/ /571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.04.2014 13/01662-91/571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes"

Transkript

1 Side 1 av 10 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO World Ventures i Norge - Vedtak med pålegg om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Lotteritilsynet viser til vedlagt varsel om vedtak og tilsynsrapport I tillegg viser vi til korrespondansen ellers i saken. I varselet om vedtak ba vi om bekreftelse og dokumentasjon på at all salgsvirksomhet fra World Ventures i Norge er brakt til opphør. Lotteritilsynet har ikke mottatt slik bekreftelse og World Ventures har fortsatt sin virksomhet i Norge. Lotteritilsynet har mottatt merknader og innsigelser på varselet fra World Ventures representert ved advokat Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden DA. Lotteritilsynet fastholder konklusjonen i tilsynsrapporten med varsel om stans om at virksomheten til World Ventures i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. På denne bakgrunn fatter vi vedtak om stans av ulovlig pyramidevirksomhet fra World Ventures i Norge. Klagefristen for vedtaket er to uker fra underretning om vedtaket. World Ventures har begjært utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningsloven 42. Lotteritilsynet gir utsatt iverksettelse av vedtaket til klagefristen på vedtak om stans er ute. Rettslig grunnlag Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt, jf. lotteriloven 4. Det følger av lotteriloven 16, første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. Videre følger det av 16, andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr.97 ( ), vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten skyldes verving. Ved forhold i strid med lotteriloven, kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å rette det ulovlige, jf. lotteriloven 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14b og 14c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen en fastsatt frist unnlater å Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B Postboks Førde Telefaks E-post 6805 Førde

2 Side 2 av 10 etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning til dette kan straffes med bøter eller fengsel, jf. lotteriloven 17. Lotteritilsynets vurdering og konklusjon Lotteritilsynet har i tilsynsrapport med varsel om vedtak (vedlagt) konkludert med at virksomheten til World Ventures i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16 andre ledd. Når det gjelder Lotteritilsynets nærmere beskrivelse og vurdering av World Ventures virksomhet i Norge, viser vi til tilsynsrapporten med varsel. Lotteritilsynets kommentarer til World Ventures merknader Saksgangen Lotteritilsynet sendte World Ventures en foreløpig tilsynsrapport , der vi konkluderte med at WVs virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. World Ventures ble gitt en frist på to uker på å gi uttale på den foreløpige tilsynsrapporten. Det ble gitt utsatt frist med en uke. Vi mottok merknader til foreløpig tilsynsrapport Vi har som opplyst i varselet gjort et par mindre endringer i tilsynsrapporten på bakgrunn av merknadene til foreløpig tilsynsrapport, og vi så ikke grunnlag for å kommentere disse merknadene ellers før i vedtaket. Endelig tilsynsrapport ble sendt World Ventures begjærte midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete Saksøker er World Ventures LLC og saksøkte er Staten v/kulturdepartementet. Muntlig forhandling i saken ble berammet til uke 11, men saken ble utsatt og har enda ikke vært oppe for retten. Lotteritilsynet fikk tilgang til de interne nettsidene til World Ventures. World Ventures har fått tilsendt alle tips og henvendelser i saken frem til , men vi har skjermet opplysninger som kan bidra til å identifisere tipsere. Lotteritilsynet mottok nytt merknadsskriv i anledning tilsynssaken Vi ba deretter om ytterligere informasjon og dokumentasjon i e-post og vi mottok svar og merknader fra WV I det følgende vil vi kommentere merknadene til WV.

3 Side 3 av 10 Salgsrepresentanter og medlemmer World Ventures har sterke innvendinger mot at Lotteritilsynet ikke skiller mellom salgsrepresentanter og medlemmer i vår vurdering etter 16. Lotteritilsynet viser her til vår vurdering i tilsynsrapporten. Vi gjentar at WV selv har opplyst tall som viser at ca. 95 % av de som er med i WV i Norge er både salgsrepresentanter og medlemmer. Vi viser også til at 16 ikke skiller mellom ulike typer deltakere i virksomheten, men bruker begrepet «der det ytes vederlag» og at det i forarbeidene blir brukt begrepet deltakerne som en fellesnevnelse på personer som er med i et pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem. I forarbeidene s. 25 nederst står det at «Utrykket «delta i» er ment å omfatte enhver som gjør en innsats i virksomheten, typisk i form av et innskudd. Også arbeid for virksomheten vil rammes. Distributører som selger pyramideselskapets produkter vil rammes. Deltagere som driver vervevirksomhet vil også komme inn under «utbre»-alternativet». Vi viser her også til at Lotterinemnda i sak om Wealth Masters International etter 16 med referanse (vedlagt), ikke har skilt mellom medlemmer og konsulenter, men brukt benevnelsen deltakere om alle disse i sin vurdering. Blant annet uttaler Lotterinemnda at «Lotterinemnda har på bakgrunn av dette i likhet med tilsynet, kommet til at selskapets inntekter i realiteten i stor grad skyldes verving av nye deltakere og ikke salg av produkter eller tjenester». Wealth Masters International sin virksomhet i Norge fikk ikke medhold i klagen på Lotteritilsynets vedtak om at virksomheten til selskapet i Norge var ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16 andre ledd. Til orientering er denne saken den eneste som har vært oppe for Lotterinemnda etter ny 16 trådte i kraft i På bakgrunn av dette skiller ikke Lotteritilsynet mellom salgsrepresentantene og medlemmene i WV i Norge i vår vurdering av om virksomheten er i strid med pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Produkt og vervepremie World Ventures har innvendinger mot vår bruk at ordet produkt i tilsynsrapporten med varsel om vedtak om stans. Ordlyden i 16 bruker benevnelsen «varer, tjenester eller andre ytelser». Lotteritilsynet viser til at det i forarbeidene blir brukt benevnelsen produkt flere steder og varer og tjenester brukt noen steder, uten at disse begrepene er nærmere definert. EU direktivet om urimelig handelspraksis som bestemmelsen er utformet på bakgrunn av, bruker ordet produkt. Lotterinemnda brukte benevnelsen produkt i overnevnte sak om selskapet Wealth Masters International som solgte DVD-er og konferanser. Vi bruker begrepet produkt som en samlebetegnelse på «varer, tjenester og andre ytelser» jf. lotteriloven 16, og for å avgrense mot vederlag som ytes for å oppnå inntekter som særlig

4 Side 4 av 10 skyldes at andre verves til systemet. Dette mener vi er klart uttrykt i tilsynsrapporten øverst på s. 12. Vi sier i rapporten at vi mener reiseoppholdene er det «reelle produktet» til WV. Dette fordi vi mener at medlemskapet er overpriset. Vi viser her til at det bare er ca. 5 % av verdien som er et produkt som medlemmene har markedsmessig nytte av, og at 95 % av verdien er verving. En slik forståelse av 16 mener vi er helt i tråd med Lotterinemndas vurderinger etter 16 i overnevnte sak. Som følge av dette mener Lotteritilsynet at inntektene som genereres i World Ventures virksomhet i Norge i hovedsak kommer fra verving av deltakere og ikke fra salg av reiseopphold. Lotteritilsynet har ikke mottatt noe informasjon eller dokumentasjon om at forholdstallene mellom omsetningen av medlemskap og salgsrepresentasjonsskap til nordmenn, og salg av reiser til nordmenn er betydelig endret etter tallene vi fra 2012 som vi har mottatt fra WV og brukt i vår beregning og vurdering i tilsynsrapporten. WV har i skriv vist til at det ikke foreligger regnskapstall for 2013 for Norge og at «Det kan virke som om bestilte reiser ligger betydelig over 2012-tallene i inneværende år, men tall foreligger foreløpig ikke». Vi har i merknadsskriv mottatt opplysninger (ureviderte) om at omsetningen av medlemskap og salgsrepresentantskap til nordmenn i 2013 var på totalt ca. 19 millioner kr (ca. 2 millioner mindre enn for 2012). Vi har ikke ikke mottatt noe mer utfyllende dokumentasjon for omsetningen av reiseoppholdene DreamTrips til nordmenn i Vi legger derfor til grunn at det ikke er endringer i forholdet mellom total omsetning og omsetning av reiser til nordmenn som er av betydning for Lotteritilsynets vurdering. World Ventures har i merknadsskriv vist til en mulighet for å bruke medlemsavgifter som delbetaling for bestilte reiseopphold ved såkalte reward-poeng. De viser til at en slik mulighet ble innført og implementert fra Denne muligheten er også beskrevet i merknadsskriv til foreløpig tilsynsrapport fra WV «Medlemmene i reiseklubben som blir medlem av bonusprogrammet (valgfritt) kan på gitte betingelser benytte sine medlemsavgifter som delbetaling for bestilte reiser». Denne ordningen med delbetaling innebærer ifølge WV at inngangsavgiften blir ved «etablering/oppsett av nettsider umiddelbart honorert i sin helhet for benyttelse på reward Dream Trips. Dette innebærer at de kan anvendes umiddelbart for betaling på kategorien turer som pr i dag utgjør om lag 90 % av tilgjengelige reiser på medlemmets nettside.» Videre er det ifølge WV slik at «Den månedlige avgiften for medlemmer blir spart opp gjennom et år. Dette innebærer at de første poengene i denne kategorien vil kunne anvendes fra og med Dette innebærer at det fra nevnte tidspunkt kan bestilles og betales med reward poeng for samtlige innbetalte månedsavgifter som er opparbeidet etter ett års medlemskap». Lotteritilsynet viser her til at WV ikke kan svare på hva som er omfanget av slik delbetaling frem til nå. Vi bemerker at dersom WV mener at en slik endring med mulighet for delbetaling utgjør en så viktig del av medlemsfordelen at det skal påvirke tilsynets vurdering, så må det dokumenteres

5 Side 5 av 10 hvor mye dette utgjør for nordmenn. Vi ser at slik mulighet for delbetaling kan innebære at medlemsavgiften kan være litt mer verdt for den enkelte av de medlemmene som kjøper reiseopphold. Vi kan likevel ikke se at dette i nevneverdig grad kan påvirke vår vurdering i tilsynsrapporten av at ca. 95 % av omsetningen fra nordmenn i realiteten er verving og at produktsalget utgjør mindre enn 5 % av omsetningen. Disse tallene er svært langt unna grensen etter regelen i 16 på 50 % av omsetningen. Lotteriloven 16 og EU direktivet om urimelig handelspraksis WV har innvendinger mot at lotteriloven 16 med forarbeider er helt i tråd med EU direktivet bestemmelsen bygger på. Lotteritilsynet bemerker at vi ikke ser grunn til å tvile på at loven og forarbeidene er i tråd med EU retten. Gjeldende lotterilov 16 ble utformet etter det nevnte direktiv for å sikre at regelverket skulle være i samsvar med direktivet. Lotterinemnda har i overnevnte sak vurdert saken ut fra lotteriloven og forarbeidene. EU direktivet er ikke nevnt av Lotterinemnda. Markedsføringen til WV WV har innvendinger mot at vi i tilsynsrapporten har vist til vår oppfatning av markedsføringen til WV, uten å komme med konkrete eksempler. Lotteritilsynet svarte dette til WV i e-post : «Når det gjelder vår formulering i tilsynsrapport med varsel s. 11 om vår oppfatning av markedsføringen til WV, så viser vi til at det som WV vet har florert med offentlige videosnutter på nettet (bl.a. på Youtube) fra WV og enkelte deltakere i WV. Vi kan bare vise til et par eksempler på markedsføring av WV: -Erlend Vatne:..\World Ventures Norwegian Presentation by Erlend Vatne.mp4 -Steinar Husby:..\World Ventures Presentasjon med Steinar Husby.mp4 -Reklamevideo for World Ventures Millionare boot camp: -Tilsendt businesspresentation fra WV til LT , vist til som bilag 6 i brevet (fra WVs nettside). I tillegg har vi mottatt flere hundre tips og henvendelser om WV de siste to årene, både skriftlig og mange telefoner fra folk som er deltakere, har vært deltakere eller har familie og venner som er deltakere. Mange har vært på vervemøtene. WV har ikke bedt om å få tilsendt disse tipsene/henvendelsene. Vi viser til vår formulering i e-post til WV med foreløpig tilsynsrapport og varsel "Når det gjelder tips og henvendelser mottatt fra andre i tilsynssaken, gjentar vi at de ikke har vært avgjørende for vår vurdering av saken. Vi har lagt til grunn informasjon og dokumentasjon fra World Ventures. Dere kan be om innsyn i disse dersom dere ønsker det." Vi presiserer igjen at Lotteritilsynet i den nevnte formulering i tilsynsrapporten med varsel s. 11 viser til en oppfatning vi har av virksomheten, denne oppfatningen gjorde til at vi opprettet tilsynssaken. I tilsynsrapporten har ingenting av dette hatt avgjørende betydning for vår konklusjon. Vi har bygd vår konklusjon på informasjon og dokumentasjon mottatt av WV i saken.»

6 Side 6 av 10 Lotteritilsynet har etter dette etter anmodning fra WV sendt alle tips og henvendelser i saken, men vi har skjermet opplysninger som kan bidra til å identifisere tipsere. Lotteritilsynet mener vi i overnevnte e-post har gitt eksempler på markedsføringen til WV. WV opplyste i merknadsskriv at de på eget initiativ har fjernet de reklamevideoene opplistet ovenfor under punktet om markedsføringen til WV, utenom reklamevideoen for World Ventures Millionare boot camp. DreamTrips WV har innvendinger til at LT ikke har tatt imot tilbud om tilgang til interne nettsider. Lotteritilsynet er selvsagt opptatt av at saken skal belyses best mulig. Det er derfor vi siden tilsynssaken startet i mai i flere omganger har bedt WV om informasjon og dokumentasjon i saken. Vi har bedt om all informasjon og dokumentasjon som de anser nødvendig for at vi skal kunne vurdere saken Det var først i merknader til foreløpig tilsynsrapport at WV gav LT tilgang til de interne sidene. Vi fikk slik tilgang i e-post Vi ser at det på de interne nettsidene ikke bare er informasjon om forretningsmuligheten i WV, men også om reisene som WV sier det gis rabatt på. Dette har vi heller ikke tidligere vært i tvil om. Vi har i vår vurdering i tilsynsrapporten lagt til grunn at det blir gitt rabatt på reiseopphold til deltakerne i WV. WV har tilsendt en oversikt over «Vendor Activity Summary Norway», denne skal være for 2012 og Oversikten viser at det i denne perioden var totalt 11 reiseopphold, og at ca personer var på slike reiseopphold og at de betalte ca kr til sammen. Lotteritilsynet synes det har vært uklart om disse oppholdene også har vært møtearrangementer for deltakere i WV, som de må betale for å delta på i tillegg til hotelloppholdet. Vi ser det slik at disse da i tilfelle ikke er et produkt som kan sammenlignes med andre hotellopphold i markedet og at disse oppholdene må regnes mer som forretningsturer enn ferieopphold. Vi stilte i e-post spørsmål ved om disse reiseoppholdene i Norge er ferieopphold eller om noen er møtearrangement for deltagerne der de i tillegg betaler for å delta på møtene/eventene. WV har i merknadsskriv svart at ved tre av disse 11 reiseoppholdene i Norge «ble salgsrepresentanter tilbudt deltakelse mot vederlag i opplæringsøyemed. Det var ikke tale om pliktig deltakelse». LT ser at det på disse tre arrangementene deltok totalt ca. 500 personer, altså var nesten halvparten av solgte reiseopphold i Norge 2012 og 2013 reiseopphold der det også var møtearrangement mot ekstra vederlag. Lotteritilsynet legger til grunn at opplysningene fra WV om møtearrangement på reiseoppholdene i Norge stemmer. Vi har ikke informasjon om hvor mange av reiseoppholdene i utlandet som også er møtearrangement. WV sier her bare at «For øvrig er det en kjensgjerning at langt de fleste DreamTrips som er tilgjengelige og foretas av medlemmer i Norge finner sted til reisemål i utlandet». Når det gjelder sammenligning av priser på reiseopphold med andre selskaper viser vi også til at det i «Membership application form - NO» fra WV er står som begrensning at «your Membership covers you,

7 Side 7 av 10 a spouse (or guest), as well as your children. Dependent Children may go on DreamTrips by paying the trip charge and/or an additional Dependent Companion Fee (DCF). Dette oppfatter LT slik at dersom en vil ta med andre familiemedlemmer eller venner, så må disse betale full pris. Dette er et viktig poeng når selskapet sammenligner seg med andre selskap der det kan bestilles reiser uten medlemskap. LT har sett på de interne nettsidene til WV etter at vi fikk tilgang. Vi ser at det er noen tjenester der som vi ikke kan se er informert om fra WV, for eksempel «World Ventures Advantage», «Markedplace» og «DreamTrips Mall Shops». Vi forutsetter at dette ikke er omfattet av medlemskapet DreamTripsLife for nordmenn og vi går derfor ikke nærmere inn på disse. Når det gjelder vurdering av tilbudet av DreamTrips, gjentar vi her at vi i tilsynsrapporten la til grunn WVs opplysninger om at de hadde mellom % rabatt på reiseoppholdene sammenlignet med andre aktører. Vi ser at det i innsendt informasjon fra WV er sammenligninger med noen andre selskap på enkelte reiseopphold og vi ser at WV har billigere reiser enn andre aktører på de reiseoppholdene. Vi har ikke grunnlag for å si om de øvrige vilkårene for reiseoppholdene generelt er like gode, bedre eller dårligere på de enkelte reiseoppholdene. I og med at vi legger til grunn WVs egne opplysninger her, så ser vi ikke grunn til å gjøre en sammenligning med andre aktører her i vedtaket. Vi ser det likevel slik at reisetilbudet fremstår mye mer begrenset i omfang enn andre sammenlignbare aktører som f.eks. finn.no, hotels.com og booking.com. Dette kan nok delvis forklares med at WV vil sikre seg at de DreamTrips som tilbys har lik pris eller er billigere enn hos sammenlignbare aktører og at det er lettere å tilby billigere reiseopphold enn andre aktører når det er vesentlig færre alternativ å velge mellom. Vi presiserer at vi ikke tviler på at enkelte av selve reiseoppholdene DreamTrips kan være billigere og ha en verdi for den enkelte deltaker som reiser, utover et sammenlignbart reiseopphold fra andre aktører. Vi ser fra nettsidene til WV at det er endel av reiseoppholdene som ikke bare er vanlige hotellopphold men mer opplevelsesopphold som tilbyr ulike typer turer med ulike arrangement, f.eks. cruise og safariturer. Forskjellen er at en ved å bestille gjennom andre aktører som Ving, Apollo, Startour, finn.no, hotels.com eller booking.com ikke må betale for å kunne bestille reiseopphold mens en derimot må betale ca kr for å delta i WV første året. Sammenlignet med den faktiske reisevirksomheten til WVs deltakere i 2012, viser dette at medlemsavgiften ikke tilsvarer verdien av det produktet de har mottatt. Vi mener at reisetilbudet til WV ikke er av en slik karakter når det gjelder omsetning i Norge og pristilbud og omfang, at det kan forsvare størrelsen på den deltakeravgiften som må betales. Det er svært få nordmenn som benytter seg av DreamTrips. I tillegg må en deltaker gjennomsnittlig reise på veldig mange DreamTrips for å tjene inn igjen det en betaler for å delta i WV. Vi mener dette viser at de aller fleste som blir deltakere i WV gjør det for å kunne tjene penger på å verve nye deltakere og ikke for å benytte seg av produktet DreamTrips. I merknadsskriv av s. 18 har WV vist til at «I tråd med veksten av antall medlemmer og endringer i reisetilbud er innslaget av transport underveis i ferieoppholdet økt». Videre har de vist til at «i takt med økende antall nordmenn som medlemmer i reiseklubben har stadig flere Dream Trips utgangspunkt i Norge». LT legger til grunn at dette stemmer, men har ikke noen kommentar utover det til disse opplysningene.

8 Side 8 av 10 Virksomhet som er omfattet av lotteriloven 16 WV har innvendinger til at LT har vurdert hele virksomheten til WV etter lotteriloven 16 og fremholder at produktsalget ved medlemsavgift og salg av reiser ikke er en del av vurderingen under 16. Lotteritilsynet ser ikke grunn til å kommentere dette utover at vi vurderer hele virksomheten opp mot lotteriloven 16 andre ledd fordi virksomheten både driver med verving av medlemmer og salg av produkt. Vi mener inntektene til World Ventures virksomhet i Norge særlig skyldes verving og ikke salg av varer, tjenester og andre ytelser. Mer enn 50 % av omsetningen fra virksomheten i Norge stammer fra verving. WV mener at salg av reiser til medlemmer skal holdes utenfor en vurdering etter 16. Lotteritilsynet er ikke enig i den innvendingen. Vi presiserer her at dersom det eventuelt foregår salg til nordmenn av reiseopphold fra World Ventures, som ikke er DreamTrips og som de ikke har betalt for å ha tilgang til, så er denne delen av virksomheten ikke omfattet av vårt vedtak. Endringer i virksomheten til World Ventures etter Lotteritilsynets varsel om stans Lotteritilsynet etterspurte en bekreftelse på at virksomheten til WV og dokumentene som er fremlagt for LT under tilsynssaken ikke har gjennomgått endringer av betydning for vår vurdering etter vårt varsel om stans. WV har informert om at det «ble i februar lansert og iverksatt et reward-program som gir medlemmer muligheter til opptjening av ekstra reward-poeng». Denne ordningen går ut på «at dersom et medlem i reiseklubben skaffer nye medlemmer til reiseklubben vil vedkommende motta 100 reward-poeng som umiddelbart kan benyttes til hel- eller delbetaling på kategorien reward Dreamtrips. Lotteritilsynet ser også at denne endringen kan bidra til å øke reisevirksomheten. Men vi gjentar på nåværende tidspunkt er det fremdeles ikke fremlagt dokumentasjon for LT som viser at reisevirksomheten er i nærheten av å tilfredsstille kravet på 50 % av omsetningen. Lotteritilsynet forutsetter etter dette at det ikke er gjort andre endringer av betydning som ikke er formidlet til oss.

9 Side 9 av 10 Lotteritilsynets konklusjon i tilsynsrapporten: Lotteritilsynet har vurdert World Ventures virksomhet i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Det følger av vår vurdering at World Ventures virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. 16 andre ledd. På bakgrunn av vår konklusjon og vurderinger i tilsynsrapporten fatter Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14a følgende vedtak: Alt salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og produktet DreamTrips til deltakere i World Ventures i Norge må opphøre, fordi dette er i strid med lotteriloven 16 andre ledd. Lotteritilsynet presiserer at eventuelt salg av andre reiseopphold enn DreamTrips fra World Ventures til personer i Norge, ikke er omfattet av vedtaket. Vi ser grunn til å avgrense vedtaket mot DreamTrips som allerede er bestilt fra deltakere i WV og DreamTrips som blir bestilt før klagefristen er ute, disse er altså ikke omfattet av vedtaket om stans og kan gjennomføres. Dersom Lotteritilsynet får kjennskap til at det drives salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og DreamTrips fra World Ventures etter utløpet av klagefristen, vil vi vurdere å ilegge tvangsmulkt til den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget, jf. lotteriloven 14c. Vi gjør oppmerksom på at overtredelse av lotteriloven kan medføre politianmeldelse og videre straff i form av bøter eller fengsel, jf. lotteriloven 17. Lotteritilsynet ber om en bekreftelse innen to uker på at World Ventures har informert sine medlemmer og salgsrepresentanter i Norge om vedtaket og tilsynsrapporten. Dette vedtaket kan klages på til Lotterinemnda jf. lotteriloven 4a. Klagefristen er to uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. En eventuell klage sendes Lotteritilsynet. Lotteritilsynets vurdering av begjæring om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningsloven 41: World Ventures har begjært utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven 42. World Ventures har via sin advokat i e-post uttrykt at de ønsker å gjøre «endringer i sin virksomhet som ledd i en løsning om utsatt iverksettelse». Disse endringene omfattet rekruttering av salgsrepresentanter og betaling fra salgsrepresentanter. Etter en helhetsvurdering gir Lotteritilsynet utsatt iverksettelse av vedtaket, uten vilkår, jf. forvaltningsloven 42, til klagefristen på vedtaket er ute. Klagefristen er to uker fra underretning om vedtaket. World Ventures ble i e-post fra LT informert om at slik utsatt iverksettelse ville bli gitt i et eventuelt vedtak.

10 Side 10 av 10 Vi oppfordrer World Ventures til å informere nye medlemmer og salgsrepresentanter som eventuelt rekrutteres inn i denne perioden om at Lotteritilsynet har fastslått at virksomheten til World Ventures i Norge er ulovlig pyramidevirksomhet. Det er ulovlig å delta i pyramidevirksomhet og det kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år jf. lotteriloven 17 om straff, fordi overtredelse av 16 andre ledd alltid skal regnes som grovt. Med hilsen Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver Silje Sægrov Amble rådgiver Vedlegg: 1. Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet 2. Klagesak for Lotterinemnda om Wealth Masters International ref

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Side 1 av 17 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, 57 82 80 84 17.02.2014 ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO Lotteritilsynets tilsynsrapport om World

Detaljer

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport

Detaljer

28.03.2011 10/05642-66/571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011

28.03.2011 10/05642-66/571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011 Advokatfirmaet Hellerøy & Co Postboks 3 1401 SKI Side 1 av 27 Wealth Masters International - Vedtak med pålegg

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Vedtak om overtredelsesbot

Vedtak om overtredelsesbot Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 1303660-52 - 412.9 Vår dato: 18.9.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Ole Botnen Eide Vedtak om overtredelsesbot Post- og teletilsynet (PT)

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM)

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) Mai 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) 1. Innledning 2. Markedsføringsloven 2b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder 3. 2b 1. ledd Forbud mot markedsføringshenvendelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Utarbeidet av advokatfirmaet Thommessen v/gunnar

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK Vår ref. Deres ref. Dato: 10/193-12-MBA 25.01.2011 YA BANKS NETTBANK ER IKKE UNIVERSELT UTFORMET Ombudet fant at nettbanken til YA Bank ikke er universelt utformet. Synshemmede er avhengig av såkalt talende

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Juli 2009 Endret november 2014 Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Barn og markedsføring Barn og avtalevilkår 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Forbrukerombudet

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Advokatfirmaet Simonsen DA Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/509- EWS 28.03.2011 Klage fra NetCom AS på Post- og teletilsynets vedtak

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 ^A,A.viN'1.') Vi 9 Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 0608 OSLO MED BUD DERES REF, VAR t2ef. ANSVARttCi ADVOKAT 846512J1 KJELL TORKILDSEN DATO OSLO, 3. APRIL 2008 TILSYN - JOHN BAUER

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer