Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger bystyre / ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Stavanger kommune opprettholder følgende langsiktige mål for økologiske matvarer: ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag og konklusjon Kommunalstyret for miljø og utbygging behandlet saken «Øko-økning på Nord-Jæren evaluering og videreføring» i oktober 2013 (sak 169/13). Det ble da redegjort for kommunens satsing på økt bruk av økologisk mat gjennom flere år, og for den jevne økningen som hadde skjedd. I denne saken beskriver vi tiltak og resultater i perioden , samt ytre faktorer som har bidratt til at vi ikke har kommet fullt så langt som ambisjonen tilsa. Vi setter også fram forslag til videre satsing framover. Stavanger kommune har i mange år jobbet målrettet for å øke forbruket av økologisk mat, og oppnådd gode resultater. Flere av virksomhetene våre er blant de ledende på nasjonalt nivå. Andre kommuner ser også til Stavanger for å få inspirasjon til egen satsing. Det foreslås å opprettholde følgende langsiktige mål for økologiske matvarer: Sammen med andre tiltak som utfasing av sprøytegifter på kommunens grøntarealer, kartlegging av forurensningen i sjøbunnen og kildene til denne, og kampanjen «Giftfri hverdag», ønsker vi med vår satsing på økologisk mat å bidra til at livsvilkårene blir så gode som mulig, også for framtidige generasjoner. 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER Saken gjelder Kommunalstyret for miljø og utbygging behandlet saken «Øko-økning på Nord-Jæren evaluering og videreføring» i oktober 2013 (sak 169/13). Det ble da redegjort for kommunens satsing på økt bruk av økologisk mat gjennom flere år, og for den jevne økningen som hadde skjedd. Kommunalstyret sluttet seg da til disse målene for perioden 2013/2014: økologisk mat. Skoler og SFOer: Minst 10 virksomheter bruker ett eller flere økologiske produkt. I denne saken beskriver vi tiltak og resultater i perioden, samt ytre faktorer som har bidratt til at vi ikke har kommet fullt så langt som ambisjonen tilsa. Vi setter også fram forslag til videre satsing framover. Bakgrunn Satsingen på økologisk mat i kommunale virksomheter er forankret i flere politiske dokument: «Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan fra Landbruks- og matdepartementet 2009, med mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk i Norge Klima- og miljøplanen, Stavanger kommune Framtidens Byer handlingsprogram Formannskapssak 3095/07 med vedtak om å delta i det nasjonale «Økoløftet», og rapporter fra dette og oppfølgingsprosjektet «Øko-økning på Nord-Jæren» (KMU-saker 38/11, 46/13 og 169/13) Hensikten er å redusere belastningen på natur og miljø ved å støtte opp om produksjonsmetoder og produkter som unngår kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og som vektlegger dyrevelferd sterkere enn konvensjonelt landbruk. Det statlige målet har også i seg en intensjon om å gjøre alt norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, ved å adoptere elementer fra økologisk produksjon. - Også helseaspekter utgjør en del av bildet man unngår kunstige tilsetningsstoffer og sprøytemiddelrester, og økologiske produkter har ofte en høyere næringstetthet. Dette har dog ikke vært et hovedargument for Stavanger kommunes øko-satsing. Fra 2009 til 2012 fikk Stavanger kommune betydelig støtte fra Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) til prosjektet, og hadde en egen prosjektleder i 90 % stilling. Sandnes kommune var den gang også inkludert i prosjektet. Fra 2013 av falt denne støtten bort, men Fylkesmannen i Rogaland og Stavanger kommune bidro til at en 40 % prosjektstilling kunne opprettholdes, både i 2013 og Prosjektet fikk navnet «Grønn Ø på Nord-Jæren». Fra 2015 av er promoteringen av økologisk mat ikke lenger definert som et prosjekt i miljøseksjonen, men inngår som ett av flere arbeidsfelt i en ordinær rådgiverstilling. Aktiviteter i perioden I og med det reduserte prosjektomfanget i forhold til årene før, har vi konsentrert oss mest om å informere og inspirere virksomheter som ønsket det, og å holde entusiasmen oppe hos dem som allerede brukte en del økologiske produkter. En del større, utadrettede aktiviteter i egen regi har blitt sløyfet eller redusert i omfang - for eksempel regionale dagskonferanser, økologisk marked, større kampanjer, kurs og studieturer. Vi har likevel samarbeidet en del med andre innenfor økologi-feltet og nådd ut til mange. Partnere har vært Fylkesmannens landbruksavdeling, Nofima Mat, Oikos Rogaland, Debio (som forestår sertifisering og kontroll på økologi-feltet), og Marked i Sentrum i Stavanger. 2

3 Her er en oversikt over de viktigste aktivitetene overfor målgruppene: Målgruppe Aktivitetstype Antall virksomheter representert Antall deltakere Barnehager Foredrag for personal og foreldre Kommentar Dels kombinert med matkurs - ett i Haugesund og ett i Stavanger. Foredrag på Klepp, i Sandnes og i Stavanger Studietur for personal 4 7 Til Ullandhaug gården, Økologiske dagligvarer, Safteriet Øko-brød til alle barnehager - promoteringskampanje 103 Sendt ut info og et «prøvebrød» til barnehager, boliger/bofellesskap m.fl. som får leveranser fra Matvareexpressen Skoler/SFO Foredrag for personal 3 29 Vassøy, Eiganes, Byfjord Gaveoverrekkelse og tale Ca. 100 Gosen skole som fikk tildelt Debios serveringsmerke i sølv (min. 50 % øko) Studenter Foredrag 20 Mat og helse-studenter, UiS Kantiner Hotell- og kjøkken personal Egne ansatte (Bymiljø og utbygging) Andre Flere møter, informasjon om økoverdikjeden i Rogaland, besøk i kantinen, workshop Temadager med smaksprøver epler, jul Markedsdag økoleverandører møter kunder Øko-matkurs for ansatte Foredrag (kurs) 5 studenter + 10 andre Ca. 410 Masterstudenter i Agroøkologi fra NMBU (Ås) 3 i Stavanger, 2 i Sandnes Ca ganger 4-5 økoleverandører solgte egne varer og informerte 2 7 Med innleid kursholder Vet ikke, men hoteller/restau ranter fra hele regionen rundt byene var representert Ca. 70 Faglunsj foredrag Ca. 20 Publikumsforedrag Matsalen (restaurant), Tou Scene, Rogaland Ap, Sandnes AUF Innleid av Debio foredrag på Choice-hotell i Stavanger, Trondheim, Bergen, og Nofima-kurs i Kristiansand I tillegg har vi gjennomført eller vært delaktige i en del utadrettede aktiviteter i samarbeid med andre. Ullandhaug økologiske gård formidling: De siste årene har formidlingsarbeidet på Ullandhaug økologiske gård blitt godt systematisert, og de tilbyr nå ulike temapakker for barnehager, SFOer, skoler på ulike trinn, studenter og andre grupper

4 Vi har samarbeidet om programinnholdet og markedsføringen, og skaffet midler fra kommunens folkehelsepott som gjør det mulig å engasjere en formidler gjennom vekstsesongen, samt å kjøpe inn nødvendig utstyr. Det har økt kapasiteten til å kunne ta imot grupper uten at det går ut over den daglige driften, med landbruk og ivaretakelse av 15 medarbeidere på «grønn omsorg». I 2013 hadde gården 999 besøkende, hvorav 846 barn og ungdom, fra 46 ulike barnehager, SFOer og skoler. I 2014 var 45 grupper med totalt 926 deltakere, hvorav 787 barn og unge, på besøk. I tillegg har gården tatt imot andre grupper, fra bedrifter og offentlige virksomheter, for skreddersydde aktiviteter totalt rundt 160 personer fordelt på begge årene. Informasjon og media: Laget bordryttere til kommunens hovedkantine, med informasjon om økologisk produksjon, leverandører, kantinens tilbud m.m. Sendt ut bøker med oppskrifter på økologisk mat fra Unge Kokker til 87 skoler, barnehager, kantiner, storkjøkken og sykehjem i Stavanger-området Skrevet artikkel om hovedkantinen til Stiftelsen Miljøfyrtårn, Arrangement: Matmarked: Vi arrangerte høstmarked i Kongsgård skolegård i september 2013, med 13 selgere, og støttet 4 øko-selgere på «Marked i sentrum» i september Samarbeid med Oikos Rogaland. Folkefrokost: Samme dag som markedet i 2014 ble det holdt Folkefrokost i skolegården på Kongsgård, med økologisk, rettferdig og lokalprodusert mat. Hele 1600 porsjoner ble servert. Stavanger kommune var formell arrangør, men hadde engasjert ulike organisasjoner til den praktiske gjennomføringen. Matløypa på Ullandhaug: Denne familieløypa til 6 steder på Ullandhaug er en del av Forskningsdagene, og blir koordinert av øko-prosjektleder i Stavanger kommune. Ullandhaug økologiske gård hadde ca. 400 besøkende i 2013 og 600 i 2014, og tilbød salg av lokal mat, barneaktiviteter og informasjon om gården og om økologisk dyrking. Åpen økologisk gård: I samarbeid med Oikos Rogaland arrangerte vi en familiedag på Solbakken økologiske gård på Randaberg i august Rundt 150 store og små fant veien i pøsregnet. I 2014 ble «Åpen økologisk gård» slått sammen med åpen gård på Ullandhaug i forbindelse med Matløypa. Diverse aktiviteter: Innkjøpsavtale: Stavanger kommune inngikk tidlig i 2014 en avtale med Matvareexpressen, som nå skal levere all mat til barnehager og en del andre virksomheter. Dessverre ble avtalen inngått uten at «Grønn Ø»-prosjektet eller miljøseksjonen var involvert i denne prosessen, og fokus på økologiske varer manglet. Noen priser ble da også høyere enn før. Vi har brukt en del tid i etterkant både i dialog med Innkjøpsavdelingen og Matvareexpressen, og for å informere barnehager om hvordan de fortsatt kan velge økologiske varer på «lovlig» vis. Utvalget er nå blitt bedre men prisene er ikke gjenstand for forhandling før avtalen skal fornyes tidligst i februar Sunn mat-gruppe: Våren 2014 ble det utarbeidet en strategi for sunn mat i barnehager, skoler og SFOer i Stavanger. Vi ga innspill om at satsingen på økologisk mat burde omtales i strategien, slik at miljø- og helsemessige hensyn blir sett i sammenheng. Strategien ble vedtatt politisk i Kommunalstyrene for hhv. Oppvekst og Levekår i juni 2014, og siden høsten samme år har prosjektleder vært med i arbeidsgruppen som følger opp gjennomføringen. Urban dyrking: Som i mange andre byer rundt om i verden, har det også i Stavanger blitt større interesse for å dyrke mat i byen, gjerne i fellesskap. Flere nye initiativ har oppstått i Stavanger, og prosjektleder har vært «fødselshjelper» for noen av disse nabolagshagene bl.a. på Holmeegenes og i parken ved Johanneskirken. Kommunens parkavdeling er formell avtalepartner overfor initiativtakerne/arbeidsgruppene. 4

5 Kurs, konferanser, utdanning: Prosjektleder har deltatt på regionale konferanser for økologisk landbruk i 2013 og 2014 og på en nasjonal konferanse i Aurland i Sogn. Videreutdanning i «Økologiske skolehager og bærekraftig utdanning» i regi av NMBU (Ås) ble fullført høsten Status og resultater Bruken av økologisk mat har økt kraftig i Norge de siste årene. Omsetningen i dagligvarebutikkene økte med 16 % fra 2013 til 2014, og med opp mot 30 % fra 2014 til 2015, ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. I tillegg har også salget til storhusholdninger og via andre kanaler, som markeder, abonnement, direktesalg og salg til storhusholdninger, økt kraftig dette utgjør om lag 20 % av den totale øko-omsetningen. I Stavanger kommune så vi en god framgang i bruken av økologisk mat fram til og med Hovedkantinen økte andelen fra rundt 14 % i 2006 til 45 % av innkjøpet sitt. Flere barnehager begynte å bruke økologiske varer spesielt melkesalget steg kraftig, ifølge tall fra Tine. Antall liter økomelk økte med 28 % i barnehagene fra 2010 til 2012, og antall barnehager økte fra 25 til 29. For 2014 har vi ikke komplette statistikker for kommunen, i og med at omleggingen av innkjøpsavtalen for barnehagene skjedde over flere måneder fra våren av, og et nytt registreringsverktøy i Innkjøpsavdelingen enda ikke er helt på plass. Likevel får vi nå mer komplette oversikter over hvilke virksomheter som faktisk handler noe økologisk mat noe som tidligere var basert på utsendte spørreskjema og dermed mer tilfeldig og sårbart. Oversikten fra Tine inneholder hele 51 kommunale barnehager, og Matvareexpressen har 48 barnehager og 20 andre virksomheter (avlastningsboliger, bofellesskap m.fl.) blant øko-kundene sine. Også 5 skoler og SFOer har handlet økologisk mat, videre har Politisk sekretariat kjøpt betydelige mengder. Dette er langt flere virksomheter enn vi har kjent til. Dessverre ser det ut til å være en nedgang i bruken av økologisk melk blant barnehagene. De tallene vi har fra Tine og Matvareexpressen, viser en nedgang i melkesalget fra liter i 2013 til liter i Dette kan nok henføres til at økologisk melk ble dyrere i forhold til alternativene. Kantinen i Olav Kyrresgate 23 hadde i 2014 en økologisk andel på 43 %. Dette er svært høyt, selv om målet om 50 % ikke er nådd. For øvrig leverte kantinen møtemat til mer enn 40 kommunale enheter (fagavdelinger/seksjoner, virksomheter), som da i all hovedsak fikk en del økologiske varer, hvilket viser en god spredning spesielt i de administrative enhetene. Veien videre Som nevnt er det vanskelig å oppgi nøyaktige forbrukstall for økologisk mat for en del virksomheter, i og med at 2014 har vært et «overgangsår» på flere områder. I tillegg til omleggingen av innkjøpsordningen har de generelle innstrammingene i kommunen gjort at flere kvier seg for å bruke penger på dette, og for å starte endringsprosesser mht. måltidsstruktur, innkjøp etc. når tidene oppleves som usikre. Også noen av virksomhetene som har satset sterkest på økologisk mat, og som har utvist stor entusiasme og inspirert mange andre til å komme i gang, har utfordringer med å opprettholde sitt høye øko-nivå. Så lenge det ikke finnes noe kommunalt pålegg om at virksomhetene skal bruke en viss andel økologisk mat, er det vanskelig å presse dette fram. Motivasjons- og informasjonsarbeid har hittil gitt gode resultater, men vi ser nå at det er vanskelig å opprettholde engasjementet når rammene blir snevrere, eller usikkerheten generelt blir større. Vi ser for oss å arbeide videre på disse områdene: Hovedkantinen: Vi ønsker å drøfte en strategi når ny leder av Servicetorget, som kantinen sokner under, er på plass, ventelig i sommer eller tidlig høst. Ikke bare øko-satsingen, men også markedsføring, attraktivitet for kundene og en del andre faktorer vil da bli tatt opp. Veiledning fra Debio kan også være aktuelt. 5

6 Skoler og barnehager: Disse vil, via Sunn mat-strategien, få tilbud om råd og veiledning fra definerte pilotskoler (Gosen, Tasta og Storhaug) og fadderbarnehager (Solvang og Emmaus). Dette gjelder da primært sunn mat generelt, men noen av veilederne er også sterke økologi-entusiaster, og ser dette i sammenheng. Virksomheter som klarer å bruke en høy økologisk andel, har ofte lagt om menyen sin slik at de handler mer etter sesong, de jobber med å redusere svinn, og erstatter kostbare produkter med like næringsrike men rimeligere erstatninger for eksempel havregrøt i stedet for brød noen dager, og mindre kjøtt og mer proteinrike bønner og linser. Ved å lage mer mat fra bunnen av, kan man også spare en del, og man kan unngå uønskede tilsetningsstoffer. Miljøseksjonen vil fortsatt stå til rådighet for foredrag og informasjon overfor personal og foreldre, og via besøksoppleggene på Ullandhaug økologiske gård vil mange, både barn og voksne, komme i berøring med temaet «økologisk mat». Videre har vi satt av midler til en «begeistringspott» for barnehager, og 27 barnehager som bruker minimalt eller ingen økologisk mat, er invitert til å søke om et lite tilskudd for å dekke merkostnaden inneværende år. For å få dette må de ha en ambisjon om å nå 15 % økologisk innkjøp, de må lage en handlingsplan, registrere innkjøpene og få informasjon og veiledning av prosjektleder på personaleller foreldremøte. Kjøkkenhager: Vi har inngått et samarbeid med Ullandhaug økologiske gård om gjennomføring av kjøkkenhagekurs for ansatte i barnehager og SFOer i mars i år deltok 28 ansatte fra 14 ulike barnehager og SFOer på slike kurs, og vi håper å kunne tilby det igjen neste år. Å dyrke noe av virksomhetens mat selv gir både erfaring og kunnskap til barna, og ofte en større bevissthet om matproduksjon generelt for de voksne. Innkjøpsavtaler: Vi er i dialog med innkjøpsavdelingen og ønsker å være med på prosessen når avtalen med Matvareexpressen skal reforhandles. En lignende avtale for en totalleverandør skal også komme på plass for matleveranser til skoler da vil vi forsøke å få gode betingelser og storkjøpsfordeler for en del økologiske produkter. Konklusjon Stavanger kommune har i mange år jobbet målrettet for å øke forbruket av økologisk mat, og oppnådd gode resultater. Flere av virksomhetene våre er blant de ledende på nasjonalt nivå. Andre kommuner ser også til Stavanger for å få inspirasjon til egen satsing. Det foreslås å opprettholde følgende langsiktige mål for økologiske matvarer: Etter rådmanens oppfatning er det ikke aktuelt nå nevnte mål basert på sentrale pålegg. Det må være virksomhetene som i egen interesse utvikler og tar i bruk økologiske matvarer. Samtidig vil en fra sentralt hold bl.a ved miljøseksjonen bistå med kompetanse og incentiver for å få flest mulige med på å bevege seg mot kommunens klima- og miljømål. Sammen med andre tiltak som utfasing av sprøytegifter på kommunens grøntarealer, kartlegging av forurensningen i sjøbunnen og kildene til denne, og kampanjen «Giftfri hverdag», ønsker vi med vår satsing på økologisk mat å bidra til at livsvilkårene blir så gode som mulig, også for framtidige generasjoner. 6

7 Forslag til vedtak Stavanger kommune opprettholder følgende langsiktige mål for økologiske matvarer Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Olav Stav miljøvernsjef Gabriele Brennhaugen saksbehandler Vedlegg:... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 7

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold FORORD... 3 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2006:... 4 2. PROSJEKTENE... 5 2.1 DE SMÅ GRØNNE... 5 2.2 GRØNNE BARNEHAGER... 6 2.3 GRØNNE

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2003 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer