LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda Side 1 av 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5"

Transkript

1 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda Sak Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann, medlem Anne-Berit Sandvin og medlem Eystein Gjelsvik Sakens bakgrunn Etter å ha gjennomført en bingokontroll 3. mai 2012, har Lotteri- og stiftelsestilsynet i vedtak 5. mai 2012 pålagt Operatøren AS og Teknobingo retting av flere forhold. Tilsynet vurderte spillene Top Mania, Imperium og Dobbel Joker til å være i strid med bingoforskriften 16. I tillegg ble det påpekt manglende/ikke hørbar opplesning av vinnertall i Teknobingo Kragerø og Teknobingo Notodden, samt mangelfull merking i bingohallen Teknobingo Notodden. Lotteri- og stiftelsestilsynet ga klager en frist til 18. mai 2012 med å gi svar på pålegget og frist til 4. juni 2012 for å rette spilletilbudet i databingoterminalene. Klager har i e-post 23. mai 2012 opplyst at manglende merking og opplesning av tall vil bli utbedret/rettet. Klager bestrider at spillene Top Mania, Imperium og Dobbel Joker er i strid med bingoforskriften. Klager, representert ved advokatfirmaet Schjødt har i brev 1. juni 2012 gitt en ufyllende klage på tilsynets avgjørelse. Klagen gjelder tilsynets vedtak om at dataspillterminaler er i strid med 16. De øvrige pålegg påklages ikke. Klager hevder at tilsynets vurderinger strider mot forskriftens ordlyd og mener at tilsynets vedtak er uriktig. Klager anfører at spillene Imperium og Top Mania i pausen ikke tilbyr spillerne å kjøpe ekstra trekninger (tall) men spillerne kan kjøpe bonger. Klager opplyser at Imperium har en funksjon som gjør at en kan bytte en bong og få fra null til fem såkalte free-play-felt på bongen. Spillet Top Mania har en funksjon hvor en kan markere inntil tre tall på bongen som free-play-felt. Klager anfører at disse funksjonene ikke er å anse verken som nye trekninger eller nye tall, og det tilbys ikke mot vederlag. Klager anfører videre at funksjonene ikke omfattes av forskriftens ordlyd mot å tilby kjøp av ekstra treninger (tall). Klager opplyser at også spillet Dobbel Joker gir mulighet til å benytte free-play-felter på bongene men anfører at siden pausespillet er gratis, er også ekstraballene og markeringen av free-play-feltet gratis. I forhold til Dobbel Joker anføres det videre at samtlige spillere deltar i den ordinære trekningen. Adgangen til å benytte ekstra ball er gratis og ekstraballen er en selvstendig gevinst fra pausespillet, som igjen kan fungere som en gevinstmulighet i senere hovedspill. Klager mener at ekstraballen er en del av et spill som står på egen ben. Klager anfører videre at nedtellingen til ny trekning starter etter at spillere med anledning til å benytte sine ekstra baller, faktisk har benyttet seg av dem. Spillfunksjonen er derfor heller ikke i strid med bestemmelsen om 30 sekunders pause. Klager anfører også i forhold til Top Mania at det ikke har betydning at en spiller ikke kan delta i pausespillet uten å ha gitt innskudd på hovedspillet. Poenget er at det ikke trekkes innskudd for å delta i pausespillet. Pausespillet er

2 Side 2 av 5 dermed et gratisspill som ikke er i strid med forskriftens 16. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i brev 11. juni 2012 gitt oppsettende virkning av vedtak 8. mai Lotteri- og stiftelsestilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt klagen til Lotterinemnda for behandling. Lotterinemnda mottok 9. juli 2012 klagen med innstilling fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det rettslige grunnlaget Det fremgår av lotteriloven 24. februar at Lotteri- og stiftelsestilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne loven blir overholdt. Lotteriloven 14 a gir bestemmelser om pålegg om retting av ulovlige forhold og opphør og stenging av ulovlig virksomhet. Av bestemmelsen følger det at ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kan Lotteritilsynet gi pålegg til den ansvarlige om å rette det ulovlige forholdet, eller om at den ulovlige virksomheten skal opphøre eller stenge. Ved utferdigelse av pålegg skal det settes en frist for oppfyllelse og gis opplysninger om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Det går frem av forskrift 30. november 2004 nr om bingo (bingoforskriften) 16 at databingo og forhåndstrukne papirbaserte lotterier regnes som sidespill. Med databingo menes et elektronisk bingospill der spilleterminaler er koblet sammen og det blir gjort en felles trekning for alle terminalene. De trukne tallene kan fordeles på bongene samtidig eller fortløpende. Det er videre i forskriften 16 annet ledd tredje punktum satt vilkår om at det minimum skal gå 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning. Det følger av annet ledd siste punktum at det ikke er tillatt å tilby spillerne å kjøpe ekstra trekninger (tall). Av tredje ledd går det frem at det ikke er tillatt å delta i flere enn ett databingospill samtidig. Av forvaltningsloven 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen fullt ut kan prøve både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie skjønn. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. Lotterinemndas vurdering Operatøren AS klage gjelder Lotteri- og stiftelsestilsynets pålegg om retting av tilbudt dataspill. Lotteri- og stiftelsestilsynet kan med hjemmel i lotteriloven 14 a pålegge retting av forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller er i medhold av lotteriloven. Lotteri- og stiftelsestilsynet har etter kontroll avdekket at klagers databingoterminaler etter tilsynets vurdering er i strid med bingoforskriften 16. Tilsynet mener at spillene Top Mania, Imperium og Dobbel Joker som tilbys i databingoterminalene, er i strid med forskriftens

3 Side 3 av 5 forbud mot kjøp av ekstra trekninger (tall). I tillegg tilbyr terminalene Top Mania og Dobbel Joker etter tilsynets vurdering, pausespill i strid med regelverket. Lotterinemnda finner det hensiktsmessig å drøfte disse problemstillingene hver for seg og legger følgende beskrivelse av terminalene til grunn for den videre drøfting. Beskrivelsen bygger på fremstillinger i sakens dokumenter og filmopptak av terminalene oversendt nemnda fra tilsynet. Beskrivelsen er ikke uttømmende for maskinene men tar med det som er sentralt for problemstillingene i denne saken. Top Mania Spillet gir spilleren før trekning mot innskudd anledning til å markere tre tall/felt på hver bong. Virkningen er at disse markerte tallene dermed allerede er «trukket» - før trekningen starter, og vil være en del av kombinasjonsgrunnlaget for bingospillet. I tillegg har terminalen etter fellestrekningen tilbud om et pausespill med mulighet for gevinst. På terminalskjermen kommer det opp et spill med teksten «Få gratis kreditt finn vikingsymboler». Spilleren kan velge mellom flere felt og vinne kreditt. Spillet går/spiller selv om spilleren velger å ikke gjøre noe aktivt. Pausespillet krever ikke innskudd. Pausespillet tilbys i den lovregulerte pausen på 30 sekunder etter at fellestrekningen er utført. Imperium Spillet har en funksjon som gjør at det samtidig med kjøp av ny eller bytte av bong mot innskudd markeres fra null til fem vilkårlige tall/felt på bongen. Virkningen er at disse markerte tallene dermed allerede er «trukket» - før trekningen starter, og vil være en del av kombinasjonsgrunnlaget for bingospillet. Dobbel Joker Etter fellestrekning, kommer det opp et pausespill på hele skjermen. I et bilde vises et lykkehjul hvor inndelingen på «kakestykkene» går fra tallene null til fem og jokere. Spilleren vinner antall ekstraballer i forhold til treff i lykkehjulet. Dvs. dersom en treffer «fire» i lykkehjulet, vil spilleren få fire ekstraballer i neste spill. Det betales ikke eget innskudd for pausespillet. Pausespillet tilbys i den lovregulerte pausen på 30 sekunder etter at fellestrekningen er utført. Ekstra treninger (tall) i strid med forbudet i 16 Det fremgår av bingoforskriften 16 annet ledd siste punktum at det ikke er tillatt å tilby spillerne å kjøpe ekstra trekninger (tall). Bakgrunnen for forbudet mot kjøp av ekstra trekninger (tall), var bl.a. å forebygge uheldig spilladferd på databingo, jf. Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsbrev 18. desember Lotteri- og stiftelsestilsynet viser til at maskinene Top Mania, Imperium og Dobbel Joker på ulike måter tilbyr spillerne free-play felt. Lotterinemnda forstår free-play felt slik at spillerne her utenfor det ordinære databingospillet, kan få markert ett eller flere felt på bingobongene. Disse markeringene «tar» en med seg inn i neste ordinære databingospill. Det er tilsynets vurdering at spillerne dermed oppnår større mulighet for gevinst og at dette er i strid med forbudet mot å tilby spillerne å kjøpe ekstra trekninger (tall).

4 Side 4 av 5 Klager anfører at tilsynets vurderinger strider mot forskriften og hevder at en naturlig forståelses av å kjøpe, vil si å skaffe seg noe mot et vederlag. Klager mener at de angjeldende spillene ikke har ny trekning eller nye tall og det tilbys ikke mot vederlag. Lotterinemnda har merket seg klagers anførsler men er likevel av den oppfatning at Top Mania, Imperium og Dobbel Joker med sine funksjoner tilbyr spilleren en fordel inn i neste ordinære spill som må likestilles med kjøp av ekstra trekninger (tall), jf. 16 annet ledd siste punktum. Med utgangspunkt i hensynet bak forbudet mot å tilby spillerne ekstra trekninger (tall), er det nemndas vurdering at ekstraballer og det som i denne saken er omtalt som free play-felt, er å anse som ekstra trekninger (tall). Virkningen ved disse funksjonene er etter nemndas syn den samme som å tilby spillerne ekstra trekninger (tall) nemlig økt vinnersjanser for spilleren. I spillet Top Mania kan spilleren etter innskudd markere inntil tre tall på bongen som free play-felt. Etter nemndas vurdering må denne funksjonen klart anse som kjøp av ekstra trekning som rammes av forbudet i 16. Det anføres at spillet Imperium mot innskudd, kun tilbyr kjøp eller bytte av bonger mot innskudd, og at spilleren ved bytte av bong, kan få fra null til fem free play-felt uten eget innskudd. Videre at ekstraballen i Dobbel Joker er gratis. Det er Lotterinemndas vurdering at selv om det ikke betales direkte for selve ekstratreningen, foreligger det en indirekte betaling så lenge funksjonens virkninger kun er knyttet til et etterfølgende spill - som det må betales for. Lotterinemnda viser i den sammenheng til at spilleren må kjøpe et etterfølgende ordinært spill for å oppnå virkningene av disse funksjonene. For så vidt gjelder Imperium gir innskudd for å bytte bong tilgang til inntil fem free play-felt som det da i realiteten betales for gjennom innskuddet. Funksjonene i disse spillene rammes da etter nemndas vurdering av forbudet i 16. Etter dette finner Lotterinemnda at spillene som tilbys ved Top Mania, Imperium og Dobbel Joker bryter forbudet mot å tilby spillerne å kjøpe ekstra trekninger (tall). Pausespill i strid med 16 Bingoforskriften 16 annet ledd tredje punktum setter vilkår om at det fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning, skal gå minimum 30 sekunder. Det fremgår av Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsbrev 18. desember 2009 at bakgrunnen for forslaget med pause etter trekning var ønsket om å skille denne typen terminaler fra bingoautomatene som da ble forbudt å stille opp. Videre fremgår det at formålet bak innføringen av bestemmelsen med pålagt pause bl.a. var et ønske om å forebygge uheldig spilladferd på databingo. Forskriftens ordlyd er at det skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning. Top Mania tilbyr et pausespill som foregår i den regulerte 30 sekunders pausen. Spillet har mulighet for gevinst. Det er ikke anledning til å delta i spillet uten også å delta i det ordinære databingospillet.

5 Side 5 av 5 Dobbel Joker gir spilleren anledning til å vinne opp til fem ekstra baller. Selv om ballene ikke er en del av fellestrekningen, tilbys ekstraballene til de samme bongene som er grunnlaget for neste fellestrekning. Etter Lotterinemndas vurdering fremstår tilbudet om ekstraballer som en forlengelse av spillet og med intensjon om få spillere til å spille også neste spill. Det nemndas oppfatning at formålet med ballene er å omgå den pålagte spillepausen og dermed omgå regelverket - ved å «starte» neste spill med å gi spilleren ekstraballer. Spiller skal på denne måten trigges til å delta i neste spill. Selv om det ikke kreves innskudd for pausespillene, er det nemnda vurdering at spillene ikke er frittstående spill. Begge spill er avhengig at det betales et forutgående innskudd i det ordinære databingospillet. Spillene foregår i den pålagte spillepausen og spillene vil kunne gå uavhengig av medvirkning fra spillerne. Etter dette finner Lotterinemnda at Top Mania og Dobbel Joker ikke er i samsvar med bingoforskriftens 16 krav om 30 sekunders spillepause, og Lotteri- og stiftelsestilsynet kan med hjemmel i lotteriloven 14 a pålegge retting. Lotterinemnda har merket seg at det forut for Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak om pålegg om retting av databingoterminalene 8. mai 2012 ikke er sendt ut forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Etter forvaltningsloven 16 tredje ledd kan forhåndsvarsel utelates dersom en part allerede har kjennskap til at vedtak skal treffes, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. Det fremgår av sakens dokumenter at betjeningen i bingolokalet forut for vedtaket var orientert om at det ville komme et brev. Lotterinemnda finner at det i foreliggende sak kan være noe tvilsomt om det er nødvendig med forhåndsvarsel forut for pålegget. Manglende forhåndsvarsel vil etter Lotterinemndas vurdering under enhver omstendighet ikke ha virket inn på sakens utfall, og vedtaket er gyldig, jf. forvaltningsloven 41. Konklusjon Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samt Lotteri- og stiftelsestilsynet skjønnsmessige vurderinger, å ville stadfeste tilsynets vedtak, jf. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Vedtak Klager gis ikke medhold.

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Er konkurransen et lotteri?

Er konkurransen et lotteri? Til Aktører i markedet Er konkurransen et lotteri? Innledning Utgangspunktet i norsk rett er at alle former for pengespill er forbudt, og kun kan tilbys med positiv hjemmel i lov. Følgende lover åpner

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ann-Cathrin Øien 02.03.2015 Katharina Kvitvik Telefon Deres referanse Vår referanse 22077352 2014/846650 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER Retningslinjer gjeldende fra 1.juli 2006 1 Innledning 2 2 Lovens anvendelsesområde 3 2.1 Lovens formål 3 2.2 Lovens saklige virkeområde

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Nemndsvedtak i sak 2010/07 Klager: Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Innklaget: ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 TANANGER

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 1. februar 2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: I 2-083299TVA-OBYF/2 dommer Rune Klausen Klage over utlegg Bygdøy Alle 53 AS Advokat Magnus Hellesylt mot Carita AS Advokat

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

7 JI 1. stiftelsestilsynet Lotteri- og 17 JUN2013

7 JI 1. stiftelsestilsynet Lotteri- og 17 JUN2013 Lotteri- og Vår saksbehandler Synnøve Barstad Pukallus, 57 82 80 22 Høringsinstanser jf. vedlagt liste 7 JI 1 14.06.2013 Deres dato 15.11.2012 Side 1 av 7 12/00047-7/509 Deres referanse Kulturdeparternentet

Detaljer

Arrangementskomiteen vil med bakgrunn i støtte fra 9 av 10 regioner i NAAF ha en juridisk vurdering av følgende:

Arrangementskomiteen vil med bakgrunn i støtte fra 9 av 10 regioner i NAAF ha en juridisk vurdering av følgende: Professor dr. juris GEIR WOXHOLTH Institutt for privatrett Universitetet i Oslo NAAF ved arrangementkomiteen (Anne Ombye, Bjørn Rørstad og Bård Svendsen) Kontor: Det Juridiske Fakultet Institutt for Privatrett

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer