitt til Lotteritilsynet). Tallene på hvor lite reiser som faktisk blir kjøpt i snitt av deltagerne, viser helt klart at det

13 Side 13 av 17 ikke er derfor de er med i WV, men de er med for forretningsmuligheten for å få inntekter gjennom andre deltagere sin deltakeravgift. LT har under tilsynssaken bedt WV om å dokumentere omsetningen på reiser og at omsetningen i Norge skyldes salg av produkter og ikke verving av andre. Vi mener WV ikke har klart å dokumentere dette. Vi gjentar her at World Ventures selv har opplyst at bare gjennomsnittlig ca. 509 kr er salg av reiser til den enkelte deltager i Av dette beløpet er det igjen bare en prosentvis rabatt som utgjør en eventuell fordel for deltagerne. Reiseoppholdet må de da i tillegg betale for. Deltakerne har da i utgangspunktet betalt gjennomsnittlig ca. kr for å være deltaker, eller for deltakere som har vært med lenger enn ett år. Lotteritilsynet mener medlemskapet i WV er overpriset og at den gjennomsnittlige deltager så å si ikke får noe igjen for selve medlemskapet. Det er ved å være salgsrepresentant og kunne tjene penger på at andre blir vervet til WV, at inntjeningsmulighetene ligger. Lotteritilsynet mener det er helt klart at WVs salg av reiser til nordmenn er under 50 % av den totale omsetningen som selskapet har til norske deltagere i WV. Delkonklusjon - Inntektene til World Ventures virksomhet i Norge skyldes særlig verving og ikke salg av varer, tjenester eller andre ytelser. Mer enn 50 % av inntektene fra virksomheten i Norge stammer fra verving.

14 Side 14 av 17 Lotteritilsynets hovedkonklusjon: Lotteritilsynet har vurdert World Ventures virksomhet i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Det følger av vår vurdering at World Ventures virksomhet i Norge et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. 16 andre ledd. På bakgrunn av vår konklusjon i tilsynsrapporten, gis herved varsel om at Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14a vil fatte følgende vedtak: Alt salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og produkter fra World Ventures må umiddelbart opphøre i Norge, fordi dette er i strid med lotteriloven 16 andre ledd. Dersom dere kan bekrefte og dokumentere at all salgsvirksomhet fra World Ventures i Norge er brakt til opphør innen to uker fra dags dato, vil Lotteritilsynet ikke fatte vedtak med pålegg om stans. Dersom dere har ytterligere innvendinger mot det vedtak som er varslet eller grunnlaget for varselet, ber vi dere om en skriftlig begrunnet tilbakemelding innen to uker. Lotteritilsynet ber om en bekreftelse på at World Ventures har informert sine medlemmer og salgsrepresentanter i Norge om tilsynsrapporten og varselet. Til orientering er dette dokumentet offentlig og vil bli lagt ut på vår nettside lottstift.no. Med hilsen Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver Silje Sægrov Amble rådgiver

15 Side 15 av 17 Oversikt over korrespondansen mellom Lotteritilsynet og World Ventures i Norge i tilsynssaken: Lotteritilsynets brev til WV v/advokat Bertram Vedeler med krav om dokumentasjon Mottatt dokumentasjon fra WV: Svarbrev med informasjon, oversikt over selskapsstrukturen, avtaleskjema for salgsrepresentant og medlem, «Compensation Plan Norway», «WorldVentures Marketing, LLC Statement og Policies and Procedures Norway» og «Businesspresentation» Mottatt informasjon fra Direktesalgsforbundet om deres korrespondanse med WV LT bedt om mer dokumentasjon fra WV per telefon, skriftlig nedfelt i e-post av Mottatt mer dokumentasjon fra WV (som bedt om per telefon 7.6): svarbrev og en oversikt over omsetningstall i World Ventures Marketing LLC av medlemskap og salgsrepresentantskap til Norge for 2012 (WV hevder de ikke et eget regnskap for virksomheten i Norge) Mottatt informasjon fra WV om deres korrespondanse med Direktesalgsforbundet Telefonsamtale med informasjon fra WV LT per brev bedt om ytterligere informasjon og dokumentasjon Telefonsamtale med spørsmål om utsatt frist for innsending av informasjon til , bekreftelse fra LT på telefon og e-post Mottatt informasjon fra WV v/ advokat Bertram Vedeler Telefonsamtale med advokat Vedeler etter oppslag i Dine Penger Mottatt informasjon fra WV v/kontaktperson Steinar Husby: svarbrev, boken «Førstehjelp for Førstelinja» v/steinar Husby og «Overview Compensation plan Norway» Telefonsamtale med Steinar Husby i begynnelsen av oktober, der vi sa at vi skulle ta kontakt i midten av oktober med informasjon om det var aktuelt med møte med World Ventures (etter ønske fra selskapet selv) Lotteritilsynets e-post av til Vedeler og Husby der vi inviterte til et møte i Lotteritilsynets lokaler i Førde 4. november Bekreftelse på e-post fra Husby på at Vedeler og Husby kommer på møtet med de to representantene Kyle Lowe og Janet Weil fra selskapets hovedkontor i USA Møte i LT sine lokaler i Førde med fire representanter fra LT og fire fra WV (Vedeler, Husby og to fra hovedkontoret i USA). LT ba der om dokumentasjon på omsetning av

16 Side 16 av 17 reiser og informasjon om kommende informasjonsmøter i Norge E-post fra WV v/husby om informasjonsmøter E-post fra WV v/husby om informasjonsmøter Lotteritilsynets e-post til Vedeler og Husby med purring på dokumentasjon om omsetning av reiser til nordmenn Mottatt svar fra WV i e-post med informasjon om omsetning av reiser til nordmenn (ikke regnskapsdokumentasjon) E-post fra WV v/husby om at WV hadde vunnet kategorien «Verdens ledende reiseklubb 2013» i World Travel Awards I tillegg til dette har det vært flere telefonsamtaler med Vedeler og et par telefonsamtaler med Husby under tilsynssaken Lotteritilsynets foreløpige tilsynsrapport om World Ventures virksomhet i Norge Merknader til foreløpig tilsynsrapport om World Ventures virksomhet i Norge, fra WV representert av advokatfirmaet Elden DA v/ advokat Håkon Juel Hassel Med hilsen Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver Silje Sægrov Amble rådgiver

17 Side 17 av 17

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Side 1 av 17 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, 57 82 80 84 17.02.2014 ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO Lotteritilsynets tilsynsrapport om World

Detaljer

30.04.2014 13/01662-91/571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes

30.04.2014 13/01662-91/571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes Side 1 av 10 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO World Ventures i Norge - Vedtak

Detaljer

Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014

Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014 Side 1 av 6 Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014 Sak 2014060 World Ventures - klage over vedtak med pålegg om at salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og produktet DreamTrips må opphøre, jf. lotteriloven

Detaljer

Lyoness krav om dokumentasjon

Lyoness krav om dokumentasjon Side 1 av 9 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, +47 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS v/advokat Olav Kolstad Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Lyoness krav om dokumentasjon

Detaljer

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt Side 1 av 5 03.06.2015 15/03615-8/331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, +47 57 82 80 2 28.05.2015 Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Olav Sylte Postboks 1013, Lundsiden

Detaljer

OVERSIKT OVER GODTGJØRELSESPLANEN FOR NORGE

OVERSIKT OVER GODTGJØRELSESPLANEN FOR NORGE OVERSIKT OVER GODTGJØRELSESPLANEN FOR NORGE WorldVentures Marketing, LLC Revidert 1. februar 2015. Gyldig 1. februar 2015 2. mai 2015 Representanter for WorldVentures får ikke verve nye representanter

Detaljer

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett.

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett. Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, +47 57 82 80 84 Banker og finansinstitusjoner i Norge Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske

Detaljer

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport

Detaljer

Er konkurransen et lotteri?

Er konkurransen et lotteri? Til Aktører i markedet Er konkurransen et lotteri? Innledning Utgangspunktet i norsk rett er at alle former for pengespill er forbudt, og kun kan tilbys med positiv hjemmel i lov. Følgende lover åpner

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

Oversikt over de utvidede medlemsfordelene i Lyoness

Oversikt over de utvidede medlemsfordelene i Lyoness Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 Oversikt over de utvidede medlemsfordelene i Lyoness De utvidede medlemsfordelene i Lyoness er regulert av avtaledokumentet

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

GODTGJØRELSESPLAN - NORGE

GODTGJØRELSESPLAN - NORGE GODTGJØRELSESPLAN - NORGE WorldVentures Marketing, LLC Revidert 1. februar 2015. Gyldig 1. februar 2015 2. mai 2015 Representanter for WorldVentures skal i Norge ikke rekruttere nye representanter eller

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

Innst. O. nr. 20. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 18 ( ), jf. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 20. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 18 ( ), jf. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 20 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 18 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett - kontonummer til Magyar s.r.o.

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett - kontonummer til Magyar s.r.o. Side 1 av 5 30.11.2017 17/04967-4/334 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, +47 57 82 80 84 Banker og finansinstitusjoner i Norge (vedlagt adresseliste) Vedtak med pålegg om

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere W Radio Metro AS Akersgata 45 0158 OSLO Vår ref.:0802712-23 - 513.3 Vår dato: 11.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA Bonus Pool gir alle kvalifiserende Executiver så vel som nye og allerede eksisterende Executiver mulighet til å tjene andeler av det provisjonsberettigede salget

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Kafé - førerhund nektet adgang

Kafé - førerhund nektet adgang Vår ref.: Dato: 11/602-10- ASI 16.02.2012 Kafé - førerhund nektet adgang Svaksynt mann diskriminert da han ikke fikk ha førerhunden liggende under bordet i restaurant En mann klagde til Likestillings-

Detaljer

NOTAT. Anonymiert versjon av sak: 08/570 ANONYMIERT VERSJON AV SAK: 08/570. Til: Fra: Serap Helin Hartwig Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Anonymiert versjon av sak: 08/570 ANONYMIERT VERSJON AV SAK: 08/570. Til: Fra: Serap Helin Hartwig Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Serap Helin Hartwig Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 08/570-18/SF-483, SF-513.2, SF-811, SF- 821, SF-861, SF-900, SF-801//SHH Dato: 31.10.08 Anonymiert versjon av sak:

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til endringer i forskrift om bingo

Høringsbrev - Forslag til endringer i forskrift om bingo Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Tore Bell, 57 82 80 24 Høringsliste jf vedlagt liste Side 1 av 7 Høringsbrev - Forslag til endringer i forskrift om bingo Innledning Lotteritilsynet ble i brev

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Montasje av utklipp fra nettsidene (ofv.): aftenposten.no, dagbladet.no,

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.07.2017 2017/20038 DERES DATO 10.04.2017 VÅRE SAKSBEHANDLERE Trine Rønning, tlf. 464 41 847 Dorte Henden Clark Vibeke Austad Silje F. Johansen Sissel D. Elde DERES REFERANSE

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957)

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Felleskjøpet Rogaland Agder, butikk 583 Organisasjonsnummer: Adresse:

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 LDO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 Norwegian kan ikke endre onlinebooking systemet nå Ombudet har tidligere konkludert med at Norwegian bryter plikten til universell utforming fordi

Detaljer

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart.

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart. Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.11.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 102-2007 FORETAKSREGISTERETS

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.08.2017 2017/10124 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE 16/00831-12 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass 0130 OSLO

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA)

Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA) Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA) MARSE1215746482-00_Compliance_A5_Exec_NO.indd 1 12/08/2016 17:03 Nu Skins retningslinjer og prosedyrer for EMEA (R & P) er hjørnestenen i

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan Veien til og videre En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan Slik livet bør være XANGO SALGS- OG GODTJØRINGSPLAN Automatic Delivery

Detaljer

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Trøndelag brann- og redningstjeneste Fcgiieyiggei eiavdeling IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Joar Ølmheim

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer