Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet"

Transkript

1 Side 1 av 17 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Lotteritilsynet har i tilsynssak om World Ventures virksomhet i Norge vurdert om virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. lotteriloven 16. Lotteritilsynets konklusjon er at World Ventures virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16. Vi varsler herved vedtak med pålegg om stans av World Ventures virksomhet i Norge. Tilsynsrapporten ble sendt World Ventures i Norge v/advokat for selskapet Bertram Vedeler for uttale før endelig tilsynsrapport. Frist for uttale var to uker fra rapporten ble mottatt. Det ble bedt om fristutsettelse på en uke og fristen ble utsatt av Lotteritilsynet til Bakgrunnen for at foreløpig tilsynsrapport ble sendt til uttale var for å sikre at vår vurdering bygger på et riktig faktisk grunnlag. Merknader til tilsynsrapporten fra World Ventures sendt fra Advokatfirmaet Elden DA v/ advokat Håkon Juell Hassel ble mottatt av LT Det blir opplyst at advokatfirmaet bistår World Ventures i nærværende sak. Lotteritilsynet legger til grunn at advokat Bertram Vedeler fremdeles har en rolle i World Ventures i Norge og USA, men vi sender tilsynsrapporten med varsel om stans bare til advokat Håkon Juell Hassel og regner med at innholdet blir presentert for de aktuelle parter i saken. Merknadene fra World Ventures er både til faktagrunnlaget og Lotteritilsynets juridiske vurderinger. Vi har vurdert merknadene, og har gjort et par mindre endringer i rapporten på bakgrunn av disse. Merknadene endrer ikke vår vurdering og konklusjon. Vi påpeker at vi ikke har mottatt en tilgang til World Ventures interne nettsider, slik det blir påstått i merknadene, vi ser heller ikke at det er nødvendig for vår vurdering av saken å få slik tilgang. Ellers ser vi ikke grunnlag for å kommentere merknadene før i et eventuelt vedtak om stans. Når det gjelder deres begjæring om utsatt iverksettelse av et vedtak etter forvaltningsloven 42, vurderer vi også denne i et eventuelt vedtak om stans. Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B Postboks Førde Telefaks E-post 6805 Førde

2 Side 2 av 17 Tilsynsrapporten har følgende oppbygning: - Lovgrunnlag - Sakens bakgrunn, gjennomføring og dokumentasjon - Nærmere om World Ventures virksomhet - Lotteritilsynets vurdering - Konklusjon Lovgrunnlag Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt, jf. lotteriloven 4. Det følger av lotteriloven 16, første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. Videre følger det av 16, andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr.97 ( ), vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten skyldes verving. Ved forhold i strid med lotteriloven, kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å rette det ulovlige, jf. lotteriloven 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14b og 14c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen en fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning til dette kan straffes med bøter eller fengsel, jf. lotteriloven 17. Sakens bakgrunn, gjennomføring og dokumentasjon Lotteritilsynet (LT) opprettet våren 2013 tilsynssak på selskapet World Ventures (WV) sin virksomhet i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. World Ventures selger medlemskap i en reiseklubb som skal gi rabatter på ferieopphold i hele verden. Ferieoppholdene blir solgt gjennom Rovia. Tilsynssaken mot WV ble opprettet fordi LT fant det nødvendig og gjøre en vurdering av lovligheten av selskapets virksomhet i Norge. Dette på bakgrunn av henvendelser og tips som kunne tyde på at salg av produktene utgjør en mindre andel av omsetningen i selskapet enn inntekter fra verving av medlemmer. World Ventures er det selskapet Lotteritilsynet har mottatt flest tips og negative henvendelser om etter pyramidebestemmelsen i 2012 og Mange av henvendelsene går på at det er verving av medlemmer som er den reelle inntektskilden til selskapet. Lotteritilsynet er kontaktet av tidligere deltakere i WV.

3 Side 3 av 17 Disse hevder å ha inngående kjennskap til selskapets reelle virksomhet i Norge. Flere av henvendelsene er også fra familiemedlemmer og venner av personer som er blitt medlemmer og salgsrepresentanter, som uttrykker stor bekymring for disse personene både i forhold til helse og økonomi. For å kunne vurdere om virksomheten til World Ventures i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem, sendte Lotteritilsynet den 14. mai 2013 et krav om dokumentasjon til selskapet. Kravet ble sendt til selskapet v/advokat Bertram Vedeler, som representerer WV i Norge. Lotteritilsynet krevde i det første brevet å få tilsendt «følgende informasjon om World Ventures i Norge: - innmeldingskostnader for medlemmene, - månedsbeløp for medlemmene - antall medlemmer - salgsstruktur - bonus- og provisjonssystem, herunder omsetning i selskapet splittet på omsetningstyper - ajourført regnskap spesifisert på kontonivå - World Ventures sine regler og vilkår for deltakelse - informasjon om produktene som selges - eierforhold/selskapsstrukturer i World Ventures (herunder Dreamtrips og Rovia) - dokumentasjon på at omsetningen i selskapet i Norge skyldes salg av produkter og ikke verving av andre - generell informasjon om selskapet - eventuelt reklame/informasjonsmateriell om virksomheten i Norge Vi ber dere også fremlegge annen informasjon som dere mener er av betydning for vår vurdering av virksomheten til selskapet World Ventures i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16.» Vi har etter det første kravet om dokumentasjon hatt korrespondanse med WV under tilsynssaken og har sendt flere brev med krav om nærmere informasjon og dokumentasjon om selskapet og omsetningen i Norge. Oversikt over korrespondansen er lagt ved tilsynsrapporten. WV har sendt Lotteritilsynet informasjon og deler av dokumentasjonen som vi har krevd. Vi har ikke mottatt regnskapsdokumentasjon på omsetning av reiseopphold til nordmenn og vi har ikke mottatt regnskapsdokumentasjon på omsetning av medlemskap og salgsrepresentantskap til nordmenn. Vi mener også at WV ikke har dokumentert at omsetningen i selskapet i Norge særlig skyldes salg av produkter og ikke verving av andre. Nærmere om World Ventures sin virksomhet World Ventures er et amerikansk selskap stiftet i Base for selskapet er Plano i delstaten Texas i USA, og de har virksomhet i over 23 markeder i verden.

4 Side 4 av 17 WorldVentures Corporate Structure består av ca. 20 selskaper, de fleste bruker navnet World Ventures og en del har navnet Rovia, herunder selskapet Rovia Norge AS. World Ventures Holdings LLC er konsernspiss. WV tilbyr medlemskap som skal gi rabatter på feriereiser over hele verden. Selskapet tilbyr også salgsrepresentantskap. Selskapets salgsrepresentanter mottar provisjoner og bonuser av egne salg av medlemskap og av medlemskap solgt av salgsrepresentanter på nivå under de i en pyramidestruktur. Selskapet opplyser at produktet de selger er reiseoppholdene DreamTrips (hotellopphold, cruise o.l.), som medlemmene kan kjøpe gjennom nettsidene og I tillegg oppgir de at salg av medlemskap med mulighet for kjøp av reiseoppholdene «DreamTrips» også er et produkt. WV hevder DreamTrips er rimeligere enn tilsvarende reiseopphold hos andre aktører i markedet. Reisen og transporten til hotell etc. inngår ikke i produktet og WV gir derfor ikke medlemmene rabatter på dette. Dream Trips har ikke utgangspunkt i Norge, passasjerene må selv sørge for flytransporten til destinasjonen i utlandet, som ofte er i USA. Medlemmene kan ifølge WV ikke kjøpe reiseopphold direkte fra salgsrepresentantene og inntektene til salgsrepresentantene er helt uavhengig av om medlemmene en har vervet kjøper reiseopphold. WV opplyser også at «Ingen WV-representant tjener noen penger på bare å verve nye representanter/selgere». De opplyser videre at «Det er derfor KUN salg av produktet/tjenesten Dream Trips Life til en kunde som genererer provisjon til salgsrepresentantene/selgerne». World Ventures virksomhet i Norge WV har hatt virksomhet i Norge siden Det er registrert et selskap under World Ventures selskapsstrukturen i Norge ved navnet Rovia Norge AS, registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer den WV er i Norge representert ved Bertram Vedeler, advokat i firmaet Fornebuadvokatene i Norge. Han er advokat for WV i Norge og representerer selskapet World Ventures Holdings LLC. I tillegg er han kontaktperson for Rovia Norge AS. Vedeler var også styreleder for Rovia Norge AS frem til sommeren Ny styreleder i Rovia Norge AS er Michael Anthony Azcue og nestleder er Wayne Tilman Nugent. Disse personene er på WVs organisasjonskart plassert på toppen av WorldVentures Corporate Structure med 20 selskaper under seg. Kontaktperson for WV i Norge er Steinar Husby (fra månedsskiftet juni/juli 2013). WV v/rovia Norge AS har søkt om medlemskap i Reisegarantifondet, søknadsbehandlingen er stoppet opp i påvente av LT sin avgjørelse i denne tilsynssaken. Totalt var det salgsrepresentanter og medlemmer i WV i Norge per utgangen av mai 2013 (jf. brev fra WV ). Av disse var salgsrepresentanter og/eller medlemmer, 73 av disse var bare

5 Side 5 av 17 salgsrepresentanter og 115 var bare medlemmer. Det var altså personer som var både salgsrepresentanter og medlemmer. Vi har ikke fått konkrete oppdaterte tall per i dag, men WV har opplyst at det ikke er store endringer i disse tallene. Det vil si at ca. 95 % av de som er med i WV i Norge er både salgsrepresentanter og medlemmer, og kan dermed tjene penger på å få med nye medlemmer i selskapet og få tilgang til å kjøpe reiseoppholdene DreamTrips. I de andre markedene til WV er det også slik at de aller fleste både er salgsrepresentanter og medlemmer. Dette opplyste representanter fra WV i USA på møte med Lotteritilsynet Deltakelse i WV medlemskap og salgsrepresentantskap Salgsrepresentantene i WV har ulike titler som beskriver hvilket nivå de er på i selskapet, disse er: Qualified (Q), Senior Representative (SR), Director (D), Marketing Director (MD), Regional Marketing Director (RMD), National Marketing Director (MD) og International Marketing Director (IMD). De som er på høyest nivå for Norge er Aeriel Enterprises Ltd (IMD), Steinar Husby (MD) og Eric Gusevik (MD), ifølge opplysninger fra WV. Lotteritilsynet ser ved egne nettsøk at selskapet Aeriel Enterprises Ltd er lokalisert i London og at nordmannen Erlend Vatne og en person ved navn Matthew Morris er direktører i selskapet. WV opplyser at reiseproduktene kommer fra eksterne leverandører, men bestilles gjennom WV-gruppen sine reisebyråer underlagt Rovia LLC, som f.eks. Rovia Norge AS. De opplyser at siden reiseoppholdene (Dream Trips) forhandles frem sentralt av Rovia LLC, som har store bestillinger hos reiseoperatør og hoteller, får Rovia betydelige rabatter og disse blir i stort monn gitt videre til medlemmene i WV. WV har ulike medlemskapstyper, disse er: DreamTrips Membership, DreamTrips Life Membership, International Dreamtrips Life Membership, Luxury DreamTrips Membership, Luxury DreamTrips Upgrade og DreamTrips U. Det er ifølge WV bare DreamTrips Life medlemskap som blir tilbudt i Norge per i dag. Det er imidlertid opplyst fra WV til Direktesalgsforbundet at det per 19. juli 2013 var en Luxury Dreamtrips kunde i Norge. Dette er i ettertid bekreftet av WV. Når det gjelder verdien av medlemskapet og rabatt til medlemmer på reisene, hevder WV at «Rabatten på Dream Trips varierer fra reise til reise, og varierer i området mellom 20 % - 45 % sammenlignet med de beste sammenlignbare reisene WV har funnet på tidspunktet for sammensetning og prisfastsettelse for disse reisene». Videre opplyser de at «WV lover imidlertid ikke spesielle rabatter på noen DreamTripsreiser utover den alminnelige prisgarantien som innebærer at WV ikke vil øke prisen på nettet innenfor en 24 timers periode for samme reise» (jf. brev fra WV av ). WV hevder i samme brev at når det gjelder selskapets egne inntekter på salg av reiser til medlemmer er det slik at «Fortjenesten på DreamTrips varierer fra 5 % til 8 %, avhengig av den enkelte reise».

6 Side 6 av 17 Lotteritilsynet har stilt spørsmål ved om det blir solgt reiseopphold (herunder DreamTrips) fra Rovia.com til andre enn medlemmer i WV. WV har da opplyst at «Salg på Rovia.com skjer også med andre produkter enn DreamTrips til foretrukne kunder». Vi er ikke kjent med hva WV her mener med foretrukne kunder. LT har i denne rapporten brukt dollarkurs på 1 $ = ca. 6 kr per og per Det er opplyst fra WV at innmelding av medlemskap koster $199.99, dvs. ca kr, ifølge brev fra WV og mottatt søknadsskjema for å bli medlem i Norge «Membership Application Form NO». Det er opplyst at det i tillegg koster $49.98, dvs. ca. 300 kr i månedlig abonnement, dette utgjør ca kr i abonnement i året. Det innebærer at det i utgangspunktet koster ca kr å være medlem første året. WV har så opplyst at det blir gratis per måned dersom en rekrutterer 4 nye medlemmer (fra da disse faktisk er rekruttert). Videre er det opplyst at disse rekrutterte medlemmene ikke utgjør noen inntektskilde for medlemmet og at det ikke dannes noen pyramide under han på bakgrunn av denne rekrutteringen. LT har ikke mottatt noe informasjon om hvor mange av medlemmene som har gratis abonnement. Innmelding for å bli salgsrepresentant koster $99.99, dvs. ca. 600 kr, ifølge brev fra WV og mottatt søknadsskjema for å bli salgsrepresentant i Norge «Representative Agreement NO». Det er opplyst at det i tillegg koster $10.99, dvs. ca. 70 kr i månedlig abonnement som utgjør ca. 800 kr i året. Dette innebærer at det koster ca kr å være salgsrepresentant første året. WV har opplyst at salgsrepresentanten for sin innmelding får en startpakke med alt av materiell og redskaper som vedkommende vil trenge for å starte opp sin WV virksomhet. Månedsabonnementet omfatter også oppdateringer av systemet. Oppsummert koster det i utgangspunktet ca kr å være både salgsrepresentant og medlem første året en er med i WV. Videre koster det ca i årlig abonnement å være salgsrepresentant og medlem de neste årene. Provisjon- og bonussystemet i WV WV har opplyst at det både er individuelle salg fra den enkelte salgsrepresentant og salgsteamets omsetning som blir tatt i betraktning for provisjons- og bonusordningene. Salgsrepresentantene tjener i følge WV $20, dvs. ca. 117 kr for hvert salg av medlemskap (Direct Commisions). Lotteritilsynet har etterspurt en oversiktlig oppstilling av hvor mye en salgsrepresentant kan tjene i løpet av en måned (eller et år). Vi har ikke fått en slik oversiktlig oppstilling. I mottatt «Compensation Plan Norway», er de ulike provisjons- og bonusordningene gjennomgått. Vi har også mottatt denne oversikten av ordningene fra WV i brev av :

7 Side 7 av 17 Lotteritilsynet ser at ikke alle de ulike ordningene fra mottatt «Compensation Plan Norway» er med i dette oppsettet. Her er de ordningene som vi oppfatter også er en del av provisjons- og bonusordningene: Wings & Wheels Car bonus: dette er en bonus basert på produktsalgsvolum som kan bli maksimert når den benyttes til kjøp eller leasing av bil. Director Bonus: for de som oppnår Director rank innen 12 uker Dreamcar bonus: for Regional Marketing Director eller høyere Dreamhome bonus: for Internasjonal Marketing Director Når det gjelder bonusordningene Bonus Business Center og Special programs fremstår det for Lotteritilsynet som uklart hva disse egentlig innebærer.

8 Side 8 av 17 Det er opplyst fra WV at total provisjonsutbetaling fra WV til salgsrepresentantene er på maksimalt 65 % av provisjonsberettiget inntekt («65 % payout cap rule»). WV opplyste i møtet med LT at det bare har skjedd to ganger at denne regelen har komt til anvendelse. Det er også et «Rewardprogram» i WV som innebærer at medlemmene får poeng basert på medlemsabonnement. Dette innebærer ifølge WV at $1 = 1 poeng, og at poengene kan løses inn mot reiser. Det er ikke alle reiser en kan bruke disse poengene på og det er avgrenset hvor mange poeng medlemmene kan bruke på de ulike reiseoppholdene. WV v/kontaktperson Steinar Husby har i brev av også vist til at medlemskapet DreamTripsLife inkluderer en «24/7 Concierge-tjeneste», som medlemmene kan få tilgang til dersom de kjøper og reiser på et DreamTrips reiseopphold. Husby hevder denne tjenesten innebærer at medlemmene kan ringe en «personlig assistent» på telefon døgnet rundt og få veibeskrivelse, reservere bord på restaurant, bestille vekking etc. Lotteritilsynet har ikke mottatt mer konkret informasjon om denne tjenesten og verdien av den. Omsetning av medlemskap og reiser til nordmenn i 2012 Lotteritilsynet har mottatt litt ulike tall fra WV på omsetning av medlemskap og salgsrepresentantskap til nordmenn i Med bakgrunn i den informasjonen vi har mottatt, legger vi til grunn at WV mener omsetningen var på ca. $ 3,5 millioner, dvs. ca. 21 millioner kr. De totale provisjoner utbetalt til salgsrepresentanter i Norge i 2012 har vi fått opplyst var på ca. $ 1,1 millioner dvs. ca. 6,6 millioner kr. WV har opplyst til Lotteritilsynet at bruttosalget av reiser til nordmenn i 2012 utgjorde kr (ca. $ ), ifølge brev fra WV av Dette er 0,368 % av totalsalget på verdensbasis på $57 millioner. Det er videre opplyst fra WV i samme brev at dersom en legger til grunn et snittmedlemstall i WV i Norge på 2300 for 2012, så utgjør dette et teoretisk gjennomsnittskjøp av reiseopphold pr. klubbmedlem på 509 kr det året. Lotteritilsynets vurdering Lotteriloven 16 første ledd rammer pyramidespill eller lignende system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. Lotteriloven 16 andre ledd rammer pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Lotteritilsynet legger til grunn at salgsrepresentantenes inntjeningsmuligheter i World Ventures i Norge utelukkende beror på salg av medlemskap. Dette gir holdepunkt for å kunne påstå at virksomheten i

9 Side 9 av 17 Norge er et ulovlig pyramidespill etter lotteriloven 16 første ledd, fordi inntektene bare utløses av verving av medlemmer og ikke salg av reiseopphold. Selskapet WV har imidlertid inntekter fra både salg av medlemskap og salg av reiser. Vi vurderer derfor virksomheten etter 16 andre ledd som rammer pyramidelignende omsetningssystem som i tillegg til verving selger produkt eller tjenester. Lotteriloven 16 andre ledd stiller opp fire kumulative vilkår som alle må være oppfylt for at en virksomhet er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem: - Er virksomheten et pyramidelignende omsetningssystem? - Må det ytes vederlag for å delta i virksomheten? - Foreligger det mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift i virksomheten? - Skyldes inntektene fra virksomheten særlig verving og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, herunder stammer mer enn 50 % av inntektene fra verving? Er World Ventures et pyramidelignende omsetningssystem? Det følger av lotteriloven 16 at bestemmelsen omfatter pyramidelignende omsetningssystem. Et pyramidelignende omsetningssystem er et arrangement som er oppbygget i flere nivå, hvor en deltaker kan oppnå økonomisk gevinst ved produktsalg og verving av nye deltakere på et lavere nivå. World Ventures er oppbygd slik at salgsrepresentantene som verver nye medlemmer kan få bonuser og provisjoner i flere nivåer under seg, som en klassisk pyramideselskapsstruktur. Selskapets salgsrepresentanter kan alt etter hvilken representantstatus vedkommende har, motta ulik økonomisk gevinst i flere nivåer. Omsetningen blir generert oppover i systemet i en pyramidestruktur. Lotteritilsynet fastslår etter dette at World Ventures er oppbygd i forskjellige nivåer, hvor en deltaker kan oppnå økonomisk gevinst i kraft av salg av medlemskap til nye deltakere på et lavere nivå. Delkonklusjon - World Ventures er et pyramidelignende omsetningssystem Må det ytes vederlag for å delta i World Ventures i Norge? Det følger av lotteriloven 16 andre ledd at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å delta. Hva som menes med slikt vederlag er beskrevet i forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr.97 ( ). Et viktig kriterium for at virksomheten vil kunne skape pyramideeffekt, er at deltakerne yter et vederlag for å få deltagerstatus. Vederlaget/betalingen kan ha form av enhver type økonomisk verdi. Ofte må deltakeren kjøpe startpakker, brosjyrer, introduksjonsmateriale, opplæringskurs og lignende. Når vederlaget ikke motsvarer de reelle verdiene for slikt materiale, finner det sted et indirekte kjøp av deltagerstatus. Det er ikke uvanlig at deltakerne blir pålagt forskjellige faste avgifter eller å foreta faste regelmessige minstekjøp av produkter. Når produktene som omsettes i systemet er overpriset finner det sted et indirekte kjøp av deltagerstatus. Det er sagt i forarbeidene at kjernen og det springende punkt her følgelig er om den nye distributøren direkte eller indirekte må betale en høyere pris enn den reelle verdien på de varer og tjenester han mottar i systemet.

10 Side 10 av 17 Pyramideeffekten oppstår når inntekten koples til vervingen og ved at selskapets/deltakerens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta, og inntekten er avhengig av stadig vekst av nye deltakere på lavere nivå, jf. forarbeidene til pyramidebestemmelsen. Som vi har vist til tidligere i rapporten er ca. 95 % av deltakerne i WV i Norge både medlemmer og salgsrepresentanter. Selv om deltakerne ikke er forpliktet til å være både salgsrepresentant og medlem, ser vi at det i realiteten er slik det fungerer. Vi ser derfor disse under ett og skiller ikke mellom hvem som er medlemmer og hvem som er salgsrepresentanter i vår vurdering av virksomheten. Vi mener det ikke er av betydning hvordan en navngir de ulike funksjonene, det avgjørende er hva deltakelse i WV faktisk innebærer. Vi viser her til forarbeidene til lotteriloven 16 s. 22 hvor det presiseres at «det ved vurderingen av lovligheten av den enkelte virksomhet, må foretas en helhetsvurdering hvor det tas hensyn til en rekke momenter og hvor det reelle innhold i virksomheten legges til grunn og ikke betegnelsen på arrangementet». Deltakelse i WV innebærer faktisk at salgsrepresentantene i realiteten verver deltakere til det pyramidelignende omsetningssystemet WV og tjener penger på det, og at de nye deltakerne igjen har mulighet for å verve andre inn i systemet og tjene penger på det. WV har under tilsynssaken argumentert med at WV er i en oppstartsfase i Norge og at derfor så å si alle deltakerne både er salgsrepresentanter og medlemmer. Dette argumentet mener vi ikke er en forklaring da representanter fra WV i USA i møte med oss den sa at fordelingen også er slik i de andre markedene til WV. Lotteritilsynet mener WV opererer med et kunstig skille her fordi så å si alle både er medlemmer og salgsrepresentanter. Det er lagt opp til at en deltaker skal verve nye deltagere som både er medlemmer og salgsrepresentanter til selskapet. Vi viser her som eksempel til at i avtaleskjema for nye salgsrepresentanter står det med vanlig skrift en avkryssingsboks og tekst om å bli salgsrepresentant og en med større skrift og med fet skrifttype om en vil bli begge deler. Ved å verve nye salgsrepresentanter får deltakeren ingen provisjoner og bonuser, disse inntektene går oppover i systemet. Det er klart at salgsrepresentanten vil ha en klar oppfordring til å selge medlemskap til de nye salgsrepresentantene fordi det er her inntjeningsmulighetene ligger. Lotteritilsynet mener det er helt klart at det må ytes vederlag for å delta i World Ventures i Norge. Vi mener vederlaget er det beløpet deltakerne (medlemmer og salgsrepresentanter) betaler for å delta i WV. Dette er ca kr første året i innmelding og abonnement og ca kr i årlig abonnement de neste årene. Delkonklusjon det må ytes vederlag for å delta i World Ventures i Norge Foreligger det mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift i World Ventures i Norge? Det følger av lotteriloven 16 at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som skyldes at andre verves til systemet.

11 Side 11 av 17 Når det ytes vederlag for deltakelse i et pyramidespill eller et pyramidelignende system, er det i den hensikt og med den utsikt å oppnå økonomisk vinning i neste omgang, ifølge forarbeidene til pyramidebestemmelsen. Systemene lokker gjerne med store og urealistiske inntekter. Det er gjerne denne muligheten for store inntekter som er selve drivkraften for deltakerne og som deltakerne betaler for. For at pyramideeffekten skal oppstå er det et krav om at stadig nye deltakere i sin tur må verve nye deltakere på lavere nivåer. Dette skaper selve pyramidestrukturen. Når inntekten i systemet stammer fra disse deltakernes betaling for deltakelse, legges grunnen for pyramideeffekten. Pyramideselskapene og pyramidelignende omsetningssystem kjennetegnes av at det ofte ligger innbakt i inntekten en premie for å verve nye deltakere. Hele eller deler av utbetalingene fra systemet stammer fra nye deltakeres deltakeravgifter. Det må vurderes om vederlag for å delta i WV ytes for å oppnå økonomisk vinning av nye deltakeres deltakeravgifter. Det kreves etter forarbeidene ikke en sikker mulighet til inntekt. Det avgjørende er om deltakeren i systemet stilles til utsikt en teoretisk mulighet for inntekt. Salgsrepresentantene i WV selger medlemskap og dette genererer direkte inntekter til salgsrepresentantene. I tillegg verver salgsrepresentanter nye salgsrepresentanter uten å motta direkte bonuser og provisjoner av dette. De mottar likevel bonuser og provisjoner av det som salgsrepresentanten under de i pyramiden selger av medlemskap. Lotteritilsynet er videre av den oppfatning at WV gjennom sin markedsføring på ulike nettsider, vervevideoer på nett og på vervemøter har et stort fokus på forretningsmuligheten i selskapet og hvor mye salgsrepresentanter kan oppnå i provisjoner og bonuser. Etter Lotteritilsynets vurdering legger WV i sitt system opp til at deres deltakere skal selge medlemskap og verve nye salgsrepresentanter for slik å tjene på nye deltakere. Det er Lotteritilsynets oppfatning at WV forespeiler nye deltakere mulighet for store inntekter. Deltakerne i WV mottar direkte provisjon fra salg av medlemskap, men de mottar også mange andre provisjoner og bonuser som følge av salget. Dette er indirekte inntekter fra deltakeravgiften (inntekter fra medlemskap og salgsrepresentantskap). Det foreligger derfor mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift. Delkonklusjon - det foreligger mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift i World Ventures i Norge Skyldes inntektene fra World Ventures virksomhet i Norge særlig verving og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, herunder stammer mer enn 50 % av inntektene fra verving? Det følger av lotteriloven 16 at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der inntektene særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til bestemmelsen vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten skyldes verving.

12 Side 12 av 17 Vi presiserer at bestemmelsen i 16 omfatter både enkeltrepresentanter og selskapet. Dette betyr at deltakerne og/eller selskapets virksomhet i Norge må tjene mer penger på salg av reelle produkt enn verving for å være lovlig. Vi mener en deltaker i WV ikke mottar noe produkt i form varer, tjenester eller andre ytelser direkte for innmeldingsavgift og månedsabonnement, bare en mulighet for å kunne bestille produktet DreamTrips gjennom nettsidene til WV. Lotteritilsynet mener DreamTrips er det reelle produktet til WV. Det er først når medlemmene kjøper reiseopphold at de kan få en rabatt på dette produktet. Vi mener medlemskapet i WV er overpriset ved at en ikke mottar noe direkte produkt for pengene, bare en mulighet for rabatter som i så liten grad blir brukt av deltakerne i Norge. Vår vurdering er at DreamTrips/reiseoppholdene deltakerne kan kjøpe gjennom WV er de reelle produktene til WV. Som vi har beskrevet tidligere i rapporten, koster det i utgangspunktet ca kr å være både salgsrepresentant og medlem første året en er med i WV. Videre koster det ca i årlig abonnement å være salgsrepresentant og medlem de neste årene. Vi har ikke mottatt noe dokumentasjon fra WV på at de er rimeligere enn andre aktører i markedet. De opplyser heller ikke prisene for reiseopphold på nettsiden sin for bestilling, en må tydeligvis være deltager for å få informasjon om prisene. Dette gjør det umulig for oss å sammenligne med andre aktører som f.eks.hotels.com og booking.com. For Lotteritilsynet er det lite dokumentert og dermed uklart hva som faktisk er verdien av reiseoppholdene som selges i WV sammenlignet med andre reiseselskap/bookingnettsider. Vi legger hovedvekten på den verdien vi ser gjennomsnittlige deltagere i WV i Norge har av kjøp av medlemskapet sitt. Dette har vi gjort ved å måle omsetning av medlemskap mot omsetning av reiseopphold, sett sammen med den rabatten selskapet opplyser at medlemmene får. Her har vi brukt omsetningstall vi har mottatt fra selskapet for WV har selv opplyst at ca. 509 kr er det beløpet et gjennomsnittlig medlem kjøpte DreamTrips for i WV hevder å ha en rabattprosent på 20 % - 45 % som medlemmene sparer på DreamTrips i forhold til andre sammenlignbare reiseopphold i markedet. Dette innebærer i beste fall at medlemmene har spart gjennomsnittlig et par hundre kroner på sine kjøp av hotellovernatting sammenlignet med om de hadde kjøpt disse gjennom et annet selskap. Samtidig har deltakerne betalt flere tusen for å være medlem og har totalt sett ingen økonomisk fordel av å delta i WV, utenom å kunne tjene penger på å verve nye deltagere inn i WV. Lotteritilsynet mener at vi ut fra overnevnte tall kan legge til grunn at ca. 95 % av omsetningen fra nordmenn i realiteten er verving og at produktsalget utgjør mindre enn 5 % av omsetningen. Dette viser at deltakerne gjennomsnittlig i svært liten grad benytter seg av de påstått rimelige reiseoppholdene. LT mener WVs inntekter fra nordmenn i hovedsak er inntekter fra verving av deltakere og at bare en svært liten del er inntekter av produktet reiseopphold. Prisen for medlemskapet i WV tilsvarer ikke de reelle verdiene for hva den enkelte deltaker gjennomsnittlig i realiteten får igjen for pengene (ut fra de tallene som selskapet har oppgitt til Lotteritilsynet). Tallene på hvor lite reiser som faktisk blir kjøpt i snitt av deltagerne, viser helt klart at det

13 Side 13 av 17 ikke er derfor de er med i WV, men de er med for forretningsmuligheten for å få inntekter gjennom andre deltagere sin deltakeravgift. LT har under tilsynssaken bedt WV om å dokumentere omsetningen på reiser og at omsetningen i Norge skyldes salg av produkter og ikke verving av andre. Vi mener WV ikke har klart å dokumentere dette. Vi gjentar her at World Ventures selv har opplyst at bare gjennomsnittlig ca. 509 kr er salg av reiser til den enkelte deltager i Av dette beløpet er det igjen bare en prosentvis rabatt som utgjør en eventuell fordel for deltagerne. Reiseoppholdet må de da i tillegg betale for. Deltakerne har da i utgangspunktet betalt gjennomsnittlig ca. kr for å være deltaker, eller for deltakere som har vært med lenger enn ett år. Lotteritilsynet mener medlemskapet i WV er overpriset og at den gjennomsnittlige deltager så å si ikke får noe igjen for selve medlemskapet. Det er ved å være salgsrepresentant og kunne tjene penger på at andre blir vervet til WV, at inntjeningsmulighetene ligger. Lotteritilsynet mener det er helt klart at WVs salg av reiser til nordmenn er under 50 % av den totale omsetningen som selskapet har til norske deltagere i WV. Delkonklusjon - Inntektene til World Ventures virksomhet i Norge skyldes særlig verving og ikke salg av varer, tjenester eller andre ytelser. Mer enn 50 % av inntektene fra virksomheten i Norge stammer fra verving.

14 Side 14 av 17 Lotteritilsynets hovedkonklusjon: Lotteritilsynet har vurdert World Ventures virksomhet i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Det følger av vår vurdering at World Ventures virksomhet i Norge et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. 16 andre ledd. På bakgrunn av vår konklusjon i tilsynsrapporten, gis herved varsel om at Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14a vil fatte følgende vedtak: Alt salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og produkter fra World Ventures må umiddelbart opphøre i Norge, fordi dette er i strid med lotteriloven 16 andre ledd. Dersom dere kan bekrefte og dokumentere at all salgsvirksomhet fra World Ventures i Norge er brakt til opphør innen to uker fra dags dato, vil Lotteritilsynet ikke fatte vedtak med pålegg om stans. Dersom dere har ytterligere innvendinger mot det vedtak som er varslet eller grunnlaget for varselet, ber vi dere om en skriftlig begrunnet tilbakemelding innen to uker. Lotteritilsynet ber om en bekreftelse på at World Ventures har informert sine medlemmer og salgsrepresentanter i Norge om tilsynsrapporten og varselet. Til orientering er dette dokumentet offentlig og vil bli lagt ut på vår nettside lottstift.no. Med hilsen Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver Silje Sægrov Amble rådgiver

15 Side 15 av 17 Oversikt over korrespondansen mellom Lotteritilsynet og World Ventures i Norge i tilsynssaken: Lotteritilsynets brev til WV v/advokat Bertram Vedeler med krav om dokumentasjon Mottatt dokumentasjon fra WV: Svarbrev med informasjon, oversikt over selskapsstrukturen, avtaleskjema for salgsrepresentant og medlem, «Compensation Plan Norway», «WorldVentures Marketing, LLC Statement og Policies and Procedures Norway» og «Businesspresentation» Mottatt informasjon fra Direktesalgsforbundet om deres korrespondanse med WV LT bedt om mer dokumentasjon fra WV per telefon, skriftlig nedfelt i e-post av Mottatt mer dokumentasjon fra WV (som bedt om per telefon 7.6): svarbrev og en oversikt over omsetningstall i World Ventures Marketing LLC av medlemskap og salgsrepresentantskap til Norge for 2012 (WV hevder de ikke et eget regnskap for virksomheten i Norge) Mottatt informasjon fra WV om deres korrespondanse med Direktesalgsforbundet Telefonsamtale med informasjon fra WV LT per brev bedt om ytterligere informasjon og dokumentasjon Telefonsamtale med spørsmål om utsatt frist for innsending av informasjon til , bekreftelse fra LT på telefon og e-post Mottatt informasjon fra WV v/ advokat Bertram Vedeler Telefonsamtale med advokat Vedeler etter oppslag i Dine Penger Mottatt informasjon fra WV v/kontaktperson Steinar Husby: svarbrev, boken «Førstehjelp for Førstelinja» v/steinar Husby og «Overview Compensation plan Norway» Telefonsamtale med Steinar Husby i begynnelsen av oktober, der vi sa at vi skulle ta kontakt i midten av oktober med informasjon om det var aktuelt med møte med World Ventures (etter ønske fra selskapet selv) Lotteritilsynets e-post av til Vedeler og Husby der vi inviterte til et møte i Lotteritilsynets lokaler i Førde 4. november Bekreftelse på e-post fra Husby på at Vedeler og Husby kommer på møtet med de to representantene Kyle Lowe og Janet Weil fra selskapets hovedkontor i USA Møte i LT sine lokaler i Førde med fire representanter fra LT og fire fra WV (Vedeler, Husby og to fra hovedkontoret i USA). LT ba der om dokumentasjon på omsetning av

16 Side 16 av 17 reiser og informasjon om kommende informasjonsmøter i Norge E-post fra WV v/husby om informasjonsmøter E-post fra WV v/husby om informasjonsmøter Lotteritilsynets e-post til Vedeler og Husby med purring på dokumentasjon om omsetning av reiser til nordmenn Mottatt svar fra WV i e-post med informasjon om omsetning av reiser til nordmenn (ikke regnskapsdokumentasjon) E-post fra WV v/husby om at WV hadde vunnet kategorien «Verdens ledende reiseklubb 2013» i World Travel Awards I tillegg til dette har det vært flere telefonsamtaler med Vedeler og et par telefonsamtaler med Husby under tilsynssaken Lotteritilsynets foreløpige tilsynsrapport om World Ventures virksomhet i Norge Merknader til foreløpig tilsynsrapport om World Ventures virksomhet i Norge, fra WV representert av advokatfirmaet Elden DA v/ advokat Håkon Juel Hassel Med hilsen Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver Silje Sægrov Amble rådgiver

17 Side 17 av 17

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport

Detaljer

28.03.2011 10/05642-66/571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011

28.03.2011 10/05642-66/571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011 Advokatfirmaet Hellerøy & Co Postboks 3 1401 SKI Side 1 av 27 Wealth Masters International - Vedtak med pålegg

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Advokatfellesskapet Wessel ved advokat Ann Gunn Edvardsen Postboks

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Konkurranseloven 3-10 inngrep mot SAS, Widerøes og Braathens bonusprogrammer, EuroBonus og Wings V2002-22

Konkurranseloven 3-10 inngrep mot SAS, Widerøes og Braathens bonusprogrammer, EuroBonus og Wings V2002-22 Konkurranseloven 3-10 inngrep mot SAS, Widerøes og Braathens bonusprogrammer, EuroBonus og Wings V2002-22 Konkurransetilsynets notat av 18. mars 2002 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker Norske Finansanalytikeres Forening - Etisk Komité Sak 3/2000 Vedtak av 3. november 2000 1. Innledning Saken gjelder spørsmål om mulige brudd på NFFs etiske regler pkt 3.3 Aktsomhetskrav, pkt 3.4 Interessekonflikt

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/19 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/19 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

METODERAPPORT Drømmen om rikdom

METODERAPPORT Drømmen om rikdom METODERAPPORT Drømmen om rikdom Sendt i Brennpunkt på NRK, 23. november 2004 Programansvarlig: Kjersti Knudssøn Research: Ole Egil Størkson NRK Fakta, 5020 Bergen Tlf: 55 27 52 00 Redegjørelse for arbeidet

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer