I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal."

Transkript

1 Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING AV ISLAM NET SOM STUDENTFORENING VED HIOA Det vises til søknad datert 13. april 2013 om å bli registrert som studentforening ved HiOA. Søknaden består av et registreringsskjema og vedtekter for Islam Net HiOA. En studentforening ved HiOA gis rettigheter til bruk av høgskolens lokaler. Dette omfatter blant annet vederlagsfri bruk av høgskolen sine lokaler med tilhørende infrastruktur i forbindelse med studentforeningens aktiviteter, og bruk av høgskolens navn og logo i tilknytning til studentforeningens eget navn og logo. Som studentforening er man også berettiget til å søke midler fra Velferdstinget. Høgskolen har med utgangspunkt i dette fastsatt retningslinjer for registrering av studentforeninger og reglement for leie av lokaler for studentforeninger. Formålet med registreringen er: At HiOA enkelt skal kunne komme i kontakt med foreningene ved behov. Å gjøre det lettere å informere om og vise til studentforeninger og studentaktiviteter for studenter og potensielle foreningsmedlemmer. Sikre at foreninger som benytter seg av HiOAs tjenester består av registrerte studenter, hvor flertallet studerer ved HiOA Å tilby registrerte studentforeninger mulighet til å reservere lokaler i forbindelse med foreningsvirksomhet ved institusjonen, samt mulighet for å søke om kontorlokaler i Senter i Sentrum. All bruk av HiOAs tjenester må rette seg etter gjeldende nedfelte regler. Det henvises til egne regler for utlån og leie av lokaler ved HiOA. Å tilby registrerte studentforeninger å bruke «HiOA» og/eller «Høgskolen i Oslo og Akershus» i navnet sitt. Det skal komme tydelig frem av navnet til foreningen at det er en studentforening. Å tilby registrerte studentforeninger å bruke logoen til HiOA. I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO Besøksadresse: Pilestredet 46, Telefon: ,

2 Følgende kriterier må tilfredsstilles for å kunne etablere en studentforening ved HiOA: Foreningen må være en selvstendig juridisk og organisatorisk enhet, både i vedtekter og praksis. Foreningen må ha en demokratisk oppbygging Det skal foreligge vedtekter for foreningen vedtatt av foreningens høyeste organ. Av disse vedtektene må det fremgå at: Foreningens formål er å drive virksomhet i studentmiljøet ved HiOA. Foreningen i hovedsak rekrutterer medlemmer blant studentmassen ved HiOA 80% av foreningens medlemmer må være semesterregistrerte studenter, hvor av minimum 50% er studenter ved HiOA. Foreningen skal ha en kontaktperson som til en hver tid er semesterregistrert ved HiOA Foreningens formål eller virksomhet må ikke være i strid med Lov om universiteter og høgskoler, diskrimineringsloven eller annen norsk lov, eller andre bestemmelser fastsatt av departementet eller høgskolen. Foreningen må heller ikke formidle informasjon eller reklamere for virksomhet som er i strid med nevnte bestemmelser. Foreningen må følge kriteriene for innsending og oppdatering av informasjon (registrering) som følger av dette reglementet. Vurdering av søknaden Krav til selvstendighet Det stilles krav om at en studentforening ved HiOA har egne vedtekter og at den er en egen organisatorisk enhet med en faktisk og selvstendig avgjørelsesmyndighet. Det stilles med andre ord krav om studentforeningens selvstendighet fra en eventuell moderorganisasjon. I følge søknaden heter foreningen Islam Net HiOA. Dette er imidlertid ikke korrekt. Navnet Islam Net HiOA eksisterer kun som navn i søknaden. Organisasjonsnummeret som oppgis er registrert på «Det islamske nettverk for studenter i Oslo», med forretningsadresse Høgskolen i Oslo. Denne foreningen ble i følge Brønnøysundregisteret stiftet 3. september 2010 og registrert som forening i enhetsregisteret 8. februar For å unngå forvirring benytter vi begrepet «Islam Net HiOA» i dette brevet. Foreningen har et eget styre på to personer. I søknaden er det opplyst at Islam Net HiOA har en moderorganisasjon Islam Net. Det framgår blant annet av vedtektene til Islam Net HiOA punkt 7.1 at i tillegg til styret, har styret i moderforeningen myndighet til å uttale seg på vegne av Islam Net HiOA. Videre vises det til vedtektene punkt 8.4 «dersom moderorganisasjonen anser studentforeningens virksomhet i strid med studentforeningens formål slik beskrevet i vedtektene, kan moderorganisasjonen kreve at studentforeningen fjerner «Islam Net» fra sitt navn slik at den ikke assosieres med moderorganisasjonen». Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Islam Net HiOA oppgir videre at deres hjemmeside på internett er «islamnet.no», som er identisk med moderorganisasjonens nettside. HiOA har også lagt vekt på vedtektene punkt 6.5 i vurderingen av om Islam Net HiOA sin selvstendighet. «Man må fylle ut skjema som finnes på hvor sittende styre godkjenner at kandidaten oppfyller kriteriene til styremedlemmer. Unntak gjøres kun ved samtykke fra styret.» På Islam Net sine hjemmesider heter det at «Organisasjonen har fire avdelinger, hvor hovedkontoret til Islam Net er i Akershus og lokallagene «Islam Net Student Oslo» på Høgskolen i Oslo, «Islam Net Student Tromsø» på Universitet i Tromsø og «Islam Net Bodø» i Bodø.» I Brønnøysundregistrene er det registrert tre foreninger av Islam Net: Org nr Det islamske nettverk for studenter Oslo Org nr Det islamske nettverk for studenter Tromsø Org nr Det islamske nettverk Islam Net På nettsidene til Islam Net (http://www.islamnet.no/om-oss/lokallag/ins-oslo), heter det at lokallaget i Oslo av Islam Net, ble opprettet 2. oktober 2008, og er landets største muslimske studentforening. Selv om Islam Net HiOA har et eget styre og er en egen organisatorisk enhet vurderer vi ut fra det ovennevnte at det er full identifisering gjennom Islam Net HiOA og moderorganisasjonen Islam Net. Det er derfor vår vurdering at Islam Net HiOA samlet sett ikke oppfyller retningslinjenes krav til selvstendighet. Krav til foreningens styre og medlemmer For å bli registrert som studentforening ved HiOA må formelle krav til styret, medlemmer og kontaktperson være oppfylt. Det er kun reelle studentforeninger som skal være registrert. Det vises i den forbindelse til at registrerte foreninger minst hver sjette måned må oppdatere registrerte opplysninger, og bekrefte opplysninger. Dersom en studentforening ikke har oppdatert informasjon i løpet av tolv måneder, opphører registreringen. I henhold til kriteriene må minimum 80 % av foreningens styre bestå av semesterregistrerte studenter, hvorav minimum 50 % er studenter ved HiOA. Det framgår av opplysninger i Enhetsregisteret at foreningens styre består av to personer; Mohamed Uzzal Mazumder og Khurram Saeed Khaliq. Ingen av disse er registrert som studenter ved HiOA. Islam Net HiOA tilfredsstiller ikke kravet til styresammensetning. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 I henhold til kriteriene må 80 % av foreningens medlemmer være semesterregistrerte studenter, hvor av minst 50 % ved HiOA. Det er opplyst i søknaden at Islam Net HiOA har 10 medlemmer, hvorav tre er aktive. Det er ikke bedt om nærmere opplysninger om medlemsregisteret. Krav til studentforeningens formål og virksomhet Foreningens formål eller virksomhet må ikke være i strid med lov om universiteter og høgskoler, diskrimineringsloven eller annen norsk lov, eller andre bestemmelser fastsatt av departementet eller høgskolen. Foreningen må heller ikke formidle informasjon eller reklamere for virksomhet som er i strid med nevnte bestemmelser. I følge søknaden er foreningens formål å: «Fremme kunnskap og avklare misoppfatninger om islam ved å bidra til å skape et aktivt engasjement blant studenter på HiOA». I de vedtektene vi har fått tilsendt er formålet utdypet i 2, med 9 underpunkter. Det er imidlertid forskjeller de vedtektene som vi har fått tilsendt, og de vedtekter som ligger på Islam Net sine hjemmesider om denne foreningen (http://www.islamnet.no/om-oss/lokallag/ins-oslo/2054). Dels er punktenes innhold forskjellige, og er det ulike antall punkter som er med i søknaden til HiOA og de som ligger på Islam Net sine hjemmesider. Følgende punkter kan illustrere dette: 4(Generalforsamling) 4.8 «Endring av vedtektene skjer med 2/3 flertall på generalforsamlingen og frembringes videre på landsmøtet med moderorganisasjon for godkjenning». (understreket tekst står bare på nettsidene, og ikke på de vedtektene vi har fått tilsendt) 4.9 «Hvis omstendighetene tilsier det (se 3.1, 6.4 og 7.4), kan et styremedlem avsettes med 3/4 flertall i et tilkalt styremøte.» (Dette punktet står kun på nettsidene, og ikke i de vedtektene vi har fått tilsendt). De vedtekter for studentforeningen som ligger på nettsidene til Islam Net har identiske formuleringer som moderorganisasjonen når det gjelder formål. I de vedtektene som er lagt ved søknaden er noen av formuleringene justert og tilpasset å være en studentforening. Det er i beste fall uklart hvilke vedtekter som er gjeldende, og som kan legges til grunn for denne behandlingen. Ved vurdering av om foreningens formål eller virksomhet tilfredsstiller kriteriene, har vi derfor vurdert vedtektene vi har fått tilsendt, vedtektene til foreningen på islamnet.no og vedtektene til moderorganisasjonen Islam Net. Vi har videre lagt til grunn den sterke tilknytningen mellom foreningen og moderorganisasjonen. Endelig har vi vurdert virksomhet og praksis til både foreningen og moderorganisasjonen. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Islam Net har ved flere anledninger praktisert kjønnsdiskriminering eller segregering i høgskolens lokaler. Vi viser også til at Islam Net høsten 2012 returnerte en bevilgning på kr ,- gitt av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, med den begrunnelse at en ikke kunne tilfredsstille vilkårene for tildeling av midlene, om at deltakerne fritt skulle velge hvor i lokalet de ville sitte uavhengig av kjønn. Kjønnssegregering og/eller diskriminering er i strid med bestemmelser gitt i lov. Som offentlig utdanningsinstitusjon kan høgskolen ikke innvilge en søknad fra en forening som praktiserer kjønnssegregering på sine arrangementer i høgskolens lokaler. Etter en samlet vurdering legges det til grunn at Islam Nets HiOAs formål og virksomhet er i strid med de fastsatte kriteriene. Andre forhold Statsråden har i brev datert 1. februar 2013 pekt på at universiteter og høyskoler har et ansvar for å legge til rette for at studenter og ansatte kan delta i samfunnsdebatten, og ivareta ytringsfriheten uten at det forekommer ulovlige hatefulle ytringer. Høgskolen i Oslo og Akershus mener vern om ytringsfrihet skal stå sterkt, og vi har som høyere utdanningsinstitusjon et særlig ansvar for å verne om disse prinsippene. Overnevnte sak omhandler imidlertid i hvilken grad foreningen oppfyller de formelle krav for å bli godkjent som studentforening og med det benytte seg av tjenester og rettigheter stilt til disposisjon for studentforeninger ved HiOA. Konklusjon Ut fra en samlet vurdering avslås søknaden om å bli registrert som studentforening ved HiOA Avslaget kan påklages, jf. forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker. Klageinstans er Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus. En eventuell klage sendes Høgskolen i Oslo og Akershus, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Med hilsen Marianne Brattland Studiedirektør Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: 23 30 27 96 E-post: cha@udir.no Vår dato: Vår referanse: 12.1.2011 2010/3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att.

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer