Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness"

Transkript

1 Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Lotteritilsynet har i tilsynssak om Lyoness vurdert om virksomheten deres i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. lotteriloven 16 andre ledd. Lotteritilsynet sin konklusjon er at Lyoness sin virksomhet i Norge, slik den fremstår per i dag, ikke er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16 andre ledd. Konklusjonen bygger særlig på mottatte opplysninger fra Lyoness som viser at mer enn 50 % av Lyoness sine inntekter fra virksomheten i Norge i dag kommer fra salg av varer og tjenester fra lojalitetsbedrifter tilknyttet Lyoness sitt handelsnettverk og ikke fra verving av medlemmer. Etter Lotteritilsynets vurdering har Lyoness i årene 2012 og 2013 drevet et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i Norge da mer enn 50 % av inntekten i denne perioden har kommet fra verving av medlemmer. Lotteritilsynets vurderinger fremgår av denne tilsynsrapporten som har slikt innhold: - Sakens bakgrunn, gjennomføring og dokumentasjon - Nærmere om Lyoness sin virksomhet - Lovgrunnlag - Lotteritilsynets vurdering - Konklusjon Sakens bakgrunn, gjennomføring og dokumentasjon Lotteritilsynet opprettet i desember 2013 tilsynssak på selskapet Lyoness Norway AS. Tilsynssaken ble opprettet fordi Lotteritilsynet hadde mottatt mange tips og henvendelser som kunne tyde på at Lyoness var et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der inntektene i særlig grad kom fra verving av medlemmer og ikke salg av varer og tjenester. For å kunne vurdere om virksomheten til Lyoness i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem, sendte Lotteritilsynet den 4. desember 2013 et brev til Lyoness Norway AS v/daglig leder Terje Duesund med krav om å få tilsendt dokumenter og informasjon om følgende: - generell informasjon om selskapet - vedtekter for selskapet - eierforhold og eierstruktur - ajourført regnskap spesifisert på kontonivå - eventuell reklame/informasjonsmateriell om virksomheten i Norge Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B Postboks Førde Telefaks E-post 6805 Førde

2 Side 2 av 27 - Lyoness sine regler og vilkår for deltakelse - innmeldingskostnader og eventuelle andre løpende kostnader for medlemmene - forskjellen på å være betalt medlem og gratis medlem - antall medlemmer, totalt, betalende og gratismedlemmer - salgsstruktur - bonus- og provisjonssystem, herunder omsetning i selskapet splittet på omsetningstyper - informasjon om produktene som selges - oversikt over medlemsfordeler - Cashback vilkår og bruk av kortet - navn og kontaktinformasjon til lojalitetsbedrifter - dokumentasjon på at omsetningen i selskapet i Norge særlig skyldes salg av produkter og ikke verving av medlemmer I tillegg ble Lyoness bedt om å fremlegge annen informasjon av betydning for Lotteritilsynets vurdering av virksomheten opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Som følge av de mange henvendelsene vi mottok og i samsvar med Lotteritilsynets kommunikasjonsstrategi, informerte Lotteritilsynet om den igangsatte tilsynssaken på tilsynets nettsider. Dette etter at Lyoness Norway AS hadde mottatt Lotteritilsynet sitt brev av 4. desember Lotteritilsynet mottok opplysninger og dokumentasjon fra Lyoness Norway AS v/advokat Karl Rosén den 22. januar Dokumenter som ble fremlagt var: - Service Level Agreement av 6. mai 2013 mellom Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG - Stiftelsesdokumentet for Lyoness Norway AS av 2. august Firmaattest fra Brønnøysundregistrene - Selskapsregistreringer for Lyoness Europe AG og Lyoness International AG - Lyoness presseinformasjon - Vedtekter for Lyoness Norway AS vedtatt 29. april Vedtekter for Lyoness Europe AG vedtatt 10. mars Oversikt over selskapsstrukturen i Lyoness - Lyoness Norway AS foreløpige resultatregnskap og balanse for Lyoness markedsføringsmateriell - Den norske utgaven av Lyoness informasjonshefte («friendship flyer») inkludert Cashback kort - Informasjonspakke til lojalitetsbedrifter - Informasjonshefte «Lyoness Leadacademy» - Alminnelige vilkår for Lyoness-medlemmer - Tilleggsvilkår for Lyoness-medlemmer for bruk av det utvidede medlemsfordelene - Lyoness Norway AS omsetning splittet på omsetningstyper - Lyoness Loyalty Program Benefits - Cooperation Agreement av 30. august 2013 mellom Lyoness Norway AS og Bohus AS - Avtale av 18. Mars 2013 mellom Lyoness Norway AS og Elkjøp AS - Avtaler med andre lojalitetsbedrifter i Norge Lotteritilsynet fant grunnlag for å be om ytterligere opplysninger om virksomheten, og i brev av 25. februar 2014 ble Lyoness tilskrevet og bedt om å redegjøre nærmere for pengestrømmen i virksomheten i Norge. I brevet ble det vist til konkrete tips som Lotteritilsynet hadde mottatt i saken, og en skjermet versjon av disse ble også sendt parten for å belyse saken ytterligere. Etter tilgangsforespørsel fra Lyoness

3 Side 3 av 27 v/advokat Karl Rosén ble en skjermet versjon av resterende tips og henvendelser i saken sendt 3. mars Lotteritilsynet mottok tilleggsopplysninger fra Lyoness v/advokat Karl Rosén den 21. mars I brevet var også følgende dokumenter vedlagt: - Gutachterliche Stellungnahme Einkaufsgemeinschaft Lyoness, rapport av 27. januar 2014 utarbeidet av Deloitte Wirtshaftsprüfung Styria GmbH - Summary of the Expert Opinion on the Lyoness Shopping Community from Årsregnskap 2012 for Lyoness Norway AS Ytterligere opplysninger ble mottatt i e-post 8., 24., 28. og 30. april Dette som svar på Lotteritilsynets henvendelser med tilleggsspørsmål om virksomheten. Lotteritilsynet utarbeidet deretter en faktisk redegjørelse for virksomheten som ble forelagt Lyoness v/advokat Karl Rosén for uttale 7. mai Lyoness v/advokat Karl Rosén gav merknader til den faktiske redegjørelsen samt en ytterligere redegjørelse for Lyoness sitt forretningskonsept til Lotteritilsynet den 15. mai Ytterligere opplysninger om antall medlemmer og tall for omsetningen i Lyoness i Norge ble etter forespørsel sendt Lotteritilsynet 28. og 29. mai På bakgrunn av mottatte opplysninger utarbeidet Lotteritilsynet en foreløpig tilsynsrapport som 6. juni 2014 ble sendt Lyoness v/advokat Karl Rosén for merknader. I den foreløpige tilsynsrapporten ble det konkludert med at Lyoness sin virksomhet i Norge, slik den fremstod for Lotteritilsynet på tidspunktet for rapporten, ikke var et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16. I vurderingen ble det lagt avgjørende vekt på mottatte opplysninger fra Lyoness som viste at mer enn 50 % av inntektene til Lyoness i Norge for perioden januar til mai 2014 kom fra salg av varer og tjenester og ikke verving av medlemmer. I den foreløpige tilsynsrapporten ble det videre lagt til grunn at Lyoness drev et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i Norge i årene 2012 og 2013 da mer enn 50 % av inntektene i denne perioden kom fra verving av medlemmer og ikke salg av varer og tjenester. I vurderingen ble det blant annet lagt til grunn at Lyoness betalingen på kr for å oppnå statusen som premium-medlem var å anse som inntekt fra verving av medlemmer, og at mottatte omsetningstall viste at mer enn 50 % av inntektene fra Lyoness virksomhet i Norge i årene 2012 og 2013 kom fra slike verveinntekter og ikke salg av varer eller tjenester. Lyoness v/advokat Karl Rosén ble gitt frist til 17. juni 2014 med å gi uttale til den foreløpige tilsynsrapporten. Lotteritilsynet mottok merknader til den foreløpige tilsynsrapporten innen fristen. I merknadene ble det fremhevet at Lotteritilsynets konklusjoner i den foreløpige tilsynsrapporten var basert på uriktige faktiske og juridiske vurderinger. I merknadene ble det spesielt fremhevet at Lotteritilsynets vurderinger var mangelfulle da tilsynet ikke hadde vurdert om Lyoness sitt omsetningssystem hadde pyramideeffekt. Det ble også spesielt fremhevet at betalingen på kr for å bli premium-medlem ikke var å anse som deltakerbetaling. Videre ble det fremhevet at Lotteritilsynet ikke kunne avgrense tilsynet til kun å se på

4 Side 4 av 27 Lyoness omsetning i Norge, men måtte se på Lyoness omsetning totalt i verden. Det ble også fremhevet at Lotteritilsynet uansett ikke kunne legge til grunn at Lyoness drev ulovlig i Norge i 2012 og 2013 da dette var en atypisk overgangsfase som ikke rammes av lotteriloven 16. Nærmere om Lyoness sin virksomhet Lotteritilsynet vil i det følgende redegjøre nærmere for Lyoness sin virksomhet. Dette med utgangspunkt i de dokumenter og opplysninger som Lotteritilsynet har mottatt fra Lyoness i forbindelse med tilsynssaken. Lyoness Europe AG ble stiftet i Sveits i 2003 og er i dag et internasjonalt selskap med virksomhet i 33 europeiske land, USA, Canada, Brasil, De Forente Arabiske Emirater, Qatar, Sør-Afrika, Hong Kong, Macao, Australia, Filippinene, Thailand og New Zealand. Lyoness Norway AS (org. nr ) ble stiftet i Norge i 2012 og er et datterselskap og serviceselskap for morselskapet Lyoness Europe AG. Det norske selskapets daglige leder er Terje Duesund. Lyoness Norway AS vedtektsfestede formål er: «Handel samt detaljhandel, herunder detaljhandel på internett, handelsformidling, print- og direkte marketing, lagring av varer, markedsførings- og informasjonsvirksomhet, rådgivning vedrørende forretningsvirksomhet, enhver annen administrasjons-, markeds- og meningsforskningvirksomhet og alle aktiviteter og tjenester i forbindelse med virksomhetene nevnt ovenfor. Generelt skal selskapet kunne foreta industrielle, kommersielle og finansielle handlinger og i tillegg inngå avtaler om fast eiendom i tilknytning til selskapets virksomhet.» Gjennom Lyoness Norway AS tilbys norske personer og bedrifter å bli medlem i Lyoness Europe AG. I tillegg tilbys norske bedrifter å bli lojalitetsforretning i Lyoness Europe AG. Lyoness Norway AS er ikke part i avtalene med medlemmene og bedriftene, og avtalene inngås med Lyoness Europe AG. Lyoness forretningskonsept Lyoness er et internasjonalt handelsnettverk som har som motto å gi «Penger tilbake ved hvert kjøp». Når et Lyoness medlem foretar et kjøp fra en forretning som er tilknyttet Lyoness (lojalitetsforretning), mottar medlemmet fordeler i henhold til Lyoness lojalitetsprogram. Medlemskapet gir tilgang til: - et handelsnettverk som gir medlemmene medlemsfordeler gjennom handel hos lojalitetsforretninger - et lojalitetsprogram for regional, nasjonal og internasjonal handel - et sosialt nettverk til støtte for bistand- og utviklingsprosjekter i utlandet.

5 Side 5 av 27 Lojalitetsforretningene Lyoness Norway AS introduserer norske bedrifter med fysisk utsalgssted og norske nettbutikker for muligheten til å bli lojalitetsforretning og på denne måten inngå i Lyoness sitt handelsnettverk. Avtale om å bli lojalitetsforretning inngås med Lyoness Europe AG. Lojalitetsforretningene som er tilknyttet Lyoness tilbyr medlemmene å handle produkter og tjenester innen følgende kategorier: bøker og spill, filmer og musikk, elektronikk og PC, bolig og husholdning, byggevarer, hage og dyr, mat og drikke, helse og skjønnhet, leketøy, barn og baby, mote og klær, sko, vesker og tilbehør, sport og fritid, bil og motorsykler, reiser og ferie, restauranter og underholdning, tjenesteytelser, gaver og anledninger og eksklusive merker. Lojalitetsforretningene er alminnelige store, mellomstore og små forretninger som alle forbrukere kan handle hos. Eksempel på store forretninger som er lojalitetsforretninger i Lyoness er Nike og Apple Store. Eksempel på små bedrifter som er lojalitetsforretninger er Joker Fevik, Den gode smak i Molde, Fargerike i Lyngdal, Traktøren Kjøkkenutstyr i Drammen og Sveio Blomster og gaver. Bedrifter med fysisk utsalgssted som inngår avtale om å bli lojalitetsforretning forplikter seg til å kjøpe en service-startpakke fra Lyoness for kr ekskl. mva (kr inkl.mva). Denne startpakken inneholder følgende: - M-Term, Lyoness sin egenutviklede betalings- og medlemsregistreringsterminal som håndterer salg og medlemsregistrering - V-Term & Dashboard som er Lyoness egenutviklede back-office-system, hvor fakturering, salgsoversikt, statistikk m.m. er tilgjengelig online co-branded Lyoness medlemskort, som gir lojalitetsforretningene muligheten til å tilby sine stamkunder et lojalitetsprogram - Reklameartikler - Reklame via Lyoness sine nettsider overfor Lyoness-medlemmer - Reklame via Lyoness mobil-app overfor Lyoness-medlemmer - SMS pop-up tjenester overfor Lyoness-medlemmer - E-post nyhetsbrev til medlemmer - Månedlig shoppingguide, med regional postutsendelse til medlemmer i geografisk nærhet Lyoness Europe AG samarbeider også med en rekke nettbutikker. En del av nettbutikkene har Lyoness inngått direkte avtaler med. Videre benytter Lyoness såkalte Affiliate-bedrifter for å knytte til seg andre nettbutikker som ikke er tilknyttet Lyoness direkte. Et eksempel på en slik Affiliate-bedrift som Lyoness benytter er Trade Doublers. Videre har medlemmene mulighet til å kjøpe gavekort fra Elkjøp, Bohus og HotelGiftCard gjennom Lyoness. Lojalitetsforretningene betaler en avtalt kommisjon av omsetningen fra Lyoness-medlemmer til Lyoness Europe AG. En del av denne kommisjonen beholdes av Lyoness Europe AG, og en del distribueres til medlemmene som medlemsfordeler i form av utbetaling av bonuser og godskriving av tilgodehavende, og ifølge Lyoness er det denne avtalen som i hovedsak genererer inntekter til Lyoness.

6 Side 6 av 27 Medlemmer og medlemsfordelene i Lyoness Medlemskapet og medlemsfordelene i Lyoness er regulert av to avtaledokument - «Alminnelige vilkår for Lyoness-medlemmer» og «Tilleggsvilkår for Lyoness-medlemmer for bruk av de utvidede medlemsfordelene». Av avtaledokumentene fremgår at Lyoness har to former for medlemskap: - Alminnelig medlemskap - Premium-medlemskap Som alminnelig medlem og premium-medlem får man tilgang til medlemsfordeler som gir rett på utbetaling av bonus og godskriving av tilgodehavende basert på egne og direkte og indirekte vervede medlemmers kjøp. Alminnelig medlem Enhver fysisk eller juridisk person kan bli alminnelig medlem i Lyoness. Av avtaledokumentene fremgår at det alminnelige medlemskap i Lyoness er gratis og at alle medlemmer får tilgang til de samme medlemsfordelene. Det stilles ikke krav om minstekjøp for å bli alminnelig medlem. Videre fremgår det at medlemmene heller ikke er forpliktet til å gjøre innkjøp, anbefale eller verve nye medlemmer eller til å gjøre noen andre aktiviteter som medlem i Lyoness. Det eneste medlemmet betaler for er varer og tjenester de kjøper hos lojalitetsforretningene, og de betaler samme pris for varen som ikke-medlemmer. Premium-medlem Av avtaledokumentene fremgår at et alminnelig medlem i Lyoness kan få statusen premium-medlem dersom ett av følgende inntrer: - Medlemmet handler for over kr innenfor en 12-månedersperiode hos lojalitetsforretninger tilknyttet Lyoness - Beløp som mangler ved oppnåelse av samlet volum på kr kan gjøres opp gjennom foretatte (og registrerte) delbetalinger på originale gavekort hvor det delbetalte beløp multipliseres med ti (en delbetaling på kr tilsvarer dermed for eksempel et innkjøpsvolum på kr ) - Medlemmet betaler kr til Lyoness der kr utgjør fullstendig betaling av et gavekort til bruk hos lojalitetsforretninger, og kr utgjør delbetaling av gavekort I tilsynsrapporten vil Lotteritilsynet i fortsettelsen bruke begrepet gavekort som fellesbetegnelse på det som Lyoness sitt avtaleverk er omtalt som gavekort eller verdikuponger. Lyoness har i merknaden til den foreløpige tilsynsrapporten opplyst at den eneste virkningen av å bli premium-medlem er at en får tilgang til ekstra servicestøtte i Lyoness-lojalitetsprogrammet (Cashback Card Gold, Cashback Magasinet o.l., jf. punkt 5.6 i tilleggsvilkårene). Når det gjelder betalingen på kr , har Lyoness opplyst at denne gjøres som en a-konto-betaling for gavekort til Lyoness Europe AG. Premium-medlemmet mottar deretter et gavekort til en verdi av kr som kan brukes ved kjøp hos lojalitetsforretninger tilknyttet Lyoness.

7 Side 7 av 27 Når det gjelder delbetalingen på kr for gavekort har Lyoness opplyst at dette er en betaling for å få et tilstrekkelig antall bonusenheter som gir større medlemsfordeler. Av tilleggsvilkårene punkt 4.1 fremgår at en gjennom delbetalingen blir kreditert bonusenheter som gir grunnlag for beregning av lojalitetsfordeler. Slik Lotteritilsynet forstår disse lojalitetsfordelene innebærer de reelt sett utbetaling av bonuser eller godskriving av tilgodehavende som kan benyttes ved handel hos lojalitetsforretningene. Etter det opplyste mottar medlemmet ikke noe gavekort eller andre produkter for delbetalingen. Videre har Lyoness opplyst at delbetalingen på kr heller ikke kan benyttes som betaling ved kjøp hos lojalitetsforretninger eller som betaling av kjøp av fullbetalte gavekort. Lyoness har videre opplyst at delbetalingen heller ikke kan betales tilbake ved en eventuell utmelding. Delbetalingen inngår etter dette kun som del av grunnlaget for å motta de utvidede medlemsfordelene i samsvar med punkt 7 i tilleggsvilkårene. Lyoness har i merknader til den foreløpige tilsynsrapporten opplyst at delbetalinger av gavekort i seg selv ikke utløser plikter for lojalitetsforretningene, og at det er først når gavekortet er fullbetalt, og sendt fra Lyoness til medlemmet, at forretningens plikt til å levere varer eller tjenester for kortet blir utløst. For å belyse forholdet mellom fullbetalte og delbetalte gavekort knyttet til medlemmers betaling av kr for å bli premium-medlem har Lyoness lagt ved følgende eksempel på en ordrebekreftelse for bestilling av gavekort. Lojalitetsforretninger Navn/ID Lyoness Store Voucher Bestillingens verdi (kjøpesum) Min % Forskuddsbetaling/ delbetaling Beløp til betaling AK (avregnings - kategori) NOK 4 000, NOK 4 000, Antall Elkjøp NOK ,33 3,00 % NOK NOK 2 800, Elkjøp NOK 666,66 Bohus Alna AS NOK ,57 7,00 % NOK NOK 3 600, Bohus Alna AS NOK 571,42 Elkjøp NOK ,00 3,00 % NOK NOK 9 600, Fraktkostnader NOK 0,00 Total NOK ,00 Fremlagte eksempel på ordrebekreftelser viser at et medlem som betaler kr for å få statusen premium-medlem, der kr utgjør delbetalinger av gavekort, må betale mellom kr og kr i tillegg før gavekortene kan regnes som fullbetalte. Delbetalingen på kr utgjør etter dette mellom 3 % og 7 % av kjøpesummen. Lyoness har videre i merknader til den foreløpige tilsynsrapporten opplyst at delbetalinger på gavekort blir registrert som et tilgodehavende på lojalitetskontoen med samme beløp som fullbetalinger, jf. punkt 5.1 i tilleggsvilkårene. Dette innebærer at gavekortets pålydende legges til grunn for beregning av enheter, selv om det kun er gjort en delbetaling på den. Mot at Lyoness mottar delbetaling, gir Lyoness en forskuttering av enheter lik gavekortets pålydende. Delbetalinger gir dermed enheter på lik linje med fullbetalt handel. Når medlemmet senere betaler resten av gavekortet, vil det ikke gi grunnlag for tilføring

8 Side 8 av 27 av ytterligere enheter. I merknadene til den foreløpige tilsynsrapporten presiserer Lyoness videre at delbetalingen av gavekort ikke er knyttet til premium-medlemskapet ut over at delbetalingen kan inngå som grunnlag for å oppnå tilstrekkelig antall enheter til å kunne bli premium-medlem, jf. punkt 5.4 i tilleggsvilkårene. Lyoness har videre i merknadene til den foreløpige tilsynsrapporten presisert at medlemmene når som helst kan betale inn det resterende beløpet på gavekortet og få det utlevert. Av tilleggsvilkårene punkt 4.2 jf. punkt 4.4 fremgår at også vervede medlemmers delbetalinger av gavekort gir grunnlag for beregning og godskriving av tilgodehavende til bruk ved handel hos lojalitetsbedrifter hos den som har vervet medlemmet. Slike delbetalinger gir imidlertid ikke grunnlag for beregning av vennskapsbonus jf. punkt 5.1 i tilleggsvilkårene. Ifølge Lyoness kan medlemmer som ikke lenger ønsker å motta fordelene som følger av å være premiummedlem meddele dette til Lyoness og gjennom innkjøp få avregnet de aktuelle bonusenhetene vedkommende har opptjent ved betaling av de kr gjennom medlemsfordelen Re-Cash som omtales nærmere nedenfor. Om et premium-medlem kjøper klær for kr med en Cashback på 2 % og en medlemsfordel på 10 %, vil medlemmet motta kr 100 i Cashback og kr 500 i lojalitetsfordel. Lojalitetsfordelen på kr 500 blir utbetalt til medlemmet og avregnet i de kr Når medlemmet har handlet så mye at de kr er blitt utbetalt, vil medlemmet ikke lenger være et premium-medlem, men vil opprettholde medlemsfordelene som følger av å være alminnelig medlem. I tillegg åpner tilleggsvilkårene opp for at et premium-medlem kan få tilbakebetalt kr dersom Lyoness sier opp avtaleforholdet med medlemmet. Medlemsfordelene i Lyoness Medlemsfordelene til Lyoness er regulert av avtaledokumentene «Alminnelige vilkår for Lyonessmedlemmer» og «Tilleggsvilkår for Lyoness-medlemmer for bruk av de utvidede medlemsfordelene». Av avtaledokumentene fremgår at medlemmene i Lyoness må foreta kjøp på én av følgende måter for å få medlemsfordeler: - Kjøp hos en lojalitetsforretning ved hjelp av Lyoness Cashback-kort - Kjøp ved hjelp av mobilt gavekort fra en lojalitetsforretning - Kjøp ved hjelp av fysisk gavekort fra en lojalitetsforretning, eller - Kjøp på lojalitetsforretningenes nettbutikk I tillegg vil et medlem i Lyoness motta medlemsfordeler gjennom de kjøp og betalinger som gjør medlemmet til et premium-medlem som beskrevet ovenfor. Av avtaledokumentene fremgår videre at slike kjøp og betalinger gir alle medlemmer i Lyoness, og her både alminnelige medlemmer og premium-medlemmer, tilgang til følgende medlemsfordeler:

9 Side 9 av 27 - Alminnelige medlemsfordeler o Cashback o Vennskapsbonus - Utvidede medlemsfordeler o Lojalitetspremie o Lojalitetsbonus o Lojalitetskreditt o Re-cash o Partnerpremie o Bonusenhet o Kostnadsfrie tilleggsenheter gjennom omregistrering av enheter o Volumpremie o Volumbonus Medlemsfordelene oppnås gjennom egne og direkte og indirekte vervede medlemmers kjøp hos lojalitetsforretningene og delbetalinger av gavekort som gjør medlemmer til et premium-medlem som beskrevet ovenfor. Nærmere om de alminnelige medlemsfordelene De alminnelige medlemsfordelene er regulert av avtaledokumentet Alminnelige vilkår for Lyonessmedlemmer, og består av medlemsfordelen Cashback og Vennskapsbonus. Den alminnelige medlemsfordelen Cashback gir medlemmet tilbake opptil 2 % av kjøpesummen ved handel hos lojalitetsforretningene med fysisk utsalgssted, ved innkjøp via lojalitetsforretningers online butikker, eller ved kjøp av mobile eller fysiske gavekort fra en lojalitetsforretning. Medlemmet betaler vanlig pris for varen, og lojalitetsforretningen overfører deretter deler av denne summen til Lyoness som kommisjon. Lyoness fordeler deretter deler av denne summen tilbake til medlemmets personlige bankkonto. Fordelingen skjer i samsvar med avtale inngått mellom Lyoness og den enkelte lojalitetsforretning. Dersom den avtalte kommisjonen er 3 %, hvilket er det laveste Lyoness aksepterer, vil medlemmet motta 1 % i Cashback. Dersom den avtale kommisjonen er 4 % eller høyere vil medlemmet motta 2 % Cashback. Lyoness har opplyst at Cashback i de fleste tilfeller er 2 %. Den alminnelige medlemsfordelen Vennskapsbonus gir medlemmet muligheten til å tjene ytterligere 0,5 % av kjøpeomsetningen foretatt av egne vervede medlemmer, og 0,5 % av kjøpeomsetningen foretatt av medlemmer som er vervet av dem medlemmet selv har vervet, dvs. i to nivåer. Opptjent Cashback og Vennskapsbonusen overføres til medlemmets personlige bankkonto så snart beløpet har nådd kr 80, og utbetales på ukentlig basis. Nærmere om de utvidede medlemsfordelene De utvidede medlemsfordelene er regulert av avtaledokumentet Tilleggsvilkår for Lyoness-medlemmer for bruk av de utvidede medlemsfordelene, og består av medlemsfordelene Lojalitetspremie,

10 Side 10 av 27 Lojalitetsbonus, Lojalitetskreditt, Re-Cash, Partnerpremie, Bonusenhet, Kostnadsfrie tilleggsenheter gjennom omregistrering av enheter, Volumpremie og Volumbonus. Gjennom de utvidede medlemsfordelene blir medlemmet godskrevet bonusenheter som følge av egne og direkte og indirekte vervede medlemmers kjøp hos lojalitetsforretningene og betalinger som gjør medlemmer til premium-medlem som beskrevet ovenfor. Alle medlemmer, og her både alminnelige medlemmer og premium-medlemmer i Lyoness, har tilgang til de samme utvidede medlemsfordelene. Som premium-medlem vil en likevel få tilgang til utbetaling av høyere bonuser og godskriving av større tilgodehavende enn alminnelige medlemmer. Dette som følge av at en ved å bli registrert som premium-medlem blir godskrevet syv bonusenheter. Utover dette vil det være medlemmenes kjøp hos lojalitetsforretningene og betalinger for gavekort som bestemmer hvor mange bonusenheter det enkelte medlem blir godskrevet. Dette kan eksemplifiseres slik: foretar et medlem et innkjøp på kr hos en lojalitetsforretning, hvor det gjelder en prosentvis medlemsfordel på 5 %, registreres et beløp på kr 200 som blir omregnet til bonusenheter. De godskrevne bonusenhetene inngår i et avregningsprogram som gir medlemmet rett til utbetaling av bonuser samt godskriving av tilgodehavende som kan benyttes ved kjøp hos lojalitetsforretningene. I avregningsprogrammet blir godskrevet beløp omgjort til avregningsenheter på 400, 1 200, 3 200, eller kr som registreres på den personlige lojalitetskontoen til medlemmet som enheter. En «enhet» registreres hver gang det tilgodehavende samlet utgjør 50 Euro, og her 400 norske kroner. Enhetene plasseres deretter i en av de fem avregningskategoriene i et avregningsprogram utviklet av Lyoness. Avregningskategori I er grunnivået hvor alle medlemmer begynner. Så snart medlemmet har nådd 70 enheter (35/35) vil en enhet bli omregistrert til neste avregningskategori. Avregningskategori V er den høyeste avregningskategorien, og medlemsfordelene vil være bedre jo høyere avregningskategori enhetene er registrert i. For nærmere beskrivelse av de utvidede medlemsfordelene Lojalitetspremie, Lojalitetsbonus, Lojalitetskreditt, Re-Cash, Partnerpremie, Bonusenhet, Kostnadsfrie tilleggsenheter gjennom omregistrering av enheter, Volumpremie og Volumbonus, vises til oversikten som følger som vedlegg til rapporten. Nøkkeltall fra Lyoness sin virksomhet i Norge Lotteritilsynet har mottatt godkjent regnskap og revisorbekreftelse for Lyoness Norway AS for året I tillegg har Lotteritilsynet mottatt regnskapstall og andre nøkkeltall fra Lyoness Europe AG. Dette som følge av at inntektene fra Lyoness virksomhet i Norge ikke fremgår av regnskapet til Lyoness Norway AS.

11 Side 11 av 27 Medlemmer Lyoness har opplyst at de per mai 2014 har ca medlemmer i Norge. Av disse er ca premium-medlemmer, dvs. 12,7 %. Per 17. januar 2014 var det medlemmer i Lyoness i Norge, og av disse var premium-medlemmer, dvs. 43,4 %. Per 21. mars 2014 var det medlemmer i Lyoness i Norge, og av disse var premium-medlemmer, dvs. 23,5 %. Til sammenligning er det i Østerrike medlemmer totalt, og av disse er premiummedlemmer, dvs. 11,7 %. I Europa utgjør andelen alminnelige medlemmer og premium-medlemmer henholdsvis 95,14 % og 4,86 %. På verdensbasis har Lyoness opplyst å ha ca. 4 millioner medlemmer, og av disse er premiummedlemmer, dvs. 3 %. Lyoness har opplyst at det forventes en lignende utvikling i Norge som i resten av verden, hva gjelder forholdstallet mellom alminnelige medlemmer og premium-medlemmer. Det forholdsmessige antallet premium-medlemmer har også sunket fra 43,4 % i januar 2014 til 12,7 % i mai Det er opplyst at målet til Lyoness er å få norske medlemmer i løpet av Når det gjelder antallet premium-medlemmer som har blitt premium-medlem gjennom å betale kr til Lyoness der kr utgjør fullbetaling av gavekort og kr utgjør delbetaling av gavekort har Lyoness opplyst at antallet slike medlemmer totalt er Av disse ble 175 premium-medlemmer i 2012, 1402 premium-medlemmer i 2013 og 174 premium-medlemmer fra januar til mai I april måned alene i 2014 ble det foretatt én slik betaling. Med ca premium-medlemmer totalt innebærer dette at de fleste har blitt premium-medlem ved å betale kr til Lyoness. For å belyse forholdet mellom delbetalingen på kr for å oppnå fordelene med å være premiummedlem og volumet på innkjøp som tilsvarer en slik betaling har Lyoness opplyst at et medlem må handle for kr hvor lojalitetsfordelen er 6 % for å få utbetalt og/eller godskrevet som tilgodehavende et beløp på kr Dette regnestykket omfatter ikke eventuelle direkte og indirekte vervede medlemmers delbetalinger og innkjøp som også blir godskrevet medlemmet, og er ifølge Lyoness lite representativt fordi formålet med å gjøre en delbetaling for å bli premium-medlem er å motta Lojalitetspremie og Lojalitetsbonus som utmåles på grunnlag av handel foretatt av vervede medlemmer. Utbetalte og godskrevne medlemsfordeler Lyoness har opplyst at utbetalte/godskrevne medlemsfordeler i Norge i 2012 og 2013 totalt var kr Fra januar til mai 2014 ble det utbetalt/godskrevet kr ,10 i medlemsfordeler. Totalt for perioden kr ,18. Dette omfatter både utbetalte alminnelige medlemsfordeler i form av Cashback og Vennskapsbonus og utbetalt eller godskrevet utvidede medlemsfordeler (lojalitetspremier, lojalitetsbonus, volumbonus m.v.) Basert på totalt antall medlemmer i Lyoness i Norge ved utgangen av 2013 på 3 400, gir dette en utbetaling av bonus/godskriving av tilgodehavende på kr i snitt per medlem. Totalt for perioden og basert på et medlemstall på gir dette et snitt på kr 820.

12 Side 12 av 27 Lojalitetsforretningene og omfanget av medlemmenes handel Lyoness har opplyst at de per hadde 200 lojalitetsforretninger med fysisk utsalgssted i Norge, og at dette tallet per mai 2014 er steget til 300. Medlemmene har også tilgang til nettbutikker. Av disse er 85 norske. Lyoness har videre opplyst at de i 2013 har hatt kr i inntekt fra registrering av lojalitetsforretninger. Fra januar til mai 2014 har inntektene fra slik registrering vært kr Totalt kr Når det gjelder omsetningen hos lojalitetsforretningene har Lyoness opplyst at medlemmer i Lyoness i Norge fra januar til mai 2014 handlet for 17 millioner kroner. I april måned alene ble det handlet for 7,5 millioner kroner. Lotteritilsynet har ikke mottatt tilsvarende tall for 2012 og Lyoness har videre etter forespørsel fra Lotteritilsynet opplyst at de fra lojalitetsforretningene har mottatt kr ,25 i kommisjon i 2013, og kr ,59 i kommisjon fra januar til mai i Totalt kr ,84. Utover dette har Lyoness hatt inntekter fra nordmenns netthandel på kr 1 621,89 i 2012, kr ,87 i 2013 og kr ,39 fra januar til mai i Totalt kr ,15. Lyoness har opplyst at de fortsatt er under etablering i Norge og arbeider med å utvide antallet lojalitetsforretninger og bedrifter som selger gavekort. Salg av gavekort Lyoness har etter forespørsel fra Lotteritilsynet opplyst at de i 2013 hadde kr i inntekt fra salg av gavekort. Fra januar til mai 2014 var inntektene fra slikt salg kr Totalt kr Lovgrunnlag Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt, jf. lotteriloven 4. Det følger av lotteriloven 16 første ledd at det er forbudt «å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet.» Videre følger det av 16 andre ledd at forbudet i første ledd også «omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.» Ifølge forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr.97 ( ), vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten i systemet stammer fra verving. Lotteriloven 16 andre ledd er utformet i samsvar med EUs rammedirektiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis. I direktivets bilag I punkt 14 er det fastsatt at «Etablering, drift eller promovering af en salgsfremmende pyramideordning, hvor forbrugeren erlægger et vederlag og til gengæld stilles

13 Side 13 av 27 kompensation i udsigt, som hovedsageligt er afhængig af, om han har introduceret andre for ordningen og i mindre grad af salg eller forbrug af produkter», skal anses som urimelig handelspraksis. Forbudet er ytterligere presisert i EU-domstolens avgjørelse i sak C-515/12 hvor følgende siteres: «20 Det bemærkes i denne forbindelse, at forbudet mod salgsfremmende pyramideordninger i samtlige sprogversioner af punkt 14 i bilag I til direktiv 2005/29 bygger på tre fælles betingelser. For det første er en sådan promovering baseret på et løfte om, at forbrugeren har mulighed for at opnå et økonomisk udbytte. Dernæst afhænger opfyldelsen af dette løfte af, om andre forbrugere er blevet introduceret for ordningen. Endelig hidrører størstedelen af de indtægter, der kan finansiere den lovede kompensation, ikke fra en egentlig økonomisk virksomhed. Det er således ubestridt, at i mangel af en egentlig økonomisk virksomhed, der i tilstrækkeligt omfang kan generere indtægter med henblik på at finansiere den lovede kompensation til forbrugerne, er en sådan salgsfremmende ordning nødvendigvis baseret på deltagernes økonomiske bidrag, eftersom muligheden for, at en deltager i denne ordning opnår en kompensation, i det væsentlige afhænger af de gebyrer, som de øvrige deltagere betaler. 22 En sådan ordning kan kun være en»pyramideordning«på den måde, at det, for at ordningen varigt kan bestå, kræver tilslutning fra et stadig større antal nye deltagere for at finansiere den kompensation, som betales til de eksisterende medlemmer. Ordningen indebærer ligeledes, at det er mindre sandsynligt, at de seneste deltagere vil modtage en kompensation for deres deltagelse. Denne ordning ophører med at være levedygtig, når stigningen i antallet af deltagere, der teoretisk set bør fortsætte i det uendelige, for at ordningen varer ved, ikke er tilstrækkelig til at finansiere de lovede kompensationer til alle deltagerne.» EUs rammedirektiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis bygger på en totalharmonisering som innebærer at det innenfor direktivets virkeområde ikke skal utformes regler som gir svakere forbrukervern eller strengere regler for de næringsdrivende enn direktivet gir anvisning på. Av forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr. 97 ( ), fremgår at regelen er ment å klargjøre forbudet mot pyramidespill og trekke en tydeligere grense mellom lovlige og ulovlige pyramidelignende omsetningssystem. Flere ulovlige pyramidespill er i dag kamuflert som Multi-level marketing (MLM)/nettverksvirksomheter og lovgiver ønsker med lotteriloven 16 å forhindre de arrangementer der pyramideeffekten er et fremtredende element i virksomheten. Denne pyramideeffekten oppstår når deltakerne betaler for deltakerstatus og deres økonomiske gevinst er avhengig av stadig vekst i antall deltakere, jf. punkt i forarbeidene. Videre fremgår det av forarbeidene at lotteriloven 16 bevisst er utformet med vurderingsbestemte og ikke deskriptive kriterier. Bakgrunnen for dette er at ulovlige pyramidelignende omsetningssystem ofte kjennetegnes ved en stor tilpasningsdyktighet til myndighetenes reguleringer, ved at det foretas endringer som ikke representerer vesentlige endringer i realiteten, samtidig som markedsføringen «skreddersys» for å gå klar av forbudsregelens rekkevidde. En forbudsregel som detaljert beskriver gjerningsinnholdet vil i

14 Side 14 av 27 tillegg til å være i strid med EU-direktivets bestemmelser, lett bli gjenstand for tilpasning og dermed raskt bli foreldet. Lotteriloven 16 vil slik den er utformet gi den nødvendige åpenhet og fleksibilitet slik at det blir det reelle forhold i virksomheten og ikke betegnelsen på arrangementet som legges til grunn i vurderingen. Etter lotteriloven 16 tredje ledd kan Lotteritilsynet kreve at den som har hatt inntekter fra omsetningssystemet der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter fra systemet, dokumenterer at vedkommendes inntekter særlig skyldes salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke at andre verves til systemet. Ved forhold i strid med lotteriloven, kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å rette det ulovlige, jf. lotteriloven 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14b og 14c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen en fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning til dette kan straffes med bøter eller fengsel, jf. lotteriloven 17. Lotteritilsynets vurdering Lotteritilsynet vil i det følgende vurdere Lyoness sin virksomhet i Norge opp mot lotteriloven 16 andre ledd som rammer pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Dette fordi det i Lyoness sin virksomhet omsettes både medlemskap og produkt. Med bakgrunn i ordlyden i lotteriloven 16 andre ledd og forarbeidene til bestemmelsen legges det til grunn at det inngår fire elementer i denne vurderingen: - Det må foreligge et pyramidelignende omsetningssystem - Det må ytes vederlag for deltakelse - Det må foreligge mulighet for å oppnå inntekt fra andres deltakeravgift - Inntekten må i særlig grad skyldes at andre verves til systemet og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser Med bakgrunn i korrespondansen i tilsynssaken legger Lotteritilsynet til grunn at tilsynssaken vil gjelde både Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS sin virksomhet i Norge. Dette som følge av mottatt informasjon om at Lyoness Norway AS kun er et serviceselskap for Lyoness Europe AG, og at virksomheten i Norge rent faktisk drives av Lyoness Europe AG. Lyoness har i merknader til foreløpig tilsynsrapport anført at Lotteritilsynet ikke kan avgrense sin vurdering til Lyoness sitt omsetningssystem til slik dette rent faktisk fremstår i Norge, men må se på det totale internasjonale omsetningssystemet til Lyoness slik dette objektivt sett er tenkt å fremstå for alle. Merknaden er utførlig drøftet av Lyoness i punkt 4 i merknader til den foreløpige tilsynsrapporten og det vises til dette i sin helhet. Lotteritilsynets har avgrenset vurderingen til å se på Lyoness sin virksomhet i Norge. Utgangspunktet for å legge en slik avgrensing til grunn er straffeloven 12 som begrenser virkeområdet til handlinger som begås «i riket». Det vises også til Innst.O. nr. 20 ( ) side 7 hvor det fremgår at forbudet i

15 Side 15 av 27 lotteriloven 16 vil omfatte all aktivitet som foregår innenfor Norges alminnelige jurisdiksjonsområde selv om opprettelse og drift av virksomheten skjer utenfor lovens virkeområde. Lotteritilsynet har videre i sin vurdering av Lyoness sett på hvordan omsetningssystemet reelt sett fremstår i Norge. I denne sammenheng vises til forarbeidene til lotteriloven 16 hvor det fremgår at det er det reelle innholdet i virksomheten som er gjenstand for vurdering og ikke betegnelsen på arrangementet. Etter Lotteritilsynets vurdering innebærer dette at tilsynsmyndigheten i sin vurdering av om en virksomhet er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem eller ikke skal legge avgjørende vekt på hvordan virksomheten rent faktisk er innrettet og ikke hvordan den formelt sett fremstår. Dette er også i samsvar med ordlyden i lotteriloven og EU-direktivet, samt omgåelseshensynet som disse tar høyde for å ivareta. For ikke å komme i strid med lotteriloven og EU-direktivets bestemmelser på området innebærer dette en oppfordring for virksomheter som ønske å opptre lovlydig om å innrette den faktiske virksomhet i tråd med det som formelt sett fremstår som formålet med virksomheten. Lotteriloven 16 andre ledd er utformet i tråd med EUs rammedirektiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis som gjelder innenfor EØS-området. Dette innebærer at lotteriloven 16 ikke kan tolkes videre eller snevrere enn det direktivet gir anvisning på. Det faktiske innhold i virksomheten som det føres tilsyn med kan likevel variere mellom landene og dette åpner for at ulike lands tilsynsmyndigheter kan komme til ulike konklusjoner når det gjelder lovligheten av de pyramidelignende omsetningssystemene. Til dette bemerkes også at Lotteritilsynet ikke er kjent med at andre offentlige myndigheter i EØSområdet eller ellers i verden har vurdert og konkludert med at Lyoness er et lovlig omsetningssystem. Til gjengjeld finnes det land som har vurdert Lyoness til å være et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem, og det vises til Sverige hvor Lotteriinspektionen har anmeldt virksomheten til politiet på bakgrunn av en vurdering om at virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Lotteritilsynet er også gjort kjent med at australske forbrukermyndigheter har tatt ut søksmål mot Lyoness og det vises til følgende informasjon på myndighetens nettsider - Etter det vi kjenner er det også opprettet tilsynssak mot Lyoness i flere andre europeiske land. Er Lyoness et pyramidelignende omsetningssystem? Det følger av lotteriloven 16 andre ledd at bestemmelsen omfatter «pyramidelignende omsetningssystem». Tilsvarende rammer EUs rammedirektiv 2005/29/EF Bilag 1 punkt 14 «salgsfremmende pyramideordning». Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 97 ( ), fremgår at et «pyramidelignende omsetningssystem» er et system som er oppbygd i forskjellig nivåer, hvor deltakerne kan oppnå økonomisk gevinst i kraft av produktsalg og verving av nye deltakere på et lavere nivå. Det er oppbyggingen i slike nivåer som er det sentrale strukturelle kjennetegnet. Når stadig nye deltakere verver nye deltakere på et lavere nivå, oppstår pyramidestrukturen. Pyramidestrukturen er felles for de ulovlige pyramidespillene og den lovlige MLM-virksomheten. Etter Lotteritilsynets vurdering har Lyoness et pyramidelignende omsetningssystem. I vurderingen legges det vekt på at Lyoness tilbyr medlemskap som gir adgang til å verve nye medlemmer, og at dette legger

16 Side 16 av 27 til rette for etablering av et omsetningssystem som har flere nivåer. Det vises til mottatt dokumentasjon fra Lyoness hvor det fremgår at medlemmer i Lyoness mottar medlemsfordeler i form av Cashback basert på egne innkjøp hos lojalitetsforretningene og Vennskapsbonus basert på direkte og indirekte medlemmers innkjøp hos lojalitetsforretningene. Videre mottar medlemmene utvidede medlemsfordeler i form av utbetaling av bonuser og godskriving av tilgodehavende til bruk ved handel hos lojalitetsforretningene. Dette basert på egne og direkte og indirekte medlemmers kjøp hos lojalitetsforretningene og gjennom kjøp og delbetalinger av gavekort som danner grunnlag for å bli premium-medlem. Dette gir et omsetningssystem med flere nivåer hvor medlemmene kan motta inntekter og andre økonomiske fordeler basert på egne og andre deltakere sine kjøp og betalinger. Delkonklusjon: Lyoness er et pyramidelignende omsetningssystem. Må det ytes vederlag for å delta i Lyoness (deltakerbetaling)? Det følger av lotteriloven 16 andre ledd at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det ytes «vederlag» for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet. Tilsvarende fremgår det av EUs rammedirektiv 2005/29/EF Bilag 1 punkt 14 at bestemmelsen rammer pyramideordninger der forbrukeren «erlægger et vederlag og til gengæld stilles kompensation i udsigt, som hovedsageligt er afhængig af, om han har introduceret andre for ordningen». I EU-domstolens avgjørelse i sak C-515/12 er kravet om at det må ytes et vederlag for deltakelse presisert som et krav om et «finansielt vederlag» Kravet om vederlag er ytterlige presisert i forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp. nr. 97 ( ). Her fremgår at et viktig kriterium for at virksomheten vil kunne skape pyramideeffekt, er at deltakerne yter vederlag for å få deltagerstatus. I forarbeidene er det lagt til grunn at vederlaget kan ha form av enhver type økonomisk verdi. Den mest åpenbare formen for et slikt vederlag er rene pengeinnskudd for å oppnå deltagerstatus. Innskuddet kan også ha form av kjøp av aksjer eller andeler i nettverksselskapene. Ofte må deltakerne kjøpe startpakker, brosjyrer, introduksjonsmateriale, opplæringskurs og lignende. Når vederlaget ikke motsvarer de reelle verdiene for slikt materiale, finner det sted et indirekte kjøp av deltagerstatus. Det er heller ikke uvanlig at deltakerne blir pålagt forskjellig faste avgifter eller å foreta faste regelmessige minstekjøp av produkter. Når produktene som omsettes i systemet er overpriset finner det sted et indirekte kjøp av deltagerstatus. Det er sagt i forarbeidene at kjernen og det springende punkt er om den nye distributøren direkte eller indirekte må betale en høyere pris enn den reelle verdien på de varer og tjenester han mottar i systemet. Deltakerbetalingen kan ta mange former og de nevnte er ikke uttømmende. For å kunne vurdere om det er ytet et vederlag for selve retten til deltakelse, må det foretas en konkret helhetsvurdering hvor de reelle underliggende forhold legges til grunn. Den største utfordringen i denne sammenhengen blir vurderingen av om deltakeren har betalt en høyere pris enn den reelle verdien for de varer, tjenester eller andre ytelser han mottar i systemet. Lyoness har to former for medlemskap et alminnelig medlemskap og et premium-medlemskap.

17 Side 17 av 27 Av dokumentene og opplysningene som Lotteritilsynet har mottatt fremgår at det er gratis å bli alminnelig medlem i Lyoness. Medlemskapet innebærer heller ingen forpliktelser knyttet til kjøp, utover at utbetaling av Cashback, Vennskapsbonus, andre bonuser og godskriving av tilgodehavende til bruk ved kjøp hos lojalitetsforretningene forutsetter at medlemmet handler hos lojalitetsforretningene. Etter det opplyste må medlemmet heller ikke betale mer enn vanlig pris for varene og tjenestene som omsettes i systemet. Når det gjelder Lyoness sin omsetning av gavekort til bruk hos lojalitetsforretningene har Lotteritilsynet fått opplyst at disse blir solgt av bedriftene til Lyoness til en lavere pris enn pålydende verdi. Dette som følge av at Lyoness får rabatt ved sine kjøp av gavekort. Etter det opplyste vil medlemmets betaling for gavekort uansett ikke overstige gavekortets pålydende verdi. På dette grunnlag legger Lotteritilsynet til grunn at det ikke må ytes noen form for vederlag for å bli alminnelig medlem i Lyoness, og at det heller ikke finner sted noe indirekte kjøp av deltagerstatus gjennom medlemmets kjøp av varer og tjenester hos lojalitetsforretningene og ved kjøp og fullbetalinger av gavekort hos Lyoness. For å bli premium-medlem må en ifølge avtaledokumentene som alminnelig medlem enten foreta innkjøp hos lojalitetsforretningene med kr i løpet av 12 måneder, foreta delbetaling på gavekort der delbetalt beløp multipliseres med ti (f.eks. vil en delbetaling på kr tilsvare et innkjøpsvolum på kr ) eller betale kr til Lyoness, der kr utgjør fullstendig betaling av et gavekort som medlemmet mottar med tilsvarende verdi, og kr utgjør delbetaling av en bindende bestilling av gavekort. Lotteritilsynet legger til grunn at det er medlemskapet som premium-medlem som oppnås gjennom delbetalingen av gavekort som er mest aktuell å vurdere opp mot vilkåret om at det må ytes vederlag for å delta i Lyoness. Dette fordi denne betalingen etter Lotteritilsynets vurdering fremstår som en betaling for å få deltakerstatus som premium-medlem i Lyoness. Mottatte tall fra Lyoness viser at de fleste som er premium-medlem i Lyoness i Norge i dag har oppnådd slikt medlemskap gjennom å betale kr som delbetaling for gavekort, og Lotteritilsynet vil knytte videre vurdering av spørsmålet om det foreligger deltakerbetaling til dette. Det presiseres imidlertid at tilsvarende vurderinger også vil gjelde andre delbetalinger på gavekort som gjøres for å bli premium-medlem i Lyoness, og her også delbetalinger på gavekort der delbetalt beløp multipliseres med ti. Av tilleggsvilkårene til Lyoness punkt 5.4 fremgår at betalingen på kr for å bli premium-medlem formelt sett innebærer delbetaling av gavekort. Betalingen blir i sin helhet overført til Lyoness Europe AG direkte som delbetaling på gavekort som ikke eksisterer før de er fullbetalt. Medlemmet mottar ingen varer eller tjenester for denne betalingen før gavekortet er fullbetalt men blir godskrevet bonusenheter som gir større medlemsfordeler - og her medlemsfordeler tilsvarende det et medlem som har handlet for kr i løpet av 12 måneder mottar. Etter det opplyste kan beløpet ikke benyttes som betaling ved kjøp hos lojalitetsforretningene eller som betaling ved kjøp av andre fullbetalte gavekort. Lyoness plikter heller ikke å betale dette beløpet tilbake utover å tilby medlemmer som ikke lenger ønsker å være premium-medlem å få avregnet denne betalingen gjennom Re-Cash funksjonen. Lyoness har lagt frem eksempel på ordrebekreftelse knyttet til betalingen av kr for å bli premiummedlem. Disse viser at et medlem som betaler kr for å få statusen premium-medlem, mottar et fullbetalt gavekort til en verdi av kr og at resterende betaling på kr utgjør delbetaling av

18 Side 18 av 27 gavekort. Mottatte eksempel viser at et premium-medlem må betale mellom kr og kr i tillegg før gavekortet kan regnes som fullbetalte og kan utløses. Lotteritilsynet har ikke mottatt tall fra Lyoness som viser hvor mye medlemmene mottar av medlemsfordeler i form av utbetaling av bonuser og godskriving av tilgodehavende som følge av denne betalingen alene, men ifølge Lyoness vil dette være begrenset. Utover dette har Lyoness opplyst at premium-medlem må handle for til sammen kr med en lojalitetsfordel på 6 % for å oppnå medlemsfordeler som gir utbetaling av bonuser og godskriving av tilgodehavende tilsvarende kr Med dette utgangspunkt er Lotteritilsynet av den oppfatning at delbetalingen for gavekort på kr reelt sett og i det vesentligste fremstår som et «vederlag» for å delta i Lyoness. Dette i form av å være en deltakerbetaling for å bli premium-medlem i Lyoness, eventuelt som et indirekte kjøp av deltagerstatus da vederlaget ikke synes å motsvare den reelle verdien på produktet. I denne sammenheng har Lotteritilsynet lagt vekt på at betalingen gjøres for å oppnå status som premium-medlem, at gavekortet det betales for ikke eksisterer før de er fullbetalt, størrelsen på mellomlegget som må betales før medlemmet kan motta gavekortet samt størrelsen på de innkjøp medlemmet må foreta for å opparbeide seg medlemsfordeler tilsvarende betalingen på kr I denne sammenheng har Lotteritilsynet også lagt vekt på at tilbudet av lojalitetsforretninger i Norge er begrenset og at det for et alminnelig medlem i et slikt handelsnettverk vil ta svært lang tid før det kan sies at medlemsfordelene faktisk blir realisert. I merknadene til den foreløpige tilsynsrapporten anfører Lyoness at kravet om vederlag ikke er oppfylt da et medlem når som helst kan betale inn gjenstående beløp på et gavekort og motta gavekortet for det fulle beløpet, eventuelt overdra sine rettigheter etter avtalen til et annet medlem. Lotteritilsynet har med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon beregnet at et premium-medlem må betale inntil kr for å kunne løse ut gavekort til bruk ved handel hos Bohus og Elkjøp, og etter Lotteritilsynets vurdering tilsier dette i seg selv at betalingen på kr faktisk tjener andre formål enn å være en delbetaling av gavekort. Det har heller ikke blitt lagt frem dokumentasjon som viser at eksisterende premiummedlemmer i Norge faktisk har gjort innbetalinger som har gjort at de har kunnet løse ut gavekort i denne størrelsesorden til bruk ved handel hos Elkjøp eller Bohus. Lyoness anfører videre i merknadene at dersom et medlem ombestemmer seg og ikke ønsker å gjennomføre kjøpet av gavekort har de en avtalt rett til å motregne delbetalingen i fremtidig handel gjennom Re-Cash funksjonen. Slik Lotteritilsynet forstår denne funksjonen innebærer dette reelt sett ikke noe annet enn at medlemmet benytter seg av medlemsfordelene sine, og her mottar Cashback og Vennskapsbonus og andre lojalitetsfordeler i samsvar med det som er avtalt inntil dette når en størrelse som tilsvarer størrelsen på delbetalingen på kr Re-Cash funksjonen er derfor ikke et argument for å hevde at det ikke foreligger et vederlag. Forutsatt at delbetalingen av gavekort utgjør en deltakerbetaling anfører Lyoness videre i sine merknader til den foreløpige tilsynsrapporten at dette ikke kan regnes som et vederlag da det etter avtaleverket er valgfritt om en vil foreta en slik betaling, og da medlemmene reelt sett ikke opplever det som nødvendig å foreta en slik betaling, og det blir vist til at kun 3 % av Lyoness medlemmer på verdensbasis er premiummedlemmer. Etter Lotteritilsynets vurdering innebærer ikke lotteriloven 16 andre ledd og EUs rammedirektiv om urimelig handelspraksis bilag 1 punkt 14 et krav om at deltakerbetalingen må være pliktig for at det skal

19 Side 19 av 27 kunne regnes som et vederlag. Dette fremgår ikke av ordlyden og heller ikke av forarbeidene og praksis på området. En slik fortolkning av bestemmelsen ville også åpne for omgåelser som lovgiver med gjeldende utforming av bestemmelsen ønsker å motvirke. Etter Lotteritilsynets vurdering er det avgjørende om systemet gjør det mulig å betale vederlag for deltakelse, og videre om dette rent faktisk skjer. Utover dette bemerkes at Lotteritilsynet tilsyn gjelder Lyoness virksomhet i Norge og at mottatte tall viser at det i en periode var 43,4 % av Lyoness sine medlemmer i Norge som var premiummedlemmer som i hovedsak hadde blitt slikt medlem gjennom betalingen på kr Lotteritilsynet har vurdert merknadene fra Lyoness men finner ikke grunnlag for å endre vår konklusjon om at betalingen på kr og andre delbetalinger på gavekort som gjøres for å bli premium-medlem reelt sett er å anse som en deltakerbetaling, og som følge av dette som et vederlag for å oppnå deltagerstatus som premium-medlem i Lyoness. Delkonklusjon: Det må ytes vederlag for å delta som premium-medlem i Lyoness i Norge. Foreligger det mulighet for å oppnå inntekt fra andres deltakeravgift i Lyoness? Det følger av lotteriloven 16 at bestemmelsen gjelder pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag «for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet.» Tilsvarende fremgår det av EUs rammedirektiv 2005/29/EF Bilag 1 punkt 14 at bestemmelsen rammer pyramideordninger der forbrukeren «erlægger et vederlag og til gengæld stilles kompensation i udsigt, som hovedsageligt er afhængig af, om han har introduceret andre for ordningen». I EU-domstolens avgjørelse i sak C-515/12 er dette vilkåret presisert som et krav om «sammenhæng mellom de vederlag, som de nye deltagere erlægger, og den kompensation, som de eksisterende deltagere modtager.» Kravet om at det må ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet er ytterligere presisert i forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp. nr. 97 ( ). Her fremgår at et viktig kriterium for at virksomheten vil kunne skape pyramideeffekt, er at vederlaget for deltakelse ytes i den hensikt og med den utsikt å oppnå økonomisk vinning i neste omgang. Pyramideeffekten oppstår når deltakerne betaler for deltakerstatus og deres økonomiske gevinst er avhengig av stadig vekst i antall nye deltakere. Dette er ikke spesielt for pyramideselskapene, men systemet lokker gjerne med store, urealistiske inntekter. Det er denne muligheten for store inntekter som er selve drivkraften for deltakerne og som deltakerne betaler for. Det som er spesielt for pyramideselskapene er at det ofte ligger innbakt i inntekten en premie for å verve nye deltakere, og at hele eller deler av utbetalingene fra systemet stammer fra de nye deltakernes deltakeravgifter. Det kan dreie seg om premie for verving av nye deltakere. Men systemet kan også legge opp til at man mottar inntekter fra andres verving. Ifølge forarbeidene er det ikke avgjørende for om virksomheten er lovlig eller ikke at den enkelte rent faktisk lar seg motivere av utsikten til å tjene penger. Det avgjørende er om deltakerne stilles til utsikt en teoretisk mulighet for inntekt. Inntekt i denne sammenheng innebærer utbetaling fra systemet som kan inneholde enhver type fordel eller verdi i form av penger, varer, tjenester eller andre ytelser. De ulovlige pyramideselskapene lokker gjerne deltakerne med store, urealistiske inntekter, og det er denne muligheten

20 Side 20 av 27 som er selve drivkraften for deltakerne og som deltakerne betaler for. De ulovlige pyramideselskap har ofte premier for å verve nye deltakere innbakt i inntekten, og hele eller deler av utbetalingene fra systemet stammer fra de nye deltakernes deltakeravgifter. Det kan dreie seg om premie for verving av nye deltakere, men systemet kan også legge opp til at man mottar inntekter fra andres verving. På bakgrunn av dette skapes en direkte forbindelse mellom inntekt og verving, og kravet om at stadig nye deltakere må verve nye deltakere på lavere nivåer, skaper selve pyramidestrukturen. Når inntekten i systemet stammer fra disse deltakernes betaling for deltakelse, legges grunnen for pyramideeffekten. Når det gjelder forholdet (koblingen) mellom deltakeravgiften og muligheten til å oppnå inntekt fra andres deltakeravgift ble dette vurdert av Lotterinemnda, som er Lotteritilsynets klageinstans, i sak som gjaldt spørsmålet om WMI Scandinavia var et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. I vedtak av uttalte Lotterinemnda følgende: «Det vises i Ot.prp. nr. 97 til at det inngår fire elementer i vurderingen av om det foreligger ulovlig pyramidespill eller pyramideliknende omsetningssystem. Det må foreligge en pyramideliknende omsetningsstruktur. Det må for å skape pyramideeffekt, ytes vederlag for å få deltakerstatus. Vederlaget må ytes i den hensikt og med den utsikt å oppnå økonomisk vinning i neste omgang. Til slutt må forholdet mellom inntekt og verving vurderes. Det er Lotterinemndas oppfatning at Lotteri- og stiftelsestilsynet både i sitt forhåndsvarsel om vedtak og i selve vedtaket, har gjort en grundig vurdering av WMI opp mot de nevnte elementene Lotterinemndas vedtak. Lotterinemnda er imidlertid uenig med tilsynet i utformingen av det tredje vurderingskriteriet og ber tilsynet merke seg dette. Tilsynet her drøftet dette med utgangspunkt at det må ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter. Lotterinemnda mener utgangspunktet for vurderingen må være om det foreligger mulighet for inntekt fra andres deltakeravgift.» Lotteritilsynet legger Lotterinemndas vurderinger til grunn og kan ikke se at dette står i motstrid til det som fremgår av lotteriloven, EUs rammedirektiv og dommen fra EU-domstolen som vist til ovenfor. Spørsmålet blir da om det foreligger mulighet for å oppnå inntekt fra andres deltakeravgift i Lyoness. Av tilleggsvilkårene til Lyoness fremgår at vervede medlemmers delbetaling av gavekort med kr for å bli premium-medlem gir grunnlag for utbetaling av bonuser eller godskriving av tilgodehavende hos den som har vervet medlemmet. Tilsvarende vil vervede medlemmers delbetaling av gavekort for å bli premium-medlem, der delbetalt beløp multipliseres med ti, gi grunnlag for utbetaling av bonuser eller godskriving av tilgodehavende hos den som har vervet medlemmet. Dette er også blitt bekreftet av Lyoness. På denne måten legger Lyoness til rette for at medlemmene kan opparbeide seg økonomiske fordeler ved å verve nye premium-medlemmer, og dette er å regne som «inntekt» etter lotteriloven 16. Lotteritilsynet har ovenfor konkludert med at delbetalingen på gavekort for å bli premium-medlem reelt sett er en deltakerbetaling, og gjennom å utbetale bonuser eller godskrive tilgodehavende til medlemmer som verver premium-medlemmer vil det foreligge en mulighet for å oppnå inntekt fra andres deltakeravgift slik dette fremgår av lotteriloven 16 andre ledd, forarbeidene og praksis på området. Lyoness har i merknader til den foreløpige tilsynsrapporten anført at det ikke kan anses å foreligge tilstrekkelig kobling allerede dersom det er «en mulighet for å oppnå inntekter fra andres

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer:

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK. av 14. juli 2010. Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen. Sak nr. 34250 Posten Norge / Privpak

EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK. av 14. juli 2010. Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen. Sak nr. 34250 Posten Norge / Privpak Saksnr.: 34250 Dok. nr.: 560724 Vedtaksnr.: 322/10/COL IKKE-KONFIDENSIELL VERSJON EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK av 14. juli 2010 Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen Sak nr. 34250 Posten

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100 institusjonsplasser for barn og ungdom med behov for omsorg og/eller behandling.

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer