/ /571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.04.2014 13/01662-91/571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes"

Transkript

1 Side 1 av 10 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO World Ventures i Norge - Vedtak med pålegg om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Lotteritilsynet viser til vedlagt varsel om vedtak og tilsynsrapport I tillegg viser vi til korrespondansen ellers i saken. I varselet om vedtak ba vi om bekreftelse og dokumentasjon på at all salgsvirksomhet fra World Ventures i Norge er brakt til opphør. Lotteritilsynet har ikke mottatt slik bekreftelse og World Ventures har fortsatt sin virksomhet i Norge. Lotteritilsynet har mottatt merknader og innsigelser på varselet fra World Ventures representert ved advokat Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden DA. Lotteritilsynet fastholder konklusjonen i tilsynsrapporten med varsel om stans om at virksomheten til World Ventures i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. På denne bakgrunn fatter vi vedtak om stans av ulovlig pyramidevirksomhet fra World Ventures i Norge. Klagefristen for vedtaket er to uker fra underretning om vedtaket. World Ventures har begjært utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningsloven 42. Lotteritilsynet gir utsatt iverksettelse av vedtaket til klagefristen på vedtak om stans er ute. Rettslig grunnlag Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt, jf. lotteriloven 4. Det følger av lotteriloven 16, første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. Videre følger det av 16, andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Ifølge forarbeidene til lotteriloven 16, Ot.prp.nr.97 ( ), vil inntekten særlig skyldes at andre verves til systemet dersom mer enn 50 % av inntekten skyldes verving. Ved forhold i strid med lotteriloven, kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å rette det ulovlige, jf. lotteriloven 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14b og 14c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen en fastsatt frist unnlater å Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B Postboks Førde Telefaks E-post 6805 Førde

2 Side 2 av 10 etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning til dette kan straffes med bøter eller fengsel, jf. lotteriloven 17. Lotteritilsynets vurdering og konklusjon Lotteritilsynet har i tilsynsrapport med varsel om vedtak (vedlagt) konkludert med at virksomheten til World Ventures i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16 andre ledd. Når det gjelder Lotteritilsynets nærmere beskrivelse og vurdering av World Ventures virksomhet i Norge, viser vi til tilsynsrapporten med varsel. Lotteritilsynets kommentarer til World Ventures merknader Saksgangen Lotteritilsynet sendte World Ventures en foreløpig tilsynsrapport , der vi konkluderte med at WVs virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. World Ventures ble gitt en frist på to uker på å gi uttale på den foreløpige tilsynsrapporten. Det ble gitt utsatt frist med en uke. Vi mottok merknader til foreløpig tilsynsrapport Vi har som opplyst i varselet gjort et par mindre endringer i tilsynsrapporten på bakgrunn av merknadene til foreløpig tilsynsrapport, og vi så ikke grunnlag for å kommentere disse merknadene ellers før i vedtaket. Endelig tilsynsrapport ble sendt World Ventures begjærte midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete Saksøker er World Ventures LLC og saksøkte er Staten v/kulturdepartementet. Muntlig forhandling i saken ble berammet til uke 11, men saken ble utsatt og har enda ikke vært oppe for retten. Lotteritilsynet fikk tilgang til de interne nettsidene til World Ventures. World Ventures har fått tilsendt alle tips og henvendelser i saken frem til , men vi har skjermet opplysninger som kan bidra til å identifisere tipsere. Lotteritilsynet mottok nytt merknadsskriv i anledning tilsynssaken Vi ba deretter om ytterligere informasjon og dokumentasjon i e-post og vi mottok svar og merknader fra WV I det følgende vil vi kommentere merknadene til WV.

3 Side 3 av 10 Salgsrepresentanter og medlemmer World Ventures har sterke innvendinger mot at Lotteritilsynet ikke skiller mellom salgsrepresentanter og medlemmer i vår vurdering etter 16. Lotteritilsynet viser her til vår vurdering i tilsynsrapporten. Vi gjentar at WV selv har opplyst tall som viser at ca. 95 % av de som er med i WV i Norge er både salgsrepresentanter og medlemmer. Vi viser også til at 16 ikke skiller mellom ulike typer deltakere i virksomheten, men bruker begrepet «der det ytes vederlag» og at det i forarbeidene blir brukt begrepet deltakerne som en fellesnevnelse på personer som er med i et pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem. I forarbeidene s. 25 nederst står det at «Utrykket «delta i» er ment å omfatte enhver som gjør en innsats i virksomheten, typisk i form av et innskudd. Også arbeid for virksomheten vil rammes. Distributører som selger pyramideselskapets produkter vil rammes. Deltagere som driver vervevirksomhet vil også komme inn under «utbre»-alternativet». Vi viser her også til at Lotterinemnda i sak om Wealth Masters International etter 16 med referanse (vedlagt), ikke har skilt mellom medlemmer og konsulenter, men brukt benevnelsen deltakere om alle disse i sin vurdering. Blant annet uttaler Lotterinemnda at «Lotterinemnda har på bakgrunn av dette i likhet med tilsynet, kommet til at selskapets inntekter i realiteten i stor grad skyldes verving av nye deltakere og ikke salg av produkter eller tjenester». Wealth Masters International sin virksomhet i Norge fikk ikke medhold i klagen på Lotteritilsynets vedtak om at virksomheten til selskapet i Norge var ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven 16 andre ledd. Til orientering er denne saken den eneste som har vært oppe for Lotterinemnda etter ny 16 trådte i kraft i På bakgrunn av dette skiller ikke Lotteritilsynet mellom salgsrepresentantene og medlemmene i WV i Norge i vår vurdering av om virksomheten er i strid med pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Produkt og vervepremie World Ventures har innvendinger mot vår bruk at ordet produkt i tilsynsrapporten med varsel om vedtak om stans. Ordlyden i 16 bruker benevnelsen «varer, tjenester eller andre ytelser». Lotteritilsynet viser til at det i forarbeidene blir brukt benevnelsen produkt flere steder og varer og tjenester brukt noen steder, uten at disse begrepene er nærmere definert. EU direktivet om urimelig handelspraksis som bestemmelsen er utformet på bakgrunn av, bruker ordet produkt. Lotterinemnda brukte benevnelsen produkt i overnevnte sak om selskapet Wealth Masters International som solgte DVD-er og konferanser. Vi bruker begrepet produkt som en samlebetegnelse på «varer, tjenester og andre ytelser» jf. lotteriloven 16, og for å avgrense mot vederlag som ytes for å oppnå inntekter som særlig

4 Side 4 av 10 skyldes at andre verves til systemet. Dette mener vi er klart uttrykt i tilsynsrapporten øverst på s. 12. Vi sier i rapporten at vi mener reiseoppholdene er det «reelle produktet» til WV. Dette fordi vi mener at medlemskapet er overpriset. Vi viser her til at det bare er ca. 5 % av verdien som er et produkt som medlemmene har markedsmessig nytte av, og at 95 % av verdien er verving. En slik forståelse av 16 mener vi er helt i tråd med Lotterinemndas vurderinger etter 16 i overnevnte sak. Som følge av dette mener Lotteritilsynet at inntektene som genereres i World Ventures virksomhet i Norge i hovedsak kommer fra verving av deltakere og ikke fra salg av reiseopphold. Lotteritilsynet har ikke mottatt noe informasjon eller dokumentasjon om at forholdstallene mellom omsetningen av medlemskap og salgsrepresentasjonsskap til nordmenn, og salg av reiser til nordmenn er betydelig endret etter tallene vi fra 2012 som vi har mottatt fra WV og brukt i vår beregning og vurdering i tilsynsrapporten. WV har i skriv vist til at det ikke foreligger regnskapstall for 2013 for Norge og at «Det kan virke som om bestilte reiser ligger betydelig over 2012-tallene i inneværende år, men tall foreligger foreløpig ikke». Vi har i merknadsskriv mottatt opplysninger (ureviderte) om at omsetningen av medlemskap og salgsrepresentantskap til nordmenn i 2013 var på totalt ca. 19 millioner kr (ca. 2 millioner mindre enn for 2012). Vi har ikke ikke mottatt noe mer utfyllende dokumentasjon for omsetningen av reiseoppholdene DreamTrips til nordmenn i Vi legger derfor til grunn at det ikke er endringer i forholdet mellom total omsetning og omsetning av reiser til nordmenn som er av betydning for Lotteritilsynets vurdering. World Ventures har i merknadsskriv vist til en mulighet for å bruke medlemsavgifter som delbetaling for bestilte reiseopphold ved såkalte reward-poeng. De viser til at en slik mulighet ble innført og implementert fra Denne muligheten er også beskrevet i merknadsskriv til foreløpig tilsynsrapport fra WV «Medlemmene i reiseklubben som blir medlem av bonusprogrammet (valgfritt) kan på gitte betingelser benytte sine medlemsavgifter som delbetaling for bestilte reiser». Denne ordningen med delbetaling innebærer ifølge WV at inngangsavgiften blir ved «etablering/oppsett av nettsider umiddelbart honorert i sin helhet for benyttelse på reward Dream Trips. Dette innebærer at de kan anvendes umiddelbart for betaling på kategorien turer som pr i dag utgjør om lag 90 % av tilgjengelige reiser på medlemmets nettside.» Videre er det ifølge WV slik at «Den månedlige avgiften for medlemmer blir spart opp gjennom et år. Dette innebærer at de første poengene i denne kategorien vil kunne anvendes fra og med Dette innebærer at det fra nevnte tidspunkt kan bestilles og betales med reward poeng for samtlige innbetalte månedsavgifter som er opparbeidet etter ett års medlemskap». Lotteritilsynet viser her til at WV ikke kan svare på hva som er omfanget av slik delbetaling frem til nå. Vi bemerker at dersom WV mener at en slik endring med mulighet for delbetaling utgjør en så viktig del av medlemsfordelen at det skal påvirke tilsynets vurdering, så må det dokumenteres

5 Side 5 av 10 hvor mye dette utgjør for nordmenn. Vi ser at slik mulighet for delbetaling kan innebære at medlemsavgiften kan være litt mer verdt for den enkelte av de medlemmene som kjøper reiseopphold. Vi kan likevel ikke se at dette i nevneverdig grad kan påvirke vår vurdering i tilsynsrapporten av at ca. 95 % av omsetningen fra nordmenn i realiteten er verving og at produktsalget utgjør mindre enn 5 % av omsetningen. Disse tallene er svært langt unna grensen etter regelen i 16 på 50 % av omsetningen. Lotteriloven 16 og EU direktivet om urimelig handelspraksis WV har innvendinger mot at lotteriloven 16 med forarbeider er helt i tråd med EU direktivet bestemmelsen bygger på. Lotteritilsynet bemerker at vi ikke ser grunn til å tvile på at loven og forarbeidene er i tråd med EU retten. Gjeldende lotterilov 16 ble utformet etter det nevnte direktiv for å sikre at regelverket skulle være i samsvar med direktivet. Lotterinemnda har i overnevnte sak vurdert saken ut fra lotteriloven og forarbeidene. EU direktivet er ikke nevnt av Lotterinemnda. Markedsføringen til WV WV har innvendinger mot at vi i tilsynsrapporten har vist til vår oppfatning av markedsføringen til WV, uten å komme med konkrete eksempler. Lotteritilsynet svarte dette til WV i e-post : «Når det gjelder vår formulering i tilsynsrapport med varsel s. 11 om vår oppfatning av markedsføringen til WV, så viser vi til at det som WV vet har florert med offentlige videosnutter på nettet (bl.a. på Youtube) fra WV og enkelte deltakere i WV. Vi kan bare vise til et par eksempler på markedsføring av WV: -Erlend Vatne:..\World Ventures Norwegian Presentation by Erlend Vatne.mp4 -Steinar Husby:..\World Ventures Presentasjon med Steinar Husby.mp4 -Reklamevideo for World Ventures Millionare boot camp: -Tilsendt businesspresentation fra WV til LT , vist til som bilag 6 i brevet (fra WVs nettside). I tillegg har vi mottatt flere hundre tips og henvendelser om WV de siste to årene, både skriftlig og mange telefoner fra folk som er deltakere, har vært deltakere eller har familie og venner som er deltakere. Mange har vært på vervemøtene. WV har ikke bedt om å få tilsendt disse tipsene/henvendelsene. Vi viser til vår formulering i e-post til WV med foreløpig tilsynsrapport og varsel "Når det gjelder tips og henvendelser mottatt fra andre i tilsynssaken, gjentar vi at de ikke har vært avgjørende for vår vurdering av saken. Vi har lagt til grunn informasjon og dokumentasjon fra World Ventures. Dere kan be om innsyn i disse dersom dere ønsker det." Vi presiserer igjen at Lotteritilsynet i den nevnte formulering i tilsynsrapporten med varsel s. 11 viser til en oppfatning vi har av virksomheten, denne oppfatningen gjorde til at vi opprettet tilsynssaken. I tilsynsrapporten har ingenting av dette hatt avgjørende betydning for vår konklusjon. Vi har bygd vår konklusjon på informasjon og dokumentasjon mottatt av WV i saken.»

6 Side 6 av 10 Lotteritilsynet har etter dette etter anmodning fra WV sendt alle tips og henvendelser i saken, men vi har skjermet opplysninger som kan bidra til å identifisere tipsere. Lotteritilsynet mener vi i overnevnte e-post har gitt eksempler på markedsføringen til WV. WV opplyste i merknadsskriv at de på eget initiativ har fjernet de reklamevideoene opplistet ovenfor under punktet om markedsføringen til WV, utenom reklamevideoen for World Ventures Millionare boot camp. DreamTrips WV har innvendinger til at LT ikke har tatt imot tilbud om tilgang til interne nettsider. Lotteritilsynet er selvsagt opptatt av at saken skal belyses best mulig. Det er derfor vi siden tilsynssaken startet i mai i flere omganger har bedt WV om informasjon og dokumentasjon i saken. Vi har bedt om all informasjon og dokumentasjon som de anser nødvendig for at vi skal kunne vurdere saken Det var først i merknader til foreløpig tilsynsrapport at WV gav LT tilgang til de interne sidene. Vi fikk slik tilgang i e-post Vi ser at det på de interne nettsidene ikke bare er informasjon om forretningsmuligheten i WV, men også om reisene som WV sier det gis rabatt på. Dette har vi heller ikke tidligere vært i tvil om. Vi har i vår vurdering i tilsynsrapporten lagt til grunn at det blir gitt rabatt på reiseopphold til deltakerne i WV. WV har tilsendt en oversikt over «Vendor Activity Summary Norway», denne skal være for 2012 og Oversikten viser at det i denne perioden var totalt 11 reiseopphold, og at ca personer var på slike reiseopphold og at de betalte ca kr til sammen. Lotteritilsynet synes det har vært uklart om disse oppholdene også har vært møtearrangementer for deltakere i WV, som de må betale for å delta på i tillegg til hotelloppholdet. Vi ser det slik at disse da i tilfelle ikke er et produkt som kan sammenlignes med andre hotellopphold i markedet og at disse oppholdene må regnes mer som forretningsturer enn ferieopphold. Vi stilte i e-post spørsmål ved om disse reiseoppholdene i Norge er ferieopphold eller om noen er møtearrangement for deltagerne der de i tillegg betaler for å delta på møtene/eventene. WV har i merknadsskriv svart at ved tre av disse 11 reiseoppholdene i Norge «ble salgsrepresentanter tilbudt deltakelse mot vederlag i opplæringsøyemed. Det var ikke tale om pliktig deltakelse». LT ser at det på disse tre arrangementene deltok totalt ca. 500 personer, altså var nesten halvparten av solgte reiseopphold i Norge 2012 og 2013 reiseopphold der det også var møtearrangement mot ekstra vederlag. Lotteritilsynet legger til grunn at opplysningene fra WV om møtearrangement på reiseoppholdene i Norge stemmer. Vi har ikke informasjon om hvor mange av reiseoppholdene i utlandet som også er møtearrangement. WV sier her bare at «For øvrig er det en kjensgjerning at langt de fleste DreamTrips som er tilgjengelige og foretas av medlemmer i Norge finner sted til reisemål i utlandet». Når det gjelder sammenligning av priser på reiseopphold med andre selskaper viser vi også til at det i «Membership application form - NO» fra WV er står som begrensning at «your Membership covers you,

7 Side 7 av 10 a spouse (or guest), as well as your children. Dependent Children may go on DreamTrips by paying the trip charge and/or an additional Dependent Companion Fee (DCF). Dette oppfatter LT slik at dersom en vil ta med andre familiemedlemmer eller venner, så må disse betale full pris. Dette er et viktig poeng når selskapet sammenligner seg med andre selskap der det kan bestilles reiser uten medlemskap. LT har sett på de interne nettsidene til WV etter at vi fikk tilgang. Vi ser at det er noen tjenester der som vi ikke kan se er informert om fra WV, for eksempel «World Ventures Advantage», «Markedplace» og «DreamTrips Mall Shops». Vi forutsetter at dette ikke er omfattet av medlemskapet DreamTripsLife for nordmenn og vi går derfor ikke nærmere inn på disse. Når det gjelder vurdering av tilbudet av DreamTrips, gjentar vi her at vi i tilsynsrapporten la til grunn WVs opplysninger om at de hadde mellom % rabatt på reiseoppholdene sammenlignet med andre aktører. Vi ser at det i innsendt informasjon fra WV er sammenligninger med noen andre selskap på enkelte reiseopphold og vi ser at WV har billigere reiser enn andre aktører på de reiseoppholdene. Vi har ikke grunnlag for å si om de øvrige vilkårene for reiseoppholdene generelt er like gode, bedre eller dårligere på de enkelte reiseoppholdene. I og med at vi legger til grunn WVs egne opplysninger her, så ser vi ikke grunn til å gjøre en sammenligning med andre aktører her i vedtaket. Vi ser det likevel slik at reisetilbudet fremstår mye mer begrenset i omfang enn andre sammenlignbare aktører som f.eks. finn.no, hotels.com og booking.com. Dette kan nok delvis forklares med at WV vil sikre seg at de DreamTrips som tilbys har lik pris eller er billigere enn hos sammenlignbare aktører og at det er lettere å tilby billigere reiseopphold enn andre aktører når det er vesentlig færre alternativ å velge mellom. Vi presiserer at vi ikke tviler på at enkelte av selve reiseoppholdene DreamTrips kan være billigere og ha en verdi for den enkelte deltaker som reiser, utover et sammenlignbart reiseopphold fra andre aktører. Vi ser fra nettsidene til WV at det er endel av reiseoppholdene som ikke bare er vanlige hotellopphold men mer opplevelsesopphold som tilbyr ulike typer turer med ulike arrangement, f.eks. cruise og safariturer. Forskjellen er at en ved å bestille gjennom andre aktører som Ving, Apollo, Startour, finn.no, hotels.com eller booking.com ikke må betale for å kunne bestille reiseopphold mens en derimot må betale ca kr for å delta i WV første året. Sammenlignet med den faktiske reisevirksomheten til WVs deltakere i 2012, viser dette at medlemsavgiften ikke tilsvarer verdien av det produktet de har mottatt. Vi mener at reisetilbudet til WV ikke er av en slik karakter når det gjelder omsetning i Norge og pristilbud og omfang, at det kan forsvare størrelsen på den deltakeravgiften som må betales. Det er svært få nordmenn som benytter seg av DreamTrips. I tillegg må en deltaker gjennomsnittlig reise på veldig mange DreamTrips for å tjene inn igjen det en betaler for å delta i WV. Vi mener dette viser at de aller fleste som blir deltakere i WV gjør det for å kunne tjene penger på å verve nye deltakere og ikke for å benytte seg av produktet DreamTrips. I merknadsskriv av s. 18 har WV vist til at «I tråd med veksten av antall medlemmer og endringer i reisetilbud er innslaget av transport underveis i ferieoppholdet økt». Videre har de vist til at «i takt med økende antall nordmenn som medlemmer i reiseklubben har stadig flere Dream Trips utgangspunkt i Norge». LT legger til grunn at dette stemmer, men har ikke noen kommentar utover det til disse opplysningene.

8 Side 8 av 10 Virksomhet som er omfattet av lotteriloven 16 WV har innvendinger til at LT har vurdert hele virksomheten til WV etter lotteriloven 16 og fremholder at produktsalget ved medlemsavgift og salg av reiser ikke er en del av vurderingen under 16. Lotteritilsynet ser ikke grunn til å kommentere dette utover at vi vurderer hele virksomheten opp mot lotteriloven 16 andre ledd fordi virksomheten både driver med verving av medlemmer og salg av produkt. Vi mener inntektene til World Ventures virksomhet i Norge særlig skyldes verving og ikke salg av varer, tjenester og andre ytelser. Mer enn 50 % av omsetningen fra virksomheten i Norge stammer fra verving. WV mener at salg av reiser til medlemmer skal holdes utenfor en vurdering etter 16. Lotteritilsynet er ikke enig i den innvendingen. Vi presiserer her at dersom det eventuelt foregår salg til nordmenn av reiseopphold fra World Ventures, som ikke er DreamTrips og som de ikke har betalt for å ha tilgang til, så er denne delen av virksomheten ikke omfattet av vårt vedtak. Endringer i virksomheten til World Ventures etter Lotteritilsynets varsel om stans Lotteritilsynet etterspurte en bekreftelse på at virksomheten til WV og dokumentene som er fremlagt for LT under tilsynssaken ikke har gjennomgått endringer av betydning for vår vurdering etter vårt varsel om stans. WV har informert om at det «ble i februar lansert og iverksatt et reward-program som gir medlemmer muligheter til opptjening av ekstra reward-poeng». Denne ordningen går ut på «at dersom et medlem i reiseklubben skaffer nye medlemmer til reiseklubben vil vedkommende motta 100 reward-poeng som umiddelbart kan benyttes til hel- eller delbetaling på kategorien reward Dreamtrips. Lotteritilsynet ser også at denne endringen kan bidra til å øke reisevirksomheten. Men vi gjentar på nåværende tidspunkt er det fremdeles ikke fremlagt dokumentasjon for LT som viser at reisevirksomheten er i nærheten av å tilfredsstille kravet på 50 % av omsetningen. Lotteritilsynet forutsetter etter dette at det ikke er gjort andre endringer av betydning som ikke er formidlet til oss.

9 Side 9 av 10 Lotteritilsynets konklusjon i tilsynsrapporten: Lotteritilsynet har vurdert World Ventures virksomhet i Norge opp mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Det følger av vår vurdering at World Ventures virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser jf. 16 andre ledd. På bakgrunn av vår konklusjon og vurderinger i tilsynsrapporten fatter Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14a følgende vedtak: Alt salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og produktet DreamTrips til deltakere i World Ventures i Norge må opphøre, fordi dette er i strid med lotteriloven 16 andre ledd. Lotteritilsynet presiserer at eventuelt salg av andre reiseopphold enn DreamTrips fra World Ventures til personer i Norge, ikke er omfattet av vedtaket. Vi ser grunn til å avgrense vedtaket mot DreamTrips som allerede er bestilt fra deltakere i WV og DreamTrips som blir bestilt før klagefristen er ute, disse er altså ikke omfattet av vedtaket om stans og kan gjennomføres. Dersom Lotteritilsynet får kjennskap til at det drives salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og DreamTrips fra World Ventures etter utløpet av klagefristen, vil vi vurdere å ilegge tvangsmulkt til den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget, jf. lotteriloven 14c. Vi gjør oppmerksom på at overtredelse av lotteriloven kan medføre politianmeldelse og videre straff i form av bøter eller fengsel, jf. lotteriloven 17. Lotteritilsynet ber om en bekreftelse innen to uker på at World Ventures har informert sine medlemmer og salgsrepresentanter i Norge om vedtaket og tilsynsrapporten. Dette vedtaket kan klages på til Lotterinemnda jf. lotteriloven 4a. Klagefristen er to uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven 29. En eventuell klage sendes Lotteritilsynet. Lotteritilsynets vurdering av begjæring om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningsloven 41: World Ventures har begjært utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven 42. World Ventures har via sin advokat i e-post uttrykt at de ønsker å gjøre «endringer i sin virksomhet som ledd i en løsning om utsatt iverksettelse». Disse endringene omfattet rekruttering av salgsrepresentanter og betaling fra salgsrepresentanter. Etter en helhetsvurdering gir Lotteritilsynet utsatt iverksettelse av vedtaket, uten vilkår, jf. forvaltningsloven 42, til klagefristen på vedtaket er ute. Klagefristen er to uker fra underretning om vedtaket. World Ventures ble i e-post fra LT informert om at slik utsatt iverksettelse ville bli gitt i et eventuelt vedtak.

10 Side 10 av 10 Vi oppfordrer World Ventures til å informere nye medlemmer og salgsrepresentanter som eventuelt rekrutteres inn i denne perioden om at Lotteritilsynet har fastslått at virksomheten til World Ventures i Norge er ulovlig pyramidevirksomhet. Det er ulovlig å delta i pyramidevirksomhet og det kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år jf. lotteriloven 17 om straff, fordi overtredelse av 16 andre ledd alltid skal regnes som grovt. Med hilsen Monica Alisøy Kjelsnes seniorrådgiver Silje Sægrov Amble rådgiver Vedlegg: 1. Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet 2. Klagesak for Lotterinemnda om Wealth Masters International ref

Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014

Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014 Side 1 av 6 Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014 Sak 2014060 World Ventures - klage over vedtak med pålegg om at salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og produktet DreamTrips må opphøre, jf. lotteriloven

Detaljer

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Side 1 av 17 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, 57 82 80 84 17.02.2014 ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO Lotteritilsynets tilsynsrapport om World

Detaljer

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt Side 1 av 5 03.06.2015 15/03615-8/331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, +47 57 82 80 2 28.05.2015 Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Olav Sylte Postboks 1013, Lundsiden

Detaljer

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Side 1 av 17 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, 57 82 80 84 17.02.2014 ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO Lotteritilsynets tilsynsrapport om World

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Er konkurransen et lotteri?

Er konkurransen et lotteri? Til Aktører i markedet Er konkurransen et lotteri? Innledning Utgangspunktet i norsk rett er at alle former for pengespill er forbudt, og kun kan tilbys med positiv hjemmel i lov. Følgende lover åpner

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Verden 20600969 Landets fylkesmenn Deres ref.: 2016/947 Vår ref.: 16/32994-2 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL.

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL. Torill Eide Tunheim Myklabergveien 18 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 11.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200705171-4 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: : 81-111 D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vedtak om omgjøring av fylkesmannens vedtak om delvis oppheving

Vedtak om omgjøring av fylkesmannens vedtak om delvis oppheving Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 17.03.2014 Deres dato: 07.03.2014 Vår referanse: 2014/1721 Deres referanse: Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 Moss Vedtak om omgjøring av fylkesmannens vedtak

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008.

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008. Nemndsvedtak i saksnummer: 2008/07 Klager: Innklaget: NRK Brennpunkt v/ Espen Andersen og Anders Børringbo FG 22, 0340 OSLO Telenor ASA v/ Bjørn Amundsen Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Saksbehandlingen etablering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader BAHR Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Advokat Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO DERES REF. VÅR REF. DATO #3481502/1 12/1683 03.08.12 Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse En kvinne hevder at Kelly Services diskriminerte henne på grunn av språk da de avslo hennes søknad om deltakelse på rekrutteringskveld. Ombudet mener

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Montasje av utklipp fra nettsidene (ofv.): aftenposten.no, dagbladet.no,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Aktuelle tema Kort om overtredelsesgebyr. Våre erfaringer: Politikk Prioriteringer Eksempler Fremgangsmåten Forhåndsvarselet

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Ronda AS Randabergveien 308 4070 RANDABERG Norge Trygvald Thorsen Deres ref.: Trygvald Thorsen Vår ref.: 2015/0111-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 01.12.2015

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS Lofoten Viking AS post@lofotenviking.com Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/3079 Deres ref: Vår dato: 23.06.2014 Deres dato: Arkivkode: Rapport fra

Detaljer

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler".

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler. HJORT S amferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. desember2014 Ansvarlig advokat: Kristin Veierød Referanse: M 1095141.1 Sendt pr. e-post til iorn.rinelund@,sd.dep.no og silje-owren.aarum@sd.dep.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE DANSK VARMBLOD NORGE Tveterveien 37B 1344 HASLUM Deres ref: Vår ref: 2016/055586 Dato: 04.08.2016 Org.nr: 985399077 GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE Mattilsynet viser til søknad om godkjenning som offentlig

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref :Vår ref 11/12990 Saksb A. Magnussen Dato: Høring Anerkjennelse av farskap

Detaljer

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24 Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Deres ref.: Vår ref.: 2014/0373-426 Saksbehandler: Saksansvarlig: Klikk her for å skrive inn tekst. Magnus Gabrielsen

Detaljer