Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet - Varsel om vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak"

Transkript

1 Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M /1/ /LCO 09/ /HSG 19. januar 2010 Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet - Det vises til Deres brev av 15. oktober 2009 vedrørende redegjørelse for I m International ASs nettside til tilsynets brev av 24. september 2009 og til øvrig korrespondanse i saken. Datatilsynet har mottatt flere hundre klager vedrørende nettsiden iam.no. Klager fra publikum har gått ut på alt fra at publisering av så mange opplysninger opplevdes krenkende, til at opplysningene som har blitt publisert var feilaktige, omhandlet mindreårige eller gjaldt publisering av opplysninger om personer med hemmelig telefonnummer og adresse. Datatilsynet har kjennskap til at også Post- og teletilsynet og Skatteetaten har mottatt en rekke henvendelser vedrørende nettsidens publisering av opplysninger. I sakens anledning har Datatilsynet bedt om klargjøringer fra Post- og teletilsynet, blant annet vedrørende begrepet nummeropplysningstjeneste med tilleggstjenester. Korrespondanse med Post- og teletilsynet er sendt i kopi til Dere. Post- og teletilsynet har i brev av 7. desember 2009 tatt konkret stilling til tjenestene som I m International tilbyr, og kommet frem til at tjenesten er i tråd med ekomregelverket. Post- og teletilsynets vurderinger har vært med på å danne grunnlag for våre vurderinger i denne saken. Datatilsynet er kjent med at det har blitt foretatt en rekke endringer på nettsiden iam.no siden oppstarten ifjor høst. De foretatte endringene legger opp til en mer personvernvennlig tjeneste. Datatilsynet har lagt dagens versjon av nettsiden til grunn for saksbehandlingen. Tilsynet har blant annet gjennomgått brukervilkårene, Ofte stilte spørsmål og øvrig relevant informasjon fra nettsidene. Generelt Det fremgår av iam.no sine brukervilkår at I m International behandler personopplysninger med det formål å drive nettjenesten iam.no, og at tjenesten er en utvidet nummeropplysningstjeneste, som omfatter tradisjonell nummeropplysningsvirksomhet og verdiøkende tilleggstjenester. Selskapet behandler personopplysninger knyttet til de personer Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Hjemmeside: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO

2 som tjenesten tilbyr søk på. Det fremgår videre av brukervilkårene at I m International er behandlingsansvarlig. Det er tre kilder for personopplysninger som vises på nettsiden, herunder fra Easy Connect som utleverer grunndata, treff fra Google og brukergenererte opplysninger. Ifølge brukervilkårene er I m International behandlingsansvarlig for personopplysningene som publiseres på iam.no. Datatilsynet legger til grunn at Easy Connect er ansvarlig for nummeropplysningsinformasjon som videreformidles til I m International, og forutsetter at det foreligger en databehandleravtale som regulerer utlevering av personopplysninger mellom Easy Connect og I m International, jf. personopplysningslovens 15. Ivaretakelse av kravet om at personopplysningene skal være korrekte og oppdaterte Datatilsynet har mottatt flere henvendelser om at det er publisert en rekke ukorrekte opplysninger på nettsiden iam.no. Det fremgår av brukervilkårene under punktet Ansvar at I m International tilstreber at informasjon på tjenesten er korrekt og oppdatert, men det gjøres imidlertid ingen verifikasjon av informasjonen. I m International fraskriver seg ethvert ansvar for at informasjonen eventuelt kan være feil, utdatert eller misvisende. Registrerte brukere tilbys å redigere deler av søkeresultater som tjenesten gir. Det følger av personopplysningslovens 11 bokstav e) at den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles er korrekte og oppdatert. Ansvarsfraskrivelsen som fremgår av nettsidens brukervilkår strider i så måte med grunnkravet i den nevnte bestemmelsen. I m International som behandlingsansvarlig kan ikke fraskrive seg ansvar for riktigheten av personopplysninger som publiseres på iam.no. Det fremgår av Deres redegjørelse av 15. oktober 2009 at fødselsdato hentes fra Adressehuset AS, som Easy Connect har en avtale med og at Adressehuset baserer seg på en skatteliste fra før Datatilsynet er av den oppfatning at å benytte personopplysninger som er basert på skattelister fra før 2004 er svært uheldig. I m International må anses som ansvarlig for at informasjon som publiseres fra disse kildene er oppdaterte og korrekte, og må ha rutiner for å foreta slik kvalitetssikring. Datatilsynet varsler med dette at tilsynet med hjemmel i personopplysningslovens 46 vil fatte vedtak der I m International pålegges å endre brukervilkårene under punktet Ansvar. Det skal fremgå klart av vilkårene hvem som har ansvaret for hva som publiseres, hvem opplysningene hentes fra, samt beskrivelse av ansvarsforholdet. Videre skal det innføres rutiner for å bedre sikre at personopplysninger som publiseres er korrekte og oppdatert. Publisering av reservert/hemmelig nummer Datatilsynet har mottatt en rekke henvendelser på at iam.no har publisert opplysninger om personer som har reservert seg mot slik publisering. Tilsynet ser alvorlig på dette. Det kan være mange årsaker til at personer reserverer nummeret sitt mot slik publisering. Slik tilsynet 2

3 ser det, er I m International uansett ansvarlig for personopplysninger som publiseres på iam.no jf. personopplysningslovens 11. Det er opplyst på iam.no at informasjon om eventuelle reservasjoner oppdateres fra teleoperatørene en gang pr døgn. Sett hen til at det har forekommet publisering av reservert/ hemmelig nummer på iam.no, og for å sikre at opplysninger som publiseres er korrekte og oppdaterte, mener Datatilsynet at det bør utarbeides ytterligere rutiner for å sørge for at utlevering av opplysninger om personer som har reservert/hemmelig nummer ikke finner sted. Datatilsynet antar at en grunn til at hemmelige/reserverte nummer tilflyter nummeropplysningsvirksomheter er de tilfeller hvor en abonnent med slikt nummer bytter teleoperatør, og informasjonen om hemmelig/reservert nummer ikke formidles i forbindelse med overføringen av abonnementet. Datatilsynet varsler med dette om at tilsynet med hjemmel i personopplysningslovens 46 vil fatte vedtak der I m International pålegges å bedre rutiner for å sikre at opplysninger om personer som har reservert/hemmelig nummer ikke publiseres. Reservasjon mot oppføring hos iam.no Utgangspunktet for at det som kalles grunndata er tilgjengelig for nummeropplysningsvirksomhetene, er interesseavveiningen som følger av personopplysningsloven 8 bokstav f). En slik interesseavveining vil i dette tilfelle en avveining mellom den enkeltes rett til selv å bestemme over opplysningene og formålet med publiseringen. Vurderingen av om hensynet til den registrertes personvern.. er tilstrekkelig ivaretatt avhenger blant annet av hvilken påvirkning den registrerte har. Dersom den enkelte gis en reservasjonsrett, vil det i henhold til Datatilsynets praksis, kunne være tilstrekkelig vern med hensyn til behandling av grunndata. I dag må abonnenten reservere seg mot utlevering til andre overfor egen teleoperatør dersom det ikke er ønskelig at slike opplysninger skal leveres ut, til for eksempel nummeropplysningsvirksomhet. Det er kommunisert tidligere at den eneste måten enkelpersoner kan hindre å bli oppført i de forskjellige nummeropplysningstjenestene på er å foreta en slik reservasjon som nevnt. Postog teletilsynets bemerker i brev av 7. desember 2009, som er innhentet i sakens anledning, at: Etter vårt syn er det prinsipielt uheldig dersom sluttbrukere skal føle seg tvunget til å reservere seg mot all nummeropplysning fordi de ikke ønsker å være oppført hos iam.no eller andre tjenester som tilbyr såkalte tilleggstjenester. I og med at det er I m International som er ansvarlig for publiseringen av personopplysningene som fremkommer på iam.no, må de etter Datatilsynets oppfatning selv ha et behandlingsgrunnlag. Et slikt grunnlag kan være personopplysningslovens 8 bokstav f), med tilhørende vurdering, en vurdering som har klare fellestrekk med den initiale vurderingen som ligger til grunn for utleveringen fra teleoperatøren. Interesseavveiningen som I m International baserer sin virksomhet på må etter Datatilsynets vurdering også inneholde en tilsvarende reservasjonsrett som teleoperatørene har. Det vil si at tjenesten må ha 3

4 systemer for at den enkelte kan reservere seg fra oppføring på den aktuelle nettsiden. En slik reservasjon skal være uavhengig av om iam.no jevnlig mottar oppdaterte lister fra de forskjellige teleoperatørene, enten selv direkte eller via en underleverandør. Datatilsynet har vurdert saken på prinsipielt grunnlag, og vil bemerke at det er en grense for hvor mye tilleggsinformasjon som kan kobles sammen med grunndata før en slik vurdering som skal foretas etter personopplysningslovens 8 bokstav f) vil falle i enkeltindividets favør. Finner tilsynet at dette er tilfellet, vil et av få gjenværende mulige behandlingsgrunnlag være samtykke, jr. personopplysningslovens 8 første ledd. Datatilsynet varsler ikke vedtak på dette punktet da vi legger til grunn at tjenesten iam.no har en slik reservasjonsordning. Datatilsynet minner i denne anledning om at det påhviler I m International som behandlingsansvarlig å ha tilfresstillende autentiseringsmekanismer for å sikre at en slik reservasjonsrett ikke kan misbrukes. Bruk av IP-adresser Ifølge brukervilkårene lagrer I m International informasjon om IP-adresser anonymt. Europeisk samarbeidsgruppe om personvern, artikkel 29-gruppen, har uttalt at en IP-adresse i mange tilfeller er å anse som en personopplysning. For at en opplysning skal anses anonym, skal det ikke være mulig å spore opplysninger eller vurderinger tilbake til en enkeltperson. Datatilsynet kan på bakgrunn av dette vanskelig se at opplysninger om IP-adresser kan lagres anonymt i personopplysningslovens forstand. En IP-adresse kan si noe om hvilket abonnement som har vært pålogget. Datatilsynet tar til etterretning at det kan være behov for å lagre IP-adresser, dog slik at dette kun er tillat etter bestemmelsen i personopplysningsforskriften 7-11, for administrasjon av eget datasystem eller for å avdekke/oppklare brudd på sikkerheten i edb-systemet. Datatilsynet kan ikke se at I m International har presentert et behandlingsgrunnlag for å oppbevare informasjon om IP-adresser utover dette, jf. personopplysningslovens 11 og 8. Datatilsynet varsler med dette at tilsynet med hjemmel i personopplysningslovens 46 vil fatte vedtak der I m International pålegges å endre sine rutiner vedrørende lagring av IPadresser i tråd med personopplysningsforskriftens Publisering av fødselsdato Ifølge Deres brev av 15. oktober 2009 publiseres kun fødselsdato på nettstedet iam.no. Datatilsynet har foretatt et søk på iam.no, og registrerer at det nå kun er alder som publiseres. Nettsidens publisering av alder er følgelig ikke i strid med personopplysningslovens 8 bokstav f). I tillegg til informasjon om alder publiseres informasjon om personers stjernetegn. Ut fra informasjon om stjernetegn kan man utlede hvilket tidsrom på året vedkommende er født. 4

5 Tilsynet har mottatt en rekke klager på publisering av stjernetegn. Datatilsynet kan vanskelig se hvilken relevans publisering av stjernetegn har, og er noe i tvil om publisering av stjernetegn vil være i tråd med personopplysningslovens 8 bokstav f). På bakgrunn av dette, anmoder Datatilsynet I m International om å vurdere å fjerne stjernetegn fra iam.no. 1. I m International må endre brukervilkårene om Ansvar, og klargjøre ansvarsforholdene mellom egen virksomhet og samarbeidspartnere, samt utarbeide bedre rutiner for å sikre korrekt og oppdatert publisering av personopplysninger. 2. I m International må sikre at reserverte og/eller hemmelige telefonnummer ikke publiseres. 3. I m International må avikle eller endre rutinen med å lagre IP-adresser, jf. personopplysningslovens 8 og 11 samt personopplysningsforskriften Frist for tilsvar Merknader til foreliggende varsel eller til noen av merknadene i dette brevet bes sendt til Datatilsynet innen tre uker fra mottak av dette varsel. Dokumentasjon på at vedtaket er fulgt opp sendes Datatilsynet så snart som mulig, og senest innen 1. april Med hilsen Kim Ellertsen avdelingsdirektør Hanne Silje Gule førstekonsulent Kopi: Post og Teletilsynet 5

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer