Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt"

Transkript

1 Side 1 av / /331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Olav Sylte Postboks 1013, Lundsiden 4687 Kristiansand Spesialisten AS Postboks 2804 Grenland Bedrifts senter 3702 SKIEN Ballroom Gruppen AS v /Ellen Lund Nedre Vollgate Oslo Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt Vi viser til Lotteritilsynets brev 21. mai 2015 hvor det ble varslet om at vi ville fatte vedtak med pålegg om stans av den ulovlige markedsføringen og formidlingen av pengespillselskapet Leovegas. Malin Berås v/advokat Olav Sylte har i brev 28. mai 2015 gitt merknader til vedtaket som er varslet. Lotteritilsynet har også mottatt e - post fra Ballroom Gruppen AS v/ellen Lund som bekrefte r å ha mottatt brevet. Lotteritilsynet har ikke mottatt svar fra Spesialisten AS. Det ulovlige forhold er ikke opphørt, o g Lotteritilsynet har ikke mottatt merknader eller innvendinger som endrer vår vurdering av saken. Lotteritilsynet vil derfor fatte vedtaket som er varslet. Samtidig varsles om at vi vil fat te vedtak om tvangsmulkt dersom det ulovlige forhold ikke opphører. Lovgrunnlag Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven blir overholdt. I Norge kan lotteri, pengespill og totalisatorspill bare tilbys etter tillatelse fra Lotteritilsynet, Kulturdepartementet eller Landbruks - og matdepartementet, og kun til inntekt for formål fastsatt i lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill omfattet av pengespilloven, Norsk Rikstot o har enerett til å tilby totalisatorspill omfattet av totalisatorloven, og tillatelse til å avholde lotteri kan bare gis til organisasjoner som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål. Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer Lotteri - og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B Postboks Førde Telefaks E - post 6805 Førde

2 Side 2 av / /331 Det følger av lotteriloven 11 og pengespilloven 2 og forskrift om totalisatorspill 1 at det er forbudt å markedsføreog formidle lotteri, pengespillog totalisatorspillsom ikke har tillatelsei Norge. Markedsførings - og formidlingsforbudetrammerall aktivitet som blir iverksattfor å fremmeomsetningen av lotteri, pengespillog totalisatorspillsom ikke har tillatelsei Norgejf. Ot.prp.nr. 44 ( ) «Om lov om endringeri pengespill- og lotterilovgivningens. 45. Detteuavhengigav om markedsføringeneller formidlingenskjer mot vederlageller ikke. En grensegår mot ytringer beskyttetav grunnlovensprinsipp om ytringsfrihet. Markedsførings - og formidlingsforbudetrammeralle som markedsførereller formidler lotteri, pengespill eller totalisatorspillsom ikke har tillatelsei Norge, eller som medvirkertil dette.forbudetvil klart ramme pengespillselskapet selv, men ogsåandreaktørersom ambassadører for utenlandskespillselskap,aviser, tv- og radiostasjonerog reklamebyråvil omfattesdersomde markedsførereller formidler lotteri og pengespillsom ikke har tillatelsei Norge. Det sammegjelderselskapog personersomleier ut lokale til virksomhetsominnebærermarkedsføringeller formidling av lotteri, pengespilleller totalisatorspillsom ikke har tillatelsei Norge. Formåletmedlotteriloven,pengespillovenog totalisatorlovener å sikre et kontrollert og ansvarligtilbud av lotteri, pengespillog totalisatorspilli Norge.Det visestil lotteriloven 1a, pengespilloven 1 og forskrift om totalisatorspill 2 hvor det slåsfast at formåletmed reguleringener å sikre at lotteri, pengespillog totalisatorspillavholdesi betryggendeformer underoffentlig kontroll, med sikte på å forebyggenegativesosialekonsekvenserav pengespill.samtidigleggesdet til rettefor at overskuddfra spillenekan væreen god inntektskildefor humanitærteller samfunnsnyttigarbeid. Bestemmelsene om at lotteri, pengespillog totalisatorspillsom tilbys i Norgemå ha tillatelsefra norske myndigheter,og bestemmelsene som forbyr markedsføringog formidling av spill som ikke har tillatelse, sikrer at bådeinnholdet,gjennomføringenog det samledeomfangav de pengespillsom tilbys i Norge er i samsvarmed det som etter norskoppfatningansessom et ansvarligpengespilltilbud. Ved forhold i strid medlotteriloven,pengespillovenog totalisatorlovenkan Lotteritilsynetgi påleggtil de ansvarligeom å rettedet ulovlige forhold, jf. lotteriloven 14a,pengespilloven 15 og forskrift om totalisatorspill 5. Brudd på lotteriloven,pengespillovenog totalisatorlovenkan ogsåmedførestraff i form av bøtereller fengsel,jf. lotteriloven 17, pengespilloven 16 og totalisatorloven 3. Medvirkning straffespå sammemåte. Vår vurdering Lotteritilsynethar på bakgrunnav mottattetips avdekketat Malin Beråsdriver ulovlig markedsføringog formidling av pengespillselskapet Leovegas,og det visestil vår redegjørelsefor dettei brev med varselom vedtakmed påleggom stans. Pengespillselskapet Leovegashar ikke tillatelsetil å tilby pengespilli Norge,og det vil væreulovlig å markedsføre og formidle deresvirksomheti Norge.

3 Side 3 av / /331 På Malin Beråssin nettsidewww.malinberaas.no er det lagt ut en bannermedreklamefor og link til Leovegas.I tillegg har Malin Beråsen egenblogg der hun aktivt informererog linker til Leovegassine spillsider.tilsvarendevirksomhetdriver Malin Beråsogsåi sosialemedierog da på Facebookog Twitter. Malin Beråshar videredeltatt i norskehesteløpmed en vogn medlogoentil Leovegas.I tillegg har Malin Beråsflere gangerblitt observerti en bil hun disponererfor spillselskapetsom har påtrykketlogoen til Leovegas. Malin Beråshar ogsåpå sine nettsiderog i sosialemedierinvitert til «VegasParty» på Ballroom i Oslo i forbindelsemed Oslo GrandPrix den13. juni 2015.Annonsensom Malin Beråshar lagt ut på sine nettsideri forbindelsemed dettearrangementet har sammebakgrunnsbildeog benytter sammefarge og symbolersom Leovegashar på sinenettsiderder de tilbyr pengespill.navnetpå arrangementet «Vegas Party» er ogsånavnetpå et av spillenesom Leovegastilbyr på sinenettsider. Etter Lotteritilsynetsvurderinginnebæreralle de nevnteforhold en ulovlig markedsføringog formidling av pengespillsom ikke har tillatelsei Norge.I vurderingenleggervi vekt på at Malin Beråser ambassadør for Leovegasog at formåletmed den aktivitet hun bedriverpå sine nettsiderog i det offentl ige rom syneså væreå fremmeomsetningentil Leovegasi Norge.Videre leggervi vekt på at en ikke uvesentligdel av publikum oppfatterdettesom pengespillreklame, og at aktivitetener egnettil å påvirke nordmennsvalg av pengespill. Lotteritilsynetsvurdering rammerdenulovlige markedsføringenog formidlingen av Leovegassom Malin Beråsdriver på sinenettsiderog i det offentlige rom. Videre rammervurderingende som medvirkertil dette.i dennesakenvil detteværespesialistenas someier domenetwww.malinberaas.no, og Ballroom GruppenAS som leier ut lokale til festentil Malin Berås. Malin Beråsv/advokatOlav Sylte har i brev 28. mai 2015 opplystat nettsidentil Malin Beråsvil bli flyttet til utlandetmed.com-domeneog betjenesderfra.lotteritilsynetpresisererat lotteri- og pengespillovensforbud mot å markedsføreog formidle lotteri og pengespillogsåvil rammevirksomhet som foregårpå.com-domenerdersomdennenettsidenhar et innhold som er rettetmot Norge.I tillegg vil det faktum at nettsidendrives av en norskstatsborgerbosatti Norgeogsågjøredet mulig å håndheve eventuellevedtakom stansav ulovlig markedsføringog formidling av pengespillsom foregårpå denne siden.lotteritilsynetregistrerer at nettsidenwww.malinberaas.no ikke er tilgjengelig per 3. juni 2015, men har ikke mottattnoe informasjonom dennenettsidener permanentnedlagteller om innholdetpå sidener endreti samsvarmed Lotteritilsynetsvarsledevedtak. Lotteritilsynetsvedtak i sakenvil derfor ogsåomhandledennenettsiden. Malin Beråsv/advokatOlav Sylte har videre anførtat festen«vegasparty» er privat og betalesav Malin Beråsselv. Vi viser til regelorienteringenovenfor hvor det fremgår at det er uten betydningfor vurderingenom markedsføringeneller formidlingenskjer mot vederlageller ikke. Lotteritilsynetkan heller ikke se at det er av betydningfor dennesakenat festener privat. I dennesammenheng viser vi til at Malin Beråshar publisertinvitasjon til festenpå nettsiderder hun har flere tusenfølgere,og at det ikke syneså værenoenbegrensningi hvem som kan meldesegpå dettearrangementet.

4 Side 4 av / / 331 Malin Berås v/advokat Olav Sylte har videre opplyst at Malin Berås vil rydde opp i tidslinja på Facebook og T witter slik at «reklame» om Leovegas blir fjernet. Lotteritilsynet kan ikke se at dette er gjennomført ennå. Vedtak Med hjemmel i lotteriloven 14 og pengespilloven 15 fatter Lotteritilsynet følgende vedtak: 1. Malin Berås og Spesialisten AS må fjerne annonsen med aktiv lenke til pengespillselskapet Leovegas på nettsiden samt fjerne innlegg om og aktive lenker til Leovegas og «Vegas Party» publisert på denne nettsiden og tilhørende blogg. 2. Malin Berås må fjerne annonser, innlegg og aktive lenker til Leovegas og «Vegas Party» på Facebook og Twitter. 3. Malin Berås og Ballroom Gruppen AS må umiddelbart stanse arrangementet «Vegas Party» på Ballroom i Oslo. 4. Malin Berås må fjerne logoen til Leove gas på utstyr som benyttes under travløp på norske travbaner og på bilen som hun disponerer av spillselskapet. 5. Frist for å etterkomme vedtaket settes til 9. juni Varsel om tvangsmulkt Lotteritilsynet varsler samtidig om at vi med hjemmel i lotteriloven 14c og pengespilloven 15 vil fatte følgende vedtak om tvangsmulkt for å sikre at vedtaket med pålegg blir etterfulgt: 1. Malin Berås ilegges tvangsmulkt på kr per dag, dersom pålegget ikke etterkommes. 2. Ballroom Gruppen AS ilegges tva ngsmulkt på kr per dag, d ersom pålegget ikke etterkommes. 3. Spesialisten AS ilegges tvangsmulkt på kr per dag, dersom pålegget ikke etterkommes. Tvangsmulkten vil løpe fra 3 dager etter vedtak om tvangsmulkt er fattet og frem til det ulovlige forhold opphører. Formålet med tvangsmulkten er å motivere den ansvarlige til å innrette seg lovlig. I forarbeidene til lotteriloven 14 c, Ot.prp. nr. 84 ( ) Om lov om lotterier m.v. og Statens Lotteritilsyn side 53, er det uttalt at tvangsmulkten bçr være så stor at den eliminerer de fordeler overtrederen måtte ha ved å fortsette den ulovlige virksomheten. Samtidig må den ikke være urimelig høy. Etter en konkret vurdering av saken og praksis finner Lotteritilsynet at tvangsmulkten som er varslet

5 Side 5 av / / 331 er passende. Ved utmålingen har vi lagt vekt på hvilken rolle de involverte har i saken, og her om de er å anse som hovedansvarlig eller medvirker, samt om de er en privat person eller et selskap. Dersom dere skriftlig kan bekrefte at det ulovlige forhold har opphørt innen 9. juni 2015 vil det ikke bli fattet vedtak om tvangsmulkt. Dersom dere har innvendinger mot vedtaket om tvangsmulkt som er varslet eller grunnlaget for varselet, ber vi dere om å gi en skriftlig begrunnetilbakemelding på dette innen 9. juni Klage Dette vedtaket kan påklages til Lotterinemnda (lotteri) jf. lotteriloven 4 og Kulturdepartementet (pengespill) jf. forvaltnings loven 28. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. En eventuell klage sendes Lotteritilsynet. Med hilsen Silje Sægrov Amble seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Forskrift til lov om lotterier m.v.

Forskrift til lov om lotterier m.v. Forskrift til lov om lotterier m.v. Dato FOR 1995 02 24 185 Departement Kulturdepartementet Publisert Avd I 1995 211 Ikrafttredelse 24.02.1995 Sist endret FOR 2015 02 27 169 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Søk om ettergivelse til Regnskapsregisteret Hvis Regnskapsregisteret ikke har mottatt komplett årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer